Reklama

sobota 11. února 2017

Zločin ČNB se blíží k vyvrcholení


Josef Mrázek
11. 2. 2017
Slyšel jsem v ČT 2. února 2017, že aktivita měnových spekulantů donutila ČNB k intervencím v rozsahu dalších více než 300 miliard Kč, aby byl dodržen zvrhlý závazek směňovat euro za 27 Kč. Guvernér České národní banky potom na tiskové konferenci nejistým hlasem promluvil o blížícím se konci tři a půl roku trvajícího znásilňování české koruny. Vlastně oznámil národu, že tím to nekončí, ale dolehnou na nás čekané i nečekané následky.


Ne každý mu dost rozuměl, a s tím on zajisté počítal, když zaobaleně řekl, že katastrofální situaci, kterou ČNB svými intervencemi vyvolala, máme považovat za dosažení toho správného cíle, který sice mineme, ale možná se k němu přiblížíme z jiné strany a budeme na tom jen o něco hůř, než před pěti lety.
Vůbec se nezmínil o tom, že bylo ještě prohloubeno vykrádání státu, a že přímé náklady na tuto kratochvíli překročily bilión korun. Přesněji, jen intervence si vyžádaly zatím 1160 miliard Kč (než to napíšu, naskočí další stovky). Z toho by se daly po dobu tří let platit dvojásobné důchody všem důchodcům, nebo tři roky přidávat ke každému platu každý měsíc 6400 Kč. To ovšem jsou jen náklady na intervence. Škody jimi způsobené teprve spočítáme. Budou to kurzové ztráty zahraničního obchodu, zisky spekulantů a nepřímé škody.

V nadpise je slovo „zločin“, které zde naznačuje zavinění škody obrovského rozsahu. Tu ovšem nezpůsobila banka jako dům Na Příkopech, ale lidé, kteří ji řídí, a ti by proto měli být stíháni podle zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zneužití svého postavení. Konkrétně jde o § 2, odstavec (1), kde poslední věta zní: „Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství“. Ovlivňovat nákladnými intervencemi trhem regulovaný směnný kurs určitě není v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství, a takové jednání proto porušuje zákon. To by musel uznat každý soud.

Je sice známo a zákonem dáno, že ČNB, řízená svou Radou v čele s guvernérem, jedná samostatně, nezávisle na vrcholných státních institucích, ale není  nezávislá na zákonu o ČNB, podle něj se musí řídit, od toho ten zákon je. Důvodů pro uplatnění zákona je hodně, zlý čin byl páchán po dobu několika let a nebyl by možný bez přípravy a bez spolupachatelství.

Zopakujme si velmi stručně, jak vznikl stav před intervencemi. Začneme rokem 1993. V tu dobu národní hospodářství reformovali lidé, kteří stát účinně ničili buď proto, že byli tak neschopní, nebo zločinní. Podle výsledků vidíme, že nedovedli ekonomicky myslet, nebo aspoň racionálně uvažovat, třeba selským rozumem. Předstírali, že jsou odborníky, ale vypadá to tak, že dělali to, co jim radili zloději připravení republiku vykrást. Směnný kurz koruny proti německé marce a dolaru nastavili zprvu na 4.5 násobek kurzu stejné kupní síly. Tento krajní nepoměr se sice během prvních let rychle zmenšoval, ale velká část národního majetku byla mezitím ztracena za malý zlomek své ceny. K potřebné korekci nevedla ani nadbytečná devizová zásoba, která se vytvořila.

Smrtící ránu národnímu majetku zasadila propaganda živená kořistníky, že vše se má zprivatizovat. Privatizace měla hlavně dvě podoby: divokou, prakticky kradení, a privatizaci kuponovou, rovněž zneužitou. Nezkušená velká většina občanů byla o svůj kuponový podíl rychle připravena. Ničivou vlnu privatizace se nepodařilo ničím zabrzdit. Nepomohlo ani to, že soukromé vlastnictví některých částí národního majetku Československá ústava nepřipouštěla. Byla privatizována i ložiska surovin a dokonce i zdroje pitné vody. Pachatelé, které si oklamaní občané zvolili do Parlamentu, přijali zákon, že ani zlodějská privatizace se nesmí soudně stíhat. Dvě třetiny národního majetku se dostaly do zahraničních rukou bez odpovídající protihodnoty.

Vedení státu v rozporu se zdravým rozumem odsouhlasilo úplnou otevřenost našeho hospodářství a jeho zásadní orientaci na vývoz. To byla při přetrvávajícím velkém rozdílu mezi směnným kurzem a kurzem stejné kupní síly a devastované skladbě národního hospodářství osudná chyba.  Tato chyba nebyla nikdy oficiálně přiznána a k dovršení katastrofy byl při vstupu do EU definitivně opuštěn princip státní soběstačnosti, dříve úspěšně naplňovaný ve všech oborech. Došlo k zániku mnoha výrob a činností s velkou přidanou hodnotou, i těch, které byly tak zvaným „rodinným stříbrem“. V souvislosti s tím  klesl hrubý národní produkt vztažený na 1 obyvatele na 67 % hodnoty v dříve slabším Rakousku. Dodnes pokračuje podpora vzniku montoven a skladů státními podnikatelskými podněty, což stav dále zhoršuje.

Od roku 1993 do roku 2013 vyrostl roční objem exportu z několika set miliard Kč na 3000 miliard Kč, ale vracelo se zprvu jen 22 % a v roce 2013 jen 72% vyvezené hodnoty. Ztráta způsobená rozdílem kurzů, kumulovaná 20 let, dosáhla v roce 2013 zhruba 18 bilionů Kč, to je desetiinásobek dnešního státního dluhu.

Ztrátu národního majetku a znehodnocení skladby národního hospodářství jsem číselně nevyjádřil, ale jsou to obrovské hodnoty. Vedle toho však Českou republiku podlamuje již třetí desetiletí nízká cena práce. Byla vydávána za konkurenční výhodu, za údajnou nutnost kvůli exportu, Ve skutečnosti je to další nástroj vykořisťování. Opět jde o následek špatně provedené transformace hospodářství.

Za komunistů byl hlavním zaměstnavatelem a držitelem výnosů ze skoro všech forem produkce převážně stát. Pracující občané dostávali kromě relativně nízkých mezd a platů ještě další požitky, něco na způsob nepodmíněného příjmu v nepeněžní formě. Byla to, například, levná veřejná doprava, energie, voda, základní potraviny, různé formy dostupného bydlení, rekreace, kultura, knihy,  kanalizace, odvoz odpadků, dětské oblečení a další věci dotované státem, zdarma jesle, péče o zdraví, školy a školky atd. a to všechno bylo k dispozici i členům rodiny, důchodcům a nevydělávajícím.

Tyto výhody v devadesátých letech zanikly tím, že stát kdeco zprivatizoval, přestal dotovat a dovolil ze všeho navíc dobývat zisk. Vůbec se nepostaral, aby zaniklé výhody byly kompenzovány zvýšením mezd a platů, ani u zaměstnanců veřejné správy. Toho využili soukromí zaměstnavatelé a když rozpadlé odbory nereagovaly,  všeobecně nízká cena práce byla na světě. Ochuzuje české pracovníky, ale jako konkurenční výhoda při exportu se neprojevuje, protože produkci uplatní exportéři za ceny obvyklé a rozdíl spravedlivé mzdy v nich započítané, a vyplacené nízké mzdy pracovníků, shrábnou jako zisk navíc.

Když započítáme, že shora zmíněnými chybami pokleslý hrubý domácí produkt vztažený na hlavu jsou jen dvě třetiny rakouského, tak průměrná mzda v ČR by měla být aspoň 67% rakouské. Je však násobně menší ještě z dalších důvodů.

V ceně každého produktu je zahrnuta i přiměřená cena práce, ale to neznamená, jak shora uvedeno, že je v této výši pracovníkovi vyplacena. Z odhadů vychází, že asi dvě pětiny spravedlivé mzdy českého dělníka si ponechává zaměstnavatel. Tím se dostáváme z 67% na 40% rakouské mzdy. Ovšem v roce 2013 musíme při srovnání v eurech počítat také s aktuálním špatným poměrem směnného kurzu ke kurzu stejné kupní síly, a už jsme na 28% rakouské mzdy.
Naše historická rekapitulizace právě dospěla do kritického roku 2013.

Na konci roku 2013 byla republika popsaným způsobem zbídačená a již 21 let vysávaná moderními kolonizátory a potřebovala, aby kurzové ztráty byly co nejdříve sblížením směnného a paritního kurzu utlumeny. Místo toho přišel sprostý útok ještě více znehodnocující českou korunu. A jeho odůvodnění bylo založeno na předpokladu, že jsme úplní blbci.

Rada ČNB se údajně obávala, že hrozí deflace české koruny. Obyvatelé to samořejmě za hrozbu nepovažovali, pokles cen by uvítali, koruna byla trvale stále ještě velmi podhodnocená, směnný kurs k euru byl asi 24.5 Kč za euro a kurs stejné kupní síly byl podle OECD 17.6 Kč za euro,  takže jsme za vývoz do eurozóny a dolarové oblasti dostávali zpět jen 71.8 % jeho hodnoty.  A vyváželi jsme více než 80% národní produkce a na procenta byla ztráta v roce 2013 nejmenší za předchozích dvacet let. Nepoměr vyvezené a dovezené hodnoty v náš neprospěch se totiž v průběhu let, i když moc pomalu, zlepšoval klesáním směnného kurzu za euro, a tím se zmenšovaly kurzové ztráty.

Za popsané situace byl kurzový závazek ČNB, dosahovat intervencemi trvalého oslabení koruny na 27Kč za euro, pravým opakem toho, co jsme potřebovali a vypadal jako opatření učiněné ve službách zahraničnímu kapitálu.

Kdyby vůbec došlo k deflaci, tak by se při zachování ostatních parametrů projevila jako malý posun kursu stejné kupní síly dále pod 17.6 Kč za euro, to byl trend, který také podporovalo znehodnocování eura vůči dolaru, ale směnný kurz by klesal rychleji a rozdíl mezi oběmi kurzy by se dále zmenšoval a zvolna blížil ke spravedlivému vyrovnání.

V roce 2013 byla vyvezena hodnota asi 3000 miliard Kč a ztráta špatnými kurzovými poměry, které zvýhodňovaly zahraniční stranu, byla jen za tento rok 846 miliard Kč. Tento druh zisku navíc, vysávaný z české kolonie, měl ale následkem přibližování směnného kurzu ke kurzu stejné kupní síly, při meziročním srovnávání, klesající tendenci. To kolonizátory usilující o maximální kořist znepokojovalo.

Vše nasvědčuje tomu, že to nebyl strach z deflace, ta by byla přirozenou reakcí na podhodnocenost koruny a nízkou cenu práce, ale byl to strach, že kořist vysávaná z České republiky se bude dále zmenšovat, co bylo motivací pro protismyslné a přímo šílené intervence prováděné ČNB. Klasický vyšetřovatel by si položil otázku, pro koho byly intervence dobré. A vyšlo by mu, že pouze pro zahraniční kapitál, pro majitele podstatné části ekonomiky ČR. Právě v tom je význam § 2 zákona o ČNB. Má zajistit, aby Rada ČNB nemohla sloužit třetí straně. Pokud by se ten paragraf použil.

Povinností Rady ČNB ve službách ČR je usilovat o zmenšování rozdílu mezi směnným kurzem a kurzem stejné kupní síly. Pokud by naopak byla Rada ČNB ve službách zahraničního kapitálu, bylo by jejím úkolem tento rozdíl udržovat na hodnotě co nejlépe vysávající Českou republiku jako kolonii. To se stalo, a je to usvědčující.Tvrzení, že Radu k tomu nutila deflace, je falešné. I kdyby vůbec byla deflace schopná uškodit, mohlo ji spolehlivě zastavit zvýšení ceny práce pomocí podstatného zvýšení mezd a platů ve veřejném sektoru a dostatečného zdanění zisků dosahovaných nevyplácením celých spravedlivých mezd. Peníze vyhozené na intervence se mohly použít na rozjezd zvyšování platů, kurzové ztráty mohly být místo růstu utlumovány a  nevyplacené části spravedlivých mezd mohly přestat proudit jako dividendy a zisk navíc na konta zahraničních majitelů většiny české ekonomiky.

Byla dána přednost osobnímu zisku několika jedinců před zájmem celého státu. Představa, že podstatu případu nikdo nepochopí, je urážející a mylná.

Podívejme se, kolik už nás nedbání zákona o ČNB stálo a ještě stát bude.

Kursová ztráta za tři roky mohla být bez intervencí a bez zvláštních nápravných opatření asi 2200 miliard Kč, při intervencích byla asi 3600 miliard Kč.

Intervence tedy zvýšily kurzovou ztrátu o 1400 miliard Kč během 3 let, neboli o zhruba 470 miliard Kč za rok.

Kořist spekulantů je založena na možnosti získat koruny v hotovosti nebo úpisem při intervencí zhoršeném kurzu a potom je uplatnit při zotaveném kurzu. Může to lehce hodit deset, dvacet procent a způsobit nedostatek oběživa a projevuje se to také tak, že vám teď kde kdo nabízí půjčku. Manipulace s hotovostí poškozuje měnu jako celek, u půjček rozdíl zaplatí ten, kdo si půjčil.  Objem této kořisti se dá jen těžko odhadnout. Ale bylo vidět, že guvernérovi ČNB to dělá starosti. Je to vedlejší oběť, za kterou nebude chválen.

Odhadnout škody vzniklé tím, že se místo úsilí o napravení směnného kurzu přikročilo k jeho poškození, je rovněž obtížné, ale je dobré si připomenout, že zbraní mělo být zvýšení mezd a platů a i jen neúplné přiblížení ke spravedlivým mzdám představuje, například, asi 500 miliard Kč ročně a bylo by kryto z peněz, které neprávem unikají . Nebyl by to jen významný krok ke zrovnoprávnění našich občanů a občanů států, jako je Rakousko, ale zvýšené odvody z příjmů by vyřešily i další velké problémy, financování zdravotnictví a sociální a důchodové pojištění.

Závazek udržovat cenu koruny deset a více procent pod tržní cenou je totéž, jako zaručit obdobnou slevu. Poskytnutí slevy vyvolává větší poptávku, ale vydávat to za úspěch je podvod. Vzroste-li, například, objem vývozu o 5% vlivem slevy 10%, dostaneme za větší objem vývozu méně, než za původní objem. A tak to i bylo.

Může se vyskytnout námitka, že intervenční peníze použité k oslabení koruny nejsou ztraceny, protože se za ně nakoupily dluhopisy. Bohužel, většina dluhopisů jsou mrtvé peníze. Dluhů je tolik, že je těžké někoho přimět k tomu, aby je koupil. To může udělat jen blázen, nebo někdo, kdo z toho něco má za to, že slouží majitelům těch dluhopisů, a na škodách, které způsobí, mu nezáleží. A to je zbývající možná motivace pro jednání guvernéra a Rady ČNB.

Podívejme se ještě na mechanismus intervenování, o kterém se raději nemluví. Na otevřeném korunovém trhu je k disposici určitý objem produkce a majetku, má cenu vyjádřenou v korunách a jeho majitelé ho chtějí prodat. Na otevřeném trhu eurozóny má nějakou cenu v eurech. Poměrem ceny v korunách a ceny v eurech je dán aktuální kurz stejné kupní síly. Směnný kurz korun za eura byl již před intervencemi trvale výhodný pro kupce vybavené eury, aby je motivoval kupovat právě na korunovém trhu, kde místní nabídka vlivem přehnané orientace na vývoz překračovala poptávku. Z trhem regulovaného směnného kurzu vyplývá tržní cena koruny v eurech. Vyhlášením kurzového závazku ze strany ČNB byla uměle zavedena a zaručena nižší cena koruny. Dostupnost koruny za tuto novou cenu je již čtvrtý rok zajišťována přidáváním dalších korun na trh. Kupují si je za eura zákazníci a nakupují produkci na korunovém trhu, a kupují je také spekulanti, aby je po zlepšení směnného kurzu opět vyměnili za eura. To přidávání dalších korun na trh obstarávají držitelé dluhopisů, kteří do hry vloží bezcenné dluhopisy a „vděčnost“ guvernérovi a Radě ČNB a vrhnou na trh ničím nepodložené koruny obdržené od ČNB, a dostanou plnohodnotná eura.  

V této zprávě o stavu věcí nejsou uvedena žádná jména, ale je možné je podle zámých odpovědností doplnit, kdyby se s tímto případem chtělo něco dělat. Ale k tomu chybí vůle, bez ní nebyly nic platné ani otevřené dopisy se jmény. Teď je tu souhrnná zpráva pro případ, že by někdo, nebo snad voliči, chtěli zareagovat .

50 komentářů :

 1. Já nejsem vystudovaný ekonom, tak že nebudu hodnotit, zda umělé udržování kurzu koruny vůči jiným měnám je dobře, nebo špatně. Nedokážu ani posoudit nástroje, kterými toho ČNB dosahuje. Ale vzpomínám si na uměle udržovaný kurz za komunistů, kdy, mimo jiné, dal vzniknout nové profesi - veksláků.
  Na druhou stranu připouštím, že dílčí manipulace s kurzovým poměrem může být dílčí výhodou samostatné národní měny v dobách krize. Nevím jak autor, ale já osobně dávám přednost české koruně, i s kurzovou turbulencí, proti přijetí eura.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:21
   Souhlasím, především pokud jde o nepřijetí eura. - Čím se liší vekslák od hráče na burse? Nemám ponětí o skutečných motivech aktérů. Troufám si ale tvrdit, že je život pracujících lidí v nejmenším nezajímá.

   (Osobní poznámka: smekám klobouk před Vámi i Vaší ženou. Znám podobnou rodinu na vesnici - shodou okolností také v jižních Čechách - kam 20 let dojíždím.)

   Kokotko

   Smazat
  2. 18:21 Tak to vám závidím vaši logiku.Jak můžete srovnávat vexláka u Tuzexu s vyrabováním státu,zadlužeností státu,zlodějnou nadnárodních společností,pro které lidé robotují za 1/3 mzdu,likvidací všeho,co nás živilo!A to se nezmiňuji o rozkradení zlata!A ti,co kradou ve velkém?Podívejte se do vlády,na poslance,na kraje a okresy!Nakonec takový vexlák,potom majitel různých podniků vyrábějící peníze z lidí na pokraji sociálního propadu,chce kandidovat na prezidenta.

   Smazat
  3. Jsme v kapitalismu. Co to znamená? Ztráty jsou veřejně a zisky jsou soukromé. Kapitalisti si v ČR dělají sami zákony podle kterých kradou. Aby mohli čeští kapitalisti krást, musí nechat několikanásobně nakrást zahraničním kapitalistům. Kdo to všechno to super kradení zaplatí. Obyčejní lidé to zaplatí, kteří jsou oblbování demokracii, lidskými právy a kecy jak síla trhu vše vyřeší.

   Smazat
  4. Nám laickým občanům by měla ČNB vysvětlit
   1. proč musí být nejméně 2% inflace. Inflace přece zvýhodňuje dlužníky že platí méně a znevýhodňuje střadatele, kteří za 5 let přijdou o desetinu svých úspor, když úroky z vkladů jsou vždy nižší než ta inflace
   2 Když máme tedy miliardy EUR nakoupené l EUR za 27 Kč, a pak bude mít 1 EUR hodnotu třeba jen 25 Kč, tak se hodnota našich devizových rezerv v EUR snížila na 92.59%, což při třeba 1500 mld vynaložených do konce intervencí může znamenat ztrátu 200 mld. V zahraničí tedy zakoupíme o 200 mld.Kč méně čehokoliv.

   Smazat
  5. Nejhorší je , když se vekslákem za kapitalistů stane ten stát v troskách a vexluje se ve prospěch cizích zemí, tedy těch co tu již provedli kolonizaci se vším všudy. Nakonec to Josef Mrázek poměrně přesně popisuje.

   Smazat
 2. Je mi jedno, jestli ti lidé byli neschopní nebo zločinní. Měli by jít do vězení na doživotí a navíc totální zabavení majetků do druhého i třetího kolene. S tím, koho máme t.č. v čele státu, to ovšem je holá utopie. Je potřeba jim to spočítat u voleb.

  OdpovědětSmazat
 3. Děkuji panu Mrázkovi za citaci (kdo z nás listuje Sbírkou zákonů?):
  „Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.“

  Napadá mě: jaký by byl rozdíl, kdyby ten paragraf říkal:
  „Česká národní banka jedná v souladu se zákony džungle.“ -?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nikoli, zavším stojí ti samí podvodníci, kteým všechno patří. Viz.
   http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/

   ČNB je součástí Evropského systému centrálních bank a podílí se na plnění jeho cílů a úkolů. Dále je součástí Evropského systému dohledu nad finančními trhy a spolupracuje s Evropskou radou pro systémová rizika a evropskými orgány dohledu nad finančními trhy.

   Smazat
 4. Singer a dnes na jeho místě Rusnok ,by měli být davem rozsápáni na ulici!Odporná Chazarská verbež a k nim přičtěte toho chazara Dlouhého!A pozor !Před volbami prohlašoval BABIŠ,že v ČR je potřeba ještě více snížit cenu práce!Tak ho volte blbečkové radující se z bídy všech!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To se to privatizovalo a hrabalo,když komunisti drželi systém zuby nehty i přes internacionální povinosti.Poskok Klaus -opičák po Margaretě Téčr.se do politiky nasral v OF a už arogance jela hned v 1989 roce. A devalvaci si platíme denně a co můžeme dělat.Kapitalisti nás potřebují
   jako kolonii místo GUBERNIE dříve.Česká blbá HUSA se tak krásně škube.Kejhá ale drží jako dojná kráva -je to husa.Jedině podporu OKAMUROVI-hurááá

   Smazat
  2. Vážení.Před zde uváděnými někdy až odporně hloupými příspěvky bych doporučovala seznámit se podrobněji se stavem před a po r.1989.K tomu může posloužit např.kniha Stanislava MOTLA-Kam zmizel zlatý poklad republiky.Ještě maličkost-nynější "správci" nár.majetku,pokud ještě nějaký zbývá už jen dometají zbytky po těch,kteří dnes jezdí po USA se svým Ferari nebo se válí na Bahamách,nebo řídí svůj institut a další smějící se svým širokým úsměvem horníkům atd.atd.

   Smazat
 5. V ČNB stojí Zemanův muž který měnové intervence plně podporuje. Tak nevím co máte za problém.

  Žádná "katastrofa", jak vříská Mrázek, se nekoná. Žvásty o vykrádání státu a důchodech jen svědčí co je to za "odborníka". Hospodaření ČNB nemá se státním rozpočtem, potažmo důchody, vůbec nic společného.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:46
   "Hospodaření ČNB nemá se státním rozpočtem, potažmo důchody, vůbec nic společného."

   A jak to víte?

   Smazat
  2. 18:46 Když nemá, tak nemá ... Je zřejmě, dle Vás, nepotřebná a je třeba ji zrušit.
   To by ubylo "koryt" ... To by byl "řev" !

   Smazat
  3. 18:46 tu opět plácá nesmysly. Kurs koruny samozřejmě má co dělat nejen se snižováním ceny práce, snížením hodnoty úspor, výběrem daní, zvýšením ceny všech dovozů včetně moderních technologií atd. atd. - prostě tu zakvokala nevychovaná sprostá slepice, hrající si na "odborníka". Jedním slovem 18:46 je IDIOT! Taurus

   Smazat
 6. Říká se, nesuďte a nebudete souzeni.
  Já znovu opakuji, že nejsem vystudovaný ekonom, ale dovedu si představit, jak velký dopad by měly pro naše vývozce ty cca dvě koruny na euru, o které ČNB oslabuje korunu. Máme ekonomiku, která je životně na exportu závislá. Že to je především na zemích EU zavinili naši odborníci z předchozích vlád. A byl mezi nimi, mimochodem, i Zeman.
  Kdyby byly věci ponechány bez větších politických regulací, podnikatelé by se dokázali pravděpodobně velice rychle přizpůsobit a pak by podobné zásahy nebyly potřeba.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ČNB,prosím pochopte,je řízena globálními protektory.Ani pan Rusnok s tím nic neudělá,vážení!Záleží jenom na nás,zda nám je vše jedno,nebo chceme změnu.Pakliže jsme ztratili suverenitu a jsme řízení EP,ČNB globálními presstituty,není nám pomoci.A pochopí to lidé při volbách?Já si myslím,že ne.

   Smazat
  2. Politika a ekonomika nikdy nešly spolu.Byl z toho vždy průser.

   Smazat
 7. teď když máme místo zlata ve sklepě pytle s eurama, tak bych to vyswapovala za to zlato, co prý měl prodat ten poslanec euro-parlamentu za top0.009, a zase bude dobře a konečně budou všichni spokojení

  OdpovědětSmazat
 8. Proč ?
  ČNB je součástí Evropského systému centrálních bank a podílí se na plnění jeho cílů a úkolů
  http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/
  Proto!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Toto je podstata problému.
   A zde nepomůže vůbec nic, než snad dostatečné vítězství SPD ve volbách.
   Děda.

   Smazat
  2. Rusnok tam je proto, aby zkormidloval skok ze skály aspoň do větví borovic a ne na beton. Singer odešel tak, aby nebyl nalezen. Protiproudem zezdola je zvyšování mezd a to pochopil kupodivu Sobotka a co to jde, zvyšuje ji jediným nástrojem, co má, a to je minimální mzda Že jsme kolonií, a tom nikdo nepochybuje.

   Smazat
 9. Jsme v kapitalismu. Co to znamená? Ztráty jsou veřejně a zisky jsou soukromé. Kapitalisti si v ČR dělají sami zákony podle kterých kradou. Aby mohli čeští kapitalisti krást, musí nechat několikanásobně nakrást zahraničním kapitalistům. Kdo to všechno to super kradení zaplatí. Obyčejní lidé to zaplatí, kteří jsou oblbování demokracii, lidskými právy a kecy jak síla trhu vše vyřeší.

  OdpovědětSmazat
 10. Zajímá mne, jaký postoj má pan Babiš k těmto nákupům bezcenných sraček!?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No jaký - svými činy je schvaluje, jinak by se zasadil o odsouzení guvernéra ČNB. Babiš je prachsprostým spolupachatelem, ať si žvaní cokoli. V civilizované zemi by nevylezl z kriminálu, pokud by nedostal rovnou špagát.

   Smazat
  2. Já jsem někde četl, že pan Babiš se divil, proč se nakupují dluhopisy za stovky miliard a nesplácí se dluh. Může nastat období, kdy dluhopisy použijeme jako toaletní papír, ale dluhy nám zůstanou. Máte někde odkaz na solidní zdroj, kde je jeho názor prezentován? Co se stane, když pan Babiš něco odsoudí, k čemu mu to bude? Pana Nečase s odstupem času vyhodili s postu premiéra za neproclenou kabelku, co když udělají něco podobného zase jenom proto, že se jim nehodí jeho názor znovu?

   Smazat
  3. Pro 22:35 proč to třeba neudělá premiér Sobotka? Má tolik poradců? Není vám to divné? Pan Sobotka je premiér a to by byl ještě více "prachsprostý", než pan Babiš?

   Smazat
 11. Po celé období od natistického převratu v listopadu 1989 do dneška nesou plnou trestní odpovědnost nejen guvernéři ČNB, ale stejným dílem i všichni ministři financí a předsedové vlád.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dovolím si poznamenat,že tito byli zvoleni
   občany v demokratických volbách.Takže mají
   na této situaci také svůj podíl.ČNB nemá
   povinnost naslouchat politikům.ČNB je pod
   vlivem MMF a ECB.Pokud někdo neví,tak je to
   Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální
   banka.Guvernéry a jejich zástupce jmenuje
   prezident republiky.Naposledy jmenoval toho
   Fischera,premiéra úřednické vlády.
   Petr Majevský

   Smazat
  2. A co by se stalo, kdyby toho Fischera nejmenoval?

   Smazat
 12. Postoj pana Hrabiše mne zase tolik nezajímá, protože jemu jsou lidé ukradení. Jeho zajímají pouze soukromé kšefty. A aby mohl tyto kšefty dělat, musí namazat zahraničním predátorům hodně vysoko. On je to vlastně takový "bohatý chudák", protože je v pasti. Ale do té pasti se dostal sám svojí chamtivostí.
  Jsem sice ekonom, ale mám po těle takové obyčejné lidské mrazení, že pan Mrázek má pravdu a tuší něco velkého. A já se ptám - co asi bude dělat ČNB s těmi obrovskými balíky EUR ? Rozdá je lidem, aby si přilepšili ? A nebo udělá měnu a zlikviduje v zájmu zachování EU českou korunu v nějakém "vhodném" kurzu ? Putin jednou prohlásil, že ruské rezervy tvoří Eura ve výši 40 %, a proto v Euro věří. A jak již víme, Putin není žádný blbec. Navíc Číňan chce mít EU jednotnou. Nechci malovat čerta, ale něco se na nás chystá.
  Vl. Vašek

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan "Hrabiš" dává hodně lidem práci a co je důležité, neplatí daně v Grónsku, ale v ČR. Já teda nevím, takových šmejdů tady bylo a ten co tlačí státní dluh dolů, tak toho všichni, bez výjimky, nenávidí. Co si ti kritici myslí o těch, co byli před ním, to by mě opravdu zajímalo.

   Smazat
  2. Číňan se chová tržně. Celá EU jde ke dnu a Číňan, kterému nemohou šmejdi škodit, protože nemají šikmé oči, se tomu směje a vyhlášené firmy, kupuje za hubičku, stejně jako v USA.

   Smazat
  3. Cinan neni Cinan ale Cinan jsou v podstate Globalsti v Cinskem rouchu !!!!. To ti nedoslo????? To jsi nepochopil?? Lidi v CR v bance jsou na to aby vse znicili vykradli a nahrabali si, a pred tim nez odejdou dali vybusny granat do activ, aby vse slo do pekla.

   Ja bych to s nima delal jako Stalin , poslal bych je a jejich rodiny!!!!! na Sibir do zimy na 20 let s pravdepodobnosti preziti!! mezi 25% az 55% v zavislosti na funkci a profitu Banky. Ovsem podle pravidla pravdepodobnosti si to gauneri zaslouzi aby tam chciply a divali se na utrpeni svych vlastnich ,za to co pripravovali ostatnim v CR.

   Smazat
  4. 23:45 Máme tržní hospodářství a Babiš "vám dává práci".
   A co vy mu za ni dáváte??? Mzdu. Opravdu? Není to trochu jinak?
   Práci mu dáváte vy, on vám za ni mzdu.
   A sice třetinovou než se za stejnou práci dává v Německu a dalších okolních státech s kterými volně obchodně spolupracujeme.
   ----
   Ale asi vás nepřesvědčím. Tak mu ty dvě třetiny mzdy navíc za tu práci od něho dávejte každý měsíc dál.
   Je to kruté. Viníkem není ani tak Babiš coby zaměstnavatel, ale dosavadní vlády a poslanci a vládní strany od 1989. Nyní včetně Babiše. Jak vysvětluje nahoře pan Mrázek.
   Chce to úplně jiné politiky, jiné guvernéry atd., aby mzdy byly 3x větší.
   Budu volit SPD. Nepomůže to okamžitě. Ale nejprve si musíme zachránit holé krky před džihádizací, a pak se můžeme snažit o vyšší platy.
   Děda.

   Smazat
  5. 3:10
   Trefil jste do černého. Přesně to je smysl "války proti terorismu".
   Lidičky, jaképak starosti o děravé zákony, o ochranu soukromí, o životní prostředí, o veřejnou dopravu, o učňovské školství, o církevní a jiné zlodějny ... na takové malichernosti není čas, když HROZÍ NEBEZPEČÍ.
   Skáčete panstvu parádně na lep!

   Smazat
  6. Gaunerismus ČNB je jen zákonitým projevem zločinnosti kapitalistického sátu. T

   Smazat
  7. No,co myslíte že se na nás chystá?Jsme bez armády,to,co za něco stálo,jsme převedli,nebo převedeme pod přímé vedení Bundesvehru,zbytky zbraní a střeliva jsme věnovali ISIS a ostatním odpůrcům Assádova režimu,vláda se objímá v podobě Sobotky a Hermana se sudeťáky,hospodářství máme na huntě,školstí a národní hrdost v prdeli,tak co si myslíte,že se asi stane?Já to vidím jednoznačně-NOVÝ PROTEKTORÁT!

   Smazat
 13. O to právě jde,vývozce,stejně většinou zahraniční majitel.Vyveze za x mld EUR,ale kurzem 27kč za EURO,potřebuje změnit na mzdy méně EURO.

  OdpovědětSmazat
 14. No,dnes promluví Rusnok.

  OdpovědětSmazat
 15. Připojte se všichni ke hromadné žalobě na ČNB
  https://www.facebook.com/events/275460579538094/

  OdpovědětSmazat
 16. Většina občanu této země ví, že nás západ chce pohřbít. A my mu to dovolujeme, protože do funkcí jsou dosazování hajzIové, proti kterým se my neumíme postavit. Tak nám třeba, jsme slaboši.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. organizovanemu zlocinu se bohuzel neda postavit.

   Smazat
 17. Celá vláda by měla jít sedět včetně vedení ČNB,škody které vznikly a budou se časem ukazovat čím více jsou nesmírné.Jsou státy kde by je bez milosti čekala poprava.

  OdpovědětSmazat
 18. ...má to pouze dvě řešení:změnit tento systém,to však není v dohledné době reálné a nebo v tomto zlodějském systému existovat tak,abychom byli jako stát na tom pokud možno poškozováni co nejméně.První řešení vyžaduje změnu zákonodárných sborů a vládních útvarů - tedy i myšlení voličů a politické objednávky.V případě druhého řešení volit při volbách takové zástupce,kteří z toho zlodějského systému dokáží nalézt taková východiska,která budou pro nás nejméně bolestivá....

  OdpovědětSmazat
 19. Nejméně bolestivá = převrat a vsechny vyníky za vlastizradu pozavírat!

  OdpovědětSmazat
 20. To se to privatizovalo a hrabalo,když komunisti drželi systém zuby nehty i přes internacionální povinosti.Poskok Klaus -opičák po Margaretě Téčr.se do politiky nasral v OF a už arogance jela hned v 1989 roce. A devalvaci si platíme denně a co můžeme dělat.Kapitalisti nás potřebují
  jako kolonii místo GUBERNIE dříve.Česká blbá HUSA se tak krásně škube.Kejhá ale drží jako dojná kráva -je to husa.Jedině podporu OKAMUROVI-hurááá

  OdpovědětSmazat
 21. Národe nediv se.Peníze se staly v naši zemi modlou a tak to vypadá.Zloději jsou nepostižitelní Ti od 10 000000 nahoru
  a obyčejný pracující člověk a důchodci jsou k tomu
  aby makali a držely hubu.Kde domov můj, .............?

  OdpovědětSmazat
 22. Článek mě utvrzuje v mém s lety se neustále prohlubujícím přesvědčení, že naše "slavná" privatizace byla naplánována a dohodnuta s představiteli tehdejší EU jako nástroj zničení našeho průmyslu, který byl do té doby výrazně soběstačný(i když z většími či menšími problémy)a uvrhnutí naší země do absolutní závislosti na zahraničním kapitálu přes který je náš stát víceméně ovládán. Za umožnění tohoto pár vyvolených dostalo možnost přijít prostřednictvím privatizace k astronomickým majetkům. Jak jinak si vysvětlit, že se privatizovaly i fungující a vydělávající podniky. To že to mohlo vypadat i jinak nám dává krásný příklad - Budějovický Budvar s.p., který do dnešního dne funguje a vydělává! Přesto že měl dle všech teorii jako státní firma zkrachovat - neboť stát přeci neumí podnikat !? A protože se to budování naší absolutní závislosti poněkud zaseklo, nebo značně zpomalilo (jsme prostě pořád ještě národ šikovných a pracovitých lidí, kteří používají svůj rozum)nastoupil další stupeň destrukce - regulace "naší" ČNB. Je mi z toho čím dál smutněji a naštvaněji. Měli bychom se jako národ konečně probrat a ty co nám v politice škodí vzít za flígr a přinejmenším poslat někam !

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.