Reklama

středa 1. března 2017

!Argument: Odbourávání mýtů, nebo přepisování dějin?

1. 3. 2017   Outsidermedia
 
Několik úryvků z článků, uveřejněných na novém české nezávislém webu !Argument, jak je vybral redaktor Outsidermedií Jan Kadubec
 
*Pavel Janíčko: Nový typ výkladu dějin. Ale kdoví čeho se ještě dočkáme, třeba nás v budoucnu někdo poučí, že takoví atentátníci na Heydricha byli vlastně předchůdci dnešních teroristů… To abychom nezapomněli, že ty skutečně hrozné časy nastaly až poté, co jsme se odklonili od té jedině správné křesťanské euroamerické civilizace, a omylem se přichýlili k ruskému dubisku. Kdoví čeho se příštích dílech ještě dočkáme, ale bude to určitě něco ve smyslu „protektorát byl nepěkný, ale to, co přišlo potom, to byla ta skutečná hrůza.“
 
Všichni někdejší spolupracovníci nacismu jsou dnes výkvětem demokracie a mají veškerou podporu (viz fašizující Albánce, Chorvaty, pobaltské elity, maďarské a ukrajinské nacionalisty), zato jejich oponenti (Rusové, Srbové, Bělorusové) jsou předmětem démonizace. Skoro se zdá, že kdyby se Adolf Hitler nezapletl s vyvražďováním Židů a nechal na pokoji britské a americké impérium a spokojil se jenom s likvidací Slovanů, Romů a dalších podlidí, byl by dneska oceňován jako zachránce civilizace a těch úžasných euroamerických hodnot.
 
Nemyslím si, že to je nějaká náhoda či úlet, je to jen logický výsledek momentálního rozložení třídních sil po dočasném vítězství kapitálu ve studené válce včetně ovládnutí rozhodujících médií. Kučerova Historie.cs poslušně slouží prezentaci jednoho povoleného názoru na dějiny, a to názoru vítězů, neboť jak známo, dějiny vždy píšou – a tedy i vykládají – vítězové.


*Roboti skutečně v nadcházejících dvaceti letech převezmou šedesát procent dnes existujících pracovních příležitostí. To by bylo hluboce znepokojující, pokud k tomu účelu nerestrukturalizujeme společnost. 
 
Profesor Prescott souhlasí: 
 
Až do nynějška byli lidi schopni prodávat svou práci. Až se dostaneme do situace, kdy lidi nebudou schopni prodávat svou práci, ohrozí to celý trh, protože lidé, kteří vyrábějí, pořád potřebují lidi, kteří kupují. Možná že budeme muset lidi platit za to, že budou konzumovat. Že jim dáme určitý základní příjem a oni budou těmi spotřebiteli, kteří budou udržovat trh při existenci. Budeme moci přesunout většinu prací, které nechceme dělat, robotům, a věnovat se kvalitě života. Dosavadní kola automatizace byla totiž převážně jen mechanizací. Stroje nahradily sílu našich svalů. To nebylo příliš dobré pro koně, protože koně neměli nic jiného co nabídnout než sílu svalů. Teď ale přichází vlna kognitivní automatizace, kdy stroje budou dělat práci, kterou my nyní provádíme mozkem. A až převezmou tato zaměstnání, není úplně jasné, co budeme ještě mít co nabídnout. Stále v našich společnostech existují zemědělci, kteří tvoří asi půl procenta pracující populace. Kdysi početná průmyslová pracující třída tvoří nyní méně než deset procent pracovní síly ve většině vyspělých kapitalistických ekonomikách.

*Richard Dawkins: Na počátku je teze o nejvyšším vůdci
, nebo neomylném papežovi, hlavním rabínovi nebo jakémkoli břichomluvci, který dokáže mluvit jménem boha a říkat nám, co máme dělat. Sekulární formou jsou pak různí guruové a diktátoři, ale v zásadě je to pořád to samé. Pokud se rozhlédneme po světě nebo i po státech v USA, zjistíme, že religiozita koreluje s chudobou a různými jinými příznaky sociální deprivace.

*Jozef B. Ftorek: Názorně tento obecně přijímaný postoj vystihl svým výrokem pro deník New York Times Jack N. Summe, velitel Čtvrté skupiny pro psychologické operace (PSYOP) Armády USA, když prohlásil: 
 
„Naše výstupy nazýváme informacemi, zatímco stejné materiály našich nepřátel jsou pro nás propagandou.“ 
 
Výraz propaganda byl poprvé oficiálně použit v 17. století, kdy byl spojen s aktivitami katolické církve při potlačování vlivu reformace a mýcení kacířství. Alessandro Ludovisi, papež Řehoř XV., pověřil tímto úkolem v roce 1622 organizaci označovanou jako Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Kongregace pro propagaci víry). Funguje dodnes. Od roku 1982 ovšem pod názvem Kongregace pro evangelizaci národů (Congregatio pro Gentium Evangelizatione). Důvodem změny názvu během pontifikátu Jana Pavla II. bylo právě zprofanované slovo propaganda v původním názvu organizace. Náplň práce výboru kardinálů a misionářů se nezměnila. Pečovat o šíření a propagaci pravé víry v nekatolických zemích. Termín propaganda, v podání světských mocenských elit, se objevuje až počátkem 20. století. Tehdejší politická a hospodářská elita hledá nové způsoby řízení moderní společnosti skrze formování souhlasu mezi občany, a to v situaci, kdy „zabila Boha“ a od moci odstavila církev.

*Ivo Šebestík: Že obrovské a slavné bitvy byly vlastně jen drobné šarvátky, nebo že byly – a to je ještě větší ostuda – vybojovány najatými žoldnéři z cizích zemí, takže národní étos z nich kompletně mizí. Ohromné švédské armády pustošící střední Evropu tvořili především dobrodružně naladění zabijáci ze Saska, přelidněných Flander a z Dánska. A že tito lidé bojovali za peníze a pro toho, kdo zaplatil. A že bylo moc špatně, když válka skončila a pluky těchto zabijáků bez práce se potulovaly Evropou. Národní étos? Boj za víru? Ale kdepak!

Především je třeba vzít v úvahu, že bitvy sedmnáctého století všude v Evropě probíhaly takovým způsobem, že král nebo císař určili velitele vojska, kterým se stal některý generál (například Valdštejn). Ten naverboval ze svých vlastních prostředků nebo z peněz, vypůjčených u bankéřů a lichvářů (nebo které si nakradl v průběhu „první české privatizace“, ke které došlo po porážce stavovského povstání, když zasedla „privatizační komise“, aby rozkradla majetky vyhnaných českých a moravských protestantů) vojsko, se kterým odejel plnit úkoly ve službách vladaře. Ten na chod vojska také poskytl peníze, ale mnohdy mnohem méně než bankéři a lichváři. Odměna generála pak spočívala v tom, že mu byla v případě vítězství poskytnuta část válečné kořisti k pokrytí nákladů za vojsko a jako zisk. Kapitalistická láska k zisku existovala ještě před ustavením kapitalistického systému jako takového.

Šestnácté a sedmnácté století je již věkem kondotiérů a válek „za peníze“ a nikoliv pro národní čest, která byla ostatně teprve pojmem neznámým. Odtud patrně dobře míněný posměch dějepisných „opravců“, kteří všechny tyto obrozenci heroizované etapy českých národních dějin „uvádějí na pravou míru“ a říkají tak v podstatě, že Čechům by bylo mnohem lépe, kdyby následovali osudu Lužických Srbů a tiše se rozpustili v německém moři pěstujíce svobodně národní písně, tance a říkadla. A propos, v době Metodějova působení měla Velká Morava svou vlastní církevní správu (roku 869 arcibiskupství Moravy spolu s Panonií), což bylo něco, oč pro samotné Čechy dlouho a marně usilovali Přemyslovci ještě dalších přibližně sto let (biskupství). Respektive až do vlády Karla IV., neboť teprve tehdy se podařilo dosáhnout povýšení pražské diecéze na arcidiecézi. Z aktuální zkušenosti víme, že rebel, lapka, lupič a zločinec jsou pojmy variabilní, jimiž jedni označují téhož člověka, kterého jiní mají za hrdinu.

Jeden z předků Karla Schwarzenberga, předek téhož jména, který na českém sněmu ve druhé polovině 19. století, konkrétně 25. listopadu 1889, řekl: 
„My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů, komunisty 15. století, a my, Schwarzenbergové, budeme bojovat proti všem novohusitům s touže rázností jako pánové z Růže bojovali proti starým husitům.“ 
K „elitě“ české společnosti patřili nepochybně i bankéři, kteří dali jasně najevo prezidentu Benešovi, že jeho případnou válku s Německem, nota bene za podpory bolševického Sovětského svazu, rozhodně nebudou financovat. Tato “elita“ byla rozhodně více nakloněna dohodě s Hitlerem, i za cenu územních ústupků, než financování obrany vlastního státu. 
 
Napoleon Bonaparte vyslal do Ruska armádu v počtu téměř 600 000 vojáků. Do Francie se z té výpravy roku 1812 vrátila pouhá desetina. Kým byl Napoleon Bonaparte ve světle těchto skutečností? Bezprecedentní šílenec a vrah vlastních lidí nebo „jen“ státník, který nikdy předtím nezažil na vlastní kůži ruskou zimu a neprostudoval si na mapě v Rusku obvyklé vzdálenosti mezi městy a jinými obydlenými sídlišti?

Je ve Francii někdo, komu překáží Napoleonův sarkofág v pařížském Panteonu stejně, jako pisateli onoho textu překáží Žižkova jezdecká socha na Vítkově? Bylo loupení údajného loupeživého rytíře větším zlem než odhadem dva milióny mrtvých a zmrzačených lidí z napoleonských válek, za něž nese Napoleon Bonaparte přímou odpovědnost?

Zesměšňování české národní historie, zejména v těch ústředních bodech, o které se v uplynulých dvou staletích opírala národní konstrukce, sice probíhá spíše ubohým a odborně nefundovaným způsobem, nicméně i ten může být úspěšný v situaci, kdy všeobecně upadá znalost dějin. Národních, evropských i světových. Za těchto podmínek je možné velmi snadno zničit základy národního uvědomění, neboť to na historické tradici spočívá celou svou vahou.

Máme zbořit tento symbol a nahradit jej například bratry Mašínovými? Záhadným, rozpačitým a nerozřešeným mlčením jsme už stačili obestřít osud nacisty zavražděného novináře Julia Fučíka. Nijak zvlášť si nepřipomínáme ani další oběti nacistické diktatury – Karla Poláčka, Josefa Čapka, Vladislava Vančuru a mnohých dalších lidí.

Určitě Jan Žižka z Trocnova, jeho nástupce Prokop Holý a další husitští velitelé zůstanou na významném místě českých a středoevropských dějin ještě dlouho poté, kdy budou po právu zapomenuta jména mnohých českých předlistopadových i polistopadových státníků. Kdyby nic jiného, tak u husitských hejtmanů aspoň nemáme doloženu zbabělost, úplatnost, neschopnost, nekompetentnost, korupci, hrabivost, nečestnost, prolhanost a sklony zrazovat své koaliční partnery.

Pokusy Velké Británie, Francie a USA dostat do války proti sobě Německo s Ruskem, a tím v případě Německa ztrestat stát, který se pokusil vymanit se ze struktury světového kapitálu a nahradit ji svou vlastní strukturou. A v případě Ruska zkrátka zničit bolševickou alternativu ke kapitalismu a získat ohromné rozlohy, půdu a nerostné bohatství ruské říše a jí ovládaných zemí. Za této situace však bude nesporně třeba – pokud by k tomu skutečně došlo – nově definovat alespoň česko-německé vztahy v dějinách i v přítomnosti. A bylo by přitom velmi záhodno, aby se tento těžký a tradiční úkol tentokrát podařilo splnit sine ira et studio. A hlavně bez článků, jaké na toto téma přinášejí některá česká periodika snažící se formou karikatur a „odbourávání mýtů“ prohlásit české dějiny za úchylku, její heroizované osobnosti za lupiče nebo blázny.
 
 

18 komentářů :

 1. vrahum mašínum vrátily zabavený rodiný statek masírujou s tim na hovinkách to je ta správná vizitka tohodle zřízení

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Měli by se ozvat ti, kterým soudy nic nevrátili, protože si nemohli zaplatit to, co Mašínové nyní odpustili. To jsou paradoxy, zase se rozhoduje ne podle práva, ale podle politických preferencí.

   Smazat
 2. kalousek s odeeses to tak chtěli stejně jako svazaci z čete když provedli cirkevni restituce k nim přifařili i šlechtu zatimco z husitu udělali zloděje větši než jsou sami jistě je jasne proč zloděj křiči chytte zloděje a narodu pak vykladali jak neznami zli komunisti vraždili a loupili zatim co oni kalousek a šlafenberg s veškrnou proti těm neznamim komunistum bojovali a tak vtloukli do makovic vovčanum že je to jejich kolektivni vina a že musi platit všichni jen oni nemusi pač jsou svati už od narozeni

  OdpovědětSmazat
 3. Mimo téma, ale:
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pavel-Novotny-napraskal-rodinu-ktera-si-s-ditetem-zpivala-Mesitu-od-Ortelu-Zenou-ho-k-soudu-a-bude-veselo-477577
  Kdo to vlastně je?
  http://img10.rajce.idnes.cz/d1001/11/11026/11026615_88ff4a0ac3e168bd5c1c9fcc450c45f8/images/Vsledekkternepekvapil.jpg?ver=0

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní1. března 2017 14:42 aby platil takový 1000000 pokuty a 3 roky natvrdo tam by se multikulturně obohatil

   Smazat
 4. Církevní zlodějnu nazvanou "restitucí" přijali dobrovolně za svou jak ČSSD tak i soukromá partaj zlodějského miliardáře ANOfert ! Takže nová politická parta pokračuje v starých kolejích, přičemž pro naivky na Kalousky nadává !!

  OdpovědětSmazat
 5. Tak jako dnes už zdárně proniká porno do "umění", tak spin manipulace pronikla do "PR".
  To, co v pár let zastaralých slovnících ještě má negativní a neslušnou konotaci, je dnes ve skutečnosti už přijímámo jako to jedině správné zpřístupňování té jedině správné podoby té jedině správné reality.
  Co je to neslušnost? Co je to trapnost? Na to ještě někdo dá? Když pravda a láska teď konečně definitivně vítězí nad pravdou a láskou?

  OdpovědětSmazat
 6. Důstojník pan Maším který byl zavražděn germány, byl samozřejmně národní hrdina. Ale hrdinství se nedědí.To si musí uvědomit všichni pozůstalý po hrdinech.
  Proto jsem v zásadě proti předávání řádů a vyznamenání do rukou pozůstalých a i rodinných přslušníků (viz. u režisera Kačera a u novináře Komárka) . Je to prostě absurdní. Ale v našem abrurdistánu normální.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 7. To špatně skončí!
  Takové nebetyčné lži se zhroutí a zasypají svoje tvůrce. Doufejme, že se toho brzy dožijeme.

  OdpovědětSmazat
 8. Je to jednoduché.Platí to po celou historii
  lidstva.Když dva dělají totéž,není to totéž.
  Latinsky to zní:quod licet Jovi,non licet bovi.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 9. Na setkání revanšistů Sudetoněmeckého lancmanšaftu skutečně zaznělo, za přítomnosti našeho občana Schwarzenberga, že atentát na Heidricha byl hanebný teroristický útok. Dnes se dokonce v Německu mluví o tom, že nás Němci v roce 39 vzali pod svou ochranu a my si toho nevážili a ještě jsme tak drzí, že chceme odškodnění. Tak, že dnes můžeme být vděčni, že nás opět chrání a budou dokonce velet části české armády.

  OdpovědětSmazat
 10. Oč jsme lepší, než byli soudruzi: Těm, když se nehodila pravda, tak mlčeli. Nám, když se nehodí pravda, tak lžeme a ještě na to zřizujeme ÚSTRk a sekci propagandy na vnitru.
  Hitler: není daleká doba, kdy se mu budou na nejcivilizovanějším Západě stavět pomníky, na nichž bude obklopen, Göbbelsem,Himmlerem, Göringem, oběma Franky a Heydrichem. Pokud ovšem panující "elitu" nepřeválcuje lidová revoluce.
  Západ, to je Říše římská v propadu do historie. (Byl jsem překvapen, jak před tímto pádem stavěl Řím "ploty a zdi" proti barbarům a jak je musel korumpovat, aby svůj pád oddálil. Podobnost s naší současnosti čistě náhodná?)
  Pravda a láska by mohla vítězit na lží a nenávisti. Jen by to nesměli hlásat ti, co lhali a nenáviděli.
  Peníze: za ně je vše, za ně bylo vykradeno Česko i s jeho zlatem, průmyslem, vzkvétajícím zemědělstvím. Přes všechny sankce, embarga a blokády za socíku jsme měli pozitivní bilanci obchodu, stát nebyl zadlužen, naopak stát byl věřitelem vůči nám zadlužené Itálie, Španělsku a řadě dalších států Západu - nikdy nesplaceno (viz účetnictví tzv. organizací zahraničního obchodu).
  Velkým hříchem socíku byla plná zaměstnanost při výrazně redukované byrokracie, prosperující státní školství, nepotěmkinovské vysoké školství s rozdáváním titulů (nejen JUDr a MBA) za úplatu. Hodnotné učňovské školství. Snad jsme měli méně antropologů, historiků, filosofů, psychologů, archeologů, ale nevyvolávalo to ekonomický problém, technické inteligence bylo dost.
  Významným nedostatkem bylo asi za socíku, že jsme neměli noclehárny pod mosty, v kanálech, po luzích a hájích, v bedýnkách od zeleniny a ovoce, neměli jsme bezdomovce.
  Největší hřích socíku ale byl, že český národ nevymíral, ale naopak ze 7 milionů se pozvedl na 10. Na těch sice dnes setrváváme, za přispění Slováků, Vietnamců, Ukrajinců, Albánců.... Jako Češi dnes úspěšně nejen degenerujeme (viz počty invalidů přes tělo i ducha, počty alkoholiků, uživatelů drog (obojí již od dětství), počty sebevrahů, vražd a pohlavních nemocí), ale vymíráme. Komu za to vděčíme, komu máme blahopřát?
  Národ byl okraden o svůj majetek a proč zatím nikdo nekřičí, jako církev svatá, že co bylo ukradeno, musí být navráceno? A církev - tak ta svůj majetek si nakradla po Bílé Hoře, když ho zabavila českým evangelíkům, stejně jako si nakradli nacisté židovský majetek. A pozemková reforma 1918 a 1948 byla jen malou náplastí na to zlo, co zde bylo za 300leté okupace Habsburky, církví a cizáckou šlechtou napácháno.
  Dalo by se pokračovat pláčem, "nad rozlitým mlékem", kdyby to nestálo znovu a znovu lidské životy.
  Totální selhání intelektuálů, zejména z uměleckých kruhů, kteří se nechali (až na čestní výjimky) zkorumpovat finančním kapitálem - povýšili se nad národ - oni extratřída - ale ukázali se jako zbabělci.
  Ano, žijeme (ještě) v diktatuře kapitálu, která s nekončící brutalitou prolévá krev jiných národů, jen aby se jejich banky dále nadmuly. Nadýmání, to je ale záludný děj - leckomu prasklo břicho - a až jednou dojde ke znárodnění bank a pojišťoven - a k tomu dojde tím dříve, čím jejich surovost bude větší, tak ti, kteří vraždili pro a za peníze splasknou jako nafouknutý prezervativ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ja to vse v dnesni dobe vidim jako selhani vzdelavacich kvalit skol a rodin.
   Pokud lidi nezacnou cist vazneji o spolecnosti , a dejinach a budou se divat jen na televisi, pak jako narod nemame nadeji.
   Informaci z televise mozek spatne spracuje o proti knize , a tak si udrzet schopnost cist rychle a dobre v nekolika jazycich je zaklad vsemu.

   BroukPytlik

   Smazat
 11. Ja bych si jen dovolil pridat , ze je to systematicky pristup jak okrast kazdy narod na zemi.

  Kroky jsou:

  > Das k moci sve sluhy neodpovedne lidi (Havla)

  >Ovladnes soudy a nechas jim napsat zakony o kterych nikdo nevi , das tam soudce , ktere vse odsouhlasi a berou penize pod stolem.

  >pres sve lidi pritlacis ekonomii dolu , slibis jim zlate tele , a masu lidi zatahnes do drog , pornografie a predelas jejich zeny matky na prostitutky.

  > Napohled poctive koupis podniky , ale pozdeji je ukradnes pomoci falesnych zakonu a soudcu.

  > Vykrades banky a veskere penize do te miry , ze ze jen ty!!! a pouze ty mas penize v zemi .

  > Snizis uroven vzdelani a obsadis soudy svymi lidmi, kteri vydaji pro tebe zakony.

  > vytvoris soukromou armadu a policii kterou financne ovladas

  >>> Vsichni lidi v teto zemi jsou nyni tvoji otroci a kdyz neposlouchaji nebudou mit co jist!!

  >>> Budes jim rikat jak jsou stastni a jak je milujes na televisi a v novinach.

  >>>vytvoris Prazskou kavarnu a ti budou pro tebe mluvit a delat propagandu a tvorit umele dejiny!!

  >>> Najdes si SObotky , Babise , Schwarcenbergy a podobny sluhy.


  Co se da rici : Ze ja hluboce obdivuji Klause , ze jiz pred mnoha lety uz za Havla bojoval proti statnim dluhum a zadluzeni naroda. Moje ucta k Klausovi za jeho proziravost a vetsina lidi nechape tlaky , kterym nesl!!

  CO se da jeste rici : mozna ze lidem nepatri penize do rukou, jsou neschopni je moudre uzit!!!
  Mozna ze jsou neschopni si vladnout! mozna toto je jen jedina cesta do budoucna , dky lidi budou na pul roboty a nauci se vse prehranim encyclopedii do mozku behem jedne noci. Absolutne nevim , ale jsem si jisty , ze tento nas ZMATENY SVET BYL VYTVOREN UMYSLNE aby skryta mocnost mohla uchopit vse do svych rukou. Kdyby staty fungovaly a byli silne , nikdy by se jim to nepovedlo!!!

  BroukPytlik

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Brouku, Brouku. Tím Havlem a Klausem začalo co popisujete! Nestačí jen hodně číst ale i chápat a dávat si čtené do souvislostí.

   Smazat
  2. P.S.- nebo si to prožít v reálu, nikoliv za mořem.

   Smazat
 12. Ja jsem nikdy nemel informace o politickych tlacichna Klause, a nevim intimni informace o jeho rozhodovani.
  Ale ja jsem tam byl a videl , jak jim Cesi skocili (temer vsichni ) skocili na SEN OKOLO ZLATEHO TELETE a tancovali. Rusko
  taky !! chtelo , aby Cesi sli do kapitalismu. Co mohl Klaus delat??

  Nemyslim , ze jsem nejpovolanejsi clovek abych na toto odpovedel, jen to , ze Cesi v roku 1992 byli strasne naivni coz neni uz dnes, ale je pozde.
  Nejsem ekonom a tak by nekdo jiny mohl poukazat co Klaus delal. Ja co jsem mel moznost cist od nej byla prima ekonomie, mozna prilis Miltonovska, ale na tvorbu kapitalu a udrzeni maleho dluhu mel pravdu.
  BroukPytlik

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.