Reklama

pátek 24. března 2017

Odboráři alias inkvisitoři píší Senátu o zločinech Lenky Procházkové aneb Přátelé trůnu a náboženství oznamují královskému prokurátoru

Jiří Jaroš Nickelli
24. 3. 2017  České národní listy
 

Když jsem dostal dopis pánů Vodrážky a dr. Blažka, PhD, zástupců odborářů slovutného ÚSTR zřízeného dle zákona 181/2007 Sb., na nějž se páni odvolávají, už se mi ani nezatmělo před očima. Vzal jsem to jako další výhonek veřejně prospěšných aktivit "Direktoria pro jediné pravé dějiny v mezích zákona." 

 
A ihned se mi vybavila asociace z Dumasova románu Hrabě Monte Christo, kde bídáci DAnglars, Gaderouse a Mondego zosnují zničení Edmonda Dantese proslulým dopisem, začínající slovy "Přítel trůnu a náboženství sděluje..." Anebo to může být také jinak - pro mladší generace, znající rok 68, by to mohlo znít takto:

"99 pragováků zděšených ohrožením socialismu sděluje soudruhu Brežněvovi, že kutí nepřátelé socialismu ohrožují zdárný rozvoj pracujícího lidu republiky, a žádá jeho okamžitý zásah..."

Zde stačí místo 99 pragováků jen dva. Copak že to zase provedla paní spisovatelka Lenka Procházková, onen hlas ženy hájící republiku proti uchvatitelům různých tříd, rodů a čeledí?


Pánové zástupci, tribunové odborářů ÚSTRu, té věhlasné instituce zřízené k tom, aby nám všem obyčejným občanům sdělovala jedinou a zákonem posvěcenou objektivní pravdu o všem minulém, co nás potkalo, a kteří jsme v řadě případů na rozdíl od těch, co tam sedí, byli strašlivě poškozeni oběma systémy, které oni tak pečlivě nezaujatě a podle regulí EU a jiné vrchnosti studují a vynášejí nálezy.

Takže například já sám, který jsem byl postižen nacismem tím, že mi zavraždil v Osvětimi dva strýce, jednoho gilotinoval a dalšího uvěznil v Breslau, který mi dědečka zabil gestapem na udání sudeta, a který pak v dalším režimu byl zbaven místa, zakázán mu čtyřicet let výjezd za příbuznými do Jugoslávie a pod zákazem odbornosti StB jsem piloval klíče a topil v kotelně galerie, abych nakonec získal doktorát na Slovensku, které mi povolilo to, co Česká soc.republika alias česká StB zakázala, a kterému příbuzné poslali do Jáchymova, rozkulačili je a sebrali mé matce všechna políčka a lesík, aby je vtělili do JZD, polička zděděná po dědečkovi, co ho zabili nacisti - toto márquezovské souvětí jsem předeslal, abych ozřejmil, že po tom všem zase musím číst úctyhodné pitomosti, o jakých jsme si za převratu bláhově myslili, že se jich navždy zbavíme. Opak byl pravdou a tento inkvisitorský dopis zástupců ÚSTR to stoprocentně dokazuje.

Copak to tak vyzvedlo pány odboráře ÚSTR z jejich židlí, že žalují Senátu na paní spisovatelku Lenku Procházkovou? Inu, nikdo není ve své vlasti prorokem. Pánům odborářům, kteří již jednou byli strašlivě postiženi nepřípustným útokem Rady pro ÚSTR odvoláním slovutného pána Mgr. Hermana, dnešního ministra kultu a orby (jak se říkalo za monarchie), jenž byl opět rehabilitován obecným soudem, se lekají nového strašlivého nebezpečenství, jež na ně číhá případným jmenováním paní spisovatelky za členku Rady. Proto svou suplikou žádají slovutný Senát, aby neprodleně zvážil neudržitelnost jmenování té osoby nepřátelské EU, církevním restitucím, kacířce zlopověstně hodnotící rok 68 i invasi, a nepřípustně zjednodušující vizi normalizace heretickým tvrzením, že prý ne vše v oné strašné době bylo šedivé a černobílé. No nic, my co jsme tu dobu prožili a dříve narození i dobu let padesátých, o tom víme své. Leč zkušenost sice je sdělitelná, leč nepřenosná. A nyní se ukazuje, že i sdělitelnost může býti nepřípustná. Alespoň podle pánů odborářů ÚSTR, kteří vyvolávají dojem universálních cenzorů I. císaře starověké Číny, jenž již tehdy dovedl censuru k vrcholné dokonalosti - a všichni nachfolgři anobrž následníci jen opisovali jím nastavené noty.

Jaképak to zločiny připsali odboráři ÚSTRu paní spisovatelce?

Z předlouhého výčtu jejich nepravostí v očích těchto pravověrců vyjměme ty, které se zdají býti nejzávažnější u vykladačů politicko koretního kánonu eurovrchnostenských pořádků.

Za první je to spisovatelčin "demonstrativní aktivismus" nepřípustný pro činnost v objektivně zaměřeném ÚSTR prostém prý vší ideologie a podjatosti. Jak fenomenální!

Za druhé, je to největší možný zločin kacířky v očích přátel "trůnu a náboženství" postoj k římské církvi a k tzv.církevním restitucím. To je právě onen postoj, kterého si naopak my, zastánci I. republiky, T.G.M., dr. Beneše a Washingtonské deklarace, nejvíce považujeme, jako postoje správného, zásadového, pravdivého a fakticky podloženého.

Církevní restituce nekritizuje jen sama paní spisovatelka - kritizují je dokonce čtyři ze čtrnácti ústavních soudců, včetně předsedy Ústavního soudu. Kritizuje je i největší ústavní expert, profesor práva Karlovy univerzity JUDr. Václav Pavlíček, CSc. a řada dalších expertů. Pánové zajisté ovládající dějiny, znají jak Washingtonskou deklaraci, odejímající církvi římské její privileje v souladu s rozvázáním poměru s Habsburky, a znají zajisté také pozemkové a majetkové reformy počínaje reformami Josefa II. a konče reformami I. republiky a Benešovy republiky.

A co se týče výtky o spojování římské církve s heslem Gott mit uns, pánové popírají, že wehrmacht s těmito opasky celebrovaly hlavy římské církve a že dokonce v Chorvatsku kardinálové hlásali programy likvidace pravoslavných křesťanů, a že kněží katolíci se neštítili hajlovat, včetně válečného zločince dr. Tisa?? Neexistují dokonce desítky fotografií, co tento hanebný stav církve římské na Slovensku a v Chorvatsku dokumentují? Neexistoval proces s kardinálem Alojzije Stepinacem?? Zde by pánové z ÚSTR měli cudně mlčet a studovat knihy jako Úloha katolické církve epoše fašismu od dr. Szaynii, nebo Cornwellova Hitlerova papeže, nebo nyní vydanou knihu Papež a Mussolini atd. Hodlají pánové ty knihy dát na index, nebo je rovnou hodlají pálit? Cudné mlčení nebo i posypání popela na bádáním obtížené hlavy by snad bylo vhodnější, není-liž pravda?

Dalším údajným zločinem paní spisovatelky je prý nesprávné hodnocení a "ideologický mesianismus" (sic!) roku 68. My co jsme prožili osmašedesátý a léta následná již jako dospělí, si moc dobře pamatujeme, co se dělo, i všechny převleky a ferdyšovské obraty různých aktérů, kteří pak končili jako obrácení, pomýlení apod. I těch, co se po převratu 89 zase převlékli a odhodili své dosavadní legitimace, aby nalezli do nových stran a nevíme, kolik z nich je v různých kolika partajích. Jen některé vyčnívající známe moc dobře. Kolik jich máte ve vašem Ústavu? A jaké mají lustry? Podepsané ministrem vnitra nebo jen subalterním úřadou, jako jistý kandidát na presidenta?? My, nestraníci KSČ, máme čisté lustrační protokoly podepsány ministrem...A co to znamená? NIC. Nikdo si neověří, jak to s těmi kandidáty bylo doopravdy, tak jako se spor Babiš-Antibabiš nikdy nevymotá z žumpy pochybností, fabulací a pomluv.

Vy se zabýváte seznamy pomocníků STB, jestli někdo pomlouval či držel byty, či znemožnil hereckou kariéru, a nikdy jste nezveřejnili seznamy GESTAPA, které na běžícím páse mordovalo naše strýce, tety, babičky, dědečky, otce, matky, sestry, bratry, sestřenice a bratrance. To vám badatelům ÚSTR bylo jedno - a bylo to jedno i Vašemu řediteli Mgr.Hermanovi. A to Vám budiž na věky věků vyčteno. Místo toho vyrábíte panygerické spisy na obhajobu protektorátních kolaborantů jako byl například jistý kníže z Rájce...spisy, které skutečná historická kritika roznesla na kopytech.

Ale dosti Vašich trámů v oku. Vraťme se k třísce, kterou vidíte v oku paní kacířky Procházkové.

Čtvrtým závažným zločinem paní spisovatelky prý bylo nesprávné hodnocení tzv. normalizace. Nyní se obracím k mladší generaci badatelů ÚSTRu. Co vy, mladí badatelé, víte o normalizaci? Co víte o prověrkách, kterými jsme procházeli, co víte o ponižování a tragediích, způsobených avanturisty i darebáky v řadách komunistů, které někdy zase museli napravovat komunisté jiní, poctiví, kde my nestraníci a jinostraníci jsme byli právě takovými objekty zkoumání, jakému vy dnes podrobujete paní spisovatelku?? Vy mladí o tom víte akorát velký metabolát. Nebo jen z vyprávění jiných starších, pokud to sami zažili, máte zprávy jen jako Kosmas.

Jak můžete kategoricky hodnotit spisovatelku, která podává zprávu na základě vlastních zkušeností, jako doslova orální historii? My, co jsme byli skutečně persekvováni za normalizace, a sám bych o tom mohl napsat knihu, a fragmentárně to zaznamenali i mí biografisté, víme, jak se co odehrávalo, a známe případy doslova tragické, jako bylo uštvání k smrti estetika docenta Olega Suse, CSc., na filozofické fakultě UJEP (dnes MU), čehož jsme s docentem Soldánem, CSc., byli osobními svědky. Nevíte takřka nic z autopsie - a chcete hodnotit a nalézat výnos?

Nakonec připomenu jen provinění spisovatelky, jako nežádoucí osoby v Radě, anžto vystupuje s poslankyní Semelovou (!), což je samo o sobě těžkým zločinem, a nadto ohrožuje projekty EU zpracovávané ústavem, jako osoba prosazující názor, aby ČR působila jako "pátá kolona" v Unii!

To by snad ani pan Jakub Janda z think-tanku "Evropské hodnoty" nevymyslel líp!
Spisovatelka Lenka Procházková, které inkvizitoři ÚSTRku nesahají ani po kotníky.


Tak takto ne, pánové odboráři z ÚSTR! Daňoví poplatník Vás neplatí za takové inkvizitorské postupy, za které by se nemusel stydět ani sám Torquemada. Kdybych měl postupovat jako katolík, asi bych vám naordinoval každému měsíc půstu, pokání, a každodenně sto modliteb pro ten případ.

A roztrhnout žíněné roucho, posypat hlavy popelem a bosí v mraze do Canossy... Ovšem katolík nejsem - jsem věřící husitské církve. Tak bych Vám na závěr připomenul, že když roku 1925 T.G.M. zavedl státní svátek piety Mistra Jana Husa, že se natolik rozčílil papežský nuncius, že odjel (politicky nekorektně řečeno vzal roha) z republiky. A podání praví, že T.G.M. sedl k harmoniu a spokojen hrál husitský chorál, Kdož jsú Boží bojovníci.Dr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

autor je etnograf a muzeolog,z nejstaršího mlynářského rodu v ČR, za normalizace vyhozen z muzea Vyškov, pracoval v invalidní Službě jako brusič, vrátný a kotelník. Na zásah presidenta Husáka kooptován do týmu mlynářství Technického muzea v Brně, kde vypracoval expozici Nár. kulturní památky mlýna Slup, za což dostal medaili. Pozůstalý po obětech gestapa a Osvětimi
79 komentářů :

 1. Inkvizitorští ÚSTRci se bojí paní spisovatelky Lenky Procházkové, že jim bude vidět do jejich nekalých praktik, do zpolitizovaného konání i zpolitizovaného nekonání, do nevzdělanosti a nekompetentnosti jejich „kádrů“, jejich proháčkování s nejobludnějšími výhony české zpátečnické, kolaborantské a vlastizrádné politiky. A ještě víc se bojí, že tato odvážná a rázná žena o tom bude informovat českou veřejnost. To v nich vyvolává paniku. Darmožrouti, kteří mají v náplni práce vědecky rozebírat jevy a stavy společnosti, které vedou ke vzniku totalitních režimům všeho druhu, od různých forem násilného socialismu, přes klerofašismus, nacismus, až po různé odrůdy fanatického islámismu, frankismu, salazarismu, luďáctví, banderisu, ustašismu a dalších, a po jejich zevrubném prostudování následně před nimi naši veřejnost fundovaně varovat. Nic takového nečiní. Místo toho ochotně slouží v politických hrátkách, k poškozování politické konkurence svých patronů, a jak se ukazuje i ke štvanicím na lidi, kterým ve skutečnosti nesahají ani po paty. ÚSTR opět ukazuje, že jde jen o nádor blbosti, zlé vůle a nesnášenlivosti, živený našimi daněmi. Je na čase jeho agendu přenést na pracoviště opravdových a nefalšovaných vědeckých ústavů včetně Akademie věd a pod dohled demokratické veřejnosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo, bojí se, že tam budou mít člověka, za kterým stojí autorita prezidenta republiky, jak to oni chápou "Zemanova špióna". Před tím Bůh a všichni svatí USTR chraň. Gott mit uns.

   Smazat
  2. Ad 12:16
   tomuhle by neuvěřil nikdo, ani hlupáci z USTR.
   Lenka Procházková bude vždycky "jenom svá", a proto taky "jenom naše".

   Málokdo u nás je tak čestný a důvěryhodný, jako ona.

   Smazat
  3. Nebylo by vhodné vedení ÚSTR a jejich "Odborové činovníky" navrhnout na "slavné vyznamenání Svatováclavskou orlici, kterou by jim předal potomek Reinharda Heydricha !!

   Smazat
  4. Všechno špatné na něco dobré, tj. že se připomněli že existují. Od afér Hermana trochu ztichli, ale potichu kutají a spisy a záznamy StB jsou pro ně písmo svaté, pro politický boj jsou jejich archivy zlatým dolem a jak píše p.Dvořák, teď by tam byl někdo, kdo by do jejich nekalých praktik viděl. Nevadí, že najednou jako tzv.odboráři podepisují proti signatářce Charty 77, oběti normalizace., kterou by měli studovat.

   Smazat
  5. Máme jen to,co nemyslící(nechci použít ten
   správný termín)vycinkali v r.1989.Výsledek
   je také založení ústavu choromyslných.Tak
   teď si nestěžujte a užívejte výsledek Vaší
   nerozvážnosti.Jen tak dál!
   Petr Majevský

   Smazat
  6. Pane Dvoraku,
   presne jste to popsal! Je to tak.
   Pani Lenka je ryzi clovek ktery by se nikdy nesnizil k nejake kolaboraci! Vzdy jedna a pise podle sveho svedomi a zkusenosti!

   Smazat
  7. to je ta havlistická demokracie hnus

   Smazat
 2. KOHO TMÁŘI Z ÚSTRku pomlouvají a udávají, jako sudeťáčci GESTAPU, je slušný člověk... který vadí darebákům a parazitům co s cizáky zničili Českému národu nejenom morálku, ale i Otčinu a její materiálně technickou základnu... JAKO ZA PROTEKTORÁTU, který byl tehdá jenom "protentokrát"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. prejže tmaři a ono zatim sami pomyleni komunisti a estebaci jak řikal husak odpad

   Smazat
  2. Tuhle v čt ukazovali nějaké záběry z archivů STASI, tak jsem si uvědomil, že vlastně ani nevím, jestli byly taky takhle zveřejněny archívy gestapa a jiných tajných organizací po válce v Německu. Že by to už měli všechno tak prostudované a že by si kdokoli tam mohl přijít v tom listovat?

   Smazat
 3. Četl někdo z vás nedávno Okamuru na parlamentních listech? To, že řekne, že to všechno dělá jenom pro prachy, jsem fakt nečekala!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takových zvěstí ještě pro nás vyrobí, prostříhají a poslepují. A vida - daří se.

   Smazat
  2. Anonymní24. března 2017 12:43 to je mi jedno hlavně má v programu referendum o vystoupení z eu a to je hlavní

   Smazat
 4. Blbeček Nickeli spolu s Dvořákem považují svobodné vyjádření názoru za "inkvizici". To je jim podobné.
  A co je hlavní, přímo z nich stříká nenávist k instituci, která má za úkol zkoumat a připomínat zločiny jejich milovaného totalitního režimu.
  Kdyby bylo na nich tak by tuto instituci buď hned zrušili, nebo by ji obsadili lidmi kteří by jejich milovanou totalitu oslavovali a propagovali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jste opravdu velmi zaostalý, hloupý a nenávistný pisatel. Nepodsouvejte mi, že miluji totalitní režimy. Víte velmi odbe, a z přiloženého textu to jasně vyplývá, že to není pravda. Ale hlupák, který chce škodit na žádnou logiku a fakta nehledí. Tak si tu svou nenávist dál vymektávejte. Ala nadávky, kterou jste uštědřil autoru článku, si raději říkejte do zrcadla. Tam to bude sedět. Tady za ně budete příště nemilosrdně mazán. Jasné?

   Smazat
  2. Tak proč Dvořáku lžete? Proč nazýváte svobodné vyjádření názoru na který má každý občan právo "inkvizicí"? Víte vůbec co je to ta "inkvizice"? Chcete občanům tuto svobodu upírat? Nebo ti odboráři či kdo to je toto právo nemají? Vyjádřili svůj názor a je na zvolených senátorech zda jej vezmou v potaz. Jejich názor má naprosto stejnou váhu jako ten váš. Potom i vy jste "inkvizitoři" když kohokoli kritizujete. A že těch vámi kritizovaných je.

   Podobná nadávka je pro demagogické lháře a manipulátory ještě velice mírná.

   Smazat
  3. ...a toto je názor nebo jen další výron tvé ubohé blbosti?

   Smazat
  4. Já nelžu, vy ubožáčku. Oni ti "odboráři" naopak nechtějí dopřát prostor jinému názoru, nechtějí, aby jim někdo koukal pod prsty, nechtějí se dostat pod občanský drobnohled. Jen si vzpomeňte, kolik historiků z toho ÚSTRku odešlo, jak velmi nahlas za sebou bouchli dveřmi. To pro vás nebyl signál, že je v tom ústavu něco v nepořádku? Důvody, které uvádějí jsou právě inkvizitorské, nesnášenlivé k jiným zjeveným pravdám. O tom to je. To jsou lidé nehodní, aby za naše daně v oboru historie, sociologie, politologie a dalších cokoli dělali. A doporučuji vám, běžte svou přítomností oblažovat jiné weby. Tady budete pro svou nevychovanost a hloupost jen zdrojem posměchu.

   Smazat
  5. 13:41 by měl pozdravovat u nich na faře. Vsadím se, že má kolena ošoupaná od podlahy před oltářem. Nikdo jiný tak hloupý snad ani nemůže být. MM

   Smazat
  6. 13:55

   Zřejmě nechápete psaný text. Jste nevzdělaný primitiv který tu háže slůvky jejich význam nezná a dává jim své vlastní zcela absurdní významy. Inkvizice, disident, fašismus atd atd.

   Jestli se mi smějí lidé jako vy mě tedy vůbec netrápí.

   Smazat
  7. 14:07 právě udělal další, a to velmi úspěšný pokus, jak sám sebe zesměšnit. Inu, i tací do diskuzí chodí.MM

   Smazat
  8. Tu se totiž zásadně a vždy maže jen pravda a maže ji právě místní redakce - spolek lhavých rudých mršin placených Putlerem z peněz, o který kremelský židočekista, tenhle ugrofinskej gauner s krysím xichtem, okradl ruskej národ a slovanskej lid! - http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/putin-ma-byt-nejbohatsi-clovek-na-svete-vlastni-az-200-miliard-1329131

   Kam se na něj hrabe ňákej Gates! Nebo tahle jeho jevrejská podržtaška - http://iks2010.info/?p=112380

   To sou panečku sídla, to je jachtička! To by bylo výživná publicistika tu, furt je co se Ruska týká vo čom psát, ale toho se právě místní bojej!! Páč by jim Putler zastavil tučný apanáže! Proto se tu překládaj jen sračky co jeho zlodějskou bandu vynášej do nebe a na jeho odpůrce snášej hromy blesky, třesky plesky! - http://iks2010.info/

   Smazat
  9. V novinách o nich nepíší jako o odborářských bossech, ale jako o zástupcích pracujících v ÚSTRu, to je tak vždycky. Když zastupuje dělníky, tak je boss, když zastupuje fízly, tak je zástupce.

   Smazat
 5. Paní Procházková je těžce vinna, protože má ve své nepochybně inteligentní hlavičce i zdravý selský rozum, dokonce jako bývalá disidentka nechce žádné trafiky a vypadá to tak že jí jde z principu jenom o spravedlnost a pravdu a to je v dnešní šílené prolhané době neodpustitelné. Jí bych bez váhání volil i na presidenta ČR.

  OdpovědětSmazat
 6. Dobrý až na to, že těch 99 pragováků, jak dnes vidno všude kam se člověk podívá, mělo pravdu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě, že nemělo. Iniciovalo pochod zpět do stagnace a způsobilo nepřímo i dnešní marasmus, který se odvíjí od předchozí diskreditace socialismu právě podobnými pitomci, jakými byli oni Pragováci. Naši republiku zaprodali a rozkradli většinou kádry, kterým okupace a následná normalizace pomohla k moci. Leo

   Smazat
  2. Pokud by v 68. nepřišli Rusové , žádný socializmus by tady už za půl roku nebyl , celé jsem to prožil!!

   Smazat
  3. Dobrý, tak už nestagnujeme a chvátáme k zářným zítřkům.

   Smazat
  4. Kdyby v historii neplatí. A pro 14:00 - samozřejmě že jste napsal bobinu, i když se tváří jako humor. My nestagnujeme, ale chvátáme do pekla. Leo

   Smazat
  5. Zlo když přichází, našlapuje po tichu. Až zesílí, vytáhne bubny a pochodně. Pokud proti nevyjedou tanky, zmocní se absolutně všeho. To nás čekalo v roce 1968, naplnilo se po listopadu a imigrační tsunami vše završí.

   Smazat
 7. Souhlas, až na jednu malinkou nepřesnost.
  Nejen bývalá, ale už taky i současná disidentka.

  A dnes je to možná ještě hrdinštější postoj, než před listopadem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vláďo, prosimtě, neblábol kokotiny.

   Smazat
  2. Vláďa nebláblí, tak si toho laskavě nechte.

   Smazat
  3. Dvořáku, prosivás, tušíte vůbec co znamená pojem "disident"?
   Je snad Procházková souzena za její názory nebo dokonce vězněna? Musí kvůli svým názorům dělat někde uklízečku? Nemůže snad publikovat cokoli ji napadne? Nemůže veřejně vystupovat kdykoli a kdekoli? Cenzuruje ji snad někdo nějak? Mstí se snad věrchuška na jejích dětech a rodině?
   Ne? Tak v čem teda spočívá to její "disidentství"?

   Hážete tady pojmy kterým zbla nerozumíte. Nebo spíš rozumíte, ale jen prachsprostě a drze manipulujete.

   Smazat
  4. Človíčku Prosimvás,

   slovo "disident" znamená "příslušník disentu, oponent, odpůrce, odpadlík, rozkolník".

   Kde tu, prosimvás, je cokoli o pronásledování, věznění, cenzurování. Uvažujte hlavou a trochu se dovzdělejte, než polezete příště do diskuze. V opačném případě budete stále za trapáka.

   Smazat
  5. Procházkové například zamítli v Č.televizi výborný scénář o Janu Masarykovi, a to hned, když začala boj proti tzv. církevním restitucím. Takže co? Je tu někdo pronásledován za svoje názory? No samozřejmě že ano! A co režisér Dvořák. Strčili mu film "Ukradené Kosovo" do trezoru. Strčili. A pak, že tu není cenzura! Tak tu moc neblábolte.

   Smazat
  6. Neřešte, prosím, kokoty typu 13:34. Diskutovaný článek je vtipný a vystihuje podstatu problému. Inteligentní čtenář pochopil, placení blbečci-provokatéři nám nestojí za pozornost.

   Smazat
  7. Dvořáku,
   žádný, disident u nás dnes neexistuje. Existuje pouze opozice. Podle vašeho výkladu musí jsou dnes stejní "disidenti" jako Procházková například všichni členové ODS nebo TOP 09

   Ale já jsem reagoval především na Vláďovo tvrzení a vaše přitakání tomu, že "dnešní disidenti jsou hrdinštější než ti za komunismu".

   Že vás huba nebolí.

   Smazat
  8. Zase od vás spadla do diskuse blbost. ODS či TOP09 jsou přece systémové strany, které si lebedí v dnešním marasmu, který samy i z valné čísti zavinily. Disident, odpadlík, odpůrce,atd. je přece člověk, který se snaží o změnu systému. Chápete to, pablbe, nebo ještě ne?

   Smazat
  9. 14:57
   Takže i náckové a islamisti jsou podle vaší definice zřejmě disidenti. Jděte se vysrat, pablbe.

   Smazat
  10. Podle Václava Bělohradského: disident v první řadě hájí to, co nesmíme obětovat v žádném politickém systému. Není to pouhý odpůrce systému. „Od odpůrce nějakého režimu se liší tím, že se nesnaží vyměnit jeden režim za druhý, socialismus za liberalismus například, nebojuje za jednu politickou alternativu, ale hájí prostor, v němž mohou alternativy vznikat – hájí podmínky působení svobodného rozumu ve společnosti“.

   Establishment typicky vždy odmítá kohokoliv uznat jako disidenta. Tak jako například mluvčí Bílého domu Jim Carney odmítl, že by byl Snowden disident.
   Podobně samozřejmě ani u nás prorežimní obhájci nikdy nemohou uznat Lenku Procházkovou jako disidentku.
   Už jenom samotné uznání někoho za disidenta totiž znamená přiznání, že vládnoucí moc potlačuje společenskou svobodu.

   Smazat
  11. Ad 14:57
   ... a z toho samozřejmě vyplývá, že náckové ani islamisti nemohou být disidenty, protože nehájí společenskou svobodu, resp. prostor pro alternativy;

   a dál taky z toho ještě vyplývá, že vy, jako prorežimní podržtaška, samozřejmě nikdy nemůžete paní Lenku Procházkovou uznat jako disidentku. Jedině možná doma, za zabedněnými okny, schovaný pod dekou a hodně potichu.

   Smazat
  12. 21:22 - na ňáký "alternativy" se vyser, vole! Stačilo by úplně možnost začít říkat neupravenou alias syrovou Pravdu! To by se globální židosystém zhroutil rázem jak domeček ze špatně postavenejch karet:)))

   Smazat
 8. Dejte už pokoj s normalizací , prožil jsem celý socializmus a nejlépe tu bylo za Husáka a to myslím i posledních 27 let !!!!

  OdpovědětSmazat
 9. Pro 14"00 : K tomu věznění se schyluje , jak často je v TV , kdo by jí dnes zaměstnal , v kterých nejrozšířenějších mediích ji dají pros tor , atd ? V každé době je likvidace člověka jiná , ale ve svých důsledcích ke společnosti stejná !!

  OdpovědětSmazat
 10. to 14:00
  Jo hážete tady pojmy kterým zbla nerozumíte. Vysvětlete rozumně proč se serete na web, který vám nevoní? Kolik za to berete? Pochlubte se nám, také bych si rád přivydělal.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:22

   Vyjadřuji tady svůj názor na vaše bláboly. Stejně jako bych ho vyjádřil například na stránkách islamistů nebo fašistů.


   Jestli si chcete přivydělat tak jděte do práce.

   Smazat
  2. Vaše drzost je dost velká. srovnávat demokracii a svobodu, nezávislost propagující web Nové republiky s islamisty či fašisty, to může udělat je člověk naprosto choré mysli. Taurus

   Smazat
  3. 14:53 - Nová republika a "nezávislost"? To si děláš kozy nebo jsi idiot? Páč pouze ajen idiot může nazvat spolek lhavých rudých mršin placených Putlerem z peněz, o který kremelský židočekista, tenhle ugrofinskej gauner s krysím xichtem, okradl ruskej národ a slovanskej lid spojit s pojmem "nezávislost"!

   Smazat
  4. Ad 8:12
   máte asi v hlavě pěkně nasráno, a rozumím tomu, že občas se vyprázdnit musíte. Ale, kdybyste byl tak laskav, mohl byste se vyprazdňovat někde jinde, třeba na místech k tomu určených jako jsou třeba diskuse na idnes, prosím? Děkuji za pochopení.

   Smazat
 11. Jakakoliv opozice proti pani Prochazkove, je opozice proti existenci ceske republiky !
  Pani Prochazkova je TRIBUN LIDU ! Je vlastenecka a inspiruje k premysleni !
  Prohlasuji, ze mam pani Prochazkovou rad ! Cesi zvolte ji na jakoukoliv pozici bude chtit. Vy ji potrebujete vice nez ona vas.

  Cirkevni zlodejny kritizuje pravem ! My Katolici v Americe povazujeme "svateho" otce za VOLA, VOLA x 99 a zradce Krista, ktery je clenem NWO a ktery leze do zadele ISLAMISTUM. Casto o tom, co se deje, mluvime a New Age se nam smeje.

  Proto pani Prochazkova musi mit hlas v narode !
  Minister Herman je vlez prdelka bruselska a vas premier je komornikem cvrnknute Merkerove.
  nick HONOLULU rika - At zije uslechtila pani Prochazkova.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To se dá bez diskuze podepsat a jestli to někdo vidí jinak, tak se dá celkem úspěšně pochybovat
   za a) o jeho rozumu
   b) o jeho přehledu
   c) o jeho úmyslech

   Pokoj všem lidem dobré vůle.

   Smazat
 12. Nicku Honolulu, nevěděl jsem co k Lence Procházkové napsat, aby to nebylo jalové. Vy jste to vystihl:
  My Češi (a Moravané) ji potřebujeme víc, než ona nás.

  A potřebovali bychom víc podobných čestných a zároveň schopných lidí, proti přesile všech těch podržtašků, kteří pro mrzký groš udělají cokoliv.

  OdpovědětSmazat
 13. JAK TO ? Ze ja, ktery ziji uz skoro 50 let mimo Evropu znam ceske dejiny a vy Cesi, je znate tak malo !

  Cisar JOSEF II. Syn Marie Terezie, udelal takove cirkevni reformy a zabavil tolik majetku katolicke cirkvi, ze papez jel prosit do Vidne (22.2.1782), aby cirkvi vubec neco zustalo !

  Dostal krabici perniku a flasku vina ze Znojma a byl poslan supem do Rima..

  Tak co stale o tom (restitucich) melete ? Vse patri
  statu !

  Cirkev je potrebna pro spiritualitu, ale kdyz je vedena oslem, tak je protievropska.

  Josef II byl fain ! Zacal tisknout prvni noviny v Cesku (1789) - t.j. o 6 let pozdej nez otevrel prvni divadlo (1783) - Nosticovo divadlo).

  Ty prvni noviny v Praze zacaly vychazet o 1848 let pozdej, nez noviny v Rime v dobach Antiky ! Jmenovaly se ACTA DIURNA. (59 B.C.) !

  Je treba zjistit v New Age u Occultistu, nemela-li s tim neco spolesneho pani Prochazkova, nebo pan Dvorak.
  (Oni tenkrat zili.) To se pozna ! Jak se to pozna je zatim tajemstvi.
  A NOVA REPUBLIKA je FORUM ROMANUM ! Ktery blb kritizuje Forum Romanum , bude po nasi revoluci ukrizovan na Staraku.
  Cisar take vedl valku proti Turkum (1788)..
  nick HONOLULU - absolvent pomocne skoly v Praze.

  OdpovědětSmazat
 14. Zlo když přichází, našlapuje po tichu. Až zesílí, vytáhne bubny a pochodně. Pokud proti nevyjedou tanky, zmocní se absolutně všeho. To nás čekalo v roce 1968, naplnilo se po listopadu a imigrační tsunami vše završí.

  OdpovědětSmazat
 15. Těch útoků bude ještě hodně a upřímně, pochybuji, že paní Lenka do této funkce bude jmenována. Velmi příjemně mě překvapilo, že ji pan prezident navrhl. Je jasné, že uvnitř toho baráku se nic nezkoumá, jen se berou za to kulový h..o velké prachy. A to budižkničemové a darmožrouti mají plné gatě, že po nich bude někdo chtít seriozní výstupy. Tak, paní Lenko, hodně odvahy, a nenechte se odradit, budou proti vám pořádat puče a vzpoury, jen to tam pořádně vyčistěte, pokud se stane ten zázrak, že do toho křesla usednete. Těším se na setkání v Jihlavě, Pavla

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:53 človíčku,pani Lenka a v článku zmíněná paní Semelová jsou,jak se říká,jedna za18 a druhá bez dvou za 20,EXTREMISTKY!Vědom si toho,navrhl náš hradni pán pani Lenku do ÚSTR.To aby nám plebejcům udělal radost a sjednotil nás.Nakonec néni sám kdo se snaží,vždyť i zde,první obrázek
   k článku je výsměchem obyčejným lidem zrovna tak jak motto KSČM S lidmi pro lidi!Co takový exoti pro lidi udělali a mají na svědomí se nedá jen tak zapomenout!

   Smazat
  2. Vždycky jsem si myslel, že odbory mají za cíl posuzovat vykořisťování pracujících, nikoliv řešit ideovou čistotu svého ředitele.

   Pomalu se mě zmocňuje, ani nevím proč, pocit, že ten ÚSTR má poslání nic nevyšetřit, neprozkoumat.
   Pouze zdiskreditovat některé režimu nežádoucí osoby, přijde-li taková zakázka.
   PB

   Smazat
 16. Paní Procházková, je čestný člověk, vlastenec a nebojí se pranýřovat nepravosti mocných.
  Existuje zde snad lepší kandidát na prezidenta? P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lenka Procházková je psychicky narušená osoba zalykající se nenávistí. Takže máte pravdu, jako nástupkyně Miloše Zemana by se docela hodila.

   Smazat
  2. Anonymní25. března 2017 9:13
   Více než mnohým jiným, jí vadí porušování práv občanů. To není psychická porucha, to je pouze opak teflonovitosti. S takovým nálepkováním, by někdo jiný, zase mohl považovat ony teflonovité, za duševně nemocné.
   Komunisté také označovali své oponenty za psychicky narušené. Oni totiž z pozice své moci stanovili, že odpor ke komunismu, je psychickou vadou. Podobně by se jistě líbilo i současným představitelům moci, označit své oponenty, za postižené specifickou duševní poruchou. P.K.

   Smazat
  3. A zrovna těm komunistům jde nyní Procházková na ruku. Například včera na té "mohutné" demonstraci asi 30 lidí před ministerstvem obrany. Svorně se soudružkou Semelovou, proslulou to popíráním komunistických zločinů, vražd a krádeží. Takže je s Procházkovou evidentně něco špatně...

   Smazat
  4. Anonymní25. března 2017 15:28
   Na demonstraci jsem nebyl, takže nevím, o čem šla řeč. Ale vy věci stavíte tak, že ten náš reálný socialismus byl zlo (také si to myslím), a všechno ostatní je dobro (to už si nemyslím). Dokonce si myslím, že existují i větší zla, než byl ten reálný socialismus. A zřejmě, nějak podobně to vnímá i paní Procházková. P.K.

   Smazat
  5. Ale takhle to přece není. Pokud si poslechnete projevy Procházkové a srovnáte je třeba s projevy komunistických poslanců Semelové či Ondráčka, tak jsou obsahově velmi podobné. Navíc svou podporu KSČM deklarovala Procházková i jinak. Když například v roce 2012 kandidovala v Praze do semátu a v prvním kole těžce pohořela, tak ve druhém kole veřejně podpořila komunistického kandidáta Jiřího Dolejše. Já si s komunistickým režimem užil své, v 70. letech jsem byl odsouzen za "hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele". Proto považuji za zcela nepřípustné, aby se osoba s jasně vyprofilovaným komunistickým myšlením stala členkou rady organizace, jejímž posláním je zkoumat zločiny komunistického režimu.

   Smazat
  6. Anonymní25. března 2017 17:37
   Nechci se Vás dotknout, ale časy se mění a lidé se mění s nimi. Není ctnost být zaseklý. Také jsem považoval SSSR za největší zlo a USA za světlo světa. Ale již několik desetiletí vidím, jak USA rozbíjejí svět a snaží se zatáhnout i Rusko do války. Takže dnes to vidím naopak a už mi nepřijde být v našem zájmu, házet špínu na Rusko a poklonkovat Obamovi (dneska už je zase trošku posun, ještě nevím kam).
   Podobné to je s komunisty. Něco jiného bylo, když měli v rukou moc a chovali se nadřazeně. Dnešní komunisty ignoruju, ale nevidím důvod, proč na ně házet bláto. Nejsem jejich voličem (také jsem ještě trochu zaseklý), ale přiznávám jim, že v nové epoše, mají ze všech stran hlavního proudu nejčistší ruce. P.K.

   Smazat
  7. Musím říct, že teď jste mě pobavil. Komunisti že mají nejčistčí ruce? Vždyť se na ně podívejte. Od jejich předsedy Filipa, který byl před rokem 1989 donašečem StB, přes poslance Odráčka, který jako člen pohotovostního pluku SNB mlátil v lednu 1989 během demonstrací v Praze lidi obuškem (včetně žen, k čemuž se sám přiznal během rozhovoru poskytnutého novinářům v prosinci téhož roku) až po jejich šéfideologa Skálu nasáklého stalinismem, to jsou skutečně lidé průzrační jako víno. Pánbůh nás ochraňuj, kdyby se někdy tato sebranka dostala k moci...

   Smazat
  8. Pro (17:37)
   To, že se Lenka Procházková sejde s Martou Semelovou na demonstraci proti válce, resp. válečným přípravám, vůbec neznamená, že mají stejný názor na 50. léta či na nějaký další problém.
   Lenka je levicového přesvědčení, proto v souboji levicového kandidáta a pravicové kandidátky podpořila Jiřího Dolejše. Spolu s ní to udělalo mnoho sociálních demokratů, zelených apod.
   Tyto prosté myšlenkové pochody nepochopí hlupák, zaslepenec nebo demagog.
   Je příznačné pro Lenčiny oponenty, že se rekrutují právě z řad hlupáků, zaslepenců, demagogů a podobných intelektuálních podvýživů s grázlů. I ona má své mouchy a názory, s nimiž nemusíte souhlasit, ale její pohled není černobílý a je podložen rozumovými, mravními a nebo empirickými argumenty. Lidé mohou mít velmi odlišné životní zkušenosti od Lenky (vzhledem k jejímu životu je to i velmi pravděpodobné), ale slušní, poctiví, féroví lidé nemají svůj hodnotový žebříček příliš odlišný od jejího, takže proto jsou jim její názory blízké a proto si jí váží. Mraky někdejších předlistopadových disidentů mravně selhalo a intelektuálně se odkopalo, když přešli ze stínu na výsluní moci. Stejně jako se tak stalo mnoha členům předválečné KSČ po osvobození či po r. 1948. Lenku, Karla Kryla a pár dalších to nepostihlo. Jejich odpor k předlistopadové moci nebyla závist, neuznané ambice, ideologická zaslepenost, zůstali kritičtí k neřádům neřádstvům, ať již měli knížku rudou či modrou, ať se zaštiťovali slovníkem komunistickým, sociálně demokratickým, liberálním či konzervativním, ať byly páchány tehdy či dnes. Každý má někde na svém žebříčku hodnot i svoji kapsu. Nemálo lidí na samém vrcholku, Lenka někde u ponožek. V tom je její síla a také v tom, že si pamatuje řadu lidí, kteří se mohutně bušili v prsa kvůli svobodě, demokracii, pravdě, právům a zájmům občanů a dnes by museli nejprve odhrnout kabát s tlustou prkenicí a sundat neprůstřelnou vestu, pokud by se ale nebáli občanů. A to z Lenky čini opět disidentku, že nastavuje zrcadlo vládním pokrytcům a lumpům, novým mocným, kteří podobně jako bývalí mocní upřednostnili svůj osobní profit, moc, bohatství a status před službou občanům.
   KR

   Smazat
  9. Je jen škoda, že ta vaše skvělá paní Procházková se neostýchá veřejně lhát, když se jí to hodí. Především v jejím "křížovém tažení" proti tzv. církevním restitucím. Nejkřiklavějším případem je opakované tvrzení paní Procházkové, že prý kardinál Tomášek roku 1991 pronesl výrok „toto je poslední nárok, který církve vznášejí“. Ve skutečnosti nikdy nic takového neřekl. A když si na internetu najdete její další řečnické výstupy, tak zjistíte, že se dopouští "ohýbání pravdy" i v dalších případech. Takto čestný člověk prostě nejedná a můžete si ji hájit, jak chcete. Srovnávat Lenku Procházkovou s Karlem Krylem je směšné, protože on - narozdíl od dotyčné dámy - na podporu svých tvrzení nikdy nelhal.

   Smazat
  10. Pan kardinál Tomášek tehdy hovořil o církevních řádech; to lze dohledat např. ve zpravodajství ČTK. Po dvou desítkách let si to někteří zkrátili a v médiích hojně uváděli, takže Lenka použila informace z této vlny. Máslo ovšem mají na hlavě obě strany: jedna, že rozšířila termín "církevní řády" na "církev", a církevní řády v tom, že i přes výrok pana kardinála se k tzv. církevním restitucím přidaly.
   Nemluvě o nemravnosti a protipravnosti tzv. církevních restitucí. Nejde totiž o navrácení majetku do předchozího právního stavu, nýbrž o darování majetku do plného vlastnictví církví, ve kterém jeho gro nikdy nebylo a konečné slovo měl vždy panovník. To dokládají pohyby majetku již zakrátko po Bílé hoře, nikoli až od dob Josefa II.
   Lenka z tzv. církevních restitucí a dalších svých vystoupení, postojů a činnosti nic neměla a nemá. V tom je srovnatelná s Karlem Krylem. Pokud víte o dalších případech "ohýbání pravdy", než je její účast v zástupu těch, kteří mylně argumentují údajným Tomáškovým výrokem (Lenka nebyla první, kdo s tím přišel), tak je uveďte.
   Lenka není vševědoucí a bezchybná, ale vysoko ční nad současnou politicku a mocenskou bandou, která lže, podvádí, manipuluje, a to nikoli ku prospěchu napravení křivd, všech či většiny občanů ČR, ale jen ku prospěchu své kapsy. Nic Vám nebrání být ještě lepší než Lenka, postavit se proti lžím, rozkrádání a drancování republiky, vykořisťování lidí, být činný ve veřejném prostoru, obětovat svůj čas, energii, peníze ve prospěch ostatních.
   Je totiž rozdíl mezi anonymním moralizováním na internetu z tepla domova a zaplněním svého volného času hledáním argumentů, pořádáním konferencí a demonstrací, psaním petic a výzev, hodinami postávání na stáncích, ježděním po republice na různé akce atd. Není to o tom, že byste bez občanské aktivity neměl právo vyjadřovat názor, ale o mravní síle pokřiku ze tmy a postoje ze slunce, deště i mrazu, o společenském významu slov, která proletí internetovým prostorem kdoví odkud a proč, a myšlenek a postojů konkrétních, identifikovatelných lidí, u nichž lze ověřit nejen pravdu, ale i účel.
   Pokud nejste jen zápecní šťoura a remcal, tak se vydejte do veřejného, občanského prostoru a měňte svět.
   KR

   Smazat
  11. Milý pane, mně je už přes 70 a zažil jsem toho víc než dost. Na rozdíl od paní Procházkové já poznal i kriminál, byť jenom krátce za "hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele". Pokud je mi také známo, tak Procházková mohla v roce 77 dostudovat vysokou školu, i když jiný obor, než původně začala. Mou dceru však na studium VŠ v 80. letech vzhledem k mé minulosti nevzali, přestože patřila na střední škole k premiantům a odmaturovala se samými jedničkami. Studovat mohla začít až po roce 1990. Takže to své moralizování si račte strčit víte kam.

   Smazat
  12. Ad anonymové v tomto vlákně:
   • Lenka Procházková se prokazatelně "účastnila odboje a odporu proti komunistickému režimu" a vždy to dělala svým jménem;
   • byla bojovnicí za za spravedlnost a hodnoty vždycky a je touto bojovnicí i dnes, opět svým vlastním jménem, ne anonymně;
   • nemůžu mluvit za ni, ale za sebe říkám: různá anonymní hovna si můžou vymýšlet co chtějí, na váženosti Lenky Procházkové to nezmění nic.

   Smazat
  13. Pro (13:14)
   Lenka si také poseděla pár hodin u policejních výslechů a její tehdejší disidentské působení nikdo dosud nezpochybňoval. Pokud má být "maturitou" z disidentství pobyt ve vězení, tak je tedy bez "matury". S ní ovšem i stovky dalších disidentů. Nemluvě o tisícovkách dalších lidí, kteří posouvali tehdejší pravidla v rámci oficiálních institucí a procesů a jejichž výsledkem byl např. zákon o státním podniku, byly jimi vnitropodnikové diskuse a projekty nových výrobků díky tlaku zaměstnanců, komunistů, svazáků a odborářů, jsou jimi zachráněné památky Brontosauru či Stromu života, byly jimi tajné volby a volby z více kandidátů v SSM atd. Část lidí systém a režim kritizovala již z disidentských pozic a dostávala za to kapky od StB a různých úřadů, část bruslila na hraně povoleného, aby poměry změnila, takže řada pupíků jim to, rovněž v rámci možného, dávala ve fabrikách sežrat. Obě skupiny měly svůj význam a i bez koordinace se doplňovaly, aby poměry změnily. Boj byl nejen o hrdinství, co jsem pro věc ochoten podstoupit, ale také o inteligenci, jaké nástroje a postupy zvolit pro dosažení chtěného. Co mělo větší smysl: vyhlásit, že Husák je vůl, nebo prosadit výrobu nového, moderního stroje, který zlevní výrobu a zefektivní provoz, takže zaměstnanci budou moci vyrobit výrobků více a spotřebitelé ušetří na provozních nákladech, nebo přesvědčit pupíky, že pankáče není třeba stříhat a odsuzovat, nýbrž je lepší s nimi udělat letní tábor a tam se navzájem lépe poznat a začít spolu komunikovat?
   Nejde o zlehčování činnosti disentu a tím spíše vězněných - političtí vězni jsou výmluvnou vizitkou politické blbosti mocných, a proto jsme se snažili tehdy pupíkům vysvětlit, že to není správná cesta. Nepodařilo se včas a tak přišel listopad.
   Chci tím říci, že nejste jediný, kdo něco tehdy dělal, Vy Jste to ovšem fest odskákal. Spektrum odporu a motivací bylo široké - a část nás pokračuje dál, protože vyměnili se pupíci a oficiální propaganda, ale demokracie se už zase nekoná, výrazně narostlo vykořisťování, klesla tolerance a důstojnost atd. A tak se na společných akcích setkávají někdejší disidenti a heretici, aby zase chránili práva spoluobčanů, bojovali za občany, zaměstnance, spotřebitele a obyvatele, aby zase vymýšleli, jak na pupíky. A Lenka v tom jede. Občas ve svém zaujetí udělá i přešlap. Od těch, kteří už jsou dávno celí daleko za čárou, je ovšem čirým pokrytectvím jí kvůli tomu vylučovat a dehonestovat (za uši si ovšem v patřičné míře zaslouží). Nelze se jim ale divit, neboť se najde mnoho troubů, kteří na pokrytecké útoky slyší, protože nejsou s to si v hlavě srovnat míru zla, dát věcem správnou míru, vidět souvislosti, kontext a ve svém rozhořčení nad omyly a chybami ostrakizovaných občanských aktivistů nevidí cílené zločiny, zlodějiny a jiné gauneřiny mocipánů.
   Klidně můžete vytýkat Lence různé přešlapy (nějak Jste žádný další krom případu "Tomášek" neuvedl), ale to nic nezmění na faktu, že se Lenka (a s ní další) pere s mocnými tohoto světa i za Vaši důstojnost, za Vámi spoluvlastněné veřejné statky, za Vaši mírovou budoucnost, za možnost Vaší spoluúčasti na řízení věcí veřejných. Možná máte pocit, že už Jste přispěl dost. Budiž, leč lidská mocichtivost, snaha žít z práce jiných ap., jakož i prostá lidská hloupost a manipulovatelnost, s r. 1989 nezmizely, takže díky za každého, kdo na bojišti zůstává. I za ty hlupáčky, co třeba ještě pochopí a prozřou, i za ty lumpíky, co se třeba po karambolu napraví.
   KR

   Smazat
 17. kdyby paninka chtěla do podivneho ustavu aby ho zrušila tak by měla obrovskou podporu lidu obecneho ale takto je z dalky vidět ta ohromna snaha dostat se ke zlatemu korytu a v neposledni řadě i vidina doživotni renty kdo by to nebral že ale nejprve bude velice nesnadne vyštipat některeho zakořeněneho žildedržitele prebendistu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby panáček ráčil uvésti nějaký důkaz o "zdálky viděné ohromné snaze dostat se ke zlatému korytu ... a vidině doživotní renty".
   Kdyby panáček pobrati trochu rozumu a informací mohl a nebyl exhibující trouba, tak by věděl, že správní rada dotyčný ústav zrušit nemůže, neboť ten vznikl zákonem a mohou ho tudíž zrušit zase jen zákonodárci.
   (Omlouvám se za drsná slova, ale parlamentní spor o zákon zakladájící ÚSTR je notoricky znám, takže ten, kdo se chce seriozně zapojit do diskuse o politických záležitostech, nemůže napsat takovou diletantskou pitomost nedbající zákona. Kdyby šlo třeba o nějakou instituci zřízenou ministerstvem ap., ale v tomto případě je to fakt neznalost základů zákonodárství.)
   KR

   Smazat
 18. To je fakt neuvěřitelné, kolik se najde idiotů, kteří nejsou líní chodit na web, s jehož zaměřením nesouhlasí, jen aby mohli urážet. Myšlenka se objeví jen vzácně, a pokud, tak jen ubohá. Schopnost rozlišovat nulová.
  Nejvíc k popukání je ten, který chodí na demonstrace, aby se přesvědčil, že se tam jeho odpůrců sejde jen málo.

  To snad musí být nějaké diagnóza, ne? Dokonce často i mluví z cesty. Já si vůbec nedokážu představit, že by takoví lidé mohli někdy chodit do práce a řešit tam smysluplně nějaký problém.
  PB

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Za to vy jste zřejmě učiněná studnice moudrosti, že? Zajímalo by mě vaše vzdělání. Jistě máte nejméně jednu pomocnou a dvě taneční.

   Smazat
 19. Paní Lenky Procházkové si hluboce vážím za její odvahu pojmenovávat věci pravými jmény, ochotu se angažovat a bojovat za pravdu v naší lží prolezlé republice!! Škoda, že takových žen a občanů není více!! Předem mi ale bylo jasné, že banda, která se usalašila v ÚSTRKu se bude bránit zuby nehty jejímu nástupu! Přece mezi sebe nepřijmou člověka čestného, který by jim viděl do karet!!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.