Reklama

.

.

neděle 19. března 2017

Oskar Krejčí: Bratrovražedné války Slovanů

Oskar Krejčí: Bratrovražedné války SlovanůS Oskarem Krejčím hovořil Jiří Kouda
19.3.2017 PrvníZprávy

Slovanská myšlenka je součástí obrany proti politické a mediální manipulaci. Neexistují dobré a špatné národy. Jsou jen období, kdy jsou národy a státy vedeny dobrým, nebo špatným směrem, říká politolog Oskar Krejčí.

PZ: Za bouřlivými diskusemi o volbách v Nizozemsku, kolem dekretů amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho setkání s německou kancléřkou dochází v skrytu před západní veřejností k eskalaci napětí na Ukrajině. Probíhá blokáda samozvaných republik na východě, napřed živelná a vládou kritizovaná, nyní oficiální. Jsou zazdívány pobočky ruských bank na Ukrajině. Myslíte, že hrozí velká válka?

Eskalace, o které mluvíte, je účelová. V širším smyslu se jedná o pokus torpedovat případné zlepšení vztahů Washingtonu s Moskvou, jde o snahu vyprovokovat Rusko k jednání na podporu povstalců, které by bylo Západem odsouzené. Zároveň jde o přeskupování majetku mezi ukrajinskými oligarchy.


PZ: Myslíte, že toto jednání ukrajinských extremistů nesplní svůj účel?

Celé je to zvláštní. Blokování východních regionů výrazně poškozuje ukrajinskou ekonomiku a tlačí tyto oblasti k ještě těsnější spolupráci s Ruskem. Těžko lze nalézt kontraproduktivnější jednání z hlediska zájmů Ukrajiny. Co mě osobně ale nejvíc na celé této akci leká, je samotné uvažování o blokádě. Blokáda – to je aktivita, která má protivníka odtržením od zdrojů donutit k tomu, aby se vzdal svých zájmů. Vyhladověl, nebo emigroval. Blokáda má jasné rysy genocidy. Je hrůza, čeho se Slované ve vzájemných konfliktech dopouštějí!

PZ: Proč Slovani?

V Evropě po skončení studené války proběhly dva krvavé konflikty – a oba byly především mezi slovanskými národy. Vezměte si válku v Jugoslávii: v tzv. Slovinské válce (1991), Chorvatské válce (1991–1995) a válce v Bosně a Hercegovině (1991–1995) bojovaly proti sobě slovanské národy. Až na ně se napojily boje kolem Kosova a válka v Makedonii, v níž byli zaangažováni Albánci. Celkově bylo zabito přibližně 140 tisíc lidí a čtyři miliony obyvatel byly vyhnány ze svých domovů.

Druhým evropským krvavým konfliktem po studené válce je od roku 2014 občanská válka na Ukrajině. Zatím jsou ztráty spočítány na téměř 10 tisíc zabitých a více než 22 tisíc raněných. Běženců jsou opět miliony.

PZ: Dobře, Slovani. Nezdá se vám ale toto hledisko málo důležité?

Jasně, na válku v Jugoslávii můžeme pohlížet i jako na útok proti poslednímu státu v Evropě, který si zachoval prvky socialismu. Pak následovaly útoky Západu proti třem státům, které se hlásily k nějaké verzi arabského socialismu. V Iráku byla u moci strana Bass, Socialistická strana arabské obrody, Muammar Kaddáfí vládl Libyjské arabské lidové socialistické džamáhíríji a v Sýrii je u moci strana Baas. Náhoda? Kouzlo nechtěného? Pravdou je, že snad každá válka má více příčin a určitě i rozměrů. A nelze nevidět, že v těch evropských jsou po studené válce nejvíc zapojeny slovanské národy.

PZ: Když přijmeme – třeba jen pracovně – toto hledisko, nabízí se otázka, proč tedy Slované mezi sebou tolik válčí? Nebo proč mají tolik sporů – jako například Poláci a Rusové? Myslím, že všichni jsme se učili o slovanské vzájemnosti, teď hrdě sledujeme úspěchy Muchovy Slovanské epopeje v Japonsku…

Jde o to, jak pojímáme onu vzájemnost. Jde-li o jazykovou, kulturní, ale i duchovní blízkost, pak to je objektivní fakt – Slované jsou příbuzní. Otázkou je, jak vzdálení příbuzní. A jak se tato příbuznost promítá do politiky. Přívrženci panslovanských idejí se domnívají, že slovanská vzájemnost zakládá společné existenční zájmy, které jsou vyjádřitelné a obhajitelné jen společně…

PZ: Což ale nevidíme. Proč?

Protože Slované, Germáni, Arabové a podobně – to jsou superetnika, ze kterých se zformovaly národy. A je chybou přisuzovat superetniku mobilizační politickou sílu, kterou má národní idea. Polické ideje, jako je vlastenectví, nacionalismu či šovinismus, jsou spojeny s národem, ne se superetnikem. Chorvaty a Srby na dva slovanské národy rozdělila hranice mezi Západořímskou a Východořímskou říší, následně pak katolicismus a pravoslaví, typ písma… Další štěpení Slovanů přinesli na Balkán Osmané s islámem. Takto se pomocí nových historických příběhů a zapomínáním na příběhy společné formovaly ze společného základu národy. Rodily se jazykové odlišnosti, objevily se i odlišné genetické příměsi. Velmi názorně je to vidět na rozdílech Ukrajinců a Rusů, ale i na poměrně velkých skupinách těch, kdo mají rysy obou těchto národů.

Politizovat národní rozdíly do úrovně války je ovšem zločin. Poměrně častý zločin. Pohled na krev Jihoslovanů a Východoslovanů, prolitou po skončení studené války, mě proto přivádí k poznámce: kdyby byla Nobelova cenu míru tím, za co se pokládá, pak by ji dostali architekti česko-slovenského rozvodu.

Selhaly ale i pokusy spojit na panarabské myšlence Egypt se Sýrií či Libyí, bassisti z Damašku a Bagdádu také nenašli společný politický jazyk – možná proto, že jedni reprezentovali šíitskou a druzí sunitskou menšinu ve svých zemích. I po vzniku pangermánství se některé národy s germánskými předky, především Angličané a Němci, střetli ve velkých válkách. Dnes vidíme divoké aktivity ukrajinských nacionalistů, které nikterak nezajímá, že „Moskalové“ jsou také Slované.


PZ: A ruský nacionalismus na Ukrajině nevidíte?

Ale vidím! Jenže zlovolná iniciativa je na straně ukrajinských nacionalistů. Jejich organizované menšiny jako první začaly užívat v politických sporech násilí a stále tak činí. Jejich slepé emoce vůči všemu ruskému a sovětskému je přibližuje k nacismu. Je to situace, která má i svoji ironickou stránku – jak vymezit území Ukrajiny bez sovětských dějin? Východní hranice je bývalá administrativní vnitrostátní hranice, zakreslená do map bez ohledu na dějiny a etnické rozhraní. A ta západní? Kdybych chtěl být zlomyslný, řekl bych, že západní hranice Ukrajiny je dědicem paktu Molotov-Ribbentrop.


PZ: To ale přeháníte! Tento pakt mezi diktátory přece dnes každý odsuzuje!

Přeháním jen částečně. Vše začalo v roce 1919, kdy se Rudá armáda přiblížila k Varšavě. Tehdy britský ministr zahraničí George Curzon navrhl hranici mezi sovětským Ruskem a Polskem, která byla na východ od válečné fronty. Jenže pak došlo k „zázraku na Visle“ a Rudá armáda byla vytlačena daleko na východ od linie navržené Curzonem. Válka určila, že nové Polsko zahrnulo mimo jiné území s převážně ukrajinským a běloruským obyvatelstvem. I tato podoba hranice, stovky kilometrů na východ od Curzonovy linie, tehdy některým Polákům nevyhovovala, protože nezahrnovala celé území bývalé polsko-litevské Rzeczpospolite. Ta v dobách největší slávy vládla Kyjevu a sahala téměř až k Černému moři. Pakt Molotov-Ribbentrop stanovil východní hranici Sovětského svazu na Curzonově linii. Mimochodem, až po tomto paktu se Vilnius stal součástí Litvy, do té doby byl v Polsku. A můžete hádat, kde stanovila polskou hranici Jaltská konference – také na Curzonově linii! S drobnými odchylkami ve prospěch Varšavy. Polsko, onen, jak řekl Churchill, „stát na kolečkách“, získalo území na západě. Ne všem ukrajinským, polským a německým nacionalistům se tento stav líbí.

PZ: Poláci ale mají co vyčítat Rusům, třeba katyňský masakr po… jak to říci?… připojení části někdejšího Polska k Sovětskému svazu. Mnozí historici uvádějí, že tam v dubnu 1940 NKVD, tehdejší sovětská tajná policie, zavraždila přibližně 15 tisíc polských zajatců.

Máte pravdu, na katyňský masakr se nesmí zapomínat. Jenže, ať to udělal, kdo to udělal, dnešní Rusové za to nemohou. Tak jako dnešní Poláci nemohou za to, že po zmíněném „zázraku na Visle“ padlo v roce 1920 do polského zajetí více než 100 tisíc rudoarmějců. Nejnižší odborné propočty říkají, že v zajetí zahynulo 16 tisíc rudoarmějců, nejvyšší údaje uvádějí 50 tisíc zabitých.

Rozumná politika končí tam, kdy se z minulosti vytrhnou jednotlivosti a jimi se pak ospravedlňují aktuální sobecké zájmy. Byly doby, kdy Poláci vládli v Moskvě, a kdyby nepotlačovali pravoslaví, asi by byli mnohými vítáni jako zachránci před chaosem. Právě tak nelze zapomínat, že sto let byla Varšava součástí Ruské říše. Během tohoto dlouhého období dostalo Polsko od cara Alexandra nejdemokratičtější ústavu tehdejší Evropy – ale také ruská vojska krutě potlačila polská povstání za svobodu.

PZ: Jenže emoce k politice patří. I když se nám to třeba nelíbí. Patří k ní i dějiny, sám jste to několikrát během našich rozhovorů zdůrazňoval.

S emocemi i s nevyzrálou historiografií musíte v politice počítat, avšak humanista by měl zdůrazňovat prioritu obecnějších hodnot. Politiku musíte dělat na základě zkušeností minulých generací, ta by měla být součástí analýzy. Je ale nesmysl tvrdit, že existuje dědičná kolektivní vina. Do kolikátého kolena by se měla počítat? Skutečné vlastenectví má v sobě vznešenost lidí, jako je Zdeněk Mahler.

Čeho lze dosáhnout obviňováním dnešních Rusů za katyňský masakr? Jestli jej provedla sovětská tajná policie, pak jejím zakladatelem byl Felix Dzeržinský – což byl původem Polák. První oddíl této instituce tvořili lotyšští střelci. A v době katyňského maskaru tajné policii veleli dva Gruzínci, Josef Stalin a Lavrentij Berija. Historické tragédie je nutné připomínat, aby se neopakovaly, není však rozumné hledat provinilce v jiných generacích.

PZ: Což nás vrací zpět k otázce, proč tedy v období po studené válce mezi sebou převážně válčí právě Slované?

Důvodů je mnoho. Například na Ukrajině existuje velké množství definic Ukrajiny a každá takováto vize má svoji podobu hranice otisknutou v nevědomí lidí dělajících politiku. Když se na delší dobu zvětší sociální nejistota, jsou nacionalistické vášně přitažlivé jako nabídka jednoduchého, byť jen zdánlivého řešení. Pak je tu strach z možné jednoty Slovanů. Těch je 300 až 450 milionů, což by mohla být síla, která někoho leká.

První velký panslovanský projekt vypracoval slovenský kulturní a politický velikán – Ľudovít Štúr. Jeho kniha „Slovanstvo a svět budoucnosti“ z počátku padesátých let 19. století kreslí slovanskou jednotu jako obranu před germánským tlakem. Mimochodem, tuto pozoruhodnou knihu napsal německy, do ruštiny byla přeložena téměř okamžitě, do slovenštiny ale až na konci 20. století. Palacký se z obavy před pangermánstvím posouval od austroslavismu k vizi slovanské jednoty chráněné Ruskem, jediným slovanským státem té doby. Z druhé strany v habsburském Rakousku strach z případné slovanské jednoty vyústil u některých německých politiků a intelektuálů z českého pohraničí do prvních vizí odstranění Čechů z tohoto prostoru. Což je zrůdná myšlenka, kterou se pak pokusili uskutečnit němečtí nacisté.

Slované mají tendenci k anarchisticky chápané demokracii bez jakékoliv hierarchie, což kdysi pohřbilo Polsko. I dnes je tento anarcho-demokratický prvek vhodný k manipulaci jak doma, tak i samozvanými „ochránci svobody“ ze zahraničí. Byl to Berlín, který – proti vůli USA i západoevropských partnerů – jako první uznal separatistické státy v bývalé Jugoslávii. To, že jsou například německý či anglosaský šovinismus atavismem, neznamená, že se nemohou stát vůdčí ideou politiky.


PZ: Myslíte si, že v současnosti je panslovanství mrtvou ideou?

Žádná panslovanská solidarita se na úrovni politických elit nekoná. V době bombardování Jugoslávie česká vláda útok odsouhlasila, slovenská povolila přelety letadel NATO – což odmítlo „germánské“ Rakousko. Bulharsko v rozporu se svými ekonomickými zájmy dokázalo poslechnout pokyny Velkého bratra a vypovědělo dohody s Ruskem o tranzitu plynu. Poláci a Bulhaři stavějí základny NATO/USA proti Rusku, jiní to čas od času zvažují. A abych nezapomněl – v Rusku se nikdy panslovanství nestalo vládnoucí ideou. Ani za cara, ani v Sovětském svazu, ani v dnešním Rusku.

Připomínání ideje slovanské vzájemnosti však pomáhá konkretizovat a udržovat identitu našich národů. Což je téma, které oživila chaotická migrace. Slovanská myšlenka je součástí obrany proti politické a mediální manipulaci. Připomíná nám ale také, že neexistují dobré a špatné národy. Jsou jen období, kdy jsou národy a státy vedeny dobrým, nebo špatným směrem.


Za První zprávy rozhovor vedl Jiří Kouda

42 komentářů :

 1. Pokud někdo "věří" na Katyňský masakr podle režie Josefa Goebbelse, musí také věřit jeho první konstrukci a to, že II. světovou válku zahájila polská soldateska přepadením německého vysílače v Gliwicích !! S Katyní přišli hitlerovci až v roce 1943, kdy jim bylo jasné , že válku nevyhrají a potřebovali na Rudou armádu poštvat primitivní Poláky !! To , že Polákům agent CIA Gorbačov dodal falšované příkazy Stalina o postřílení Poláků NKVD bylo dostatečně prokázané !!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jdi do hajzlu idiote i se svojí alternativní historií.

   Vymazat
  2. 16:04 - to není alternativní historie - poláci podali na rusi žalobu u soudu na západě a ten ty dokumenty prohlásil za falešné no a potom se polákům "záhadně" ztratili
   Vaska

   Vymazat
  3. 16:10
   Soud neprohlásil nic za falešné, lháři. Soud prohlásil že nemá pravomoc ve věci rozhodnout.

   http://echo24.cz/a/w5wCB/rusko-nema-katyn-na-svedomi-to-je-ruska-propaganda-v-cesku

   Vymazat
  4. 16:18 - aha takže chovancův soudruh - no tak mi vysvětli (když jsi tak chytrej) proč se dokumenty polákům ztratili a proč o tom mlčej - musíš soudruhu čerpat z více pramenů
   Vaska

   Vymazat
  5. Evropský soudní dvůr ve Štrasburku nedávno rozhodl , že s Katyní nemá SSSR nic společčného , protože se to odehrálo na podzim 1941 , kdy už tam dávno sovětská vojska nebyla ! Dejte si do vyhledavače " Proč se ztratily důkazy o Katyni "

   Vymazat
  6. 17:07-Vaše vyjadřování by Vám netrpěli ani
   v hospodě desáté kategorie.Dostal byste
   přes svá nevymáchaná ústa(pokud víte,co to
   vůbec je) a vyletěl z hospody.Kromě toho
   nikdo z nás nemůže za to,že Rusové dali
   germánským fašounům po hubě a sudeťáčtí
   fašouni se s tím dodnes nesmířili.Svoje
   lži si obhajujte jinde.Tady jste jenom
   hlupák(kvůli těm nadávkám).
   Petr Majevský

   Vymazat
  7. 16:04 zahysterci nam tady, havlosasku, moc casu ti nezbyva, vlastizradny karle curdo

   Vymazat
  8. 17:07 zakvic, havlisto, bavis me v tve hysterii
   Smutny zivot, hysterie, pak pokaleni se pod sibenici

   Vymazat
  9. Také jsem o tom asi před 15 roky četl, že po Jelcinově převratu potřebovali zdiskreditovat komunisty, tak zfalšovali dokumenty o Katyni jako akt NKVD. První s tím přišli před koncem války Němci aby se zbavili viny a hodili ji na toho od koho dostali na frak. Vždy se ptejme komu to prospělo. Sovětům určitě ne, co by z toho měli, tehdy jako i později.
   Mik

   Vymazat
  10. 17:07 - chovancův soudruhu: jak se ti žije z našich daní? Je mi záhadou co tady pohledáváš v neděli večer - že by soudruh chovanec platil přesčasy?
   Jedná se o naprosto jasnej případ chovancova provokatéra - rozbíjet diskuze a převádět je z témat na vzájemné urážení - no soudruhu vřele ti doporučuju použít taky jiný zdroj informací a ne ty sračkomety na které se odvoláváš.
   Vaska

   Vymazat
  11. K příspěvku 15:22 není co dadat. Vše jsou všeobecně známá historická fakta. Skutečnost, že někteří rosofobní havlističtí pomatenci neví nic o tom, že Poláci ztratili všechny (údajně pravé)dokumenty, týkající se katyňského masakru, které jim předal Gorbačov (obdoba našeho kolaboranta Havla), nemění nic na tomto faktu. Co se samotné události týče, je zde mnoho otazníků, které vyvolávají pochybnosti o tom, že zodpovědná je NKVD. Zajímavé např. je, že popravení Poláci byli spoutáni papírovými provazy, které se v SSSR nepoužívaly a nevyráběly, zastřeleni byli německými pistolemi nebo i to, že vězni u sebe měli psací potřeby, dopisy atd., které Němci vězňům ponechávali, kdežto Sověti zásadně ne. V této souvislosti je také zajímavé, jak propaganda neustále připomíná jen Katyň, avšak na desetitisíce Poláky zavražděných Ruských zajatců v roce 1920 jaksi zapomínají. Podobně jako naši havlisté rádi zapomínají, jak Němci společně s Poláky po Mnichovu vtrhli na naše území, přičemž si Poláci počínali mnohem brutálněji než Němci, a to pod vedením právě těch důstojníků, kteří zahynuli v Katyni.

   Vymazat
  12. havlisti mají v popisu práce lhát a překrucovat dějiny jsou to špíny největší

   Vymazat
  13. Tihle akademici, se musi porad vytahovat s tim , co se kdysi naucili a poucovat. Snad taky neco rict za sebe.
   Takze, dnes to muzeme videt zase. Polakum , kdyz se poskytne prilezitost /samostatnost/ihned prejdou do stavu silene zurivosti vuci svemu okoli.
   Brzezynski , vidime ,ze zasvetil svuj zivot zurive nenavisti proti rusum. Nic jineho nezna. Ani USA. Kteri poskytuji vse temto silencum.
   Mozna ,ze se uz davno meli poucit od divosskych ale uslechtilych indianu a naucit se SEJIT A VYKOURIT DYMKU MIRU.
   Na tohle ovsem nikdy nepomysli...Proto jsou daleko za vyvojem civilizace a nemaji moznost tak byt povazovani za svepravne nerovnopravne.
   Masakry obrovskeho poctu ruskych valecnych /1920/ zajatcu pak tomu jen nasvedcuje.

   Vymazat
  14. Samý žvásty a bláboly! V listopadu 2010 ruská Státní duma schválila rezoluci, která prohlásila, že Katyňský masakr byl zločin provedený na přímý příkaz Stalina a dalších sovětských funkcionářů. V roce 2011 označil Katyňský masakr za zločin ruský prezident Dmitrij Medveděv a prohlásil: "Odpovědnost za tento zločin nese tehdejší vedení Sovětského svazu. Snahy o nějaké jiné verze se neopírají ani o historické dokumenty, ani o morální důvody."
   - https://cs.wikipedia.org/wiki/Katy%C5%88sk%C3%BD_masakr

   Takže asi Duma RF a Medveděv jsou všecko nějaký agenti, ne? A naopak! Poláci štváni Londýnem, válku bezesporu vyvolali - http://nassmer.blogspot.cz/2013/07/jedinecne-autenticke-dokumenty-o-vine_2199.html

   Vymazat
  15. 16:40 - to je pouze odkaz na spiklenecký žvásty konspirativního webu CFP a nikoliv na oficiální weby zmíněných institucí!! Pozor na hoax!

   Vymazat
  16. tak je to porad , expert se zamysli ve sve pracovne u kavicky a konaku...
   Von ten Stali nechal povrazdit ty polsky vojaky.
   mezitim prijde expert na dalsi teorii jak jsou ovcane ovladani totalne Supermany vlad, mezi nez se autor pocita. To mu dovoluje vynaset soudy. Na ty soudy se podivame blize.
   Obcane pak jsou neco jako mloci. Co se jim naridi to udelaji poslusne.
   Historie Polska a Ukrajiny pak hovori o necem jinem.
   Mimochodem valka v Srbsku zapocala utoky ozbrojenych teroristu..Valka tedy obrana.
   Autor take nechce videt zrudne dedictvi germanu -Habsburku.
   Tak Stalin necha povrazdit...

   Vymazat
  17. Takze Stalin trpel nepricetnym strachem, byl psychopat ,sileny vrah atd.
   Usoudi experti kdyz se sejdou , nekdo napise disertacni praci a tohle se pak nekonecne publikuje.
   Strasne, ten Stalin , musi si dat experti v salonu dvojity konak. Strasny.
   Tabory se zajatci byly hlidany divizemi nutnymi k obrane statu. Osvetleni, otop, jidlo byl prepych pro narod zoufale bojujujci na zivot a na smrt. A vypadalo to na jistou smrt.
   Kazdej vojak byl treba.
   Hitler vedom si silene nenavisti proti rusum , mohl shodit zbrane polakum a vice nez dve divize neanavistnych a dobre vyzbrojenych vojaku v tylu , to je pak zlej sen o kterem experti nemaji a nevi /nechci bejt vulgarni/. ani....
   Slapnout nekomu na nohu je v salonech vytribenych kulturnich expertu velka hrubost.
   Stalin by je nakopal az by proleteli zavrenejma dverma vrazili si hlavy do hajzlu.
   Coz si plne zaslouzi.
   Roosewelt zavrel vsechny japonce i deti ihned do koncentraku !!
   Stalin musel zabezpecit tyl a odsunul i nemce z povolzi /mohli se zachovat jako Sudetaci ?
   Lepsi je na to necekat ! Neriskovat.
   V Holandsku , kde po bestialnim zavrazdeni dvou jejich prednich osobnosti , znasilneni a zlocinu vsude kolem v Evrope atd. si obcane usmysleli ,ze JESTE NEMAJI DOST !! A chteji vic !!
   Tady je tak Stalin souzen za to, ze mel zdrave lidske instinkty , ktere se snazi dnesni autori potlacit za kazdou cenu a proto v dusledku Evropa dava prednost totalni okupaci , antidiskriminaci , vrazdeni, zniceni, misto odpovedi na to vse padnou a spravedlivou odpovedi sve obrany. ...

   Vymazat
  18. Pozn. *Presto,ze zadna valka na uzemi USA nehrozila.

   Vymazat
  19. "Tady je tak Stalin souzen za to, ze mel zdrave lidske instinkty ... " - přímo geniální! Ta možnost vyzbrojení Poláků je dost prvoplánovitá, mám za to že on myslel dál! Ti lidé by bojovali jistě v řadáh AK a nedovolili by bolševiaci Polska. Jak dlouho krvavým stalinským kanibalům trvalo než definitivně potlačili odboj hrstky statečných Ukrajinců, Litevců, Lotyšů a Estonců, že? - http://www.panzernet.net/php/index.php?topic=5405.0

   Vymazat
  20. Pane 7.17 , kdo umi myslet najde samozrejme daleko vice tech veci a dulezity je se vzit do situaci ve kterych se rusove octli a vsichni cekali jak to Stalin vyresi. A vyresil.
   Nikdo neni perfektni , ale toho co mel na "triku" bylo strasne moc a zodpovednost ze preziti naroda jeste navrch.
   Pak prijdou ....a zacnou se dulezite vykecavat.

   Vymazat
  21. Je taky velmi zajimavy , jak experti se vzdy vyhnou zakladum z kterych ty svinstva prisly. Tedy z USA a hitlerovskeho Nemecka /bez toho by nic takoveho se neudehralo/.. A pak hura na Stalina.
   Opakuji nic takoveho...

   Vymazat
 2. "Poláci a Bulhaři stavějí základny NATO/USA proti Rusku, jiní to čas od času zvažují."
  Можно терайшиа Булгарска номенклатура, але нетреба забудать на пуовод слованскей култури. Писмо, виера - вшетко са ширило по стредней а виходней Еуропе з Булгарска. Булгари су РУСОФИЛИ майу ради свойе Руске дети!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16:15 Ten dovětek, to je česky, slovensky, rusky, bulharsky, v azbuce či cyrilici nebo čem a proč? Dík za vysvětlení. Oskaru Krejčímu za příspěvek s nadhledem.

   Vymazat
  2. Здравим Оскар. Йе то словенски. А проч. Лебо графеми в цирилике зодповедаю нашим звуком. А латинку нам нанутили по одходе жиаков Цирила а Метода.

   Vymazat
  3. 17:22 když je to tak, dík za vysvětlení, bez problému to čtu, bez problámů rozumím. Srdečně zdravím

   Vymazat
  4. То ма теши. Так исто срдечне здравим! Прихадза ера СЛОВАНСТВА! Маме вшенки квалити аби са нам подарило злепшить свет. Бог снами!

   Vymazat
  5. Oskar Krejčí správně podotýká že "... v Rusku se nikdy panslovanství nestalo vládnoucí ideou. Ani za cara, ani v Sovětském svazu, ani v dnešním Rusku.". Ale nejblíže k ní mělo právě za cara Mikuláše II., který byl tlačen slavistickou profrancouzskou lobby! Ta ho nakonec dostala až do osudového střetu 1914. Idea Panslavismu tak poprvé odhalila celou svou dvojsmyslnost za první světové války, kdy Rusko ve spojenectví se zeměmi Dohody (Angličany, Francouzi a Američany) kvůli osvobození slovanských bratrů od Turků nejen začalo válčit proti svým přirozeným geopolitickým spojencům – Německu a Rakousku, ale i samo bylo uvrženo do katastrofální revoluce a občanské války. Slavismus Rusů se ve skutečnosti proměnil v práci na atlantisty, na Dohodu a na neokartaginskou civilizaci, ztělesněnou v obchodně-koloniálním, individualistickém anglosaském modelu. Neudiví, že mezi vlastenčícími panslavisty v okolí panovníka Nikolaje II. většinou byli spolupracovníci anglické rozvědky, nebo prostě atlantističtí agenti vlivu. Je zajímavé připomenout si epizodu z románu ruského atamana Petra Krasnova Od dvojhlavého orla k rudému praporu, kde za vrcholící první světové války hlavní hrdina plukovník Sablin na dotaz: „Řekněte, plukovníku, koho považujete za našeho pravého nepřítele?“ odvětil jednoznačně: „Anglii.“ Toto přesvědčení mu však nebrání čestně a odvážně bojovat právě za anglické zájmy proti Německu.Hrdina Krasnovova románu je ideálním příkladem ruského vlastence-eurasijce, příkladem logiky „půda nad krev“, která byla charakteristická pro hraběte Vitteho, pro barona Romana Ungerna-Šternberga, pro tajnou organizaci Baltikum, složenou z baltických aristokratů a do poslední hodiny oddanou carské rodině. Překvapuje, v jaké míře si odvážně a ušlechtile počínali v roce 1917 Asiaté, Turkotataři, Němci a jiní Nerusové, sloužící tehdy vírou a pravdou carovi a impériu, sloužící Eurasii, půdě, kontinentu, a jak to kontrastovalo s mnohými přívrženci slavismu a panslavismu, kteří rychle zapomněli na Konstantinopol, na balkánské bratry a prchli z Ruska opouštějíce cara a vlast.

   Vymazat
 3. Každopádně se jedná o vyhubení Slovanské rasy.Rozeštvat mezi sebou,teď i nasazením muslimu do Evropy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zatím to spíš vypadá,že se germáni nechají
   sami vyhubit islámem.Je to ideologie stejná,
   jakou hlásal Führer Adolf a führerin Angela
   hlásí nyní.Co jste si vybrali za spojence,
   to máte.Zase můžete jít do průvodu SS,který
   se legálně provádí v Lotyšsku.Budete mít
   malé,bezvýznamné plus u vládců v Bruseli.
   Petr Majevský

   Vymazat
  2. 17:32 - to je důsledek toho že Německo přestává být německé! Dnešní Pseudoněmci jsou jen pouhé nemnožící se a proto vymírající polobuzny schopné plivat na pokyn cizáků na dějiny svého vlastního národa! Nad zájem národa je jim sloužit té nejodpornější xenofilské havěti, hodlající podkopat a zničit základy naší - tedy Bílé civilizace!! Německo po svém sjednocení se nikomu zvenčí "otvírat" nepotřebovalo! Samo kolonizovalo a rozvíjelo se, Němci získali na pár let více než Frantíci za padesát! Německá Jihozápadní Afrika se stala domovem pro statisíce Němců, kteří tam byli páni a místním lidožroutům předali základy kulturního chování! A sami si žádnýho z nich, aby je čímkoliv "obohacoval" do Německa nepustili! A proto bývávali hrdými Němci!

   Vymazat
 4. Tohle prohrabávání minulosti mi připadá, jako rýpání hřebíkem v hojící se ráně. Vytahovat dnes na světlo boží Katyňský masakr a vyčítat ho Rusům povede k tomu, že Rusové Polákům začnou vyčítat masakr ruských zajatců v lágrech i mimo ně, ve válce Pisudského proti Sovětskému Rusku, potažmo polovině Evropy. A potom se půjde dál do minulosti, až skončíme někde u neandrtálců.
  Pokud to někdo myslí skutečně vážně s férovými a mírovými úmysly, měl by udělat za minulostí tlustou čáru.

  OdpovědětVymazat
 5. Ano,to je jedna možnost nerýpat se v hnoji, ale je pravdou, že dějiny jsou upravovány ne na zákadě skutečných událostí, ale na základě toho co potřebuje určitá skupina pro určité události. 18:21

  OdpovědětVymazat
 6. tak nebudeme generalizovat jo?
  Tak dobře:
  Kdo je otec a kdo dědek a kdo bába a kdo mutryně
  Havla,Klause,Zemana /Babiše/
  kdo jsou soudci,které tyto osoby dekretovaly
  ála papír ohne histooo ryje ?

  Slovanství je charakter,ve vztahu ke způsobu obživy

  OdpovědětVymazat
 7. Výhodná poloha slovanských států na obchodních cestách, dobré podmínky pro zemědělství, rozumný průmysl z komunistické doby. Komu se povede využít toho potenciálu?
  Za hranicemi Ruska je více Slovanů, nežli v Rusku samotném ale jsou bez vedení. Jejich nepřátelé "je vedou na vařené nudli" lépe řečeno "dělají z nich voli".
  Panslovanství? Jasně! Spojující myšlénka? Utekla s komunisty! Vedoucí osobnosti? Kde?
  Jediný Putin nejede s panslovanstvím, nehodí se mu!

  OdpovědětVymazat
 8. Největším konkurentem je nejbližší příbuzný. Neplatí jen pro Slovany.

  OdpovědětVymazat
 9. Rozdmýcháváním nenávisti mezi slovanskými národy je otázkou především církevní.
  Katolické Polsko ovládají fašisté z Vatikánu.
  To samé platí i pro Jugoslávii.Církevní střet...
  U nás doma s rozmachem církví lze denně pociťovat i rozmach fašizmu...
  Slované se společnou vírou nikdy proti sobě nestáli*

  OdpovědětVymazat
 10. Ve skutečnosti příčina bojů mezi tzv. slovanskými národy tkví v jejich podřadném, ba přímo podřízeném postavení po většinu historie. Slované nejsou sami schopni postavit státní organizaci, jsou živlem chaotickým, neschopným samostatné státní existence. Ovšem měli to štěstí, že byli sousedy germánské tvořivé státotvorné síly! Z ní vzešla jak Sámova historicky krátká leč první vůbec slovanská státní organizace, tak i Novgorodská hanzovní republika a Kyjevská Rus! Vše co Rusové měli byly pouze západní licence. Nebyli schopni sami postavit NIC! Všecko jim spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí ani nezval, leda jako nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem Rusům krom Bláta a Mrazu zachárnil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. Bez Welšana Hughese by nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges stavěli Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili ... Spojení germánského ducha a turkické houževnatosti dalo vzniknout Ruskému eurazijskému impériu! To však bylo sraženo Židem s nemalou zásluhou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Tak se zrodil bolševický SSSR - stát neschopný samostatné existence! Nebýt Asiata s mongolskou krví Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - fordizace SSSR) byl by zahynul a stal se "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Žid Bronštejn!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 7:28 je k neuvěření, že by mohl být někdo tak hloupý jak 7:28. Neví, pod jakými mechanizmy probíhá vývoj lidského společensví. Nebo je uplacen. Že by se ozval?

   Vymazat
 11. Dle profesora Kaprase - Pařížský mírový sněm 1925
  se vládci Evropy shodly že od nepaměti lidstva se v Evropě nikdy neválčilo do doby kdy Němečtí králové se stávaly Římskými císaři...
  Slované byly vždy technologicky na nejvyšší úrovni.
  Viz. světový unikát Věstonická Venuše.
  Slované jsou a vždy byli nejinteligentnější rasou na zemi.
  Smůla slovanů spočívá v mírumilovnosti*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Slované nejsou rasa! Jak píše správně Oskar Krejčí (velice vzdělaný pán - čumím! Na poměry NR ...): "Slované, Germáni, Arabové a podobně – to jsou superetnika, ze kterých se zformovaly národy". Takže platí to že Slované jsou součástí oné rasy, která je technologicky na nejvyšší úrovni. Ale nikoliv od dob prehistorické! Věstonickou venuši dělali možná nějací přistěhovalci z Palestýny či buhvioodkud:) Válčilo se od vzniku tlup. Tedy opět z dob prehistorických. Kult války kterýá je zakódován v každém lidském jedinci jsme zdědili od primátích předků. I bonobové se vydávají na trestné výpravy a když natazí na "špeha" z jiné tlupy, zabijí ho a pak často tancují na jeh mrtvole dokud jí úplně neznetvoří! Dělají to pouze primáti - aby se mstili i mrtvým nepřátelům! Viděl jsem to na vlastní oči v dokumentu. A i tak se dostali ze všech zvířat nejdál. Řím vedl války od svého vzniku a před ním řecké městské státy. A Galové! Ti oblehli Řím už v roce 387 př. n. l. pod vedením známého Brenna, autora citátu "Běda poraženým!". Tehdy dle tradice měly Řím zachránit husy. Dokud Řím vedl války, ty skutečné, ve kterých šlo o bytí a nebytí Republiky, jako ta s Pyrrhem, s Jugurthou či Mithridatem a hlavně s Hannibalem, země byla pevná jako ocel, lidé v ní hrdí a nezdolní! Zocelení bojem a každodenním nebezpečím, potřebou sebeobětování!
   Jak ale nastal tzv. mír, tedy jistí imperátoři - cézaři vedli místo válek jen válčičky, tu s Germány kdesi, tu s primitivními Dáky či Svéby zase jinde, nastal úpadek! Množili se buzeranti, děvky a alkoholici a rostla zkorumpovanost,letargie, tupost,blbost a intrikaření! Dnes se k tomuto stavu opět přibližujem. Takže je tomu právě naopak než hlásají zločinní pacifisté typu Kaprase ...

   Vymazat
 12. Ve společnosti kde je kultura zděděná a původní,
  kde je půda cizincům neprodejná, kde žena žije v blahu společně s potomky, v této společnosti je násilí nepřirozené.
  Solární soustava na padesáté rovnoběžce, většinou ji protínají zříceniny našich předků po nájezdech církevních křižáků, a prastaré pyramidální soustavy jasně dokazují že kdyby se válčilo, nikdy by tyto technologie nevznikli.
  Přirozeností vychovaného jedince je budovat, nikoliv ničit, to platí i pro společnost.
  Jistě že dějiny psané našimi nepřáteli vše pošpiní a znehodnotí do takové míry, že jedinec bez rodových tradic a své svébytné půdy snadno uvěří opaku..zabijet, válčit, dobývat..jak hloupé*

  OdpovědětVymazat