Reklama

úterý 28. března 2017

Teroristi by si zgustli. Martin Koller z vlastní zkušenosti popisuje rozklad naší armády. A tak pod vedením herce táhneme na Rusko...

Martin Koller
28. 3. 2017   ParlamentníListy

Vojenský analytik Martin Koller se pro ParlamentníListy.cz tentokrát zamyslel, jaká by měla být v současném světě úloha české armády.


Úkolem armády byla a je především obrana vlasti jako území obývaného národem nebo skupinou národů definovanou obvykle společnou historií a jazykem. Bez vlasti a národa jako jednotících prvků a základní hodnoty ve vztahu k okolí se vojáci nemají s čím identifikovat a dostávají se na úroveň žoldáků s nevalnou morálkou. Ta byla historicky viditelná u většiny armád multinárodních/multirasových/multináboženských států ve střetu s národními armádami, počínaje bitvou u Thermopyl.

Úkolem armády by nemělo být nákladné a neefektivní zasahování do cizích válek tisíce kilometrů od domova, rozvážení humanitární pomoci, aby se tamní bojovníci při vzájemném vraždění a etnických čistkách nemuseli starat o svoje rodiny, ani export jakýchsi pochybných „evropských“ hodnot, o něž v civilizačně zaostalých kmenových komunitách mnoha zemí Asie a Afriky nikdo nestojí.

Je zcela lhostejné, který kmenový náčelník a ve jménu jaké ideologie/ náboženství bude ve které zemi vládnout. Všichni budou mít zájem prodávat suroviny a zemědělskou produkci do Evropy, Číny nebo USA, aby mohli vládnout v přepychu a udržovat represivní aparát zajišťující jim a kmeni privilegované postavení. Na jakási lidská práva tam kašlali, kašlou a kašlat budou, zvláště když vidí, jak a v čí prospěch se dodržují a prosazují v takzvaných či samozvaných demokratických zemích plných pravdy a lásky.

Muženami z vedení EU a z politických neziskovek hluboce pohrdají. Viděl jsem to minulý týden nedaleko náměstí Bratří Synků. Po chodníku táhli čtyři mladí vypasení Arabové ve značkových teplákovkách. Kolem nich úslužně poskakoval a slibně se uchechtával místní mladík. Zženštilá ramínka, nagelované vlasy, bradka, červené boty a džíny na tělo jako dámské punčocháče. Měli byste vidět ten pohrdavý smích Afričanů ušklebujících se nad reprezentantem evropského mužství. Ani se jim nedivím.


K čemu je a není armáda?

Armáda byla a je nástrojem státu, který má jako hlavní úkol bránit zájmy svých občanů. Už proto je jakási nadstátní či nadnárodní armáda nesmysl. Mohou existovat dočasné funkční vojenské koalice států, především z hlediska reálného ohrožení, ale nikoli opravdu funkční multinárodní a multirasová armáda. Nakolik je armáda funkční, se ukáže až v opravdové válce, což nejsou mise policejního charakteru.

Armáda by neměla být v žádném případě zneužita k bezdůvodné útočné válce a agresi proti jiným zemím a samozřejmě proti vlastní občanské většině. Především by neměla sloužit cizím zájmům, a s podílem na odpovědnosti za výsledek boje v cizích službách. Zde si můžeme připomenout „vlastenecký“ čin ministra Stropnického předávajícího naši čtvrtou brigádu pod velení německé desáté tankové divize.

Ani atlantická smlouva (NATO) ze 4. dubna 1949 nezpochybňuje fakt, že armáda má hájit vlastní stát. Jeho existenci si po válce na rozdíl od současné EU a většiny našich europoslanců (při hlasování 16. února) nikdo nedovolil zpochybnit. Odpovídá jak prvnímu, tak druhému článku atlantické smlouvy (NATO) ze 4. dubna 1949. Říká se tam přímo, že strany (míněny signatářské státy) se zavazují, jak je stanoveno v Chartě Organizace spojených národů, řešit veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zúčastněny, mírovou cestou takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti a spravedlnosti, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo užití síly… Dále se mluví o mírových a přátelských mezinárodních vztazích… Vytváření podmínek pro stabilitu a blahobyt, vyloučení konfliktu ze své mezinárodní hospodářské politiky… V článku 5 se mluví o společné, nebo individuální obraně v souladu se článkem 51 Charty Organizace spojených národů…

Mluví se tam o ozbrojeném útoku na některou ze členských zemí! Podíváme-li se na praxi posledního čtvrtstoletí, vidíme naprostý opak, počínaje agresí států NATO proti Jugoslávii, která rozvrátila bezpečnost na Balkáně a vytvořila narkomafiánský stát Kosovo jako cestu šíření agresivních forem islámu, drog a ilegálních zbraní do Evropy, přes rozvrat Libye, Sýrie a Ukrajiny a konče hospodářskými sankcemi a vyhrůžkami Rusku na hranici jaderné války. Každopádně bych každému doporučil si přečíst prvních šest článků atlantické smlouvy a zamyslet se nad nimi z hlediska současné bezpečnostní reality. Do pokladny NATO přispíváme každoročně částkou 16 milionů dolarů, což je v porovnání s penězi vyhazovanými do EU pakatel. Do této částky, která slouží především pro blahobytný život uniformovaných i neuniformovaných úředníků NATO se samozřejmě nezapočítávají náklady na všemožné mise a společná cvičení. Na rozdíl od EU nás NATO k ničemu nenutí. Veškeré akce, mise, cvičení u ruských hranic i zbrojení jsou výsledkem iniciativy naší vlády, českého velvyslance u NATO Šedivého, jeho hereckého přítele ministra obrany, ministra zahraničních věcí a parlamentu (sněmovna a senát).

Ve smlouvě NATO jsou jednoznačně uznávány státy, nemluví se tam o jakémsi zkorumpovaném totalitním eurostátu s koloniemi typu Česka, vedeném nevolenými komisaři v Bruselu, německým socialistickým neandertálcem Schulzem, multikulturalisty, ekologisty, genderistkami, politickými neziskovkami a muslimy, to vše bez států, národů, rodin a armád a s povinným rozdělováním migrantů. Vyvstává otázka, zda by NATO nemělo proti vedení EU a jeho totalitním choutkám zakročit, protože atlantická smlouva je v rozporu s eurostátem. Představa Merkelové, Schulze a bandy eurokomisařů, případně i europoslanců, jak bručí na Guantánamu spolu se svými přáteli, islámskými teroristy, je docela sympatická.


Co nás ohrožuje?


Z hlediska naší republiky, ale prakticky všech evropských zemí můžeme definovat 20 reálných hlavních druhů přímého či nepřímého ohrožení života, zdraví a majetku občanů. Můžeme dokonce mluvit o ohrožení perspektivy rasy a národa, což je od porážky německého nacismu v květnu 1945 novinka. Uvedená ohrožení se poněkud liší od obsahu „slavné“ bílé knihy, kterou vyrobil samozvaný bezpečnostní analytik, reálně novinář Šulc, jako vedoucí týmu poradců ministra Vondry. Jak jsem předvídal, po této tiskovině, oslavované v době vzniku jako téměř geniální strategický výtvor, po pár letech neštěkne ani pes. Naposledy se jí oháněli protekční ministerský diletant Picek a ministr herec na počátku svojí kariéry.

Za hlavní ohrožení lze označit 1. živelní katastrofy, 2. epidemie a pandemie, 3. technologické havárie, 4. hospodářská embarga jako nástroj politického/ideologického nátlaku, případně zastavení transferu surovin a především potravin, kde jsme výrazně nesoběstační, 5. finanční a hospodářský rozvrat jako odraz kontinentálního či globálního krizového vývoje včetně nárůstu negativního vlivu politických neziskových organizací, 6. organizovaný zločin, především drogy s finančními a sociálními dopady, 7. rozsáhlou korupci státní správy a nepřátelskou činnost politiků ve vztahu k vlasti a národu, 8. snahu o uzurpaci absolutní moci v zemi jednotlivcem nebo úzkou zájmovou skupinou podporovanou ze zahraničí s cílem privatizace státu jako formu ukrajinizace a oligarchizace, 9. rozprodej půdy a surovinových zdrojů cizincům, 10. zadlužování státu, 11. rozsáhlou imigraci, především z etnicky a ideologicky/nábožensky výrazně odlišných a civilizačně zaostalých zemí a regionů, 12. snahy o likvidaci národa z hlediska nezávislosti, etnicity, tradičních náboženství a hodnot a podpory protinárodních minorit na základě zvrácených totalitních ideologií, 13. záměrnou likvidaci rodiny jako základu národa, 14. likvidaci duševních elit národa a jejich nahrazení průměrnými hlupáky a sluhy cizích zájmů, 15. teroristické útoky jednotlivců i skupin, 16. diverzní činnost cizích států včetně opakovaných masivních kybernetických útoků proti kritické infrastruktuře, 17. hrozbu agrese, 18. vojenský útok, 19. zásah vyšší moci, 20. útok jiné civilizace z kosmu. Různé druhy ohrožení mohou působit společně, nebo paralelně. Kromě posledních dvou bodů se můžeme bránit, pokud je k tomu politická vůle a armádu řídí vlastenci.

V přehledu záměrně neuvádím hybridní válku oblíbenou v rámci současné mediální válečné propagandy. Takzvaná hybridní válka je z hlediska bližšího posouzení účelová umělá konstrukce sloužící především mediální propagandě. Teorie hybridní války v podstatě říká, že lze kombinovat druhy působení na nepřátelský stát, což věděli už starověcí vojevůdci. Vzhledem ke konkrétnímu konfliktu jsou všemožné formy působení velmi nejasně definovány, což umožňuje různé výklady a zneužití propagandou. Politici EU i někteří naši propagandisté předvádějí v médiích, jak se děsí ruské propagandy v médiích a na internetu. Tím jen dokazují vlastní neschopnost, protože něco takového jako mediální propaganda má na stabilní a vlastenecký stát, jehož občané důvěřují politické reprezentaci, doslova zanedbatelný dopad. Dokladem je i fakt, že mohutná propaganda EU a NATO podporovaná navíc všemožnými uměle vytvářenými hrdiny typu Němcova či Zubova v Rusku zcela selhává.

Takzvaná hybridní válka, kterou bychom měli spíš označit nebo chápat jako kombinovaný útok, pokud vůbec jde o vojenský útok, může působit škody pouze v případě států či soustátí, které již propadly rozvratu a politická reprezentace ztratila důvěru občanů. To je případ jak Ukrajiny, tak řady zemí Evropské unie. Ukrajina je přímo vzorovým příkladem hybridní operace proti občanům s cílem odvedení pozornosti od výsledků 25 let rozkrádání země bandou několika oligarchů. Mediální tvrzení, že hybridní válka tvořená mediální propagandou může ohrozit stabilní stát, je pouze účelovou výmluvou, která má zakrýt neschopnost, korupci a protinárodní činnost politiků a zájmových skupin v rozvrácených zemích a vytvářet válečnou psychózu za účelem odvedení pozornosti občanů od skutečných příčin rozvratu a chudoby. Demokratická diskuse v médiích na základě faktů a podložených argumentů je v EU nahrazována jednostrannou agresivní a primitivní propagandou, pomluvami, zastrašováním a osobními útoky.

Jedinou novinkou takzvané hybridní války současnosti je oproti minulosti rozsáhlé nepřátelské působení politických neziskových organizací podporovaných ze zahraničí proti spoluobčanům a jejich zájmům. Přitom už označení nezisková organizace je v tomto případě nepravdivé, protože jsou královsky placeny jak ze zahraničí, tak pomocí protinárodních politiků ze státního rozpočtu, obvykle s cílem prosazování cizích protinárodních zájmů. V případě politických neziskovek jde o vládní nebo nadnárodní politické agentury s placenými zaměstnanci, které nemají nic společného s klasickými humanitárními neziskovými organizacemi provozovanými zadarmo občany.

Současná situace v EU je natolik paradoxní, že oficiálně spojenecké země vedou proti sousedům nátlakovou propagandu kombinovanou s protinárodními politickými rozhodnutími (takzvanou hybridní válku) pomocí zkorumpovaných protinárodních politiků, médií a neziskovek. Z našeho hlediska jde především o Německo, které nám vnucuje islámskou migraci, ekologismus a genderismus, a tamní politici nám vyhrožují, snaží se získat kontrolu nad naší armádou a vytvářejí pro naše občany otrokářské pracovní podmínky. Slovo spojenec je tedy více než nejisté. Obecně lze konstatovat, že EU a Německo nás aktuálně ohrožují víc než kdokoli jiný. Moskva je 2 000 km daleko, zatímco Merkelová se Schulzem, islamizací a totalitním eurostátem koukají přes hranici. Na jedné straně je jasné, že z hlediska ohrožení klasickým vojenským konfliktem nejsme schopni se ubránit sami. To ostatně není schopen žádný stát s výjimkou supervelmocí typu USA, Ruska a Číny, které disponují jadernými zbraněmi. Na druhé straně vyvstává otázka, zda nás někdo opravdu vojensky ohrožuje a zda to není především připravovaný eurostát s euroarmádou jako nová čtvrtá říše.

V podstatě máme dvě možnosti. Pokračovat ve členství v NATO, nebo vystoupit z NATO i EU. Z hlediska práva na existenci vlastního státu a národa bychom měli rozhodně odmítnout eurostát a euroarmádu odhlasované v Bruselu 16. února s tím, že zůstaneme-li v NATO, mělo by chránit i proti eurostátu, Německu a dalším zemím EU. Zde je ovšem varovný příklad Kypru a Řecka napadeného Tureckem, přičemž NATO střet mezi svými členy nedokázalo nijak řešit. Proti islámské invazi vyvolané především německou politickou reprezentací a Tureckem NATO rovněž nezasáhlo. Pravděpodobně nejlepší možností je pro naši republiku a národ urychlený odchod z EU na základě občanského referenda. Tomu se však většina českých politických stran dlouhodobě brání všemi prostředky. Důvodem je fakt, že politici, především ti, kteří zde vládli mnohdy déle než 25 let, se bojí vlastních občanů a považují EU za pojistku svých zájmů a beztrestnosti. Přitom kdo je proti referendu, popírá platnost a smysluplnost voleb, protože ty jsou rovněž formou periodického občanského referenda. Kdo má čisté svědomí, nekradl a nerozprodával zemi a neposluhuje cizím zájmům, se nemusí bát referenda. Strach z referenda je strachem z odpovědnosti za minulost a strachem o koryta. Z lumpáren českých politiků posledního čtvrtstoletí, které se dotýkají nás všech, můžeme uvést solární zlodějnu, zadlužování státu, podporu celoživotních parazitů a jejich ochránců z politických neziskovek nebo lupičské ceny pitné vody privatizované cizákům. Občansky nejúspěšnější a nejdemokratičtější evropský stát, Švýcarsko, se opírá především o vlastenectví a referenda. V totalitních státech referenda neexistují. Otázku řešení členství v NATO lze odložit, protože NATO nám nic nenařizuje a na našem území nemá základny. Ovšem je těžké být nadšencem pro NATO, jestliže v něm vládnou takové služebné figurky jako Stoltenberg nebo Pavel.

Pokud se nebudeme podílet na provokačních akcích vůči Rusku, válka nám nehrozí s výjimkou pokračující islámské invaze. Ale z té už pomalu začínají mít strach i její hlavní organizátoři, němečtí socialisté a Zelení. Ve své multikulturní ideologické zhlouplosti se domnívali, že dovozem muslimů do Evropy a tím, že jim umožní pod záminkou humanity a lidských práv bezpracně parazitovat, získají rychle se rozrůstající revoluční komponent, jenž jim umožní uchopit totalitní vládu. Bohužel si neuvědomili nákladnost takového řešení a nezvratný fakt, že pro převážnou většinu muslimů jsou první Alláh, Mohamed, Korán, právo šaría a kmen, případně nenávist k nevěřícím, speciálně evropským bělochům a především Židům a teprve poté nějaký pseudolevicový sociální boj za blahobyt skupiny nevěřících pomatenců.

Praxe armády od roku 1989


Za posledních 27 let jsme pod prapory humanity a demokracie vedli pouze koloniální války na Balkáně, v Asii a Africe. Naše ztráty byly naštěstí minimální, celkem 25 vojáků, ale výsledné hodnocení nasazení koaličních sil na Balkáně, v Iráku a Afghánistánu je negativní. Dokonce i podle názoru části amerických vojenských odborníků nebylo prakticky dosaženo žádného z vytyčených cílů, konkrétně zastavením etnické a náboženské nevraživosti a ozbrojených střetů počínaje přes nastolení demokracie a prosperitu obyvatelstva konče. Nepřehlédnutelným výsledkem je naopak rozšíření terorismu saláfistických islámských extremistů, občanských válek, ilegální migrace a obchodu s drogami.


***
***
***
***
(pokračování textu zde)

22 komentářů :

 1. Koller by se měl zamyslet především nad tím, proč skončil v senátních volbách ze všech kandidátů na hezkém, posledním místě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na to je jednoduchá odpověď : nedostal prostor v hlavních médiích. Do ČT ho už nezvou, do ČR také ne. Zato takový Kalousek, Gazdík a spol. jsou tam jako doma.

   Smazat
  2. Ty by si se měl zamyslet nad tím, proč se musíš živit udavačstvím a práskačstvím.

   Smazat
  3. 13:O8
   Koler v senátních volbách byl na kandidátce nevolitelné strany. ´´

   Smazat
  4. Rád si přečtu i jiný názor, než ten jediný správný od politruků z ČT. :-) Díky za něj. Nebo se toho někdo bojí ??

   Smazat
 2. Včera se na ČT asi spletli, když tam nechali mluvit A. Tomského. On tam m.j. řekl, že si obyčejní britští občané začínají uvědomovat, že islám je nebezpečná ideologie a také řekl, že Korán obsahuje 313 citátů, které vyzývají k násilí!!!!
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2066394-islam-jako-mirumilovne-nabozenstvi-mayova-nevi-o-cem-mluvi-rika-tomsky
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058300327

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ona tato prolhaná a zmanipulovaná Tývý jistě A.Tomského zařadí na dlouhý seznam nežádoucích osob, pardon, hostů

   Smazat
  2. Sralbotka s Frau Makrelen by co nevidět, měli konvertovat k islámu a být tak bruselským vzorem, počánajícího islamistického Eurosojuzu!

   Smazat
  3. A taky si někdo z těch uvědomělých občanů všímá bible? A kdo že si toho všímá -socky? Jsem přesvědčen, že lidi, kteří makají, živí rodinu a starají se, aby z jejich dětí něco bylo, se sotva budou zabývat takovými kravinami. Jen socky a paraziti zajištěné nějakými dávkami, si mohou dovolit dumat nad hovadinami, a psát je na nějaké diskuze.

   Smazat
 3. Béčkový herec: Na Moskvu, na Moskvu, paní Müllerová!

  OdpovědětSmazat
 4. To říkal i Klaus za jeho prezidentování, že si musíme rozmyslet, jestli chceme armádu nebo expediční sbor. V Afganistánu naši vojáci rozhodně zájmy ČR nehájí, akorát dělají stafáž nejagresivnější armádě světa, která sama sebe nazývá "mírotvorcem". Buď to s tím Afganistánem Zeman nepochopil nebo v tom lhal, že těm zahynulým vojákům tam dal česká státní vyznamenání, přitom když tak měli dostat americká. Kromě jinýho si pamatuju, jak se i mnozí (natvrdlejší) vojáci rozčilovali, když je nazvali žoldáky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. nikdy nad teroristama nevyhrajou jak hitler neporazil partyzány usa neporazily vietkong jediná ochrana je opět zbudovat hranice a nepouštět je sem

   Smazat
  2. souhlasím, hloupost s jakou pan president obhajuje expediční vojenské sbory neodpovídá jeho pragmatismu a politickému rozhledu.

   Smazat
 5. Martin Stropnický je známý vojevůdce, herec, kuchař, spisovatel a politik. :-)))
  http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Martin_Stropnický

  OdpovědětSmazat
 6. Naším potencionálním nepřítelem je Polsko , s kterým máme třenice o Těšínsko ! Polsko má na rozdíl od nás tisíce tanků a stovky letadel !!

  OdpovědětSmazat
 7. Nebyl videt v televizi a nemel penize na kampan. Bohuzel, takhle to funguje. V USA museli mit sakra horkou zkusenost z vlastniho zivota, aby prestali verit medialnimu lhani.

  OdpovědětSmazat
 8. Jo, kdyby nas okupovalo Polsko, tak by nas muselo chranit pred islamskym nemeckem. Docela uklidnujici.

  OdpovědětSmazat
 9. Úloha české armády ve Světě? To je zcestné! Úloha české armády v Česku- to je správná otázka.

  OdpovědětSmazat
 10. Je lepší hledat správnou odpověď.Ta zní:obrana
  České republiky,ne expediční žoldnéřský sbor na
  podporu okupace cizí země,která ani není s námi
  ve válečném stavu.Z toho vyplývá,že politici
  mají vážné psychické problémy a nemohou řídit
  chod státu.Snaží se to nahradit komedianty a nějak
  se to nevede.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děkujeme za závěrečný žvást. Oceňuji, že vám brebty těch senilních závisláků pořád stojí za to, abyste je nějak uzavíral moudrostmi. Měl byste diskuze spíše začínat pod článkem - možná by se pokusil váš příspěvek následovat někdo s inteligenčním kvocientem vyšším než má houpací kůň, a tradiční žvatlové už by neměli jak navázat na něco tak chytrého. Diskuzím by to jen prospělo. Normální lidé se z nich někam vytratili, stejně jako ti ze serveru Novinky - nezdá se vám? Že se diskuzní smečka nějak zmenšuje, a to co v obou případech zůstává, by měli od počítačů odtáhnout násilím, neboť mají našlápnuto na magora se vším všudy. Ještě že jsou to staříci,a nemohou venku nikoho reálně ohrožovat.

   Smazat
 11. už je to davno co napsal veliky hašek jak si česky vojačci za mocnaře rodu šlafenberku pěli :červeny šatečku kolem se toč my jdeme na rusa nevime -proč no a naši novodobi šlafenberci spolu černoprdelniky a herkami z čete se toho drži jak slepice flusu štvat štvat až poteče krev samosebou že ne jejich tohle je ta dlouhodoba tradice našich jelit

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jestli byl veliký Hašek až tak veliký, snad by si zasloužil abyste používal u jeho příjmení velké písmeno vy mrňavej polointeligente s "herkami z čete" - co to je? Vysvětlete to normálnímu člověku....Štvat a štvat... kde jsou nějaká interpunkční znaménka, vy jelito jedno - jen když se žvaní a žvatlá -co? Jsem zděšen u diskuzí z toho, kolik se vyskytuje v ČR magorů a tupců - to jsem fakt netušil.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.