Reklama

úterý 21. března 2017

Zamyšlení před blížícími se celostátními volbami

Jaroslav Tichý
21. 3. 2017
Zaujal mne článek doc. R. Valenčíka z 10. 3. tohoto roku pod názvem „O volbách ve Svobodném rádiu“ zde, který se týká přípravy podzimních voleb a předpokladů k dosažení dobrých výsledků těch politických stran, které budou schopny příčiny našich stávajících problémů nalézt a navrhnout jejich řešení. Nechci s vyslovenými předpoklady nikterak polemizovat, neboť jsem sám toho názoru, že má-li dojít (obecně) k nějaké nápravě, je třeba nejprve problém pojmenovat, poté zanalyzovat a pak navrhnout řešení vedoucí k jeho nápravě. Jsem ale již poněkud skeptický k představě autora o nevolitelnosti těch stran, které tak neučiní, neboť zatím, jak známo, stačilo některým českým voličům výrazně méně k tomu, aby některou ze stávajících parlamentních stran volili.


Tu kytička, jinde kobliha, tam zase teplý buřt či pivo se slevou. A s produkcí různých umělců, toť se ví. Bez toho by dnes nešlo odpoutat pozornost voličů od vyprázdněného vlastního programu dotyčné strany. Dochází tak buď k tomu, že předvolební programy stran jsou odbyté či nereálné, příp. jen proklamativní (budeme žádat, nesouhlasíme, chceme, budeme podporovat, zjednodušíme, urychlíme, vyřešíme apod.). Pěkné a pro někoho na první pohled možná i působivé, avšak bez návrhů konkrétních řešení jednotlivých bodů (slibů) uvedených v programu. A často i bez reálných představ, jak tyto proklamace uvést v život, neboť jde přece „jen o program do voleb“, nikoliv o program po volbách. Volby se tak mění ze souboje idejí a návrhů k řešení různých problémů společnosti a státu na souboj peněz a jednorázových pokusů o uplacení voliče. A je pak již problémem voliče, že namísto toho, aby se pídil po programu, který mu zajistí, aby měl na tu koblihu či buřta denně ze svého, tak dá přednost těmto „specialitám“ jednou za 4 roky. Vždyť jsou přece zdarma či alespoň se slevou. Je to tedy „výhodné“, jak nás všechny učí reklamy v cizích supermarketech u nás.

Dalším problémem, který v této souvislosti spatřuji, je ten, že zejména parlamentní politické strany dávají před volbami jen plané sliby nejen proto, že nevědí, jaké jsou příčiny současných problémů, jak autor uvádí (či že od počátku nehodlají své sliby po volbách uvádět v život), nýbrž někdy i proto, že:
- to naopak vědí velmi dobře, avšak přiznat to nemohou. Problém totiž spočívá v praktikách těchto politických stran a jejich sekretariátů (způsob dodatečného zajišťování peněz do stranických pokladen), kšeftaření s hlasy poslanců jednotlivých stran (někdy bez vědomí příslušného stranického sekretariátu, jindy mezi jednotlivými stranami navzájem stylem „něco za něco“, prosazování zájmů některých finančně silných firem či skupin v parlamentu atd..);

- tyto návyky si zástupci těchto stran v parlamentu již natolik osvojili, že jejich škodlivost a amorálnost v posledním období často ani nevnímají nebo

- vědí, že směrem k voličům navyklým volit zvykově a často bez dostatečného porovnání předvolebních slibů s povolební praxí to ani potřebovat nebudou.

Autor článků vychází přitom z premisy vzniku velké „naštvanosti“ mas a razantní změny jejich přístupu k volbám. Ač tomu tak při podzimních volbách nepochybně bude, nelze čekat, že takto obrození voliči přijdou v téměř 100 %ním počtu k urnám a že jejich nadpoloviční většina bude volit nově či přistupovat k volbám jinak než dosud. Až takovým optimistou nejsem. Lze totiž předpokládat, že ač ty parlamentní „strany, jejichž hlavní rolí, které se podujaly, je být fíkovým listem ke krytí různých lumpáren, budou nevolitelné“, jak autor uvádí, voleny určitým procentem voličů přesto budou.

Reakcí na hlavní příčiny současných problémů uváděné v citovaném článku z 10.3..r. naváži ve druhé a současně závěrečné části tohoto zamyšlení.

Zamyšlení před blížícími se celostátními volbami – část II.

Navazuji tímto na I. část mého „Zamyšlení před blížícími se celostátními volbami“ s tím, že považuji

za potřebné zastavit se dále u hlavních příčin současných problémů uváděných v článku doc. R. Valenčíka z 10.3.t.r. s cílem ukázat na jejich propojenost:

a/ do institucionálních struktur státu, jež mají chránit stát a jeho obyvatele před rozkladem, prorůstají struktury sestávající z osob, které na sebe „něco vědí“. Tyto osoby jsou pak spolu nejvíce solidární. Dochází u nich k vzájemnému krytí při porušování obecně přijatých zásad;

b/ zrychlení bohatnutí „bohatých“ na úkor zbytku společnosti, která na to doplácí. Současně s tím se tak zrychluje chudnutí „chudých“, do této kategorie postupně propadá i střední vrstva, v minulosti vždy opora společnosti. V současnosti to nabylo rekordních parametrů. V důsledku toho dochází k nárůstu ekonomické a sociální nerovnosti a z toho vyplývající segregaci;

c/ propojení zpravodajských služeb USA, jež jsou dnes mimo jakoukoliv kontrolu, se strukturami ad a/ a ad b/. Na rozdíl od minulosti, kdy tajné služby využívaly kompromitujících informací na příslušné osoby k budování své zpravodajské sítě, dochází v současnosti k tomu, že tyto služby pomocí zkompromitovaných osob vytvářejí „viditelnou část“ současné globální moci, dosazují do ní své slouhy a slouhy slouhů.

Pokusme se nyní převést si shora uvedené příčiny současného stavu do stávající praxe:

K bodu ad a/

Mají-li občané skutečný zájem o zjednání nápravy, musí volit jinak než mechanicky, zvykově. Tedy s rozmyslem, s přihlédnutím k programu příslušné strany a k navrhovaným řešením a k jejich konfrontaci s vlastními zájmy. Tedy ne k pouhým proklamacím příslušných stran či k návodu jak volit ze strany mainstreamu. Občané/voliči si musí být přitom vědomi toho, že volit ty, kteří měli čas na nápravu 25 let, aniž v tom cokoliv udělali, je bezúčelné a chybné. Bez ohledu na jejich nová hesla a rozsah podávaného občerstvení či drobných suvenýrů, příp. zpěváků na pódiu. Volby jsou vážná věc, nikoliv lido-vá veselice za účelem odvedení pozornosti občanů od podstatných věcí k věcem nepodstatným.

Prosazení prvků přímé demokracie pro stanovení zodpovědnosti poslanců, senátorů, ministrů, jejich náměstků, hejtmanů, primátorů atd. pak při stanovení jasných pravidel pro jejich případné odvolání vč. stanovení majetko-právní odpovědnosti by mělo k nápravě pomoci. Ovšem při současném splnění předpokladu uvedeném v bodě ad c/. Jinak nebude v praxi fungovat.

K bodu ad b/

Společnost nerozdělil prezident M. Zeman, jak někteří v současnosti s oblibou nesprávně uvádějí, ta byla rozdělena již dříve. A rozdělil ji majetek. Zatímco do r. 1989 byli občané zvyklí na rovnoprávnost, v dnešní době ji ztratili a často se stali existenčně závislí na některých spoluobčanech, o jejichž přičinlivosti a schopnostech pochvalně hovoří někdy M. Kalousek. Existenčně závislí občané přitom často vědí své o tom, jak ti „přičinliví“ tak zázračně zbohatli. A ten, kdo nekradl včas, když banky před jejich přechodem do cizích rukou u nás rozdávaly na základě politického zadání vesměs nevratné úvěry, které pak zbytek národa po léta splácel, má dnes smůlu. S poctivostí v tomto státě opravdu nikdo daleko nedošel. Čestné výjimky, které se vypracovaly vlastním umem a přičiněním, nechť prominou. Bez včasného zajištění financování své činnosti to ale nešlo a jít ani nemohlo. To namítal na jaře r. 1994 i prof. Zelený z USA s tím, že kapitalisty si u nás vytvořit můžeme, kapitál ale ne. I ten nakonec byl. Z vytunelovaných bank. A po převedení těchto našich bank zahraničním bankám dosud nezavedené subjekty úvěry na nové projekty bez své značné kapitálové spoluúčasti a záruk již získat nemohly.

To, že dochází ke zrychlené polarizaci společnosti a jak k tomu dochází, uvádí sám autor. Často se o tom hovoří jako o dobývání renty.

Zbývající část společnosti:

- buď nemůže realizovat své projekty (chybí počáteční kapitál a podpora ze strany státu směřuje přitom k těm bohatým zahraničním firmám, které žádnou podporu nepotřebují, zatímco na české firmy si stát vzpomene až při placení daní. Ty od nich natvrdo vyžaduje od prvního okamžiku, ještě než se v rámci nových projektů mohou postavit pořádně na nohy. Těm velkým zahraničním firmám naopak poskytuje daňové prázdniny. Po jejich skončení tyto firmy odcházejí za stejným účelem jinam) nebo

- je odkázána na často málo kvalifikovanou a špatně placenou práci v cizích montovnách u nás. Tradičně kvalifikovaní čeští pracovníci tak přicházejí postupně o svoji kvalifikaci, další pracovníci jsou pak na podpoře. Buď proto, že práci nemají nebo proto, že dojíždění do vzdáleného zaměstnání je časově i ekonomicky pro ně nad jejich možnosti. Stát je svými špatnými strategickými rozhodnutími a chybnou a přehnanou privatizací připravil o zaměstnání, často i o životní perspektivu, někdy i o rodinu, aniž by se to dodnes snažil napravit. Špatně placená místa v montovnách či v cizích firmách, kde tito pracovníci často nemohou během pracovního procesu ani na WC, touto nápravou rozhodně nejsou.

Jinými slovy:

- bohatí jsou v této zemi státem podporováni a

- po chudých stát šlape. A ačkoliv od nich chce (na rozdíl od těch bohatých) daně, nepomůže jim ve skutečnosti prakticky vůbec v ničem. Ještě tak evidentně nepochopil, že je sám proti sobě (a nám všem).

ad c/

Bez vyřešení problematiky uvedené pod tímto bodem není dost dobře možné řešit ani problematiku uvedenou pod body a/ a b/. Je sice např. pěkné, že by poslanci, senátoři, ministři, jejich náměstci a další osoby ve funkcích podléhali prvkům přímé demokracie. Tu však nelze s úspěchem prosazovat v prostředí, kde platí zcela jiná pravidla a vlivy. Stačí se podívat na způsob opětovného dosazení Donalda Tuska do funkce předsedy Rady Evropy, ačkoliv jde původně o zástupce Polska, které po skončení jeho volebního období nominovalo jinou osobu. Marně. Z dobře míněných programových návrhů se tak bez souběžného řešení podmínek pro jejich realizaci mohou stát jen proklamace či v praxi nefungující opatření. K řešení těchto podmínek však body programu příslušné strany už nesahají.

K vyřešení této problematiky je přitom nezbytné od takového propojení se systémově oddělit. V praxi to znamená vystoupení ze struktur EU a NATO, k čemuž vedou i další důvody. Pokud takový krok neučiníme, nelze rozlišit „školení u spojenců“, na které jsou naši politici při svém nástupu do funkcí tak často do zámoří zváni, od příčin problémů uváděných autorem článku pod bodem c/. Nelze pak ani rozumně očekávat provedení nápravy při odstranění zbývajících příčin problémů, jež jsou v článku pojmenovány. Jednoduše proto, že k tomu nebudou vytvořeny potřebné podmínky.

V každém případě bylo potřebné tato témata nastolit a začít o nich otevřeně diskutovat. Věřím, že jak články doc. R. Valenčíka, tak snad i toto mé zamyšlení k tomu přispějí. Vzhledem k tomu, že tyto otáz-ky jsou předmětem volebního programu Aliance národních sil, která k tomuto účelu využívá i podně-tů ze strany občanů, je taková veřejná debata o těchto tématech o to důležitější. A v případě zájmu autora článku či některých alternativních médií se jí rádi i zúčastníme.

22 komentářů :

 1. O to děsivější je nedávné hlasování českých europoslanců 16. 2. na téma evropského superstátu, který můžeme z našeho hlediska označit za čtvrtou říši, či druhý protektorát. Pouze pět zodpovědných vlastenců, dva za KSČM, dva za ODS a jeden za TOP 09 bylo proti. Kde byli známí kritici EU, například Mach a Keller? Pro naši budoucnost není důležité žvanění a psaní chytrých článků, ale činy, především u těch, kteří mohou něco ovlivnit. Na to jsme si je zvolili, nikoli aby hrabali v Bruselu statisícové výplaty.

  tak češi poslední šance jinak za 4 roky volby už nebudou

  OdpovědětSmazat
 2. Kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zrušili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:38
   Kdyby kdyby to jsou hloupé žvásty, ty si nechte pro stejné tupce jako jste Vy!

   Smazat
  2. Anonymní21. března 2017 23:38 třeba zvolení trumpa brexit kdo je vlastenec bude volit SPD

   Smazat
 3. Kde byli Mach či Keller?Ti hlasovali pro,aby jim
  zůstali prebendy v podobě půlmilionového platu,o
  který ale vůbec jde v první řadě.Proto se tam Mach
  tolik cpal s oddůvodněním boje proti EU.Šance není
  žádná,neboť voliči dají přednost momentálního
  zisku v podobě koblih.Nechtějí na změny čekat,už
  nevěří,že k nějaké dojde.Volební programy nejsou
  k ničemu,vlastně jen k oblbování lidí.A ti na to
  slyší!Jinak by nemohli být nahoře stále stejní
  darebáci.Nedělám si iluze ani o Okamurovi.Ještě
  to nemám zjištěno,ale údajně chce zůstat v NATO.
  V tom případě jsou volby zbytečné a nic neřeší.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Petře Majevský 23:43, ta jednoduchost pohledu zarmucuje. Je snad už dost patrné, že v mezích stávajíciho systému jsou možnosti třeba í vrcholových politiků stále menší, když před povinností pracovat pro blaho lidí, jsou řízeni povinností chránit blaho kapitálu a velké majetky. Ty potom mají dost prostředků, aby činily politiky vstřícnými nejen obyčejnou korupcí ale informacemi, kontakty, mediální podporou ... nebo naopak. Ostatně, není dost ukázek, jak lze politika odepsat, třeba skandalizací? I k tomu mohou sloužit volby. I ty přímé, dokonce snadněji, při odvolatelnosti nakonec i rychle. Máme tu například politickou stranu s názvem Komunistická. Co, krom názvu, je na ní komunistického? Jen to, že byvšího předsedu Jiřího Svobodu pobodali, málem byl za mučedníka, najednou chtěl změnit název té partaje a když ne, z politiky zmizel. Jiřímu Dolejšovi rozbili hubu, pak si naběhnul do pastičky s uplácením a kde je, dřívější progresivista? Hodný a umravněný k vidění v televizi, možná častěji než pan předsedu a místopředsedu PS parlamentu ČR Vojtěch Filip, bez filipa. Raději? No a Miroslava Ransdorfa, který vytrval, toho štvali tak, že byl uštván a jeho rodná partaj prstem nehnula. Co čekáte od politiků v dravčímu systému, než obrušování hran, když kapitál dovolí nebo si povšimne, že mohlo by být zle. Kdopak si troufnete pravou příčinu všech těch skutečných problémů pojmenovat? Od tolerovaných politiků to čekat nemůžete. Zdravím

   Smazat
  2. 2:21
   doplňuji: co můžete čekat o sviní které berou pro normálního člověka nepředstavitelné peníze na velké h...no a to ještě i jako penzi. Příště si odhlasují dědičné právo.
   Václav

   Smazat
 4. Volby jsou velmi dulezita vec ! Vy musite ve svem stredu najit nekoho, kdo ma na srdci zajmy naroda a ne jeho vlastni kapsu...

  Takovy lide existuji ! Podivejte se na naseho presidenta Trumpa a jeho giganticky boj s polovinou trpasliku a zradcu v Kongresu.

  On je ted vysetrovan za neco co se NESTALO - zatim co ti, kteri porusily zakony jsou ignorovani od zminenych trpasliku. (Napr. Obama, Clintonovi, Soros, atd.)
  Zacina to vypadat tak, ze se situace priostruje.
  DOW na to reaguje.
  Necouvejte pred nasilim o kterem se zminuje 2:21 !
  Nasili je dvojsecna zbran.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 5. Kdysi, ještě za socíku, jsem s jedním právníkem diskutoval na téma jednoduchosti a vymahatelnosti zákonů. Od něj jsem se dozvěděl, že určitou páteř trestního, ale i občanského práva, převzali komunisté z první republiky a ta zase z Rakouska uherska.
  Když se podívám na to, co vylezlo z dílny současných tvůrců zákonů, chce se mi zvracet. Kdysi jsem to říkal s nadsázkou, dnes smrtelně vážně. Dobro pro většinovou populaci naši politici vytvoří pouze jako vedlejší, ale jimi nežádoucí produkt. Nenapadá mne jediný zákon, který by mne ne měl, ale který mne skutečně chrání a ochrání. Užitečnost takových zákonů mi pak musejí jeho autoři dlouze vysvětlovat, protože já vnímám zpravidla pouze jeho negativní dopady.
  Čtvrt století jsem svědkem toho, jak se vytvářejí účelové, nikoliv účelné zákony, které ze mne postupně dělají občana druhé kategorie. V mnohých ohledech již naši "demokraté" zašli dál, než kam by se odvážili zajít i komunisté.
  Klíčema jsem necinkal. Ale i tak se dnes stydím. Komunistou jsem nikdy nebyl, ale tenkrát, v roce 89 jsem se jich měl alespoň zastat. Nepomohlo by to, ale měl bych dneska o něco lepší pocit.

  OdpovědětSmazat
 6. OBČANSKÁ GRAMOTNOST A 100 LET ČESKÉ DEMOKRACIE

  Demokracie je stálým úsilím o politickou výchovu a výchovu občanstva vůbec.
  Tomáš Garrigue Masaryk, 1925
  Čtenáře jistě překvapí skutečnost, že již v roce 2018 oslavíme 100 let vzniku československé demokracie. Zakladatelé našeho státu v Zákonu č. 67 o výchově občanů z roku 1919 řekli: „Nevyhnutelnou podmínkou a nejzávažnějším předpokladem existence svobodného národního státu jest politická vyspělost státních občanů…Každý občan jest povinen přispívati svou hřivnou k zdaru státu; bez usilovného spolupůsobení občanů nemůže svobodný stát prospívati…..“
  K demokracii patří pojmy občanská společnost, občanská gramotnost, občanské vzdělávání a aktivní demokratické občanství. Občanská společnost je společností aktivních občanů, tj. těch, kteří umí nejenom vzít svůj život do vlastních rukou, ale jsou ochotni najít si trochu času k péči o věci obecné, snaze o nápravu poměrů, které nevyhovují, či ke zlepšení toho, co zlepšení vyžaduje. K tomu je často zapotřebí jistá občanská odvaha, aktivita a přesvědčení, že jsme to my, kdo spoluurčujeme běh věcí a nejsme jimi jen pasivně smýkáni. Zapotřebí je také určitá schopnost empatie – nazření problému z více stran, otevřenost vůči jiným názorům i umění diskuze.
  Český občan ve vztahu k politice a veřejnému dění zatím trpí hlubokou frustrací, projevující se nízkou důvěrou k orgánům státní správy a politickému uspořádání. Z toho plynoucí nízké zapojení občanů představuje časovanou nálož.
  Nízké zapojení občanů ke spolurozhodování o podstatných společenských otázkách může být způsobeno jednak tím, že se občan vylučuje sám – pasivitou nebo kvůli neznalosti nástrojů, jež je nutné při podílu na rozhodování v moderním státě využít. Úroveň potřebných znalostí vyjadřuje pojem občanská gramotnost. Jde o vztah občana ke státní správě a samosprávě. Nízké zapojení občanů je pak v důsledku nízké úrovně občanské gramotnosti. K prospěchu všech občanů je žádoucí, aby ke zvýšení úrovně občanské gramotnosti bylo dostupné občanské vzdělávání - výchova k demokratickému občanství a lidským právům.

  OdpovědětSmazat
 7. Pokračování
  „Výchova k demokratickému občanství“ zahrnuje výchovu, vzdělávání, poskytování informací, postupy a aktivity, které žákům zprostředkovávají znalosti, dovednosti, pochopení a utvářejí jejich postoje a chování s cílem umožnit jim vykonávat a hájit svá demokratická práva a povinnosti ve společnosti, vážit si rozmanitosti, hrát aktivní roli v demokratickém životě, podporovat a chránit demokracii a vládu práva.

  „Výchova k lidským právům“ znamená výchovu, vzdělávání, poskytování in...formací, postupy a aktivity, které žákům zprostředkovávají znalosti, schopnosti a pochopení a utvářejí jejich postoje a chování, aby mohli spoluvytvářet a chránit univerzální kulturu lidských práv ve společnosti, s ohledem na prosazování a podporu lidských práv a základních svobod.
  Výchova k demokratickému občanství a výchova k lidským právům (VDO/VLP) spolu úzce souvisejí a vzájemně se podporují. Jejich cíle a používané postupy jsou stejné, rozdíl spočívá v jejich zaměření a obsahu.
  Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje zejména na demokratická práva a odpovědnosti a na aktivní účast v občanské, politické, sociální, ekonomické, právní a kulturní sféře, zatímco výchova k lidským právům souvisí s širším spektrem lidských práv a základních svobod ve všech aspektech lidského života.

  A. Občanské vzdělávání v historii až do současnosti popisuje pořad ZROD OBČANA http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/217411058220008

  B.OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ v současnosti:
  Dlouhodobé podpoře koncepčního rozvoje občanského vzdělávání v ČR se věnuje Centrum občanského vzdělávání (www.obcanskevzdelavani.cz)

  Centrum občanského vzdělávání (COV) je nadstranickým institutem, jehož smysl spočívá v dlouhodobé podpoře koncepčního rozvoje občanského vzdělávání v ČR. COV vzniklo v roce 2009 s podporou MŠMT jako nezávislé pracoviště Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2014 se přesunulo na Fakultu humanitních studií UK v Praze, kde působí jako nezávislé vědecko-pedagogické pracoviště ve spolupráci s Katedrou studií občanské společnosti.
  Posláním Centra občanského vzdělávání je podporovat občany všech věkových kategorií, aby se lépe orientovali ve veřejném prostoru a účinněji se zapojovali do občanského života. ……
  JENOM VOLIT NESTAČÍ!

  OdpovědětSmazat
 8. Motto:
  Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny, zpočátku malé, a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru, a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevření ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají, jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo. Beze změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a budˇ vděčný, že tak můžeš činit. Začni s tím hned teď.
  ( Eileen Caddyová, Otevírání dveří do nitra)

  Žádná situace nemá nad námi moc a jak ji prožíváme závisí na našem postoji. Nic co nechceme, se nestane a každý účastník nějaké situace se přičinil o její vznik. Otázka postoje je vždy otázkou vědomí lásky. Kde je nejčastější příčina selhání vztahů - bránění druhému, aby byl svobodný, chtění ho vlastnit. Omezováním můžeme však získat otroka, ne milujícího člověka. Je to projev moci, ne lásky. Láska je nekonečno bez hranic, láska je svoboda, která se nedá spoutat.
  Člověk má v podstatě absolutní svobodu a volnost v čemkoli a všechna omezení si klade sám sobě. Každý z nás je tu proto, aby jedinečným neopakovatelným způsobem zahrál svou vlastní hereckou roli. Každý je tu pro sebe a zároveň pro všechny. Jelikož však žijeme v otroctví zvyků, předsudků a omezení, která nám brání projevit to, čím jsme -lásku bez zábran. Zvyk je omezení, omezení je otroctví, otroctví je vězení lásky, a tam, kde je láska uvězněna -neprojevena, nemůže být štěstí.
  Osobní příklad může přesvědčit další váhající o tom, že změna mysli, srdce a ducha je obohacením života, že je to jednak zdroj nových zážitků a kontaktů s nimiž bychom se v životě jinak nepotkali, jednak posílení proměn stavu světa.

  OdpovědětSmazat
 9. Problém je potřeba nejprve pojmenovat. Tak ho pojmenuji: Spočívá v samotné existenci stranického politického systému. Co je potřeba dělat? Znepotřebit ho. Protože právě skrze strany jsme v moci privátního kapitálu. příčina je tedy veskrze systémová. Pokud má přijít změna, může přijít jen skrze politický systém, skrze který nebude moci mít privátní kapitál možnost vládnout společnosti. Název toho systému je obecně znám. jen jeho obsah je nám úmyslně špatně prezentován. Je to demokracie. Až pochopíme, že demokracie je neslučitelná s kapitalismem, může přijít zásadní pro společenská (systémová)změna - od dehumanizace k humanizaci.

  OdpovědětSmazat
 10. Výstižné, aneb postupná ztráta pudu sebezáchovy. Doporučuji přečtení publikace Benjamina Kurase: Jak snadné je zabít civilizaci, 2015, Eminent. L.

  OdpovědětSmazat
 11. Autor i diskutující snad řekli vše. Já jen pro tu podzimní volební praxi: Pokud chceme, aby byly sliby : činy kontrolovatelné a daly se na závěr volebního období vybilancovat, nutno volit na pravici jen jednu stranu a tou je ANO a na levici také jen jednu stranu a tou je KSČM. Ostatní strany se za 25 roků tak diskreditovali, že jsou nevolitelné!!! A protože tato situace se takto vyvinula, proto to sborové tažení TOP 09, ODS, lidovců a ČSSD proti Babišovi, proto ta jejich huronská snaha Babiše diskreditovat, proto to jejich udavačství v Bruselu, proto to zázračné náhlé splynutí duší a myslí Kalouse se Sabotkou. Voliči musí ten politický ksindl poslat k čertu. Jinak se z toho srabu ani za pomoci kandidáta na kandidáta pana "Hilšera" nevybabráme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro 12:05 - to uhranutí občanem Babišem a jeho ANO je zarážející. Pokud už bych přistoupil na tezi volby pouze dvou „protichůdných“ politických subjektů, bylo by rizikem stavět napravo subjekt, opřený o ekonomicky silný podnikatelský subjekt vybavený sdělovadly, kontakty a podle potřeby i specializovanými týmy, vše bez možnosti politické kontroly. Z bláta do louže. Copak by asi ta „levá“ strana, s beztak nejistou vůlí, zmohla? Beru za potvrzené, že smířit kapitalismus s demokracií se nepovedlo. Dokonce, že kapitalismus jako přínosný systém se vyčerpal a ve svých koncích, ze své podstaty, pracuje ke zkáze světa.

   Smazat
  2. 15:43 souhlas. Ale ta strana s nejistou vůlí je stále založena na stejných principech jako kdysi - jako jediná má v programu změnu společenského systému. Po letech strašlivé diskriminace a kriminalizace se zvedá i její prestiž. "Smířit" kapitalismus s demokracií se ani nemohlo povést, to prostě nejde. Rozpor mezi prací a kapitálem to vylučuje. Vaše poslední věta je tragicky pravdivá. T

   Smazat
 12. Máte pravdu, že voliči musí poslat stávající politiky do háje - to ale znamená zvolit politiky NOVÉ!!!!! Ne stramnu ANO a KSČM!!! A pokud jste si nepovšiml - autor na závěr svého článku píše toto: "Vzhledem k tomu, že tyto otáz-ky jsou předmětem volebního programu Aliance národních sil, která k tomuto účelu využívá i podně-tů ze strany občanů, je taková veřejná debata o těchto tématech o to důležitější." Stránky ANS: https://www.aliancens.cz/odborne-komise-ans

  OdpovědětSmazat
 13. Žádná a parlamentních ani alternativních politických stran nemá ve svém programu "vykořenění" situace, což znamená požadavek na vystoupení z EU a na vystoupení z NATO. Buď tam mají jedno nebo jen druhé (například komunisti), ale nikdo - kromě ANS - tam nemá obojí - navíc včetně zestátnění přírodního bohatství a strategických odvětví národního hospodářství. Ani slavný Okamura!

  OdpovědětSmazat
 14. Anonymní22. března 2017 13:23 http://spd.cz/program/ přečti si bod 10

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonym 18:10 - bod č. 10 programu SPD hovoří o EU, ale není tam ani slovo o NATO! Co to teda "doporučuješ" za blbosti? Neumíš číst nebo chápat přečtené?

   Smazat
 15. Anonym 18:10 - ty si přečti program SPD str. 17 Zásada č. 2
  "Primární z hlediska obranného plánování a plánování sil musí být pro nás vlastní obrana ve
  spolupráci se státy V4 , NATO a EU. V rámci NATO budeme plnit smluvní závazky v rámci
  Washingtonské smlouvy mimo účasti v zahraničních operacích, kterých se zúčastníme pouze
  v případě mandátu RB OSN. K tomu provedeme snížení osob vysílaných do mezinárodních
  štábů NATO a EU minimálně o 50 %. Do cílů v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky
  se budeme zapojovat pouze v případě, pokud se bude jednat o operace pod mandátem RB
  OSN."


  http://spd.cz/wp-content/uploads/2015/05/%C4%8Cesk%C3%A1-republika-%E2%80%93-n%C3%A1%C5%A1-bezpe%C4%8Dn%C3%BD-domov-na%C5%A1e-%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1-budoucnost.pdf

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.