Reklama

úterý 18. dubna 2017

Jsme v kapitalismu vykořisťováni v uvozovkách nebo bez uvozovek?

 
Pavel Janíčko
18. 4. 2017   !Argument

Ekonom Pavel Janičko píše ve své analýze o tom, jak je to s vykořisťováním v současném kapitalismu. 

Motto: “V kapitalismu probíhá vykořisťování člověka člověkem, v socialismu je tomu naopak“

My pamětníci si jistě vzpomínáme na tento a jemu podobné „vtipné“ slogany z předlistopadové doby, které se „strefovaly“ do pojmu „vykořisťování“ jako něčeho směšného, trapného, propagandisticky zneužívaného socialistickým režimem a marxisty obecně, a hlavně jako něčeho zcela falešného až vylhaného. Stejně tak si všichni vzpomeneme na řeči ve smyslu – „Vidíte, jak si ti vykořisťovaní na tom Západě žijí“. Samozřejmě pod pojmem „Západ“ měli tito posměváčci vždy na mysli pouze několik nejvyspělejších kapitalistických zemí, a i v nich vlastně ne zdaleka všechny vrstvy obyvatelstva. Nicméně co naplat, lidé v Československu koukali s otevřenou pusou na západní exkluzivní auta a autobusy a snili o úžasných obchodních domech plných pestrobarevného zboží, takže jim pojem „vykořisťování“ skutečně připadal minimálně zastaralý a překonaný.

Nastaly nové, a především kapitalistické časy, a stojí myslím za to se tedy trochu zamyslet a pokusit se zjistit, jak to vlastně s tím „vykořisťováním“ je.

Jestliže chceme ovšem tuto otázku nějak posoudit, pak musíme opustit obecný význam pojmu „vykořisťování“, jak je vnímán v běžné řeči. Vůbec pro tento pojem je trochu neštěstím, že v této běžné řeči má docela jasný a velmi emocionální obsah a význam (viz Wikipedie: Vykořisťování obecně znamená bezohledné, nespravedlivé využívání, většinou druhého člověka. V tomto smyslu lze například hovořit o vykořisťování dětí.).

Doplňme ještě, že se tento pojem nemusí týkat pouze vztahů mezi lidmi, ale jak známo, vykořisťovat lze i přírodu a další podobné entity. Nicméně vždy je tento pojem spojen s působením člověka, má negativní smysl a dá se přeložit jednoznačným slovem zneužívání. Potíž je v tom, že právě vazba na lidské konání (příroda přece nemůže zneužívat a vykořisťovat, protože nemá intelekt a funguje z lidského hodnotového hlediska neutrálně) vnáší do diskuse na toto téma výrazný subjektivní faktor, neboli že nás zavádí do nevědeckého světa, kde místo racionality nastupuje ideologie.

Tento rys, totiž vliv subjektivního faktoru, je ovšem problémem nejen některých pojmů, ale vlastně celého přístupu k lidskému poznání, kde hledáme objektivní pravdu a objektivní fakta, a subjektivní lidské chování nám tuto objektivitu jakoby kazí a mate. Nikdo asi nezapochybuje o objektivnosti výstupů fyziky či biologie, ale v případě společenských věd (ekonomie, sociologie, historie apod.) se tímto faktorem vyrovnávají logicky mnohem obtížněji.

V historii těchto věd jsme se setkali se dvěma základními cestami, jak dosáhnout objektivity (či zdání objektivity) poznání lidské společnosti, a to s pokusy společenské vědy kvantifikovat a vytvořit na tomto základě, jakoby na lidském chování a jednání, nezávislé modely (což je příklad třeba současné i minulé „mainstreamové“ ekonomie). Nebo silou logiky a myšlenky charakterizovat objektivní podstatu chování lidí a její závislost na materiální povaze společnosti (což je příklad marxismu).

Jak je tedy pojem „vykořisťování“ definován marxistickou teorií?

 

Vykořisťování v marxistické teorii


Je samozřejmě nemožné bez postupného a detailního rozboru logiky marxismu nějak jednoduše vstoupit do jeho pojmového světa, protože obsah těchto slov nestojí izolovaně, ale je závislý a odvozený od celé vnitřně provázané logické soustavy, v jejímž základě, jak už bylo řečeno, stojí poznání, že charakter lidského chování není přednostně utvářen nějakými subjektivními vlastnostmi člověka, ale materiálními podmínkami jeho existence. Vztahy, které mezi lidmi především v ekonomice vznikají, pak tedy nejsou apriorně závislé na tom, jak jsou tito lidé morálně vyspělí, povahově zaměření, zlí nebo hodní, aktivní nebo pasivní, ale na jejich ekonomickém postavení v rámci aktuální ekonomické soustavy dané doby, na tom, zda jsou v postavení ekonomicky privilegovaném, nebo ekonomicky podřízeném. Charakter tohoto podstavení pak je dán pozicí dané osoby z hlediska vlastnictví, a to především vlastnictví výrobních prostředků (tedy podmínek výroby, podniků, půdy, surovin technologií apod.).

Zde je nutno připomenout, že vlastnictví není v marxismu chápáno jakou vztah člověka k věci, ale jako vztah mezi lidmi (Robinson na pustém ostrově nebyl vlastníkem, i když mohl se zde přítomnými věcmi volně nakládat, skutečným vlastníkem se stal až po příchodu Pátka). Stejně tak svou ekonomickou negramotnost prokazují různí liberálové litující soukromníky, úpící pod státním jhem, přitom by vlastně měli (buržoaznímu) státu blahořečit, že toto soukromé vlastnictví garantuje a ochraňuje. Ekonomická podřízenost se potom realizuje převedením (zmocněním se, krádeží) části vytvořené produkce (její hodnoty) z rukou závislých do rukou oněch privilegovaných. Ta část produkce (její hodnoty), kterou si vlastník výrobních prostředků (z hlediska svého skutečného přínosu) neoprávněně přivlastňuje, je v marxismu definována jako nadhodnota.

Opět si trochu pomozme Wikipedií:
„Nadhodnota je jedním ze základních pojmů marxismu, který označuje v kapitalismu rozdíl mezi hodnotou, kterou dělník vytváří svou prací, a mzdou, kterou za ni dostává. Majitel výrobních prostředků (kapitalista) si nadhodnotu neoprávněně přivlastňuje, a tím zaměstnance vykořisťuje. Bohatnutí kapitalistů akumulujících kapitál získávaný na úkor chudnoucích dělníků stupňuje napětí, které se projevuje třídním bojem mezi buržoazní třídou a proletariátem a nakonec povede k socialistické revoluci. Pokud soukromé vlastnictví výrobních prostředků vede k vykořisťování člověka, způsobí jeho přeměna na vlastnictví veřejné (státní) přechod k beztřídní společnosti bez vykořisťování.“

Jen trochu poopravíme tuto definici v tom smyslu, že nemusíme mluvit jen o chudnoucích zaměstnancích ve smyslu absolutního poklesu jejich příjmů a bohatství, ale i ve smyslu relativního zaostávání jejich příjmů za příjmy těch privilegovaných.

Po tomto řekněme teoretickém exkursu pojďme do současnosti a pokusme se vypořádat s možnými námitkami.

a/ kapitalisté si své příjmy zaslouží,

b/ v moderní kapitalistické společnosti je vykořisťování vysoce vykompenzováno její efektivitou, chudoba neexistuje,

c/ moderní kapitalisté jsou většinou dobrodinci a filantropové a mají své zaměstnance rádi, vykořisťují pouze povahově nekvalitní nebo přímo patologičtí jedinci.

Pojďme si tyto námitky trochu rozebrat.

 

Ad a/ Bohatství je zasloužené a vyplývá ze schopností jednotlivce

Teze o tom, že podnikatelé (kapitalisté) si své zisky a své bohatství zaslouží, je vlastně pilířem toho, čemu se dne říká moderní (mainstreamová) ekonomie. Nicméně toto tvrzení není nikterak moderní, jsou s ním víceméně spojení všichni ekonomičtí teoretici vlastně od dřevních dob ekonomické teorie v době A. Smitha a D. Ricarda v Anglii 18. století. Ti alespoň ještě propagovali poznatek, že zdrojem bohatství společnosti je práce a že podnikatelé si část tohoto produktu přivlastňují jako odměnu za své podnikání.

V dalším vývoji pak buržoazní ekonomická „věda“ postoupila ve svém vysvětlování nerovností v rozdělování produktu ještě dále, a začala tvrdit, že lidská práce není jediným tvůrcem hodnot, ale že stejně produktivními jsou i ostatní tzv. faktory výroby (kapitál ve smyslu výrobních prostředků a technologií a půda nebo přírodní zdroje), a že tedy po právu, a i z hlediska ekonomické logiky patří tyto části produktu majitelům kapitálu a těchto přírodních zdrojů.

Vezmeme-li tyto přístupy vážně, pak se ale musíme vypořádat s některými podivnostmi a nepravděpodobnostmi. Vezmeme-li např. vážně tvrzení o zisku kapitalistů jako odměně za jejich činnost, pak se musíme vyrovnat s tím, že zřejmě mezi lidmi existují naprosto gigantické rozdíly ve schopnostech a výsledcích jejich práce.

Celkem snadno totiž najdeme údaje o výši majetku např. tří největších „českých“ zbohatlíků a dozvíme se, že pan Kellner nashromáždil k dnešnímu datu majetek ve výši 255 mld. Kč, pan Babiš ve výši 70 mld. Kč a třetí v pořadí pan Komárek ve výši 49 mld. Kč. S určitým zjednodušením můžeme jejich příjmové úrovně porovnat s českým průměrem, který je řekněme definován měsíční sumou 30 000 Kč na pracujícího jedince (a to ještě přeháním), což vychází na období předchozích 28 let tak, že tento člověk vytvořil hodnoty asi za 10 mil. Kč. Jednoduchým propočtem pak zjistíme, že „produktivita práce“ těchto supermanů je mnohonásobkem produktivity průměrného člověka. Např. pan Kellner pracuje 40 000krát produktivněji než tento průměrný ubožák, pan Babiš pak 14 000krát a téměř lenoch p. Komárek pak pouze 2 000krát.

Přepočteno na časové jednotky, pak pan Kellner udělá stejnou práci, jakou zvládne průměrný looser za 1hod., za 14 vteřin, pan Babiš je lenivější a potřebuje celých 50 sekund a nešikovný pan Komárek dokonce více než minutu (72 sekund). Jestli je to tak, pak se my všichni plus mínus průměrní lidí musíme hluboce stydět. Navíc, jak se zdá, tyto rozdíly se v poslední době dále zvětšují, rostou majetkové rozdíly, neboli ti pracovití supermani jsou stále pracovitější a běžní lidé jsou stále línější. A to ani nemluvě o zajímavém faktu, že tyto skvělé supermanské vlastnosti se stoprocentně dědí, a to i v případech, že potomci v miliardářských rodinách jsou třeba evidentně slabomyslní.

Stejně tak myšlenka o zdroji bohatství těchto osob jako odměny za vlastnictví kapitálu a přírodních zdrojů možná u přemýšlivějších lidí narazí na neodbytné představy, jak by to vypadalo v případě, že by všichni tito majitelé těchto faktorů sídlili mimo lidskou společnost i se svými akciemi a třeba i s celým vybavením podniků na pustých ostrovech, a čekali tam na odměny za své vlastnictví. Myslím, že by se nedočkali, a tak asi jediným reálným vysvětlením původu majetku těchto lidí zůstává myšlenka, že si v důsledku svého postavení v ekonomické a sociální struktuře společnosti jsou schopni přivlastnit část produktu vytvořených jinými účastníky výroby, tedy že vykořisťují.

 

Ad b/ Nespravedlivé ale efektivní přerozdělení bohatství

Existují i další přístupy k této otázce, Ano, říkají někteří, rozdělování bohatství a ekonomických výsledků ve společnosti není úplně spravedlivé, ale zato je efektivnější než rovnostářství. V podmínkách kapitalismu dospěly země k bezprecedentnímu blahobytu a efekty z tohoto vývoje konzumují všichni, nejen ti nejbohatší. Používají se v tomto smyslu i docela poetické příměry o „přílivech, které zvedají všechny loďky v přístavech“ apod.  ... ... ....

....

....

....

(celý text najdete ZDE)

67 komentářů :

 1. Trochu mimo , ale zajímavé ! Severní Korea neměla nikdy větší než milionovou armádu. Maximální počet vojáků v Korejské lidové armádě nepřekročil 900 tisíc osob, v roce 2012 byl snížen na 750 tisíc (spolu se speciálními jednotkami), po roce 2013 se snížil o dalších 300 tisíc. Jinými slovy, dnes má Severní Korea asi 450 tisíc vojáků, tři stovky podmíněně moderních tanků, přibližně ekvivalentních s T-72, a tři a půl desítky stejně podmíněně moderních letadel. „Bezbranný“ jih má armádu více než jeden a půl krát větší a kvalitativně lepší. Jihokorejci mají 1027 velmi moderních tanků K-1, 484 ještě modernějších K1A1, 225 moderních stíhacích letounů (60 těžkých F-15K a 165 lehkých F-16K), letadla AWACS, 12 velkých torpédoborců, 24 fregat, 28 korvet, 18 moderních ponorek. Jinak řečeno, v praxi tu máme co do činění s po zuby ozbrojenou konvenční demokracií a s bezbranným totalitním režimem. Damoklův meč agrese ve skutečnosti nevisí nad Soulem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. AUTOR TOHOTO ČLANKU O VYKORISTOVANI KAPITALISMEM BY HO MOHL ZKRATIT A NAPSAT

   Drazi obcane voliči,
   schromažděte se před ČNB,která VAM UKRADLA a zabunkrovala vašich 2 000 000 000 000 peněz a cinkejte tam klici na znameni,že chcete ten bunkr otevrit a ukradene penize použit na SOCIALNI STAT na misto korporatniho fašismu shrbených hřbetu a nizkych platů,které sotva stači na stravu a byt podporovanem ANO,BUDE LIP.

   MOHL BY SE TAKE ZEPTAT PROC NIKDO NA TY ZLOČINCE NEPODAL TRESTNI OZNÁMENI A FINANCMAJSTR BY TO MEL UDELAT JAKO PRVNI,ALE NEUDELÁ TO NIKDY.
   http://e-republika.cz/article3790

   zdravi HVzV

   Smazat
 2. V podstatě nic nového pro občany nad 40 let, jenom ty přírodní zdroje patří i těm pod mostem jenom z nich nic nemají. Z nadhodnoty by mělo být placeno nejenom řízení státu a obrana ale i školství, zdravotnictví a důchody. Kultůra by měla být samovýdělěčná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:42
   Mimo ty přírodní zdroje, které dle Vás patří i občamům nad 40 let a těm pod mostem, je to celkem pravda.
   Ale občanům tohoto absurodo státu přírodní zdroje už dávno nepatří. Tedy pokud se jedná o vodu spadlou z nebes. Pokud budete mít na zahradě naleziště diamatů, ropy, zemního plynu litia tak Vám to samozřejmně nepatří. Patří to státu a ten je oprávněn to za úplatek prodat do zahraničí.
   Václav

   Smazat
  2. Když chudý a ubohý dělník oslavuje práci, zrazuje svoji třídu, zříká se jejích bezprostředních i historických zájmů, a ta se pak nedokáže ustavit jako proletářská třída proti kapitálu. Přísně řečeno, jedná se o užitečného idiota jenž udržuje a rozvíjí práci a který - nehledě na své vlastní úmysly - objektivně přispívá k rozvoji a intenzifikaci vykořisťování celého proletariátu.
   Pro kapitál je velmi důležité, aby dělník pěl chválu na klady práce, protože jako idiot je ještě užitečnější při přesvědčování ostatních dělníků, aby se poddali práci a vykořisťování. Z hlediska třídního boje tak nepochybně stojí na straně kapitálu. Poněvadž objektivně jedná ve prospěch zvyšování poměru nadhodnoty ku variabilnímu kapitálu (a tak se staví proti bezprostředním zájmům dělnické třídy v boji proti míře vykořisťování) (6), globálně brání odcizenou práci, samotný základ této společnosti vykořisťování člověka člověkem; a tím se staví proti historickým zájmům proletariátu.
   Podobné řeči tedy zůstávají v podstatě buržoazními, a to nikoli jen proto, že slouží kapitálu, ale také proto, že je pronáší kapitál, byť vycházejí z úst nějakého prostředníka.
   Ve svém procesu celosvětové industrializace, v rozmnožování pro něj charakteristického bohatství a chudoby, kapitál sám stále více rozvíjí technické prostředky, které jeho otroky přimějí pracovat, které jim umožní zvýšit produkci, zanechat za sebou vlastní život v podobě věcí, jež jsou koneckonců jejich ne-majetkem, odcizeným světem věcí, které stojí proti nim, vykořisťují je a utiskují.
   Nové metody, nové stroje, účelná hudba, šplhání po stranickém žebříčku, odborářské a politické proslovy, kontrola nad časem a pohybem, kariérní postup v odborech, „ať žije práce" (dokonce, i když to provolávají sami dělníci!)... to všechno značí jen jedno: vše pro větší a lepší vykořisťování.
   Kapitál se zdokonaluje a zdokonaluje i své metody pro intenzifikaci vykořisťování. Pro tento účel není nic užitečnějšího než dělník, který křičí, „Do práce!" Tento dělník tak sám odhaluje, že není ničím víc než tažným koněm, soumarem vynakládajícím surovou, obecnou, lhostejnou, abstraktní energii, která se transformuje v utiskující moc, v kapitál, který si zase znovu žádá čerstvou krev od téhož soumara, aby vzniklo ještě více kapitálu. Tento proces vyžaduje ještě více práce, více svalového úsilí a tento nový kapitál pak potřebuje žít z životodárné krve a produkovat ještě více kapitálu, přičemž zintenzivňuje úsilí svých poskoků. Nelze ustavičně obnovovat kapitál, aniž by se v práce nemuseli zabíjet proletáři. Kapitál může existovat a přetrvávat jedině tak, že se neustále mění v ještě více kapitálu. Stejně jako širší reprodukce vykořisťování práce je naléhavou potřebou kapitálu zabíjet živou práci, aby se z ní stal kapitál, neboť jeho esencí je mrtvá práce. Právě ta jej pohání. Musí vršit mrtvoly a hory předmětů, které se nedají použít k ničemu jinému než k ničení, jež je koneckonců jen dvojitým způsobem akumulace mrtvé práce. Kapitál nemůže dělat nic jiného, než se množit s využitím práce, jejím akumulováním coby mrtvé práce, a zvláště s využitím užitečných idiotů, kteří si práci idolizují a křičí: „Ať žije práce!"... Tento pekelný kruh může rozetnout jedině diktatura proti kapitálu a jeho společnosti námezdního otroctví.

   Smazat
  3. Vysvětlivka:

   6. My totiž vidíme nedělitelnou jednotu bezprostředních a historických zájmů dělnické třídy, kterou se veškerý revizionismus zoufale snaží padělat tím, že je odděluje.

   Smazat
  4. 15:56 zřejmě jste vůbec nepochopil Marxe. Zkuste si prostudovat Ekonomicko-filozofické rukopisy z r. 1844. Práce je podstatou jak polidštění tak rozvojovým faktorem skutečného lidství. V podmínkách kapitálového vztahu se však převrací ve svůj opak a vyvstává nutnost negace tohoto vztahu. Práce jako zdroj rozvoje schopností každého člověka je v kapitálovém vztahu pouhým prostředkem existence místo existence samé.

   Smazat
 3. rovnostárstvo je zlé, nie je to spravodlivé, nie je to riešenie situácie.
  Ale okrádanie celých národov vrcholovými parazitmi je ešte horšie. Sprivatizovali. rozumej ukradli zo spoločného, všetko a stali sa bohatými superzlodejmi.
  Kapitalistickí paraziti a zlodeji celého sveta spojte sa, aby sme potom mali jednoduchšie rozhodnutie koho treba vešať

  OdpovědětSmazat
 4. Zajímavé je, že jak pan Kellner, tak pan Babiš i Komárek jsou všichni příslušníky jednoho etnika, které má od roku 1989 pod palcem jak pravici tak levici - jinými slovy ovládá vše ( někteří naši občané stále věří na pravici a levici a nechápou kdo v CR ve skutečnosti vládne. Podobné je to i v našem vzoru - v USA. Název etnika nelze napsat , jinak to cenzor smaže.
  Ani akce ČNB jako prodej 56 tun zlata v letech 1997/98 za dlouhodobá minima 320 a 327 USD / unci nebo 3,5 roku trvající intervence ČNB mající za následek oslabení koruny a " vytištění 2 biliónů Kč " lidi " věřící ve vládu levice a pravice " netrknou, o arbitráži TV NOVA kdy stát zaplatil 10,7 mld kč a " dalších podařených akcích " nemluvě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Komárek před lety vyloženě a na plnou hubu řekl, že on si na nákup nemovitostí nepůjčuje v bankách, ale peníze má "od starých londýnských židovských rodin" - a není problém aby za dva dnla uspoy měl od nich stamiliony v hotovosti - ani Kelner ani Babiš, ani Komárek ani žádný ze všech těch židů tzv. českých miliardářů nejsou majiteli těch peněz a majetků, jsou to nastrčenci "kosmopolitních" židů-velkolichvářů za scénou, pro které byla uspořádána šťavnatá pastvina, zvaná privatisace ČSSR.

   Smazat
  2. Ano,zde je "jádro pudla" a jak se budou odkrývat tajené majetkové poměry, bude "houstnout" politické spektrum krajní pravice. Aktéři "řízené" privatizace to vědí a touto pravicí straší a snaží se zabránit tomu známou dehonestací představitelů u nás i ve světě.

   Smazat
 5. Dobrý článek. Možná k němu patří úvaha o tom, že socialismus je v příkrém rozporu s lidskou přirozeností, kterou se snaží potlačit a vyvrátit z kořenů. Kapitalismus je s tím v souladu. Proto socialismus nemohl obstát. Přírodní zákony kdo ví proč jim byl přiřknut název zákony džungle vrozené živočišné říši, stejně lidské, jako zvířecí, s právy "silnějšího", s právy parazitů, hodovat na cizí úkor. V listopadu a od listopadu jsou tyto věci stále více stvrzovány. Lidé to prostě tak chtějí a nevadí jim, že kapitalismus vyrábí legislativu zvýhodňující a podporující přírodní zákony a z nich plynoucí kořištění, včetně parazitování. Když to komunisté zjistili, předali moc bez odporu, mnozí se toho účastnili a proti-přírodní systém byl likvidován, bez použití síly, jak velí zákony přírody. Základy solidarity byly rozmetány a systém chránící slabé nahrazen zákony džungle. Co na tom, že sebezáhubný kapitalismus sežere sám sebe a lidstvo vyhyne, když to tak lidé chtějí, dík své přirozenosti. L.P.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Musím uznat, že i ve vašem názoru je kus logiky, neboť vede k faktickému závěru, že měl Darwin pravdu. Že z nějakého typu lidoopů,
   nebo opolidi se evolucí stalo zvíře zvané člověk. Ovšem, je zjevné, že tato úvaha nebyla podstatou článku. Tam se jednalo hlavně o míru toho rozdělení. Ti tři výše jmenovaní i další jim podobní, ktří po vyrabování ekonomické podstaty a dovlečení na pokraj války, použijí tento "lup" jako zbraň a s její pomocí utečou před následky své "podnikatelské činnosti" na druhou stranu zeměkoule. Když vám málý kluk rozbije kamenem okno a uteče, tak také utřete. Ovšem předpokládám, že chápete řádový rozdíl, mezi stovkami korun a stovkami /minimálně/ miliard.

   Smazat
  2. Nepřirozená je pouze práce! Navzdory všem proslovům každý, kdo může žít jen díky tomu, že prodává svoji pracovní sílu, má pocit, že pracuje, protože nemá jiné řešení, že je to jediná cesta k přežití, která mu zbývá.
   Proto pracuje, co nejméně to jde, a pokud může, nepracuje nebo, je-li to možné, pracuje a zároveň se snaží trochu žít (můžeme-li tedy tento atrofovaný život nazvat „životem"). Tráví trochu delší dobu na záchodě, kouří cigaretu, „zneprovozní" stroj, snaží se komunikovat s ostatními dělníky, zpomaluje tempo, vždy se snaží - v rozporu se situací - jednat jako lidská bytost a ne jako strroj, jakoby mohl znovu objevit lidskou existenci, když se šéf nedívá, během přestávky nebo když se skrývá na záchodech. Někteří nejdou do práce, kdykoli je to možné, jiným bývá „špatně", náhle je začnou bolet zuby, hlava nebo se objeví ostré bolesti, bolesti, které nemůže nikdo prokázat (vždy však nejsou smyšlené, protože někdo se ze znechucení prací nakonec skutečně začne vážně sebepoškozovat). Je spousta důkazů, že dělníci nejčastěji onemocní v pondělí ráno a ve dnech bezprostředně po svátcích.

   Po celém světě se absentérství stává všeobecným. Ti, kdo sabotují výrobu jsou odsuzováni, jelikož reagují, jak nejlépe mohou, na všechny vynálezy zvyšující tempo práce. V každé továrně a kanceláři vznikají tisíce proti-vynálezů, aby je mařily...

   Nevidět v těchto zdánlivě nesouvislých aktech nezřetelný leč velmi reálný boj mezi dvěma antagonistickými třídami společnosti znamená zavírat před ním oči. V každém z těchto aktů totiž existuje opozice mezi bojem proti práci, za komunistickou společnost, a udržováním námezdního otroctví.

   Jedná se o nesporná, živá fakta, která demonstrují hnilobu společnosti založené na práci a nenávist soustředěnou v každém z jejích námezdních otroků... Faktem je i to, že „lenost" a „flákačství" (koneckonců jen nesmělé pokusy o lidský a intuitivní odpor proti práci) se vždy považují za zločiny, a to ani nemusíme zmiňovat pracovní tábory určené pro „příživníky na společnosti" nebo „nebezpečné delikventy", kteří jsou například na Kubě synonymem pro každého, kdo sabotuje výrobu.

   Avšak v současném období kontrarevoluce (proletariát má stále spoustu problémů, aby se jí zbavil) se tato fakta dost často nezobecňují. Dokonce ani ti, kdo dělají vše, co mohou, podvádějí mistry, šéfy, stát, nejsou s to pochopit revoluční význam svých vlastních činů. Za jistých okolností se jednak nepodílí na požadavcích dělnické třídy a na boji a jednak považují revoluční heslo „pryč s prací" za nesmyslné. I když hovoří s uznáním o někom jiném, uchylují se k buržoazním sloganům jako třeba, „Je to dobrý chlap, opravdový dělník," „vzorový dělník"...

   Na takové případy všichni narážíme každý den našich životů a lidé tvrdí, že je to všechno jen „lež". Navzdory společensky masivním rozměrům akce proti práci se provádí osamoceně nebo ve skupinkách. Uvědomění dělníků zůstává obecně atrofované buržoazní ideologií práce - samotní hráči v boji proti práci odsuzují tento boj, kdykoli se jim jasně a otevřeně řekne, že bojují předně a především proti práci.

   Není ale důvod obávat se této situace. Naopak, jedná se o situaci, v níž komunisté vždy bojovali: proti proudu, proti myšlení a vědomí většiny, přesto však v jejím zájmu a za její akci, přičemž se snažíme, aby se spontánně se objevující metody boje stávaly vědomými. A nejdůležitější a zřetelně podvratné je dávat jasně najevo, že tyto izolované akty sabotování práce, které dennodenně prožíváme, obsahují revoluční sílu, kterou je třeba osvobodit, abychom tento svět mohli rozervat na kusy. Proto je dnes naléhavé bojovat nejen za méně práce, ale jasně křičet, „Pryč s prací," „Ať žije boj proti práci!"

   Smazat
  3. 15:59
   žádný názor (rozumný) prostě anarchie.
   Jinak si myslím, že práce a to dle schopností buď duševní nebo fyzická nás právě od zvířat odlišuje. To, že někdo zneužívá práci jiných je jiná věc. To je co převzal kapitalismus o zvěře.

   Smazat
  4. Ve Vašem příspěvku asi bude zádrhel, co označujete slovem „práce“. Podle mého názoru to je příliš široký pojem, než aby ho bylo možno dát do jedné škatulky. Je totiž práce tvůrčí a práce rozbitá do jednotlivých operací – odlidštělá. Domnívám se, že tvůrčí práce je lidskou potřebou a podílí se na zdravém rozvoji osobnosti. Odlidštělá práce, je jednou z forem zotročení lidí a ti ji také tak vnímají. P.K.

   Smazat
  5. V souladu s přírodou? V jakém společenství je ten soulad? Lidé se od zvířat odlišují vědomím a schopností spolupracovat. Bez spolupráce bychom rozhodně nestáli na vrcholu potravinového řetězce.
   Podle teorie silnějšího, není nic špatného na loupežných přepadeních a na drancování při revolucích, nepokojích či přírodních katastrofách. Prostě jde o zcela pochopitelné využití práva silnějšího?

   Smazat
  6. V přírodě neexistuje žádný zisk, kapitalistické zákony jsou židovská lichva a spekulace s falešnými bankocetlemi - kde máš cokoliv takového v přírodě, v přirozeném pořádku?

   Smazat
  7. „Strach" není ničím jiným než pocitem utištění a sklíčenosti, který u buržoazie nutně provází práci, tuto ohavnou činnost nuzného dobývání chleba. V udatném německém buržoovi „strach" rozkvétá ve své nejčistší formě: pro něj je chronický a „vždy jemu rovný", bídný a opovržlivý, zatímco proletářova mizérie vždy nabírá nejostřejší násilnou formu a nutí jej pustit se do boje na život a na smrt, čímž jej činí revolučním a takto nevyvolává „strach", ale vášeň. Chce-li tedy komunismus zrušit buržoův „strach" stejně jako proletářovu bídu, rozumí se samo sebou, že to nedokáže, aniž by zrušil příčinu obou: práci."
   Karel Marx, Německá ideologie

   „Kdyby dělnická třída, vyrvavše si ze srdce neřest, která ji ovládá a degraduje její povahu, povstala ve své strašlivé síle, nikoli aby se domáhala lidských práv, která jsou jen právy kapitalistického vykořisťování, nikoli aby se domáhala práva na práci, jež je jen právem na bídu, nýbrž aby ukula bezostyšný zákon zakazující každému člověku pracovat déle než tři hodiny denně, země, stará dobrá země, by se otřásala veselím a cítila by, jak v ní pulzuje nový vesmír..."
   Paul Lafargue, Právo na lenost, 1848

   Vo žádný "vodlidštěný" a "nevodlidštěný" práci není řeč! Marel i jeho švára hovořej jasnou řecí! Pryč s prací! Sláva lenosti!

   Smazat
  8. Ty kecy o dvojím charakteru práce tam začal smolit až pozdějc Béďa, páč to byl sám fabrikant! Tak to různě vokecával:

   „Dalším zdrojem nemravnosti dělníků je, že jsou zatracenci práce. Je-li produktivní činnost tím největším potěšením, jaké známe, nucená práce je tím nejkrutějším a nejvíce ponižujícím mučením. Není nic strašnějšího než od rána do večera muset vykonávat cosi, co je vám odporné. A čím lidštější má dělník pocity, tím více musí svoji práci nenávidět, protože cítí donucení, které práce znamená a neužitečnost, kterou pro něj tato práce představuje."
   B. Engels, Postavení dělnické třídy v Anglii

   Smazat
  9. Marel = Karel Marx, sorry, já mu tak říkám ...

   Smazat
  10. Chlape, ujasněte si konečně pojem odcizení práce. Pak nebudete dělat takové mylné závěry. T

   Smazat
  11. Tady se probírají dvě stě let staré problémy, se zotročením dělníků netvůrčí prací. Ale dneska už to je trochu jinak. Produkci zajistí automatizace, robotizace, industry 4.0, umělá inteligence, ale čím se budou zabývat lidé? Přičemž jenom dement může říci, že potom lidé budou nadbyteční. P.K.

   Smazat
  12. 23:33 - nadbytečný lidi se devalorizují coby nadbytečný variabilní kapitál! - http://gci-icg.org/czech/komunismus2.htm#valorizacedevalorizace

   Smazat
  13. 19:41 - tak mě je ukradená (chcete-li "odcizená") každá práce, že jo ...:)

   Smazat
 6. Autor by si mohl ušetřit dost práce s pracným výkladem třídních rozdílů, pokud by si na "pomoc" vzal Lenina. Již on popsal jednoznačně pojem třída, tříd. rozdíly atd. A platí to i po téměř jednom století od jeho smrti.
  ----
  Leninova definice tříd: "Třídy jsou velké skupiny lidí, které se navzájem liší svým místem v historicky určitém systému společenské výroby, svým vztahem k výrobním prostředkům (většinou zajištěným a specifikovaným v zákonech), svou úlohou ve společenské organizaci práce, a tudíž způsoby nabývání a velikostí onoho dílu společenského bohatství, jímž disponují.
  Třídy, to jsou takové skupiny lidí, z nichž jedna si může přivlastňovat práci druhé, neboť zaujímá rozdílné místo v určité soustavě společenského hospodářství. Je jasné, že k úplnému odstranění tříd je třeba nejen svrhnout vykořisťovatele, nejen zrušit jejich vlastnictví, je třeba zrušit také jakékoli soukromé(!!) vlastnictví výrobních prostředků, je třeba úplně odstranit jak rozdíl mezi městem a venkovem, tak i rozdíl mezi fyzicky a duševně pracujícími."
  Co dodávat? ....
  Samosebou, že panující třída vykořisťuje tu ovládanou! Bez uvozovek. A slitování ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čím více se stát osvobozuje, tím více utiskuje občanskou společnost a stejně tak i emancipace práce může znamenat jedině zpevňování kapitalismu.
   Po Marxově smrti se sociální demokracie snažila stát „marxistickou", aniž by zásadně změnila svůj lasallovský program (opěvování práce). Potlačila a padělala vše, co bylo na Marxově díle podvratné a revoluční a tak vytvořila to, čemu se říkalo (a ještě dnes se tomu tak říká) „marxismus" - to nejodpudivější velebení práce a dělnníků, jaké existuje.
   Kousek po kousku se z toho, co Marx ve svém díle považoval za katastrofální, jako třeba dělníkova bytost a práce, a co odsuzoval jako vrchol brutalizace, nelidskosti, vykořenění... stala nutnost, čest pro „marxisty" z celého světa. Ve jménu dělníků tyto strany práce propagovaly práci jako synonymum seberealizace člověka („práce člověka osvobozuje"). A od toho je už jen malý krůček k Hitlerovým a Stalinovým pracovním táborům.
   A po porážce mezinárodní revoluce z let 1917-1923 se tento krůček snadno uskutečnil. V samotném Rusku se konsolidovala skutečná armáda práce, poněvadž kontrarevoluce nastolila likvidaci revolučního proletariátu a jeho komunistického předvoje. Na základě Leninem zastávané sociálně-demokratické teorie, podle níž je rozvoj kapitalismu skutečným posunem vstříc revoluci, se vše podřídilo kapitalistické výrobě, námezdní práci. Národní kapitalistický stát si však žádá konkurenceschopnost a tak bylo nutné aplikovat ty nejmodernější metody vykořisťování dělníků. Taylorismus, který před povstáním odsuzoval jako „zotročení člověka strojem", začal Lenin, coby správce kapitálu a státu, považovat za všelék. Protože byl vězněm sociálně-demokratické ideologie, nepovažoval zvyšování intenzity práce za ten nejantikomunističtější akt, jaký si lze představit, ale za akt neutrální, který může stejně tak sloužit socialismu jako kapitalismu.
   V čele tohoto mistrovského podrobování lidí práci a vynucenému rytmu práce, kteréžto v Rusku dosáhly paranoidních rovin, stáli velcí bolševičtí vůdcové: Lenin, Zinověv, Trockij, Stalin... Při zavádění nových rytmů a metod, které kapitalismus pro svoji reorganizaci v Rusku potřeboval, se ukázali jako velmi krvežízniví. Když Zinověv v Petrohradě organizoval potlačování jakéhokoli boje proti práci a státu, změnil se v krvelačného psa. Trockij byl praporečníkem militarizace práce, vytváření táborů nucených prací a v rozhodujících chvílích velel represivním složkám... A konečně Stalin (na nějž se později svalovala veškerá vina!) toto dílo dovedl k samotnému vrcholu skrze své pracovní tábory, jimiž prošlo přes 15 000 000 dělníků. A za účelem reprezentace společnosti, v níž kapitál likvidoval všechny podoby boje proti vykořisťování, se poprvé „práce" a zejména pak „práce v příkladném tempu" změnily spolu se Stalinem v modlu, Boha, posvátné a nedotknutelné zvíře. Byla to pochmurná vláda stachanovců.

   Smazat
  2. 16:04
   A zase to srovnávání nesrovnatelného. Proti feudální carské společnosti byl pro většinu národa život pod Leninem a Stalinem rajským
   ostrovem. Ovšem ten kdo obdivuje život těch kteří si mohli s s nevolníky dělat co chtěli to je zbytečné vysvětlovat.

   Smazat
  3. František Opluštil18. dubna 2017 14:47
   „… je třeba úplně odstranit jak rozdíl mezi městem a venkovem, tak i rozdíl mezi fyzicky a duševně pracujícími."
   To ale asi nemůže nikdo myslet vážně. Jak lze odstranit rozdíl mezi městem a venkovem? Třeba zprůmyslněním živočišné výroby, jak probíhá dnes? Že se opomíjí, že zdroj masa, nebo kožešiny je živý tvor se svými potřebami?
   Jak lze odstranit rozdíl mezi fyzicky a duševně pracujícími? Vždyť tyto dvě skupiny se naprosto odlišně rozvíjejí během pracovní doby, ale také mají naprosto rozdílné představy o způsobu trávení volného času.
   Každý systém, který nechce brát do úvahy tuto různorodost, může být udržován při životě, pouze násilím. P.K.

   Smazat
  4. 16:04 nerozumím, jaké jiné řešení, za současné existence kapitalismu a nutnosti pokrýt životní potřeby obyvatel, se nabízelo?

   Smazat
  5. 17:32 - je to jeden z programových boů Třídní války!
   za komunizaci společnosti

   Diktatura proletariátu znamená komunizaci společenských vztahů: odstranění námezdní práce, rušení zbytečných profesí a výrob, odstranění směnných vztahů ze všech aspektů našich životů, zrušení ekonomiky a produkce pro zisk a podřízení všech výrobních sil lidským potřebám a potřebám světové revoluce, zánik rozdílu mezi prací a volnem, městem a venkovem a všech dalších separací, násilné zničení státu a jeho nahrazení orgány revoluční sebeorganizace proletariátu, které se s triumfem revoluce mění v globální lidskou pospolitost. Diktátorskou komunizací sociálních vztahů totiž proletariát ruší sám sebe a celou třídní společnost a plně rozvíjí komunismus.

   - https://www.autistici.org/tridnivalka/tridni-valka-programove-pozice/

   Smazat
  6. 17:18 - k tomu "ráji pod Leninem a Stalinem" něco dobových pamětí:

   "Mužíci utekli z fronty, běželi domů, aby si rozebrali šlechtické statky. Německo chtělo z Ruska dostati obilí a potraviny a proto s takovým úsilím pracovalo na zničení Ruska, které se mu podařilo.
   Žid Lenin-Zederblum a Žid Trocký-Chaim Bronstein vydali heslo, že půda bude rozdělena mezi mužíky proletáře, kterým v Rusku říkají »bedujaki«, kdežto rolníci zámožnější, kterým na Rusku říkají »kulaki«, mají dostatek pozemků. Ale Lenin i Trocký se přepočítali. Veškeré obyvatelstvo vesnic v Rusku se spolčilo a prohlásilo, že nezná rozdílu bedujaki a kulaki. Vláda Židů v Rusku je obmezena jen tam, kam proniká moc bodáků červené gardy. Území, kam tyto červené gardy nemohou, není nám přesně známo. Dnové židovské vlády, či jak si říkají vlády sovětů, jsou sečteny. Možno, že do roka bude Rusko od krvelačných červených gard osvobozeno.
   Naděje Německa, že bude z Ruska dovážet značné zásoby obilí a potravin, selhala. V samotné jižní Rusi platí lid za kilo mouky 20 rublů. V Moskvě bude mouka daleko dražší.
   Hrozné jsou sociální poměry v Rusku. Šat i obuv jest ještě dražší než u nás v Čechách. Měli jsme v dobách míru o Rusku a ruském národě zcela jiné pojmy. To, co jsme o Rusku a jeho národě znali anebo znáti se domnívali, ukázalo se naprosto klamným.
   Ruský národ selhal, zradil sebe sama. Nyní musí cizí velmoci posílat do Ruska pomocné armády, aby Rusko bylo zbaveno židovského vladaře. Tak hluboko neklesnul ještě žádný národ, co svět světem stojí."

   Psáno 15. září 1918

   Smazat
  7. To bylo za Lenina. A Stalina opustili taky! A to roku 1941 a 1942 – s obsazováním území SSSR. Dost lidí se přiklánělo na stranu Němců, či se začali starat sami o sebe. SSSR se tak ocitl velmi blízko ekonomického kolapsu a bodu e2. V této době bylo politikou SSSR převést všechny možné zdroje na výrobu zbraní a na válečné úsilí. Došlo k tomu, že, jak jsem již zmiňoval, propadla se zemědělská produkce, propadla se produkce civilních potřeb jako boty, ošacení apod. Komunističtí představitelé se snažili najít rovnováhu mezi tím, kdy populace ještě nezemře hlady, a mezi tím vyrobit maximum zbraní. Výnosy krys se tak zvyšovaly, hladoví a neošacení lidé se snažili pro sebe získat potraviny krádeží, přestávali chodit do práce, olupovali logistické kolony apod. Navíc s tím etnické skupiny a po dlouhou dobu potírané národy se snažily práci bojkotovat, prováděly sabotáže apod.

   Nejdůležitější projevy rozpadu státu SSSR:

   Na Kavkaze v roce 1941 jednotky odřízlé od zásobování potravinami a ošacením si začaly zabavovat potraviny z místní populace či dezertovaly ze služby a přidávaly se na stranu loupežných band.
   V Leningradě diky tomu, že političtí komisaři nenařídili evakuaci, docházelo v podstatě k rozpadu státního zřízení – loupeže se staly běžné, velké části města byly ovládané různými skupinami, apod.
   Válečná produkce se extrémně snižovala a produktivita klesala díky zvýšenému počtu absencí, krádežím apod.
   Docházelo k rozpadu kolchozů, farmáři začali shromažďovat vlastní úrodu, docházelo tak ke snížení oběhu potravin.
   Rozšířily se krádeže, některé části měst byly spíše pod vládou loupežných band než státních orgánů – nejkřiklavější epizodou je tak v podstatě rebelie v Moskvě, kdy několik tisíc hladových a promrzlých dělníků ovládalo některé čtvrtě Moskvy a rabovalo v době, kdy Němci stáli před Moskvou v říjnu 1941. Tato rebelie byla brutálně potlačena, nicméně odčerpala velké množství vojáků.
   Po celé zemi docházelo do určité míry k otočení nálad a očekávání směrem k Německu
   Masivně se začínala rozmáhat dezerce, popř. snaha vyhnout se službě v DRRA a místo toho, se např. postarat o své rodiče či příbuzné. Jak velké bylo toto procento lidí? Určitě ne malé, jak se snažila sovětská historiografie po dlouhou dobu ukázat, avšak ani to nebylo 90 procent. Naštěstí se však DRRA navzdory katastrofální porážce a obrovským ztrátám nerozpadla. Z toho vyplývá, že velká část rudoarmějců opravdu bojovala. Dnes už nezjistíme, kdo z nich byl motivován obranou „strany a vlády“ (Партия и Правительство) a kdo z nich byl motivován již v roce 1941 obranou „Matky vlasti“ (Родина-Мать). Vedle nich tu však bylo „kritické množství“ vojáků Rudé armády, kteří v roce 1941 „stranu a vládu“ považovali za největšího nepřítele „Matky vlasti“ a proto masově dezertovalo nebo se hromadně vzdávali do německého zajetí.

   Smazat
  8. Kolik jich bylo? To už nikdo přesně nespočítá, ale kvalifikovaný odhad zde uvést mohu. Pojďme se však podívat nejdříve na současné ruské zdroje. První odhad vychází z analýzy výsledků práce oficiální komise pod vedením zástupce náčelníka Generálního štábu Ruské federace generálplukovníka G. F. Krivosheeva, která byla poprvé publikována v knize „Гриф секретности снят“ (Pečeť utajení odstraněna, Moskva 1993). Další statistické údaje se nacházejí v oficiální monografii Ministerstva obrany Ruské federace, kterou sestavil autorský kolektiv pod vedením generálmajora V.P. Nelasova „1941 г.: Уроки и выводы“ (Rok 1941: zkušenosti a závěry, Moskva 1992). V den vypuknutí sovětsko-německé války sloužilo v Rudé armádě 5 670 000 vojáků (3 334 000 v polních vojsk (действующая армия) a 2 336 000 v záložním vojsku (síťové služby, logistika, výcvik, atd.)) Po vyhlášení otevřené mobilizace tzv. Dekretem Presidia nejvyššího sovětu SSSR mezi 22. červnem, 1941 a 23. červnem 1941 byly do armády povoláni reservisté ročníků narození 1905 až 1918 ve 14. hlavních odvodních okresech z celkového počtu 17. Ve třech dalších okresech zejména Transbajkalský, Střední Asie a Dálný Východa mobilizace byla vyhlášena zhruba o měsíc později. Do konce roku 1941 bylo do Rudé armády povolaných cca 14 000 000 vojáků. Spolu to představuje 19 670 000 vojáků.

   K 31.12.1941 disponovala Rudá armáda na frontě 2 818 000 vojáky (polní vojska) a přibližně 4 000 000 vojáků se nacházelo v týlu, respektive na přesunu k frontě (záložní vojska). Nyní si stačí vzít kalkulačku a počítat:
   19 670 000 - (2 818 000 + 4 000 000) = 12 852 00

   Cifra 12 852 000 představuje počet vojáků, jež Rudá armáda ztratila během prvních 6 měsíců války od 22.6 do 31.12.1941. Co je v této cifře zahrnuté?

   Padlí a zemřelí v důsledku zranění: 567 000
   Zemřelí v důsledku nehod a nemocí: 235 000 (v tomto počtu jsou zahrnuti i popravení vojáci)
   Ranění vojáci: 1 314 000
   Ztracení: 10 736 000

   Cifra 10 736 000 představuje počet pohřešovaných příslušníků Rudé armády, kteří zmizeli během prvních 6 měsíců války. Toto představuje klíč k pochopení toho, co se stalo v Sovětském svazu v létě a na podzim roku 1941. Tato cifra je tvořena třemi kategoriemi vojáků:

   Vojáci zajatí Němci: cca 3 800 000
   Mobilizování vojáci, kteří nenastoupili ke svým útvarům a dezertéři: cca 5 600 000
   V podmínkách ústupu a obklíčení nezapočitatelní padlí, zemřelo a ranění vojáci: cca 1 300 000

   Potenciálně můžeme od čísla 5 600 000 odečíst ještě určitou část mužů, kteří mobilizační rozkaz neobdrželi, popř. se nestačili dostavit do středisek v důsledku rapidního německého postupu - z celkového počtu dezertétů a těch, co nenastoupili, se však nebude jednat o více než 20%, tedy 1 120 000. Proto nám zbývají zhruba 4 480 000 mužů, kteří se rozhodli více ohodnotit svůj individuální zájem nad zájem státu či strany.

   Z uvedených údajů jednoznačně vyplývá, jak velký byl rozsah útěku v Rudé armádě a jak malá byla ochota řadových rudoarmějců bojovat v roce 1941 za stalinský režim. Když se vrátím na začátek této kapitoly a pokusím se tato data vyjádřit procentuálně, tak v roce 1941 přibližně 28% - 29% všech rudoarmějců dezertovalo, nebo předešlo mobilizaci a dalších cca 19% rudoarmějců se vzdalo do zajetí. Představuje to skoro polovinu všech vojáků, kterými v roce 1941 disponovala Rudá armáda. Jednalo se o takovou kritickou masu, která zásadním způsobem oslabila její bojeschopnost av počáteční fázi války způsobila katastrofální porážky Sovětského svazu.

   Smazat
  9. 19:06
   Prosím řekni mi vševědoucí proč se vzdávali Francouzi, Belgičané , u Arden i Američané .
   A jiní. Také asi nenáviděli svoji zem tak jako ty si myslíš (i když u tebe fakta sedí a rozum a uvažování je scestné).
   A pokud nějaký český voják srovnával poměry v Rusku a Rakousko-Uherskem neznalý poměrů byl to stejný blb jako ty.

   Smazat
  10. Anonymní18. dubna 2017 18:58
   Přečetl jsem si odkaz a tam se uvádí, že se zruší rozdíl mezi prací a volnem, rozdíl mezi venkovem a městem, už jenom zbývalo zrušit rozdíl mezi bělochem a černochem a NWO je na světě.
   Má někdo představu, jak by takové zrušení rozdílů mělo fungovat? P.K.

   Smazat
  11. 22:09 - si děláš kozy, vole blbej? Američanům byly ňáký Ardeny u prdele! Za co tam válčili? Za JOG co je tam poslal proti zájmům vlastní rasy? A Frantíci? Už moje babička říkávala že "Francie je prohnilá" a jí to zase říkávala její babička. Ve francouzské armádě se kritický postoj k rozhádané a Cremieuxovou politikou podlomené francouzské společnosti projevoval již od Dreyfussovy aféry a vrcholil protestním vystoupením sportovní výpravy na Berlínské olympiádě, kde všichni francouzští sportovci za nadšení davů v hledišti pozdravili německého Vůdce zdviženou pravicí ... proč by oni sakra měli potřebu bránit lidofronťáckej obřezanej xindl, proboha?

   Smazat
  12. 23:16 - ty si venkovan, co? Že Tě právě tento bod tak irituje:)))

   Smazat
  13. 22:09 - ještě k tomu c. k. Rakousku - tu nejde o to co nějaký voják srovnával, ale o ty iluze co si tu o Rusku vždycky pár pitomců vytvářelo! Aby pak byli tvrdě zklamáni realitou! Tady se vytvářela iluze jakéhosi "slovanského Dubiska" co nás všecky spasí a vezme pod svý křídla - viz Kramářova Sloveská ústava, esi víč vo co go ... a pak hovno hovno, milá slečno! Sami sebe nespasili před rudým nosatcem! A stalinskej režim to samý! Bez USA by padli první tejden! UUž u Smolenska by válčili s kakama! Páč všecko jim postavil pan Ford a další američtí podnikatelé, nebo němečtí inženýři v rámci porapallské spolupráce! Kdyby Stalin neodstavil Trockýho, tak z Ruska byla opravdu leda tak ta "poušť obývaná bílými negry", jak se onehdá před nosatými soudruhy co s ním přitáhli z Bronxu tento lumen zmínil ....

   Smazat
  14. oprava: Slovanská ústava - http://suslikova.klanweb.cz/rubriky/ceskoslovensky-politicky-system/kramarova-ustava-slovanske-rise

   Smazat
  15. 17:18 - nevolnictví bylo zrušeno Alexandrem II. v roce 1861! Obnoveno bylo právě Stalinem v roce 1929 ...

   Smazat
  16. oprava k 7:44: "... s klackama!"

   Smazat
  17. Anonymní19. dubna 2017 7:37
   Jsou tam dva body. Mě neiritujou, ale zdají se mi být nesmyslné. Tak bych rád věděl, jestli existuje někdo, komu připadají logické, případně jak si představuje jejich realizaci. P.K.

   Smazat
  18. 13:26 - já o tom taky nejsem dvakrát přesvědčenej, ale tomu venkovu hovím! Zkrátka dnes lidi ve městě dělaj ouřady a pány a venkovani dřou na ně aby měli co žrát! No a to nebude! Lidi budou pendlovat. Podle potřeb revolučního lidstva. Tedy každý vykoná určitou službu pro celek bez ohledu na postavení a vzdělání, dokud nás nenahradí roboti. Čili cosi jako Mao, když nařídil, aby každý muž i žena byli měsíc dělník, měsíc rolník a měsíc voják a kdo na to měl, tak i měsíc úředník:)

   Smazat
  19. Anonymní19. dubna 2017 19:05
   Díky za snahu, ale marná sláva, mě to připadá jako takové ideologické dogma: “Děláme nový svět, tak všechno bude jinak.“
   Asi máte pravdu, mělo to být něco jako od toho Maa. Jenom si nejsem jistý, jestli za jeho Velkého skoku, byl někdo ochotný se přihlásit jako úředník. Co jsem o tom četl, tak kdo uměl číst, či jenom měl u sebe brýle, tak hned dostal motykou, jako třídní nepřítel. Já asi zůstanu u té demokracie. P.K.

   Smazat
  20. PAW
   Hlavne se porad tvrdilo ZE SOCIALISMUS ODSTRANIL
   KRADEZ. Protoze bylo vsechno nase
   JENOM SE PREMISTOVALO.
   NEKTERI ALE JAKO POLICIE A VLADA
   /a taky bohuzel i strana !!/ MELI ZPOZDENE CHAPANI A TRESTALI TO !! ZLOCINCI !
   Nejdrive to zavedou a pak za to Vezni.
   Hanba jim. Navzdy.
   PAW

   Smazat
  21. @Anonymní21. dubna 2017 6:49

   PAW
   JENOM SE PREMISTOVALO.

   S „vtipnými“ slogany z předlistopadové doby se článek vypořádává hned v prvním odstavci..

   Smazat
 7. Ano - jsme vykořisťováni bez uvozovek. Na přímou otázku by měla být dána přímá odpověď bez toho žvatlání okolo. Ano, jsme vykořisťováni, a taky vedeni k tomu, aby každý měl užitek z každého. Multilevel systém - malý poplatek za to a ono - jen malý poplateček - nebo malé zvýšení ceny všeho možného každý rok. Maličké - malilinkaté - on to člověk vlastně ani nepozná. Bankovní poplatky, poštovní poplatky, různé paušálky a paušálečky za příjem TV, internetu, telefon, za odběr elektřiny, plynu, sem korunka, tam korunka- za léky, za zubaře, no dyť to nikomu nic neudělá. Dvacet, třicet, padesát korun -no, co to je? My sypeme tyto "no co to je" na desítky míst, a ve skutečnosti se jedná o to, že když příkladně zaplatí tři miliony lidí měsíčně desetikorunku, určitý šmejd má na účtě měsíčně třicet milionků - a podobných šmejdů je hafo. Ti sprostě bohatnou jen z principu, kupují si děvky, jachty, luxusní sídla, neví co by sežrali, kupují si media, - a myslí si, že každý by si měl obstarat něco podobného, kde by rejžoval z lidí po desetikorunkách. Něco přitažlivého, i když pár podobných vychcánků dostalo zaracha - taxikáři, předvaděči nádobí -ale spousta podvodníčků a lichvářů v tom jede dál. S vědomím státu. Prostě kapitalizmus je o vykořisťování, a kdo to neumí, je trouba. Musí z něj být makáč. Pošťák, pekař, pokladní, řidič, dělník - to všechno jsou troubové, na které čekají řady šmejdů - výběrčí poplatků a poplatečků.... prostě multilevel šmejd systém. To je odporné a vždycky to odporné bude.Takže ideální by bylo nejen bydlet ve svém, ale vyrábět si svoje teplo, světlo, nepotřebovat banky, pošty, - nic od posraných zlodějů podporovaných státem a zákonama. Nebo jako chudí Indové a řada dalších ... žít na chodníku, k jídlu si něco natrhat, ulovit si rybu nebo myš - ti nejsou okrádáni a vykořisťováni Jen ti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:59
   Tak nevím, připadá mi, že 30% respondentů je úplně z jiné planety, kde létají pečení holuby do huby a na každém nároží teče z fontánky pití dle libosti.

   Smazat
 8. ŽIVOT JE BOŽSKÁ FORMA HMOTY která se rozvíjí podle plánu INTELIGENCE=BOHA.
  Kapitalismus zanikne, protože působí přirozené vymírání člověka jako současného přestavitele INTELIGENCE.
  JAKÉKOLIV DISKUSE JSOU ZBYTEČNÉ

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jako jakékoli diskuze i pan Jiří z 18. dubna 2017 15:28, logicky, samozřejmě. Jinou rolí ani nemohl být v plánu inteligence=Boha obdařen.

   Smazat
  2. Už zanikl. Dnes máme smíšený systém, který je nenahraditelný, páč je optimálně vyvážený a navíc pružný! Plynule se přizpůsobí i zániku námezdní práce a přechodu na Základní nepodmíněný příjem!

   Smazat
 9. Tak jsem nepochopil smysl článku ani diskuze, přitom to co je tam složitě popisováno lze jedním slovem vyjádřit, lidská nenažranost. Ta zde je od vzniku člověka a prozatím nikdo nenašel způsob jak s ní zatočit, jak ji vymýtit. Objevuje se v různých formách a různé velikosti a je všudepřítomná.Tak mě napadá, že existuje jen jeden způsob jak se ji zbavit, vyhubit člověka, který je jejím nositelem, přenašečem a rozmnožovatelem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Až na ten závěr plný souhlas.Jestli můžu dodat,tak většinou lidí by bralo frontu na banany, nikoliv na práci.
   lada

   Smazat
 10. Vykořisťování není ovšem vynález kapitalismu, vykořisťování je asi stejně staré, jako lidský rod. Řecká demokracie nepovažovala sice otroctví druhých lidí za nedemokratický počin, otrok nebyl totiž člověk. Totéž platí o otroctví Nové doby nejen v USA, ale i v samotné Africe. Vykořisťovatelé se vždy povýšili nad lidi a obdařili se nejrůznějšími šlechtickými tituly. Feudalismus je jen obměnou otroctví a stejně tak kapitalismus.
  Zde i na jiných místech se ale dočteme, že z vykořisťování - tedy nějako formy otroctví - není úniku. Bez ni by lidský rod vyhynul. Naopak jakoby války byly jeho záchranou.
  Kdosi zmínil, že kapitalismus odstranil chudobu. To si snad dělá legraci. Stačí se podívat kolem sebe. Jen slepý nevidí denně desítky žebráků, ale zejména stovky žebravých nadací a charit, nevidí bezdomovce, nepodíval se dobře pod mosty "na vysmívané spaní pod nimi", ani do předměstských lesíků na "kempování". NEDIVME SE, ŽE JSOU STÁLE LIDÉ, KTEŘÍ VĚŘÍ, ŽE VYKOŘISŤOVÁNÍ ČLOVĚKA ČLOVĚKEM NENÍ NUTNOSTÍ.
  Jsou vzpomenuti miliardáři: je otázkou, k čemu nahromaděný majetek využívají. Engels byl také fabrikant.
  Nezdá se mi, že by si Babiš a jeho rodina zrovna nějak okatě užívala svého majetku a pro obyčejného občana naopak připadá jednání pana Babiše jako bláznovství. Štvát se mezi tou nehorší politickou špínou, proč? Co mu to přinese. Jaký je jeho cíl? Svěřit majetek do cizích rukou a dát se ostouzet v mediích. Pro čí krásné oči?
  Pokud ovšem existuje vykořisťování, neexistuje občanská rovnost, neexistuje demokracie a vlastně vše v politice je čistá lež.

  OdpovědětSmazat
 11. Myslel jsem tím, že přírodní zdroje státu jsou nezcizitelné a patří všem občanům státu stejně. Také že z hladových mezd platit sociální a zdravotní je zločin, proto se všechny položky na zdravotnictví, školství a důchody mají platit z nadhodnoty vytvořené prací všem občanům podle potřeb a důchody všem stejně. Tento systém je zrůdný podvod a některé lidi přivádí do zoufalství. Stejně s nástupem robotizace bude lidí přebytek a co s nimi, natož co s imigranty ze států které jsme nevykořisťovaly. To je taky velká lež.

  OdpovědětSmazat
 12. Jedno je jisté. Marx vědeckými prostředky přesně analyzoval pohyb společnosti v podmínkách kapitálového vztahu a vyvodil z toho logické závěry. Žádný vědec do dnešní doby nebyl schopen jeho vědecké práce kriticky překonat. Proto je dodnes všemožnými parazity pomlouván a zatracován. Jenže pravda se nedá ani překřičet, ani přehlasovat, lze ji jen "demokraticky" potlačovat a kriminalizovat. T

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:54
   Ale dá se na ní plivat!!!! Což v dnešní době ovládá většína pseudonovinářů a pseudopolitiků.
   Václav

   Smazat
 13. to jsem zvědavý kdy to opět lidem konečně dojde že makaj na vychcánky co ty peníze nepotřebujou ale stále hrabou

  OdpovědětSmazat
 14. Blbečku 14,04, kdyby se tvá matka chovala podle tvých pravidel "lidské přirozenosti", tak tě dala v prvých okamžicích tvého zbytečného života zkrmit prasatům! To, že ještě existuješ, je důkazem toho, jak blbě kecáš!
  Blbečku 15,59, už když dáváš potravu do své držky, abys mohl žít svůj život idiota, tak pracuješ!
  Řada diskusních příspěvků zde svědčí o tom, jak marné je házet perly sviním, aneb komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí!!! Pak se nedivte,že dějiny Říma bylo střídání diktatura,parlament, diktatura, parlament ...
  Když parlamentní idiotismus a debilita voličů dosahuje vrcholu, musí přijít klacek, a když klacek dosahuje superzvůle, musí přijít žvanírna. A tak stále dokola!

  OdpovědětSmazat
 15. Pánové, jak známo máme demokracii a lidská práva. Je dovoleno vůbec vyslovit nebo napsat slovo vykořisťování? Není to ideozločin, který si zaslouží přísný trest? Dělník a kapitalista pracují společně na rozkvětu kapitalistické vlasti, která je to nejlepší, co tady v historii bylo. Jak už tady někdo napsal, lidé mají teplo a netrpí hladem a žízní. Mohou si jít občas prohlédnout sexshop, což by jim mělo stačit. Do kostelů se vstupné zatím neplatí a proto mohou každou neděli vyslechnout vodopád teplých slov. Co byste ještě chtěli? Vždyť jste se narodili neurození.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Omyl brachu. Dnes už platíš i za vstup do kostela!
   A dokonce máš i "superdemokratický výdobytek extra speciál". Dnes platíš i za to, že platíš!!!

   Smazat
 16. Dodal bych včerejší příhodu. Sousedovi, který bydlí sám, se zaklapli dveře od bytu a tak jsem zkoušel zavolat pro zámečníky. Nikdo se opakovaně neozýval ač bylo 7:15 a měli údajně NON-STOP. Jedna sousedka se do toho vložila, že zavolá známého. který bude asi levnější. Přijel asi za 45minut a za chvíli dveře otevřel. Ani nemusel vyměňovat zámek. Až odpoledne jsem se dozvěděl kolik to stálo. Řekl si o 900Kč. Soused má asi 7000 důchod a cca 5000 stojí bydlení a energie. Tak ten náš (dle mnohých) chudák malý podnikatel mu sebral za hodinku polovinu toho, co má na jídlo, léky a další na celý měsíc. Z druhého pohledu ten zámečník, když by měl třeba jen 10 zákazníků za měsíc, nic jiného než maximalizovat každý zisk mu nezbývá. Myslím, že v tomto systému je omyl si myslet, že jsou špatní velcí podnikatelé a nadnárodní společnosti a ti menší jsou chudáci vykořisťovaní. Je to jen o momentálním místu v této hierarchii. Okamžitá výhoda a zisk jsou základní atributy, proto také nefunguje pohled ekologů na dlouhodobou udržitelnost a stabilitu současné civilizace. Jan Kellera velmi obdivuji a mám prakticky na vše stejný pohled, ale jeho obhajování těch malých proti velkým, kteří využívají např.daňové ráje, nemohu sdílet. Všichni podnikatelé pokud mohou, by se chovali stejně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co jste myslel, že se stane? Přijel podnikatel, který musí dosáhnout maximální zisk. Není žádná charita. Jeho chování na trhu podporují všechny demokratické strany. Váš soused je sám vinen, že si nenakradl, když mu to umožnil nový režim.

   Smazat
 17. Kde byli v socialismu ti miliardáři co vlastnili velké části republiky nebo světa???

  OdpovědětSmazat
 18. Je to dávno, šlo mi to jedním uchem tam, pokud vůbec, tak druhým ven, na střední, ani nevím jak se ten předmět jmenoval. Že za socialismu výroba probíhá pro uspokojení potřeb lidí, zatímco za kapitalismu pro dosažení zisku. Tak nějak. Dnes si to připomínám jako pravdu a vidím, co všechno z toho plyne. Proto se, 11:32, nedivme ...

  OdpovědětSmazat
 19. Chudoba a další zřejmé důsledky zde uvedeného se odstraňují zákonem. To, že toho nejsou političtí reprezentanti schopni účinně dosáhnout, je důsledek toho, že se stali loutkami těch nejmovitějších vrstev. S penězi jde touha po moci a nutnost manipulovat podmínky ve svůj prospěch, a dnes jsme dospěli do fáze, kdy ti nejbohatší svou vůli mohou skrze tyto loutky bez větších potíží a nákladů prosazovat. Krásným příkladem je rovněž všechen ten křik kolem budování evropské říše, jejímž účelem není nic jiného, než vytvoření jednoho mocenského centra, které potřebují k tomu, aby k němu byl snadný přístup na jednom místě v úzkém okruhu lidí a tak sloužilo jejich základnímu zájmu. Že se to daří je doloženo fakty, realitou psanou i fyzickou, obsahem všech těch směrnic a nařízení (tam si to všechno přečtěte) a zcela v rozporu se slovníkem, který přitom musí lidem věšet na nos, aby si mysleli, že to co vidí a zakoušejí na vlastní kůži prý není to, co si myslí a je.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.