Reklama

.

.

neděle 2. dubna 2017

Mírový triumf a „černí psi“ Winstona Churchilla

Japonsko kapitulovalo v Mandžusku (srpen 1945)
Alexandr Pronin
2. 4. 2017  Čuděsa i priključenija, překlad Zvědavec

Aktem o kapitulaci Japonska podepsaným na palubě amerického křižníku „Missouri“ byla dne 2. září 1945 ukončena druhá světová válka, která s sebou vzala desítky milionů životů a způsobila nevýslovné utrpení a strádání dalším stovkám milionů lidí. Kapitulace poslední agresorské země na planetě znamenala pro válkou zmučené lidi skutečný mírový triumf. Tehdy, v září 1945, se veřejnost oprávněně domnívala, že se v letech boje proti fašismu utvořila široká protihitlerovská koalice států a společenských sil různého (často i diametrálně odlišného) zaměření, která bude v dlouhodobém horizontu garantovat mírový rozvoj lidstva. Nicméně mírový triumf se zvrhl v novou válku. Tentokrát studenou.„Úcta a láska“ ve službě rusofobů

Druhá polovina 40. let byla počátkem prudkého ochlazení vztahů mezi vítěznými mocnostmi s jejich následným vtažením do dlouhé a vyčerpávající studené války. Podle doktora historických věd Valentina Falina měla změna mezinárodní situace po druhé světové válce příčiny v prohlubování destruktivního rozdělení světa do dvou znepřátelených sociálně-politický bloků, jež má kořeny už v roce 1917.

A počáteční impuls k otevřenému rozkolu spojeneckých vztahů mezi Západem a Východem (tj. SSSR a zeměmi socialistického bloku) dala slavná Churchillova řeč pronesená 5. března 1946 na Westminsterské universitě ve Fultonu, stát Missouri, USA. Byl to signál pro zahájení studené války.

Působení Churchilla, jeho řešení a snadnost, s jakou tak náhle vyměnil přízeň za nenávist vůči Kremlu, je nemožné pochopit, pokud zůstaneme u povrchu této anglické politické těžké váhy a nezaostříme pohled na jeho psychologické rysy. Churchill podle odborníků dlouhou dobu, a to zejména při soumraku jeho politické kariéry, vykazoval všechny známky maniodepresivní poruchy, při níž se střídají období překotné a plně efektivní činnosti s obdobím ponoření do hluboké deprese. On sám si byl plně vědom, jaké jsou příčiny jeho lability, a své záchvaty deprese nazýval „časy černých psů.“ Titíž „černí psi“ trýznili duši anglosaského hrdiny po jeho neslavné rezignaci na funkci britského premiéra 27. července 1945. Nakonec ještě nedávno americký ministr války Henry Lewis Stimson ocenil vystupování britského politika jako „druh nespoutaného výtržnictví.“

Leč během podzimu a zimy v letech 1945-1946 byl Churchill schopen odehnat své „černé psy“. A čím vším se tehdy nezabýval: přijal vyznamenání za vítězství nad nacismem, cestoval, pracoval na svých pamětech, maloval své amatérské akvarely, avšak jeho myšlenky zaměstnávala především jedna věc: návrat do velkého politiky a boj proti nenáviděnému Rusku. Zde je třeba poznamenat, že když přijde řeč na rusofobii, každý velký (i malý), evropský, americký či jiný politik se obvykle vyjádří v tom smyslu, že nikoliv, on jistě velmi miluje a respektuje velký ruský lid, oceňuje silnou ruskou kulturu, ale odmítá, prostě nemůže vystát, politický režim v Rusku. Přitom je typické, že pro tyto „přátele“ ze zahraničí je bezpodmínečně nutné každý ruský režim oslabit nebo zcela zničit, a to bez ohledu na jeho politický charakter, ať by byl monarchistický, demokratický, komunistický atd. A jelikož jakýkoli politický režim, a to i totalitní jako ten stalinský, je založen nejen na bodácích, ale také na lidu, je nutno všemi prostředky a způsoby bít i národ – taková je „úcta a láska“ rusofobů všech dob.

Není tedy divu, že ve fultonském projevu Churchilla zazněla i tato slova: „Hluboce obdivuji a ctím hrdinský ruský národ.“ To, jak víme, bylo jen takové povinné protokolární zaklínání. Vždyť ani nikdo z dnešních politiků hlasitě neřekne, že cítí lítou nenávist k Rusům ... Prostě se jim na Rusech nelíbí jejich vůdce, vytvořená hierarchie moci, „neodůvodněné horování“ za zájmy Ruska, to je vše.

Kdo spustil železnou oponu?


Ale vraťme se k Churchillovi a jeho notoricky známém projevu. O čem hovořil 5. března 1946? Samozřejmě o železné oponě a o „sovětské hrozbě“ demokratickým zemím Západu. „Nevěřím, že Rusko chce válku“ věštil Churchill. „Co chce, je ovoce války a neomezená expanze své moci a doktríny.“ A dále: „Dospěl jsem k přesvědčení, že oni (rusové) nic tolik neuctívají, jako sílu, a k ničemu nechovají méně respektu, než k vojenské slabosti. Z tohoto důvodu stará doktrína rovnováhy sil je nyní nepoužitelná.“

A co řekl o železné oponě? Mluvil o ní přímo? Doslova řekl toto: „Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu se na evropském kontinentu spustila železná opona. Za oponou leží všechna hlavní města starověkých států střední a východní Evropy – Varšava, Berlín, Praha, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť, Sofie. Všechna tato slavná města a populace v nich se ocitly za hranicemi toho, co nazývám sovětskou sférou, všichni v té či oné formě podléhají nejen sovětského vlivu, ale velmi významné a stále rostoucí kontrole Moskvy. Pouze Athény se svou nesmrtelnou slávou mohou svobodně určovat svoji budoucnost ve volbách za účasti britských, amerických a francouzských pozorovatelů. Polská vláda, nacházející se pod ruskou nadvládou, podněcuje k obrovským a nespravedlivým zásahům do věcí Německa, což vede k masovému vyhošťování milionů Němců v žalostném a nevídaném měřítku. Komunistické strany, které byly vesměs nepočetné ve všech těchto státech východní Evropy, nyní dosáhly výjimečné síly mnohokrát převyšující jejich početní zastoupení a všude se snaží získat totalitní kontrolu.“

Mohu být nařčen z podjatosti: strategický obrat zahraniční politiky Západu v čele s Británií a Spojenými státy do otevřené konfrontace se Sovětským svazem byl, údajně, do jisté míry podmíněn ideologií a politikou stalinského vedení. Do jisté míry. Nebudu popírat, že poválečné represe v Sovětském svazu, které postihly i některé národně demokratické státy, převrátily sovětský systém v očích mnoha lidí na Západě v jakéhosi politického strašáka. To značně usnadnilo práci pravicových konzervativních sil vystupujících za odmítnutí spolupráce se Sovětským svazem. Ale nezapomínejme, že diktaturu proletariátu v těchto zemích nastolily jejich vlastní komunistické strany, které – a tady měl Churchill pravdu – „dosáhly výjimečné síly“.

S odvoláním na postavení a roli Spojených států amerických Churchill řekl, že „Spojené státy jsou na vrcholu světové moci.“ „To je – slavnostní okamžik americké demokracie“, ale také velmi zodpovědné postavení. Proti nám stojí dva úhlavní nepřátelé – „válka a tyranie.“ To i ono po pádu nacistického režimu a japonského císařství nyní prý přichází ze Sovětského svazu. Po nelidském bombardování Hirošimy a Nagasaki nikoliv USA, ale Rusko, které ztratilo ve válce více než 25 milionů lidí, země, jejíž evropská část byla vystavena hroznému ničení, je najednou prohlášena za „zdroj, osu, království zla.“ V tom je založena kvintesence Churchillova světonázoru, sveřepého rusofoba a otevřeného rasisty. Je zajímavé, že ve svém historickém projevu britský premiér téměř nepoužil obvyklé názvy „Británie“ nebo „Velká Británie“. Ale „Britské společenství“ a „Říše“ – šestkrát, „anglicky mluvící národy“ – šestkrát, „soukmenovci“ – osmkrát.

Přiznejme panu Churchillovi, co mu patří: v celém svém projevu, napsaném a předneseném s obvyklou brilantností, aktivně využil nezapomenutelné obrazy a výstižná vyjádření. Je ovšem pozoruhodné, že jím vypůjčené pojmy jako „železná opona“ či „stín, který padl na evropský kontinent“, „pátá kolona“, „policejní stát“, „plná poslušnost“ a „bezpodmínečné prodloužení moci“ v onen čas používali politici po celém světě pouze ve vztahu k fašistickým režimům, a to především v Německu. Použitím této terminologie Churchill zchytrale nahromadil proti SSSR negativní emoce americké a britské veřejnosti, a následně za ní celého světového společenství, a v mžiku tak z bývalého spojence udělal nového nepřítele. Není snad tatáž metoda používána i dnes?
 
- - -


Триумф мира и «чёрные псы» Уинстона Черчилля vyšel na chudesamag.ru. Překlad Radim Lhoták - děkuji.

Dodatek překladatele:

Josif Vissarionovič Džugašvili
Stalin. Při vyslovení tohoto jména se většina lidí otřese hrůzou. Je málo osobností v lidských dějinách, jejichž pověst má tak špatný zvuk, jako je tomu v případě J. V. Stalina. Stalinovi je přičítána násilná socializace průmyslu, kolektivizace zemědělství a kruté zacházení s nepřáteli revoluce. Před druhou světovou válkou byla ovšem jeho pověst docela jiná. A když po válce přišel do jednací místnosti, všichni přítomní státníci s úcty před ním povstali, včetně Churchilla.

Ale podívejme se bez předsudků, co dokázal v Rusku vybudovat zlořečený kult osobnosti tohoto výjimečného muže. Ze zaostalé agrární země proti očekávání západních strůjců Velké říjnové socialistické revoluce učinil za pouhých patnáct let průmyslově vyspělý a mocný stát, před nímž se chvěly strachem největší kapitalistické a imperiální mocnosti Západu. Ekonomický růst SSSR byl v té době impozantní a činil z roku na rok 30 až 50 % HDP. Za patnáct let stát sovětů vybudoval těžký, chemický i strojírenský průmysl, zintenzivnil zemědělství a zvýšil několikanásobně jeho produkci, elektrifikoval celou zemi a dokázal připravit a moderně vyzbrojit vojenskou brannou moc do té míry, že dokázala porazit válečnou mašinérii hitlerovského Německa.

Je vůbec možné, aby lidská zrůda, jak je dnes Stalin popisován, dokázala úspěšně vést tak grandiózní projekt proti vnější i vnitřní reakci a tedy zcela bez mezinárodní podpory? Nad takovou otázkou je nutné se zamyslet a hledat pravdu o Stalinovi bez předsudků a bez ohledu na oficiální historické mýty. Stalin zaváděl státem řízené tržní hospodářství a preferoval družstevní podnikání ve všech ekonomických sférách, rovněž tak tržní směnu, včetně zachování tržních cen zboží vedle cen výkupních pro výlučné potřeby státu. Stejně tak uplatňoval principy úvěrové politiky postavené na samostatném hospodaření tržních subjektů. Pomohl zřídit desítky prosperujících výrobních družstev, rozeběhl funkční systém družstevního obchodu. Dokázal povznést Sovětský svaz nad všechny dosud známé meze hospodářského zázraku. To by nebylo možné bez široké podpory většiny obyvatel.

Stalin dokázal pružně reagovat na bolševické přehmaty stejně jako na reakční odpor a sabotáže starých mocenských struktur. K tomu si vychoval vzdělanou mládež podporou vysokého školství a nové inteligence. Samozřejmě hájil autoritativní stát a vedoucí roli komunistické strany, ovšem jen v přechodné fázi na cestě k beztřídní společnosti. Té se však nedožil, protože byl zavražděn dřív, než mohl dokončit vše, co si předsevzal.

Ano, nechal odsoudit k smrti všechny trockisty a oportunisty, ovšem teprve v druhé polovině třicátých let, kdy se k moci v Evropě dostal fašismus a ruské opoziční struktury byly prokazatelně infiltrovány západními agenty, v jejichž popisu práce byl terorismus, rozpoutání chaosu a kontrarevoluce v Rusku. Šlo o stejné praktiky, jakých jsme dodnes svědky při uplatňování metod řízeného chaosu v severní Africe, v postsovětských satelitech a na středním východě, při všech těch barevných revolucích, které mají zničit ohniska odporu proti globální moci světových finančních elit. Nakonec v té době již Hitler řinčel zbraněmi a západní velmoci ho ponechaly volně napínat svaly v naději, že to bude právě on, kdo završí plán rozpadu a zničení Ruska jako poslední záštity kdysi slavné a nepřemožitelné slovanské moci. Stalin to vše dobře chápal a stejně dobře se proti tomu dokázal obrnit.

K sovětskému Rusku se před druhou světovou válkou a těsně po ní upíraly zraky celé pokrokové veřejnosti světa. Samotný československý prezident Dr. Edvard Beneš nešetřil obdivem k Sovětskému svazu a hledal v něm spojence pro obhajobu světového míru i potřebné sociální změny, na které ve své době čekala celá Evropa. Cituji z jeho Pamětí: „Sovětskou revoluci je možno nazvat revolucí vítěznou. Sovětský režim je pevný, je to režim, který definitivně proti starému Rusku svůj boj vyhrál a stabilizuje se. Vyhrál vnitřně, neboť nepadl ani v nejtěžší vojně, jakou kdy proti nějaké zemi jiný stát podnikl. Vyhrál mezinárodně, neboť si svými velikými činy a úspěchy své nové definitivní mezinárodní postavení vynutil. Stal se uznávaným a vojensky mocným spojencem největších říší světa, překonav pokusy o svou izolaci a připraviv se hrát po válce svou velikou světovou roli…. Některé změny v Sovětském svazu, které udivily v poslední době ostatní svět, byly přirozenými důsledky jednak války, jednak dovršeného již vývoje, jednak změny celého jeho postavení ve světě; rozpuštění komunistické internacionály, jeho nový postoj k pravoslavné církvi a k náboženství vůbec, jeho neuvěřitelně živý a hluboký život kulturní, umělecký a literární v Moskvě a v jiných centrech Sovětského svazu, jeho příznivý pohled na slovanskou politiku…“

Následně se Beneš táže: „Je možné soužití mezi sovětským socialistickým systémem a novou přebudovanou demokracií, která zásadně už princip zveřejňování výrobních prostředků a soukromého zisku přijala a která by jej v praktické politice vedle jiných tzv. socialistických cest a prostředků – odvážně a přitom rozumně a vývojově uplatňovala? Ano nebo ne? Odpovídám opět, že ano.“

Historie Benešovi za pravdu nedala. Jenomže Beneš znal pouze Stalinské Rusko a nedočkal se jeho západem zkorumpovaných následovníků. Stalin byl první a zatím poslední osobností, která byla schopná učinit sen o spravedlivé socialistické společnosti skutečností. Bohužel jeden lidský život je na takový úkol příliš krátký. To, co následovalo po jeho odstranění, byla již jen karikatura socialismu, nebo lépe řečeno státní socialismus v podobě, jakou známe. Od nástupu Chruščovovy kliky a jeho následovníků šlo jen o diskreditaci a úpadek všeho, co Stalin vybudoval. Přesně podle scénáře západních mozkových trustů a pod tlakem studené války.
 
 
 

37 komentářů :

 1. Skvělý článek! Pro připomnění: Zeleznou oponu zavedl po válce angl. premiér Churchill - rusofob a antidemokrat! Ne komunisté!

  OdpovědětVymazat
 2. Čest Stalinově památce, byla to velká osobnost.

  OdpovědětVymazat
 3. Druhá světová ale i všechny větší konflikty a války mají církevní základ.
  Fašizmus by se nikdy nedostal na světlo Boží a Hitler by nikdy nebyl Hitlerem, kdyby se o to finančně a politicky nepostaral Vatikán !!!
  Generátorem veškerého zla je tisíciletý plán na Římskou velko-říši, kam se Židé,Cikáni, Češi a podobné rasy nevejdou...
  Studená válka je sestra války svaté*

  OdpovědětVymazat
 4. Churchill byl vychytralý a pokrytecký Anglosas, v jeho projevu není ani zmínka o Mnichovu, ani zmínka o tom, kdo zradil český národ, kdo předal jeho zbraně Hitlerovi k útoku na SSSR, kdo byl připraven se bez protestu dívat, jak je český národ likvidován Hitlerem, až ho po vyhrané válce nebude potřebovat na práci. Ten anglický pokrytecký národ si zasloužil to, co připravil Čechům, okupaci Hitlerem. Bohužel Hitler změnil dobití ostrovů na útok na SSSR. Když Churchill a dnes ostatní Rusofóbové řeknou Rusko a Rusové, míní tím všechny slovanské národy, je to skrytá nenávist proti nám všem, jen si to někteří, jako Poláci, stále nechtějí uvědomit a stále nás Čechy nenávidí. Já s Poláky pracuji, já vím, co je to za křiváky. Staline, díky tobě mohl ten .... Churchill vůbec si po válce ještě otevřít tu svou nevymáchanou hubu. Nešahal ti ani po kotníky,byl to zrádce a pokrytec.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=B62d29z25Qc

   Vymazat
  2. Churchil ve své nenávisti ke komunismu byl
   ten,kdo umožnil vzestup Hitlerova programu
   o válce za životní prostor pro Němce.Myslel
   si,že nejdříve Němci zaútočí na východ a
   oni začali útokem na západ.Svým působením
   dokázal Churchil toho,že jím tak nenáviděný
   systém se rozšířil na půl Evropy.Chruščov
   se Stalina bál a poslušně plnil jeho vůli.
   Po Stalinově smrti se začal rozhlížet a
   vyšel se svým tvrzením o jejho zločinech,
   na kterých se sám podílel.O své účasti
   samozřejmě taktně pomlčel,byvše stižen
   kukuřičným tématem.O Stalinovi se skutečně
   příliš neví a většina jeho"zločinů" není
   historicky podložena.Zatím to jsou fámy.
   Petr Majevský

   Vymazat
 5. Mnu si voči.Tohle je těžká propaganda stalinismu a stalinisti s Dvořákem tleskaji.Tyto kreaturní invidiuva chtěj kázat o humanitě.To NE

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Není to propaganda stalinismu. Je to jen pokus o korekci démonizované stalinské éry, kterou fanatická rosofobní propaganda vyeskalovala do úrovně, která s realitou nemá nic společného. Stalinovi se přičítají i oběti extrémního sucha ze začátku třicátých let, které ve spojení se světovou hospodářskou krizí a západem spuštěnou tzv. "zlatou blokádou", vyvolal hladomor. Právě počet obětí stalinismu je skvělou ukázkou iracionality a fanatismu současných západních ideologů a propagandistů, když se propracovali až k číslu 60 000 000. Když si pak uvědomili, že by to vlastně znamenalo, že Evropu osvobozovala už jen armáda složená výhradně z žen a dětí, jelikož muži by již v té době nemohli neexistovat, tak svůj "kvalifikovaný odhad" zredukovali na dvacet miliónů. Předpokládám, že těch pár tisíc příslušníků NKVD muselo mít nadlidské schopnosti v likvidaci politických odpůrců, když ani statisícům příslušníků jednotek SS z celé Evropy při masových popravách na východní frontě a v koncentračních a vyhlazovacích táborech, ve spolupráci s obyvatelstvem a vládami téměř celé Evropy, zlikvidovali za celou dobu války jen zlomek tohoto počtu. Obrázek si každý může udělat sám.

   Vymazat
  2. Nevšímejte si, prosím, toho kádrováčka v 11:40. Nejen, že nerozumí psanému textu, ale neumí ani česky, což prozrazuje jeho psaný projev. Asi cizinec.

   Stalin a jeho doba byla dosud využívána jen propagandisticky. Od Churchila (Fulton) a Chruščova (20.sjezd KSSS) byl Stalin vykládán jako krvelačný paranoik. Počty "jeho obětí" byly neúměrně zveličovány, žádný seriozní historik zatím Stalina a jeho dobu nezhodnotil a to ani parciálně, např. oborově či sociologicky. Takže každý článek, který se pokouší vnést trochu racionality a věcnosti do historického hodnocení, je hned různými samozvanými, většinou anonymními kádrováčky plísněn, že Stalinovi nadržuje, či že je přítelem krvavých diktatur. Škoda. Jde o velké nepochopení. Taurus

   Vymazat
  3. 11:40 ty by si protestoval i kdyby nekdo chtel zpochybnit ferovost upaleni Jana Husa, havlisto

   Vymazat
  4. V podstatě mají pravdu až na jednu maličkost.Cituju: "Je vůbec možné, aby lidská zrůda, jak je dnes Stalin popisován, dokázala úspěšně vést tak grandiózní projekt proti vnější i vnitřní reakci a tedy zcela bez mezinárodní podpory?" Ne - není! SSSR od šroubku k prvnímu traktoru či bagru po Dněprogress vybudovali Američané a Němci. Nejvíce se o to zasloužil stejný muž, který zajistil že totéž co Stalin dokázal i Hitler a to v ještě kratším čase. Jistý Henri Ford! - https://www.youtube.com/watch?v=nKHtct4Dl3s

   Vymazat
  5. Také je v článku zcela zamlčen fakt, že to byl na tzv. fordizaci SSSR, jak býval označován 2. stalinský pětiletý plán, de facto přmo navazující americký program půjčky a pronájmu, jenž umožnil Rusům se za války volně pohybovat po území USA a učit se novým technologiím (z retrospektivy se tento krok jeví jako silně naivní a idealistický). V rámci této spolupráce tak v roce 1941 bylo na území USA až zhruba kolem 1200 ruských inženýrů, kteří se školili moderním technologiím a postupům, k tomu je nutné připočíst zhruba několik stovek dalších tzv. OJT (On -The-Job-Training), tedy Rusů na stáži či na praxi v amerických továrnách. A to dokonce i z oblastí, kde Rusové žádnou smlouvu či dlouhodobější spolupráci s USA nikdy neměli - např. podle knihy Dark Sun: The Making of The Hydrogen Bomb od Richarda Rhodese (potvrzeno i výstupy z projektu Venona či deníkem majora Jordana) se jednalo i o oblasti raketového či rozvíjejícího se jaderného průmyslu (včetně dodávek jaderných komponentů apod.). Samozřejmě není také divu, že Rusové tuto spolupráci zneužili a v USA si rozšířili již bez tak širokou základnu špionů a agentů, kteří jim pak po válce prozradili spoustu amerických vojenských tajemství a technologií. Rusové díky této velmi „zištné“ pomoci ušetřili obrovské finanční prostředky na vývoj a výzkum či nákup těchto technologií – tato částka by se pohybovala v desítkách miliard rublů za každý rok pomoci! Navíc s tím se dostali i k technologiím, které by normální cestou jistě nezískali. Obecně tak můžeme zakončit asi tak, že díky této části Lend-Lease se Rusům podařilo získat takové technologie, které jim umožnily stát se jednou ze dvou velmocí 20. století.

   Vymazat
 6. Ruský národ je zvyklý pouze na autoritářský režim: Car, Stalin, generální tajemníci, Putin. Faktem je, že ruský,ukrajinský, gruzínský...národ za svými vůdci v rámci velkého Ruska vždy stál. Milinony Rusů a ostatních neprominuto Stalinovi, miliony vyhladovělých a mrtvých za vlády posledního cara(o tom se nemluví). Lenin při rozhovoru s americkým novinářem Reedem přiznal, že se ještě v té době jedí na venkově čerstvě narozené děti, protože tam není co jíst. Západní svět má o Rusko a jeho historii daleko větší starost, než tamní samotní obyvatelé. Pozn.: kolik milionů Indů zemřelo hlady a v bojích proti anglické nadvládě? No, to nebylo v Anglii.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A čo také si predstavujete pod pojmom autoritár?

   Vymazat
  2. Aha, takže Putin volený všemi občany v přímé volbě je diktátor autoritářského režimu, kdežto Švédsko, kde před třemi lety zrušili volby, aby se opozice nedostala k moci, je demokratickým státem. U některých jedinců masívní propaganda dopadla na úrodnou půdu.

   Vymazat
  3. Autoritár = diktátor. osobně vidím v některých postsovětských republikách demokratickou diktaturu. To je když diktátora naprosto svobodně a demokraticky voliči zvolí 80 - 90% odevzdaných hlasů.

   Vymazat
 7. ten hodný demokrat chtěl hned po porážce německa napadnout Rusko dokonce ss počítaly že jejich divize budou nasazeny

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. http://zoom.iprima.cz/churchill-politik-ktery-schvaloval-plyn-i-koncentracni-tabory

   Vymazat
 8. Hodný demokrat to asi nebyl ale určitě to nebyl masový vrah podobný Stalinům a jiných vůdců pod znakem srpa a kladiva. A že chtěl napadnout Rusko? Ale nenapadnul.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty taky zřejmě patříš mezi láhvoopilecké havloidné tupožvásty! Kdyby nebylo SSSR a Stalina už dávno by jsi byl Němci eliminovaný na Sibiři jako kus hadru!

   Vymazat
  2. Největší vrah je Abrham Lincoln , přepadl jižní americké státy a v občanské válce padlo až 2 miliony lidí !!

   Vymazat
  3. 18:12 - Dalšími masovými vrahy jsou Clinton, senior Bush, junior Bush a Obama, kteří v rozporu s mezinárodním právem za svého prezidentování bezdůvodně napadli 7 států! Zapříčinili tak miliony nevinných obětí (dětí, žen etc.). A to neuvádím sev. Vietnam v 60.-70. letech 20 stol.

   Vymazat
  4. Byl stejný. Stalin holodomor nevyvolal a kde mohl, pomohl, páč by musel bejt úplněj idiot, aby si nechal pochcípat hladem statisíce budoucích branců do války o které již v roce 1925 prohlásil že je nevyhnutelná! Ale Churchill bengálský hlad aktivně podpořil - http://extrastory.cz/bengalskym-hladomorum-a-milionum-mrtvych-se-churchill-jen-cynicky-smal.html

   Vymazat
 9. Nemělo by se zapomenout, že Zeman Churchilla vyznamenal za nás všechny státním vyznamenáním. Ocenil tak jeho rusofobií a ukázal, že nenávidí také vlastní lidi, kteří mluví slovanským jazykem. Jak nám to jeho fanklub vysvětlí?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A jak nám vysvětlíš ty, ty jando, že Obama je nositel Nobelovy ceny míru? Opravdu je Obama tou osobou, která „vykonala nejvíce pro bratrství mezi národy, zrušení nebo zmenšení existujících armád či pořádání a propagaci mírových kongresů“. Čerčil byl většinově zmetek, ale měl i své světlé stránky. Obama měl a má jen temné stránky, taky je na něm vidět. Nech si píchat zadek a myšlení nech těm, co používají mozek. Ty sis zjevně uvykl užívat jen prdel a tak se z tebe linou tyhle sračky.

   Vymazat
  2. 13:28 opravdu se ptas nebo jen zvatlas?
   Zeman ma moc kostlivcu a je na nic
   Ovsem knize, sazkar a drahos jsou jeste o magntudu horsi
   Staci coby odpoved?

   Vymazat
 10. Hitler se přece netajil svým plánem na vyhubení východních Slovanů, každý věděl, k čemu se chystá, bylo mu jen třeba otevřít ty dveře na východ, a k tomu byla ta Mnichovská smlouva, jdi na východ a tam si dělej co chceš a nás Angličany a Francouze nech na pokoji. V tom byl geniální tah Stalina podepsat s Hitlerem smlouvu o neútočení a obrátit Hitlera na západ. Asi nedokáže nikdo zdůvodnit, proč při napadení Polska neudělali Francouzi a Angličané vůbec nic. Ani jeden anglický křižník nepřiplul k Hamburgu, aby vypálil jeden jedinný granát na německý přístav, zkrátka nic. Je jasné, že toto bylo gentlemansky dohodnuto vzájemně.Hitler věděl, že oni na něho nezaútočí, když napadne Polsko, takové informace se přece předávají diplomatickou cestou. Třeba si pozval Ribentrop francouzkého velvyslance k sobě a zeptal se ho na to, co když Poláci napadou Německo, zdali se francouzká armáda zapojí do vzájemného konfliktu? Odpověděl-li francouzský velvyslanec, že ne, bylo to jasné a nikde o tom žádný písemný záznam. Jen to hloupí Poláci netušili, co se s nimi hraje za kulišárnu. Nejdříve velcí kamarádi s Hitlerem a potom zase s Angličany a podtrhli je oba dva. Slovy Sikorského, nejdříve vykouřili Němcům a potom Angličanům a bylo jim to platné jako mrtvému zimník.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=B62d29z25Qc

   Vymazat
  2. Praktickým pokusem o vytvoření opravdu ruskoslovanského samosprávného území jakožto základu budoucího skutečně poprvé ruského státu byl tento projekt - https://sarmatia.wordpress.com/2011/01/12/lokotska-republika/

   Vymazat
  3. 18:01 - to jsou kecy! I sami stalinisté vyvracejí tuhle blbost o údajných plánech na likvidaci východních Slovanů v díle Obelhaný Stalin, de se dočteme - cituji: "Na jaké země si Německo konkrétně dělalo nárok? Podle jeho prvotních plánů mělo být k Německu připojeno Pobaltí, severozápadní oblasti Ruska a Krym. Z těchto oblastí by se kompletně vysídlilo původní obyvatelstvo. Na celém území SSSR do linie Ural-Volha- Astrachaň by se vytvořily loutkové státy, ve všem kompletně závisle na Německu. Ty státy měly být prakticky koloniemi Německa.
   Na území těch "moskovij" a "ukrajin" měly být postaveny čistě německé města a vesnice, kam by měli Slované zakázán vstup - německé kolonie. A Rusové, Ukrajinci a další národy měli žít ve vlastních městech a vesnicích, ale pracovat na polích německých kolonií, v německých továrnách a závodech. Pravda, Němci se chystali pracovat i sami, proto podle jejich plánů v koloniích mělo zůstat 50 milionů Slovanů a zbytek měl být vysídlen za Ural.Existuje propagandistické klišé, že Němci údajně nutili podmaněné národy pracovat na ně násilím - s pomocí "esesáků" se psy. Nic podobného. Hitler říkal: "A tak, vládnouce nad námi podmaněnými národy na východních území říše, je třeba vládnout s jedním základním principem, a to: dát prostor těm, kdo si přejí využít osobních svobod, předejít libovolným formám státní kontroly a zároveň udělat vše pro to, aby se ty národy nacházely na co nejnižší úrovni kulturního rozvoje. Je vždy nutné vycházet z toho, že prvním úkolem těch národů je obsluhovat naši ekonomiku. A proto musíme usilovat, sledujíce ekonomické zájmy, všemi prostředky vysát z okupovaných ruských území vše, co je možné. A stimulovat v dostatečném stupni zemědělskou produkci a dostatek pracovní síly v dolech a zbrojních továrnách je možné prodejem jim produktů z našich průmyslových skladů a podobných věcí."

   Vymazat
  4. A text pokračuje - cituji: "Všimněte si, že Hitler nás chtěl udělat otroky nabídkou kompletní svobody od služby vlastnímu státu. To je paradoxní myšlenka, kterou málo kdo chápe, je to hitlerovská
   idea, kterou dnes energicky využívají USA a Západ při kolonizaci bývalého Sovětského svazu a dalších zemí.
   Proč chtěl Hitler nabídnout Rusům osobní svobody? Aby, ještě jednou cituji, "... všemi prostředky vysát z okupovaných ruských území vše, co je možné." Proč osobně svobodní Rusové budou otroky? Protože Němci by jim nabídli importovanou, znova cituji: "...průmyslovou produkci a podobné věci."
   A co se děje dnes? Dnes Rusové vlastníma rukama okrádají budoucnost svých dětí, vyvádějí z Ruska vše, co je možné - ropu, plyn, kovy, energii - a posílají to na Západ. A dělají to zcela dobrovolně kvůli všemu tomu importnímu zboží. V čem je rozdíl mezi dnešní situací a německou okupací? Němci na našich zemích chtěli jak sami pracovat, tak nás okrádat. A nyní na Západě nechtějí pracovat sami a jen nás okrádat. Vy můžete zhodnotit rozměr krádeže podle neustále rostoucích cen, likvidaci levného bydlení, bezplatného vzdělání, bezplatného zdravotnictví. Ale rozměr krádeže je možné ocenit i obecně. Podle "Ruské statistické ročenky" za rok 1995, v roce 1990 byl v sovětském, komunistickém Rusku průměrný příjem obyvatele v přepočtu na dolary o 26% vyšší než příjem Jihokorejce. A v roce 1999 podle údajů CIA byl příjem průměrného Rusa, to znamená včetně příjmů i Chodorkovských a Abramovičů jen na úrovni 32% příjmu průměrného Jihokorejce. To znamená, že jestli by Rusko neokrádali a nerozpadl by se Sovětský svaz, každý z nás by žil materiálně čtyřikrát lépe, než dnes. A milionkrát lépe duchovně. Ale zato, jak agitují zloději a jejich loutky ve vědě a tisku, máme nyní svobodu.
   Ano, máme. Je to ta hitlerovská svoboda. Stalin byl sluhou sovětského lidu, Stalin byl otrokem sovětského národa. A všechny ty, kteří chtěli pro sovětského člověka zařídit hitlerovskou svobodu, on byl zavázán, jako sluha, nemilosrdně ničit, jako se ničí vši, parazitující na člověku." Čili nadlváda Třetí říše nebyla tak zlá jako "kooperaceů s židoEU! řízenými USA!

   Vymazat
  5. Často se tyhle pitomosti objevují! Třeba že Stalin zahubil 20 milionů Rusů či židobolševici celkem 60 milionů! Je to ze stejného "informačního základu" jako ona věta "Hitler se netajil ..." - nelze nikde dohledat! Je to asi jako s Peroutkovým článekm "Hitler je gentleman"! Něco vám odcituju z textu od kněze Vrby z roku 1920:

   "Všechno, po čem ruský národ staletí toužil, je světovou válkou pro Rusko ztraceno. Není v dějinách příkladu, aby některý národ tak hluboce a hanebně poklesl, jak se stalo s národem ruským. Vláda Židů v Rusku by nebyla možnou, kdyby členové tohoto národa sami sebe navzájem nevraždili. Generál Kolčak, slavný vůdce ruských vojsk, byl vlastními lidmi zrazen a vydán krutým jeho vrahům. Některé listy tvrdí, že Kolčak byl vydán českým vojskem, jiní tvrdí, že francouzský generál Janin ho vydal. Ze všeho toho jde na jevo, že ruský národ je vnitřně úplně prohnilý a zkažený. Jde z toho na jevo, že ruský národ vlastní vinou uvalil na sebe jho židovských vrahů. Nejlepší synové ruského národa Kaledin, Kornilov, Alexějev a nyní Kolčak, padli úkladem vlastních lidí.
   Tak asi se odehrávaly také ve století X. a XI. vyvraždění Slovanů na Labi a v Pomořansku. Zde nemohli němečtí rytíři tuto zkázu a záhubu Slovanů polabských provésti, kdyby tito národové nebyli se vraždili navzájem. Totéž děje se dnes i v Rusku. Ostatně vnitřní rozháranost českého národa není o mnoho menší, než rozháranost v Rusku. Pozorujme jen přípravy k volbám a různé zjevy na venku mezi lidem.
   Po staletí pracovalo Rusko k tomu, aby obsadilo Cařihrad. Všecky rusko-turecké války byly podniknuty za tímto účelem. Rusko to bylo, které svou krví vysvobodilo balkánské národy ze jha tureckého. Když pak udeřila válka světová, tu nadešel okamžik obsazení Cařihradu Ruskem. Car Mikuláš II. dal několik dní před tím, než byl Miljukovci donucen k abdikaci, černomořskému loďstvu rozkaz, aby obsadilo Cařihrad. Tu pak ale přišla na Rusko strašlivá katastrofa. Inteligence Ruska je povražděna. Zbývá tu jen lid nevědomý a nevzdělaný. — Tohoto lidu však se může zmocniti vůdce odvážný, který strhne za sebou celé Rusko. Pakli se tak stane, bude celé Rusko rázem v jednom ohni. Pak běda bolševikům. Ruský lid čeká toužebně pomoc od západu proti bolševikům. Pomoc ta nejde. Jsem pevně přesvědčen, že v Rusku nastane reakce. — Tato reakce zachvátí nejen Rusko, ale i celou ostatní Evropu.Bylo by proto záhodno, kdyby dohodové velmoci poslaly pomoc Rusku a vysvobodily ho ze jha Lenina a Trockého. Tento čin by byl v zájmu všech socialistů v ostatních zemích Evropy.« Tolik napsal Žid Hessen. Naproti tomu hlásají jiní znalci Ruska v témž listu, že vojenská moc Lenina a Trockého poslední dobou tak zmohutněla, že na zdolání bolševické vlády není dnes ani pomyšlení. Tak si názory o Rusku a jeho budoucnosti odporují. Čím déle vláda bolševiků-Židů v Rusku bude trvati, tím více lidských životů těmto židovským vrahům padne za oběť. Již dnes můžeme říci, že bývalé Rusko bude míti o 30 milionů lidí méně než při vypuknutí světové války. Nejen vraždy, které jdou do milionů, ale hlavně hlad ničí tu miliony ruského lidu. To právě Němci chtějí. Vyhubiti slovanské národy v Evropě. Dílo to se jim daří na všech stranách a státníci Anglie i Francie k tomu mlčí."

   Vymazat
  6. Vidíte? Občanská válka v Rusku teprv začala a Vrba už "věděl" že tam ubylo "nejméně 30 milionů Slovanů"!!! A taky "věděl" že "Němci chtějí vyhubiti slovaské národy v Evropě". Tahle věc je stará a šířená po staeltí a kdyby se zakládala na realitě, stalo by se tak již dávno. Ale nestalo, a dokonce i ti ubozí Lužičtí Srbové to všecko přežili, ač občany Německa! Prostě a zkrátka jde jen o neustále opakovaná klišé s cílem strašit a vyuvolávat negativní konotace vůči cizincům - tu těm jindy zas oněm ...

   Vymazat
 11. A ked si zobereme dnesnu politiku Anglie,opat je stvava,volajuca po tvrdom pristupe k Rusku...co ma Fallon,Hammond a Johnson za problem s RF?Su to stratene miliony £,v konfliktoch na Blizkom vychode,kde akosi necinkaju zisky,naspat k investorom, zapadnym kolonialnym
  statom,lebo kapitalismus by na dobrotu skapal,jeho podstata je korystnicka a pazitujuca.A veleslavena demokracia v tychto statoch je vykupena milionmi obeti na celom svete!Tam na demokraciu akosi zabudli!

  OdpovědětVymazat
 12. Za ten dodatek překladateli, R. Lhotákovi, mockrát děkuji.
  Patrně přijde čas, a opět se o období 30.-40. let v SSSR začne hovořit. Nikoliv jen o Stalinovi (Berijovi aj.), ale o způsobu řízení ekonomiky v jejich éře, o společenské odpovědnosti vrcholných představitelů.
  V nových souvislostech, jiném historickém rámci a kontextu, věcně a bez předsudků ...

  OdpovědětVymazat
 13. Stalin byl jednicka!

  OdpovědětVymazat
 14. Sem tam fakta a sem tam blábol.Jedno je jisté následující generace to nebude zajímat.

  OdpovědětVymazat