Reklama

středa 26. dubna 2017

Pravdy a lži českých dějin I

Sv.Václav a Podiven
Stanislava Kučerová 
26. 4. 2017  České národní listy

„K násilí, jímž byli a jsou lidé a národy ovládáni hmotně, přistoupila jako poslední vymoženost dvacátého století propaganda, která ovládla lidi a národy duševně. Násilí zbavuje lidi svobody vůle. Propaganda je zbavuje svobody úsudku. Proti násilí se bojuje rukama a zbraní. Ale proti nepravdě a neprávu, proti fanatismu a demagogii se bojuje slovem a svědomím. Ve světové při o pravdu a právo asi neplatí přísloví, že moudřejší ustoupí.“ Karel Čapek

Od převratu 1989 nepřestáváme žasnout nad neutuchajícími proudy pohrdavého a nenávistného znevažování našich národních dějin a naší národní kultury, které chrlí většina tisku i televizních kanálů. Hledáme-li zřídla tohoto mediálně šířeného špinění, pomlouvání a tupení naší minulosti, které již patří na veřejnosti k „dobrému tónu“, najdeme objemnou knihu „Češi v dějinách nové doby (1848-1939)“ (Praha 1991,690 s.), kterou pod pseudonymem Podiven (jméno sluhy knížete Václava) vydala trojice autorů P. Pithart, P. Příhoda a M. Otáhal (ten s některými výhradami). Prý zrcadlo, nastavené českému národu. Ve skutečnosti pomlouvačný pamflet, do něhož se promítl příkrý, odmítavý vztah těch německých analistů, kronikářů a historiků, kteří perem podporovali, zdůvodňovali a oslavovali expanzivní činy svých vládců. 

Podiven č. 1 - Petr Pithart

Historické děje se tu podávají bez lidské účasti a porozumění pro zápas napadeného, ale s povýšeným despektem a zlomyslným pošklebováním agresora. A přitom šlo o osudy generací na léta, staletí. Podiven pohrdá Čechy jako otroky, ale nechce jim dovolit, aby se osvobodili. Odsuzuje opovážlivé Přemyslovce, kteří nechtěli být vazaly římských císařů, pranýřuje troufalost husitů, kteří se opovážili „vykloubit z duchovních svazků Evropy“, tupí stavovské rebely, exulanty, tajné nekatolíky, buditele a obrodiče, austroslavismus, panslavismus, čechoslovakismus, Volnou myšlenku, legionáře, Masaryka, Beneše, první republiku… Nejde tu o historickou pravdu, ale o útok na historické vědomí českého národa.

Za cenu zamlžování, bagatelizování, překrucování, ba i vysloveně neslušného pomlouvání, řadí vybrané historické jevy tak, aby byla potvrzena apriorní ideologická konstrukce (čím se liší od rasistické?), že Češi jsou živel zaostalý, primitivní, málo tvořivý, zatímco Němci jsou „státotvorné plemeno“ a nositelé „vyšší kultury“. Podřadní Češi se marně snaží překonat svou nezralost, přízemnost, odvozenost, malost, plebejství. Neprávem se prý dovoláváme slavné minulosti, velikosti svých předků, kulturního bohatství svého národa. Jsou to samé anomálie, kterými jsme uráželi univerzalizmus a jiné vznešené ideje „svaté říše římské německého národa“, vlídnou monarchii habsburskou i právní cítění Němců v našem pohraničí. Nejvíce jsme se ovšem prohřešili tím, že jsme znovu – zcela nezaslouženě – prý lstí a podvodem získali a potom zas ještě obnovili samostatný stát, proti vůli těch, kteří si osobovali právo nám vládnout.

Podiven č. 2 -  Petr Příhoda  

Podle Podivena se Češi od nejstarších dob pouštěli do pochybných dobrodružství proti ozbrojeným nositelům vznešené ideje „svaté říše římské národa německého“ a pokračovali v tom i v rámci c. a k. habsburského mocnářství. Zahazovali se s povrchními kacíři a neprozřetelnými stavovskými odbojníky, pořád si na něco neodpovědně hráli, pořád něco předstírali, vymýšleli si mýty a fikce o vlastní minulosti. Pokoušeli se o obrodu jazyka a kultury, ačkoli na to neměli, jsouce ducha nedostačivého. Jungmann (ó té nepoctivosti!) si vypůjčoval slova od jiných Slovanů, Hanka, kterému nestačily staré pověsti v Kosmově kronice, podvrhl „Rukopisy“, Smetana, Mánes, Aleš, Myslbek, Zeyer, Fibich aj. (jaká hanba!) nebádali o jejich historické věrohodnosti, ale inspirovali se ve své umělecké tvorbě poetickou krásou básní, které se tu náhle objevily. A Světlá byla nenadaná snaživkyně a Hálek, favorizovaný současníky před Nerudou, se měl stát českým Shakespearem (haha!) a Neruda byl citový deviant, a proto tolik přilnul k národu. Mácha byl dobrý básník, ale to jen dík jakési barokní filiaci své poesie. A Palacký s celou politickou reprezentací šli manifestovat do carské Moskvy (taková ostuda!) a Havlíček byl šovinista, Masaryk venkoncem povrchní myslitel a posléze podlý (!) politik a všechny ty panslavismy, austroslavismy a čechoslovakismy byly jen provokací vznešených idejí německého hegemonismu, založeného přímo „plemenně“ „státotvorným géniem Germánstva“. Češi si nedovedou vládnout (na rozdíl od Maďarů). Nepřestajná nedostačivost české kultury a bažení po nedostižných vzorech se promítlo i do budování Národního divadla (Národ sobě? K popukání. Takový národ!) a Sokolové byli paramilitantní organizace (!) atd. atp.

Podiven č. 3 "s výhradami" - Milan Otáhal
V antiemancipačním zaujetí vadí autorům všechny projevy českého vlastenectví, nedbání „integrující role křesťanství a katolické církve“ a nerespektování „státotvorného génia německého národa“. A aby nás snad nenapadlo aspoň zčásti se státotvorně integrovat, shromažďují rozsáhlý aparát ideologické munice pro separatistické rozeštvávání nejen Čechů a Slováků, ale i Čechů a Moravanů.

Podle Podivena jsou si Češi svými osudy i v nové době sami vinni. Nemuselo se jim spolu se Slováky podařit národní obrození, úspěšné angažmá v první světové válce, zřízení společného státu a vcelku zdařilé usilování o prosperitu, demokracii a humanitu. Hitler nemusel žehrat na „versailleského zmetka“, ujímat se svých soukmenovců, kteří si přece ČSR nepřáli, nemuselo být „Mnichova“ ani protektorátu. Ve střední Evropě mohl být klid. Jistě, naši předkové mohli jít dějinami i jinou cestou. Polabské a Pobaltské Slovany již hlava nebolí. Ba ani Lužické Srby pomalu také už ne.

Podle Podivena bychom konečně měli uznat „plemennou schopnost vládnout“, které se nám nedostává. Nezasloužili jsme si stejných práv a svobod. Kajme se v pokoře a podívejme se na sebe očima svých protivníků. Dáme Podivenovi za pravdu a rozloučíme se, parafrázujíce slova básníka „Zmoudření dona Quijota“:

"Ach, teď konečně vidíme své bláznovství a hůře – svou moudrost. Jací jsme to byli blázni: Co jsme si toho navymýšleli! Neexistuje svět, o kterém jsme snili. Je nutno smířit se se skutečností a vidět věci, jak skutečně jsou. Celá naše minulost je jen hloupý a směšný sen. Nyní budeme bdít, ó jak my budeme bdít! Není nic velkého v našich dějinách, že, Podivene? Není nic krásného v naší kultuře, že, Podivene? A láska k vlasti? Nemiluje se přece vůbec, jsme-li rozumní, viď, Podivene? Jsi spokojen? Můžeš teď začít tesat epitaf pro náš národ: „Uznal své chyby. Je dobrý. Je moudrý. Je mrtev."
A všechno to mrzké, co méněcenný národ podnikal pro svou sebezáchovu a rozvoj, nezralý, neschopný a nízký od začátku až do konce, může být zapomenuto. Věnujme vděčnou vzpomínku svaté říši římské německého národa i dobrotivému mocnářství rakousko-uherskému. Jejich bohulibý odkaz znovu ožívá v nových strukturách.

Ale teď bez ironie. Zaráží, že renomovaní autoři nepřistoupili k tématice jinak, v rámci „Česko–německého porozumění“ nově, interkulturně, že se nepokusili paralelizovat nezrušitelné protivy a hledat integrující momenty na vyšší úrovni obecnějších, všelidských kulturních hodnot. Místo toho napsali jen pamflet, hanopis, sbírku pomluv a špinění v duchu nejhrubšího nacionalismu – arci, v tom lze spatřovat jisté novum – na domácí půdě a z českého pera – nepokrytě protičeského zaměření. Znám reakce čtenářů, kteří nejsou dost imunní proti podobnému druhu „psychologické přípravy“: „To je hrůza, jak se nám lhalo! Už abychom fúzovali s Rakouskem nebo Bavorskem!“ Anebo: „Bylo nám toho obrození zapotřebí? Mohli jsme být dávno Němci a mít pokoj!“

Autorská trojice, politolog, psycholog a historik, dobře vědí, co dělají. Pod záminkou „léčení národní duše“ a „boření mýtů“ předvedli techniku totální destrukce sebedůvěry národa. Předvedli techniku ponižování, napadání a ničení sebeúcty člověka a jeho identity, založené na národní příslušnosti. Pokusili se znevážit, znehodnotit, znectít všechno, co se v našem vědomí váže k národní historii, národní tradici, národní kultuře. Pokusili se připravit nás o naše národní hodnoty a ideály. Bytost, která je zbavena vědomí svých hodnot, není schopna činu. Národ, zbavený sebeúcty, není schopen hájit své zájmy.

Ptáte se, co přivodilo ten nepochopitelný útok na naši historickou paměť, na naši národní identitu, na smysl našich dějin, na samu existenci národa? Trojice se jménem Podiven patří k odpůrcům předlistopadového režimu. Tito dříve disidenti, dnes příslušníci vlivných politických a kulturních elit, přijali v letech totalitarismu za svou perfidní zásadu „nepřátelé našich nepřátel jsou našimi přáteli“. Z nepřátelství k domácímu socialismu hledali a nacházeli oporu antisocialistických sil u našich sousedů v zahraničí, bohužel zhusta i protičeského revanšistického zaměření. Jejich tehdejší spolupráce se neomezila jen na (v té době aktuální) „studenoválečné“ měření sil mezi západním a východním blokem. Disidenti převzali vstřícně i „nový“ pohled na naše národní dějiny – z dílny německé imperiálně nacionální historiografie.


Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. 

36 komentářů :

 1. Zrádci národa - celé to okolí Václava Havla bylo prošpikováno zrádci a diletanty!!! A my si to nechali líbit :-(

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel, spolu s Havlem, kterého si komunisti pěstovali jako vzácnou kytičku, se k moci po převratu(tedy předání moci komumnistů zase komunistům) v roce 1989 dostasli lidé bez charakteru a bez skrupulí, kteří byli schopni prodat vlastní matku do bordelu. Proto to u nás dopadlo tak jak to dopadlo a bude velmi, velmi dlouho trvat než se to opět trochu pozvedne a spraví.

   Smazat
 2. Je s podivem, že Češi jsou si skutečně svým osudem sami vinni. Kdo jiný si vycinkal výprodej a devastaci nejen průmyslu a zemědělství, ale i kultury? Pokřivení školské výuky od základních stupňů až po vysoké? Kdo opět s neskonalou hloupostí volí do zákonodárných orgánů protilidové a protinárodní tragické postavy dnešní truchlohry? Není to ten náš hrdý národ? T

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když jsi necinkal, tak tos musel být v nomenklatuře a jsi tedy původce stagnace, pronásledování lidí a zadrátovaných hranic. Jsi spoluviník, že přes 250 000 spolustraníků jste vyloučili ze svých řad a pronásledovali. Oni upřímně hledali cestu k lepší společnosti, ne ke kapitalizmu, a vy jste je zničili! Tak o cinkání raději pomlč. Na samém počátku dnešního průseru jste stáli vy, normalizační papaláši!!!

   Smazat
  2. Ja jsem taky necinkal a nebyl jsem v KSC anobrz v prvnim rocniku stredni skoly. Necinkal jsem, protoze vim kdo cinkal nejvic. Nejvetsi dementi, ti co se chteli ulejt z vyucovani a par trubek, kteri jeste nemeli paru o zivote. To bylo cele to hnuti. Pak tam bylo taky par takovych, co nevedeli co maji delat, tak se pridali k davu. Ale podstatne je, ze se necinkalo za zmenu systemu, ale zlepseni systemu. A z tohoto duvodu je Havel prolhanej lhar, protoze z balkonu sliboval neco uplne jineho nez delal. Ten by mel byt z dejin vymazanej a ne po nem pojmenovat letiste. To je jako se dobrovolne polejt dehtem a vvalet se v peri.

   Smazat
  3. 15:36-Jste demagog a lhář!Chodili cinkat
   lidé,kteří nemyslí dál než do zítřka.Vy
   jste zřejmě jeden z nich.Stačí Vám slovo
   a slib a jste spokojen.Nebo patříte mezi
   ty,co stát rozkradli a rozprodali?Potom
   se nezdržujte a jděte na jiný server.
   Petr Majevský

   Smazat
  4. Naprostý souhlas s 14:02. Již v 6. stol. n.l.napsal Pseudo-Maurikios ( Byzantský vojevůdce) ve své vojenské příručce "Národové slovanští nedají se přemluviti, aby otročili a byli poddáni. Nemají nad sebou vlády a navzájem na sebe nevraží. Buď se neshodnou nebo shodnou-li se druzí prostě dohodu přestupují. Protože u nich jest mnoho knížat a ti jsou mezi sebou nesvorní. Doporučuje se získávati si některé přemlouváním nebo dary, a na ostatní dotírati, aby se nespojili."

   Smazat
  5. PAW
   Ovlivnovani kultur odedavna a Pradavna nema nic spolecnyho s brepty nahore. To delali, delaji a budou delat vsechny vyspele kultury vcetne cechu. Nic spolecneho s afroaraby ovsem..
   A jejich SLUHY !!
   To je cela vedni disciplina a ta se nazyva Srovnavaci literatury , vedy a kultury , jak nazev sam napovida ...!!!
   uz zase Inteligenti hodne perli do nas !!
   nedejte se.
   PAW

   Smazat
  6. 15:36 styd se havlozradce

   Smazat
 3. A Podiven č. 1 jedna, dlouhodobě sedící v Senátu, samozřejmě za lidovce, chtěl být opakovaně prezidentem Česka. To by byla trefa. To by byl horší než Hácha, o kterém mám nízké mínění, ale přece, Hácha nebyl, alespoň aktivistický. Kdežto kdyby tam seděl Pithart, tak už máme dvojí nápisy; a samozřejmě první by byl jazyk německý, protože je to přece říšský jazyk, který spojuje "naše" kmeny, že? A takového dobrodince přes dvacet let držíme v Senátu?!
  Morave

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zrovna E. Háchu pranýřovat opravdu nelze. Je třeba trochu znát historii a dozvíš se, že s Eliášem zachránil hodně Čechů před popravou. To Beneš popravy nepřímo vyžadoval a právem měl být označen za velezrádce a napomáhače komunismu.

   Smazat
  2. Háchu samozřejmě pranýřovat lze. Proč stál po válce před čsl.soudem? Protože původní dohodu s Londýnem a odbojem zradil a zachoval se mizerně.

   Smazat
  3. PAW
   Nas president Hacha se OBETOVAL a vedel to predem.
   Protoze Benes utekl, nedalo se nic delat, nekdo to vzit musel, aby branil fasistum v nejhorsim. Vedel to, rikal to, ale po valce byl souzen Rabovacimi gardami, luzy a silencu...
   NESUDTE SMELE..
   Kardinal Richeliu z Tri Musketyru.

   Smazat
 4. Je to zrádná chátra, nic jiného, jen lidovci někoho takového mohli mít na kandidátkách.

  OdpovědětSmazat
 5. Prosím, šiřte informace paní autorky dále, je to velmi potřebné.
  Pavel p

  OdpovědětSmazat
 6. Jen díky lidem, jako je neúnavná paní prof. dr. Kučerová, náš národ snad neztratí povědomí o své (skutečné) historii.
  Nikoliv té, kterou pro nás přepisují tito podiveni, aby nás kdosi (zatím za oponou) snadněji ovládl.
  A za nějaký čas si o těchto podivenech č. 1-3 budeme moci už jen říct, že přišli, zasmrděli, odešli. Beze slz ...
  Těmito to ale neskončí!, stále se totiž objevují další a další; kavárenští halíci, krystlíci aj. hermanové.

  OdpovědětSmazat
 7. Pithart, to je jeden z nejnenávistivějších dědků jaký znám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A to ten dědek měl svou politickou trafiku v podobě předsedy zbytečného Senátu!

   Smazat
 8. Potřebujou nad sebou bič a makat v kamenolomu 15h denně!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne, potřebují, aby je lidi prokoukli, demaskovali. Pak pochopí, proč jsme dnes kolonií a ne kvetoucím státem, proč vymíráme a proč máme nuzně malé platy, proč je zničena struktura českého hospodářství, která se ustavovala minimálně 250 let a proč naše vlády jsou jen figurky voděné kolonialisty! Lidé prokouknou a budou konat!

   Smazat
 9. ZÁKLADNÍ OTÁZKA VŽDY ZNÍ "ZA KOLIK" A PAK TAKOVÍ PIDIHARTOVÉ, PRDHODOVÉ ČI OSAHÁLOVÉ NAPÍŠÍ, CO SI KORUPNÉ ŽÁDÁ. Pokud jde o pana Pidiharta, toho bigotně katolického politikáře, co můžete jiného čekat? VŽDYŤ I ON JISTĚ TRPCE NESE EXISTENCI ČESKÉHO NÁRODA, JAK SE MOHL SKVĚT NA POLITICKÉM NEBI VELKONĚMECKÉ ŘÍŠE, KDYBY SI MASARYK, BENEŠ A ŠTEFÁNIK NEUSMYSLELI RESTAUROVAT KATOLICKOU BOTOU V DOBĚ TEMNA I POTÉ DRCENÝ ČESKÝ STÁT. JAK RÁD BY VIDĚL TENTO MUŽÍČEK KATOLICKÉ VÍRY HOLOKAUST ČESKÉHO NÁRODA, JAK JISTĚ VYČÍTÁ ADOLFOVI, ŽE S NÁMI NESTIHL NALOŽIT JAKO S ŽIDY!
  Je pravdou, že z našeho národa církev svatá nadělala otroky, že ho zbavila jeho jmění, dobrého jména, sluhy a služky německého Herrenvolku. A je pravda, že naše účast v tom pseudokřesťanském spolku - EU - je zase osudovou hrou o naše přežití. Čím více tito pseudohistorici a vykladači dějin podle potřeb inkvizice bijí do umíráčku, tím více cítíme potřebu obrátit národ na Východ, máme-li přežít. Na Východ, kde se rodí nový svět, svět života a budoucnosti. Je jen s podivem, jak vůbec mohou takové "mozkové trusty (nebo trusy?)" se zahazovat takovou malicherností, jako je český národ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pithart se prý již objednal na plastiku. Budou mu prý dělat šikmé oči a žlutou pleť. Neví se však stále rozhodnout. Prý čeká na výsledek voleb ve Francii. Je připraven být neustále v čele!

   Smazat
 10. Je třeba myslet pozitivně. Nechť se Podivenové sami sžírají ve své nenávisti. Nekrmme je svou energií. P.K.

  OdpovědětSmazat
 11. Zrádci 1,2,3.
  Ve skutečnosti se jedná o tři polointeligenty, polovzdělance.

  OdpovědětSmazat
 12. NÁRODNÍ OBROZENÍ
  ...postavit církev mimo zákon a zmrazit ji veškeré účty*

  OdpovědětSmazat
 13. to je strašný jak jsi vlastizrádci můžou veřejně otvírat huby a říká jse tomu demokracie

  OdpovědětSmazat
 14. Likvidace národa:
  A) zneuctění národa a jeho kultury
  B) zrušení hranic národního teritoria
  C) obsazení národního teritoria zaostalou kulturou s agresivním netolerantním náboženstvím
  D) nahnání původního národa do menšinových ghet
  D) změna genetického kódu zbytků národa a jeho konečná likvidace = splněním vlhkého snů globalistů o připravenosti obydleného území k jejich světovládě

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pardon, druhé D) mělo být E).

   Poznámka: Ad A) je první stupeň národní velezrady a fašistické likvidace národní různorodosti. Je to útok na vývojovou a druhovou diverzitu. Příprava zoologické zahrady s jednou žížalou! Ostatní netřeba! Pro fašisty, psychopaty, parazity a idioty!

   Smazat
 15. Pithart je jedna z největších prodejnejch děvek, co česká země nosí. Bez kouska cti v těle. Kam vítr tam plášť. Takový zdeformovaný korkový špunt, který vždy a za všech režimů pluje na hladině. Jeho tvorba odpovídá jeho uvedenému profilu.

  OdpovědětSmazat
 16. Co se divíte nad "Podivenem". Každý se musí nějak uživit (tak třeba Čurda z Out Distance). A tihle tři hoši za třicet stříbrných taky zradí i své nejbližší. Např. Pithart - pochází ze staré komunistické rodiny a sám byl taky v KSČ. A když ho vyloučili z partaje, tak se začal živil kolaborací pro změnu se SDL (Sudetendeutsche Landsmannschaft) - nepsal ty pomluvy zadarmo. U těch ostatních byla motivace podobná. Je jen divné, že jim to StB tolerovala (že by nevěděla kdo se za tím Podivenem skrývá, je málo pravděpodobné).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Že by byl Péťa další spolupracovník kdekoho? Bývalou StB počínaje a globalisty konče? Takový všivý agent "multiler"?

   Smazat
 17. Pod pseudonymem Podiven je esenciální vychytralý, manipulativní, demagogický a bájně lhavý žid.

  OdpovědětSmazat
 18. To si cesi havlismem dosadili vsi do kozichu
  Bez krve se vlastizradcu cesi nezbavi
  Ostatne nikdo
  Rikitan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak se tady do nas neser a di jinam, smirovat a pomlouvat. nadhero.
   Zrudna, spatna svine.
   PAW

   Smazat
 19. Neboť co Husák v base držel, dobře držel, bohužel se to dostalo ven a teď to škodí.

  OdpovědětSmazat
 20. Tady si přečtěte o Slovanech od Horáka, vřele doporučuji a šiřte dále
  http://qwertzuiop.wbl.sk/O_Slovanech_uplne_jinak.pdf

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.