Reklama

.

.

neděle 28. května 2017

Mýty o novele stavebního zákona


Zbyněk Fiala
28.5.2017 VašeVěc
Špatné poučení vyvodili politici z událostí, jako byl sesuv svahu Středohoří na dálnici D8. Místo, aby si vážili hlasů zúčastněné a odborné veřejnosti při schvalování staveb, které je upozorňují na rizika, snaží se je novelou zákona umlčet. Jako kdyby šlo o to, aby stavby byly pomalejší a dražší.


Novela stavebního zákona, která slibovala zjednodušení a zrychlení stavebního řízení, pokračuje ve svém komplikovaném průchodu Parlamentem ČR a je nyní v Senátu, viditelně v havarijním stavu. Ústavně- právní výbor uznal, že jednostranně koncipovaná novela porušuje ústavou zaručená občanská práva, a proto navrhl její zamítnutí. Novela totiž chce vykostit paragraf, podle kterého se mohou lidé prostřednictvím spolků vyjadřovat v územních a stavebních řízeních. To ani dnes neznamená, že je mohou blokovat.

Jak upozorňují nevládní organizace sdružené v asociaci Zelený kruh, navrhovaná úprava paragrafu 70, který propojuje zákon o ochraně přírody se stavebním zákonem, znemožní reakci veřejnosti prostřednictvím spolků na takové stavební záměry, jako je výstavba spaloven, supermarketů, průmyslových zón, skladových hal, lomů, průzkumu těžby břidlicového plynu, uranu, uložení radioaktivního odpadu atd. Nevládní organizace varují před největším zásahem do občanských práv od roku 1989. Zamítavý přístup ústavně-právního výboru Senátu k novele jim fakticky dává za pravdu.

Lidová moudrost říká, že chybami se člověk učí a jenom hlupák stejné chyby opakuje znovu a znovu. Modelový příklad toho, k čemu vede arogantní opovrhování názorem zúčastněné a odborné veřejnosti nabízí osud dálnice D8, jejíž trasa byla navržena silou napříč chráněnou krajinnou oblastí a ještě přes notoricky známá sesuvná území. Stalo se to přes protesty ekologů, geologů (dokonce i státní služby) a mnoha občanských sdružení, která poukazovala na tato odborná zjištění. Dopadlo to podle očekávání, politici prokázali svoji mocenskou převahu a prosadili nevhodnou trasu, která pak byla zavalena a dodnes se tam jezdí jen pomalu a jedním pruhem.

Když jsem o tom před časem točil televizní dokument, nestačil jsem se divit, jaké triky byly při schvalování použity. Ten nejlepší spočíval v tom, že EIA pro dálniční stavbu a lom nad dálničním tělesem se posuzovaly zvlášť. Jako by tam ten lom nebyl. Nyní se karta obrátila a ministerstvo dopravy lom žaluje za údajné způsobení sesuvu, přestože lom vznikl sto let předtím, než se pod ním koplo do hlíny. Těžko si mohli projektanti nevšimnout, že tam je. Občanští aktivisté, kteří na nevhodnost trasy poukazovali a jejichž podmínky nebyly vypořádány, hledali pomoc u soudů, a ty nakonec vyhráli. Ale v našem systému se na výsledky soudů nečeká a staví. Když pak stavebník prohraje, můžeme ho za to leda tak pranýřovat na nástěnce.

Příčiny střetu s realitou jsou zřejmé, někteří politici prostě reagují na ochranu přírody jako býk na červený hadr. Přírodní zákony jsou jim k smíchu, protože k soudu nemohou. Argumentují pracovními místy, a to se jim vytknout nedá, když se stavba jako D8 protáhne a prodraží. Když narazí na odpor, drží se demokratické zásady, že kde síla selže, potřebujeme ještě větší sílu. Teď by chtěli neprůstřelné zákonné zmocnění, aby jim to veřejnost musela strpět.

Hnutí DUHA, Frank Bold, NESEHNUTÍ, České společnosti ornitologické, Hnutí Brontosaurus a asociace ekologických organizací Zelený kruh se nyní pokusili ve společné tiskové zprávě vysvětlit demagogii tvůrců uvedené novely stavebního zákona a jejich pokusy, jak veřejnost omámit sadou průhledných mýtů. Toto je jejich sdělení:

Mýty o novele stavebního zákona anebo informace po česku

Jaké informace (ne)dostávají politici a veřejnost o povolování staveb a dalších průmyslových činností při aktuálním rozhodování Senátu o právu občanů chránit své okolí

Projednávání vládní novely stavebního zákona a souvisejících zákonů doprovází řada mediálně citovaných mýtů, které podstatně zkreslují veřejnou debatu. Zásadní mýtus vznikl např. tím, že ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) i někteří poslanci v rozporu s realitou tvrdí, že práva občanů krácena nejsou, což není pravda. V čem ty oblíbené mýty spočívají? 

1. Mýtus: Účastníci řízení mohou blokovat a zdržovat rozhodování o stavbách.

Reportáž v ČT (1) uvedla citaci z vystoupení Jaroslava Foldyny (ČSSD) v Poslanecké sněmovně, kde obhajoval svůj pozměňovací návrh na vyloučení veřejnosti z připomínkování dopadů staveb na přírodu a krajinu. Podle jeho názoru se zasláním připomínek v zákonem určené lhůtě spolky zavinily smrt mnoha lidí na silnicích v okolí připravované dálnice.

Podobně se vyjádřil spolupředkladatel tohoto návrhu – poslanec Adámek (ČSSD): "Jde jen o to, aby se původní dobrý záměr nezvrhl, a on se zvrhává, kdy někteří lidé až vydírají investory, a tím stát i nás všechny, blokováním některých staveb.“ (2).

Lživé výroky podrobně vyvrací analýza (3), kterou obdrželi poslankyně a poslanci ještě před zmíněnou debatou. Popisuje přesný postup rozhodování o dálnici D8, kdy MŽP celých 6 let rozhodovalo o udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny (kvůli průchodu dálnice přes CHKO), stavební úřady vedly územní a stavební řízení 5 let, ŘSD stavělo dálnici 10 let. Celé tři roky byla stavba pozastavena kvůli sesuvu způsobenému právě ignorováním připomínek spolků a odborné veřejnosti. Spolky v průběhu řízení využily legální max. 15 - 30 denní lhůty k vyjádření. Podaly následně několik žalob, ty ovšem neměly odkladný účinek, a tudíž neměly žádný vliv na délku rozhodování.

Analýza rozhodování o stavbě velkého bytového domu v Praze 8 přinesla podobné zjištění. Územní a stavební řízení trvala dohromady přes dva roky. Na připomínky účastníků řízení – včetně veřejnosti – zákon pamatoval lhůtami v celkovém součtu 87 dní. Také v tomto případě probíhá soudní spor bez přiznaného odkladného účinku, takže neměl žádný vliv na délku rozhodování (4).

O využití či nevyužití připomínek a o délce řízení totiž rozhoduje výhradně příslušný (zpravidla stavební) úřad. Případné odvolání účastníků řízení může následně uspět jen tehdy, je-li vydané úřední rozhodnutí nezákonné. Soud může nezákonné povolení ke stavbě zrušit v zákonné lhůtě nejpozději do 3 měsíců. Jak ukazuje případ dálnice D8, ani delší soud nemá vliv na další rozhodování. Průtahy, které vadí stejně investorům i občanům, tak mohou být způsobeny výhradně na straně úřadů.

2. Mýtus: Připomínky spolků brzdí rozvoj státu

Stát nedokázal k novele předložit jedinou studii o příčinách průtahů v řízeních. Spolky se účastní jen nepatrného zlomku rozhodování o stavbách. Průzkum řízení vedených stavebními úřady velkých měst před třemi roky ukázal, že některý/kterýkoli z účastníků povolování staveb (obec, majitel sousedních pozemků či spolek) se odvolal jen v pěti procentech případů. V drtivé většině případů mu nadřízený úřad dal za pravdu (5).

3. Mýtus: Novela stavebního zákona zabrání veřejnosti zdržovat stavby dálnic.

Předchozí vysvětlení ukazují, že veřejnost nemůže stavby zdržovat, protože o délce a výsledku řízení rozhodují úřady. Kontroverzní poslanecký návrh se ale navíc velkých staveb posuzovaných v EIA - tedy především dálnic - vůbec netýká, což jeho předkladatelé uvádějí v důvodové zprávě ke svému návrhu (6). A potvrzují veřejnými vyjádřeními, např. poslanec Adámek (ČSSD): „Pokud stavby spadají do kategorie EIA, tedy vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí, tak mají všichni právo se vyjádřit.“ (7). Jindy ale uvádějí výroky zcela opačné, např. opět poslanec Adámek: "Nebylo smyslem zabránit občanům, aby se vyjadřovali k tomu, když se někde něco staví, ale aby se u některých velkých staveb zabránilo obstrukcím." (8).

4. Mýtus: Nic nebude omezeno, nikdo nebude vyloučen.

To tvrdí ministryně Šlechtová. Zásadně ovlivnila klíčové hlasování Sněmovny o novele tím, že tvrdila shromážděným poslankyním a poslancům, že práva nebudou krácena, protože jsou v zákoně o ochraně přírody. Jenže právě ten je novelou paní ministryně o toto právo vytunelován. Ani poslanec Adámek není ochoten to přiznat a říká: „Není pravda, že něco omezujeme." (2)

5. Mýtus: Ekologické organizace nepodporují rychlejší rozhodování.

Není to pravda, protože Zelený kruh, sdružující ekologické organizace, a Nadace VIA shrnuly základní principy pro rychlejší, kvalitnější a transparentní rozhodování do společné výzvy Za spravedlivé rozhodování o stavbách (bit.ly/vyzvaZK). Výzvu již podporuje 120 organizací a více než tisíc architektů, stavařů, ekonomů, ekologů, ochranářů, novinářů, politiků a dalších občanů. S rostoucí veřejnou podporou již několik let opakovaně vyzýváme státní úředníky a zákonodárce ke zjednodušení a zrychlení rozhodování o stavbách. Stejně vystupoval zástupce ekologických organizací v meziresortní skupině pro přípravu novely stavebního zákona, kam byl přizván ministerstvem pro místní rozvoj.

Poznámky:

1) http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100521/obsah/546547-stavebni-rizeni-s-verejnym-pripominkovanim

2) Poslanec Adámek v ČRo: http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/1727703

3) http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2017/03/Infografika_dalnice_v02.jpg

4) Infografika bytový dům

5) Průzkum mezi stavebními úřady shrnuje infografika (http://bit.ly/infolistEIA).

6) Jak by vypadalo připomínkování vlivů staveb na životní prostředí v případě schválení pozměňovacího návrhu Jaroslava Foldyny, ukazuje níže uvedený obrázek:

7) Poslanec Adámek v ČRo: http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/1727703

8) Poslanec Adámek v Echo24: http://echo24.cz/a/i85av/drsna-pravidla-stavebniho-zakona-lidem-se-omezi-moznost-vyjadrovani).

Kontakty:


Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí a ředitel Zeleného kruhu, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Vojtěch Dědek, vedoucí servisu pro občany Frank Bold, 607 558 987,
vojtech.dedek@frankbold.org

Hana Chalupská, koordinátorka programu Občanské oko NESEHNUTÍ, 731 181 990, hana@nesehnuti.cz

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Zelený kruh je asociace, která sdružuje 26 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí.

Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.

16 komentářů :

 1. Čím více lidí může mluvit do díla, tím méně se udělá. Každý z nich se snaží o uplatnění svých, "bohulibých i zločinných", záměrů.

  Investor (stát) by měl zadat záměr a vybraný projektant odborně posoudit jeho možná rizika (včetně ekologických) a zpracovat projekt, který tato rizika eliminuje a je schopný realizace.
  Není-li investor na potřebné odborné úrovni měl by si nechat projekt posoudit superrevizorem, který by měl i následně ručit za jeho provedení vybranou stavební firmou. Superrevizor musí být za kvalitu odvedené práce hmotně odpovědný.

  Mnohým investorům, projektantům a stavebním firmám se to ale nebude "líbit".
  L.S.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozhodně by to šlo i bez Ministerstva životního prostředí, různých odborů na krajské a regionální úrovni a různých ekologických a neziskových organizací sdružených např. pod názvem "Zelený kruh".
   Hned by bylo např. na výstavbu základních a mateřských škol, infrastruktury měst a obcí, atd. L.S.

   Vymazat
 2. Už seznam kontaktů svědčí o zaujatosti článku.Je potřeba rázně ukončit destruktivní činnost neziskovek, které nám škodí za naše peníze téměř všude, kam se podíváme. Jaký paradox a ostudná slabost!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Při shlédnutí všech tří předchozích příspěvků se mi nechce věřit. Nemáte představu, dokud neprojdete osobní zkušeností s ochranou přírody, co všechno se dá za peníze developerů od lidí kompetentních v ochraně přírody a životního prostředí koupit. Jednoduše: úplně všechno. Za osm let boje proti drzému projektu drancování v přírodní rezervaci bilance stovky hodin volného času, desítky tisíc Kč svých soukromých nákladů, spousta stresů z bojů proti "mocným". Pocit uspokojení z toho, že lidi naší přírodu nedali, patří k tomu nejlepšímu, co jsme za posledních 27 let prožili.

   Vymazat
  2. 14:50 Kdyby státní úředníci, v řádově menším počtu, byli na potřebné morální a odborné úrovni nikdo by si "za peníze developerů od lidí kompetentních v ochraně přírody a životního prostředí" nic nekoupil.
   Ryba vždy smrdí od hlavy a tento fakt žádná ekologická organizace neodstraní, spíše naopak ... L.S.

   Vymazat
 3. Oddělená EIA na lom a na dálnici způsobila sesuv :-))

  OdpovědětVymazat
 4. Nejhorší v tomto případě je dopřávat sluchu těm
  tzv.ekologům,kteří jsou ve většině amatéři.
  Odborníci mají možnost svoje pro a proti uvést
  v oficiálním dokumentu.Zelení si osobují právo
  do všeho kecat.Např.do rozhodování ohledně
  silnice č.44.K té dávala odmítavé stanovisko
  i Studénka,které se to vůbec netýkalo.Na zelené
  nebrat zřetel!
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 5. Nový zákon neblokuje vyjádření občanů ke stavbě. Připouští však námitky pouze v začátcích řízeních a ne opakovaně. Že dosavadní úprav st. řízení neprodlužje nedůvodně stavby je blud. Ekoteroristé podávají žaloby a již udělené stavební povolení je rušeno. Nevím proč se pisatel článku zastává takových "organizací" jako Děti země, Jihočeské matky a pod. Vašek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:58 Odpověď je nasnadě - je zřejmě jedním z nich ...

   Vymazat
 6. Ach, kolik lidské blbosti a arogance se sejde v jedné debatě. Diskutující (14:50) netušil, že nejen tři příspěvky před ním, ale i ty po něm budou ze stejného hnízda společenské hlouposti, naivity a indikované frustrace.
  Kolik jen na Praze 5 muselo vzniknout občanských hnutí, aby si místní obyvatelé chránili své životní prostředí před neomalenou, arogantní ziskuchtivostí investorů, namyšleností a prodejností architektů a korupčností a nekvalifikovaností politiků a úředníků. Kolik iniciativ vzniklo po celé republikce kvůli zbytečným, necitlivým stavbám obchodů, silnic, činžáků, fabrik.
  Úplně debilní je představa, že stačí, když se to dá vyřešit odborníkovi. Jako by odborníci nebyli prodejní. To, že někdo napíše takovouto hovadinu i po několika letech provozu NR a dalších webů, kde už bylo x-krát doloženo, jak odborníci zneužili svého postavení a znalostí k manipulaci ostatními, je děsivé.
  Vy namyšlení pitomci neustále brojící proti neziskovkám, kdo myslíte, že vedl boj proti radaru, proti tzv. církevním restitucím, proti zdravotnickým poplatkům? Táhli to lidé, kteří měli své normální zaměstnání či studium a vedle toho četli, hledali informace, zpovídali vojáky, politiky, historiky, právníky, lékaře, ekonomy. Kdo myslíte, že zachraňoval za totáče rozpadající se hrady, úzkokolejky, lokomotivy, opálové doly, historické technické stavby a kdoví co dalšího. Lidi, kteří nečušeli doma či v hospodě, ale po práci studovali archívy, studovali další obory, obcházeli úřady, stranické a svazácké sekretariáty, organizovali členy ČSOP a SZOPK, pořádali brigády, školení, makali na sobě a s druhými a dnes jsou špičkovými odborníky širokého rozhledu a hlubokých oborových znalostí - na rozdíl od líných pitomců bušících do klávesnice na internetu.
  Dát dohromady balík přírodních podmínek, vlivů a zákonů se společenským děním a myšlením - to je kláda, k níž se tito lidé dostali většinou od místních problémů a dnes jsou krajinnými architekty, kteří znají několikasetletou lidskou historii regionu a miliony let historie přírodní toho území, znají lidskou přízemnost řady mocných a odborně způsobilých i lidskou velikost normálních občanů, kteří se vzepřeli mocným, penězům, pomluvám, zastrašování, lžím.
  Až budete mít za sebou nějakou bitvu o park, lesík, zelenou plochu, za kvalitní architekturu, za urbanistický rozum, za památku, za čistý vzduch a vodu, tak se do diskuse zapojte. Zatím ale je opakujete žvásty, které mocní - hloupí a koupení politici, bezskrupulózní investoři a jejich právnické a mediální děvky - vnesli do veřejného informačního prostoru, aby oblbli pod hesly o úsporách, nákladech a rychlosti staveb stádovité prosťáčky.

  (pokr.)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. (dok.)
   Kvůli tomu, že G. Söros ap. financují pár neziskovek, které promyšleně kombinují obecně prospěšnou činnosti a politickým vměšováním, útočíte na všechny neziskovky a znevažujete dřinu tisíců nadšenců. A ještě máte tu drzost a pitomost to psát na NR - neziskový projekt, který dělá také pár "šílenců" ve svém volném čase, za své peníze ne pro sebe, ale pro 10 milionů Čechů včetně debilů jako jste vy.
   Odveďte stovky či tisíce hodin svého života, stovky a tisíce svých korun, svoji životní energii, myšlení, vůli, naštvanost, ale i radost, přátelství, vtip na nějakou iniciativu ve svém okolí, regionu nebo na celostátní úrovni a pak rozumujte nad ne/účastí veřejností na politickém dění, na rozhodování o věcech veřejných, o společném prostoru, o rozpočtu veřejné správy. Nemyslete jen na sebe, svůj dům, své auto, svoji dovolenou, ale snažte se vžít do situace lidí, kterým chtějí postavit za plotem dálnici, kterou mohou vést o 200 dál, pátý supermarket ve městečku, vykácet několikasetletou alej, postavit "moderní" škatuli mezi gotickou, renesanční či barokní zástavbu. Architektonických, urbanistických a stavbařských prasáren je plná republika a vytvořili a odkývali je lidé studovaní v daném oboru, řádně zvolení, s patřičnou úřední kvalifikací. Spojuje je přezíravost k cizím potřebám a zájmům - a to je i to, co je spojuje s vámi, kteří nedohlédnete ani na konec svého nosu, protože by vám jinak bylo jasno, že vyšachováním veřejnsoti z rozhodování o věcech veřejných si svazujete sami ruce k budoucí obraně svých vlastních potřeb a zájmů. Jste jako ovce, provůdcovský dav, ale je ovšem pravda, že i to je životaschopný model.
   KR

   Vymazat
 7. 21:15 Zaujala mne ta vaše věta "Jako by odborníci nebyli prodejní". Kde berete tu jistotu, že všechna ta občanská hnutí zasazující se o ochranu životního prostředí nejsou také"prodejná" ? Vše souvisí se vším - jsou-li prodejní někteří odborníci, jsou zřejmě prodejní i někteří ekologičtí aktivisté, apod.

  Zvláště nyní, kdy stát jako takový, neplní své funkce... Zřejmě vůbec nechápete, co se to u nás vůbec děje ...
  L.S.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud Jste přečetl celý příspěvek, tak Jste tam snad nalezl zmínku o neziskovkách G. Sörose ap. Drtivá většina aktivistů neziskovek, stovek občanských sdružení, hnutí a iniciativ maká zadarmo, takže jaksi nemohou být prodejní. Evidentně vůbec nechápete, neboť ani netušíte, jak to v občanském sektoru běží.
   Někteří z brontosaurů a stromáků odpracovali na záchraně české a slovenské přírody a památek i tisíce hodin bezplatně. Na internetu si najděte občanské aktivity na Praze 5, tam fungovalo několik, asi pět, sdružení, které bojovaly proti developerským zhůvěřilostem na pětce, zčásti to byly ještě dozvuky Jančíkova starostování požehnaného zastupiteli několika vážených politických stran.
   Ano, je i pár aktivistů zaplacených kýmsi, nejen Sörosem. Kým ale byli placeni ti, kteří varovali před trasováním D8 po nestabilním úbočí inkriminovaného kopce a doporučovali tunel? Prodejní ekologové vesměs neběhají po stavbách, lesích, archívech, soudech, netráví večery se spoluobčany na schůzkách, ale obědvají a rokují s investory o jejich a svých kšeftech s ekologickými limity, kritérii, podmínkami, výrobami, službami atd. Např. Greenpeace se vyhýbá financování od právnických osob právě kvůli tomu, aby minimalizovali riziko závislosti a podjatosti. Jinak je dobré zabrousit někdy na webstránky některých neziskovek a sdružení a zjistíte, že jejich členové jsou v oboru velmi fundovaní a dovedou logickými pochody vyargumentovat kydy korporací, politiků a úředníků a odhalit za podezřelými rozhodnutími a postoji ziskuchtivost, prodejnost a neznalost.
   To, že stát - politici a úředníci - neplní své funkce, je kvůli občanským aktivistům a jejich organizacím? Kdyby aktivní občané nedoráželi na politiky a úřady, např. prostřenictvím zákona č. 106, tak to už by teprve nic stát neplnil.
   Opakuji, evidentně vůbec netušíte, v jakém stavu česká veřejná správa je, v jakém stavu jsou politické strany, jak se zde chovají zahraniční a tuzemské korporace. Pokud si je aktivní občané neohlídají, tak jim ukradnou stát před očima, vydrancují zdejší zem a je samotné učiní otroky. Chápu, že stádní část národa to ještě podpoří nadšeným souhlasným bečením před branami jatek, ale nestádní část se pere za práva svá i spoluobčanů a právo spolurozhodovat o akcích ve veřejném prostoru či s dopadem na veřejný prostor k nim náleží. Klidně budu jezdit o rok déle po objížďce po okreskách, jen když postaví obyvatelům obce X takový obchvat, který bude respektovat jejich potřeby a zájmy a nebude dalším urbanistickým, investorským a stavbařským zločinem. Levicovost není o stádnosti, podlézání úřadům, vzývání vůdce, pochodování dle mediálních trubačů, je o poctivém vyřešení problémů ne nikomu na úkor, o diskusi a vládě s občany, nikoli bez nich a proti nim, o společném informování, společném rozhodování, společném konání, o společné zodpovědnosti a společném účtu kladů a záporů. Chce-li řetězec něco udělat pro obyvatele nějakého města, tak ať na ně nehledí jen jako na kupující, ale právě jako na obyvatele určitého území. Chcete-li vést s občany diskusi o něčem, musí to nejprve chtít ta část Vaší mysli, kde je centrum mravnosti, vztahu k okolí, serioznosti, upřímnosti, teprve, když tato část hlavy řekne "pojďme do toho", tak příjde čas té části hlavy, kde máte uloženu odbornost k danému tématu. Je ovšem pravda, že u hajzlů to může fungovat také ve stejném pořadí, ale i v opačném, když po čase zjistí, že z nějaké akce by mohlo cosi kápnout.
   Pokud lidé nebudou mít brzdu proti úřadům, politikům a soukromým, kořistnickým zájmům, tak teprve budeme zírat, co se bude v tomto státě dít. A o to se vede boj v novele stavebního zákona.
   KR

   Vymazat
 8. V podstatě nám zřejmě jde o "stejnou věc", každý z nás má ale na její řešení jiný pohled.
  Ten váš je se více blíží současné realitě, můj je v současnosti zatím nereálný ...
  L.S.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. K tomu vašemu pohledu ještě dodám : "Blbce a darebáky nepřesvědčíte ..." L.S.

   Vymazat
  2. Myslím, že Jste to trefil - obojí.
   Musí se ovšem pracovat i s hlupáky a darebáky. Ti méně inteligentní zaslouží ochranu před vykutálenými gaunery, nesmí se stát jejich obětí jen kvůli své hlouposti. A u darebáků nesmíme zavrhovat šanci, že je nějaká osobní katastrofa s katarzí po tom, co jim v této osobní tragédii pomůžeme, prohlédnou a alespoň trochu se napraví.

   Omlouvám se za občasnou ironii, ne vždy odolám.
   Jinak bych ještě dodal, že označení ekoterorista vzniklo do značné míry v rámci sporů kvůli D8. A jak se nakonec ukázalo, tito "teroristé" měli pravdu.
   Není ale univerzální lék, nástroj, jak zajistit kvalifikovaná rozhodnutí bez vlivu různých lobby, ideologií, předsudků, nevšeobecných zájmů. Takže se musíme snažit problém a jeho navrhované řešení propátrat z různých pohledů, tj. informačně jej otevřít, zprůhlednit a uspořádat standardizovanou diskusi o komplexnosti a pravdivosti východisek a o alternativách řešení a jejich dopadech a uzavřít to vyjasněním zodpovědností od sběru prvotních informací po přestřižení pásky. To mi ještě připomíná mlhu okolo pravicového zdůvodňování nepřípustnosti vyvlastnění pozemků. Domnívám se, že pravice dobře ví, že by se tím zbavila možnosti manipulovat trasování - samozřejmě dle zájmu majitelů skoupených pozemků - protože vyvlastnění by s velkou pravděpodobností šlo nějakou odborně racionální trasou, ať již navrženou odborníky nebo korigovanou demokratickými občanskými organizacemi a jejich potřebami a zájmy.
   Přeji pěkný den
   KR

   Vymazat