Reklama

.

.

úterý 23. května 2017

Přístup Kataru k uprchlíkům a bezpečnost na Středním východě / Qatari approach to refugees and security in the Middle East

23. 5. 2017
Podle Gulf Times, katarský emir, šejk Tamim bin Hamad al-Thani, vyzval k politickému urovnání konfliktu v Sýrii, kde byly miliony lidí nuceny opustit své domovy.
Při úvodním vystoupení dvoudenního 17. diskusního fóra v Dauhá, které se konalo v rámci tématu "Vývoj, stabilita a otázky uprchlíků", Emir zdůraznil, že mezinárodní společenství musí převzít odpovědnost za velký počet migrantů a nakonec tento problém vyřešit. Dialog, řekl, je nejvhodnějším způsobem řešení všech regionálních a mezinárodních konfliktů.

Šejchova slova o syrských uprchlících vypadají na první pohled dobře, ale přinejmenším cynická, vzhledem k obrovskému podílu země na financování terorismu. Během konfliktu přispěl Katar k eskalaci konfliktu tím, že dodával zbraně (ZDE) radikálním skupinám v Sýrii. Zdá se, že Al Thani také ignoruje skutečnost, že katarský stát ve spolupráci s jeho silnou dezinformační kampaní Al Jazeera je jedním z katalyzátorů humanitární katastrofy, pohromy pro uprchlíky. Katar se stal jedním z klíčových sponzorů "arabského jara", které na celé desetiletí ovlivnilo celý region Blízkého východu.

Uprchlická krize mohla být vyřešena, kdyby Katar skutečně chtěl pomoci Sýrii. Dauha však za žádných okolností neodmítne podporovat syrské nelegální síly. Proč?
Podle El Mundo jsou členové Muslimského bratrstva mezi tzv. Mírnou opozicí a šejk udržuje úzké vazby s radikálními hnutími.

Nezapomeňme, že Dauhá poskytlo politický azyl bývalému syrskému premiérovi Riyadu Farid Hijabovi. Aktivně vyzval k boji proti B. Assadovi a který zdůraznil roli Kataru v obraně a podpoře islámistů, které dokonce z televizních studií Al Jazeera nazýval "bojovníky za spravedlnost" . Takovou politiku nelze nazvat přátelskou, ale určitě ji lze označit jako eskalaci konfliktu.

Je veřejným tajemstvím, že Katar má dlouhodobé plány na výstavbu plynovodu přes území Sýrie do Evropy. Toto vysvětluje Emirovu touhu vytvpřot a financovat různé radikální skupiny. Expert v oblasti geopolitiky plynovodů v Zálivu, James Durso, to potvrzuje ve své analýze strategie Kataru na organizaci přímých dodávek plynu. Argumentuje tím, že nezodpovědná činnost vůdců země směřující k získání superzisku vedla k nejzávažnějším důsledkům pro celý Blízký východ.

Zdá se, že výzva k pomoci syrskému lidu zůstane nerealizována. Katarský emir se jen snaží vytvořit obraz věrné země v předvečer šestého kola syrsko-syrských rozhovorů v Ženevě. Katar se snaží se prezentovat jako stát s ideální islámskou společností, hlavním centrem arabské a islámské kultury a jako stát, kde se úspěšně slučuje moderní věk, islámská sociální spravedlnost, svoboda a rovnost.

Koordinovaný přístup k uprchlické krizi je něco, co by snad mělo být cílem. Ve skutečnosti však vedení této země nevyvíjí žádné úsilí k politickému urovnání syrského konfliktu, ale ve skutečnosti se snaží podněcovat konflikt jakýmkoli způsobem. Dokonce i Washington Post obviňuje Katar ZDE, že ve skutečnosti podporuje islamisty. Není pravděpodobné, že by Katar v blízké budoucnosti opustil tuto agresivní politiku.

Kdo je Al-Thani

Al Thani je osmý a současný emir z Kataru. Je čtvrtým synem předchozího Emíra, Hamad bin Khalifa Al Thani. Po emigraci otce se stal Emirem z Kataru dne 25. června 2013. Katar vyzval k vojenskému zásahu arabských zemív Sýrii v roce 2012, aby ukončily krveprolití . Analytici očekávali, že Al Thani by byl pod přímým tlakem, aby snížil podporu Kataru pro povstalce v syrské občanské válce, kterou Tamim dříve podporoval. Šejk Tamim ve skutečnosti ustoupil poté, co převzal obvinění, především v reakci na podrážděnost, kterou vyjádřily západní mocnosti v katarské operaci, aby snížil podporu ozbrojené opozici, kterou původně podporoval. Nedávno, pod záštitou společné iniciativy se Saúdskou Arábií a Tureckem, kterou podporoval Sheikh Tamim, Katar poskytl syrským povstalcům nové zbraně a vytvořil v Sýrii novou opoziční koalici známou jako "Army of Conquest". Šejk také obnovil podporu své země požadavkům syrského národa na spravedlnost a svobodu během setkání se šéfem syrské národní koalice Khaled Khojou a jeho delegací v dubnu 2015. V červenci 2014 Tamim obnovil obrannou dohodu s USA a potvrdil spolupráci Kataru s americkým Střediskem kombinované letecké dopravy (CENTCOM) v letecké základně Al Udeid. Političtí analytici očekávali, že Tamim bude více konzervativní a zdrženlivější než jeho otec. Protože Tamim je velmi blízký Muslimskému bratrstvu, očekává se, že bude hlavní prioritou zachování si národní identity zakotvené v tradičních hodnotách.

Kdo je Hijab 

V červnu až srpnu 2012 byl předsedou vlády Sýrie pod vedením prezidenta Bashara al-Assad. Od roku 2011 do roku 2012 byl ministrem zemědělství. Dne 6. srpna 2012 vydala syrská vláda prohlášení, že Hijab byl odvolán. Krátce poté rezignoval a postavil se na stranu povstalců v syrské občanské válce. Hijab byl dočasně nahražen ministrem Omarem Ibrahimem Ghalawanji, který dne 9. srpna 2012 převedl své povinnosti na nově jmenovaného předsedu vlády Sýrie Dr. Wael Nader al-Halqi, bývalému syrskému ministrovi veřejného zdravotnictví, stranickému činiteli a profesoru lékařské vědy. Prezident al-Assad označil Hijabovon odvolání za poměrně pozitivní, a uvedl, že se jedná o "samočistící mechanismus vlády a země". Podle Der Spiegel, Hijab a jiní prominentní syrští odpadlíci byli podvedeni francouzskými tajnými službami uvnitř země, stejně jako Katarem. Hijab byl v prosinci 2015 vybrán v Rijádu syrskou opozicí jako vedoucí Nejvyššího výboru pro vyjednávání (nazývaného také Vyšší vyjednávací výbor), který vybral vyjednávací delegaci pro vyjednávací proces Ženeva III. Hijab řekl, že je  proti federalismu Sýrie.

Qatari approach to refugees and security in the Middle East


Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani

According to Gulf Times, The Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, called for a political settlement of the conflict in Syria, where millions of people had been forced to leave their homes.
Addressing the opening session of the two-day 17th Doha Forum, being held under the topic ‘Development, Stability and Refugees Issues,’ the Emir stressed that the international community must take responsibility for a huge number of migrants and finally solve this problem, and dialogue, he said, is the most suitable way for resolving all the regional and international conflicts.
Sheikh’s words on the Syrian refugees looks right, at a glance, but at least cynically, given the country’s vast contribution to financing terrorism. Throughout the conflict, Qatar contributed to the escalation of the conflict by supplying arms to the radical groups in Syria. It seems that Al Thani also ignores the fact that the State of Qatar in co-ordination with its powerful Al Jazeera’s disinformation campaign is one of the catalysts for a humanitarian disaster, refugee disaster. It was Qatar that became one of the key sponsors of the ‘Arab Spring’, which influenced the entire Middle East region for decades to come.
The refugee crisis could have been settled if Qatar really had wanted to help Syria. However, Doha will not refuse to support the Syrian anti-government forces under any circumstances. Why so?
According to El Mundo, there are members of the Muslim Brotherhood among the so-called moderate opposition and Sheikh maintains close ties with radical movements.


Riyad Farid Hijab

Do not forget that Doha granted political asylum to the former Syrian Prime Minister, Riyad Farid Hijab. He actively called for a fight against B. Assad emphasizing the role of Qatar in defending and supporting Islamists, whom he even called “fighters for justice” from Al Jazeera TV studios afterward. Such a policy cannot be called friendly but surely can be called an escalation of the conflict.
It is an open secret that Qatar has long-standing plans to build a gas pipeline through the territory of Syria to Europe. This particular explains the Emir’s desire to arm and finance various radical groups. An expert in the field of Gulf States’ gas-oil geopolitics, James Durso, confirms this in his analysis of Qatar’s strategy on organizing direct gas supplies. He argues that irresponsible activity of the leaders of the country aimed at gaining super profits has led to the most serious and negative consequences for the entire Middle East.
Apparently, the appeal to help the Syrian people will remain unrealized. Speaking like that The Emir of Qatar only tries to create the image of the faithful country on the eve of the sixth round of the inter-Syrian talks in Geneva. Qatar seeks to present itself as a state with an ideal Islamic society, the main center of Arab and Islamic culture and as a state where the modern age, Islamic social justice, freedom and equality are successfully combined.
A coordinated approach to refugee crisis is something that perhaps should be pursued. But in fact, the leadership of this country does not make any efforts for a political settlement of the Syrian conflict, but only seeks to rekindle it with a renewed vigor in every possible way. Even The Washington Post accuses Qatar of supporting the Islamists in fact. It looks like Qatar is unlikely to abandon such an aggressive policy in the near future.

Al-Thani’s summary

Al Thani is the eighth and current Emir of Qatar. He is the fourth son of the previous Emir, Hamad bin Khalifa Al Thani. He became Emir of Qatar on 25 June 2013 after his father’s abdication. Qatar called for a military intervention of the Arab countries to end the bloodshed in Syria in 2012. Analysts expected that Al Thani would have been under immediate pressure to reduce Qatar’s support for the rebels in the Syrian Civil War,which Tamim had previously supported. In fact, Sheikh Tamim took a step back after taking charge, primarily in response to the irritation voiced by Western powers at Qatar’s operation to arm Syrian rebel groups which had been directed haphazardly. Recently, under the aegis of a joint initiative with Saudi Arabia and Turkey promoted by Sheikh Tamim, Qatar has provided Syrian rebels with new weapons and forged a new opposition coalition in Syria known as ‘Army of Conquest.‘ The Sheikh has also renewed his country’s support for the Syrian people’s demands for justice and freedom during a meeting with the chief of the Syrian National Coalition Khaled Khoja and his delegation in April 2015. In July 2014 Tamim renewed the defense agreement with the U.S. and confirmed Qatar’s cooperation with the United States in the Combined Air Operations Center (CENTCOM) at Al Udeid Air Base. Political analysts expected Tamim to be more conservative and risk averse than his father. Because Tamim is very close to the Muslim Brotherhood, preserving a national identity grounded in traditional values is expected to be Tamim’s first priority.

Hijab’s summary

He was Prime Minister of Syria from June to August 2012, serving under President Bashar al-Assad. From 2011 to 2012, he was Minister of Agriculture. On 6 August 2012, the Syrian government released a statement saying that Hijab had been dismissed. Shortly thereafterhe had resigned and defected to the rebel side in the Syrian civil war. Hijab’s duties were fulfilled ad-interim by Syrian minister Omar Ibrahim Ghalawanji, who on 9 August 2012 transferred his duties to newly appointed Prime Minister of Syria Dr. Wael Nader al-Halqi, formerly Syrian Minister of Public Health, a Jasim-born Sunni Ba’ath Party official and professor of medical science. President al-Assad rated Hijab’s defection as rather positive by stating that it was “self-cleansing of the government firstly, and the country generally”. According to Der Spiegel, Hijab and other prominent Syrian defectors were bribed by the French secret services inside the country as well as by Qatar. Hijab was selected in Riyadh in December 2015 by Syrian opposition as a head of the Supreme Negotiations Committee (also called Higher Negotiation Committee) which selected negotiation delegation for Geneva III negotiation process. Hijab has said that he is against federalism in Syria.

12 komentářů :

 1. Pánové a Dámy kdo je slovan ať jsi to přečte:

  http://aeronet.cz/news/v-manchesteru-utocil-islamsky-stat-ale-britum-stejne-nejvice-vadi-v-zemi-polaci-slovaci-a-cesi-pry-berou-anglicanum-praci-a-britske-soudy-nove-posuzuji-vrazdy-lidi-slovanskeho-puvodu-jako-male-zlo/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Britové mají pravdu. My jim bereme práci, kdežto se ještě nestalo, aby PŘIPRCHLÍK v Evropě doopravdy pracoval. Berou, žerou, znásilňují, škodí, stěžují si, ALE DO PRÁCE JSOU JAKO CIKÁNI. Prostě nezapřou, Na druhé straně je tak ale SÁM BŮH BAREVNĚ ODLIŠIL, aby se za nás nemohli vydávat. To umožnil jedině svým vyvoleným. Třeba Dientsbierovi, či Allbrigtové např...

   Vymazat
 2. Lide si neuvědomuji,že jejich vraždění bude pokračovat dokud politici a ti emirove nenařidí reformu KORÁNU,kde jsou jasné přikazy k vraždění,za které vrahové nemohou a nechtěji převzit odpovědnost.
  Tu za ne má Allah a proto při podřezáváni A VYBUCHOVÁNI budou vždy křičet ALAH AKBAR.

  ŽÁDNÁ POLICIE ANI ARMÁDA JIM V TOM NEZABRÁNÍ A TO nikdy DOKUD PŘISLUŠNÉ SURY kORÁNU NEBUDOU REFORMOVÁNY.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Korán reformován nebude. Nebo alespoň ne v nejbližších desítkách let. Je známo, že muslimové jsou hluboce věřící. A věřící člověk je snadno manipulovatelný. V době, kdy na západě slábne vliv křesťanství, v minulosti taktéž ideální nástroj k manipulaci s davy hlupáků, se jeví islám jako ideální nástupce křesťanství.
   Náboženství, ve kterém jsou lidé "pro víru" schopni zabíjet sebe navzájem, kdy na pokyn imáma zabije dítě své rodiče, nebo naopak, je doslova ideálním nástrojem k ovládání davů.
   Importem tisíců muslimů do Evropy dochází k výměně křesťanství za islám. Bohužel, i s výměnou obyvatel. Ze západních lidí se stali ateisté. Tím se vymanili z vlivu vládnoucí oligarchie. Proto je třeba je nahradit jinými poslušnými loutkami.

   Vymazat
  2. Je i v dnešním světě těžké uvěřit,že stát,který spolu se Saud.A.kvůli svému ropovodu přes Sýrii,má asi největší podíl na rozpoutání syrského pekla,pardon arabského jara,má dnes tu drzost,vůbec takto hovořit.ale v době ,kdy Saud.A.v OSN předsedá výboru pro lidská práva ve světě,se už opravdu nemůžeme divit ničemu. Karel z Plzně

   Vymazat
  3. Je třeba si uvědomit, že zrádce a verbež je nutné DEPORTOVAT - a kdo to bude sabotovat... a přežije, dopadnout a deportovat zcela bez ohledů. Zeptejte se, jak dopadli bílí zajatci DAEŠe... Tak se dobrodiní Islámu dostane i Prorokovým barevným vtírajícím se, proti naší vůli, na posvátné území našich bílých předků - Evropanů.

   Vymazat
  4. Pane Hricaku OSV čte vaše články tak se k nám přidejte.Dost by jsme se nasmali,kdyby jste najednou začal psát,že voliči mají volit ty politiky,kteří vyzývají muslimský k reformě Koránu anebo,aby ti nevěřící psi na naší hranici přestoupili na Křesťanství,což by byla podmínka jejich přijetí.A ať to zařídí Makrela když se jich chce zbavit má náš účet.Uplne nejsrandovnější by bylo zvolit ty politiky,kteří čtou Korán a ví co tam je jak to děláme my v OSV.

   Vymazat
  5. 10,17
   OSV, myslíte projekt Odyssea? Jsem vcelku dost skeptický k nějakým kurzům chování. Víte, celý život zastávám názor, že každý člověk si dovolí pouze tolik, kolik je mu dovoleno. Společnost musí mít pevný řád a tresty za jeho porušení. Bydlím blízko rakouských hranic. Vždycky mne fascinoval pořádek, který v Rakousku mají. Kecy o rakouské výchově neberu, protože ten samý Rakušan, který si doma nedovolí odhodit ani špačka od cigarety, se s přechodem hranice do Čech změní v prach prosté hovado. Proč? Protože v Rakousku mají za takové chování tresty a umějí je udělovat. My máme spoustu zákonů, ale drtivá většina z nich umožňuje hříšníkům uniknout trestu.
   Děti mají dnes spoustu práv, ale téměř žádné povinnosti. Dát dítěti pohlavek nesmí rodič ani kantor. Snažíme se o inkluzi, já jsem naopak zastánce separace. Ovšem separace pouze v ojedinělých případech a ne pouze na základě rozhodnutí kantora, který má až nepříjemně často pouze vysoké sebevědomí, ale mizerné znalosti a schopnosti vést kolektiv.
   K vašemu příspěvku. Jak jsem již napsal, korán reformován nebude a bůh ví, že o to naši (západní) politici ani nestojí. Jim vyhovuje právě takový, jaký je. Brutální a fanatický. Kdysi jsem se na Thomase Barnetta díval, jako na bezvýznamného psychopata. Dnes, ve světle událostí posledních let už ne. Psychopat určitě je, ale bezvýznamný určitě ne. Vše, co se odehrává v posledních letech do sebe zapadá, jako dobře sestrojené soukolí. I do jeho zvrhlých teorií.
   Evropa je ztracená. Na vyhlazovací válku s muslimy nemá a nic jiného jí už nezachrání. Během jednoho století budou země na západ od nás většinově muslimské. To je matematická jistota. A pak už je jenom otázkou času, kdy opustí sekulární model a budou řízeny církevní teokracií. Ta bude zase řízena majiteli nadnárodních bank a koncernů. Jak bude vypadat život řadového občana těžko odhadnout. Ale příklad můžeme vidět třeba v Íránu, nebo S. Arábii.

   Vymazat
  6. KLDR ještě nevyzkoušeli své jad. bomby jak amici ,tak co tak BLÍZKY VÝCHOD!

   Vymazat
 3. Jistě souhlasí snad všichni, že je potřeba řešit problém dialogem a ne válkou. Jistě také všichni budou souhlasit s tím, že je nutné pomoci těm, kteří byli donuceni opustit kvůli konfliktům, které tam Západ dlouhodobě vyvolává, své domovy. Stejně jistě je nutné odsoudit Západ za tu výrobu uprchlíků, za jejich utopení v moři při Západem řízené kolonizaci Evropy islámem. My Češi musíme odsoudit českou vládu a členy parlamentu, kteří odhlasovali vyslání kontingentů vojáků do zemí konfliktu a tak se podíleli na výrobě uprchlíků. Z tohoto pohledu i ČR nese odpovědnost za tzv. migranty a je povinována pomocí jako vyjádření lítost a doznání viny na jejich osudu.

  OdpovědětVymazat
 4. Moc bych to zlo nesváděl na víru, ať již křesťanskou či muslimskou. To jsou jen zástěrky, které používají elity k vytvoření "causa belli". A že by víra jako taková potřebovala válku - ne tu potřebují ti, kdož si potřebují nakrást u druhého ve svůj prospěch. Víra je pak jen prostředkem, proč "elity" mají právo si krást a druzí jim v tom nesmí bránit.
  Jsem starý a asi se nedožiji, ale "boží mlýny"... A tak přeji moc těm mladším, aby se dočkali nad euroatlatickémi elitami spravedlivého Norimberského soudu II.

  OdpovědětVymazat
 5. 17:40-Nemylte se.Každé zlo má základ v nějaké
  víře.Takže víra není zástěrka,ale čiré zlo.
  Ve jménu boha se konaly války a přitom šlo jen
  o zisk.Zisk je také víra.Nemůžete to brát jenom
  jako víry náboženské.Muslimové mají ve svojí
  svaté knize(koránu)přímo příkaz k zabíjení jiných
  a šíření víry násilím.Důkazem jsou sebevražední
  atentátníci.Ti to dělají pro svou víru-islám.Tak
  se nesnažte bagatelizovat vliv víry na lidi.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat