Reklama

.

.

sobota 13. května 2017

Strany a zbývajících devadesát devět procent občanů - díl druhý: Co a jak je třeba změnit, abychom směřovali k nápravě

Josef Mrázek
13. 5. 2017
Nezadržitelně se blíží volby, které proběhnou nejpozději v předvečer dvacátého osmého výročí vzepětí velkých nadějí, ale také začátku těžkého zklamání. Je to důvod k zamyšlení. V jeho prvním díle ZDE jsem popsal, kam a jak jsme se dostali, a tento druhý díl měl být jen o tom, co musíme změnit, abychom se přestali propadat a začala náprava. Ale stačilo několik dní a premiér, který neuměl už před lety ministrovi financí vysvětlit, proč musí mít hromadění peněz i v těch nejlepších rukách rozumné meze, napadl ho teď kvůli použití platného Kalouskova zákona, aniž by se pokusil napadení aspoň zdůvodnit zájmem občanů.

Prostě bral to asi za samozřejmé, že Babiše se potřebuje zbavit jakkoliv, a že to ani nemusí mít úroveň. A tak nás jen zase zdržel a sám nic pro zavedení politiky jako služby občanům neudělal.

Tentýž Sobotka nám ale během sporu, který vyvolal, připomněl, že ČSSD, dokud ji povede, je nevolitelná, protože on chce Republiku vést na západ a rozumí tím – otevřít ji migraci. A protože ani širší vedení, ani Sněm ČSSD nebyl schopen Sobotku vyhnat i s poradci, zůstává zde podstatná část národa bez zastoupení. Budou sice k dispozici nově nastupující nebo staronové subjekty, jako Aliance náodních sil ( ANS) a Strana přímé demokracie (SPD), ale bez vyzrálého ideového a personálního vybavení. A tak ani v řádném termínu voleb nebudeme na nutné změny připraveni.

Přesto se pokusme udělat, co se dá.

Víme, že stát je veden špatně po dobu mnoha volebních období, takže je zřejmé, že politickou reprezentaci stále špatně volíme. Nestačí opakovat volby, je třeba volit jinak.  Musíme změnit volební zákon, ale to je obtížné, protože stávající systém se proti změnám opevnil. Dobrý volební zákon musíme nejen umět navrhnout, ale také musíme mít sílu ho prosadit. Proti síle obchodnílů s politikou, opírající se o peníze, musíme zorganizovat sílu voličů.

Volební zákon musí být podle Ústavy ČR schválen samostatně oběma komorami Parlamentu ČR. To je ta kritická překážka, protože chceme vhodnou úpravou volebního zákona zbavit politické strany možnosti dát si zvolit kandidáty, které si samy vyberou a potom je během výkonu funkce ovládají a řídí podle přání sponzorů, ne-li ciziny. A jsou ještě další problémy, které chceme pomocí spravedlivého volebního zákona řešit, jako zánik pěti procentní hranice pro vstup do sněmovny, a zavedení odvolatelnosti poslanců.

To všechno ohrožuje mocenské postavení stran ovládajících Sněmovnu PČR a ty se proto postaví proti takovému zákonu, i když bude spravedlivější, jednodušší a po všech stránkách lepší, než zpotvořenina, kterou používáme.

Občanů schopných dobře vést stát a odhodlaných dělat tuto práci jako službu národu, není mnoho. Strany s jejich výběrem nepomohou, vybírají ty, kteří budou sloužit jim. Potřebujeme dostat na kandidátky ty občany, kteří osvědčili odhodlání pracovat pro veřejný zájem a z nich chceme volit  ty nejlepší.

Zastánci přímé demokracie jako všeléku se domnívají, že by to obstaraly většinové volby v jednomandátových obvodech. Má to několik nevýhod. Velká část dobrých uchazečů přijde na zmar, v některých obvodech je jich více, než jeden a někde není žádný. Těžko může být vyváženě zastoupena názorová různost. Lépe se prosadí kandidáti s balíkem peněz za zády. Přechod na většinový systém také vyžaduje změnu ústavy, a odpor proti této změně posílí z ní vyplývající zrušení senátu. Mezi malý počet výhod většinového systému, které se ovšem dají zařídit lépe jinak, patří zrušení velkých a navíc nestejných volebních obvodů a zastavení zvýhodňování velkých stran a utlačování malých. Nejen tyto klady,  ale také daleko více dobrých zásadních účinků má správná úprava poměrového systému.

Při hledání způsobu, jak nejsnáze zlepšit bídné složení Sněmovny PČR se skupina aktivistů SPOJENÍ (www.spojeni.org) proto rozhodla pro cestu nevyžadující změnu ústavy, protože ta je prosaditelná jen ústavní většinou, kdežto ke schválení volebního zákona stačí prostý souhlas obou komor Parlamentu ČR. A pouhá změna způsobu volby může mít obrovský vliv na výsledek. Po doplnění možnosti vyvolat opravné volby můžeme mít všechno, co potřebujeme.

Podrobný návod, jak upravit dobrý volební systém, je v článku:

Navrhovaná změna nepředpokládá zrušení politických stran, ale způsobí změnu jejich chování. Dosáhne se toho změnou způsobu hlasování. Stát by byl rozdělen, například, na 27 stejně velkých volebních obvodů, každý z nich tvořený  třemi obvody pro senátní volby.  Navrhujeme, aby každá volební strana mohla uvést na kandidátce nejvýše 12 kandidátů a v každém obvodu by se volilo 7 poslanců. Nevolily by se strany, ale každý volič by mohl zakroužkovat  celkem až 7 jmen, které si vybral na kandidátkách libovolných volebních stran. Na pořadí, v jakém jsou jména uvedena, by nezáleželo.

Mandáty by se přidělovaly podle počtu kroužků, které volební strana získala a v rámci volební strany opět  podle počtu kroužků u jednotlivců, bez ohledu na umístění na kandidátce. Volební obvody by byly nezávislé, nic by se nikam nepřevádělo a úspěšnost volební strany by na volby v jiných obvodech neměla vliv. Všechny volební strany by se musely snažit, aby měly na kandidátkách občany, které voliči znají z práce pro veřejný zájem.

Pomocí petice podepsané, například, 7000 voličů určitého volebního obvodu, by bylo možné vyvolat opakování voleb v tomto obvodu, když by bylo zřejmé, že některý poslanec porušuje svůj slib. Například, že nehájí program, kvůli kterému byl zvolen.

Naznačenou úpravou volebního zákona lze dosáhnout návratu již zaniklé demokratičnosti voleb a donutit politické strany, aby zanechaly obchodování s politikou a začaly sloužit občanům. Většinou se tomu budou bránit, výše popsaný volební zákon si do programu nedají, ale tím se odhalí a takové nebudeme volit.

V nejbližších volbách, bohužel, nebudeme ještě mít k dispozici nový volební zákon, ale  zařazení jeho prosazování do volebního programu by mělo být nejvyšším doporučením, abychom takovou volební stranu volili. Je to nepominutelný, ovšem zdaleka ne jediný, požadavek na obsah volebního programu.

Ke společensky prospěšné činnosti parlamentu potřebujeme také dobrý základní a dobrý odborný politický program, aby členové parlamentu, kdyby se podařílo je dobře vybrat, mohli začít s nápravou. Obstarat dobrý program závisí jen na tom, jestli najdeme dost schopné autory.  Ale žádný použitý volební program dosud nebyl moc dobrý, i když sestavení dobrého programu nic nebrání, nezávisí na zákonu. Vadí ale to, že okolo politiky se motá hodně lidí, kteří se zabývají usilováním o moc a těch, kteří vymýšlejí dobrá řešení praktických problémů je málo a nebývají pochopeni, strany je ignorují. K moci se dere kdejaký hlupák, a když se prodere, tak si ani neumí dát poradit.

Národu hrozí tři hrozby, se kterými by měl počítat každý program:
1.   hrozba rychlého zániku válkou,
2.   hrozba o něco pomalejšího zániku invazí migrantů a
3.   hrozba trvalého úpadku v koloniálním poddanství.

Těmto hrozbám musíme čelit všichni, máme-li pud sebezáchovy a myslící  hlavu.

l  Rusko nás neohrožuje a válčit s námi ani s Evropou nechce, a proto je proti našim zájmům zúčastnit se manévrů v Pobaltí a podobně a je žádoucí s Ruskem přátelsky komunikovat a obchodovat. Sankce jsou chyba. Jakékoliv válčení s Ruskem nemůže dopadnout pro nás dobře. Účast na provokacích NATO je třeba odmítnout a dát se z NATO třeba i vyloučit, naše bezpečnost by se zlepšila.
l  Od EU je třeba žádat okamžité uzavření vnější hranice Shengenského prostoru a úplné zastavení příjmání nelegálních migrantů. Při neochotě vyhovět naší žádosti musíme urychleně začít pracovat na uzavření našich hranic a zavést povinnou účast mužů v armádních sborech chránících hranici.
l  Naše postavení v EU má charakter otroctví. EU jako pán neplní své povinnosti a my se podvolujeme jednání, které nás poškozuje. Stav se zhoršuje. Je nutné odmítnout přímé i nepřímé řízení našeho národního hospodářství, ČNB, školství a podobně orgány EU. Je nutné EU oznámit co a proč je nepřijatelné a v případě nutnosti se dát z EU vyloučit.

Samozřejmou součástí každého základního programu by mělo být přihlášení k principům všeobecné mravnosti a spravedlnosti. Když na to přistoupíme a doplníme to požadavkem hledat racionální řešení, tak výsledek bude vypadat někdy trochu levě, jindy neutrálně, nebo pravě, ale vždycky to bude jen jedno nejlepší řešení.

Má-li se politika stát spravedlivou službou všem, musíme se rozloučit se střídáním vlády pravice a vlády levice. Správný politický program nemůže zvýhodňovat některou složku společnosti. To by nevedlo k sociálnímu smíru a celkovému šťěstí národa, které si přejeme.  Proto chceme, aby specializované kapitoly programu popisovaly účelné uspořádání spravedlivých podmínek pro život všech složek občanské společnosti.

Občanská společnost voličů (OSV) přišla s návrhem shrnout nejdůležitější požadavky voličů do „Desatera voliče“ a umožit tak voličům, aby snadno určili, koho nevolit, a zbylým volebním stranám umožnit, aby získaly rozumně uvažující voliče.

Hned první bod desatera požaduje, aby se volební strana hlásila k myšlence sociálního státu. Ta zahrnuje spravedlivé odměňování práce i zajištění životních a sociálních potřeb občanů, kteří pracovat nemohou. Je to protiklad bezohledné nadvlády korporací, finančního kapitálu a exekutorů.

Jádrem desatera je požadavek prosazování nového volebního zákona a prakticky využitelného zákona o referendu.

Důležité jsou také body týkající se spolupráce v Parlamentu i v komunální politice. Poslanci a zastupitelé volení způsobem navrženým skupinou Spojení 12 (S 12) nebudou záviset na žádné straně a poslouchat ji, jako dosud, ale budou se stále zodpovídat svým voličům. Budou, případ od případu, hledat spojence při prosazování svých návrhů cestou dialogu s partnery.
Kolem tématických celků v desateru obsažených se vytvoří skupiny poslanců, kterým je tématika blízká a budou hledat vzájemný konsensus, aby potom přesvědčili i ostatní zákonodárce. Spojí se tak někdy lidé, které bychom dříve řadili k sociálním demokratům nebo křesťanským sociálům i komunistům s racionálně uvažujícími konzervativci. Koalice jako prostředek ke snazší realizaci politických obchodů zaniknou.

Dosud nevyužité zásadní návrhy účelného řešení řešení ekonomických i sociálních problémů, jako je národní soběstačnost, měnová politika, mzdy, platy a daně, důchodový systém, zdravotní péče a další, najdeme v článcích na blogu Spojení 12 www.spojeni.wordpress.com/jm.

Jsou to, například, témata:
ñ Národní hospodářství je nutné orientovat na výrobu pro domácí spotřebu ve všech oborech a státní podporu zaměřit pouze na podporu žádoucího domácího podnikání.
ñ Vyhnout se všem krokům, které brzdí přibližování směnného kurzu ke kurzu stejné kupní síly.
ñ Radikálně zvyšovat nesprávně nízké platy a mzdy ve sféře státního vlivu a stimulovat stejný vývoj i v soukromé sféře.
ñ Trvat na dostatečnosti a progresi zdanění.
ñ Zavést  důsledně průběžné financování důchodů a volitelnou dobu odchodu  do důchodu. Výchovu dětí považovat za plnohodnotnou práci.

A některé zvláště citlivé problémy:  
ñ Příspěvky na děti vázat na prokazatelnost jejich použití ve prospěch dětí. 
ñ Je nutné poskytovat výhody sociálního státu jen těm, kteří se opravdu snaží pracovat a dodržují  zásady řádného soužití.
ñ Vyloučit z tohoto procesu všechny, kteří se na tom přiživují, například zřizovatele soukromých ubytoven.
ñ Bez výmluv a bez doplatků poskytovat solidárně z veřejného pojištění hrazenou patřičnou zdravorní péči.
ñ Zrušit inflaci soukromých vysokých škol. Vrátit se k tradičnímu českému školství všech stupňů.
ñ Nedovolit privatizaci toho, co ještě státu zbylo a postupně vracet národu to, o co byl zločinně okraden, od ložisek přírodních zdrojů a vody po banky.
ñ Zakázat soukromé exekutory.
ñ Zakázat vymáhání půjček zákeřně poskytnutých osobám bez      dostatečných příjmů a všech půjček sjednaných za nevýhodných     podmínek.
 

94 komentářů :

 1. Je to pěkně napsané ještě jse zapomněl napsat o hrozbě začlenění do 4 říše.

  Tady je stanovisko eu.

  Evropská unie financuje projekt otevřených hranic a volného pohybu migrantů v Africe - těšme se na nové vlny migrantů
  10.5.17

  Evropská unie:
  Co Evropu více ochrání před masovou migrací?
  1. Když si budou africké státy hlídat své vlastní hranice
  nebo
  2. zrušení těchto hranic a volný pohyb migrantů po celé Africe?
  Odpovězte si sami.
  A zvažte, zda nás chce Evropská unie skutečně chránit před masovou migrací, a nebo ji sama podněcuje, vyvolává a finacuje.
  Protože jen podle činů a nikoli podle slov se pozná skutečný úmysl.
  A faktem je, že Evropská unie FINANCUJE projekt otevřených hranic v západní Africe - Volný pohyb osob a migrace v západní Africe (Free Movement Persons and Migration in West Africa).
  Ano, my si své vlny migrantů sami financujeme z našich daní.
  Tématické oblasti projektu jsou:
  volný pohyb osob
  přeshraniční spolupráce
  ochrana migrantů
  posílení migrantů
  reintegrace vrácených migrantů
  gender a migrace
  Projekt je financován Evropskou unií a komisí ECOWAS. Uskutečňuje ho Mezinárodní organizace pro migraci (IOM - přičleněná k OSN), Mezinárodní organizace práce (ILO - součást OSN), Mezinárodní středisko pro rozvoj migrační politiky (ICMPD).
  Zdroj: https://fmmwestafrica.org/wp-content/uploads/2017/02/Fiche-F...

  Čeští vlastenci volte SPD.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:11
   Souhlasím, napřed přímá demokracie a odvolatelnost politiků a jejich nejenom morální ale i hmotná odpovědnost. A potom se mohou tvořit nové zákony. Obráceně to nelze. Kapři si rybník nevypustí.

   Vymazat
  2. Tak mi napadá,kde vezměte to množství politiku,kteří mají být co pět minut vyměňování,neboť když si přičichnou k zobu stanou se stejnou politickou třídou Šmejdů,kteří se nám přiživují na krku a vyrábí úmyslně vadné zakony.
   Buďte radši pro otevření záměrně zablokovaných diskuzních rubrik na námi placených webech polít stran,které se tak brání jakékoli odpovědnosti a DIALOGu s občany.

   Vymazat
  3. Řešení OSV s otevřením diskuzních rubrik přímo na stranických webech se začíná jevit jako maximálně účinné,Proč by to nemohlo vypadat jako na NR.Namistontohobzazivaji občanské výmluvy Šmejdů,že občané nejsou schopni navrhovat i když to tady už delší dobu dělají,ovšem po ukradení jejich moci volbami zažívají od podvodníků ve stranách jen výsměšný smích,prý zvolili jste nasvtaknted trpte výrobu vadných zákonů a vykrádání vašich kapes,Karneval ohnutych hřbetu a nizkych platů na vás blbeckove to vám naordinujeme

   Vymazat
  4. 10:56
   Jim houby záleží na tom co si myslíme.
   když budou mít nejen morální ale i hmotnou odpovědnos za své chybné rozhodnutí, oni si to rozmyslí. Ani do té politiky se tak nebudou hnát jako k prostřenému stolu.

   Vymazat
  5. Anonymní14. května 2017 10:56
   Zdá se, že jste nepochopil půvab a psychologické působení prvků přímé demokracie. Budou-li mít politici nad sebou Damoklův meč odvolatelnosti (a případné trestní odpovědnosti), od kterého je neochrání žádná stranická příslušnost, tak se budou chovat poznatelně jinak. Ba co více, pro zvláště odpudivé týpky, tyto funkce přestanou být vůbec zajímavé.
   Vaše poznámka k těm webům je v pořádku, ale v žádném případě, nemůžou otevřené weby nahradit zavedení prvků přímé demokracie. P.K.

   Vymazat
  6. PAK jen klid.Nemyslete si,že to OSV neví.Ovsem nestačila sdělit vše.Dialog Hejčla rozbil režim tak nejprve se zásadně ondialog otevřením webu stran v místě diskuze.Pak uvidíte co se na ty Šmejdy ženě a budete mít možnost prosazovat PERMAnentne vše co potřebujeme.jako občané volici

   Vymazat
  7. Omlouvám se za chyby,které jsou způsobeny tím,že mě vozí v autě a já pak dělám překlepy,které už neopravují.

   Vymazat
  8. DRAZI PŘATELÉ A NEPŘÁTELÉ CESTA OSV NEVEDE ANI VPRAVO ANI VLEVO,ALE DOPŘEDU.

   Prosazujeme proto,jako první prioritu DIALOG s tim padajicim režimem a to v permanentni forme tj.

   OTEVŘENÍ DISKUZNICH RUBRIK NA WEBECH POLI.STRAN A HNUTI.NAŠI DRAZI ŠMEJDI SE NEMUSI BÁT SVÝCH VOLIČU A UDELAT TO.

   Jak by takový DIALOG vypadal vidite všichni vzorove TADY na NR.Připomináme,že pro tzv.prvky přime demokracie -zde je znam požadavek Zákona o referendu je zapotřebí většiny v Parlamentu.Tu musi nejprve nekdo vytvořit,jinak si v Prdlamentu mužeme davat hafo návrhů,aby jejich navrhovatelé tam byli pro smích.

   http://www.quintus-sertorius.net/news/premier-odmita-referendum/

   HVzV vas vita

   Vymazat
 2. V ceskoblbakove bude uz jen hur
  Havlonevolnici

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Až do doby,kdy občany napadne prosazovat převzetí Švýcarské Ústavy .Stali by jsme se kantony Čechy,MOrava a Slezsko.
   Pražská kavárna by s mohla být s celou uasmolenou Prahou být samostatná a na sebe si i vydělat.

   Vymazat
  2. http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/3768-iluze-demokracie-v-kapitalismu

   Vymazat
 3. PAN SASIN PÍŠE NA WEBU WWW.NWOO.ORG SVOJI DEFINICI NYNEJŠIHO SYSTEMU.

  Dnesni demogracie už název má.Jedna se o diktaturu menšiny v zastopení,kde jednou z hlavních ovládacích pák je mediální oblbování.

  Není divu,že se rozezlení občané voliči začinají organizovat a domnívají se,že politická třida jimi nazývána Šmejdi nebude schopna NIKDY zajistit to co už dávno je třeba.Připomínáme,že za celé čtvrtstoletí nebyli schopna polit.třida naprostých budižkničemu zajistit ani jeden použitelný zákon o referendu.

  ZAČINÁ SE S FORMOVÁNÍM DESATERA VOLIČE,KTERÉHO SE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH ÚČATNÍ VŠICHNI AKTIVNÍ OBČANÉ.

  Prozatim je tu první pracovní verse DV,která by měla být základem všech polit.programu stran.Rovněz vzniká tzv.DŽOPUV PROJEKT BUDOVÁNÍ SÍLY PROTI SILE.
  Pokud politici budou dale odmítat požadavky voliču,je tu myšlenka nahradit všechny nechutné politiky našimi hnutimi,které maji předběžný název HNUTI TŘI HVĚZD.

  NA DESATERU VOLIČE SE ZBĚSILE PRACUJEA JSOU ZNÁMA PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ KE KTERÝM BY SE POLIT.STRANY MOHLY ZAČIT POMALU MODLIT.


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. CO JE TO SOCIÁLNÍ STÁT POLITICI PRÝ NEVÍ.

   Je to typ společnosti,kde vláda přejímá odpovědnost za politickou,ekonomickou a sociální prosperitu.

   PŘIPOMÍNÁME,ŽE NÁMITKY TYPU NEJSOU PENÍZE JE OBYČEJNÝ BLUFF.JEN ČNB MÁ V BUNKRECH DVA BILIONY PRÝ NAKRADENÝCH PENĚZ PORUŠOVÁNÍM ZÁKONA O ČNB..

   Sousedé kteři prohráli válku ho mají v základním zákoně už od roku RÝNSKÝ DVACET a v jeho důsledku tam vznikla mohutná Střední třida,

   KTERÁ JE U NÁS NIČENA VADNÝMI ZÁKONY A OHLUPOVÁNIM KVALIFIKOVANÝCH NIČEMŮ Z REŽIMNÍHO TISKU A NESMÍ VŮBEC EXISTOVAT.

   Vymazat
  2. To desatero voliče už dávno existuje, není třeba vymýšlet vymyšlené. Je to program SPD Okamura a je to zde:
   http://spd.cz/program/

   Vymazat
  3. To jsou jen proklamace. Podívej se, jak hlasuje Okamura v parlamentu! Je to jen líný lhář a žvanil. Proč od něj utekli téměř všichni jeho poslanci?

   Vymazat
  4. Je to jednoduché. Chtěli se vést na politickém ohonu jako trolové. Prosazováním a prosazením SPD programu by už bylo těžké účastnit se politického handlu. To je pro tyto krysy nepřijatelné. Zkušenost už má jednu v parlamentu. Proto se původních parazitů zbavil a založil hnutí SPD. Není vyloučeno, že mu tam nalezli opět prospěcháři.OS Spojení 12 je opět k roztříštění a sjednocení voličů, aby nebylo dosaženo změn. V jednotě je síla, proč duplikovat strany se stejným programem. Je to opět zájem se účastni politického handlu aktivistů tohoto OS Spojení 12

   Vymazat
  5. Vy to stále nechápete, chyba je přece v samotném Okamurovi.

   Vymazat
  6. Okamura se prý přiznal,že to dělá pro peníze,Nikdy nemůže být jeho na kolene sbity ohlupovat tzv Program byt Desaterem voliče.Ostatne to každý vidí když se mu tam hromadí nesmysly.
   Nemohl by tam napsat že jeho Sandra bude prosazovat reformu KA-KA RAMU zevnitř? Pú

   Vymazat
  7. 11:11
   Nejdříve se naučte česky, ať čtenář může mít alespoň přibližnou představu, co jste měl na srdci. Z výše uvedeného blábolu to patrné není.

   Vymazat
  8. Pan Okamura by do svého Programu měl dát,že bude prosazovat reformu Koránu,kde zvoláním Alan akbar se zločinec zbavuje odpovědnosti za své vraždy neboť mu to nařizuje jeho Alah
   Je vám to jasné?

   Vymazat
  9. Anonymní14. května 2017 17:51
   Máte recht, radši se vraťte k té formě 11:11.

   Vymazat
  10. Pro 9:25 a 11:11. Program Okamury - desatero, jsou proklamace? Stejně jako Desatero ve Starém a Novém zákonu? Že Okamura nehlasoval v parlamentu pro jakousi variantu referenda, obšírně vysvětlil v Parlamentních listech - předkládaný návrh NIC neřešil. Jasně, Okamura je líný lhář, protože to říkáte; a taky to dělá pro peníze -:)). A taky asi nemá do čeho píchnout, když jezdí po celé republice a zastává se lidí tam, kde jim lifrují do sousedství čmoudy, jako v Teplicích, Havířově apod. Nechce čČernocha,ale SPD má 10 000 členů a komunálních voleb představil řadu profíků. Je to téměř jediná vlastenecká varianta na podzim, jestli nemáme spadnout do hnědé kaše, kterou nám vaří EU. Babiš sice počítat EET, ale to nám naše bílé zadky nezachrání; ten pán je všechno, jenom ne vlastenec.

   Vymazat
  11. PAN OKAMURA JE OSV SYMPATICKÝ.MUŽE SE NECHAT I FOTIT A PSAT SVE DUVODY.

   Nemuže,ale HLÁSAT ,že Nechce drahy sociální stát.Odkud ten prý politik ví,že je socialni stat drahy a proc tedy vlastně ve skutečnosti chce korporátní fašistickou tyranii shrbenych hřbetů a nízkých platu.

   PTÁM SE HO, NEBYLO BY LEPŠI VRÁTIT SE K POVOLÁNÍ UVADĚCE V KINE ČI SI DOPLNIT VZDĚLÁNÍ,ABY VĚDEL CO TEN PRIMA TERMIN SOCIÁLNÍ STÁT, VŮBEC ZNAMENÁ?

   Vymazat
 4. POZORUHODNE JE,ŽE V RÁMCI DŽOPOVA PLÁNU STAVBY SILY PROTI SILE

  se argumentuje tim,že ten HEJVL chtel DIALOG s vládnoucim režimem komunistu,ale zpupný režim to tak dlouho odmítal až se raději rozpadl jako řepa.

  ONO JE PROTO POŽADAVEK OTEVŘENÍ ZABLOKOVANÝCH DISKUZNICH RUBRIK NA WEBECH POLIT.STRAN JISTĚ I PRO NĚ V JEJICH ZÁJMU.

  Občany voliče posílat do lampárny,jak se to dnes děje tj na facebook je vyložená chyba nebot ukazuje nejen pohrdání,ale i to že strany se boji převzít odpovědnost a nedokáži DIALOG vubec vest a tedy ani schopny vládnout jak se ukazuje dodnes nejsou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. POLITICI A TI KTEŘI JIMI CHTEJÍ BÝT

   by meli namisto popisů situace,kterou už zná každý lidový komentátor měli zkusit postupovat ne vlevo ani vpravo,ale vpřed a navrhovat a vymyslit řešení stále se zhoršující situace domorodcu,pracujících v režimu karnevalu ohnutých hřbetu,nízkých platů,které sotva stači na jidlo a nájem.

   NEEXISTUJE ŽÁDNÝ POLITIK,KTERÝ BY SI UVĚDOMIL,ŽE NELZE DONEKONECNA BÝT ENKLÁVOU KDE HROZI DOKTRINA NEOLIBERALISMU TJ

   diktatury humanistů plynule přecházející do diktatury islamistu,kde bude platit,že zvolánim ALAH AKBAR se budou zločinci zbavovat viny a ka-ka ramem zajištovat šariju.

   Vymazat
  2. 2:02 - zmatek v hlavě, zmatek v textu.

   Vymazat
  3. 9.28 kámo nejste to vy,který předseda hrstce zpustlých zoufalců ,kteří mají v kouli mezi ušima vakuum?Nebo podle. Sebe soudím tebe je vaše prázdné heslo.
   Kde je váš návrh místo Q Q ,Q?

   Vymazat
  4. 10:39
   Vy nemáte nárok něco chtít. Nejdřív se naučte česky a potom se naučte myslet a neplácat nesmysly.

   Vymazat
  5. Jawohl Herr fujer

   Vymazat
 5. Pane Mrázku,
  obávám se že je to výkřik do tmy.

  Národu hrozí tři hrozby, se kterými by měl počítat každý program:
  1. hrozba rychlého zániku válkou,
  2. hrozba o něco pomalejšího zániku invazí migrantů a
  3. hrozba trvalého úpadku v koloniálním poddanství.

  ..jak vidno a statistiky hovoří jasně,
  lepší než válka je trvalý úpadek...
  mnohem efektivnější, novodobá válka...!!!

  Pro změnu systému nechceme li kopírovat utopistický komunizmus,
  je nutné národní obrození.
  Tito kriminálníci se nikdy dobrovolně nevzdají,
  proto ty pakty NATO a naše spojenecké armády.
  S klidem je použijí proti vlastním lidem...Jugoslávie je jen ukázka spravedlnosti aliance*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobra,dobrá nemá cenu kamenovat ale navrhovat co dál.Zadni predposrance by se vyskytovat neměli.Ovsem je svoboda projevu prý můžete psát co chcete.

   Vymazat
  2. Jan Petr14. května 2017 7:44
   Anonymní14. května 2017 13:25
   Vaše tři „hrozby“ je současná realita v opačném pořadí 3-2- před posledním bodem, z nějakého neznámého důvodu, mocní stále váhají. Jediná šance pro vývoj v zájmu občanů, je vzít mocným právo, za nás rozhodovat.
   To lze provést násilně, nebo demokraticky. Pro násilnou cestu nemáme vůdce, pro demokratickou cestu máme SPD – Tomio Okamura. Hlavně jeho volební program, ve kterém je na čelním místě zákon o referendu a o odvolatelnosti politiků. Za ním je potřeba se sjednotit a dostat ho do vlády. To je nejschůdnější demokratická cesta. Všelijaké nové spolky a zastřešování, je pouze snaha o blokování možnosti, dostat se k demokratičtějšímu systému. Komu to vyhovuje? P.K.

   Vymazat
  3. Pane P.K.Zda se,že stále nechápete co se vlastně děje.Za celé čtvrtstoletí nabyla schopna polít.trida Šmejdů zajistit ani jeden Zákon o referendu,natož aby byl použitelný.
   Pan Okamura nechápe že k jeho odsouhlasení je zapotřebí většina v Prdlamentu.Namisto,aby se společně s námi občany o tuto většinu staral a dál otevřít jim zablokované diskuzní rubriky na jeho webu má zájem pouze se s voliči fotit a dělat se sebe v Prdlamentu saska dělat tam návrhy ale ty vyvolávají jen veselí Smejdu

   Vymazat
  4. Anonymní14. května 2017 18:02
   Při vší úctě, domnívám se, že pan Okamura situaci chápe. On je na trati již nějakou dobu a jeho názory jsou pevné a dá se na ně spoléhat.
   Ale obávám se, že situaci nechápou ti různí zakladatelé všemožných spolků, kteří by rádi také vyběhli na trať. Tak slepili nějaké zlomky programu pana Okamury a prohlašují, že oni jsou lepší, neboť k opajcnutému programu přidali nějakou větu, nebo přehodili slova.
   Píšu to takto ošklivě, neboť si myslím, že ty programové rozdíly nejsou podstatné. Podstatné je, uzákonit referendum a odvolatelnost politiků. Máte pravdu, musí to schválit sněmovna. Proto SPD – Tomio Okamura potřebuje hodně volebních hlasů. Z tohoto hlediska také odsuzuji ty různé spolky, které již zkušenému běžci, odmítají pomoci. P.K.

   Vymazat
  5. 19:37
   Souhlasím, základ je přímá demokracie a odpovědnost a odvolatelnost - a na tomto základě se dá stavět.
   Václav

   Vymazat
  6. DOBRA ,DOBRA PANE P.K.JSME NA VAŠI STRANĚ

   problém je,že pan OKAMURA dělá všechno tak,aby bylo očividné,že žádnou vetšinu v Parlamentu NECHCE.Bude mu stačit ta bída co má.
   Je to individualista a Občanskou Společnost Voličů IGNORUJE.Všichni vidí,že neni schopen ani jednoduchého otevření diskuzních rubrik na svem stranickém webu,kde dominuje jeho naprosto nedostatečný Program a on nená nic jiného na práci nez se na jeho představeních dát fotit a posilat své voliče do lamparny, tj na Facebook,kde každý žvani,ale nikdo nikoho pro ten zmatek a rachot nesmyslů slyšet nemuze.

   JAK SE ZDÁ JEHO IGNORANCÍ OBČANŮ VOLIČŮ ŠTĚSTI NEUDELÁ NEBO SI MYSLÍTE,ŽE PEČENÍ HOLUBI MU SPADNOU DO HUBY,KDYŽ BUDE VOLAT.

   Korán nečtu a nevim co to je..

   Vymazat
 6. Začíná svítat. Jsem starý a v dnešních podmínkách pologramotný ale po tomto začínám mít naději pro lepší život našich potomků. Je potřeba se nebát a v případě potřeby jít dobro podpořit demonstrací. Vzhůru již hlavu národe.......

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dost bych se nastal,kdyby někomu že zdejších tzv.intelektualu napadlo se ptát co že nám to tady naordinoval ten president ODS za kapitalismus BEZ PRiVLASTKu.
   Pukl bych smíchem,kdyby konečně ty yntelektuali napadlo ptát se která,že to prosím ty přívlastky jsou prosím pěkně.

   Vymazat
 7. Většinová společnost má mnoho společných zájmů. K jejich prosazení je potřeba nejen změnit volební systém, ale nejprve provést osvětu mezi voliči. Otevřít lidem oči, aby poznali, co je pro život podstatné a co je manipulativní za účelem zvýhodnění menšinové skupiny. Na podstatných otázkách se většina shodne, byť o tom v danou chvíli třeba ani neví, jelikož je zamotaná do pojmů jako "levice, střed, pravice, extrémismus, komunismus, marxismus .... atd." Potom "levičák" neposlouchá "pravičáka", komunisti se nevolí jako postrach národa, imperialismus neexistuje .... a na pozadí takto rozdrobených názorů nám všem uniká, že většina má stejný zájem. Zkusím udat příklad:
  1) mzda a mzdová politika - i místní podnikatel má zájem na tom, aby pracující měli dostatek financí, protože čím bohatší je většina, tím vyšší šance má i ten místní podnikatel. Ne nadnárodní korporace, té je to jedno, majitelé nejsou v dosahu bídou rozvášněného davu.

  2) státní správa - jednoduchá administrativa, štíhlý a schopný aparát, vstřícný, přející, dobře placený, vážený pro vysokou úroveň morálky tj. neúplatný a zodpovědný

  3) sociální otázky - úroveň ve společnosti, hlavně intelektuální a morální, se pozná podle toho, jak je společnost schopná se postarat o potřebné, jak se staví k důchodcům, dětem, nemocným ....
  Vadí snad plátcům daní, když se stát postará o matku s dítětem či o nemocného? Spíše mu vadí politika obcí při nakládání s městskými byty, zakázkami, šmelina s odpady, vydírání

  .
  .
  .
  atd.

  To jsou otázky základní důležitosti, kde by většina měla najít společný zájem.

  ABC  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. OSV s vaším názorem souhlasí a proto staví Desatero voliče.Ne nadarmo je tam požadavek Sociálního státu na prvním miste.dialog na druhém a další potřebné body,které můžete i vy navrhovat .
   Podívejte se občas na NWOO,kde je náš pán Wikinger a můžete nejenom vy ale všichni navrhovat další body Desatera voliče..pokud by jste chtěli.

   Vymazat
 8. Demokracie je možná jen v obcích a městech. Podmínkou vzniku sociálního státu je přenos politické moci ze státu na politicky organizovanou soustavu obcí a měst. Demokracie není vládou většiny, ale vládou všech. A vládu všech lze realizovat jen v obcích a městech. Ta mohou vládnout sami sobě a společně ve státu. Likvidace moci státu je nezbytnou podmínkou demokratizace společnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Fargáči, jste na omylu. Tohle jsou dávno překonané a zcela nefungující anarchistické teze. Zkuste přemýšlet víc. Ve vašem prohlášení na Jihlavském semináři bylo pravdy víc.

   Vymazat
 9. Nejdůležitější je používat své, kritické myšlení. Nechovat se jako bezprizorný pes a zhltnout bez rozmyslu kdejaký blaf.
  Většinou starší a zkušení lidé to zvládnou, obzvláště proto, že zažili už mnoho politiků nebo politikářů a mohou srovnávat.
  S mladší a mladou generaci je to už horší. Americká horečka je velice nakažlivá, a má v sobě symptom bezbrannosti.
  Televize, film, internet vytváří u těch bez zkušenosti naprosté vakum v hlavě. Týká se to i vrcholných "politiků", jako je ten inteligentní hlupák Sobotka. Člověk - robot, nakažený panbíčkářstvím a vykrmený maloburžoásní morálkou. Rádoby sociální ale za cizí peníze.
  Altman

  OdpovědětVymazat
 10. Odpovědi
  1. Forgáč nedělejte se sebe volá,přečtěte si znova MRAZKa a už jste odeslal trestní oznámení na bankstery ČNB místo prázdného bití slámy?

   Vymazat
 11. Dokud se nenajde síla,která zajistí fyzickou likvidaci stávajících vládnoucích gaunerů volby nic nevyřeší.Jak někdo z diskuze konstatoval,kapři si sami rybník nevypustí musí být chyceni a zabiti pak bude od nich pokoj.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nepřecenit zbraně.Komuniste byli poražení slovy a stále nechápou,že nemohou své voliče odkopavat na FB neboť jejich preceda je ovládán diversanty v jejich vědami,kteří mu zakázali otevřít diskuzní rubriky na jejich stranickém webu aby zas vsechno znovu prosrali.

   Vymazat
 12. Článek je docela dobrým impulsem k diskusi.
  Nemůže a ani nezahrnuje všechno, co by mělo být napraveno či změněno.
  Málo se např. zabývá žádoucí změnou vlastnických vztahů směrem k participativní ekonomice, málo např. řeší otázky peněz (jejich funkce a oběhu), i bankovního systému, a to v kontextu mezinár. finanční soustavy atd. ..
  ---
  Jen doplňující drobnost k odsudku Sobotkovy pokrytecké kritiky Babišových daňových "úniků":
  Ano, byly a jsou zde nemorální daňové úniky, jenže podle (nemorálního kalouskova) zákona! A nadto, už nikdo se v republice či EU nezabývá masivními daňovými úniky těch, kteří účelově přenesli či přenášejí svá sídla do tzv. daňových rájů. Jsou to zpravidla podnikatelské (vele)ryby, ale ty jakoby nikoho nezajímají.
  Měla by proto být přijata zák. norma, která by všechny podnikatele EU donutila platit daně ze zisku tam, kde je zisk tvořen. Jinak je zákonně podporován parazitismus těch, kteří se jinak ničím nepodílejí na přípravě zaměstnaneckého stavu, ale zisky (i) z jeho práce vyvádějí mimo hospodářský systém dané země.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Oplustile to by ten web tady praskl.Nelze všechno cpat do jednoho článku.Poslechnete si Svihlikovou
   a její přednášku proč máme tak nízké platy.Visi na webu NWOO a dost se divím,že tu není.

   Vymazat
  2. Re (12:57):
   Ale vždyť jsem snad i sám psal, že ... nemůže a taky neobsahuje ...
   A pokud se týče přednášky doc. Švihlíkové, klidně bych podpořil, aby ji zde redakce NR také vystavila.
   Web z té duplicity i tak nepraskne. On vůbec nepraskne. O to už se usilovně starají technici kdesi za oceánem.

   Vymazat
  3. OPLUŠTILE CO SE ŠKÁDLIVÁ TO SE RÁDO MÍVÁ.

   vaše komentaře OSV sleduje a klidně se zůčastněte se prosim na Národních webech konstrukce dalšich bodů Desatera voliče

   -Co řikate jak by jste na železobeton zdůvodnil na př. Základní nepodmíněný přijem,tak aby to pochopily i ty dubové hlavy,které si ho do svých Programu boji dát.

   Vymazat
  4. Re (05:45):
   Anonyme!, pokud se někdo tou dubovou, tak je zhola zbytečné mu říkat cokoliv Protože dubová ne, že nemůže, ale hlavně nechce.
   A pak je to jako s těmi perlami ...
   ----
   Až budou lidi ve velkém nahrazeni roboty (a to budou, ať se jim to líbí či ne), a stanou se tak nadpočetnými a bez pracovního využití, dojdou na to snadno.
   Kdosi se už kdesi na webu stačil vyjádřit v tom smyslu, že platit zvl. daň z každého robota ve výrobě je šílenost. Zdá se mi však, že až taková šílenost to není ...

   Vymazat
 13. Clanek OK, ale senat zrusit cely!!! Snemovnu zmensit na 1/2 !!!
  Babise jsem volil, ale uz nebudu.Protoze on vede sve ministry Stropnickeho: provokace Ruska, zaprodani nasi armady pod Wermacht!!! a Jourova bojuje v EU za cenzuru, za trestani obcanu za jejich nazory!!!
  Babis chce u nas imigranty, chce Sorosovu universitu, chce EU ktere nam diktuje !!! ..vse PROTI LIDU CR !!!
  dustojnik-valecny veteran

  OdpovědětVymazat
 14. miraG Ano to je celý oligarcha babiš a jeho hnutí ano.

  OdpovědětVymazat
 15. Josef Mrázek v labyrintu nacionálního populismu,na stranně světové konzervativní revoluce.
  Dopady globalizace,sociální otázky,fungování EU,ekonomická nerovnost,deficit demokracie,mírová politika jsou témata pro skutečnou LEVICI,kterou zde bohužel nemáme. Ultrakonzervativní nacionalisté a populističtí autoritáři žádnou reálnou alternativou ve skutečnosti nepřináší !

  OdpovědětVymazat
 16. 15:31
  Dělení na levici a pravici skutečná demokracie nezná.
  Takové dělení je, viz historie, cesta do pekel. Právě dělení na levičáky a pravičáky znemožňuje konstruktivní komunikaci a umožňuje našim vládcům snáze s námi manipulovat a nás ovládat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Štěpán Forgáč14. května 2017 15:46

   Máte pravdu,že rozdíly mezi pravicí a levicí se dnes stírají.Nicméně jsem přesvědčen,že dělit politiku na levici a pravici má stále smysl.
   Sdílíte názor,že není politika levicová nebo pravicová; je jen politika rozumná a nerozumná.
   Za rozumnou mám politiku výlučně demokratickou. Politiku, jež sleduje emancipaci člověka, jíž na srdci leží svoboda člověka, jíž záleží na existenci prostoru, v němž se člověk může rozvíjet podle svých představ a na základě vlastní svobodné vůle.
   Jak ale poznat demokratickou politiku? Jak ji oddělit od politiky sice demokraticky se tvářící, na demokracii dokonce přísahající, ve skutečnosti ji plíživě vytlačující a demontující ?

   Vymazat
  2. Štěpán Forgáč14. května 2017 15:46
   „Dělení na levici a pravici skutečná demokracie nezná.“
   I tímto heslem, byla levice zparalyzována. Nejen heslem, ale také asi hloupostí lidí práce a zkorumpovanosti jejich vůdců (jinak se nelze na pohlaváry KSČM dívat).
   Demokracie by měla zaručovat rovný přístup k zákonnosti a k právu volit a být volen. Demokracie však není komunismus. Určitě nerozhoduje, jak moc můžou být bohatí bohatými a chudí chudými. To už závisí na politickém boji, který demokratická pravidla umožňují.
   A v tomto boji jsou zájmy chudých jinde, než zájmy bohatých. Minimálně v pohledu na zdaňování příjmů. To jsou ty, lidově řečeno, levicové a pravicové pohledy. Na tvrdo, to jsou rozdílné třídní zájmy.
   „ Právě dělení na levičáky a pravičáky znemožňuje konstruktivní komunikaci a umožňuje našim vládcům snáze s námi manipulovat a nás ovládat“
   Samozřejmě, že komunikace je blokována. Těmi, kterým vyhovuje status quo.
   Našim vládcům umožňuje s námi manipulovat, právě šíření takových hesel, které zde šíříte. Ať už si to Vaše Spojeni 12 uvědomuje, či nikoliv.
   P.S. V současnosti, kdy jde o bytí či nebytí evropských společností, tak levé-pravé hledisko, může být dočasně upozaděno. Podaří-li se tyto evropské demokratické kultury zachovat (zatím to tak nevypadá), opět se vrátí na scénu. Zvítězí-li multikulti Kalergiho plán, tak vůbec skončí demokracie.
   P.K.

   Vymazat
  3. 16:13, 17:49
   Nevím o jaké demokracii píšete. Uvědomujete si , že demokracie tady, ale ani nikde jinde, až na malé epizodky, nebyla? Věc je prostá. Tam kde demokracie nikdy nebyla nemůže ani skončit. přidám část textu ze své písně:
   Blábolím, blábolíš, blábolíme,
   o demokracii málo víme.
   Je to dáma velmi plachá,
   že ji spatřil kdekdo tlachá.
   Nabízí se otázka: Proč není svobodě aq demokracii vyučováno na základních školách?

   Vymazat
  4. Štěpán Forgáč14. května 2017 20:08
   Nějak jste vypadnul z rytmu. Řeč byla o neexistenci pravo-levého dělení. P.K.

   Vymazat
  5. 21:41
   Reagoval jsem na poslední větu z Vašeho příspěvku: "Zvítězí-li multikulti Kalergiho plán, tak vůbec skončí demokracie."

   Vymazat
  6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
 17. Na tyto pochybné praktiky Babiše a ANO jsem tady
  poukazoval několikrát.Stejně tak na jeho praktiky
  ve vztahu k ostatním.Jenže jsme fakticky už dlouho
  ve vládní krizi,kde se zloducha Babiše pokoušejí
  zbavit ti,kteří jsou stejní,nebo ještě horší,než
  je sám Babiš.Jediný způsob změny je odstavení
  nynějších politiků.Ústava je v podstatě neplatná.
  Vytvořilo ji pár lidí a 200 darebáků si ji poté
  schválilo.Ústava má být předložena občanům ke
  schválení,což se nestalo.Těch 200 gaunerů vůbec
  neměli nárok něco schvalovat,proto je ústava
  neplatná.Na základě čeho si ji odhlasovali?Dal
  jim někdo právo o tom vůbec mluvit?Pokud se
  snad chtějí bránit odkazem na dřívější ústavu,
  byla v ní klauzule o lidovém hlasování.Ústav
  tedy není platná a žádné zákony na jejím podkladu
  také ne.Co dál,ví to někdo?
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Majevsky vaše sympaticke komentáře OSV sleduje.Pridejte se k tvorbě Desatera voliče a jeho bodům,objevte se i na NWOO

   Vymazat
 18. Zacinate LŽÍ - ze by k nam Sobotka vodil migranty. Je evidentni, ze naopak nas pred nimi ochranil a zadni tu nejsou. To naopak Babis by sem chtel vodit levnou pracovni silu ze zahranici.

  Lzete, ze Sobotka vyvolal krizi. Problem je s tim, ze tady spolu-vladne GANGSTER a hrozi, ze prevezme drtivou vetsinu v pristich volbach. Zadne divadlo neni dost teatralni na to, aby se narod probudil a zpozornel, do jakeho korporatniho fasismu se jak tupy dav hrnou...

  http://forum24.cz/tajna-analyticka-zprava/
  Tohle si prosim prectete - 10 let stara zprava o Babisovi, jak zacinal, jak ukradl Agroferta Chemapol a dalsi podniky, jak spolupracoval s Grossem atd... (Tedy vzhledem ke stari zpravy tam nejsou novejsi veci jako Capi hnizdo, korunove dluhopisy a lhani o neovlivnovani medii, nebo treba o ovlivnovani policie a spousteni kauz na objednavku - jako nyni Pelta a MSMT/FACR spustene na objednavku na odvedeni pozornosti od krize ve vlade...)

  Za Sobotkou strana stoji, protoze je čestný, intelignentní a umírněný. Bohuzel to vetsina trollu neni schopna pochopit a rozlisit, a proto lzou o ruznych vymyslenych problemech CSSD...


  Problem neni se stranami. Naopak tradicni strany budovane odspodu maji vnitrni demokraticke mechanismy, jak se vyporadat s ruznymi smejdy, kterych je tenhle ateisticky narod plny odspoda az nahoru. Narozdil od toho, podnikatelske PR projekty, sestavene a zaplacene odshora, s kultem osobnosti pro platiciho oligarchu, nemaji zadny mechanismus na odstranovani lumpu a podvodniku, predevsim pokud ten nejvetsi podvodnik a lump je ten oligarcha navrchu... (Ze pry je tak bohaty, ze OD TEĎ uz krast a podvadet nemusi? To sotva... Jeho "Všetci kradnů" bylo predevsim zlodejovo volani: chytte zlodeje...)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Příteli máme CSSdD rádi,ale vadí nám že lze už ve svém názvu.Uzjste kdy slyšel,že by Sociální stát prosazovali do prvního článku naši Ústavy ve svém Programu?
   On se stará jen o ministerstvo cenzury a že by otevřel zablokované diskuzní rubriky na webu,který mu platíme my voliči to se bude do krve vzpírat neboť SMejd je Smejd

   Vymazat
  2. 16:35
   Vážený pane, jako kanadský žertík by to snad bylo dobré. Pokud to myslíte vážně je my Vás líto.
   Václav

   Vymazat
  3. VÁCLAVE,NESTYDTE SE ZDŮVODNIT PROČ TO NEJDE.

   víme,že tím začinají všichni předposranci,tak se předvedte.Zdá se mi,že jste šéf všehomira,ale svět a vy se to teprve MUSI dozvědět.

   ŽE VY POCHÁZITE OD DOBYTKA A UMITE S NIM I ZACHÁZET.V TOM PŘIPADE ZKRATTE SVOJE VÝLEVY A NAPIŠTE.CHCIPNĚTE BESTIE.

   Vymazat
 19. Volebni system

  Vetsinovy volebni system je spatny - viz Francie a zalostne ne-zastoupeni Narodni Fronty v parlamentu. Vetsinovy system predevsim posiluje velke strany s nejdrazsim PR.

  Prima demokracie neni dobra, protoze polovina naroda ma IQ < 100. Obecne je prima demokracie Vláda Průměru, vlada Davu.

  Spravne bude, az zavedeme "Zastupitelskou demokracii". (Soucasny system je Volená Tyranie, ktera neni Zastupitelskou demokracii).

  V Zastupitelske demokracii vladne Elita. Jadrem Zastupitelske Demokracie je Důvěra v Zastupitele. V soucasnem systemu ovsem Duveru Zastupitel mel v den voleb, ale pokud ji jako obvykle ztrati hned nasledujici tyden, neni zatim zadny mechanismus, jak ztratu duvery volice v zastupitele vyjadrit, takze mesic po volbach to jiz neni muj Zastupitel, je to jen zvoleny Tyran, ktery ma naprosty prostor podlehat 4 roky lobbyingu korporaci a cizich vlad, zcela proti vuli obcanu.

  Spravneho systemu se docili zavedenim Transparentnich voleb, kdy hlas volice bude evidovan a volic jej bude moci kdykoliv odvolat a predat nekomu jinemu. Takto bude zavedena vlada Důvěryhodných Elit, narozdil od soucasneho stavu, kdy zadnou duveru nemaji. Kdo nebude Duveryhodny, kdo nebude mit duveru svych volicu, velmi brzy nebude jejich Zastupitel, takze to velmi rychle eliminuje Šmejdy a zle nebo podle Elity.

  Narozdil od jinych systemu - Zastupitele nemuze odvolavat nekdo, kdo ho nezvolil a kdo jim neni zastupovan. Takze treba tech 10% smejdu si zvoli sveho arci-smejda, ktery je bude zastupovat, protoze i Smejdove maji pravo na sve Zastoupeni. Neni mozne, aby 90% ostatnich obcanu odvolalo zastupitele a mluvciho Smejdu, nebylo by to spravedlive...

  V dobe internetu pujde zavest system, ktery bude spolehlivy a prukazny. Vzhledem k tomu, ze kazdy si bude moci zkontrolovat svuj hlas a zmenit ho v pripade potreby, napadeni hackerem bude snadno odhalitelne, stat nemuze delat podvody, pokud volic hlas "prodá" tak ho muze za tyden zase zmenit takze kdo by to kupoval?
  V soucastnosti volici prodavaji svuj hlas za plane sliby. V tomto systemu s moznosti odvolani, pokud by se ukazalo, ze slib byl plany, hlas bude odvolan, nebude prilis umozneno vladnout na zaklade prazdnych slibu...

  Technicke detaily, jak to vyresit, nebudou velky problem. Podstatne je filosoficke zduvodneni, ze bez Důvěry není Zastupitel ani Demokracie, a bez moznosti projevit Nedůvěru neni jiste, jestli Vládce (Elita) jeste porad ma Důvěru obcanu...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní14. května 2017 16:54
   Zastupitelský systém není dobrý, přímá demokracie není dobrá. Transparentní volby jsou řešením.
   Ale to je dennodenní šibování s hlasy, jak se občan zrovna vyspí. To by byl pěkný chaos.
   Navrhuji poměrný zastupitelský systém, s prvky přímé demokracie, jako je referendum a odvolatelnost politiků. Pokud politik udělá prasárnu (např. navštíví sudetoněmecký sjezd, kde účastníky nazývá přátelé), může kdokoliv sbírat podpisy, aby bylo vyhlášeno referendum na odvolání tohoto přátelského politika.
   Bude-li referendum vyvoláno, budou mít občané ze zákona ve sdělovacích prostředcích dost informací od stoupenců odvolání i od odvolávaného na svoji obhajobu. Takto se občané budou moci se znalostí věci, správně rozhodnout. Ne jak se zrovna vyspí, jako v případě těch Transparentních voleb. P.K.

   Vymazat
  2. > 19:14
   Jak se obcan zrovna vyspi je to i s referendy. Tam predevsim!
   (Jinak ten Transparentni volebni system se jinde jmenuje "Průběžný volební systém" a neni to muj vymysl, je to detailne propracovane technicky, ale je to predevsim potreba nejprve zduvodnit filosoficky.)

   Jeste jednou - ve spravedlivem systemu nemuzete odvolavat nekoho, kdo vas nezastupuje.

   Personifikujme si to pro lepsi predstavu: Nejaky V.Kal. je Šmejd ktereho nesnasim a spousta dalsich lidi by se ho nejradsi ze snemovny a odevsud zbavila, protoze je sobecky (tedy Pravicový) pokrytec a lhar. Ale jsou zase jini sobci a pokrytecti lhari, jejichz je tenhle dobrym zastupcem. I oni maji pravo na sve zastoupeni, i kdyz se to zbytku populace nemusi libit, jake nazory zastupce smejdu siri... Nebo zmineny Sudetacky funkcionar. I pratele Sudetaku, pokud jsou zdejsimi obcany(!), maji pravo na sve primerene zastoupeni, doufejme ze jich jeste dlouho nebude nejaka podstatna cast.

   At to vezmete od puvodnich Stavovských Sněmů nebo jakkoliv moderneji, je spravedlive, aby kazdy Stav nebo nazorovy proud mel sve zastupce v diskusi (v Parlamentu), ale pokud to je mensinovy proud, aby sice byl slyset, ale nemohl rozhodovat o vetsine (coz je princip Demokracie)...

   Proto nelze v zadnem pripade odvolavat Zastupitele vetsinovym hlasovanim. Byla by to Diktatura Proletariatu nebo Majority, s totalnim utlakem a umlcenim vsech mensin...

   Nelze delat tak zasadni krok zpet ve vyvoji.

   Jinak ano, ve verejno-pravnich sdelovacich prostredcich by meli mit pravo na urcite zastoupeni vsechny strany v Parlamentu nebo s urcitou nezanedbatelnou podporou. Jiste nelze dat prostor kazdemu Lojzovi z Hospody, na druhou stranu ted za posledni roky jak CT blokuje Okamuru, presto ze v Parlamentu zastupuje leckoho, je hanebne... Jina vec jsou soukrome televize, predevsim pokud je lide zacnou tak chapat - jako hlasne trouby Oligarchů... (Ostatne kazde Medium, ktere zobrazuje Reklamy, je sluhou Oligarchu, kteri si ty reklamy zadavaji. Nezavisla media jsou placena ctenari...)

   Ohledne Referend - je spravne, aby rozhodovali Odborníci, lide kteri dane problematice rozumi a _věnují_ tomu urcity _čas_, aby se seznamili se vsemi pro a proti. Takove rozhodnuti muze byt kvalitni. Jiste kdejaky Lojza nebo Mamina od Plotny ma jasny ale nespravny nazor na to, jak veci resit, ale pokud tomu venuji 5 minut na poslech nazoru jednoho Populisty (Popularizatora), jejich rozhodovani nemuze byt kvalitni. I kdyby na to meli inteligenci, museli by tomu jeste venovat dost casu a studovat podklady a zvazovat pro a proti a vyvazovat jedna rozhodnuti spolu se souvisejicimi. Jenze nekdo taky musi pracovat, nemaji vsichni cas a chut stravit denne nekolik hodin studiem podkladu pro kvalitni rozhodovani. PROTO by nemel o vetsine veci rozhodovat průměr Plebsu. (I kdyz o zasadnich Smlouvách asi ano, ale i tam to nekdo napred musi vypracovat az do te faze ano/ne...) Takze zase jsme u toho, ze vladnout a zpracovavat zakony nebo i podklady do Referend musi Odborníci neboli Elita, a spravny Systém musi zajistit, aby tato Elita byla _zaslouženě_ Důvěryhodná...

   Vymazat
  3. Anonymní14. května 2017 19:47
   K Transparentnimu volebnimu systemu:
   Přijímám, že to není Vaše dílo i že se jmenuje jinak. Bez znalosti bližších detailů, asi nemá význam o tom dále diskutovat.

   O odvolání zastupitele referendem:
   Zastupitele nominují jednotlivé strany, ale volí je všichni občané. Nevíme, kdo koho volil, takže vítězové voleb zastupují všechny. Proto je snad také všichni můžou referendem odvolat.
   K Vaší obavě, že by takto mohly silné strany referendem vypuzovat zastupitele slabších stran, bych řekl, že když se tam volbami dostali, tak by se tam také referendem mohli udržet (bez záruky). Ale se zárukou by bylo, když by za odvolaného zastupitele, nového náhradníka poskytnula stejná strana. Takže Vaše námitka stejně odpadá.

   O schopnosti občanů, řešit záležitosti celostátní důležitosti referendem:
   Dává-li současný systém důvěru občanům, že dokážou najít takové zastupitele, kteří budou schopni během celého volebního období řešit veškeré záležitosti, včetně těch, které v době voleb ani nejsou známy, potom snad můžou dostat důvěru, i v jedné konkrétní záležitosti, ke které dostanou podklady, pro i proti.
   U zastupitelů navíc hrozí relativně velké nebezpečí, že nebudou rozhodovat dle svých schopností (jak se nejspíš domníváte), nýbrž dle toho, kdo dá víc (jak se domnívají příznivci referend).

   „.. spravny Systém musi zajistit, aby tato Elita byla _zaslouženě_ Důvěryhodná...“
   Ano, to je poměrný zastupitelský systém, s prvky přímé demokracie, jako je referendum a odvolatelnost politiků.
   P.K.

   Vymazat
  4. Ne a jeste jednou. Kdyby meli obcane hlasovat v referendu o odvolani Kalouska, uz by tam nebyl. Ale zastupuje urcitou skupinu lidi a i ta ma pravo na sve zastoupeni. Je to Stavovský Princip.

   Prave ze problem je v tom,ze vitezove voleb zastupuji jen sami sebe, ale ne volice, protoze uz se nevi, kdo koho a proc volil a ostatne po volbach uz to je jedno...

   Krome teto Průběžné Demokracie je jeste dalsi: Likvidní Demokracie, davat hlas v urcitych oblastech ruznym lidem. Nekomu jinemu duveruji v Ekonomii, nekomu jinemu ve Zdravotnictvi.

   Ze jsou lide schopni vybrat svou Elitu a nejak zajistovat, aby byla Důvěryhodná, jeste neznamena, ze jsou sami schopni rozhodovat !

   I KDYBY na to meli lide inteligenci (ale nemaji, prumerne IQ <=99!), nemaji Čas studovat vsechny podklady. Navic ani nema jeden poslanec ČAS na to, aby sledoval vsechny oblasti, proto jsou ruzne Zdravotni vybory a Legislativni vybory a ja nevim jake dalsi...

   Vladnuti a rozhodovani v Parlamentu je prace na PLNÝ ÚVAZEK a jeste na zamestnani X poradců a sekretaru. Proste kvalitni rozhodovani o Zdravotnictvi nebo o Armade nebo o Stavebnictvi nelze delat od Plotny a natoz pak z Hospody ! I kdyby cokoli, je to otazka Času a Kvality.

   Na to, aby vlada byla Kvalitní, je potreba, aby to delali Odborníci. Je ovsem treba zajistit, aby ti Odborníci pracovali pro Lid a ne pro Lobbyisty, tedy je treba nastroj na Eliminaci Špatné Elity. (soucasny system "az za 4 roky u voleb" je pomaly a nefunkcni)

   To je prave otazka Odvolatelnosti Zastupitele, resp. zajisteni jeho Důvěryhodnosti. "Odvolatelnost" je tam podminka sine-qua-non. Jenze "Zastupitel" nekoho Zastupuje a jen ten, kdo se jiz neciti byt dobre zastupovan, muze odvolavat toho, kdo ho predtim zastupoval.

   Takze zpatky, staci evidovat v databazi hlasy volicu s moznosti zmenit udeleni Důvěry Zastupiteli...

   Neni _zadny_ spravedlivejsi Systém.


   ((Pisete: "důvěru občanům, že dokážou najít takové zastupitele ... můžou dostat důvěru ... (rozhodovat sami)". To, ze poznam moudreho univerzitniho pedagoga a budu mu duverovat jeste neznamena, ze mohu sam ucit na univerzite...))

   Vymazat
  5. Anonymní14. května 2017 22:13
   „Ne a jeste jednou. Kdyby meli obcane hlasovat v referendu o odvolani Kalouska, uz by tam nebyl. Ale zastupuje urcitou skupinu lidi a i ta ma pravo na sve zastoupeni.“
   Ta skupina by o své právo nepřišla, nastoupil by náhradník z té skupiny. A Kalousek by šel k výkonu spravedlnosti.

   „Krome teto Průběžné Demokracie je jeste dalsi: Likvidní Demokracie, ..“
   Také je možné zastupitele losovat. Každý, kdo by chtěl být zastupitelem, by prošel psychotesty a testem nějaké způsobilosti a byl by zařazen do zásobníku adeptů, ze kterého by se losovalo. Možná by to dávalo lepší výsledky, než současné chytrystiky kolem voleb, přepočítávání propadlých hlasů, atd.

   „Navic ani nema jeden poslanec ČAS na to, aby sledoval vsechny oblasti, proto jsou ruzne Zdravotni vybory a Legislativni vybory a ja nevim jake dalsi...“
   A jsme u toho, ti poslanci s IQ > 99 stejně nic nerozhodují podle svého svědomí, ale přijmou názor nějakého stranického zpravodaje a ten odmávnou. Takže stačí podplatit jednoho zpravodaje a celá strana hlasuje podle jeho cinknutého doporučení. O důvod víc domnívat se, že rozhodování referendem, dává výsledky bližší optimu.

   „Vladnuti a rozhodovani v Parlamentu je prace na PLNÝ ÚVAZEK a jeste na zamestnani X poradců a sekretaru. Proste kvalitni rozhodovani o Zdravotnictvi nebo o Armade nebo o Stavebnictvi nelze delat od Plotny a natoz pak z Hospody ! I kdyby cokoli, je to otazka Času a Kvality.“
   Viz odpověď o odstavec výše.

   „Takze zpatky, staci evidovat v databazi hlasy volicu s moznosti zmenit udeleni Důvěry Zastupiteli
   Neni _zadny_ spravedlivejsi Systém.“
   Tímto odstraňujete tajnost voleb. To je dost velký zásah do demokratičnosti, nad kterým se slušný volič otřese .
   P.K.

   Vymazat
  6. > "stačí podplatit jednoho zpravodaje a celá strana hlasuje"
   Ne. Protoze ten, kdo by hlasoval spatne nebo podle podplacene Strany, bude velmi rychle eliminovan Odvolanim... Behem pul roku tam nebude nikdo, kdo by si tohle dovolil.

   Zastupitele nelze Losovat. Je potreba, aby rozhodovali 1. kvalitni odbornici. 2. duveryhodni odbornici. (Pokud nechate losovat ze samych takovych kandidatu, pak ani nemusite losovat, takovi by mohli rozhodovat konsensem vsichni. Losovat z Plebsu nelze, nejsou Odbornici. Otazka duveryhodnosti, pokud vam ji nerozhodne Ajatollah (Theokracie), tak ji musi rozhodnout Voliči ve Volbách... Jsme zpatky na zacatku.)

   > "Tímto odstraňujete tajnost voleb. To je dost velký zásah do demokratičnosti, nad kterým se slušný volič otřese ."

   1. Nutnost tajnosti voleb je PŘEDSUDEK a pověra, ktera jim prave umoznuje udrzovat tenhle prohnily system.
   V Recke Demokracii se hlasovalo aklamací. (nevim to jiste ale jsem o tom presvedcen. Proste na namesti zvedli ruku, kdo jsou "pro".)

   2. Jde taky vymyslet system, kdy prirazeni sveho RČ a volebniho ID+heslo zna pouze clovek sam a potom uz jenom zapeceteny Identifikacni server, oddeleny od Volebni databaze. Technicky to lze udelat temer anonymne.

   Ale spis je potreba zbourat ŠPATNÉ DOGMA o nutnosti tajnych voleb.

   Vymazat
 20. Odezva veliká a těžké je vyjádření. Současný systém voleb přivádí již tak pestrou sešlost do parlamentu a i když jsou řízeni jako loutky z partajních ústředí a ta zase jsou řízena oligarchií, nelze se nikdy dopátrat, kdo za jakou zákonnou "blbostí", poškozujících občany, stojí. Tedy nulová odpovědnost z výkonu funkce a tedy volební perpetum mobile více jak 25 roků. My bychom potřebovali systém, kde by bylo možné neúspěch vládnutí přiřknout konkrétní partají, která by se tak učinila nadále nevolitelnou a občané by měli naději na další volební, třeba jednou úspěšný, pokus. Takhle jdeme z marasmu do marasmu.
  Pokud jde o "toto si přečtěte" - Zrovna dnes Zeman utrousil při chůzi davem čehosi, co nazval novináři, že by se měl redukovat. Nesouhlasím se Zemanem v tom honosném titulování toho davu, novináři dávno vymřeli a nazývat to, co leze do huby či zadku a pod sukně novináři? To, co si máme přečíst si nemůžeme totiž nikdy co do pravdivosti ověřit a tak jak vymřeli novináři, tak vymřela pravda a pokud jde o medializátorství, tak tam vládne lež tak pevně, že vteřinová lepidla jsou proti tomu sladkou slinou. Medializátoři jsou vlastnění medii a ta zase jsou vlastněna oligarchy. No a k jejich potřebě musí být vymýšleny zprávy, které jsou prodejné a pravda? Ta se nedá zpeněžit, krachuje oligarcha, media i medializátoři. Věřit dnes může člověk jen tomu, co viděl na vlastní oči a slyšel na vlastní uši a i tak se musí kontrolovat, zda nesleduje divadlo.

  OdpovědětVymazat
 21. Nechci kritizovat práci, kterou pan Mrázek prezentuje, jsou tam některé dobré myšlenky. Ale nedá mi, třeba ten volební zákon. Ačkoliv někomu může připadat, jako nastolení ideálu, je naopak možné, že když by takto zvolení poslanci (kteří pro zvolení naslibovali, že zlepší stav své oblasti), měli pracovat společně na celostátních úkolech, tak by tam protlačovali různá lokální hlediska a nejspíš by se na konečné verzi vůbec nedohodnuli. O zklamání voličů z mnoha oblastí a následujících odvolávání jejich zastupitelů, ani nemluvě.
  Ale hlavní důvod, proč se k tomu vyjadřuji, je neujasněnost, jak chtějí tyto své myšlenky uvést do praxe. Volit strany, které jim to slíbí, to je skoro utopie.
  Takže musím opakovat, že nejschůdnější cestou, jak se dostat k demokratickému systému, s uzákoněnými referendy a s odvolatelnosti politiků, je volba SPD – Tomio Okamura. Netvrdím, že o dvě hlavy převyšuje ostatní, ale má potenciál a vůli, tyto nástroje uzákonit.
  Potom už si každé hnutí bude moci vyvolat referendum, o předmětu svého zájmu. Potom přijde čas i pro Spojení 12, aby předložili svůj volební systém veřejnosti ke schválení (pokud si stále budou myslet, že to je takový přínos).
  P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. P.K.PTATE SE JAK MYŠLENKY UVEST DO PRAXE.

   Tak přiteli opakuji vám,že se ten mechanizmus právě vymýšlí a stavi.Jeho první současti bude DESATERO VOLIČE,Džopuv projekt stavby sily proti sile a pokud se politická třida Šmejdů nevzpamatuje a bude déle hrát ignoranta pak vzbudíme k životu Hnutí tři hvezd.

   Vysvětlování co se děje podrobně prozatim neni treba.Přidejte se ke stavbě Desatera voliče a pak se uvidí, jak volici budou chtit podporovat OSV a to ve vlastním zájmu.
   Nedejme si polit.třidou Šmejdů ukrást naše hlasy a tedy i naši moc,píši voliči.

   TAK PANE P.K.VYMÝŠLEJTE JAK TO PROVEST A DEJTE TO TADY JAKO VÁŠ NÁVRH.

   Nečekejte,aby to za vás někdo udelal jako to bylo obvyklé za komunismu,kdy prý byl ráj.

   Vymazat
  2. Anonymní15. května 2017 6:37
   TAK PANE P.K.VYMÝŠLEJTE JAK TO PROVEST A DEJTE TO TADY JAKO VÁŠ NÁVRH.
   Vždyť to zde vysvětluji stále. Předpokládám, že velká většina občanů vyžaduje demokracii, ne současný korupční systém zastupitelské demokracie, nebo nějakou diktaturu.
   Je zde nějaká síla, která by současný stav ze základu změnila? Odpovím si sám, nevím o ní. Snad tím nikoho neurazím, ale nemyslím si, že to jsou Spojení 12, Hnutí tří hvězd, ANS, atd., atd. Alespoň ne ve výhledu současných voleb. Je zde však hnutí SPD – Tomio Okamura, které jediné ze všech možných protestních spolků, má potenciál ve volbách uspět. Má ucelený volební program viz http://spd.cz/program/, se kterým se může ztotožnit velká část voličů. Však ho také většina spolků s většími, či menšími změnami přebírá.
   Jedním z bodů tohoto programu, je také prosazení zákona o referendu a o odvolatelnosti politiků. To je maximum, kterého lze dosáhnout. Na druhou stranu, to také není málo. Tohoto zákona budou moci využívat různá uskupení, k prosazování svých záměrů. Samozřejmě, pokud ty jejich záměry zaujmou také jejich spoluobčany.
   Takže můj návrh je: Chceme demokracii? Volme SPD.
   P.K.

   Vymazat
  3. Jak se zdá paneP.K.jste se zabejcil a jehněte se z místa.OSV aktivisté proto uvažuji navrhnout tomu SPD tuurcite,jak by měl vypadat jeho šrot program tady,když už není schopen se tu mezi námi objevit,abychom se ho zeptali proč pohrdá voliči a neotevřel diskuzní rubriky pod svými články na jeho stranickém webu.
   Řekněte mu,aby se tady hezký složce vymlouval proč to nejde,vždyť to prý umí.

   Vymazat
 22. Úplně prvním předpokladem o demokracii je shoda na tom, že demokracie je vláda všech. Ne většiny, zdůrazňuji všech.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V Polsku kolem let cca 1750 mel kazdy slechtic pravo VETA. Stat byl naprosto nefunkcni a nemohl se o nicem schodnout (protoze vzdy se nasel nejaky troll, ktery to zablokoval) a cely stat zkolaboval a byl rozdelen mezi sousedy...

   Ponauceni z toho je takove, ze pravo Veta nemohou mit vsichni, ze se vzdy najde nekdo, komu dane reseni vadi, a ze rozhodne nelze vyhovet vsem...

   Dnes treba nejzasadnejsi tema: "Suverenita" vs. "Humanismus". Pokud jedna cast je pro prijeti jakychkoliv cizáků, protoze to (pry) jsou Lidé a musime s nimi sdilet vsechno, a druha cast je pro zachovani nasi Suverenity, protoze chapou, ze Diversita (neboli Odlišnost) spociva v tom, ze nejsme vsichni smichani do jedne homogenni masy, ze jsme jiní a nase zpusoby a dedictvi nasich predku si zaslouzi zachovat stejne jako to jejich... Nelze vyhovet vsem. Budto se vyhovi xenofilům a nase dedictvi bude zniceno prilivem cizaku a sloucenim vseho do (hnede) Humanity bez privlastku, nebo se vyhovi Vlastencum a budeme si udrzovat svoji specifickou Odlišnost, protoze lepsi jsme se nestali Inkluzi vsech spatnosti, ale naopak Exkluzivnim odmitnutim vetsiny ciziho a spatneho...

   Ohledne levice a pravice.
   https://www.politicalcompass.org/
   Politicky kompas velmi dobre ukazuje, ze zasadni deleni je jednak mezi ekonomickou Levici (Sdílení) vs. Pravici (Osobní/Sobecký princip Zásluh), ale v druhem rozmeru mezi Autoritativní (Konzervativní) a mezi Liberální. Napr. v USA maji konzervativni pravici a liberalni levici (hippies,sjw,neo-marxiste). U nas jsme meli konzervativni levici ("soudruhy") a mame tu liberalni pravici havloidu, tedy presne naopak... (Obzvlast tady treba leckdo pochopi rozdil mezi levici "soudruhů" nebo "odborářů" a mezi levici "hippies" nebo "BLM"...)

   Tedy ano, redukovat politicke spektrum do jednoho rozmeru vlevo/vpravo je prilisne zjednoduseni, ale pro pochopeni tam to levo-prave deleni zustava jako jedna z casti celkoveho pohledu...

   Takze jeste jednou zpet:

   Všichni by meli byt Slyšet. Nemeli by byt umlceni a jejich hlas by mel byt vyslechnut pred rozhodovanim. Hlas jejich Zastupitele, protoze nemohou mluvit vsichni najednou, a ruzne proudy by mely vybrat sveho Mluvčího, ktery je jejich Elitou, ktery vi, co rika, a rika to Srozumitelně.

   Kazde Rozhodnutí ale znamena vybrat ze dvou nebo vice variant Jednu, coz nutne vede k odmitnuti tech Ostatních variant.

   Temer nikdy nelze vyhovet vsem najednou...

   Vymazat
  2. ... jeste jednoduseji:

   Levice - "Každému podle jeho Potřeb"

   Pravice - "Každému podle jeho Zásluh".

   Levice - protoze jsou Lidi, je treba o ne pecovat Socialnim Statem. Kazdy ma pravo na slusne zivotni podminky. Pravice se zepta: "Proč?!" Maji, co si zaslouzili, ti tzv. lepsi a uspesnejsi si zaslouzili vic...
   Rozumna je nejaka stredni cesta, to zrejme pochopime... (I Levice snad pochopi, ze alespon nejaky stupen Zasluhovosti je potreba, protoze by jinak vubec nikdo nic nedelal, nebo by se nesnazil byt Lepsi. I Pravice musi pochopit, ze prilis Hladový Plebs by se opravnene bouril, kdyz by nemeli jinou sanci prezit.)


   Pisete tu: "Vláda všech". Ale myslite tim zrejme "všech Zdejších" , ale rozhodne ne zadnych Cizích !

   Zajimalo by me, jak chcete filosoficky obhajit Levici jenom pro nekoho: Podle Potreb vsem nasim, ale vsichni Cizi at zustanou za dvermi, protoze ti se o to tady ne-Zasloužili. Nasi predci se Zasloužili o tuhle zemi a proto se ta zeme o nas musi starat, ale oni Cizi se ne-Zasloužili... A jsme zpatky u konzervativne-pravicoveho modelu - nam podle Zásluh nasich Předků.

   Fakt by me zajimalo, jak chcete z Levicoveho nebo Socialniho hlediska obhajit Suverenitu...?

   Proč My Ano, ale Oni Ne ?

   Vymazat
 23. Třeba k 23:11, přímá demokracie. Všichni už jen v této diskuzi vidíte nebetyčný rozdíl zúčastněných v rozhledu, nadhledu, schopnosti i vůli k morálnímu a etickém přístupu. Listopadové události 1989 vlastně byly takovým tím všelidovým referendem. Co všechno si oni „hlasující“ uvědomovali a co ne?
  S tím souvisí i otázka odvolatelnost politiků a jejich nejenom morální ale i hmotné odpovědnosti. Možná by neuškodilo, nahlédnou do J. F. Kennedyho „Profily odvahy“, ať už to osobně napsal nebo ne a dál si uvědomit, co zná každý, kdo cosi většího odpovědně řídil, čím vším je limitováno rozhodování, jak je těžké bez křišťálové koule a co ještě těžší při vědomí všech možných negativních důsledků, bez kterých se žádné realizované rozhodnutí beztak neobejde. Račte to domyslet alespoň v perzonálních věcech. Nakonec ta hmotná odpovědnost. Je nejen prakticky, ale i teoreticky, tedy objektivně, rozumí se nezávisle na lidské vůli, vyloučeno bezchybné rozhodování. Musel by být hlupákem nebo vědomým podvodníkem, kdo by do takové politické funkce šel. Já, například, bych při znalosti pravomocí a zákonné odpovědnosti třeba „pouhého“ starosty do té funkce, při zodpovědnosti k rodině, zcela jistě nešel. Ostatně, uvědomte si, co riskuje už jen pouhý zastupitel. Jednoduše, jestli očekáváte mravnost a spravedlnost, tak nejdřív musí být mravný sám společenský systém. Přiznejme si.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ohledne Hmotné Zodpovědnosti - i Vladce je v podstate Zamestnanec a mel by rucit za skody maximalne do troj-nasobku sveho platu... (Kdyby mel rucit do vyse zpusobene skody, nemohl by vladnout ani Oligarcha, natoz pak bezny poctivy Obcan)

   Problem v dnesnim systemu je i v tom, ze prilis velkou Moc maji Soudy, ktere nahrazuji kontrolu Politiku Lidem.

   Kdyby Lid mohl odvolat spatneho Zastupitele, nemusel a nemel by nad nim delat kontrolu Soud.

   Za Spatna rozhodnuti by mel byt politik Odvolán - pokud mozno co nejrychleji aby dal neškodil, ale ne Potrestán.

   Proste nebyl dost Dobrý, budto nebyl Kvalitní nebo byl Špatný. Nehodil se tedy na vykon funkce, na kterou je potreba nekdo Odborně Kvalitní a zaroven Morálně Dobrý. Ani vetsina z nas ostatnich takovych neni, nemuzeme ho za to Trestat. Ale v zajmu nas vsech je potreba zajistit, aby co nejrychleji Neschopný nebo dokonce Zkažený clovek neskodil na pozici, kde ma Moc, jakoukoliv Svěřenou Moc. (a u "svěřenou" jsme zase zpatky u "Důvěry"...)

   Na druhou stranu je treba ruzna vysvetlitelna a obhajitelna Pochybeni Prominout. Jak moc a jak dlouho promijet chyby je subjektivni, taky Pokornému člověku lze leccos prominout, co Arogantnímu hňupovi promijet nelze... Coz nelze resit zakonem nebo slepym Soudem, ale mohou to posoudit Voliči - ale ovsem za 4 roky bude pozde...

   Vymazat
 24. Debata byla hodnotná a pokud byly námitky, tak nedorozuměním, text není tak nedomyšlený, jak se někomu zdá a Babišovi bych nevyčítal, že se nechoval jako lišák vegetarián, ale že přivedl ministra války a ne ministra obrany. A přátele většinového systému bych chtěl upozornit, že jejich nejlepší poslance by odpůrci odvolali referendem, a proto Spojení navrhuje odvolávání pomocí opravných voleb v příslušném malém volebním obvodě.
  Autor

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní14. května 2017 23:02
   To je silně korupční systém. Pokud politik z nějakého obvodu, v rozporu s dobrými mravy, použije dotace určené pro celou republiku, hlavně ve svém obvodu, tak celá republika se může postavit na uši, ale domácí ho nedají a postaví mu sochu. P.K.

   Vymazat
  2. Volby na podzim budou u přežití českého Česka. Makron, makrela a Babiš (a 90% PS) jsou v tomto punktu stejná krevní skupina AAA: A) prachy a moc, A) moc a prachy, A) prachy, prachy, prachy.

   Vymazat
  3. PANE P.K.VEJDĚTE DO DĚJIN A STANTE SE OPRAVDOVÝM ADVOKÁTEM PANA OKAMURY.

   Je tu návrh,když už neni schopen se tu mezi námi SAM objevit a ziskat hafo voliču,že by jste vy ho provisorně zastoupil a někde vpředu by jsme bod po bodu probrali jeho tzv.vynikajici Program,který má nahradit to DESATERO VOLIČŮ z OSV.Co vy na to?

   Vymazat
  4. Nechci se s Vámi přít, ale blíží se volby a člověk si musí vybrat komu to hodit. Aby ten kandidát byl co nejblíže jeho názorům a aby u něho byl jistý předpoklad, že dostane dost hlasů, aby ty názory mohl prosadit. Znáte lepšího kandidáta? P.K.

   Vymazat
 25. Politická třída Smejdu je komplet nevolitelna.S námi se nelze přít naopak objasníme naše stanovisko.Prozatim to tedy prerusime a těšíme se na vaše názory při jakékoli vhodné příležitosti.

  OdpovědětVymazat
 26. Řečeno a napsáno bylo hodně, ne však to podstatné. Tím je to, že lidé se ve své většině nejprve musí ujednotit na tom, co chtějí. 9 z 10 lidí se shodne na tom, co nechce, avšak s bídou 2 z 10 se shodnou na tom, co chtějí. A v tom to je. Pak máme lidi, kteří v dobré snaze přepřahají vůz před koně, přičemž někteří píší paragrafované znění nové ústavy, jiní zase nový volební zákon. Jenže s tím lidi nesjednotí a stávající nomenklaturu neporazí. V obou případech jde totiž pouze o prostředek či spíše technikálii a nikoliv o cíl. A k tomu zastřešování. Jde o jeden z mála pokusů, jak postupně začít sjednocovat roztříštěnou alternativní scénu, a to bez toho, že by si kdokoliv dělal představu, že se mu to podaří beze zbytku. Jsme přece v Čechách. Omlouvám se, že nepíši i o Moravě, ale tohle je především specifický rys u nás v Čechách. Začít tedy musíme sami od sebe, jinak se nikam nedostaneme. A Okamura? Jak chce něco měnit a prosazovat, když to chce dělat v rámci současného systému, který nechce přece měnit. On se chce pouze stát jedním z jeho protagonistů. Toť vše.

  OdpovědětVymazat
 27. 23.43 Z vašeho příspěvku není jasné co vlastně chcete.
  Jste schopen pochopit že Desatero voliče,kde se poukazuje na chybějící slovo v Ústavě s cílem namísto Sociálními státu podporovat nynější presidentemO ODS provlečený kapitalismus bez přívlastků ,který umožnil vyrabování ČR nebo co vlastně chcete.

  OdpovědětVymazat