Reklama

.

.

úterý 11. července 2017

Jak na volby 2017, návod pro voliče


Josef Mrázek
11. 7. 2017
Skutečný vliv občanů na správu Československa zanikl během prvních dvou let po listopadu 1989 tak, že převážně spontánně a s nadšením formované Občanské forum bylo na Slovensku potlačeno Verejností proti násiliu, a o něco později v České republice zrušeno nekorektním likvidačním zásahem Václava Klause. Diktátoři Klaus a Mečiar si potom, rovněž nekorektním postupem, rozdělili stát na samostatné republiky. Dalších více než 25 let funguje systém, kde jsou voliči od zákonodárců odděleni politickými stranami, které na kandidátky dávají pouze ty občany, od kterých očekávají poslušnost, aby jejich hlasy mohly uplatnit při politických a obchodních jednáních. Když se výjmečně vyskytne poslanec, který dbá své přísahy a nehlasuje podle pokynů, je co nejdříve odstraněn.


Následky činnosti takto sestavené Sněmovny PČR jsou katastrofální. Její zákonodárná i kontrolní funkce je nahražena svévolí diktátora, nebo kohosi v příšeří sekretariátů stran. V tomto prostředí lze uplatnit uplácení a využít hloupost. Za úplatek v řádu stovek milionů, například, lze stát a národ okrást o stovky miliard korun. Umožňují to selhávající veřejnoprávní media a ohlupovací kampaně, které utlumí odpor veřejnosti. Podpora lživých informaci a chybějící pravdivé informace jsou příčinou toho, že poškozovaná většina národa trpí své škůdce jako své vládce.

Jak zajistit vliv občanů na správu státu a tvorbu zákonů tak, aby právní i sociální funkce státu přispívaly ke štěstí národa

Za těch 25 let se vystřídaly vlády pravé, středové, i trochu levější, ale všichni pokračovali v osudných chybách, kterými začal Klaus. Z toho vyplývá, že je nutné realizovat program nápravy a záchrany, a začít se musí nápravou složení Sněmovny PČR. Této nápravy můžeme dosáhnout jen zcela odlišným způsobem výběru poslanců. Musí to být způsob, který nevyžaduje změnu Ústavy ČR a vystačí pouze s podporu dostatečného počtu voličů. Ti musí požadovat od svých poslanců a senátorů, aby zajistili v senátu i ve sněmovně pro přijetí nového volebního zákona prostou většinu, protože k jeho přijetí je nutný prostý souhlas obou komor Parlamentu ČR. Jde o změnu, která by byla posunem ve směru k demokracii a která je zcela nezávislá na tradičním dělení na pravici a levici. Proto není na co se vymlouvat a kdo tento model odmítne, prozradí, že nemá čestné úmysly. Podrobnosti najdete na www.novarepublika.cz/2017/05/strany-zbyvajicich-devadesat-devet.html

Politikem je ten, kdo ukazuje cestu a nemusí to být funkcionář

Nastávající volby proběhnou ještě podle starého zákona, ale voliči by měli volit jen toho, kdo si dá do programu přijetí volebního zákona stručně charakterizovaného v citovaném článku a zde ještě stručněji v dalších odstavcích. Je to výzva pro celé politické spektrum.

Také věcné programové cíle, které jsou uvedeny v následujících odstavcích, si může osvojit kdokoliv, kdo se chce zavázat je prosazovat. Politika by měla být službou občanům, a to nevylučuje dělbu práce. To, co někdo vymyslí pro veřejný zájem, mohou realizovat i jiní, když mají sílu a dobrou vůli. Tak, například, projekt nového volebního zákona pochází z dílny SPOJENÍ 12 a myšlenka shrnout do „Destera voliče“ to, co by měly volební strany mít v programu, aby byl důvod je volit, pochází od Občanské společnosti voličů (OSV). Tuto práci  jako prvá využije ve prospěch občanů Aliance národních sil (ANS), a je škoda, že se dříve nedostala k pracem SPOJENÍ 12, ve kterých je lépe řešen způsob účasti aktivistů a malých skupin na společné kandidátce. Viz https://spojeni.wordpress.com/jm/

Na nový způsob politiky by měli přistoupit všichni, anebo aspoň zahájit dialog, otevřít své weby, a případně přijít s něčím ještě lepším, těšíme se na to.

Nový volební zákon, opakovaná volba, referendum

Zákon o volbách chceme upravit tak, aby nebyli voleni jen ti kandidáti, které si vyberou strany, ale hlavně ti, kteří jsou známí svou prací pro veřejnost.
Proto chceme větší počet stejných volebních obvodů, vybírání výhradně kroužkováním napříč volebními stranami a bez ohledu na umístění na kandidátce. Chceme, aby se mandáty rozdělovaly podle počtu kroužků pro kandidáty volební strany, limity aby neexistovaly, a aby stačilo být úspěšný i v jen jediném volebním obvodu. Kdo nepracuje pro veřejnost, nemá mít šanci být zvolen.

Zákon musí umožnit, aby ve volebním obvodu, kde o to požádají občané v počtu větším než polovina hlasů, které stačily ke zvolení jednoho zastupitele, byly opakovány volby. To by řešilo jak odvolání, tak i nahražení zastupitele.

Požadujeme, aby byl bez odkladů přijat zákon o referendu, který bude skutečně použitelný. To jest referendum musí být přípustné o všem, co ústavní zákon nezakazuje, k jeho vyvolání musí stačit rozumný počet podpisů, a výsledek musí být platný i při malé účasti. Kdo se nezúčastní, svěřuje svou pravomoc zúčastněným.

Zahraniční vztahy a bezpečnost vlasti

Chceme rozvíjet přátelskou spolupráci se sousedy i s Ruskem a nedáme se zatáhnout do války. Místo válčení chceme obchodovat.
Proto budeme požadovat, aby žádní naši vojáci nebyli pod velením cizí mocnosti a neúčastnili se na provokacích u cizích hranic.
Uvítali bychom vyloučení z NATO, neutralita by zvýšila naši bezpečnost.

Chceme si udržet kontrolu nad územím svého státu a sami rozhodovat, kdo smí na jeho území vstoupit.
Žádáme, aby EU rychle přijala opatření k uzavření shengenského prostoru, a pokud se to nestane, musíme urychleně pracovat na uzavření vlastních hranic a zavést brannou pohotovost mužů za účelem jejich ochrany  podobným způsobem (krátký výcvik a služba podle potřeby), jako to mají Švýcaři.
Chceme postupně obnovit výrobu zbraní v žádoucím rozsahu.

V souvislosti s vývojem v EU a odhalením její skutečné tváře odmítáme neoprávněné staré i nové požadavky EU, kdy Komise EU svým jednáním připomíná okupační mocnost. Jako příklad uvádím nucené příjmání migrantů, přijetí společné ústavy a společné měny za podmínek likvidujících naši suverenitu a hospodářskou rovnoprávnost. V tom nelze ustoupit a je možné, že proto budeme z EU vyloučeni, nebo donuceni k Czexitu. To by uvolnilo prostor pro bilaterální smlouvy, které by zajišťovaly bezpečnost a dobré obchodní partnerství a všeobecně by snižovaly riziko války.

Chybějící zákony

Žádáme, aby byl přijat zákon zakazující všechny organizace připouštějící násilí a nerovnost práv žen a mužů, i jejich propagaci. Žádáme, aby byla zakázána podpora takové činnosti ze zahraničí i z domácích zdrojů a aby se tyto zákazy vztahovaly i na náboženské organizace a aby zákon byl prosazován i rušením zneužívaných modliteben a shromažďoven.

Žádáme konec výmluv a přijetí jasného zákazu činnosti soukromých exekutorů a zavedení přísných pravidel pro státní exekutory. Žádáme, aby bylo zákonem zakázáno exekuční vymáhání půjček, které byly poskytnuty bez ověření schopnosti splácet, a půjček s lichvářským úrokem.

Chceme radikální zákon proti hazardu a skončit s chráněním škůdců pod záminkou, že mají jakási práva škodit.

Národní hospodářství, ekonomika

Chceme napravit chyby založené na neústavním povýšení soukromého vlastnictví nad vlastnictví státní, veřejné a družstevní. Jde, například, o zpětné vyvlastnění nerostných ložisek a vodních zdrojů státem. Dále jde o stanovisko Ústavního soudu k divoké privatizaci za použití protiústavního zákona o vyloučení možnosti soudních námitek. Chceme zabránit rozkradení zbytku majetku veřejného zdravotnictví. Chceme, aby se zachránilo, co se ještě dá zachránit z majetku, který byl kdysi jen ve správě církví a nyní byl pochybně restituován, jako kdyby šlo o soukromé vlastnictví Vatikánu a církevních řádů.
Chceme zastavit vysávání státu bankami v zahraničním vlastnictví. Zákon o ČNB chceme upravit tak, aby ČNB musela sloužit zájmům ČR, a nebyla poplatná cizím zájmům.

Česká republika je kolonií západních států a bank. Takový úpadek umožnila zločinná privatizace a následné zničení většiny průmyslu a výrob s velkou přidanou hodnotou, devastace měnového systému, protiústavní privatizace přírodních zdrojů, a nastavení násobně nižší ceny práce. Další ranou bylo špatné vyjednávání před vstupem do EU.
Takto vzniklé postavení je dále udržováno chybami našich vlád, jako je skoro výhradní orientace na vývoz, opožděné a nedostatečné opravování ceny práce, a špatná měnová politika, nakonec ponechaná bez námitek v rukou ČNB ovládané zahraničním kapitálem. Tento výčet hlavních chyb je zároveň seznamem úkolů na cestě k nápravě.

Rozkradení a zničení velké části průmyslu je nevratné a proto chceme nahradit chybnou podporu cizích neefektivních a úrovní národa pohrdajících investic podporou tradiční produkce nově zakládaných podniků, nevyjímajíce podniky státní. Ve světě je hodně zemí, ve kterých prosperují státní podniky lépe než soukromé.

Velká část národního produktu (HDP) odchází do zahraničí bez jakéhokoliv užitku pro ČR. Je to důsledek chybné privatizace bank, průmyslu a všeho možného. Spolu s obnovováním výroby pro vlastní spotřebu chceme, aby se postupně opět zřizovaly státní banky a výrobní kapacity. Nabízí se také zřizování podniků, jejichž akcie by vlastnili zaměstnanci, nebo družstevních podniků. Ještě dříve, než k tomu dojde, musíme ve sféře státního vlivu intenzivně zvyšovat podhodnocenou cenu práce a nevyplácenou část mezd v soukromém sektoru odčerpávat progresivním zdaněním.
Musíme prosadit, aby se daně ze zisku platily ve státě, kde zisk vzniká.

Euro nesmí být přijato, určitě ne za stavu, který zavinili politici a Rada ČNB v cizích službách, www.novarepublika.cz/2017/06/euro-nesmi-byt-prijato-urcite-ne-za.html.  

Prospívající národ

Češi, Moravané a Slezané mluvili ve školách koncem druhého tisíciletí dost pěkným jazykem, ale pokleslá jazyková úroveň učitelek a hostů i moderátorů v televizi v posledních desítkách let způsobila, že slyšet pěkný jazykový projev je vzácností. K tomu se přidal rozpad učňovského školství a tak obraz kulturního a dovedného národa se zachoval jen místy na venkově. Dílo zkázy dokončilo povolení skoro stovky soukromých vysokých škol, které nabízejí za vysoké školné získání různých titulů za kratičkou dobu.
Takto připravený národ je dále zpracováván zpravodajstvím na úrovni klamavé reklamy a předhazován zahraničním firmám k využití ve skladech a montovnách.

Proto žádáme návrat našeho původního školství, zásadní omezení reklam a návrat čistého jazyka a objektivních informací do sdělovacích prostředků.
S ostatním si národ poradí sám.

Nechceme migranty, které si Merkelová pozvala, aby mohla lacino vyrábět zbytečné zboží a teď se jich chce zbavovat, protože přišli hlavně zabijáci.
Nejsme povinni ani oprávněni dávat přednost jakýmkoliv cizincům před našimi občany a jejich právy.
Chceme podporovat naše rodiny s dětmi i samy matky, a řádnou výchovu dětí budeme považovat za plnohodnotnou práci.
Chceme všechny občany ochotné dělat, co mohou a co je třeba, zabezpečit základním příjmem.
Místo ubytování migrantů chceme postavit sociální byty a dát příležitost každému našemu občanovi, který se bude řádně chovat a bude se snažit.
Chceme řešit problém Romů a bezdomovců nejméně stejně úspěšně, jako byl řešen za komunistů.

Sociální stát o kterém chybí jakákoliv zmínka v Ústavě ČR

Sociálním státem rozumíme stát, jehož občané tvoří solidární společnost a vláda přejímá odpovědnost za politickou, ekonomickou a sociální prosperitu.

Vadí nám, že tato mezera v Ústavě ČR vede ke zpochybňování těch článků Ústavy ČR, kde solidární řešení z kontextu jasně vyplývá a přesto je popíráno. Vadí to také při tvorbě nových zákonů, ztěžuje to hájení zájmů občanů. Chceme, abychom byli sociální stát i podle ústavy.

Chceme stát, který by umožňoval spokojený život všech občanů dobré vůle. K tomu je nutné, aby užitečně pracující občané měli životní podmínky, které neomezují jejich výkonnost a umožňují, aby vytvářeli produkci postačující k jejich uspokojení, i k uspokojení všech, kteří pracovat nemohou nebo nemají, jako děti a  důchodci. Nechceme, aby vrstva majitelů hromadila zisk, který jinak může a má být použit k patřičnému vyplácení mezd, a k řádnému placení daní a odvodů, sloužících k hrazení sociálních úkolů státu a k péči o národní majetek a věci společného zájmu. Podle toho chceme řešit daňový systém.

Chceme, aby důchody byly financovány průběžně z fondů naplňovaných odvody z platů a mezd tak, aby důstojnost postavení pracovníka po odchodu do důchodu zůstala zachována.
Chceme, aby Ústavou ČR každému občanovi garantovaná patřičná zdravotní péče byla solidárně hrazena z fondů veřejného zdravotního pojištění.
Trváme na tom, že obě tyto sociální jistoty musí být poskytovány bez výmluv a výjimek, jako je různé spoření, komerční připojištění, spoluúčasti a rozdílné úrovně péče. Požadujeme, aby byla jen jedna veřejná zdravotní pojišťovna.
Na důchody i zdravotní péči bude peněz dost, když se zvýší cena práce a tím i odvody o očekávaných 45%.
Jde o kvalifikovaný odhad kompenzace benefitů, které za komunistů představovaly významný nepodmíněný příjem všech občanů. Stát dotoval mnoho služeb, bydlení, potraviny, dopravu, energii, zboží, školy atd.

Kdy vyřadit i ty, kteří se zdají být přijatelní

Některé volební strany mají v čele člověka, který se zdá být přijatelný, ale když se zatím volí celé kandidátky, je nebezpečné dát jim nerozvážně hlas. Než to uděláte, podívejte se, jestli se podle dalších postav toho uskupení nedá poznat, co jsou zač. Možná postřehnete známky neznalosti nebo hlouposti, jako je třeba přesvědčení, že se máme přimknout k jádru EU, abychom dostali peníze na naše stavby. To je hrubý omyl, protože EU od nás čerpá mnohem více, než nám dává a ještě nás nutí čerpat dotace jinak, než potřebujeme. A to nemluvím o smrtelných nebezpečích a škodách, které při poddání se zvůli EU hrozí.

Možná, že případ hrubé neznalosti ministryně Šlechtové, na který narážím, se dá, není-li tam zlý úmysl, řešit domluvou. Horší je, že její šéf dosadil do významných funkcí hned několik postav, s jejichž názory se souhlasit nedá. A k dovršení všeho má poradce, se kterým počítá na pozici ministra zdravotnictví, a ten je původcem šéfových zcestných výroků a hlavně je sám tak asociální, že proti tomu byla vláda Julínka a ODS nad zdravotnictvím lidumilná. Podle průzkumu preferencí voličů se ukazuje, že příliš mnoho z nich je oklamáno přirozeným až lidovým vystupováním tohoto šéfa, a chystají se volit jeho tvrdě pravicové a Komisi EU oddané uskupení v domnění, že nahrazuje neschopnou sociální demokracii. Je politováníhodné, že největší preference má hnutí, které spojuje hlavní vady pravice – bezohlednost a popírání solidarity, a hlavní vady části levice – hloupost a matný postoj k EU a migraci. 

Měli bychom si také všimnout, že strana, která má lid v názvu, na lid zapomíná a lísá se k asociálům, o kterých si myslí, že vyhrajou volby.

Závěrem

Ve všech programových bodech počítáme s nutností opustit staré dělení na levá a pravá řešení, a požadujeme řešení založená na zdravém rozumu.
Chceme navázat na moudré předky, kteří přišli, například, s rozumným řešením péče o zdraví, ošetřit každého podle toho, co vyžaduje jeho stav, a na úhradě se solidárně podílet podle toho, jak je kdo schopen platit. Není čestné snažit se solidárnímu placení vyhnout, a vymýšlet za tím účelem plno komplikací, a dávat příležitost obchodníkům se zdravím.

K dobrému vedení státu nepotřebujeme kapitalismus, ani „správně“ bezohledný, ani s přívlastky, a ani prapor socialismu. Ideologie jen ztěžuje práci zdravému rozumu, podobně, jako nenasytností vedené útoky na programové body zajišťující sociální smír.

Hledáte-li marně body „Desatera voliče“, jsou v tomto článku volně obsaženy v programových kapitolách a mohou být uspořádány a případně doplněny ve formě číslované tabulky.

162 komentářů :

 1. Cesku treba revoluce, ne legracni volby
  Horni Dolni

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Revoluce a nejlépe jako na Ukrajině akorát nevím, kdo bude dělat Porošenka a kdo Jacenjuka. Na místo paní Tymošenkové bych doporučil paní Langsádlovou.

   Vymazat
  2. Jo, a za velitele "dobrovolnických praporů" bych navrhl Štětináče (TOP09) a Bartoška (Lihovci), co by rád střílel lidi na potkání a zahrabával je u silnic. Oba křesťané k pohledání. Chceme-li u nás opravdový fašismus, pak volme tyhle dvě povedené strany.

   Vymazat
  3. Na kopečku se objevila hliněná pevnost politické třídy Smejdu.
   První voliči se začali vyzbrojovat puškami a děly pravdy.Pasuji do něho náboje velke jako almara a jmenuji se Desatero voliče.
   Pušky Pravdy jsou slyšet pod timto článkem stále hlasitěji.
   Desatero voliče a jeho první přikázání najdete na www.nwoo.org v rubrice nejčtenější v článku

   VSETCI TO VEDIA..

   Vymazat
  4. v kolonii nejsou volby směroplatne jako neni směroplatne ktera strana vyhraje směroplatne je že pokažde vovčan dostane po volbach pořadně po palici ale přesto pokažde vstane a jako idiot se pokouši znovu a znovu o to same v blahove naději že bude lip když lip už davno bylo jen se děla že to neni pravda

   Vymazat
  5. 18.12. Nepomůže tady lámentovat,ale důležitost nabývá hledání řešení.
   Účastnete se diskuze o Desateru voliče,která je i dnes na www. NWOO.org

   Vymazat
 2. Je to asi hodinu , prisla informace , ze president Trump VYHODIL pres 500 uredniku, ktere nasadil Obama do Washingtonu na prosazovani globalizace.

  Je to tyden co jsme se zasmali tomu, ze president Trump zrusil dalsi Food Stamps (poukazky na jidlo) dalsim parazitum. Uz jich je pres 6 millionu.

  Je to dva dny, co nas potesila infrormace, ze pocet nezamestnanych klesl o 1.15 millionu.

  DOW (indikator economie) se ma vesele k svetu.

  Hurvinci, je dulezite se pochlapit a pridat se ke stoupencum presidenta Trumpa a samozrejme podporovat jeho privrzence, presidenta Zemana, ktery je jediny prozretelny mezi vami..

  Ja nick HONOLULU jsem vas osvetlovac.
  - TU PROCEDERE ADHUC ET IRE QUAERIS ! (If you're keen to keep going on further - nebo-li chceti-li pokracovat v pochodu dale.
  (A tlacit hovinko vasi kariery spravnym smerem.
  V pripade desorientace dopadnete jako 500 uredniku !)
  Ano bazina se vypousti a Deep state panikari.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A odkaz na tech 500 by nebyl Nicku?

   Vymazat
  2. U nás by bylo potřeba vyhodit několik tisíc úředníků, současně se zrušením spousty nesmyslných nařízení, omezení, zákonů a norem.
   Zeman je prozřetelný, škoda že má na polobotkách hovínka z předešlých let. To sice není důvodem s ním nesouhlasit, ale je dobré vědět, že na rozlití mléka, ve kterém šlapem, má svůj nesmazatelný podíl.
   Pane Honolulu, kolik u vás stojí voda?
   Děkuji
   ABC

   Vymazat
  3. Třetinka stoji v NYC dolar.

   Vymazat
  4. Informace přišla trochu pozdě a je zavádějící.
   Správná zní: 548 zaměstnanců z Veterans affairs bylo propuštěno od doby kdy Trump převzal presidenství pro nekompetency, neschopnost.
   Dalších 200 bylo suspendováno a 33 degradováno.


   http://dailycaller.com/2017/07/09/youre-fired-trumps-va-terminates-500-suspends-200-for-misconduct/

   Vymazat
  5. Takže vyhodil 500+ zaměstnanců ze záležitostí pro veterány. A kde jsou ti Obamovi globaliste?

   Vymazat
  6. To co dělá Nicku tvoje trumpeta je slabý odvar.Nase pušky Pravdy se chystají jak to vypadá dnes dát pohnout celé politické třídě Šmejdů která sedí v hliněné pevnosti na vršku a mají tam dokonce v rohu i komunistický skanzen,který se třese strachy,než aby řekl.Volici jsme avantgarda,která vám ten Sociální stát jak chcete prosadí a dá.
   Oni totiž prý neví co je to Sociální stát Česká republika neboť to prý jejich diversantyi ve vedení to zakazují šéfovi prosazovat.

   Vymazat
 3. A vsechny tyto dulezite a dobre zpravy prisly ve stejnou dobu, kdy byval v Rime festival na pocest Apolla 11-13. July
  (ludi Apollinares), coz je nebeske znameni,
  ze bude dobre !
  (Samozrejme, ze nam prednostne pred vami, protoze my si to zaslouzime !)
  nick HONOLULU - SVETLONOS !
  (Nevite nahodou nekdo, jak se rekne latinsky BATERKA ?)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jo vime picus demagogus honolulus

   Vymazat
  2. Již hodně dávno nebylo Říše římské, když L. Galvani vynalezl svůj článek.
   Sotva pak mohl mít důvod baterce udělovat i latinský název, ledaže by ji považoval za (biologický) taxon ...

   Vymazat
  3. Dr.Google uvádí latinské slovo ALTILIUM.

   Vymazat
  4. Nová zkratka pro reflektor Pravdy je OSV niku piku.

   Vymazat
  5. Ha ! Zde jsi.. tag polez z to-ho lustru - REFLEKTORU PRAVDY !!!
   Jako Svetlonos ozaruji hlinene pevnosti OSV az z Floridy.
   nick HOLONULU - zadnej pik-cus

   Vymazat
  6. Tak už jsi mi tam dole připravil cisternu kubanskeho rumu El Comandante?
   Udělám ti na lustru místo a budeme Vlasta a devkarit abychom konečně pozdvihli pana HEJVLA,který v Chartě chtěl Dialog tak dlouho,až s tím nesouhlasící režim pukl jako řepa!

   Vymazat
 4. Tohle malování budoucnosti už je tu zas a po stopadesáté snad, má to opět jednu vadu. Jak zařídit, aby si stávající establishment pod sebou podřízl větev a odhlasoval volební zákony, podle kterých si prozřelý a náhle moudrý volič, nedotčený propagandou, zvolí své neúplatné zástupce, askety oddané pouze lidu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (04:14):
   A znáte jinou cestu? ...
   Protože, pokud lidi zcela rezignují na cokoliv, nic se nezmění. Nebude důvod, a nebude nositele změn.
   I v roce 1620 to naši předkové dost lehkovážně "prosrali", aby se na 300 let dostali do područí Habsburgů, kteří k nám svou láskou zrovna nehořeli, jen svou nenasytnou hrabivostí.
   A hodně dlouho pak svou státnost obnovovali. Ale protože chtěli, tak toho i po generacích dosáhli. Ano, oni chtěli, a oni věděli, že to chtějí, a taky, co chtějí. A museli si pomoci sami, a proti vůli mocných ...
   Autor Mrázek také pomáhá neúnavně lidem ujasňovat, co ano, a co ne. A nikdo mu za to neplatí. Leda tak pochvalným souhlasem, či nevolí ...

   Vymazat
 5. Hledám do voleb politickou stranu nebo hnutí, která bude mít ve svém volebním programu zejména tyto cíle:
  NE nelegální migraci!
  NE Evropské unii!
  NE NATO!
  (www.novarepublika.cz/2017/06/vznik-cinnost-cile-nase-pusobeni-v-nato.html)
  Toto jsou mé volební priority!
  69-roční občan, volič a nestraník

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. SPD. www.spd.cz

   Vymazat
  2. KSČM www.kscm.cz

   Vymazat
  3. Aliance národních sil (ANS)
   https://www.aliancens.cz/

   Vymazat
  4. ANS je velký podvod.

   Vymazat
  5. V čem je ANS podvod? Napiš nám to anonyme 11:11!
   Ty jsi především velký hajzl, když píšeš takovéto lži!!!!

   Vymazat
  6. Poslechni si to, hajzle 11:11!!!!! ANS komentuje týdenní události: Husovy oslavy, Koncept OSN pro legalizaci migrace a zničení národních států.
   https://www.youtube.com/watch?v=aZRwRJ1H91A

   Vymazat
 6. Nejlépe když se připojíme k USA. Budem jako nepotopitelná letadlová loď v centru Evropy. Prostitutek máme dost. Blbců co budou lízat zadnice US Army taky. Naplnily by se prorocká slova našeho největšího myslitele "PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZILA NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ". A máme po starostech.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A pak se do nás trefí Rus nebo Číňan, když to Amíci přepísknou s nějakou svou obligátní provokací. Halelujá, hromadný odchod českých vylizovačů velmocenských prdelí do pekla. Amen.

   Vymazat
 7. Já bych referendem neplýtval, ale použil bych ho výhradně v případech, kdy se vládnoucí strana (koalice) chystá učinit rozhodnutí, které přesahuje časový rámec jí svěřenému mandátu a kdy neavizovala tento záměr ve svém volebním programu. Potom bych ho dal do ústavní povinnosti.
  Nečasovo ODS, ani její koaliční partneři, nemluvili před volbami o církevních restitucích. Přesto je uskutečnili, i když jejich důsledky ponesou i příští generace.
  Před volbami karty na stůl. A když se v průběhu vládnutí vyskytne situace, kdy musím učinit taková, nebo podobná rozhodnutí, budu se muset zeptat voličů. A do ústavy s tím, aby se později nemohli vymlouvat na politická rozhodnutí.

  OdpovědětVymazat
 8. Od doby kdy jsem se prokazatelně přesvědčil že volby jsou podvod pod taktovkou tajných služeb a církevních peněz podporované sdělovacími médii, nevolím*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale to asi také nebude to pravé, ořechové, nemyslíte? Připouštím, že volby zmanipulovanými davy neinformovaných, nebo s prominutím hloupých voličů, asi také nebudou to pravé, ale stále existuje šance, že se dočkáme vedení, které bude víc myslet na druhé, než na sebe.

   Vymazat
  2. Je to z říše snů. Jeden fakt je,že kdyby volby o něčem rozhodovali tak by je už dávno zrušili.Změnu přinese až hlad lidu a hole v ruce.

   Vymazat
 9. Ještě bych dodal, neotírejte se o Šlechtovou. Je to jedna z mála figur, která skutečně maká. Ona sama nerozhodla o vstupu do EU a ani neurčovala stupidní, dotační pravidla. A když už tam jsme, musíme hrát podle unijních pravidel, aby jsme z Bruselu vyrazili alespoň to, co jsme tam poslali. Ať už se nám účel, na který nám ty prachy pošlou, zdá sebestupidnější.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Šlechtová, světlá vyjimka koblihářů.

   Vymazat
  2. Omyl! Stejná jako ostatní koblihy. Prosadila například zákon, který vylučuje veřejnost při projednávání staveb. Na to konto má na vzorovém sídlišti UNESCO v Praze Kobylisích (sídliště Ďáblice) zbohatlický hajzlík Vítek vztyčit 18 podlažní dvojdům, místo a aby revitalizoval centrum služeb a obchodu, jak původně slíbil. Lidé protestují, okolní nemovitosti ztratí na své ceně, pohled na parkovou úpravu vezme za své, sídliště a okolní komunikace se budou muset vyrovnat s návalem dalších lidí, pro které infrastruktura nebyla dimenzována. Lidé po stovkách podepisují protestní petici. To vše asi bude marné, protože to ministerské kopyto Šlechtová, kterou tak chválíte, maká proti lidem za zájmy bezohledných zlatokopů, jako je Vítek. Jděte s celým tím hnusným ANO-bude hůř do zádele, vy naivní chytrolíni! Leo

   Vymazat
  3. Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Nesuďte podle jednoho případu. Jsem přesvědčený, že hlavním důvodem vámi zmiňovaného zákona jsou vyděračské praktiky našich ekoteroristů.

   Vymazat
  4. Jenom ještě dodám, Šlechtová jasně deklarovala, proč vámi zmiňovaný zákon navrhla. Kvůli obstrukcím různých "občanských hnutí" docházelo téměř s notorickou pravidelností k průtahům při schvalování stavebních povolení. Kdyby jste byl sám investorem a tyto obstrukce vás stály peníze, asi by jste se na to díval jinak. V případech, kdy se jedná o Bruselem dotované stavby jsou tyto dotace v přímém ohrožení. Proto se musel schválit zákon, který tyto, často, vydírací manýry různých "ochránců přírody" takto razantně omezuje. Je naše chyba, že jsme je nedokázali za čtvrt století dostat do přijatelných mezí. Mimochodem, osobně vím nejméně o jednom případu, kdy nejmenovaná organizace ochránců přírody měla spoustu výhrad k plánované stavbě, kterou tím dokázala o celé roky oddalovat. Když průtahy trvaly více, jak dva roky, řekl zástupce ochránců investorovi, samozřejmě beze svědků, že za určitý příspěvek jejich organizaci se dalších průtahů vzdají. Zdá se vám to normální? Já tomu říkám prach sprosté vydírání.

   Vymazat
  5. A do třetice, milý Leo,
   To, co popisujete, se na venkově a v provinčních městech děje ve stovkách případů. Opět osobně znám celou řadu, mimo jiné, kdy si místní sbohatlík postavil za dotace v centru CHKO rybník a u něj chalupu. Vzápětí po kolaudaci byla v této lokalitě vyhlášena stavební uzávěra. Tak že vy křičíte, protože se tyhle prasečiny dějí v Praze. Dokud se děly na venkově, bylo to vám, pražákům, pumpička.

   Vymazat
 10. Hledáte-li marně body „Desatera voliče“, jsou v tomto článku...........
  Ty už dávno máme, je to program SPD Okamura!!! www.spd.cz/program.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na co program, když se buď nedostanou do žvanírny a nebo jen o fous.

   Vymazat
  2. 7:00 Jo správně SPD.

   9:36 Tady zase někdo věří havloidním průzkumu....

   Vymazat
  3. Ať se Okamura podívá co voliči chtějí v Desateru volice a převezme jejich Desatero.Ono totiž už je k dispozici na www.nwoo.org na místě nejctenejsich přímo pod
   FSETCI to vedia a nikto nic nekoná tak hup na to.

   Vymazat
 11. 7:00
  Přesně!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vy jste snad analfabeti, vy slepí podporovatelé SPD! Víte vůbec, co to tady kecáte?! SPD nemám v programu z desatera vůbec nic!!!!

   Vymazat
 12. Rozdělení republiky si Slováci odhlasovali sami. Pamatuji, jak "skákali přes vatry". To tam měl "diktátor" Klaus poslat tanky? Takový článek plný nesmyslů a polopravd je ráno lepší, než rozcvička.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A Kňažko chodil s novou ústavou už někdy od října a přijel do Prahy s spz na autě označeném SO. Sundal to, když se dozvěděl ,že je to označení Somálska. Atd...

   Vymazat
  2. Rozdelenie ČSFR bolo protiústavné a bez referenda. Preto je kontraproduktivné, že si Slováci odhlasovali sami rozdelenie republiky! Preukáž to toto svoje nesmyselné tvrdenie!

   Vymazat
  3. Na Slovensku podle průzkumů bylo méně lidí (v %) pro oddělení, než v Čechách. V obou republikách však a v každé samostatně byla většina občanů pro udržení společného státu. Rozdělení ČSFR bylo protiústavní a byl to i ekonomický zločin. Ostatně Mečiar stejně jako Klaus se už tehdy vybarvili, jako ekonomičtí diletanti - jeden boxující doktor práv, druhý škrabák z protekčního výzkumáku. Potkalo nás, to co jsme - bezvýznamné kolonie odsuzující své občany k nízkým platům, nízké porodnosti a tím i k postupnému vymírání národa (a to ještě nemluvím o vtahování naší armády pod cizím velením do jaderné války.) TAk prosím nepřekrucujte dějiny. NA to je tu ÚSTRk, církve, šlechta a další povedenci. MM

   Vymazat
  4. 8:26 - nejsem právně vzdělaný, ale co jsem se kouknul, tak o rozdělení republiky rozhodl nejvyšší právní (státní?) orgán a to bylo Federální shromáždění. Referendum nemáme uzákoněné dodnes a jisté skupiny se tvrdě brání, aby byl přijat. Na rozdělení republiky jsem koukal s otevřenou pusou, stejně jako třeba Karel Kryl a dodnes nerozlišuji, kdo je Slovák a kdo Čech, nebo Moravan, nebo Slezan (snad jsem na někoho nezapomněl-:).
   Prostě šmejdům se povedlo to, o co se usilovalo tuším v Belgii, Španělsku a nebo Anglii. Obelhali nás a my jsme jim to sežrali i s navijákem, jak říkají rybáři:) a jak mají šmejdi ve zvyku, po těch největších lhářích pojmenovávají významné objekty. Pravda, lež a nenávist jsou jinde, než říkal Havel.

   Vymazat
 13. Autor už dělá předvolební kampaň a blábolů má tam také dost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Komu dělá autor předvolební kampaň.Vyjadruje se za požadavky voličů.
   Jsi jako CNN dobře víš,že tam žádné bláboly nejsou jinak by jsi je tu napsal a napsal a zdůvodnil proč jsou to podle tebe prý bláboly.

   Vymazat
 14. Prohlášení bezpochyby obsahuje řadu dobrých myšlenek, stejně tak ovšem některé z kategorie "utopia". Po celé čtvrtstoletí je tady totiž pod okřídlenými hesly demokracie budován systém, ve kterém skutečná moc je uplatňována z pozadí divadelní scény politiků zvolených ve volbách. Ano skutečná moc, a vidíme to nejenom v česku, je limitována zadáním bankovních, průmyslových a dnes i mediálních korporací, pro které je souručenství zvolených politiků v postavení klientů, pouhým realizátorem. Autor článku to sice také zmiňuje, ale jen tak jako "na okraj". Já se naopak domnívám, že možná právě tato skutečnost bude pro demokracii, tak jak ji autor vidí a jak by si ji asi většina lidí přála, největším problémem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nehorekuj jak stará bába Stanku vezmi pušku Pravdy a střílej.Mrazek už pálí a ty se tu zabývas utopií.Napis kde ta utopie je a zdůvodni proč ji nechápeš.

   Vymazat
 15. Kdyby ... "kdyby měli ženský koule, tak by museli na vojnu" , to se kdysi říkávalo ... kdyby v roce 89 zavládla v zemi pohoda a rozum a svoboda, tak dnes máme státní podniky vedle soukromého sektoru, více spokojených občanů oproti nespokojeným, nebylo by zde tolik úředníků a hlavně, asi by nebyli miliardáři ....
  Rozdat státní majetek naprosto bez ohledu na blaho národa, vážení, to může udělat jen bezcharakterní hovado. Takže se mrkněte na obsazení sněmovny od roku 89 a máte soupis toho výkvětu.
  Může změnit morálku strana za situace, kdy do vrcholných pozic ti nemorální jen těžko pustí někoho morálního?
  Volební program? V jedné povolební diskuzi zaznělo, při poukázání na volební program, "už je po volbách" ....
  Od základů je potřeba změnit myšlení lidí, kteří jsou naprosto oddáni novému "bohu", financím ... Jen tak je možné pochopit, že někdo je schopen tleskat totálnímu pokrytectví při řešení jakéhokoliv problému ve státě, od zdravotnictví, přes školství až k ekologii. Všude je přítomna administrativní hydra, laciný byznys a tím i poloviční efekt vložených prostředků a námahy ...
  Koho volit? Snad ty s nejvíce pompézní reklamou? Ty co bez uzardění přidají 500kč důchodcům či zaměstnancům?
  ABC

  OdpovědětVymazat
 16. Celé mi to pripomína zvieraciu farmo od Orwela keď ublačané ovce(médiá)preblačali ostatné zvieratá žijúce na farme.Och akí je ten román nadčasoví,odporúčam vám si to prečítať alebo pozrieť ten film či vipočuť si stoho rozhlasovú hru"aké je to aktuálne"

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:07 Víte, "Farma zvířat" nepopisuje situaci, kdy si zvířata "odcinkala" návrat původních páníčků. To je náš dnešní stav. Díky dnešním "elitám" a "hlásným troubám" jsme dnes spíše v situaci pohádky "Císařovy nové šaty". Dokud se nenajde dost statečných lidí, kteří se odváží podle pravdy říkat, že ty "nádherné neviditelné šaty" jsou lež, sloužící jen k obohacení krejčíků, nic se změnit nemůže.

   Vymazat
 17. Voliči nemohou měnit politiku prostřednictvím voleb, protože vládnoucí elity ovládají kohokoli, kdo je zvolen. Volby vypadají demokraticky, ale hlasování nezmění politiku, která upřednostňuje válku a elitářství. Z toho důvodu vůle lidí nemá žádnou moc.
  Lidé si začínají uvědomovat, že oni sami, ani jejich hlasy, nemají vliv na řízení záležitostí této země. Proto se bojí, jsou frustrovaní a rozhněvání, což je kombinace emocí, která je nebezpečná pro vládnoucí elitu. Ta na to reaguje tím, že organizuje síly státu proti lidem, a zároveň na ně pomocí propagandy naléhá, aby podporovali další války.

  OdpovědětVymazat
 18. Dobré myšlenky. Nyní je třeba je prosazovat do života. Jak do toho? Nejvíce shodných bodů je s programem SPD – Tomio Okamura. Volbou SPD, se vytvoří šance, že se uplatní největší část z nabídky změn, uvedených ve článku. P.K.

  OdpovědětVymazat
 19. Volte komunisty, protože je dobré v každé době volit, nebo být proti těm, co vládnou. Dnes i včetně takové "opozice" jako Kalousek s Fialou.
  Nemusíte trnout, zda se do žvanírny dostanou, nemusíte se bát že nastane zase nějaký socialismus či komunismus.
  Takové věci tady už neprosadí ani "bůh".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Volit Filipa a nebo Dolejše? Srandisto, tihle mají z komunistů jenom název. Radikálně vystupují pouze, když nemohou nic změnit, pouze se tak tváří. Komické béčko ČSSD. Měli si zvolit za předsedu pana Skálu a možná by vyhráli volby.

   Vymazat
  2. Bezpartajní komunista
   10:44:
   Souhlas! Po téměř 42 letech členství v KSČ a KSČM jsem vystoupil z KSČM. Hlavním důvodem bylo to, že jsem nechtěl být v jedné straně s Filipem a Dolejšem, známých to oportunistů a politických rentiérů v pohodové opozici!

   Vymazat
  3. Volím a dokud se nedostane do parlamentu radikálněji levicová strana než je KSČM, tak je volit budu. Vyplýtvání hlasu na strany, které se do parlamentu nedostanou, nebo které záhy po volbách otočí o 180° a podpoří pravici, není nic pro mě.
   Nicméně KSČM by opravdu potřebovala konkurenci. Je na autentické levici jediná a to moc velká motivace k výkonům není. Sleduji však hlasování a komunisté jsou nezřídka jediní, kteří jako ucelený blok hlasují proti návrhům zaměřeným proti občanům ČR. Nakonec i od vstupu do NATO a EU komunisté odrazovali. Pokud si vzpomínám, opět jako jediní, za což také sklízeli ze strany ostatních politiků a médií ostré odsudky.

   Vymazat
 20. Neblbněte, KSČM je řízená opozice. To vám ještě za ty roky nedošlo ? Ti drzejší z nich se nacpali do všech vládnoucích stran.
  Nejsou pro vystoupení z EU. Podívejte se, jak hlasují v českém a evropském parlamentu. Když mají hlasovat pro něco zásadního, tak se raději zdrží.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:00, 10:46 pohled z příslovečného rychlíku. Jednak se nepřekabátili, zůstávají u svých principů, nelžou, pracují..., ale respektují reálnou situaci. Neznáte ono "nevčasná revoluce je krokem zpět?" Svět je jiný, příležitosti také, ale doba nazrává a dává komunistům historicky za pravdu. Racionálnější sílu v ČR nenajdete. Bohužel, ona se skutečná poctivost málo vyplácí.

   Vymazat
  2. 11:43 Vidím to také tak. Jediná rozumná možnost, s alespoň maličkou nadějí na změnu k lepšímu.

   Vymazat
  3. Možná. I proto bych s povděkem přijal jejich posílení na to, aby konečně mohli reálně zasáhnout v politice a ukázat, jestli jsou jen populističtí kecalové, nebo jestli svá hesla myslí skutečně vážně a mají odhodlání je prosadit.
   Zatím komunistům většinová sněmovna programově smetává ze stolu jeden návrh za druhým, i kdyby byl sebeušlechtilejší. Uvidělo by se, kdyby měli na to prosadit si jej sami.

   Vymazat
  4. JK- paradoxně nikoliv ve spojení s ČSSD ale s Babišem.

   Vymazat
  5. Komunisté chtějí socialismus a celá republika bude chtít Sociální stát.Zacofama strana kde diversanti ve vedení ovládají šéfa a zakázali mu otevřít jeho stranický web aby nemohli vypadat jako NR nestojí za nic.

   Vymazat
 21. Pejsek a Kočička: Dort.
  Mnoho dobrých, ale taky pár špatných ingrediencí, pane Mrázku.
  (co se týče Václava Klause, jeho zásadní chybou bylo - hlavně v letech Budování Česka - a je to, že VK je stále přesvědčeným demokratem. Tato metoda řešení politiky a řízení státu směrem ke svobodě jednotlivce nemá v éře postdemokracie naději na úspěch. Navíc - VK stále ještě nepochopil, že occidentální politicko-konstituční kvantita už před cca 10 lety přerostla v kvalitu a stále vzývá demokracii a "pravolevé uspořádání" Společnosti. Dělící link vede ke vzpouře bezmocných)

  OdpovědětVymazat
 22. Jestliže autor nazývá diktátorem exprezidenta Klause, jednoho z největších vlastenců /neohrožených/, který vždy hájil české zájmy, potom Češi nemají šanci se proti EU a SSA sjednotit. Jenom proto že je pravicově myslící. Dost si toho zažil od všech těch co mají zálusk na naši zemi, dokonce dostal i výstrahu /prozatím/ plastovou kuličkou. To se nedá vůbec srovnat se Zemanem, jaký dostával kapky. Zeman, který hned vyvěsil EU vlajku na Hradě, dopodepsal Lisabonskou smlouvu (totální ztráta suverenity) a objímal se s Barosem. A dnes my pravicovější říkáme zaplať pánbůh aspoň za toho Zemana (srovnejte ten přístup). Pokud tohle se nepřekousne, že je jedno, jestli jsou daně o trochu větší nebo menší a přitom nevidíme, že jsme kolonií, nemáme šanci a budeme stále Němcům utírat zadky. Dokonce i doc.Valenčík si nedávno na Klause vzpoměl, když psal o tom kdo by mohl být někdy prezidentem po Zemanovi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ten váš "neohrožený vlastenec" Klaus zhasl světla, aby nebylo vidět na zákony a v úmyslu vytvořit novou šlechtu spustil největší rozkrádačku celospolečenského majetku, který budovaly celé naše generace. Místo, aby majetky firem dal v první vlně k dispozici zaměstnancům, kteří by za firmu položili život, tak to rozdal spekulantům. Přečtěte si něco od p. Stránského. Tento "hrdina Klaus" chodíval do Betlémské kaple na 6.7. uctívat památku M.J.Husa, ale Lisabonskou smlouvu nakonec přece jen podepsal !!! Čeho se bál ? Že bude upálen ? Jakou odvahu a vlastenectví projevil ? Za jakou pravdou si stál a jakou pravdu vlastně hájil ?

   Vymazat
  2. 10:39 - dát k dispozici zaměstnancům? Svatá prostato:)))))Větší nesmysl jsem dlouho nečetl a že podepsal Lisabonskou smlouvu? Vy nevíte, co se kolem toho dělo? Pozdravujte v kavárně, pro dnešek máte splněno:))

   Vymazat
  3. 10:00, 10:05 konečně pokus o hlubší úvahu, opřený o jistou znanalost věci, možností a rozhodujících okolností... Mimo jiné, pochopíte, proč byli Zeman s Klausem schopni součinnosti, když každý z nich považuje za platné téměř protichůdné ekonomické teorie?

   Vymazat
  4. Klaus je ekonomický diletant, který spolu s havlisty zničil strukturu našeho hospodářství. Ztráty - jako kdybychom vedli a prohráli dlouhou vyčerpávající válku. Dnes ČR = koloniální montovna, nic víc. To, že dneska VK správně upozorňuje ne škodlivost EU ještě nic neznamená. Zločiny už spáchal a nakonec je korunoval aminou pro spoluzločince.

   Vymazat
  5. Hluboká neznalost že kapitalismus BEZ PRiVLASTKU je vlastně odrůda amerického systému gangsterismu,což umožňuje pohodlné rabování republiky dodnes a do budoucnosti,znamená,že zdejší lidoví diskutérů budou donekonečna obdivovat Šmejdy kteří jim přinášejí karneval ohnutých hřbetu a nizkych platů.
   Ještě štěstí,že vzniká OSV,která už dala na jako.org první návrh Desatera voliče a zkusí dát na něho odkaz i tady.

   Vymazat
  6. 10:05 Vy jste pane veselá kopa. Copak si neuvědomujete, že jsme se stali tou nesvéprávnou vykořisťovanou kolonií právě díky těm pravicově smýšlejícím, mezi které se také počítáte? Jak jinak to mohlo dopadnout, když jsou preferovány individuální zájmy nad zájmy společnosti? Nebo-li když sobectví vítězí nad solidaritou? To, co hlásáte na úrovni jednotlivců platí totiž i pro státy a nadnárodní společnosti.

   Vymazat
  7. k 18:08 napsal jeden vykořený komunista, který už nikde na planetě nenajde svoje vysněné "pokrokové státní zřízení" (ani v Rusku)

   Vymazat
 23. Za koho tento pan Mrázek vlastně mluví, když říká "MY chceme! ? Za jakýsi provokační spolek neschopných zoufalců ANS - ? děkuji, nechci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:08 zřejmě mluví za nějak kolektivní práci těch, kteří zvolili název ANS. Když nechceš, neber, samozřejmě. Neschopných? I ty experte. Máš k takovým odsudkům nadřazené pověření? Od koho?

   Vymazat
  2. Schválně, koho bude trouba 10:08 volit? Podle jeho formulací a povýšeného tónu to bude určitě nějaké parlamentní strana - spolupachatelka národního průseru.

   Vymazat
  3. Pan Mrázek spolupracuje s OSV tj Občanskou Společnosti voličů.To,že ANS má převzít myšlenky OSV není ještě potvrzeno.Jde tedy prozatím o voliče kterých je 8 395 132.
   Jde tedy i o vás všechny,proto je článek universální a ANS doporučený.
   Desatero voliče prozatím totiž do svého tzv Programu nedává.

   Vymazat
 24. Podle mě a již jsem to psal a jsem zvědav kdo to vyvolá, je potřeba aby se ty všelijaké aliance pro tyto volby dohodly na aspoň 5 důležitých bodech a tak spojily síly aby se nestaly spoluúčastníkem největšího podvodu v demokracii a to nic nemohoucím členem koaliční vlády. Vítěz má brát vše, nést odpovědnost a být odvolatelný. O kolik narostl státní aparát po vstupu do EU a přitom o ničem nerozhodujeme. Státní aparát přece nemůže být servisní organizací parazitů. Je to neovladatelný moloch. První co musíme udělat je vystoupit z EU, NATO, ZRUŠIT SENÁT A ZNÁRODNIT TO CO PO PRÁVU PATŘÍ VŠEM OBČANŮM.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Důležité bude,aby VSECHNY polít strany věděly,že Desatero voliče patří do jejich programu.
   Kvůli čemu tu jinak námi placené strany a hnutí jsou?Zas tu mají být za svoje poslance typu Prasečí chlup ?

   Vymazat
  2. Anonymovi 10:53: všechny tyto 3 body má v programu pouze ANS. To není jejich propagace - to je prostý fakt! Žádná jiná strana nedeklaruje všechny tři nezbytné požadavky. Nikde jinde je nenajdete - ať se snažíte sebevíc.

   Vymazat
 25. Václav Klaus je demokrat tělem i duší. Však slíbil všem svobodu. Nejsvobodnější je člověk, který nic nemá. A to je ta Klausova svoboda ...
  Některé jeho výroky se dají tesat do kamene "neznám černé peníze", "potřebujeme milionáře" , stát není dobrý hospodář, volná ruka trhu ... atd.
  Všichni Ti co se podíleli v uplynulých letech na porušování, překrucování a ohýbání zákonů v této zemi se mají v noci potit špatným svědomím, když už je spravedlnost včas nedohnala.
  Tím netvrdím, že se s ním dnes má ve všem nesouhlasit. Hloupý není, nedosáhl by v té džungli toho, čeho dosáhl. To ovšem není známka toho, že překypuje morálními emocemi a rozhodně pro mě není vzorem vlastenectví.
  Dokud budou politická rozhodnutí řízena financemi, bez ohledu na občany, na přírodu, naše budoucnost nebude tak skvělá. Vlastně .. ona skvělá pro někoho bude. Za každého režimu se někdo má "skvěle" ... :-) Dráb se cítí skvěle, když jeho bič tancuje na něčích zádech. A to je dobrý poměr .. jeden se má skvěle a druhý ne 1:1
  ABC

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vy se jmenujete tak blbě? - ABC?
   - to se stydíte, nebo bojíte?

   Vymazat
  2. Klausovo vlastenectví se projevovalo takto: Proč si nechat rozkrádat zemi od cizích, když si ji můžeme (já a mí přátelé z STB) rozkrást sami.

   Vymazat
  3. 11:02-myslíte, že Vaše zkratka je lepší?

   Vymazat
  4. 11:02
   Píši jako anonym, nemám důvod se přihlašovat. Zkoumám, jaké jsou názory ve společnosti a pokouším se rozšířit si pohled. ABC se Vám nelíbí? Smůla, mě ano ... a stydím se za to jsem hloupý a občas se i bojím.
   Máte snad pocit, že jsem p. Klause zařadil do nesprávné kolonky? V čem?
   ABC

   Vymazat
  5. Klaus nám vnutil kapitalismus bez přívlastků,který je odvozen od amerického gangsterismu ,ten krade a přinesl karneval ohnutých hřbetu a nizkych platu
   Jedním z bodů Desatera voliče je
   Smrt KAPITALISMU bez privladtku!
   V dnešní době korporátního fašistického režimu cenzury CssD nemá nikdo důvod vystupovat pod svým jménem.Riskuje,že brzy u něho zazvoní gestapo pod velením komise EU a CssD a odvede ho do koncentraku s krycím jménem FEMA

   Vymazat
  6. Panove nikdy nikde , od Smichova po Africky Busche nevidel jsem
   oslivejsi XICHT nez ma onen pan na fotografii.. napr. v 11.02 !!
   S nim bych mohl strasit Aligator - letos se nam tady premnozili
   kurwa
   a lozej mi az na zahradu - a o 1/2 noci se snad parej ne-bo-co ??
   Pojedu do Ruska a budu mit od nich POKOJ.
   HOWK.
   Svetlu mir - to pisi ja Svetlonos a zoolog
   ... po probdele noci
   nick Holonulu   Vymazat
 26. Volby budou těsné, všechno půjde proti ANO a o výsledku voleb budou rozhodovat přeběhlíci, kteří už jsou připravení. Já už pana Kalouska za ministra financí nechci. Budou se snažit dohnat zadlužení a rozjednou házení peněz do kanálu, kterému říkají cudně intervence.

  OdpovědětVymazat
 27. Pane Mrázku,českou společnost rozděluje dva typy xenofobie “lidová” (postoj proti Romům,muslimům a migrantům) a “liberální” xenofobie(postoj proti Rusům).Taky patřím mezi dlouhodobé kritiky zpravodajství ČT,které pokládám za plytké, neprofesionální a leckdy přitroublé. A které zjevně ovlivňují jednotliví politici i strany. (Naopak chválím reportážní a aktuální publicistiku ČT, která určité kvality má).
  Jedna část společnosti sdílí informace,která šíři tzv. prozápadní propaganda.Druhá zase hledá pravdu u webů,který přebírají proruskou propagandu.Nebo Bulvární anonymní plátek(Aeronet.)plný bláznivých konspiračních teorií. Chytřeji na to šli v Parlamentních listech. Dojem „nezávislosti“ vytvoří tak, že vedle sebe postaví radikálně levicového a radikálně pravicového komentátora a čtenář už si to své vybere sám.Mezi další příklady dezinformačních webů patří Protiproud Petra Hájka.
  Na hodnou a zlou mocnost nevěřím. Každý větší stát má své imperiální zájmy, které prosazuje mimo jiné i prostřednictvím propagandy. To prostě vychází z podstaty současných mezinárodních vztahů. Otázkou však je, jakým způsobem je ta propaganda vedena.
  Ne válce-NE NATO.Tady s vámi souhlasím. Do NATO nás přivedla Zemanova vláda.Nezapomínejme na to,že Miloš Zeman i když už tehdy nebyl předsedou vlády a aktivní politik-vojenskou intervenci,na základě falešného obvinění do Iráku veřejně podporoval.Proto by měl dnes raději mlčet.
  Každého, kdo dnes šermuje národními zájmy, se rozumný člověk zpravidla děsí. Východisko hledá v obecně přijímaných hodnotách, jakými jsou občanské svobody a lidská práva. Jednoduše v občanské společnosti. Jakoby národní zájmy s občanskými svobodami a lidskými právy vůbec nesouvisely a vůči nim se jen nepřátelsky vymezovaly. Poučený čtenář namítne, že zkušenosti s uplatňováním národních zájmů ve 20. století, jež stálo tolik miliónů lidských životů, jsou dostatečně varující, abychom si s tímto ohněm opravdu nezahrávali.Jak prosazují v éře globálního kapitalismu ,,národní zájmy“ vládci typu Zemana, Orbána nebo Kaczyńského
  Neusiluje o větší spoluúčast občanů na rozhodování, ale ani o to, aby se měli výrazně lépe. Musí jim stačit, že mají práci a ne dávky. Zeman se obrací na lidi, kteří často svědomitě, tvrdě a oddaně pracovali za neevropsky nízkou mzdu v evropských montovnách (které Zemanova pověstná politika investičních pobídek pro zahraniční investory kdysi pomáhala vytvořit).
  Dělit politiku na levici a pravici má stále smysl.
  Sdílíte názor,že není politika levicová nebo pravicová; je jen politika rozumná a nerozumná.
  V jednom máte pravdu. Opravdu existuje politika rozumná. Proti ní stojí ta nerozumná. Za rozumnou mám politiku výlučně demokratickou. Politiku, jež sleduje emancipaci člověka, jíž na srdci leží svoboda člověka, jíž záleží na existenci prostoru, v němž se člověk může rozvíjet podle svých představ a na základě vlastní svobodné vůle. Jak ale poznat demokratickou politiku? Jak ji oddělit od politiky sice demokraticky se tvářící, na demokracii dokonce přísahající, ve skutečnosti ji plíživě vytlačující a demontující?
  Na vašem volebním modelu s prvky přímé demokracie nic inovativního nevidím.
  S rozdělením Československa Klausem a Mečiarem jsem nesouhlasil a na éru ekonomické transformace a divoké bezbřehé privatizace se dívám stejně kriticky jako vy.
  Nejsem zastánce kapitalismu,neoliberalismu či globálního kapitalismu,který je systém nerovností, ve kterém chudí chudnou a bohatí bohatnou
  Sociální spravedlnost může pouze zajistit svobodná společnost-Svobodný(Ekologicky) socialismus,který se také nazývá socialismem zdola.To umožňuje začít vytvářet společnost bez nezaměstnanosti, bez chudoby, bez útlaku.Parlamentarismem v rámci kapitalistické a liberální ekonomie se nic zásadního vyřešit nedá.
  Kéž by se podařilo realizovat demokracii nejen na papíře, ale i v životě, nejen občanskou, ale i sociální a ekonomickou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zkus do dát do dvou vět potom to bude někdo číst ty žvanile.

   Vymazat
  2. 11:24 funkční mozek z jedné buňky nesestavíš. I když jich na to jistě máš miliony, zřejmě to pořád není dost. Troglodyte.

   Vymazat
  3. Havloidní frázista, kterému sice došly zjevné zločiny NATO, nedošla mu ale fúra dalších věcí. Čí zájmy zastupuje ta jeho "rozumná politika". Když si pochvaluje televizní publicistiku, tak jen ukazuje svou bezelstnou hloupost. A pak opakuej lži, které tradují "hoši zprava". Do NATO nás nedostal Zeman, ale pravicové vlády před ním. On jen byl ministerským předsedou ve chvíli, kdy vše dávno připravené skončilo přijetím (aby se mohla bombardovat Jugoslávie). Hlupáček také nepochopil, že každý národ má své "národní zájmy", že je máme i my v ČR, a že veřejná diskuze o nich stejně jako jejich důsledné hájení jsou mimořádně důležité. Princip občanských a lidských práv a svobod byl zneužit ve všech imperiálních válkách, které vedly státy NATO (Jugoslávie, Irák, Libye, Sýrie, atd. čili další jeho omyl. Občanská společnost je navíc lehce manipulovatelná boháči v jejich prospěch. A tu jeho vysněnou "levicovou politiky" tady nikdo neprovozuje (snad podle programu se k tomu snad chystá ANS), ale tento pokus musí narazit, protože odporuje "národním zájmům" Německa, USA, členských států NATO anašim parazitům všeho druhu.

   Vymazat
  4. 12:20- on ten trollí žvanil v 11:10 se sice správně ptá jak se pozná "správná demokracie" ale "opomenul" nám odpovědět a uvést kde funguje!

   Vymazat
  5. Když se dívám na komentáře v ČT a vyjádření našich politiků, je to jako vrátit se do dob raného mládí a sledovat aktivní komunisty a svazáky. Styl stejný, vypovídací hodnota rovněž .. jen směr se změnil ... tehdy létali sliny na západ, dnes na východ .... :-)
   Průser je, že tehdy měli naprostou pravdu Ti, kdož poukazovali na imperialismus západu a nezdravou dravost a bezohlednost kapitalismu ....
   ABC

   Vymazat
  6. 11:10 je zajímavé, jak si někteří necháte vnutit pojem "xenofobie" jako motiv zavrženíhodného jednání. Proti cikánům! Ne proti cikánům! Proti jejich životnímu stylu, který ruší, obtěžuje i ohrožuje, navíc na úkor sociálních potřeb většiny i ekonomicky! "Nacionalismus“ je obdobou této reakce, povšimněte si ovšem podstatného: Předchozí režim zdůrazňoval národní charakter státu (viz státní legenda, legislativa…), ale zcela bez problémů absorboval řeckou imigraci, vietnamskou a kubánskou pracovní sílu, všemožné "studenty“… a s cikány se systematickým tlakem, sociálně ohleduplně vyrovnával tak, že by, jistěže po několika generacích byl, jako extrém na rozumnou míru eliminován. „Lidskoprávním“ hlupákům připomínám, že tehdejší rozptylování Romských komunit bylo nezbytnou podmínkou pro vývoj ke kulturnímu životního stylu, že při tom byl podporován „romský“ jazyk, spolkový život i provozování a prezentace tradiční cikánské kultury (té v užším slova smyslu). Cikánské říkám proto, že tu máme i Olahy! Nenechme se jako národ křivě obviňovat a pod falešnými záminkami ponižovat. Národní stát je srozuměním tradic, životního stylu, společného jazyka, společné vize budoucnosti. Nacionalizmus je technika, kterou zneužívají ambiciózní politici ke své kariéře, vposled na podporu svých agresivních záměrů. Příkladem prvního byli svého času poslanci Slota a Móric ve federálu, když Mečiar se, ať už chtěl nebo ne, musel tlaku tohoto druhu podvolit.

   Vymazat
  7. Zas jeden tluchuba,který se snaží oblbovat dále masy.Ve skutečnosti napsal.
   Jsem pro kapitalismus BEZ PRiVLASTKU a přeji vám všem,aby jste zdechli s ohnutými hřbety a nízkými platy.Ve staří vás semelu do mýdla,aby jste byli aspoň užiteční!

   Vymazat
 28. Co tady pořád mudrujete? Přečtěte si program SPD Okamura! Nihil novum sub sole. To co tady popisuje článek je naplněno programem SPD. www.spd.cz/program. Nemudrovat a volit SPD, jakou jedinou šanci na přežití národa a šanci na to, že tyto volby nebudou poslední.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:30 to zdaleka není pravda!

   Vymazat
  2. Výstižné, není lepší volba.

   Vymazat
  3. Ježíši, Okamura?! Vy jste se snad zbláznili. Fanfarón, který si chce z politiky udlěat byznys! Nebuďte hloupí.

   Vymazat
  4. 12:22 Ař ti tu babiš navozí nové spoluobčany a včlení nás do makrelystánu bude líp.

   Vymazat
  5. Až překlep.

   Vymazat
  6. Žádným programem SPD ten článek naplněn není,Byl by,kdyby ta Okamura nebyla proti svým voličům a převzala ihned Desatero voličů a tak by mu bylo konecne jasno že jen tak může dosáhnout většiny ve sněmovně kde zeď dělá jen clowna.

   Vymazat
  7. Anonymní11. července 2017 14:27
   Snad byste mohl vědět, že Okamura je muž a žádná „ta Okamura“. Také byste mohl vědět, že „ctihodní poslanci“ ve Sněmovně, požívají smíchu v iluzi, že tak ze sporu, ve kterém se jim nedostává argumentů, vyjdou se ctí. Takovéto triky Okamuru nezastavili, prosadil v politické diskusi slovo „referendum“ ve známost a je stále blíže situaci, také ho uzákonit.
   Takže clowna tu ze sebe děláte sám. P.K.

   Vymazat
  8. Okamura není schopen otevřít jim zablokované rubriky na svém stranickém webu,aby nevypadal jako NR.Jakto že tak pohrdá svými voliči,že je posílá do lamparny tj na FB.
   Nedělejte mu advokáta a sdělte mu že jeho Šrot program je na zase pět procent.Kazdx ví,že to nedělá pro voliče,ale pro peníze

   Vymazat
  9. Anonymní11. července 2017 23:23
   Komunikačních kanálů je celá řada. T.O. např. stále jezdí po republice, po akcích, kde se setkává a diskutuje s voliči. Mimo jiné, často na stejné akci bývá i Babiš, který zřejmě také volí tuto cestu. Že zrovna nevyužívá ten kanál, který Vy byste ráčil, budiž je to škoda, ale určitě ne důvod k jeho zatracení. P.K.

   Vymazat
  10. 10.06Kazdy ví,že ta Okamura po volbách bude cpat s Babišem do ČR muslimany v milionech.PK zeptejte se ho proč nikde neodmítá neomarxismuas s diktaturou humanistů,který mu natluče penězi do hlavy ten Babiš.
   A je proti přímé demokracii ta Okamura, neboť nechce otevřít jim zablokované rubriky na svém webu,aby se nedozvěděl,že jeho tzv Program má závazné chyby a proto patří do SROTU!

   Vymazat
  11. Okamura má blbý Program ,nechce se spojit s voliči,aby mu vysvětlili,že chvástat se tím,že dělal popeláře mu nepomůže a jezdí po republice jenom,aby se s jeho obdivovateli dával fotit.
   Víme i jak diskutuje.Kdyz se mu řekne něco k věci zdrhne a když začne mluvit tak je úplně hluchý a nikdo ho nemůže zastavit,neboť slyší jen sám sebe!!

   Vymazat
 29. JAK MÁ VOLIT DĚLNÍK,PRODAVAČKA V OBCHODNÍM ŘETĚZCI,STANDARDNÍ ZAMĚSTNANEC S PLATEM KOLEM 14-TISÍC KORUN ČESKÝCH NEBO NEZAMĚSTNANÝ ČI PREKARIZOVANÝ PROLETÁŘ ?
  CO TAKOVÉMU VOLIČ RADÍ AUTOR JOSEF MRÁZEK...
  MIMO FLOSKULÍ A NÁRODOVECKÉ RÉTORIKY A VYMEZOVÁNÍM SE PROTI EU A NATA DOHROMADY NIC.
  PANE MRÁZKU,LIDI BY HLAVNĚ MĚLI PŘESTAT VOLIT PROTI SVÝM SOCIÁLNÍM A TŘÍDNÍM ZÁJMŮM !TO SE TÝKÁ HLAVNĚ DŮCHODCŮ S PODPRŮMĚRNÝMI PŘÍJMY A PRACUJÍCÍCH S NÍZKÝMI PLATY!JAKÁ STRANA TO JE ?
  DŮSLEDNĚ LEVICOVÁ.TAKOVOU V ČR,ALE NEMÁME !
  OKAMUROVCI,ZEMANOVCI,NACIONALISTI A UPJATÝ NÁRODOVCI SE MAJÍ STÁT PRO TUTO VELKOU SOCIÁLNÍ SKUPINU ,,ALTERNATIVOU" ? TO UŽ ROVNOU MŮŽOU VOLIT PROTI SVÝM SOCIÁLNÍM A TŘÍDNÍM ZÁJMŮM PRAVICI A VYJDE TO NASTEJNO.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Všichni ti které jmenujete se mohou jediné.Vynucovat si na svých zástupcích poslancích PRIKAZNI DESATERA VOLICE,Za to jsou námi volici placeni.
   Pokud to chtít nebudou a nadale nás budou chtít podvádět a vymlouvat se že oni jsou bezmocní a viina je strana,vhodné v nouzi prázdnou obálku,ale jděte k volbám.

   Vymazat
  2. 13:55 - Psaní velkými písmeny snižuje čitelnost textu a hovoří o zhovadilosti písařovy duše.

   Vymazat
  3. 14:35
   Koho má dělník nebo prodavačka v supermarketu volit,když nepodléhá iracionálnímu strachu z islámu a uprchlíků ? KSČM a ČSSD oprávněně za důslednou levici nepovažují.Málo obhajuje jejich sociální a třídní zájmy.
   Pokud se nejedná o konzervativního nacionalistu a jemu odporný pravicový populismu, nemá ve volbách koho volit. Nebo to může zkusit třeba hodit Zeleným. Budete se divit,ale takových voličů je spousta.
   Podobně to vidí i studenti a mladé rodiny neprivilegovaných vrstev,levicový intelektuálové,ale i někteří důchodci.

   Vymazat
  4. Anonymní11. července 2017 13:55
   Nečekejte, že Vám někdo dá radu, která přesně vystihne Vaše zájmy a představy. Rozhlížejte se a sám se rozhodněte. Pokud hledáte levici, tak ČSSD ji tradičně zradila ve prospěch nadnárodního kapitálu. KSČM je taková ČSSD (B). SPD se snad dá označit jako středová, se sociálním cítěním.
   Na druhou stranu nemáte pravdu, že to rovnou můžete volit pravici. Kalousek, Drábek, Heger, to je pár jmen z pravice, která se podepsala na našem rekordním zadlužení a návazných „reformách“. Těmi reformami se rozumí nastavení zátěže za dluhovou službu, na bedra nízkopříjmových skupin. V žádném případě neplatí, že „horší to už být nemůže“. Může to být ještě o mnoho horší. Proto to ještě promyslete a běžte k volbám. P.K.

   Vymazat
 30. 13:24

  11:10...Kéž by se podařilo realizovat demokracii nejen na papíře, ale i v životě, nejen občanskou, ale i sociální a ekonomickou.
  Já jsem na DEMOKRACII nerezignoval.
  Vy ano ?
  Hlásíte se k autoritářské levici či pravici ?
  Nebo zastáváte stejně jako autor,,rozumnou"
  politiku a jaká podle vás je ?

  Troll.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Organizace volicu OSV se nebude ohlížet ani vpravo ani vlevo,ale holenkove ona má v plánu jít pouze vpřed!

   Vymazat
  2. 14:39
   ,,Vpřed"
   Spíše dozadu.

   Vymazat
  3. 14:22-v diskuzi je lepší pokračovat v příslušném "vláknu"! Ten Váš ideál rozumné politiky má jednu vadu, nemáme politiky s rozumem, jen s touhou po moci. Až najdeme volební systém, který eliminuje kariéristy a psychopaty, splní se Váš sen o "svobodné občanské společnosti". Já žiji při zemi, mně bude stačit "můj, sobě vládnoucí národ bez vlivu zájmu jiných národů působících vně i uvnitř republiky"! Jednou z mých zbraní jsou i volby proto budu volit "nerozumnou politiku".

   Vymazat
  4. 15.04
   Kupte si slepeckou hůlku a klapky na prdel,kde máte hlavu.

   Vymazat
 31. 12:20
  Žádné válečné zločiny NATA či jiného agresora neomlouvám.Nevkládejte prosím do úst diskutujícím,co neřekli.NATO jako pozůstatek studené války mělo být dávno zrušeno a nahrazeno jinou evropskou bezpečnostní architekturou do které mělo být přizváno i Rusko.
  Válku si hloupě přeji lidé jako vy.Na hodinách dějepisu stejně jako autor jste zřejmě často chyběl.Jinak by jste musel vědět,že s uplatňováním národních zájmů ve 20. století stálo miliónů lidských životů. Vy si to chcete zopakovat ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mýlíte se. Pod národoveckými hesly a rouškou "národní lidové poltitiky" šlo o imperiální expanzi německé a italské pravice. Národovec či chcete-li nacionalista, vlastenec byl Masaryk i Beneš, stejně jako Štefánik. NAcionalistou (českým!) byl i Bolzano, napůl Ital napůl Němec. Doučte se dějepis vy. A hlavně si už konečně něco o tom problému přečtěte. Dnešní zostouzení nacionalismu a výmluvy na Hitlera mají sloužit jen k oslabení národních států a vytvoření tak pole neomezených možností pro nadnárodní korporace.

   Vymazat
  2. 15:49
   Mýlíte se vy.Zapomínáte na to,proč mírový projekt EU po druhé světové válce vlastně vznikl.
   To neznamená,že současnou podobu fungování EU obhajuji.
   Národní sebeuvědomění není totéž co nacionalismus.
   Masaryk byl skutečně vlastenec nikoliv národovec.
   Beneš inklinoval k národním socialistům.

   Vymazat
  3. Anonymní11. července 2017 16:08
   Moc si tu hrajete se slovíčky a ohromujete, že víte, co znamenají. Ale ta slovíčka nemají žádné gradovatelné měřítko, dokud je nevztáhneme k nějaké konkrétní situaci.
   Podle mého názoru, „nacionalismus“ je v každém, jako jakési vědomí příslušnosti k nějaké národní skupině. Není na něm nic špatného a nebrání bezkonfliktnímu soužití např. Valonů a Vlámů v Belgii, nebo Čechů a Slováků v Československu, nebo Srbů, Chorvatů a Slovinců v Jugoslávii. Těch příkladů je jistě mnoho.
   Samozřejmě, stejně jako kterákoliv jiná odlišnost (národnost, víra, jazyk, rasa, ..), je i ten nacionalismus využívána silami, které chtějí nějakou oblast rozvrátit. Fungující postupy jsou nejspíš známé po celá staletí.
   Pokud dnes vzrůstá nacionalismus, je třeba identifikovat příčinu a tu odstranit. Podle mého názoru je příčinou politika EU, která realizuje Kalergiho plán na rozvrat evropských národů. P.K.

   Vymazat
  4. 15:00 Hájení národních zájmů považujete za nacionalismus nebo přímo za nacismus. Tak to není. Je přece obrovský rozdíl v postojích "Já pán - ty pán" a v "Já pán - ty otrok". První je obhajoba vlastních zájmů (vlastenctví), druhé je snaha o nadvládu nad druhými (nacionalismus). A o tom jsou dnešní konflikty v rámci EU i ve světě a stále větší tendence k znovuzískání suverenity (Rusko, Brexit a koneckonců i zvolení Trumpa Američany). Moldavský prezident Dodon to nazval Glokalizací, jako kontrast k globalizačnímu vykořisťování států.

   Vymazat
  5. 16:08 rozvaha pravdivým směrem (vlastenectví, nacionalismus, příčiny, zneužitelnost a zneužívání...).

   Vymazat
  6. 19:11-možná 15:00 neumí rozlišit "národní zájmy vně a uvnitř svých států". My jsme až tak demokratičtí, že nehájíme své zájmy ani doma. Zajímalo by mne, jaké konkrétní zájmy si hájí velké státy mimo své území?

   Vymazat
  7. 20:00 Ano, postoje většiny našich "demokratů" k Západu jsou "Já otrok-ty pán". To není ani vlastenectví, ani nacionalismus, ale jen hloupost nebo vlastizrada.

   Vymazat
 32. Panove, to jsou jednoduche problemy , ktere zde resite !

  Musite zvolit na pozice vlivu ty schopne lidi, kteri maji program namireny proti globalistum. V pripade, ze to zvorate, tak dopadnete tak, jako my v Johannesburgu, kde jsem zacinal posrpnovou emigraci.

  Jak president Trump , tak president Putin jsou pro zachovani narodnich statu !
  Merkerova a samozrejme bruselske loutky jsou proti narodnim statum !

  Cely civilizovany svet patri k jedne ci druhe skupine.
  Jednu - tu nasi vede president Trump, Stehpan Bannon, a treba Jeff Session + 20 dalsich VYBORNYCH a hodnotnych lidi. (Znam je a studuji je vsechny.)

  Skupina bojujici o jednu vladu nad svetem, vede nekolik oligarchu z nich vynika Soros a jak Hillary , tak Obama, Bush mladaci a hned po vlade Reagana Bush starsi, do teto skupiny patri.

  30 let tato skupina vladla Americe a ted je v Americe rebelie proti teto skupine. 90 % medii je v rukou teto skupiny a 80 % populace je proti teto skupine.

  Takze nadavat v dnesnich dnech na Ameriku muze pouze hlupak.

  Evropske narody jsou na strane presidenta Trumpa ! V motivovanosti vynika Polsko a Madarsko !

  Vase stanovisko je mlhave. Na jedne strane mate velmi schopne lidi a na druhe pravy opak. Nejhorsi mezi vami jsou ti kteri kopou hrob vlastnimu narodu, (VAM) pro jejich trafiku.

  Proto volby ktere mate pred sebou jsou velmi dulezite !
  (Tak jako byly nase v listopadu 2016.)
  ---------------------------------------------------------- BATERKA ? Delam si srandu ! (Vim cim Rimane svitili.)
  ---------------------------------------------------------

  - Voda v Americe ? Existuje v mnoha baleni, mnoho druhu a jeji cena se urcit neda.

  Moje oblibena se jmenuje ZEPHYRHILLS a 3 litry stoji $ 1
  Je to Florida - Spring Water (pramenita voda) 100 % prirodni, ale ve vodovodu mam vodu take vybornou.

  Se spodni vodou na Floride si mnoho vedcu lame hlavu uz 50 let.

  Vody je u nas dost ! Florida ma tisice jezer a 4 skoro velke reky, ale plne velmi nebezpecne zouzele.
  nick HONOLULU - baterka - pardon chtel jsem rict svetlonos.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Asi šlo o vodovodu, čili tu, co teče z kohoutků. Znáte-li ovšem v USA pitnou vodu v jiném skupenství, než baleném.

   Vymazat
  2. Děkuji za ochotu. Zajímala mě cena za pitnou vodu z vodovodu. Slyšel jsem, že s ní místy je v USA problém. Tak se ptám.
   Nadávat na Ameriku ... bohužel se Amerika ve světě prezentuje jako velmi agresivní země, prosazujíce svoje zájmy za jakoukoliv cenu. I za cenu válečných konfliktů ...
   Pokud jsem dobře četl, Němci pykali za hříchy které způsobili nacisté. U nás je pořekadlo "nečiň jinému to, co sám nechceš aby jiní činili Tobě"
   Pozice vlivu jsou tady zabukované a voličstvo má na očích klapky. Nevidí dozadu, nevidí do strany, nevidí ani dva kroky dopředu ... kouká jen pod nohy a tak každou chvíli hupne do výmolu ...
   ABC

   Vymazat
 33. Vo čem to teda je? Všechny alternativy chtějí to samé, jen se nedokážou dohodnout na společné akci k volbám? Potom je něco shnilého v státě Dánském! Potom to jsou alternativy k rozdrobení voličů a jsou řízeny parazity!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je jen jedna alternativa Občanská Společnost Voličů a ta začíná prosazovat svůj Program
   Desatero voliče,které si budou muset tento Program dát do svých bobkových listů,které vadné vyrábějí ne pro voliče,ale pro své platící paničky!

   Vymazat
 34. JE VELMI DOBRE, ze se zajimate o politiku, protoze ta ma dopad na vas zivot ! Vy kteri jste starsi by to meli povazovat za svoji POVINNOST, protoze mate zkusenosti, kteri mladi nemaji !

  JE DOBRE, ze se hadate - to svedci o zdrave demokracii a jak v Recku tak i v rimskem senate byly hadky na dennim poradku ! Ve Washingtonu se take vsichni hadaji se vsemi.

  Na ulici je to horsi, tam se casto lide fackuji.

  Vase slabina je vsak v jednostranycjh informacich, ktere mate a casto v generalizovani.
  Vy napr. utok na Libyi, pripisete Americe - CELKOVE, aniz by jste rozeznali tu skupinu ktere to vyhovovalo a ty druhe kteri to nechteli.

  Jen pro vasi zajimavost ! Hillary ma na krku prokuratora - jmenuje se TREY GOWDY a je to velmi nebezpecny a mocny senator z jizni Karoliny.

  Takze boj pokracuje dal a bude tak dlouho, dokud president Trump nevyhraje uplne a nebo dokud nezkolabuje pod obrovskym tlakem ktery zije.

  Vyhra-li to president Trump uplne, tak budou velke zmeny i v Evrope. (On totiz vubec NEMA rad Merkerovu.)
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 35. Příští volby nebudou o levici nebo pravici (stejně to není žádný rozdíl), ale o volbě loutek globalistů nebo vlastenců. Pokud vyhrají loutky globalistů, je s námi jako s národem konec, protože islámské invazi už nic nebude nic bránit. Proto by si každý kdo půjde k volbám měl položit otázku jak se strana/politik staví k otázce imigrace a věcmi s ní souvisejícím. Toto je úplně zásadní věc a vše ostatní je okrajové. Jediná strana, která jasně a konkrétně proti imigraci staví je SPD Okamura.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co ANS. Ta je proti také! Ale na rozdíl od japonského popeláře má i další rozumné body.

   Vymazat
  2. Ale ANS dostane akorát 0,1 hlasu ? tak co uděláš ? co ti zbude - oprátka.

   Vymazat
 36. Islám,migranti bububu máme volit Okamuru a SPD.
  Ale co, že nám tu budou po volbách vládnout kreatury Babiš, Pilný, Gazdík a Klaus Jr. Hlavní je, že nepřijmeme žádné migranty

  OdpovědětVymazat
 37. Duchodci, musim se vam ODMENIT a dat pricichnout k "ruzim", protoze jste mi zatim nenadavali do PICUSU ! (Pod mim civilizacnim vlivem rostete !)

  Az zde budete na dovolene a budete si prohlizet Washington, tak kousek pod Washingtonem je predmesti zv.
  LORTON . Z LORTONU jede kazdy den hotel na kolech - AUTO TRAIN, = vlak, ktery konci na predmesti Orlanda v Sandfordu a tim se dostanete primo do centra Floridy, uplne bez namahy ! Nejlepsi ubytovani ve vlaku se jmenuje SLEEPER (spac), coz je mala loznice, samozrejme se sprchou atd. Vlak ma spolecensky vagon, kde muzete silne zapusobit na bohatou babicku z Floridy a nebo ochutnavat nase steaky z Texasu v jidelnaku.
  Nebo spat, cist a nebo studovat zemepis.

  Az prijedete do Orlanda (vase auto, at uz vypujcene, nebo koupene jede do Sandfordu s vami.)

  A tam pod Orlandem jsou nejvetsi atrakce na svete. (Thema parky) ! Jak se dostat, pred bydleni naseho oblibeneho presidenta Trumpa napisi jindy.
  nick HONOLULU - (Do Ameriky jezdej tam parniky, jak prijedes, pripada ti vsechno veliky.)
  - Duchodci musitem uznat , ze jsem pro vas prinosem !

  OdpovědětVymazat
 38. 15:42
  PSANÍM VELKÝCH PÍSMEN MI VŮBEC NEVADÍ.PRÁVĚ NAOPAK.
  ALESPOŇ JE NA TO BEZ BRÝLÍ LÉPE VIDĚT.
  VÁM SPÍŠ VADÍ OBSAH TEXTU(13:55)-OTÁZKA TŘÍDY.
  NACIONALISTÉ A NÁCKOVÉ JSOU NA OTÁZKY TŘÍDY HYSTERICKÝ.
  NEMÁM PRAVDU ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak komu to nevaí, sečtělým zcela jistě. Jestli na to nevidíte, s běžnou technikou si můžete text skoro libovolně zvětšit. Řekl bych, poněkud zastaralé argomenty...

   Vymazat
 39. Dva postřehy z dnešního dne.Ráno 7:30 metro Hlavní nádraží - nastupuje 12,slovy dvanáct mladých mužů-hnědochů!Lidé koukali jako puci
  Druhý postřeh dnes odpoledne na ČT 24 lišta - BABIŠ NIKDY NEŘEKL,ŽE NEVSTOUPÍME DO EUROZONY! A právě ,ovečky , to je o těch niancích.Po zamyšlení ho budete opravdu volit?Já rozhodně ne!Když se podívám na mé malé vnučky,svírá se mi srdce,co je čeká a že MY budeme letos rozhodovat o tom,jak se budou mít,kam budou patřit a zda ty dnes malé děti, nás nebudou v budoucnu proklínat,že jsme rozhodli špatně.Proto budu volit SPD,jsem pro svobodu,suverenitu národa,demokracii,mír,odvolatelnost politiků,pro referendum při zásadních věcech,týkající se lidu národa,zásadně jsem proti multikulturní společnosti,m íchání rasy a proti otrokářům vyssávající lid malých národů.Jsem pro vystoupení z EU a NATO.

  OdpovědětVymazat
 40. Vážení , semkněte se pod SPD a prosím další podobné strany ať uváží o co v těchto volbách jde ? Máme poslední šanci zvrátit o bytí a nebytí , a dokázat Rakousku , Holandsku a Francii, že to jde, a se umí vzepřít Bruselu a našich politiku . Je nás , že tyto strany se jíž nedostanou do parlamentu a nebudeme žít multikulturní společnosti : Jsme odpovědní našim žením ,dětem a vnoučatům !!! TATO ZEMĚ PATŘI NÁM ČECHŮM A DOBRÝM LIDEM . Pak nezbude než jít do ulic !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak, tyto volby budou o tom, zdali přežijeme nebo nikoliv jako národ. Jediná šance na přežití je SPD!

   Vymazat
 41. 18:29... Takze se ptate na vodu z vodovodu , t.zn., ze i vodu v bazenu, ktery ma kazda Communita.

  T.j. uplne jiny system nez v Cesku.

  V pripade, ze zijete v GATED COMMUNITY (Gate = brana), tak platite Associations Fee. Associations Fee = poplatek se pohybuje mezi $ 200 - $ 400 mesicne !
  Tento poplatek nezahrnuje pouze vodu, ale i remeslniky, zahradniky TV/radio, prednasky a spolecenske udalosti (party), ktere jsou placene z Associacniho poplatku.

  Takze se nemusite o nic starat a kdyz jedete treba do Kanady , tak to nahlasite managerovi a vase bydleni je hlidano 24 hod. denne.

  Je to velmi chytre udelano, a zivot v Gated Community je snadnejsi, nez kdyz mate dum , a o vse se starate sam.

  Clenove gated Community voli mluvciho, ktery haji zajmy tech kteri v Communite bydli a take Sheriffa, ktery se stara o bezbecnost. Communita je chranena ploty, elektronikou, Kamerami, prtatymi dedky a Sheriffem, kteri kdyz by videli ciziho, (treba cernocha), tak zacnou tak jecet, ze je to slyset do Kanady.

  Kazda Communita usiluje o dobrou reputaci a cim je lepsi reputace, tim drazsi je cenna bydleni.

  Takze to co stalo v roce 2012 - 130 K je dnes za 190 K. Hodne lidi zije tim, ze prodava a kupuje a zase prodava a znovu kupuje, jako u blbych.

  Voda je asi zadarmo. (Ta co je ve vodovode.)

  Florida to neni pouze poloostrov, ale ZIVOTNI STYL !
  Florida t.j. cekarna pred branou nebeskou !

  Florida turisticka je vsak uplne neco jineho !
  Florida turisticka je prvotridni blazinec, plny attrakci a zabavy.
  DOPORUCUJI KAZDEMU Z VAS - navstevu tohoto raje.

  Naguglujte Magic Kingdom images !
  Epcot images !
  Bush Garden images.
  atd. atd.
  nick honolulu - asi jsem Floridan ! (Ze Smichova.)


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky za odpověď.
   Já preferuji bydlení ve vlastním domě s co nejmenší vazbou na systém. Tady u nás stojí 1m3 80kč. V ceně je zahrnut poplatek za úpravu vody a poplatek za kanalizaci a vyčištění.
   ABC

   Vymazat
  2. 20:12 Honolulu, ta vaše Communita si dobrovolně zavedla komunismus, který tak upřímně nenávidíte. Včetně "železné opony a policejního státu", což naši amerikanofilové považují za zločinné znaky komunismu.

   Vymazat
 42. Mrázek, dejte si pohov.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proc?Dobral jste se konečně pravdy a seklo to s vámi?

   Mrazek

   Vymazat
 43. Honolulu vy evidentně nechápete, že současný zubožený stav většiny světa má na svědomí imperialismus USA. Přál jsem si vítězství Trampa ale jako menší zlo. Pokud si přeje vše nejlepší pro svůj stát tak je to v pořádku , pokud nebude pomáhat parazitům vysávat svět a tím přivádět do bídy. Stav kdy 5% obyvatel země spotřebovává 60% přírodních zdrojů je neudržitelný, protože to by se žádný jiný stát nesměl vyvíjet.

  OdpovědětVymazat
 44. Na Floridě je opravdu krásně. Ale ta jejich pitná voda z vodovodu není nic moc. Z jakého zdroje je, to nepoznám. Ale do těch svých dřevěně-papírově-plastikových domků vede potrubí vysoko, viděl jsem příliš často rozvody vody i doslova zvenku, po fasádě... Všechno v plastiku. Takže voda přichází do domácnosti docela teplá- ohřátá sluncem Slunečného státu ...:-)... Aby se už v potrubí nekazila, tož ji ve vodárně MOCNĚ A UKRUTNĚ nachlorují. Taková sprcha připomíná potom v malém "Bathroom" bojiště někde u Ypres. Chlor až v oči štípe.
  Jen tak pít se floridská "pitná voda z vodovodu" jen tak nedá. Fakt je ale ten, že občas jsou k vidění takévé mašinky (drinker). Vodu z vodovodu nějak v tom strojku odchlorují a vychladí na přijatelnou , pitnou teplotu.
  Ale ledové kostky udělané jen tak z floridské vodovodní chlorové vody dokáží spolehlivě zkazit chlorem chuť kterékoliv "coke" :-)
  Kdo ví, z jaké vody vaří to své "pivo" -Red Dog.... :-)
  Na druhé straně, kdo by pil na Floridě vodu? Doporučuju naprosto JEDINEČNÉ ovocné šťávy z Windixie! 100% a NE-z koncentrátu...Chlazené jsou dokonalé!

  OdpovědětVymazat