Reklama

neděle 2. července 2017

Několik poznámek k programové krizi stran – replika na Doc. Valenčíka


Jaroslav Tichý
2. 7. 2017
Před několika dny jsem si se zájmem přečetl první 4 části seriálu článků doc. R. Valenčíka upozorňujících na programovou krizi politických stran (zatím tedy ODS, ANO, ČSSD a KSČM) před blížícími se podzimními volbami. Chtěl bych touto cestou na obsah těchto článků navázat, příp. rozšířit tuto problematiku ještě o další pohledy.

Jedním z ústředních sdělení v těchto článcích je konstatování, že:
„Ani jedna ze stran není schopna (a její vedení patrně ani nechce) pojmenovat příčiny současných problémů, ukázat vzájemnou souvislost těchto problémů, a teprve na tomto základě formulovat program jak v podobě akčních kroků obrany a nápravy, tak i dlouhodobé vize vyplývající z pochopení podstaty současné přelomové doby“.
Toto konstatování je uvedeno v souvislosti s ODS a ANO, podle mého názoru se týká i ČSSD a z poněkud odlišných důvodů i KSČM. Blíže skutečnosti u prvních tří jmenovaných stran bude ten důvod, že vedení těchto stran ani příčiny současných problémů pojmenovat nechce. Vedení těchto stran by musela totiž sebe sama podrobit těžké sebekritice, což nelze rozumně očekávat. Krom toho to tyto strany (nejen jejich vedení) neudělají, neboť se domnívají, že před volbami vymění pár hesel, vydají miliony za billboardy, uspořádají lidovou veselici či estrádu s přeplacenými umělci, nabídnou lidem opečené buřty a pivo se slevou (ANO pak výrobky z koncernových pekáren) a voličům to bude stačit. Tyto strany nehodlají měnit nic ze svých zvyklostí, o žádnou nápravu jim totiž ani v nejmenším nejde. Jen o udržení či rozšíření svých pozic. A je čistě problémem voličů, zda to již před těmito volbami konečně rozeznají a pochopí či nikoliv.

V případě KSČM je motivace jejího postupu odlišná. V tomto případě strana vidí možnost dostat se konečně jako komanditista do nové vlády. A jako taková si zřejmě nechce dávat žádný náročnější program, od něhož by musela po volbách couvat, aby se tím komanditistou konečně stala. To, že jí v daném případě ten hlavní subjekt (komplementář) v možné budoucí vládě v průběhu jediného volebního období zřejmě znemožní (příp. že se KSČM znemožní i s ním), nechce vedení této strany nyní vidět.

Do značné míry společné pro většinu z uvedených stran je i další konstatování autora článků, tj. že:

„Místo toho nabízejí jednotlivé politické strany nesplnitelné sliby, o kterých ví, že jsou nesplnitelné, a ani je nehodlají plnit.“

Ano, to je pravda, jenže zatím tento postup politických stran vůči voličům v našich podmínkách vždy stačil. Zda bude stačit ještě tentokrát, ukáží až výsledky samotných voleb. Ačkoliv jsme jako Aliance národních sil na tuto „běžnou praxi“ byli různými rutinéry s dobrým úmyslem upozorněni a obdrželi jsme doporučení, abychom nešli proti zvyklostem a proudu, „neboť každý ví, že se předvolební sliby po volbách přece nedodržují“ s touto praxí nesouhlasíme a jdeme jinou cestou. Jednak proto, že má-li se něco změnit, tak to nelze realizovat na bázi dosavadních postupů, jejichž povolební důsledky vši-chni dostatečně známe. A jednak i proto, že přicházející nová doba si nutně vyžaduje i potřebnou změnu myšlení a přístupů k řešení problémů.

Nechceme proto dávat nerealizovatelné sliby, víme však, že je třeba systémové změny, nikoliv jen změn kosmetických, abychom mohli naše programové návrhy realizovat. Víme rovněž, že tyto změny nelze realizovat ve spolupráci se spoluviníky stávající situace. Jinými slovy je nezbytně nutné vytvořit nejprve základní předpoklady k tolik potřebným změnám u nás, a to ve volbách. K těm základním patří naše vystoupení z EU a z NATO, které jsou vzájemně smluvně propojené, o čemž se buď u nás dostatečně neví, nebo to vesměs nikdo ve svých návrzích nereflektuje. Znamená to odříznout naše politiky často propojené s českým ekonomickým podsvětím od jejich politických kmotrů v zahraničí.

S tímto krokem souvisí i zvýšení bezpečnosti naší země a našich občanů. Není ale možné tak, jak to činí některé politické strany u nás, „žádat a prosazovat bezpečnost a přitom chtít setrvávat dále v NATO, když právě NATO je s ohledem na svoji praxi a záměry prvořadým zdrojem našeho ohrožení. Nikoliv ovšem některých našich představitelů, těm naopak dává pocit beztrestnosti, ač některé jejich činy jsou do nebe volající. Tam je tomu naopak. Pro ty je EU a NATO zatím opravdu zárukou bezpečnosti. K tomu všemu je zapotřebí podpory voličů, pokud se s takovým programem ztotožní a osvojí si ho.

Bez vytvoření těchto podmínek nelze přikročit ani k další části programu Aliance národních sil, tj. k realizaci ekonomické části jejího programu a tedy i k odchodu od chybného ekonomického modelu, který ČR přijala počátkem 90. let v rámci tzv. washingtonského konsensu. Z jeho důsledků jsme se dosud nejen nevzpamatovali, jeho důsledky se naopak stále prohlubují (laciná práce, uměle podtržená vlastní měna). Tento model se blíží ke svému zhroucení. K těmto důsledkům patří nemožnost úpravy úrovně mezd, platů a důchodů na úroveň srovnatelných zemí EU či výrazný rozdíl mezi směnnou hodnotou koruny a paritou její kupní síly. Specifikujeme jako ANS detailněji i příčiny onoho konsensu, jakož i způsoby řešení.

Návazně na to lze řešit třetí část programu, tj. udržení a posílení sociálního státu, sociální solidarity (dáváme tedy odpověď na obligátní otázku, „kde na to vezmou“), ale též základní problémy v oblasti justice (její výkonnost, transparentnost, odstranění chyb ze zákonů apod.), jakož i zrušení soukromých exekutorů a jejich převod zpět do gesce státu. A mnohé jiné.

Je tedy zřejmé, že žádný program nelze smysluplně stavět bez zřetele na podmínky a souvislosti, v nichž má fungovat. Jinak zůstane pouze snem. Oproti snu jsme připraveni postavit plán vycházející z reálných podmínek. Za předpokladu, že jeho principy si získají potřebnou podporu našich občanů. „Konat dobro za každou cenu“ je nesmyslné a nemá ani smysl ho prosazovat. Nejde o jednoduchá řešení, kterým jsou naši občané často náchylní naslouchat. Jsou to řešení za nutné spolupráce občanů, na což si občané zčásti již též odvykli. Jsou to však řešení pro občany, pro tento stát. Pro zásadní změnu jeho kurzu a pozice v mezinárodním měřítku. Než však kdokoliv přistoupí k realizaci takového plánu, musí nejprve udělat dohodu s občany ohledně našich národních zájmů.

Takový záměr není jednoduchý a je třeba vytvoření základních předpokladů pro realizaci:

1/ je třeba říci si na rovinu, že je nesmyslné stavět ploty proti migrantům a současně setrvávat v EU, která jejich imigraci do Evropy organizuje, spolufinancuje a tlačí na své členské státy, aby akceptovaly její zcela nesmyslná pravidla týkající se tzv. kvót pro rozdělování migrantů;

2/ je nesmyslné bavit se o kvótách na rozdělení migrantů, když nám ve jmenovateli takového zlomku chybí celkový počet migrantů, kteří mají do Evropy přijít (neboť i dítě na základním stupni školy ví, že si nevystačí u zlomku s čitatelem, chybí-li v něm jmenovatel). Nevíme tedy zhola nic o celkovém množství migrantů, z nichž takový podíl (kvóta) má být kalkulován. Neznáme tedy ani jejich celkový počet, který k nám EU protlačuje. Můžeme vycházet pouze z informací projektu EUROMED, kde se říká, že je žádoucí, aby do Evropy přišlo 50 - 80 milionů migrantů mezi roky 2010 - 2050 (viz zpráva Eurostatu z roku 2008, kde byl odhadnut počet imigrantů potřebných na údajné vyrovnání demografického úbytku v celé Evropě, aby prý bylo z čeho živit rostoucí počty evropských důchodců.) Zpráva OSN z roku 2000 pod názvem „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“ dokonce uvádí, že Evropa bude v roce 2025 „potřebovat“ 159 miliónů imigrantů.

3/ Chceme bojovat proti korupci. Avšak v prostředí EU, která vytvořila v členských zemích EU jedno velké korupční prostředí, kdy Brusel uplácí jednotlivé státy (resp. v nich vyvolené osoby) z našich peněz. Celý systém, na němž je založena EU, rychle pochopilo a zvládlo vedení ČSSD jako hlavní politická síla ve stávající vládní koalici. Nyní se již neodklánějí „žádoucím způsobem“ (pouze) vytvořené výsledky z naší ekonomiky ve formě daní, dnes se již odklánějí i dotace zasílané zpět z našich příspěvků směrovaných do Bruselu. Aniž by do té naší ekonomiky vůbec vstoupily. Dobývání renty u nás pokračuje dále, dochází již na privatizaci stran(y) a hrozí i privatizace našeho státu. Kdyby na místě ČSSD byla jiná ze stávajících parlamentních stran, situace by zřejmě byla stejná. Nicméně to nikterak nebrání těm politickým stranám, jejichž představitelé v minulosti podepisovali za ČR s EU smluvní dokumenty, jako byla Lisabonská smlouva či Agendy OSN apod., které jsou dnes shodou okolností v opozici, kritizovat současné vládní strany.

ČSSD si tedy počíná z pohledu Bruselu docela zdárně, „jen naši voliči to všechno kazí“. A na voliče je třeba brát (zatím) ohled, blíží se volby. Jen s těmi volbami je třeba si poradit. V některých dalších zemích se to již podařilo. A jak to bude u nás?

KSČM na základě své dlouhodobé účasti v parlamentu (byť ne ve vládním angažmá) pravidla této hry již též dávno pochopila. Nepůjde proti nim, byť za cenu jen krátkodobých zisků. Ke své škodě, neboť ČSSD vyklízí masově své pozice formou úprku a ve světě dochází ke značným změnám. Z jejího programu je zcela jasné, že se o žádné zásadní změny pokoušet nebude. KSČM by tedy mohla získat zakrátko mnohé, může však za těchto okolností ztratit vše.

S příp. komentářem k hodnocení dalších politických stran posečkám až na předpokládané další díly tohoto seriálu. Za velmi prospěšné bych přitom považoval (a nebyl bych zcela jistě zdaleka sám), kdyby toho hodnocení předvolebních programů bylo možné rozšířit i na neparlamentní strany tzv. alternativy. Teprve tam lze totiž příp. nalézt to, po čem se autor článků zcela marně pídí v programech parlamentních stran. Ať již těch jmenovaných či dalších.
Jaroslav Tichý je aktivistou Aliance národních sil

43 komentářů :

 1. Nabízí Aliance národních sil program a pozitivní vizi pro spodních deset miliónů Čechů ?

  Karel Marx považoval nacionalismus za buržoazní ideologii a prorokoval, že v rámci směřování k beztřídní společnosti upadne do bezvýznamnosti.

  Poměr politické levice k nacionalismu byl vždycky stejně ambivalentní, jako je povaha samotného nacionalismu. V průběhu posledních více než sta let vznikly různé argumenty proti nacionalismu z perspektivy levice a anarchistů. Jedni mu vytýkali, že rozděluje dělnickou třídu a legitimizuje panství, čímž brání osvobození lidstva. Podle jiných je naopak nacionalismus a budování národního státu nevyhnutelným krokem na cestě k takovému osvobození. Od doby antikoloniálních osvobozeneckých bojů se rozlišuje mezi „špatným“ nacionalismem utlačovatelů a „dobrým“ nacionalismem utlačovaných.
  Nacionalismus bolí dodnes: Kritické reflexe (českého) nacionalismu
  https://nerasismu.noblogs.org/nacionalismus-boli-dodnes-kriticke-reflexe-ceskeho-nacionalismu/

  Národní identita. Národní zájmy. Národní stát.
  ---------------------------------------------------
  Budoucnost národa. Hlavně se postarat o naše lidi. V poslední době se nacionalistická rétorika dostává opět do popředí. Boj za naše národní hodnoty – ať už to znamená cokoli – dávno nezůstává vyhrazen pouze okrajovým partičkám kolem Miroslava Sládka nebo Adama B. Bartoše, ale stává se normou napříč politickým spektrem. Nacionalismus ale rozděluje. A zabíjí. Ten náš malý český příběh nabízí rozmanité možnosti, jak posílit představy o jednotném národním celku a ospravedlňovat vyloučení našich nepřátel a cizích. Jak pracovat s vyprávěním, které vytváří zdání jednoty a rovnosti , avšak ve stejnou chvíli rozděluje a vylučuje?

  Iniciativa Ne rasismu vás zve na cyklus přednášek s názvem “Nacionalismus bolí dodnes, kritická reflexe (českého) nacionalismu”. Úvodní přednášky se budou zabývat vznikem politické koncepce národa a levicovou kritikou nacionalismu. Následující přednášky nás zavedou do moderní české a československé historie, přičemž hlavní pozornost bude zaměřena na období, ve kterých nacionalismus hrál zásadní úlohu. S jejich stíny mnohdy zápasíme ještě dnes.https://vimeo.com/nerasismu


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan Tichý září svym fa!sterismem a základními neznalostmi.
   Prý chce udržet a posílit sociální stát.
   Tady se mu musejí s!ať i slepice na dvoře.
   Žádný sociální stát Česká republika neexistuje!

   Smazat
  2. To 17:07
   Nacionalismus, rasismus takto dnes navýváme vše co jen zavání vlastenectvím.Denně sdělovací prostředky vyzývají Masaryka jako modlu,ale nikdo už neříká, že právě Masaryk vedl národ k vlastenectví.My děláme dnes vše opačně, Masaryk nás vyvedl z Rakouska-Uherska, my se dnes cpeme do novodobé formy - Evropské unie.Prostě vše děláme opačně ale pořád vykládáme o tatíčkovi Masarykovi.Totální schizofremie.

   Smazat
  3. Pane Tichý zda se mi,že nevíte ani to,že příčinou dnešní mizérie je kapitalismus BEZ PRiVLASTKU odvozeny z gangszerismu,Prý nedovedete vysvětlit ani to,jaké že to přívlastky jsou a tak se načisto voličům chcete zprotivit.

   Smazat
  4. 19:07
   Vlastenectví a upjatý národovectví či nacionalismus není totéž.
   Upjatý národovectví nebo populistický nacionalismus prosazuje ,,alternativní" pravice a konzervativní nacionalisté na levice včetně Aliance národních sil.
   Jinými slovy,neoliberální forma kapitalismu má být podle ,,alternativní" pravice a konzervativních nacionalistů zachována.
   Má být vedena pouze jinými prostředky(...)
   Na socioekonomické otázky jako je fungování kapitalismu není mezi globalisty(progresivní neoliberálové) a konzervativními nacionalisty žádný zásadní rozdíl.
   Chcete- li současnou podobu kapitalismu zachovat,která nutně vytváří mezi lidmi ekonomickou nerovnost,válečné konflikty ve světě a vytváří sociální napětí ve společnosti volte Okamuru,SPO,KSČM,ČSSD,Babiše nebo pravicové strany ODS či TOP 09.Vyjde to na stejno.
   Kdo si přeje skutečné revoluční systémové změny nebo se hlásí k hodnotám autentické levice nemá v současnosti v ČR dohromady koho ve volbách volit.

   Smazat
  5. Příčiny současných problému jsou zde:
   První část:
   http://aeronet.cz/news/neni-co-slavit-je-pouze-nejvyssi-cas-zacit-se-zmenami-ve-spolecnosti-vyroci-17-listopadu-jako-memento-zrady-podrazu-a-zlocinneho-vyvoje-v-nasi-zemi-zinscenovany-majdan-z-listopadu-1989-jen-tak-ne/
   Druhá část:
   Vyjednané předání moci:
   https://www.youtube.com/watch?v=8xPeSckaUsA

   Třetí část:
   http://www.novarepublika.cz/2017/01/spalena-zeme-dostali-jsme-se-do-pozice.html

   Smazat
 2. Stejně mě vychází, jako nejmenší zlo, volba KSČM. Je veliká škoda, že nebyl zvolen na posledním sjezdu pan Skála.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten Skála je úplně k ničemu.Prosazuje ještě socialismus.Nedokaze ani tak jednoduchou věc,prosadit jako je otevření diskuzních rubrik pod jejich mnohdy šrot články a tak nedělá nic jiného než odkopává voliče do lamparny tj na FB
   Nechce aby web vypadal jako NR a je posrany strachem navrhnout tak DIAlog s voliči.

   Smazat
  2. To: Anonymní 2. července 2017 18:46
   Tak se koukněte na web OV KSČM Prahy 10 a tam můžete diskutovat do aleluja i bez registrace.
   http://www.desitka.org

   Smazat
  3. No to nemuzete.

   Prispevky jsou cenzurovany a cekaji na schvaleni, jeste uvidim, jestli nesouhlasny nazor, celkem tvrdy ale presny a legalni, projde cenzurou...
   (Nebo byl muj text prilis dlouhy a automat ho rovnou stornoval? Nevim.)

   Smazat
 3. 17:15-KSČM ke dnes stejně nevolitelná strana jako
  např.ČSSD.Vemte v úvahu,že za dobu své existence
  v parlamentu nic neudělala pro občany a dokonce je
  pro setrvání v EU(jak mi napsal místopředseda).Tak
  nemá cenu o KSČM ve volbách uvažovat.Výsledek na
  sjezdu partaje zaručuje neměnnost její politiky.
  Vůdci se zařadili mezi ty,kterým stačí koryta ke
  štěstí.Ti nic změnit nechtějí.Situace přesně jejímu
  vedení a na členech dole nezáleží stejně,jako těm
  ostatním partajím.Není rozdíl mezi partajemi,ten
  rozdíl je pouze v rétorice.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi jste se o činnost KSČM v parlamentu moc nezajímal !!

   Smazat
  2. Je bohužel faktem,že předseda je prý ovladan diversanty ve svém vedení,kteří mu zakázali otevřít web podobající se NR .Tím ti zmetci chtějí dokázat že na své voliče serou.

   Smazat
  3. 17:50 - Souhlas! Členem KSČ a KSČM jsem byl téměř 40 let! Z KSČM jsem vystoupil, protože jsem nechtěl být v partaji, která má ve svých řadech oportunisty a politické rentiéry, kteří jsou v pohodové opozici.

   Smazat
  4. To: Bezpartajní komunista2. července 2017 20:48
   Tak to jsme skoro dva stejní. Já byl členem KSČ od roku 1956 do 1990, do KSČM, ani do žádné jiné partaje, jsem nepřešel. Měl jsem své důvody. Ale vedu, jako Admin již 5 let (zdarma) weblog pro OV-KSČM Prahy 10. Jen pro zajímavost. Ten weblog je sice oficiálním webem OV Prahy 10, ale je v majetku soukromé osoby (předdsedy), který si náklady na jeho provoz, t.j. registraci domény a webhosting, platí ze svých peněz (přičemž jeho funkce je neplacená) a já jim to vedu zdarma. Snažím se tam dávat zajímavé věci pro každého a občas i článek, který se jejich vedení na ÚV asi moc nelíbí. Zkuste se tam občas podívat - www.desitka.org.

   Smazat
  5. Majevský, KSČM nic neudělala, vysvětlete techniku jak a co udělat mohla a za to "nic" si račte dosadit alespoň to málo. Mrzí mně, jak zklouzáváte do jednoduchosti (kulantně řečeno). Nejde ani tak o KSČM.

   Smazat
  6. To: Nobody 2. července 2017 23:33
   Vážený pane, děkuju za Váš tip, který mě zaujal. Proto jsem si otevřel link: http://desitka.org. k vaší www stránce: "Desítka OV KSČM Prahy 10". Myslím si, že je výživná a články v ní jsou aktuální. Proto jsem si stránku zařadil mezi oblíbené. Doporučuji i jiným čtenářům.

   Smazat
 4. Zoufalí Italové žádají, aby lodě s migranty přijímaly i další evropské země

  Italský ministr vnitra Marco Minniti v neděli vyzval ostatní přímořské členské státy Evropské unie, aby do svých přístavů začaly přijímat lodě s migranty. Informovala o tom agentura AFP. Už na konci června přitom Italové varovali, že pokud EU nepomůže, přestanou čluny a lodě s migranty do svých přístavů pouštět.

  OdpovědětSmazat
 5. 17:54
  “.. Italové varovali, že pokud EU nepomůže, přestanou čluny a lodě s migranty do svých přístavů pouštět.“
  Že to je tak snadné, zastavit tu „nezvladatelnou lavinu“? No to se podívejme. Ale z toho mraku asi pršet nebude. Neziskovky, které jsou honorované ze státních rozpočtů, v závislosti na počtu přepravených kusů, to nepřipustí. P.K.

  OdpovědětSmazat
 6. Kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali.To je velmi moudrá věta a o její pravdivosti jsme se všichni mohli několikrát přesvědčit.Stejně je to tak s programy jednotlivých politických stran, jsou to dokumenty bez jakékoliv "váhy".Proč tomu tak je ? Protože jak strany tak i jejich politici jsou ovládání ekonomicko mocenskými skupinami a po volbách se realizují jejich představy. Dobře to vidíme na chování Trumpa, něco sliboval, něco jiného dělá, u nás klasika ČSSD, také slibovala, také něco jiného dělala. Komunisti tiše přihlížejí a nestydí se brát peníze za to nic nedělání.

  OdpovědětSmazat
 7. Evropa nepotřebuje 159 milionů přivandrovalých neevropanů, ale o 159 milionů víc BÍLÝCH DĚTÍ PŮVODNÍCH BÍLÝCH EVROPANŮ a proto prostředky nesmyslně vyhazované na zničení našeho genofondu a na tzv rozvojovou pomoc do všech možných cizích děr MUSÍ BÝT VYUŽITY PRO VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO MLADÉ EVROPSKÉ BÍLÉ MANŽELSKÉ PÁRY (MUŽŮ SE ŽENAMI!), ABY SI MOHLY DOVOLIT ČTYŘI DĚTI NA PÁR při zachování principů "K" strategie! Dovoz "r" stratégů z Afriky a jejího okolí JE ZLOČIN!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Volte SPD – Tomio Okamura. U něj je nějaká jistota, že se proti tomu postaví. Jenom je potřeba, aby získal alespoň 15%, aby k tomu měl nějakou sílu. P.K.

   Smazat
  2. Naprosto souhlasím, proč matka 2 i více dětí musí chodit do práce, aby děti s manželem uživili. Je nutné nastavit takovou situaci že tato matka bude pobírat takový příspěvek ,aby nemusela chodit do práce.

   Smazat
  3. 20.23 pouze pokud ty děti budou řádně plnit školní povinnosti a rodiče budou řádně pracující příslušníci našeho národa u nás, evropských národů u nic v evropských státech. Ovšem taková vícečetná matka by musela mít roky péče o své zdravé vícečetné potomstvo započítány jako odpracované do důchodového pojištění... atd.

   Smazat
 8. Pan Tichý a jeho super koalice , která dosáhne 2% možná akorát před volbami rozvíří naděje některých občanů a ubere hlasy těm, kteří již léta bojují za občany ČR.

  OdpovědětSmazat
 9. 18:58 - pane to je atrocitni propaganda ! To co pisete !
  President Trump sklizi jeden uspech za druhym a pres obrovskou sabataz plni jeho sliby. To, ze vam to Ct. 24 nerekne, je chyba Prazske kavarny !

  Trump a Putin se setkaji za mesic a Americane uz ted delaji vtipy na to, co si budou spolu povidat.

  Americane z ulice tvrdi, ze Putin si bude stezovat Trumpovi, ze nemuze krast "svacinu" jak to delaval Obamovi a Hillary. (To je skolni vtip , jehoz zaklad je v tom, jak si maly skolacci kradou svacinu ze zlomyslnosti.)
  ---------------------------------------------------------
  19:24..Souhlasim s vami na 100 % ! Mlade manzelske pary definitivne potrebuji pomoc v zacatku.
  V Cesku je proti nim diskriminace napr. pri pridelovani bytu s unosnym najemnym. (Protoze jsou Arijci/Slovane.)

  PORODNOST ceskych maminek musi byt definitivne zvysena ! Bohuzel nemohu pomoc osobne ! Muj "diktator" padl v boji s vetsinou a moje "kamaradky" rekly , ze jsem na hovno, tak aspon v tomto oboru se snazim. (Tim myslim kadeni.)
  nick HONOLULU duchodce.

  OdpovědětSmazat
 10. Citovat zde Karla Marxe je nevhodne ! Duvod je v tom, ze je vseobecne znamo, ze se stitil vody a mydla.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:44 to Einstein taky. To co s Marxem vyprodukovali vodu a mýdlo nepostrádá. Lepší nápad nemáš?

   Smazat
 11. Zasnu nad schopnostmi profesoru matematiky na vasich indoctrinacnich ustavech pro smostatne NEmyslici. (Vysoke skoly.)
  Oni umi vypocitat slozite rovnice, ale neumi vypocitat kolik parazitu dokaze uzivit jeden pracujici Cech !

  Tento rok ma prijet do Evropy dalsi 1.1 millionu nezadoucich. Recko, Italie, Spanelsko, to vse zivi z penez EU . Cilem barbaru je Nemecko a UK. U nas jsou zatykani a deportovani. Nas president Trump je zachrance zemekoule a uz se brzy vypravi znovu sprdnou Merkerovou.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Merkerová-Makrela je jedním z rakovinových vředů současné Evropy.Nezvladatelná vlna tsunami cca 4000 slimáků a primátů denně, je invaze apokalyptického rozsahu.Vše spěje ke katastrofě a konečnému rozpadu Evropské říše, kterou řídí naprostí fanatici a fašističtí šílenci.Tito šílenci provádí genocidu na evropském obyvatelstvu a bezostyšně jej ničí a ožebračují!Co na to USSA a NATO, co tuto apokalypsu způsobily?Má USA tak bohaté sociální zabezpečení pro parazity, kteří budou brát doživotně nadstandardní dávky a přitom nepracovat, znásilňovat, krást, obtěžovat, přetvářet evropský genofond na Euroafričany a zabíjet?Mě by zajímalo, kolik dostane v USA emigrant dolárků za takové bezpracné poflakování?NATO bylo vytvořeno pro tyranizování, vraždění a zotročování světových států pro mamon USA, "Západu" a samořejmě proti odvěkému a neposlušnému rivalovi-Rusku.Ona politickká a bezpečnostní situace, pane Honolulu, není v současné Evropě žádnou procházkou růžovou zahradou!Brzy to asi všichni pocítíme.Pokud toto byl úmysl USA, zničit, oslabit Evropu a takovou poté poslat na Rusa, tak se to opravdu naším největším kámošům zpoza oceánu, dokonale povedlo!!!Ani Trump není spasitel a mecenáš.

   Smazat
  2. Jedinou současnou stranou,v dnešní nelehké politické situuaci, kdy Česká republika, byla pasována na rohožku Západu.SPD prosazuje vlastenectví a práva obyčejných Čechů s Tomiem Okamurou, budeme jej volit!!!Ano, ČSSD, TROP 0O9, ODS, KDU-ČSL jsou řiťolezci EU a jdou proti vlasti a lidu!!!Ve volbách musí být potrestáni!!!

   Smazat
 12. S článkem souhlasím že je třeba opustit eu jinak je vše k ničemu. A proto naše rodina volí SPD.

  OdpovědětSmazat
 13. K mému článku je sice dost komentářů, avšak bohužel jen minimálně na téma jeho obsahu. S programem ANS je třeba nejprve se seznámit a pak ho teprve kritizovat. Obráceně to nedává smysl. Jen tedy ve stručnosti: Máme-li vybřednout ze současných problémů, které se dalším nicneděláním budou jen prohlubovat, je třeba nejprve opustit EU a NATO, kterým vyhovujeme v té podobě, v níž jsme. Tedy jako kolonie a příp. budoucí válčiště. Tím lze odříznout naše představitele od jejich politických kmotrů v zahraničí. Po vytvoření těchto základních podmínek lze přistoupit k systémové změně spočívající nejen ve změně ekonomického modelu, nýbrž i v zestátnění našeho přírodního a nerostného bohatství, jakož i závodů našich klíčových odvětví. Je třeba zavést či spíše obnovit vedle soukromého a státního vlastnictví i vlastnictví družstevní a veřejnoprávní, omezit repatriace zisku zahr. firem z ČR, zamezení úniků zisku do daňových rájů, zrušení tzv. církevních restitucí, podporovat vlastní výrobu finálních produktů s vyšší přidanou hodnotou, skončit s prací ve mzdě v montovnách atd. tak aby bylo možné začít realizovat i dlouhodobou koncepci udržitelného rozvoje, zachování a zlepšování sociálního státu a smíru atd. Pokrač.

  OdpovědětSmazat
 14. Pokrač.
  Jako zásadní máme tyto programové body: 1/ Ano - míru, vystoupení z EU a z NATO, naší neutralitě, likvidaci neziskových organizací financovaných ze zahraničí; Ne - našemu zatažení do války a/nebo do Evropského islámského chálifátu, ilegální migraci, ne zrušení dekretů prezidenta Beneše. 2/ Ano - systémové změně naší ekonomiky (viz výše), Ne - laciné práci, montovnám, daňovému zvýhodňování zahr. firem v ČR a podhodnocené koruně, ne současné podobě exekucí a neúnosným průtahům v soudních řízeních; 3/ Ano dlouhodobé koncepci udržitelného rozvoje a perspektivě života jeho obyvatel, změnám v rozdělování výsledků práce našich občanů a navyšování mezi, platů a důchodů na úroveň srovnatelných zemí EU, sociálnímu sltátu, sociální solidaritě občanů, podpoře mladých rodin a natality našich občanů, obnovení naší potravinové soběstačnosti, celkovému snižování zadluženosti státu i rozpočtu krajů,měst a obcí; Ne - parazitování cizích občanů na výsledcích práce našich lidí, dalšímu poklesu vzdělanosti, podřadné kvalitě dovážených potravin. výrobků, klamavé reklama a podvodným firmám. Tolik jen v kostce. A pokud jde o ta procenta hlasů? Z celkem asi 8 milionů voličů jich chodí k volbám zhruba 5 mil. Z toho je celkem max. 150 tis. členy nějaké parlamentní či neparlamentní strany. To znamená, že zbývajících 4,850.000 voličů může volit ve svém zájmu, pokud přijde na to, kde jejich zájmy jsou. Často zatím tak bohužel často tito voliči nečinili. Takže příp. nízké procento jejich hlasů v praxi znamená, že mnoho voličů stále nepochopilo. To je jejich špatná vizitka, nikoliv naše. Naším problémem (a starostí) je dostat k těmto voličům potřebné informace v situaci velmi omezených možností v médiích, nabádat je, aby se seznamovali s volebními programy stran a přemýšleli nad nimi V mainstreamových propagandistických prostředcích nikoho s ničím seznamovat nemůžeme, je to zcela nemožné, v alternativních jsou možnosti omezené. Vše se bude ale odvíjet od toho, zda chceme vážně začít s sebou něco konečně dělat či nikoliv. Za situace, kdy má být ČR rozdrobena do regionů a ty spojeny s Německem či Rakouskem, je to poslední zvonění. A neztotožňujme referendum (což je jen prostředek), aniž by se tím předvídal výsledek a jasné předvolební stanovisko té které strany k vystoupení z EU a NATO. Lidé jsou tím často oklamáni. Teď je možnost hlavní volby, proč to odkládat a schovávat se za prostředek, který se obvykle používá v období mezi volbami (tedy za referendum), aniž by příslušná politická strana přitom svým voličům řekla, co vlastně prosazuje. Chápete ten rozdíl? V dalším sledujte www.aliancens.cz či rozhlasové pořady ANS na Svobodném vysílači. A poslednímu z diskutujících kontrolní otázku na závěr: jak víte, že SPD chce vůbec vystoupení z EU? Kdyby ho chtělo, tak to jasně řekne. SPD chce jen referendum (možná, že právě s opačným výsledkem). S programem na vystoupení z EU ji přece stávající parlamentní strany po volbách mezi sebe nevezmou! Z NATO pak Okamura vystupovat nechce a zřejmě ani netuší, že oba organizace jsou vzájemně smluvně provázané. Jinak z NATO lze vystoupit pouhým zaslání dopisu s výpovědí. Jenže to si nejprve musíme zvolit takovou vládu, která to bude chtít udělat Tedy bez neustále kličkujících představitelů. Sobotka a spol. již snad stačili nebo ne? Takže rozum do hrsti! Jaroslav Tichý

  OdpovědětSmazat
 15. 1:44
  Vážený , je to zcela průhledný útok na SPD. SPD nemůže lidem něco vnucovat, když je za přímou demokracii. Pokud by jednala dle vaši hloupé a to zdůrazňuji HLOUPÉ námitky, že jasně nedeklarovala vystoupení z EU. Kdyby jste se věnoval projevům lídra SPD, věděl by jste, že není obdivovatelem EU. Jenom rozeštváváte svými hloupostmi lidi.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:42
   Můj komentář samozřejmně patřil k hloupostem vyjadření p. Tichého.
   ANS jak jsem již několikrát napsal je vznešený název pro zcela neprůhlednou skupinu pidi uskupení, které nemají žádnou budoucnost, protože i kdyby nějakým zázrakem dosáhly počtu pro zvolení do parlamentu hned druhý den by se rozhádali.
   Václav

   Smazat
 16. 8:52
  Vidím to podobně jako vy.

  Vážený pane Tichý,o ekonomické demokracii a znárodnění-vyvlastnění přírodního a nerostného bohatství, jakož i závodů našich klíčových odvětví se v programu Aliance národních sil nic nepíše(https://www.aliancens.cz/program)

  Reakce poslanců Strany přímé demokracie – jak Marek Černoch, tak Tomio Okamura se stavěli např. proti navrhovanému zákonu(zákon o sváteční otevírací době obchodů)a jejich postoj k legitimní stávce zaměstnanců České pošty je taky dobře znám.
  Ti, kteří se v otázce migrace snaží hrát na národní a lidovou notu, v některých otázkách zřejmě zase tak lidoví nejsou, když brání posílení zaměstnaneckých a sociálních práv.
  Lidé se především potřebují zbavit exekucí, potřebují lepší mzdy a dostupné bydlení.

  NATO je skutečně přežitek studené války.Ne válce-Ne-NATO.
  EU:Ano, Evropská unie jistě je neoliberální byrokratický moloch kapitálu.
  Zajímavostí je fakt, že totožné kritické argumenty vůči EU sdílejí i levicoví zastánci EU, tedy jacísi euroreformisté. V čem je tedy zakopaný pes? Proč jedni chtějí EU demokratizovat a druzí rozbít, když se shodnou prakticky na všem od lidské rovnosti po demonopolizaci soukromého vlastnictví?Pravdou je, že ony univerzální hodnoty, které Unie hlásá – tedy hodnoty úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv – stále více zůstávají jenom deklaratorní. Stále více se stávají pouhým cárem popsaného papíru.
  Nejdůležitější otázku nenastoluje te: „Jsou malé státy, zejména takové, jako je ČR, schopné sami řešit nejen problémy ryze vlastní, ale i ty, o nichž se domnívají, že jsou způsobeny jejich příslušností k EU?“
  Odpověď je, myslím, zcela jasná. Nejsou.

  ANS je čistě ultranacounalistický a pravicově populistický spolek,který nepředstavuje žádnou alternativu k současnému korupčnímu neoliberálnímu kapitalismu.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:57

   Souhlasím. I mně se ANS jeví jako bezvýznamný spolek. Vídeňák by řekl: "Nicht einmal ignorieren...".

   SPD není lepší, těží ale z určité mediální presence (a pro někoho možná i charismatu) Tomio Okamury. Jediné, co se mi zdá zajímavé, je, kolik hlasů a komu SPD ubere.

   Vesměs jsou to směšné marginální figurky, a to že se k nim lidé upínají je jen dokladem vládnoucí zmatenosti a bezradnosti. Tu bych ale voličům v žádném případě paušálně nevyčítal; mnozí aktéři zavedených parlamentních stran se od těchto lidí (co do projevů a schopností) totiž moc neliší.

   Převaha pragmatiků a oportunistů bez rozdílu zabarvení se tedy nejspíš bude konsolidovat.

   (Vzhledem k tomu se mi pokusy Radima Valenčíka o analýzu volebních programů, které nota bene prakticky nikdo nečte, jeví jako mlácení prázdné slámy.)

   Smazat
 17. Nad zdejší "diskusi" si mne ruce každý pravičák, t.j.od kapsáře, přes zloděje v kravatě, bankéře či lichváře, pseudopodnikatele, živnostníka sebe, který nechce nic platit ale brát vše co platí pracující s neúměrnými daněmi. Samozřejmě všichni "politici"co kážou vodu a pijí víno se svými presstituty.
  K tomu ještě ti různí rozbíječi jednoty skutečné opozice proti dnešnímu govermentu a t.zv. divadelní opozice typu Kalousek s Fialou. No a mezi ně se řadí i to ANS, nakonec i nová iluze, zvaná SPD. Jsou to všechno nadšenci, kteří ale musí vědět, že na ty své programy potřebují být už teď parlamentní stranou s tradicí. Jinak to jsou všechno jen výkřiky, byť mnohdy silně hlasité, ale to bývá tak vše.
  Kdyby tady byla strana opravdu opoziční všemu co dnes vládne, měla aspoň tolik kolik kobliháři, stejně by nemohla nic podstatného učinit. Svého času měli komunisté a socialisté na "západě" velmi silné postavení, ale pod náporem spojené pravice a s US v zádech, nedosáhli ničeho.
  A jsem u merita věci. Chápu že mnoho lidí, hlavně mladých a mladších je nebude volit. A to z různých důvodů. Hlavně už se zakořeněnou a dobře naučenou retorikou, kdy si tak nějak pořád spojují Rusko s osmašedesátým a dokonce i dnes s "komunismem", a převádějí ty své hloupé postoje v nenávist k levici.
  Ano, volbou té strany kterou myslím, se nemůže nic změnit, jako se nemůže nic změnit volbou nějaké ANS, Okamury, "dělnické strany", či dříve ultrapop "věci veřejné".
  JDE JEN O TO, ABY TADY BYLA PARLAMENTNÍ SÍLA, KTERÁ BUDE MUSET BÝT SLYŠENA (samozřejmě pokud ti nahoře budou ještě proklamovat tu svou demokracii) BUDE MOCI KORIGOVAT PROTILIDSKÉ NÁPADY ULTRAPRAVICE ODS ČI sTOP 0009 A HLAVNĚ JIM POLEZE SILNĚ NA NERVY, KDY PAK Z NICH KONEČNĚ VYLEZE CO VLASTNĚ JSOU A ŽE TEN PINOCHET JE POŘÁD JEJICH IDOLEM.
  Jsem celoživotní nestraník, oponent tehdejších vládnoucí U komunistů, na závěr už bratrstvo kočičí pracky.
  Dnes už volím ty, kteří se nestali tím po čem toužili, jsou už mnohdy zase trochu liberální, v některých případech až moc, ale je to síla kterou lze napravit. Ty lidi kteří se zase vezou, je možno vyeliminovat.
  A.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:01 Velmi přesná a "vyčerpávající" analýza. Jenom si nejsem jist tím závěrem. Předpokládám, že mluvíte o KSČM. Myslíte, že je lze napravit? A jakým způsobem? Hlavně ne po bolševicku, to už tady totiž bylo a ty třísky, co létaly, byly někdy hodně krvavé!
   Zdraví Jirka

   Smazat
  2. Pokud ANS nepochopí,že jejich tzv Program je jen odvar slabého čaje,neupraví ho podle požadavků občanů voličů je úplně zbytečně se vydávat na cestu kritiky ostatních stran a servírovat jim,že ANS nemá vůbec na silné kafe.

   Smazat
 18. "Spolupráce s českou KSČM nebyla vůbec jednoduchá. Občas jsem je musel přesvědčovat, ať nehlasují s pravicí."
  Rozhovor s místopředsedou Die Linke @tpflueger o nerovnostech v Evropě a těžké spolupráci s českou levicí.
  http://a2larm.cz/2017/05/angela-merkelova-neni-spasitelka-uprchliku/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenze ona vubec neni levice, jako levice.
   Jsem _velmi_ spokojen s tim, co KSCM dela v euro-parlamentu, volil jsem je tam a budu zase...

   Die Linke jsou "vítači uprchlíků".

   Ona totiz je konzervativni levice, treba nase KSCM/KSC, a je liberalni levice, treba nemecke "Die Linke" nebo prazsti Sluníčkáři.
   Pak je konzervativni pravice, treba KDU-CSL tak trochu, jinou konzervativni pravici u nas asi nemame, v USA treba republikani, a pak je liberalni pravice, treba ODS,TOP09, Soros, Clinton a americti Demokrate...

   Takze se neni co divit, ze ultra-liberalni levice "Die Linke", vitaci uprchliku a "zelení trockisté", nesouhlasi s volbou konzervativni levice KSCM a pokladaji jejich obcasne souzneni s konzervativni pravici na konzervativnich tematech za zradu "levice" tak, jak ji "Die Linke" chape...

   Shrnuto, pokud KSCM neni dostatecne "levicova" na to, aby nadsene vitala uprchliky spolu s "Die Linke", tak ma u me velke PLUS.

   ---
   A je ponekud smutne, ze v jazyce tehle "Die Linke", masmedii, nebo i zde nahore "2. července 2017 21:01", slovo DEMOKRATICKÝ bylo nahrazeno za nadavku a proklinadlo "POPULISTICKÝ".

   Kdekoliv vidite "Populisticky", ptejte se, jestli nejaky šmejd se nesnazi dehonestovat jakykoliv zarodek "Demokracie" a demokratickeho smerovani,
   protoze kazda "Demokracie" je ve sve podstate "Populistická", jsou to dve slova pro totez, nejen etymologicky, protoze "populos" plural od "populus" = z latiny "Lid" je totez, co "demos" z rectiny "Lid"...

   Timhle proklínadlem (curse-word) "Populistický" pak zahaneji jakykoliv naznak nebo volani po skutecne "Demokracii".

   Ve skutecnosti v tom _neni_rozdil_ ...

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.