Reklama

sobota 22. července 2017

Příběh o levici – peripetie /1/: Třídní společnost - Jedním z nejvíce kritizovaných pojmů Marxova sociálního učení je třídní boj.

Mojmír Grygar
22.7.2017


Jedním z nejvíce kritizovaných pojmů Marxova sociálního učení je třídní boj. - Odpůrci levice se snaží tuto tezi popřít, vyřadit z veřejného prostoru; právě tak se snaží vystavit informační embargo na slova–pojmy, jako „vykořisťování“, „buržoazie“, „válečné štvaní“, „internacionalismus“, „zestátnění“, „znárodnění“, „pokrok“. Ale ani mnohá jiná slova, která mají jednoznačně kladný obsah, neobstojí před postmoderní relativizací. Proti národnosti se staví – občanství, proti spravedlnosti – svoboda, proti míru – bezpečnost, proti odzbrojování – zbrojení, proti střídmosti – konzum, proti solidaritě – zájem individua. Existují knihy demaskující frazeologii opresivního režimu dovolávajícího se ideálů komunismu, ale myslím, že by bylo na čase sestavit novořeč (newspeek) neoliberalistické postmoderní ideologie. Začít by se mohlo s rozborem pojmů „neviditelná ruka trhu“, „nadnárodní korporace“, „globalizace“, „flexibilita“, „zeštíhlení (podniků)“, „finanční deriváty“, „hedge fondy“, „alterantivní fakta“, „modernizace“. Už to by vydalo na knížku.Marx teorii tříd odvodil ze studia současnosti a dějin. Můžeme popřít slovo–myšlenku, ale skutečnost tím ze světa nesprovodíme. Někoho snad překvapí výrok papeže Františka, zaznamenaný v jeho první encyklice: „Realita je víc než idea“. Třídní složení v kapitalistické společnosti zkomplikoval sám vývoj. Společenské vztahy, jak se vyhranily v době, kdy buržoazie prosazovala své třídní zájmy namířené proti feudálním poměrům ovládaným světskou a církevní aristokracií, jsou již dávno překonány. Marxovo dělení tříd je určeno vztahem k výrobním prostředkům, odtud se rodí kapitál, majetek, moc. Složení společnosti se za průmyslové a elektronické revoluce změnilo a mění. Dnešní sociologové přicházejí s komplikovanějším pojetím a dělením společenských skupin. Pierre Bourdieu zavádí kritérium vzdělání a zkoumá vztah kulturního kapitálu k ekonomickému kapitálu. Výrazná převaha vzdělání je u vzdělanců a lidí levicové orientace. Pravý opak tvrdí stoupenci pravice.

Vzdělaní se ovšem neměří „plzeňskými diplomy“, ani certifikáty soukromých škol; jde o zvídavost, o postoj člověka k věcem, které přesahují jeho osobní obzor. Tato skupina lidí bude zřejmě hrát hlavní roli při změně systému. Lenin se mýlil, když nedůvěřoval ruské inteligenci a vystupoval proti ní, zatímco lidové vrstvy si idealizoval. Maxim Gorkij mu to marně vymlouval – šlechtic nadal na bosáka.(Lenin si myslel, že rozumí chudině líp než bosák Gorkij)
Srovnáme-li Trumpa, Porošenka nebo Berlusconiho s Putinem, prezidentem Si Ťin-pchingem nebo Gramscim, případně Lenina s Franzem Josefem I., ukáže se, na které straně je převaha intelektuálních schopností. Samo o sobě to není jednoduchá rovnice na ose dobra a zla; vzdělaní samo o sobě člověka nepovznáší, právě tak jako bohatství ho nemusí za všech okolností korumpovat. Je ale velký rozdíl mezi člověkem, který zbohatl vlastním přičiněním, a miliardářem, který se domohl majetku dědictvím. „Je původ otců krásný šperk pro syny“, napsal Neruda, „však chceš-li ctěn být, dobuď cti si sám.“ Horší je ovšem, získal-li někdo bohatství podvodem, korupcí, využíváním kliček v zákonech.Sociální masky


Strukturu dnešní společnosti spoluurčuje řada nových faktorů, které znesnadňují jednoduché třídní členění. Pro lídry politických stran je dnes základní otázkou složení voličské veřejnosti, ne její sociologický základ. Jejich zájem je získat co nejvíc voličů. Slouží tomu průzkumy veřejného mínění, které jsou, ostatně, snadno zmanipulovatelné. K politickému řemeslu nepatří pravidelně jezdit rozmlouvat s lidmi na náměstích, ani úsilí tváří v tvář je přesvědčovat o svých záměrech. Dnešní politik většinu času tráví v parlamentě, komisích, grémiích, výborech, sekretariátech, schůzích, předporadách a poradách (někdy tajných). Co jen práce mu dají spekulace o tom, jak se „co nejvíc rozkročit“, udělat krok doprava, posun do středu, půlobrat nahoru nebo dolů, aby se jen co nejvíc přizpůsobili potenciálním voličům! Někdy podléhají i nejasným, neartikulovaným, intuitivním pocitů, stresům, hněvům davu. V době nezadržitelné expanze médií a reklam mohou být i tradiční formy zábavy, církevní rituály nebo akce občanských zájmových organizací nositeli ideologického a politického nátlaku. Myšlení a jednání lidí lze do té míry ovlivnit, že se bezděčně zpronevěřují svým přirozeným zájmům, a hlásí se k lidem, mezi něž nepatří. Cílevědomému vnějšího tlaku se říká mytí mozků. Kdo ze studentů soukromých škol by nechtěl být bohatý jako Karel Schwarzenberg, Petr Kellner, Andrej Babiš nebo Michal Horáček? Gymnaziální studenty přichází ovlivňovat organizace Člověk v tísni, která má dvojí tvář – jako Jakyll pomáhá lidem v nouzi, jako Hyde plní pochybné politické úkoly v nájmu organizací zcela necharitativního určení. Tak se stane, že studenti fandí straně, která chce zavést plošné školné – chceš studovat, tak plať nebo se zadluž, půjčíme ti a dluh budeš po absolutoriu splácet deset patnáct let. Přijdeš-li mezitím o práci, banka za to nemůže. To je železné pravidlo tržního hospodářství – vzdělání je komodita, jako každé jiné zboží.

Ve Spojených státech se mladí lidé pocházející z chudnoucí střední třídy snaží proniknout do vyšších, stále bohatších vrstev. Napodobují jejich životní styl, hledají nejsnazší cestu vzhůru. Protože dobře vědí, že největší roh hojnosti nabízí finanční kapitál, odvracejí se od profesí sloužících výrobě, která zajišťovala prosperitu většině amerických občanů. Na druhé straně chudinou ostentativně opovrhují. To je důležitý psychologický aspekt dnešního amerického společenského vědomí. A hle – Trump, miliardář, najednou prohodí pár vlídných slov k dělníkům, kterým ostatně jeho chlapáctví (je jako my!) imponuje. (Sleduje někdo důsledky podobných sociologických a sociálně-psychologických proměn u nás?) Pokusy ambiciózních mládenců americké střední třídy proniknout až nahoru do sedmého nebe se jen zřídka podaří; tak u nich vzniká zklamání a frustrace, která vede ke kritické reflexi, k hledání jiného východiska. Prezidentský kandidát Berndt Sanders ne náhodou svým socialistickým programem tolik sympatií získal u studentů a mladých lidí nezámožného původu. Od dob Reaganovy ekonomické reformy v sedmdesátých letech začíná v USA vznikat dědičná kapitálová aristokracie – dřív takových rodin bylo málo, bránily tomu zákony o dědictví i puritánská mentalita.

Demokratická společnost se vyznačuje otevřeností. Mezi třídami, stavy, vrstvami, různě diferencovanými skupinami nestojí, nebo nemají stát, přehrady; naopak – pohyb mezi nimi má být přirozený, jakékoli zkostnatění společnosti, dané majetkem a dědičnými právy, omezuje její demokratický ráz. Lidé mají být hodnoceni podle svých schopností, ne podle konta v bance. Zatímco nejvyšší, nejbohatší a stále se zmenšující třída si žárlivě střeží svá privilegia, přechod z nižších tříd do vyšších je tím obtížnější, čím nižší je místo, z něhož se moderní Vautrinové snaží vyšplhat nahoru. V Americe, kde mají rádi příběhy kamelotů–milionářů, dnes se spíš už jen výjimkám daří překonat překážky na cestě vzhůru. Nejvyšší třídu v naprosté většině doplňují její potomci. Na druhé straně není tajemstvím, že největším prokletím chlapců v chudinských čtvrtích není to, že zemřou hladem, ale to, že nemají nejmenší možnost dostat se z vězení černých ghett a periferií kdysi bohatých měst, která přišla na buben (Detroit). Statistiky dokonce ukazují, že chlapcům v těchto vyloučených lokalitách (no–go area) hrozí předčasná smrt na ulici ve větší míře, než vojákům v Afghánistánu nebo Iráku. V Británii, kde stále přežívají pozůstatky aristokratických a koloniálních časů, levicovým demokratům vadí, že nejvyšší vzdělání je stále vyhrazeno dětem z bohatých rodin. Pro chlapce a děvčata z chudých poměrů je představa, že by mohli studovat na univerzitě v Oxfordu, jak to vyjádřil jeden chlapec z přistěhovalecké rodiny, stejně nereálná jako cesta na Mars. Pokusy změnit tuto situaci existují, ale výsledky nejsou příliš optimistické. Chudoba cti netratí, ale u kolíbky dětí v předměstských čtvrtí nebo venkovských baráčcích stále ještě nestojí příznivé sudičky. Nuzný původ se za chudými vleče jako neviditelná přítěž. („A foot in the door“, Noha ve dveřích. The Economist, 10. 12. 2016.)Spříznění falešnou volbou


Proti relativně vyhraněným a stabilním skupinám, které tvořily základnu tradičních politických stran, nastupují přechodná předvolební seskupení. Lidé ve společnosti, jejíž třídní struktura se stále mění, jednají nejednou v rozporu se svým sociálním původem. Zdá se, jakoby si nasazovali masky, často nevědomky. Někdy je to výraz nespokojenosti s daným stavem, jindy důsledek napodobování, ale nejčastěji kombinace obou faktorů. Goethe razil pojem Wahlverwandschaften – vazby mezi lidmi podmíněné volbou. Dochází-li ke vzniku takových příbuzenství v politice před volbami, jejich soudržnost není zpravidla příliš pevná. Horší je, když vznikne jednota, která není podmíněná žádnými přirozenými společnými zájmy, ale nebezpečnou fóbií, předsudky, pudovou reakcí. Ortéga y Gasset takové společenství nazval davem. Společná vášeň spojuje příslušníky různých tříd, stavů, povolání, generací. Nejsou přístupni rozumné argumentaci, svět se jim rozpadne na Dobro a Zlo, základními hodnotícími značkami pro ně je idol a cejch. Jakou spoušť ztráta společenského uvědomění dovede natropit, názorně předvedlo 20. století, ale ani to naše není před touto nákazou imunní. Nejen u nás, i jinde v Evropě, se objevuje strašák populismu; pouhé pohoršené odsudky tohoto davového jevu nemívají zpravidla úspěch. Pokud někdo nepovažuje za nutné hledat na dn
ě populistických nálad něco reálného, snadno ztratí schopnost porozumět složitým společenským procesům, a tím i možnost je ovlivňovat. Analyzovat nebo kultivovat něco pudového, hrubého, agresivního je obtížné, ale spoléhat na řešení, která se ještě včera zdála být zřejmá a vhodná, nelze.

Lévi–Strauss ve své moudré knize Smutné tropy, napsané před šedesáti lety, vyjádřil naději, že emigrace cizinců z třetího světa může bohaté země Evropy a Ameriky obrodit, že mísení ras a kultur může být pro lidstvo prospěšné. Nevěděl ovšem, že nevzniknou podmínky k postupnému splynutí národů a etnik, ale že přistěhovalci se octnou v izolaci, stanou se obětí odcizení a vyřazování. Kapitalistická společnost se svými původními obyvateli nejedná v rukavičkách, proč by měla brát ohled na cizince? Lévi–Strauss také nepočítal s explozí náboženské nesnášenlivosti, se závanem středověkých předsudků a pověr, které se stanou černou můrou moderní civilizace, a už vůbec ne s tím, že převádění a přeplavba utečenců se stane výnosným byznysem i politickou spekulací.

Nejsem si jist, zda bude možno tuto otázku vyřešit bez změny systému, aspoň ne toho, který představuje dnešní bruselská elita nebo prezident Trump. Nelze vycházet z abstraktního pojetí lidských práv, která jsou ostatně i ve vyspělých demokraciích fatálně porušována. (Kdo prstem ukazuje na Rusko a Čínu, měl by si připomenout biblické podobenství o „břevnu v oku svém“.) Kapitalismus neoliberálního ražení právo koneckonců podřizuje majetku, nevychází z etického principu, nepotřebuje obecný pojem spravedlnosti, který by byl platný pro všechny. Tím základním spojujícím faktorem je přece kapitál! Na jakém základě potom může dojít k mísení kultur, které měl na mysli francouzský etnolog? Některé levicové strany a hnutí hodnotily otázku přistěhovalců jako tradiční otázku sociální. Ale tak tomu není. Je to nový fenomén, který nebyl dosud plně analyzován a zhodnocen. Vznikl kumulací různých faktorů; vedle tíživého dědictví kolonialismu se tu projevují následky válek (nejednou podnícených včerejšími kolonizátory), nezadržitelně pokračující klimatické změny a agresivní náboženské konflikty.Nové formy podřízenosti


Situaci komplikují složitější vazby a formy společenského soužití, nové způsoby vykořisťování, závislosti a podřízenosti. V době Googlů, Microsoftů, Amazonů jsou rafinovanější a skrytější, než v éře, kdy Rothschildové a další podnikatelské dynastie začali budovat svá impéria. Klasický proletariát v modrých halenách nahradily různé skupiny zaměstnanců, otřesy kapitalistické ekonomie je nutí měnit zaměstnání, zařazovat se do nových pracovních procesů (z horníků se stávají montéři, baliči, rozvažeči, někteří zaměstnanci služeb a úřadů hledají uplatnění v řemeslech). Část proletariátu se mění v prekariát, lidé vyššího vzdělání jsou krizí postihování stejně, jako dělníci v továrnách. Čím víc stoupá ve společenosti podíl služeb a profesí přidružených výrobě, tím víc jsou krizemi vyřazováni lidé v bílých límečcích, vzdělanci, manažeři. Pocit vykořenění a vyhaslosti těchto kádrů vyjadřuje ve svých románech francouzský spisovatel Michel Houllebecq. V Anglii je dnes stejně populární, jako byl po válce Albert Camus. Srovnáme-li Camusův zjitřený smysl pro důstojnost člověka, svobodu a spravedlnost s Houllebecqovým cynismem a ztrátou morálních zábran, včetně jeho postmoderního míchání a deklasování literárních forem, otevře se před námi obraz paradoxního úpadku: zatímco válka mobilizovala pozitivní společenské síly, doba hospodářského a technologického růstu podněcuje etickou lhostejnost, sobectví, ztrátu velkého cíle a ideálů.

Stálé štěpení a přeskupování společenských skupin je podmíněno jednak objektivními životními podmínkami (prací, profesionalitou, majetkem, vzděláním), jednak subjektivními faktory – tím, jak si je lidé uvědomují. Nebývalý růst a rozsah sil, které určují vědomí lidí, znejasňuje pravý stav věcí. V dřívějších dobách přehledného, třídně vyhraněného dělení společnosti se lidé již na první pohled rozlišovali – hned jste věděli, kdo kam patří. Když o tom uvažuji, vybavuje se mi Nerudův fejeton Matky na ulici (1877), v kterém autor jako v kapce vody zachytil odraz sociální struktury tehdejší společnosti; pozorujeme-li, jak se liší bohatá měšťanská matka od matky dělnické a té nejubožejší – matky, která nemá dítěti co dát do hladových úst –, objeví se nám jako na dlani třídní hierarchie z dob kočárů a petrolejových lamp. Dnes se lidé, kteří stojí na opačných stupních společenského schodiště, na ulici vůbec nepotkají, a když vidíte na dívce roztrhané džíny, není to znak chudoby.

Blýskání na časy? 


Jeremy Corbynovi svým levicových radikalismem elektrizoval britskou společnost, zvláště mladé lidi (na festivalu v Glastonbury mu připravili takové ovace, jakých se dosud žádnému politikovi na podobné slavnosti nedostalo). Přitom nelze zamlčet, že tradiční labourističtí voliči ve střední Anglii a na severu nepatří k jeho bezvýhradným stoupencům. Mládež, která touží po vzdělání a přeje si lepší životní podmínky, je s to se nadchnout pro radikální řešení, dělníci jsou opatrnější, spektičtější, neradi by přišli o jistoty, které si v minulost vybojovali.

Mládež, zvyklá na rychle se měnící podmínky života a práce, bude – nebo může a měla by – hrát významnou roli při prosazování systémových změn. Totéž platí o špičových ekonomech – T. Atkinsonovi, T. Pikettym, T. Noahovi a dalších, kteří v klidu pracoven prestižních univerzit, vědeckých ústavů a redakcí studují příčiny nerovnosti a hledají východisko, jak odvrátit jednu z nejnebezpečnějších morových ran ohrožujících dnešní lidstvo. (Těmi dalšími jsou klimatické změny, atomové válka, stěhování národů.) Tony Atkinson, nedávno zesnulý profesor Oxfordu a proslulé Londýnské ekonomické školy, vypracoval návrh daňové reformy šitý na poměry v Británii. V případě, že by parlament návrh přijal, došlo by k zásadní změně systému – bez bojů na barikádách, bez výstřelu Aurory. Odstraněním privilegií nejbohatších by vznikl fond, který by v dosažitelné možné míře zajišťoval lidem všech tříd rovné startovní životní podmínky. Nikdo si nemyslí, že by se dal takový plán v dohledné době uskutečnit. Pro takovou reformu, či spíš revoluční změnu, by bylo zapotřebí získat dostatečnou politickou oporu nejen v Anglii, ale i v mezinárodním měřítku. Dobře víme, že to dnes není možné. Co na to říct? Dějiny mají dost času.

(Předchozí část Příběh o levici – expozice čtěte ZDE
Vychází také v Literárkách.

135 komentářů :

 1. Kdo chce poznat co se dnes děje, musí se vracet k Marxovi, bez toho buď budeme pojmenovávat to, co už je dávno pojmenované, nebo budeme žít ve lžích a iluzích.
  To samozřejmě neznamená, že celý "Marx" je dodnes platný přesně tak, jako v okamžiku, kdy on odložil pero.

  A ještě jeden problém, vždycky tady budou snahy spojovat pojem "Marx" s věcmi, které s ním mají pramálo společného.
  Například pojem neomarxismus. Nebo vulgárně až feudálně byrokratický "komunismus.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprosto přesné,Vláďo! Marx jako první provedl realistickou analýzu socioekonomického systému zvaného kapitalismus. A za pojmy jako jsou třídní boj, teorie hodnoty, vykořisťování (tvorba zisku), akumulace kapitálu a pod. se skrývají společenské mechanismy a zákonitosti,které beze změn či v drobných obměnách platí dodnes. Jsou to zákonitosti, bez kterých by kapitalizmus nemohl fungovat. Všichni ti "moderní" myslitelé se jen snaží zastírat tyto skutečnosti (popsané Marxem) tak, aby je před "plebsem" nějak ospravedlnili nebo je doknce, v rozporu s realitou, zapírají!
   A k tomu neomarxismu, ten je typickým produktem postmoderny, která různé pojmy nahází do jednoho kotle a vytvoří z nich neuvěřitelný eintopf, pod kterým si lze představit téměř cokoli. Proto se lze na diskuzích třeba dozvědět, že typickými neomarxisty jsou Mekelová či Juncker!
   Jirka

   Smazat
  2. (14:04 15:02)

   "Neomarxismus" plní pro propagandisty, kteří tento "úderný" termín do veřejného prostoru úspěšně prosazují, stejnou funkci jakou pro nacisty (ale i protestantské či katolické "vychovatele mládeže) plnil termín "kulturní bolševismus".
   (Více o tom Wilhelm Reich, Massenpsychologie des Faschismus, 1933; 1971)

   To, že existují myšlenkové směry, které se samy chápou jako "neomarxistické" s tím má poměrně málo společného. (I tam panuje dost velký pojmový zmatek.)

   (15:02 -) "Neomarxismus" je podstatně starší než "postmoderna".

   Smazat
  3. Malá knížka s velkým obsahem o penězich pro všechny nezasvěcené, vám otevře oči.
   Occupy Money, nebo-li česky Ovládněme peníze, vyšla v češtině.
   http://e-republika.cz/article3389-Recenze-Occupy-Money-autorky-Prof-Dr-Margrit-Kennedyove

   Objednat lze na adrese: sdruzeni.najihu@centrum.cz

   Smazat
  4. Nádherne napísané.

   Smazat
  5. To se strašlivě mejlíš, páč nejsi ani marxista, ani vzdělanej člověk. Dobře to popisuje ten co je obojím ZDE! - http://a2larm.cz/2016/05/o-cem-se-doopravdy-nesmi-mluvit/

   Odcituju:

   Když hovořím o proletariátu, používám tento termín nikoli v parodickém výkladu marxismu-leninismu, ale ve smyslu, který představil Marx ve své knize Německá ideologie. A tyhle dva významy se zatraceně liší. Proletariát Německé ideologie není označení konkrétní masy lidí, nemá tedy substanční význam. Proletariátem Marx označuje uměle vyvolanou duchovní chudobu a nedostatek lidství, který vede k zániku starého stavu společnosti a vzniku takového stavu, který stav proletariátu odstraňuje. Proletariát je tedy principem, který může vést, nezávisle na historickém období či geografické poloze, ke změně společenských poměrů. Ještě jednou: nejedná se o substanční pojem, nemůže být proto spojován jen s jednou konkrétní sociální skupinou. V druhé polovině 19. století bylo v Evropě a Americe proletariátem dělnictvo. Nikoli proto, že mělo nějaký proletářský gen, ale protože bylo na nejnižším stupni společenského žebříčku. Dělníci 19. století bojovali o své přežití a jak říká Marxův slavný bonmot, neměli kromě svých okovů co ztratit. Dnes mohou smutně slavnou roli proletariátu zaujmout právě třeba uprchlíci. Ne proto, že to je mé zbožné přání, ale protože nemají kromě svého života co ztratit.

   Pokud uprchlíky označím za proletariát, jde tedy o čistě deskriptivní označení, které mi má pomoci v chápání sociální reality. Neznamená to, že sami uprchlíci se musí za proletariát považovat, ani že budou sdílet mé politické názory. Nebo že se případný zvrat poměrů ve společnosti musí odehrát pod rudou zástavou a směřovat k jakékoli formě kolektivismu či posílení demokracie.

   Smazat
 2. Konec tomuhle kapitalistickému hnusu udělají migranti , z bělocha se sttane otrok !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...to je ale blábol...

   Smazat
  2. Z bělocha ne, jenom z blbců co volí Sobotku, Zaorálka a nebo třeba Merkelovou a to zase taková škoda není.

   Smazat
  3. Přesně tyhle kraviny tlučou lidem do hlav, aby nestávkovali a nechtěli vyšší mzdy.
   Zvlášť komická je obava z imigrantů v Česku, kterému se "uprchlíci" vyhýbají obloukem. A pokud je sem nějak dostaneme (iráčtí křesťané), hledají kudy pryč.
   Bohatí produkují stále nové finty, jak odradit chudé od sociálních požadavků. Teď straší imigranty...

   Smazat
  4. Dost pánové zjednodušujete. Pojmy, které tady predestíráte jsou z oblasti zatím.
   lada

   Smazat
  5. Marxova sociálního učení by bylo potřeba především pěchovat do hlav oněch migrantů, aby si konečně uvědomili, kdo je využívá a zneužívá. Vždyť vesměs všechny státy odkud odcházejí jsou enormě bohaté (na ropu především) a oni by si měli uvedomit a začít jednat. A to pohádkové bohatství vyrvyt z rukou šejků, králů a jejich přisluhovačů. Tady by měli působit naši komouši z KSCM. Dávno měli rozšiřovat spisy Marxe přelořené do jejich jazyka mezi ně. To by pomohlo daleko víc než nějaký boj s DAES či stavění plotů. Jedině změna myšlení v jejich hlavách je to pravé a správné. To nakone začíná chápat i církev, když hovoří o jejich evangelizaci....

   Smazat
 3. Celý Kapitál je jenom návod na "Majdan" a "oni" k tomu vytvářejí podmínky, stahují peníze z oběhu, vyrábějí krizi a ženou lidi do ulic. Nasekají dluhy a potom dělají "úsporná opratření". Jak někde byla revoluce, tak to skončilo těžkým bordelem a většinou válkou a tomu se říkají demokracie.
  Chlap, který mně dává práci a peníze na slušný život, toho je třeba si velmi vážit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsi blb nebo placený hajzl?

   Smazat
  2. Já bych toho chlapa nahradil státem a pojmenoval bych to nějak podobně jako socialismus,které už dnes není pokrokové slovo....

   Smazat
  3. Jenže ten Žid ti je nedává z lásky k bližním! Kapitalismus je výrobní způsob založený na podvodu zvaném "tržní chování jedince" a sám Marx ho ve svém díle charakterizuje jako de facto židovský. Je tedy nepřirozený, neboť struktura pravěké tlupy přetrvává evoluční setrvačností dodnes, navzdory odlišnýmu výrobnímu způsobu, který je příliš mladý, aby zásadním způsobem změnil to, co se utvářelo desítky tisíc let! K přežití lovecké tlupy bylo zapotřebí na 1 schopného organizátora (náčelníka) a 1 nositelku know-how (šamanku) vždy alespoň 50 zdatných lovců a 50 zručných sběraček. Proto dodnes má např. schopnost stát se lékařem jen jeden ze sta lidí (to je pro zjednodušení použitá číslovka!). Dříve to sloužilo jako nutnost k přežití celé tlupy a potažmo druhu, dnes je to systémem zneužíváno k tomu, že lékař je placený mnohem více než třeba horník, ačkoliv jeho práce je těžší a v pravěku by dostával větší kus masa než šamanka z logických důvodů. Rovněž pojem "zákazník" je proti smyslu přirozené dělby práce v lidské tlupě či pospolitosti. Směna mezi jednotlivými tlupami vždy probíhala tak, že nositelé genů náčelníků a šamanů rozhodli z titulu své intelektuální převahy, co je dobré pro přežití celku směnit a co nikoliv! Tak tlupa dostala potřebné komodity k přežití výměnou za ty které pro ní jsou zbytné či postradatelné. V současné době kdy byla koherentní společnost atomizována židovským výrobním způsobem (kapitalismem) toto přestalo platit a v důsledku toho jsou nekompetentní jedinci - s geny řadových lovců a sběraček - nuceni sami přejímat funkci náčelníků a šamanek a to zcela zjevně bez znalosti či schopnosti posoudit důležitost té či oné komodity pro zachování existence své osoby a své rodiny či celé komunity. Čili za bláboly o "svobodné interakci mezi jedinci" a "tržních mechanismech" je pouze snaha úzké skupiny ovládat druhé prostřednictvím jejich nižších intelektuálních schopností či zkrátka profitovat prostřednictvím převahy těch vlastních nad schopnostmi ostatních.A maj recht, páč nejsou blbý! Většina lidí totiž bohužel jsou těmi potomky řadových lovců a sběraček.

   Smazat
  4. 10:09-Jednou se ptali pana Wericha, že za vystoupení na zimním stadionu bere 2500Kč a dělník na to musí dělat celý měsíc. Tak jim odpověděl, ať si tam na estrádu posadí dělníka. Mně nevadí, když si člověk vydělá peníze svým umem, ale ty prasečiny co vyvádějí v Bruseli, z toho je opravdu na blití.

   Smazat
 4. Tak si ho važ a věz, že bez něj jsi, sám o sobě, úplné h...o. Doby, kdys nemusel vděčit za práci a stačilo něco umět, jsou pryč. na dlouho!!

  OdpovědětSmazat
 5. Ad 15:06: "Doby, kdys nemusel vděčit za práci",takové žádné nebyly! A nikdy nestačilo jenom něco umět!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte asi jiné vzpomínky a zážitky, Já si to pamatuju prostě tak, jak popsáno.

   Smazat
  2. 15:06: Myslím, že jste to řekl dobře a 15:36 zřejmě tyto doby nezažil. Bezpochyby doba 40 let totality reprezentovala dobu, kdy jste skutečně reprezentoval to, co jste uměl, na rozdíl doby dnešní, kdy, stejně za první republiky jste tím co máte. Odhledněme od nepočetných komunistů, kteří zastávali významné posty jen díky stranické příslušnosti /zbytek komunistů skutečně na postech, které zastávali, musel něco umět/. Tento nešvar bylo třeba odstranit. Myslím, že kompromis mezi kapitalismem a komunismem je třeba provést tak, že se má odstranit soukromé vlastnictví velkého kapitalů - má se provést znárodnění /zestátnění/ velkých korporací a v soukromém vlastnictví se má ponechat pouze malé kapitaly a služby - obdoba NEPu počátků sovětského Ruska. Člověk stavěn na piedestál společnosti jen na základě toho co vlastní a ne toho co umí, nutně je člověk odcizený, navíc z titulu toho vlastnictví kdy tento člověk tuto společnost řídí - třeba skrze nastrčené pomocné elity - je příčinou všeho zla nynější společnosti. Pokud můj návrh reformy soudobé společnosti je špatný, jistě na světě jsou hlavy, které musely na něco přijít. Nechce se mi věřit, že by se tím nikdo nezabýval. Ostatně autor sám se zmiňuje o ekonomech, kterými hybe zřejmě totéž co Marxem, tedy nespokojenost s uspořádáním společnosti. Jinak bohužel kdo to je pan Grygar, vlastně nevím. Pokud s tím, co jsem poznamenal o stavu totalitní společnosti a s uplatněním v ní řadového individua, nelze zcela souhlasit - budiž řekl jsem to tam trochu kostrbatě - nejsem žádný intelektuál - tak si ale myslím, že v totalitě bylo daleko jasnější to čím kdo je, bez dodatečných informací - lékař to byl někdo kdo léčil, pokud vzpomenu lékaře. Nyní lékař to je ten, kdo prodává farmaceutické výrobky - za slušnou provizi. Viz např. o prodávání a reklamě vakcin pro nemluvňata a malé děti. Kdejaký pediatr nyní vám bude hlásat, že vakcinace je žádoucí i v množství několik desítek vakcin pro nemluvňata i zcela malé děti, i když vakcinace v podstatě je škodlivá. To se ale dozvíte pouze v internetu od odpadlíku lékařské komunity, od doktorů, kteří mají odvahu čelit názorů většiny - která je prodejci zájmu o zdraví /takto si myslím lze definovat soudobého doktora, především v zemi vzorové - v Emerice/. Podpis: Laik, neznalec a člověk hloubající.

   Smazat
  3. 18.36 Dobře napsáno!

   Smazat
  4. 15:36 - že nikdy nestačilo jenom něco umět? Za totáče stačilo bohatě! Osobně odzkoušeno. Vvenci, asi jste v té době nic, co bylo bráno za potřebné buď neuměl, nebo nechtěl dělat. Dovolím si tvrdit. Takže, tvrďte si to dál, ale výhradně za sebe.

   Smazat
 6. Dle mého soudu uveřejněný článek směruje zejména ke vzdělaným levicově smýšlejícím lidem. V žádném případě nemůže oslovit zarputilé vulgární pravičáky vzhledem na jejich nízké IQ kolem 100b. a nízkou vzdělanost na hranici (ne)gramotnosti. Pravičáci jen jako retardovaný kafemlýnek neustále opakují tu svou mantru o bolševicích, komunistech, popravených lidech za komunistů, třídním boji, socialismu etc., přičemž ani nevědí, že žijeme už v 21. stol.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re (16:00):
   Asi jste si s tou poznámkou o IQ chtěl/-a "rejpnout" do pravičáků, ale!
   Politická orientace člověka na ose "pravá - levá" je s inteligencí spojena jen málo a dost volně.
   Spíše podle mého názoru bude souviset se schopností či neschopností empatie, s asertivitou jedince či až jeho egoismem vs. jeho altruismem a moralismem a i dalšími osobnostními rysy (např. osvojenou morálkou, etikou, hodnotovými kriterii).
   Dr. Koukolík uvádí, že jedněch ("egoistů") i těch druhých ("altruistů/moralistů") je asi tak stejně. Což je patrně "výdobytek" evoluce druhu H. sapiens sapiens.
   ---
   Ti, co stále cosi melou, jsou buď tupci (což vaši domněnku potvrzuje), nebo jsou za to "placeni" jako např. mediální prostituti anebo "jen" vypatlaní, a to cílenou výchovou a "vzděláváním", propagandou a manipulací. Ti mohou být i docela inteligentní, avšak mohou mít zdeformované vědomí. A protože se u nás k "levici" hlásí menšina, a to zejména v generaci mladých, nelze neuznat, že výchova, vzdělávání, propaganda .., jsou v tomto směru docela "úspěšné".

   Smazat
  2. 16:OO: Dobře napsáno a taktéž dobře napsáno - 20:46.

   Smazat
 7. Ten článek je hromada slátanin zabalených v rádoby intelektuálním ptydepe. Není jednodušší říct: volte KSČM?

  OdpovědětSmazat
 8. Slovnik protu neoliberalnimu newspeaku uz vysel a jmenuje se J is for junk economics a byl sestaven prof. Michaelem Hudsonem, dostupne v Uk a De amazonu

  OdpovědětSmazat
 9. Pan autor Mojmir Grygar, definitivne inspiruje k premysleni.

  Mam vsak velmi nizke I.Q. jak pise 16:00 a proto nevidim Kapitalismus ani zdaleka tak cerne , jak je popisovano
  zde !
  Ja tech kapitalismu zazil nekolik druhu a kazdy byl lepsi nez Socialismus.

  Kapitaliste me tlacili nahoru, aniz bych o to stal a Socialismus me privadel k zoufalstvi a udivu.
  Socialismus byla totiz BUZERACE a Kapitalismus byla sranda a lumparny, ktere kazdeho velmi pobavily.

  Kapitalismus bylo elegantni prostredi v nejlepsich mistech na svete a Socialismus byla dovolena u rybnika, hned za mistnim prdelakovem.
  Kapitalismus byl Cadillac s mekymi podprdelniky a socialismus byla jizda na vypujcenem kole.

  A Detroit znam, stejne jako cely ten RUST BELT, Pittsburgh, Youngstown, Canton, atd., ale tamejsi chudoba byla zapricinena globalizaci , kterou vymysleli "VZDELANE HLAVY" na "prestiznich universitach".

  My s "nizkou" inteligenci jsme varovali autority, ale bylo to k nicemu !
  Dnes president Trump se snazi vse napravit, presnym opakem a snizil nezamestnanost o 1.2 millionu
  nestastniku !

  Osobne uz bojovat nemusim a nesmim o nic. Sedim pred branou nebeskou a jsem plne presvedcen o tom, ze kdyby ekonomie nebyla rozesravana socialnimi inzenyry, ze by pracovala vyborne. Detroit je toho typickym prikladem. Dnes pomalu vztava z popela destrukce.
  nick HONOLULU - pro kapitalisticky nevzdelanec s malym I.Q. vsem socialistum hraje pisen
  Detroit City - Boby Bare na youtube.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:30

   ==============================================
   Je příznačné, že úplně stejně politicky pitomý jako "Nick Honolulu" byl i "buržoasní jájínek" Václav Havel - přesně takový intuitivní vyznavač kapitalismu.

   Pro marxistu bylo vždycky velmi zábavné i poučné takové přírodní, rozumem nedotčené jedince a skupiny pozorovat.
   ==============================================

   Smazat
  2. Hele, Hovnoluláčku, hezky jsi naletěl na mou levačku - jsem levičák s IQ 140! Jinak jsem i autorem komentáře ze 16:00h.
   S těmi tvýma tupožvásty, žbrndokecy a sráčkoprdy, kterýma jsi ozpěvoval kapitalismus (pozor, ten je jen jeden, vč. imperialismu) jsi mě fakt hezky pobavil. Vidět, že můj názor v 16:00h. na retardované (to znamená zpomalené) pravičáky je správný! Polepši se, studuj a přemýšlej, možná ti to pomůže v té tvé zabedněné hlavě!

   Smazat
  3. Je skoro jisté, že Hovnolulu nám tzv. "krmí uši", nebude pravda, že má nízké IQ, určitě má 80-90. A zřejmě ani nepamatuje Hevla, ten měl dvě teze. Jedne byla kradená. "Pravda a láka musí zvítězit nad lží a nenávistí" a ta druhá, "právo hromadit majetek do neomezené výše". Nevím jak to kdo vidí, ale když někdo má v hlavě dvě protichůdné ideály, neni normální. Proto to v ČR dopadlo tak jak to dopadlo. IQ mě asi jako Hovnolulu, ale jeho vychcanost ho zdánlivě dělala větší.

   Smazat
 10. 17:48... Pane soudruhu, co to je "burzoasni jajinek" ?

  Pro me bylo zabave cist, jak ten Karel Marx prosel zivotem, kdyz se stitil mydla a vody ?

  "SOUDRUZI" ! Marxismus byl prekonan !
  Bible Kapitalismu se jmenuje Total Quality Management a ta nam jasne rika ze nejdulezitejsi hodnota pro uspesneho kapitalisty je pracujici trida, ktera prinasi ovoce / produkty.

  U vas zadny kapitalismus neni ! To co tam mate v tom vasem blbakove je opozdeny / pozdni feudalismus, nebo predatorsky "kapitalismus" 19-teho stoleti.

  V tom je pracovni trida nevinne. To zavinili vasi socialni inzenyri s 10 akademickymi tituly a zazivacim ustrojim vyustenym v jejich hlavach.

  Nejslavnejsi Kapitalista ve 20-tem stoleti byl B.J. Vorster, ktery mel zamestnani pro 40 millionu pracovniku a dalsich 10 millionu mu chybelo.

  Vy na druhe strane, VY SOCIALISTE jste meli zabehnuty prumysl a popularitu na svetovych trzich, ale vy socialiste jste vse projebali behem nekolika let.
  Vy jste se dokonce zbavili i zbrojnich obchodnich vztahu s kozomrdy, kteri se radi vzajemne zabijeji.
  Na co sahnete v lejno se promeni a svedete to na Kapitalismus , Ameriku, nebo nedostatek vzdelanosti.
  nick HONOLULU - proletar ze Smichova a ne zadny jajinek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ty nejsi ani tak moc honolulin, jako spíš cyp.

   Smazat
  2. 20:13 hezky argument vypotil levicak s IQ 140

   Smazat
  3. Je to tak jak nick píše. Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP. A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html

   Smazat
  4. Takže je asi celkem logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, že nemůžeš než spadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Jen idioti v tom furt hledaj nějaký výmluvy a omluvy vlastního idiotismu!

   Smazat
  5. Honolulu 19:01, jestliže je důležitým kriteriem, že se autor autor převratně společenské teorie štítil vody, tak neplatí ani speciální a obecné teorie relativity. Traduje se, že i Einstein na hygienu nedbal. Je to u mimořádných jedinců nějaké překvapení? Vidíte, Honolulu, svět z výše chudobky. Vylezte si alespoň na kopretinu.

   Smazat
  6. 22:18

   To budete těžko vyvětlovat někomu, kdo si 5x denně myje pinďoura svěcenou vodou.

   Smazat
 11. 17:30 Víte pane Honolulu, Vy se dívate na ten kapitalismus /já zde nechci předhazovat jako alternativu ten buzerující komunismus, o kterém se zmiňujete, ten samozřejmě není kyženou metou, jak by o ve společnosti mělo vypadat/ jako na šachovnici - vidíte pouze bílá pole. Zřejmě žijete i když vidíte pouze bílá pole, ve stavu zatmění Vašeho rozumu. Tedy žijete bez oněch černých polí. Příklady: otázka výroby potravin v USA, kravy krmeny dírou do bachoru - viz youtube, jeden člověk vlastní bilion dolarů, 3 miliardy lidí žiji za 3 dolary denně , jedna miliarda za jeden dolar denně, přes květnate řeči Trumpeta /to je anglicky trouba/ - rozpočet na zbrojení blížící se sumě 8OO milard dolarů /podle ovoce poznáte je/, hostiny pro pracháče konsumující brouky z druhého konce zeměkoule speciálně letadly na tuto hostinu dopravené, babizny političky tvrdící, že se oplatilo vymordovat 200000 dětí v Iráku, v bájné zemi - USSA - očkování nemluvňat a malých dětí v masovém měřítku a tímto výroba autismu /v době počínajícího očkování - před 80 lety v USA jeden případ autismu na 10000, nyní jeden případ na 45!!!- vše za peníze a kvůli penězům. Zajisté je to velmi zajimavé a srandovní - ta hostina s konsumací brouků z druhého konce světa, není v tom žádná buzerace, je to zcela spontánní. Stačí mít šrajfofli a jste na hostině, kde si navíc ještě sjednate s podobnými jako jste vy degustatory přísun peněz do vaši šrajtoflie /ted jsem nemluvil o Vás/. Ach ten kapitalismus s jeho stínnými stránkami - jaký námět pro literaturu, jak zajimavé čtení. Podpis: Radobyfilosof.

  OdpovědětSmazat
 12. Jste namyslene jesitne bubliny, ktere maji vice titulu nez mela slechta na zdegenrovanem hapsburskem dvore ve Vidni v 19-tem stoleti...
  Jste sebeduleziti a nemate to cim podlozit, ale na druhe strane mate lepsi strudl nez ma Amerika !
  (Tak aspon neco !)

  Jsem nucen s vami ukoncit pohovor, nebot jsem dostal chut na strudl a jdu studovat cukrarny v Praze a ve Vidni.
  nick HONOLULU - dekadentni a mlstny zastance uslintanych kapitalistu.

  OdpovědětSmazat
 13. Pane radobyfilosif 19:03...
  Vase mysleni je chybne ! Vy se musite starat o to, kolik je ve vasi penezence a nestarat se o to, kolik nezadoucich ma penezenku prazdnou. To neni vase zodpovednost !

  Ti pro ktere krvaci vase srdce, vam podriznou krk hned jak budou mit moznost ! (Coz uz bude brzy, diky Merkerove.)

  Vasim myslenim zde delate konkurenci svate matce Terezi z Calcuty.

  Lide jsou nezodpovedni a mnozi se jako paraziti a zodpovedni to musi zivit.
  Vase povinost je myslet na vasi rodinu ! Na vase mesto a rozhodne ne na IRAQ, (nebo dokonce na Africu.) !

  To nechte lidem, kteri to tam znaji.
  nick HONOLULU - byvaly Hurvinek.

  OdpovědětSmazat
 14. 19:35 Oprava. soucasny Hurvinek.

  OdpovědětSmazat
 15. Prispevek 20 : 08 jsem nenapsal ja !
  to napsal nejaky Marxista.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 16. 19:12 Ty chudinko nepovedena !
  Ohodnoceni tveho I.Q. jde koupit za kafe delane z cigorky.

  Jsi jako ten hloupy Pepek Vyskoc, ktery do nekonecna opakuje fraze jako jsou - tupozvasty, zbrndokezy a srackoprdy !
  Ty mas stejnou slovni zasobu jako primat z Limpopa.
  Byl bych radej narozen jako osel nez byt jako ty !

  ---------------------------------------------------------
  Ztratili se mi 2 prispevky z New Yorku, asi to smazal nejaky katolik ze Slovenska.
  Prave jsem se urazil.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 17. Marx, také Engels... takový bezvýznamný filosof a ekonom... jak k nich prohlàsil svého času Václav Havel..., když přjmenovali ulici na nábřeží v Praze, kde bydlel.

  Ale Marxe a ani Engrelse V. H. nikdy nepochopil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protože ani nechtěl. On chtěl majetek po strýci - buzíkovi.

   Smazat
 18. Zde zadam, aby mi nebyl mazan prispevek, ve kterem si delam srandu z katolicke cirkve ! Ja jsenm KATOLIK a mam na to pravo a zde zadam, aby mi nebyly mazany prispevky ve kterem jsem napsal, jak jsem potkal Zednare.

  Zde oznamuji, ze vsechny stare filozofie patri na smetiste dejin a my vsichi vstupujeme pod vliv konstelace AQUARIUS a budoucnost bude stavena na realite,
  matematice , statistice, atd.

  Samozrejme , ze nevite co tim myslim, tak vam dam priklad.

  Kdyz nekdo napise, ze ma I.Q. 140 a stale opakuje stejne fraze jako papousek (19:12), tak je jasne , ze k cis. 14 nekde ukradl "0" !

  Dale je jasne , ze Komuniste, Bolsevici a levice cela, ma na svedomi vice lidskych zivotu nez Genghis-Khan a Hitler dohraomady, tak od jejich chybne filozofie se musi odstoupit a splachnout ji jako vykal po nemocne spolecnosti.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, co to kouříš, já to chci taky:)))

   Smazat
  2. Honolulu co kecáš Hitler byl stvořen západem a kdyby jse spočítalo kolik lidí zabily koloniální vlády války usa a Hitler tak na všiví západ nikdo nemá.

   Smazat
  3. oprava všivý

   Smazat
  4. 22:11 Hitler byl stvořen bolševiky! No a ti byli stvořeni Západem. A na Západ v tom fakt nikdo nemá:)

   Smazat
 19. 21:15... Neziji v Cesku 50 let a proto nemusim znat gramatiku. Ty zijes v centru Ceska cely zivot a jsi myslemkove hloupejsi, nez Pavian z Becuanska.
  nick HONOLULU - expert na ruzne druhy opic !

  Nejhorsi opice v Cesku jsou na "prestiznich" universitach protoze nemaji vlastni myslenky, ale stale vse opakuji / kopiruji, jeden od druheho v ramci hesla -
  MONKEY SEE - MONKEY DOO !

  Samozrejme, ze se navzajem vyznamenavaji a rozdavaji si tituly a diplomy, v ramci hesla.
  4 MYSI V JEDNE DIRE - JEDNA DRUHE P...L LIZE !

  Vy levicovi mysaci budte radi, ze me zde mate ! Beze me by jste zakrneli myslenkove uz uplne.

  Nemohu vam porad jen nadavat Hurvinci ! Cetl jsem , ze v Cesku je vysoka umrtnost na cevni nemoci - proste vam prdne srdce pri ranim holeni z tech vasich levicackych skaredych ksichtu, co vidite ve spiglu !

  Z pozice vyssi inteligence (moji samozrejme) vas informuji !
  Tumeric, Garlic, Ginger, Cayenne pepper, Lemon, Cinnamon, Ground flaxseed, Fermented Cabbage, Sesame seed a Pomegrante juice - vam bezvadne procisti cevy a bude zdravi na 100 %..
  Potom vam poradim zazracne veci na zvetseni vasich kurecich mozku ! V pripade , ze necemu nerozumite at vam to prelozi ten BLB co ma I.Q. 1400 (19:12)
  Amen - nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:06

   Nežvaň! Ten, kdo někdy gramatiku zvládl, ten to nezapomene. Kromě toho už jsi předvedl, že v angličtině na tom nejsi o nic líp.

   Ale ani tak silná legasthenie by tolik nevadila, kdybys vedle toho nebyl tak zoufale hloupý exhibicionista šarmem připomínající štěnici!

   Házíš tu bez ustání a většinou i bez nejmenšího důvodu jen stupidní nadávky. Jenom úplnej blbeček ti naletí na tvou předstíranou sebeironii a polosenilní pitvoření. Nedivím se, že o tebe patrně žádná ženská nezavadila - co taky s takovým hovadem! Kdybys byl měl rodinu, byla by šance, že to tvou zoufalou hloupost trochu přitlumí.

   Doufám, že aspoň na Floridě potkáš pár primitivů, kteří se ti obdivují bez toho, že bys jim musel zaplatit drink, troubo! Spíš to ale na to nevypadá - jinak by ses tady počád nesral, kreaturo zoufalá!

   Smazat
  2. 23:22

   Diplomy se nevytahuje, jen se holedbá inteligencí, kterou evidentně postrádá - považuje to ale za šarmantní "zábavnou nadsázku".
   To je typicky pubertální manýra, která se s příchodem senility nezadržitelně zhoršuje.

   Jinak ale ratlíčku chválím tvou oddanost - musíš pěkně hlasitě štěkat na každého, kdo tvého páníčka nechválí a neobdivuje!

   (Gottwald byl československý president.)

   Smazat
  3. 8:35 8:37

   A copak jsi napsal tak úžasného? Tak nám to přece prozraď! (Možná u tebe ale jenom začíná Alzheimer?)

   Smazat
 20. 22:17... O obetech meho sarmu, vis kakanec ! O mem zivotnim stylu vis kakanec ! O mojich oblibenych skolach vis kakanec !
  O anglictine vis kakanec, tak nemuzes nic posuzovat.

  Jsi zakomplexovana mini ves, POSUDKARCH POLITRUK, ktery je prehlizen kazdym v tve ulici, tak si vymyslis
  NASTAVBY !

  Neznam gramatiku a neposeru se kvuli tomu.
  Ty jsi poloopice i kdyby jsi znal cestinu jako prof. Travnicek !
  I bez gramatiky te vzdy zastinim ve vsem co delas, a to s mozkem vypnutym na polovinu !
  Po strance psychologie jsi na hranicich idiotismu. Myslis si ze me vyprovokujes ke zdilnosti intrikou soudruzky domovni duvernice, tak pises o zenach !

  Frankensteine nejsi kvalifikovan !

  O moji kariere vis kakanec a o mojich pozicich vis kakanec. Jsi zakomplexovany neuspesny natvrlik ! Nestasny ze sveho - tebou pojebaneho zivota.
  Jsi obuty kakanec !

  Neutoc na nicka Horni Dolni, ty mentalni zmrsklino ! On je nadrizeny me, ale ty pro vrozenou tupost, jsi to nepoznal.
  A s Gottwaldem zde vsem polib vyfuk , tim nemyslim u auta - trpasliku, a podepidsuj se nickem jako ja ! To te nenaucili na tvem indoktrinacnim ustavu pro blbecky ?
  nick HONOLULU

  (Von se stara o muj sexualni zivot ! T.j. nebetycna "inteligence". Jsou vsichni levicaci tak blby ? ?)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1:46

   Jako vzteklý kašpárek na gumičce jsi dost nudný a užvaněný. Kdybys ještě měl co říct ..... a ne jen samé plky (2:05)

   Hlavně, že ty o mně něco víš a umíš to zhodnotit, trdlo jedno blbé.

   Smazat
 21. "SOUDRUZI" z levice, kvuli vam nemaji duchodci na kafe a strudl ve Vidni... Jste bridilove ! U nas duchodci maji na kafe a jezdi ho pit do Budapeste, protoze obdivuji Viktora Orbana.

  Vaseho Sobotku obdivuji pouze komornici, pro jeho vzorne chovani k Merkerove. Jste politicky korektni a usluzni prisdisraci a kvuli diplomove jesitnosti se vam smeje svet.

  Ted vas po volbach posle republika na pracak. A vase diplomy vam zajisti praci na WC Praha Hlavni nadrazi.
  To bude poprve, kdy budete prospesni republice !
  nick HONOLULU - politicky analytik !


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Cesi jsou zizaly kteri se boji zblebtnout a tak zde ventiluji sve sexualni deviace

   Smazat
 22. 2:13... "SOUDRUHU" politruku u nas se to nedela. My jsme civilizovani. Krome toho nic nechceme vedet. Nezajimate nas.
  Florida je plna zouzele, tak zde po vas neni poptavka.
  nick HONOLULU - s dobrou naladou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hystericke ceske zizaly se umi jen sexuelne exibitovat s podporou redakce

   Smazat
 23. 2:05
  2:27
  2:35

  Vidíš, zase ses nám pěkně rozkecal.
  Se svou oslňující myšlenkovou zásobou (opice, pracák, WC, nošení kufrů) to ze sebe křečovitě pokaždé tlačíš jak hovno - je ovšem fajn, že tak činíš s dobrou náladou.

  Co se toho sexuálního života týče, asi se ti díky tvé netotčenosti jakýmkoli vzděláním do dneška nedoneslo, že právě z jeho potlačování pramení veškeré náboženské pocity. Tak si tu Floridu - užívej, dokud ještě můžeš ty pseudokatolíku na baterky.

  PS: Já se na Floridu nechystal ani před tvým laskavým upozorněním. Nám soudruhům totiž vadí ti kubánští kontrarevolucionáři.

  OdpovědětSmazat
 24. 3:06... Pane "SOUDRUHU", ani moje STOLICE, ani moje vyridilka neni krecovita ! Ona je presne podle naseho katolickeho kostelniho radu - SMOOTH (mellow, mild, agreable a plesant.)

  Kubanskych "kontra-revolucionaru" jsou zde davy !
  Nosi mi avokada, doutniky a jsou moc fain, pokud neslysi jmeno Fidel Castro ! Potom zacnou zlostne prskat a jsou agresivni a nebezpecni. Ke me vsak nikdy ne. Ja byl v JAR verny B.J. Vorsterovi a ten v Angole lovil vase soudruhy..

  Znam jednoho daleko starsiho Kubance, nez jsem ja a ten bojoval proti Castrovi na Bay of Pigs, coz bylo nekdy v roce 1961 ? Nevim to urcite ! Tenkrat jsem byl jeste Hurvinek a ministrant. On se ke me vzdy hlasi a bavime se o Karibskych ostrovech. Prozretelnosti a odmenou Bozi nejlepsi mista na svete ptari nam.
  Vy "SOUDRUHU" s celou stranou jste odepsani ! Budite stara strasidla, ktere dnes nikdo nebere vazne !
  nick HONOLULU...a Dominican republic patri nam, stejne jako Bahamas, atd.
  BZN Santo Domingo... Pro vas na uklidneni na youtube
  nick HONOLULU - Oh, co ja bych si pocal bez Kapitalismu...? Jste dnes bych setril na kolobezku a bal si uprdnou bez zkotntrolovani svetovych stran - na vychod se to nesmelo.
  OdpovědětSmazat
 25. Jak sem vleze ten zvrhlý parazit Honolulu, Tak se zvrhne i diskuze. Nemá cenu na jeho články reagovat,je už dost starý a vždy se živil parazitizmem tak nečekejte obrácení Ferdiše Pištory. Srovnávat co bylo před třiceti lety, je jako srovnávat co bylo za minulého režimu s tím co bylo před sto lety. Myslím že je ostudou v 21 století že v EU je společenský rozvrat, někdo nemá na jídlo a lékaře. Kapitalismus je dávno překonaná forma lidského soužití a každá změna je provázena násilím. ČLOVĚK.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to Hurvínek, vytvořený pro obveselení zdejšího publika. Reakce na něj mu dělají dobře a divím se všem hlupákům co na něj reagují.

   Smazat
  2. 9:24

   Inu, je zřejmé, že zásada "chovej se všude jako doma", tak typická zvláště (ale nejen) pro mnohé Američany, "kvete tisíci květy".

   K tomu patří v první řadě samozřejmost s níž podobná individua ignorují dané téma.

   Téma přece vždy a všude určují oni! - jsou nejchytřejší, nejzkušenější a vůbec po všech stránkách nadřazení!

   Komu? Jednak pochopitelně všem barevným, ale hlavně všem těm, kdo se zaplevelují JEJICH svět nesmyslnými intelektuálskými slovy a přitom o skutečném životě nemají ponětí. -

   Tito neohrožení hrdinové internetu se cítí být povoláni k tomu, aby narovnali pokřivený svět, všichni ti "Honolulové", "Horni Dolni" a jim podobní arogantní, žoviální a nestoudní anonymové.

   Jaké publikum si NR pěstuje - takové má!

   Komentovat jejich výlevy nebo jakkolik jinak na ně reagovat (jak upozorňuje 9:47) je zbytečná ztráta času. Zajímaví jsou snad jen pro někoho, kdo se chce do hloubky zabývat sociální patologií. Takové jsem ale konkrétně tady na NR zatím nezaregistroval.

   JK

   Smazat
 26. Buržoust. Je jich těch sviní málo než lidí, ale vládnou světu.

  OdpovědětSmazat
 27. Vynikající článek, výborná diskuze - tedy až do doby než přišel ten H. z Floridy. Právě pro takové články a diskuze uvažujících diskutérů stojí za to NR číst. Díky

  OdpovědětSmazat
 28. Predevsim neo-marxismus, kulturni marxismus zidovske Frankfurtske skoly, ktery postupne prinesl individualismus, feminismus, prava LGBT a migraci vsech cizorodych elementu do Evropy,
  se totalne zvrhnul od puvodniho Marxismu, ktery jeste kdysi obhajoval delniky proti vykoristovatelum.

  Dnesni Marxismus ovsem obhajuje utlacovane mensiny proti vetsine. Mensiny budto jiz jsou, nebo jsou umele vytvoreny. Obhajuji zeny proti muzum (ovsem muzi nijak neublizuji zenam, to leda ve fantazii žen a tech, kdo to organizuji a ideologizuji), obhajuji "barevne" proti "bilym", protoze sice rasy neexistuji, ale za vsechen rasismus sveta mohou "bílí" (sic!) Evropane, obhajuji úchyly (LGBT) proti čestným, podporou rozvodu a kradenim deti rozbijeji rodiny...

  A vzhledem k tomu, ze ve jmenu Individualismu zavrhli vsechny vyssi celky jako Narod (politicke), Etnikum (kulturni), Vyznani (religiozni, spiritualni), Genotyp (Rasa, biologicky), jsou vsichni prichozi rovni se vsemi zdejsimi nasinci, a jejich individualni prava maji stejnou miru ochrany a uctivani jako individualni prava nasich obyvatel.
  Pravicove "jen zasloužený prospěch" tu je v opozici k levicovemu "solidarita sdileni", a ovsem pokud oni jsou stejna individua jako my, neni duvod, aby jejich prava byla mensi nez nase prava ?

  Zrada teto lži spociva v tom, ze poprenim vyssich celku (Narod, ...) ztraci zcela meritko dulezitosti. Poprenim Historie a strkanim hlavy do pisku pred Budoucnosti stavi na oltar Jednotlivce v Pritomnosti, zcela nehlede na to, kam kvuli tomu bude privedeno Společenství Všech...

  A ovsem pokud se chovaji Kolektivne, nelze k nim jiz pristupovat Individualne. Nelze pro Stromy prehlizet Les. Pokud jde invaze milionu cizáků, jiz to neni milion jednotlivcu, ale je to jeden cely milion skupinove... (Tedy v sociologii pozor, ze 1000000 x 1 =/= 1 x 1000000 !)

  Bruselsko-Washingtonsky neo-marxismus je opet nej-nebezpecnejsi ideologie, predevsim svym nizkym materialismem, odmitanim nejen Boha, ale i vsech Virtualnich Bytosti nad urovni jednotlivce,
  zatimco ale svuj narodni stat Israel si peclive cisti od vsech nesourodych vlivu, aby byl zcela židovský, rasove i etnicky cisty, a neni problem ani stavet masivni zdi a popravovat rodiny partyzanu...

  Ze je dnesni Akademie levicova ? Je totalne zdeformovana neo-marxistickou skolou a jejimi proponenty na Univerzitach.
  A ovsem politika neni jednoducha osa vlevo, vpravo, ale prinejmensim ctverec.
  Na jedne ose X, Levice (Solidarita) vs. Pravice (jen zaslouzeny prospech), a na druhe ose Y je dole "Liberalni" a nahora "Konzervativni/Autoritarsky". Americka liberalni levice je extremne daleko od Konzervativni levice vychodniho socialismu. Naopak treba konzervatni narodni socialista Trump je bliz socialismu nez americka liberalni levice. Treba nase ODS a TOP09 jsou liberalni pravice a maji celkem blizko k americke (neo-)liberalni levici.
  Protoze banksteri (Soros, banker-gangster, ktery zbohatl na kolosalnich podvodech ozebracil cele staty a regiony) si koupili Levici Zapadu a zcela ji zdeformovali pro svoje potreby v neo-Liberalni moralni odpad, ktery je nepouzitelny z hlediska Dějin...

  Nad-narodni Kapitalismus a Internacionalni Komunismus si jsou v dusledku celkem pribuzne, a stoji v protikladu k Narodnimu Socialismu (treba i vychodnimu socialismu, ktery jsme tu meli, ktery rozhodne nebyl komunismus), ktery funguje vzdy na nejakem vymezenem regionu a nesnazi se byt Internacionalni.
  Tito internacionaliste (z obou stran) se snazi odebrat demokratickou vladu z Regionu na nejake nad-narodni centrum (jedni otevrene jako treba OSN nebo NWO svetovlada, ti druzi jako ruzne skryte "Kulate stoly" oligarchu sveta), a obema temto smerum prekazime my, Narody Evropy, vedome si svoji narodni a kulturni identity a branici ji...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A jen dodam pro zvidave zajimavou obhajobu moji socialni matematiky:
   1000000 x 1 =/= 1 x 1000000

   Jedna se totiz o VEKTOROVY SOUCIN a vysledky na leve a prave strane jsou tedy OPAČNÉ VEKTORY...

   A tedy Liberalni Individualisticka Levice dnesniho Západu, brak a smejd, nema nic spolecneho s Konzervativni Kolektivistickou Levici byvaleho Východu...

   Protoze "Individualisticka Levice" je Oxymoron, protimluv, nic takoveho neexistuje, je to jenom fantom na odvedeni skutecne levicoveho, Kolektivistickeho, smysleni na slepou kolej...

   Protoze Liberalni znamena Individualisticka. Člověk ma (podle nich) nekonecna Prava, ale zadne Povinnosti, zejmena ne vuci Narodu, Etniku, Genotypu nebo Církvi. Pouze musi Clovek platit Dluhy vsem Bankerum, zrejme jen "pure coincidence" ze ve svetovem meritku prevazne Zidovskym Bankerum...

   Skutecna Levice je ale vzdy Kolektivisticka. Narod a Lid ma vetsi dulezitost a vyznam pro Budoucnost, nez Svobody a Privilegia Jednotlivce, a to ani prirozene Vyssiho jednotlivce - slechtice nebo kapitalisty, ani neprirozene na toto vysoke misto postaveneho zastupce Podřadných a Nejzavrhnutelnějších elementu.

   Protoze pro naši Budoucnost ma vyznam a dulezitost pouze nas Lid, NÁŠ Lid. K tem ostatnim mejme Respekt, i oni maji svoje pravo na preziti, ale nemaji pravo na to, aby NÁS nahradili, vytesnili a znicili. Hledejme s nimi spolecne cestu vpred, vedle sebe, neprekazet si, ale nenicit a nenechat se znicit...
   Protoze prirozena snaha vsech genotypu je vytesnit ostatni genotypy a prenaset do potomku pouze vlastni DNA dedicnost. Je to prirozene, musime s tim pocitat a musime se tomu snazit branit. Prirozene se vsechny zdi rozpadnou, vsechny Domy se obrati v Sutiny a Prach. Je treba investovat Energii do rekonstrukce vsech Zdi, aby Stavba stala i nadale, proti prirozenemu smerovani Gravitace a niciciho Prostredi... A ovsem nase "Stavba" (Etnikum, Narod) stoji za to, abychom ji udrzovali, jak stoji, i pres to, ze se ji snazi někdo někým převálcovat... (židi se snazi pomoci arabu a africanu prevalcovat evropske narody, at to "někdo někým" nemusite cist mezi radky, to uz si leckdo odvykl, neco je a zase bude nekdy lepsi rict polopate a jasne...)

   Tedy zaver jako opakovani:

   Individualisticka (Liberalni) Levice je PODVOD na Lidu, zorganizovany temi nejbohatsimi z nad-narodnich banksteru, aby znicili skutecnou Kolektivni Levici, lidove hnuti...

   Smazat
  2. ... ano, dalo by se rict, ze kdyz jde Milion cizaku kolektivne, jiz to neni milion jednotlivcu, ale JEDNA velká HORDA, a je s nimi jako s HORDOU potreba zachazet.

   Ano, kdyz je nekdo dostatecne originalni jedinec, nebo kdyz s nim jedname dost zblizka, abychom nemuseli videt, soucasti jakeho Hnuti a Proudu je, muzeme s nim jednat individualisticky, jednotlive, z oci do oci.
   Pokud se ale chovaji jako jedno velke stado, jedna Horda, nelze s nimi jednotlive z oci do oci jednat podle pravidel, vytvorenych pro zachazeni s jednotlivci, ktera ovsem v tomto hromadnem rozmeru zcela selhavaji...
   (Jako treba zneuziti a kolaps nemeckeho civilniho soudnictvi pri reseni milionu odvolani proti vyrizeni absurnich zadosti o Azyl...)

   Kdyz jde jeden Disident, ktereho System nespravedlive Persekuuje, ma prirozene Pravo na Azyl... Pokud ale pulka Naroda prohlasi, ze jsou utlacovani a proto prijdou utlacovat nas, nemaji zadne prirozene pravo utikat. Zustante tam a reste si svuj problem doma...
   Protoze z Pekla na blizkem vychode predevsim utikaji ti nejhorsi gangsteri a jejich sympatizanti pote, co slusna a solidni vlada opet nabira kontrolu, a je otazka, proc mame poskytovat safe-heaven pro gangstery, kteri utikaji pred demokratickym Asadem ?

   Nejvetsi problem sveta je ale populacni Exploze v Africe. Pote, co tam bylo prineseno Ockovani a Mír (relativne!), ale oni stale jeste maji "fertility rate" > 7 jako v dobach, kdy polovina deti zemrela driv, nez dospeli, a polovina muzu se povrazdili ve valkach, a byla tehdy porodnost primerena. Dnes ale neni Africka porodnost primerena. Nicemu, zejmena ne moznostem teto planety.

   A ovsem nelze v zadnem pripade resit prelevani populacni exploze z Afriky na ostatni kontinenty, to je jako haseni pozaru chytanim ne koure, ale zhavych uhliku do papirovych pytlu a noseni do zatim nezasazenych casti Domu...
   Pokud oni planuji mit i v Evrope porodnost 7 deti na jednu matku a vytesnit nas, premnozi se a budou zredukovani, dobrovolne, prirozene, valkou nebo katastroficky, nebo v nejhorsim pripade budou zivorit ve stamiliardovem svete v "krabicích". Je otazka, proc my mame byt s nimi na mínusové strane teto rovnice, az bude Řešena ?

   A ovsem ta "Rovnost", co zminuje v konci clanku... Rovnost popirajici Strukturu, Hierarchii, Účel, Smysl. "Rovnost" je nebezpecny nihilistky Blud.
   Katedrala, postavena z ruznych kamenu, podlaha, jedny jsou ve zdech, ve strese, sochy... Ale Smysl Katedraly neni v jejich Kamenech, Smysl je v prostoru mezi nimi. V rovine Kamenu nelze vyjadrit Smysl Katedraly.
   Rovnost je jako kdyz se vsechny ty Kameny srovnaji do jedne Řady na plochu letiste, nebo kdyz se rozbiji na jemny Prach. Ten je zcela homogenni a rovny, ale Smysl se jiz zcela ztratil, protoze Kameny se opovazily predstirat, ze smysl Katedraly spocival v Kamenech, a obnovou jejich Rovnosti v Sutinach bylo dosazeno puvodniho - ovsem znacne pochybneho - Idealu...
   Pokud prirozena tendence vede ke zbourani vsech Staveb, je potreba vynakladat Energii na jejich Udrzovani a dalsi Rozvoj...

   Protoze jako Smysl Katedraly nelze vyjadrit v rovine Kamenu, nelze ani Smysl Naroda nebo Statu vyjadrit v rovine Lidskych Jednotlivcu...

   Smazat
  3. ... Protoze jsme _Homo_Socialis_, Člověk Společnský, a spolecnym usilim dalece presahujeme moznosti jednotlivcu...
   (Homo Sapiens byl mozna sberac ovoce nekde na plantazich prirody v tropech, ale krome blatenych chatrci k nicemu jednotlive nedospeli...)

   Socialismus je Společenství.

   ...
   ...

   (PAS)

   Smazat
  4. 16:14- Sociální společenství Slovanů zvítězí, bude-li organizováno jako "Obce židovské", po celém světě a především doma! Dosáhneme-li "jejich úrovně ve výtahu k moci", máme šanci. Další šancí je SDSS,zatím neexistující(Sociálně demokratická strana Slovanů), abychom se konečně naučili vládnout sami sobě! Kdo ji založí nebo pomůže, již teď jsem potenciálním členem.

   Smazat
 29. Jen se neposerte Hurvinci ! Nebyt nas, tak jste jeste na stromech v praveku ! Jsme intelektualne vyspelejsi na vyssim stupni vyvoje a umime byt, tak kousavy jako vy.

  Thema dodrzime, ale vy z neho odbocite !
  Ktery IDIOT, ktery politicky prostitut nas chce obzalovat z parazitismu. My jsme pracovali, cely zivot a byli benefitem PRINOSEM pro spolecnost, aby potom nejaky ministr pro mensiny , ovoce nasi prace rozdal druhym, kteri se vezli.

  Budujete hnusnou spolecnost ! Jste kousavy, HLOUPY, destruktivni, stadoviti a posere se vam vse pod rukami na co sahnete - tak jako Venezuela, Kuba, JAR, Rhodesia, atd.

  Potom zase my vse musime napravovat, a tak to jde dokola a dokola. Zdevastovany Mozambique nas ted vola spet.

  Kopecky vase politika ohrozovala existenci ceskeho naroda a oni vas sesadili. VY ZHOUBNA RAKOVINO - ZADNE STRACHY Kopecky, budete dr. na "politologicke universite" a budete mit vice diplomu dr. nez dr. Halik.
  (Ma jich 19) !

  "SOUDRUZI" nikdo vas nechce ! Nas chteji vsichni. Kam prijdeme tam mame ovace.

  Nas skvely kapitalismus ma pouze jednu chybu, a to, ze starneme. My jsme denne chytrejsi, ale neumime zastavit cas a nase zkusenosti zde nedokazeme nechat / predat !
  nick HONOLULU - se na vas povysene diva z nadhledu a prska smichy ! Vy "DOKTORI" !

  OdpovědětSmazat
 30. 15:03... vas clanek je SKVELY, ale dostanete reprimat.
  Vy jste svym clankem natrhl myslici ustroji panu Kopeckemu !
  Jeho zadnici.

  Ale stejne polovine toho, co jste napsal nebudou mistni
  rozumet !

  (Ja se jednou velmi vydesil v Africe. Ja videl dalekohledem jak opice nesla KNIHU ! My jsme vsichni mysleli, ze je to velitel Komunistu, tak zacalo pronasledovani ! Nase akce byla uspesna a vsechno se vysvetlilo ! Kniha byla vazana v kuzi a opice ji ukradla kvuli zvykani kuze. Takze vas clanek nebude ocenen u mistnich opicaku. Ale me se libi moc.)
  nick HONOLULU - podepisujte se nickem ! Je skoda, ze jste v uplne anonymite.

  OdpovědětSmazat
 31. 15:28...to je dynamit ! Na to Kopecky nedokaze
  odpovedet !
  Ale mentalni trpaslici kolem neho, nebudou rozumet ani slovo.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 32. Zjednodusime to !
  Globaliste chteji presne to, co jste popsal. Zniceni a prevalcovani evropskych narodu ! Jejich vladu nad svetem.

  Neocon's, chteji to stejne , ale jejich priorita je ovladnout Rusko ! (Jsou to deti Trockeho.) Putin je porad zahani a vymenil jejich oligarchii za ruskou.

  NWO je spise orientovano na ekonomickou nadvladu nad svetem.

  Trump ma uplne jinou predstavu o usporadani sveta a proto je tolik jekotu ve Washingtone a silneho politickeho boje.

  Zmena k lepsimu zacne u nas, prevladne-li Trump.
  Prevladnou-li ti druzi, tak bude valka s Ruskem , Iranem, Cinou, Koreou, atd.

  A ja honolulu natahnu brka o tyden pozdej nez Kopecky, kvuli zemepisne oblasti, ale nemine to nikoho.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 33. Pane Kopecky, musite uznat, ze pisatel prispevku
  15:03,
  15:28,
  15:55,
  vas totalne zdevastoval a vsechny mentalni trpasliky se zakrnelym kurecim mozkem, kolem vas, zaslapal do takove nicoty, ze nestoji za povsimnuti.

  Takze je cas na Coffee Break !

  My vzdy vse vyhrajeme a nase viteztvi intelektu, je tak samozrejma vec , ze je to az rouhani !

  Grygare , Katoliku, to vite, ze Trump je ARCHANDEL Michael. Babicky na Floride se na tom shodly a ja jim VERIM !

  12:07... kwok, kwok, kwokodak, qwak qwak !
  nick honolulu
  OdpovědětSmazat
 34. Perfektní příspěvky 15,03+15,28+15,55 děkuji. Rád bych znal Váš názor koho v nastávajících volbách volit? Viníkem většiny současných problémů je zvrhlá nenažranost parazitů, kterým nestačí ůzemí jejich státu. Vyrábí skoro polovinu všech zbraní na světě a to těch nejničivějších a s jejich pomocí šíří ty své práva a vydírají celý svět. Všechny víry věří v jednoho všemohoucího a všichni podvádějí celý svět. Co dáváš to dostaneš. ČLOVĚK.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:26

   15:03+15:28+15:55 je "perfektní" - a v čem?

   A článek Mojmíra Grygara - nuda, co?

   Smazat
  2. 19:16- pan Kopecký inkognito? K Vámi uvedeným patří i 16:14 s nickem (PAS). I pro "Honolulu", identitu tedy jakousi má a vhodně doplňuje článek Mojmíra Grygara. Nuda tedy čiší z Vás, ač jste správně vyhodnotil "dosah" jeho pohledu, Vaši ideologii nebezpečný!

   Smazat
  3. Koho volit ted' je jedna vec, a JAK volit v budoucnu, aby to fungovalo, je vec druha...

   Okamura je vlastenec, ale jeho verze prime demokracie neni spravna (bude lepsi verze Demokracie). Na ekonomii nema Okamura lidi... Zvazuji ho ale presto na prvnim miste.
   Po Majdanu jsem myslel, ze budu volit KSCM, protoze jako temer jedini v parlamentu (vedle SPD) se ukazali jako čestní lidé...
   A ovsem predtim jsem volil ČSSD jako umirnenou levici a myslim, ze budu znovu (pote, co jsem videl Zaoralkovu vizi), protoze neverim vasim pomluvam o ruznych "Kmotrech" a jejich kolaborace s Bruseli je přiměřená možnostem, migranty sem nepustili, ale na neutralitu jako Svycarsko zatim proste nemame a nelze si nalhavat neco jineho, zatim... Ekonomicky uspech poslednich 4 let, ktery nelze prehlednout v ruznych statistikach i mezi lidmi, je zasluha ČSSD a ne Babise - to by vydalo na delsi rozbor ale v zasade je to tak...
   Jeste uvidim.

   Rozhodne ale nema smysl zahodit hlas volenim neceho, co nema zadnou sanci dostat se pres 5% prah do parlamentu. Zahozeny hlas se de-facto pridava tem nejsilnejsim...

   Nejmensi volebni ucast je v regionech s nejnizsim vzdelanim. Premyslejte o tom, proc _hlupáci_nevolí_ ?


   >17:26, >21:31
   Priste se pokusim byt strucnejsi.
   Jenze kdyz to je prilis strucne a univerzalni (napsane v Univerzaliich), tak to stejne pak zase vyzaduje vysvetleni...
   (Takhle to jsou zatim spis polotovary myslenek)
   (A treba zrovna tady jsem si uvedomil a popsal, ze hlavni rozdil mezi ruznou levici dnes je v tom, ze na Zapade je Individualisticka (liberalni) levice, coz je oxymoron a podvod, kdezto tady jsme meli Kolektivistickou (autoritarska) levici, coz je ponekud autentictejsi levice... Rozdil liberalni-konzervativni mnoho lidi nechape tak dobre, jako pochopi rozdil individualisticka-kolektivisticka...)


   PAS

   Smazat
  4. Transparentní Demokracie

   Velmi prospesne bude, az zavedeme skutecnou Zastupitelskou Demokracii.

   Přímá demokracie je vlada Davu, teoreticky to je vlada Průměru, ale ve skutecnosti to je vlada Aktivistů (kteri budou chodit k referendum misto lidi) a predevsim vlada Médií, ktera umi spravne "vrtěti psem" lidu... Prumerny obcan na kvalitni rozhodnuti, i kdyby mel IQ, coz polovina z nas nema, tak na to ten zbytek nema Čas, protoze to vyzaduje pripravu, prehled, studium podkladu, vyslechnuti oponentu a hledani kompromisu. Rychle ale špatně se umi rozhodnout kazdy Franta z Hospody, a ovsem cim je omezenější, tim je obvykle pyšnější.
   Prace poslance je ale na plny uvazek. Kdyby se kazdy obcan mel temto vecem venovat dukladne, aby jeho rozhodnuti byla Kvalitni, kdo by potom pracoval?

   Zastupitelska Demokracie je vlada Elity.

   Soucasny system je pouze Volená Tyranie. Je to sice vlada Elity, ale predevsim Špatné Elity, a dusledky leckdo vidime...

   Principem Zastupování je Důvěra. I pres to, ze nemam Čas nebo IQ na spravna rozhodnuti, mohu vybrat nekoho, kdo bude nejlepe zastupovat moje zajmy a bude tomu venovat dost casu a energie, aby je primerene moznostem naplnoval...

   Byl bych rad, kdyby rozhodnuti delali Odborníci, ke kterym mam Důvěru.

   V soucasnem systemu ma Zastupitel duveru Lidu kratce po volbach, ale pak nemusi udelat jiz vubec nic, aby tuto Duveru naplnil Činy. Muze se na Lid uplne vykaslat a pracovat pro Lobbyisty.

   Kdyby ale hlas volice byl evidovan a mohl byt kdykoliv odvolan a predan jinemu Zastupiteli, byli by pouze Důvěryhodní Zastupitelé, protoze ti, co se ukazou jako neduveryhodni Šmejdi by byli brzy eliminovani, kdyz by ztratili podporu svych volicu...
   Na druhou stranu ale kazdy ma pravo na sve Zastoupeni, a tedy nemuze Vetsina odvolavat zastupitele Mensiny jen proto, ze s nim nesouhlasi.

   Vetsinovy system v malych okresech, s jedinym Zastupitelem z okresu (jako mame nyni v Senatu) nefunguje, v USA a ve Francii a v Anglii se ukazalo, ze to vede k posileni Jedné Strany (nebo jen par nejsilnejsich). Pak se muze stat, ze za kazdy region je vybrana ta sama strana, protoze ma podporu 20% obyvatel, kdezto vsechny ostatni strany maji kazda mene nez 15%, ale pak 80% obyvatel neni nijak Zastoupeno...

   Podle principu: Žádná Moc bez Zodpovědnosti.
   Zodpovednost vlady a parlamentu by mel vyvozovat Lid, pro ktery tato vlada a parlament pracuji, ale ne Soudci. Naopak i Soudci musi byt ucineni Zodpovednymi za vykon sve Moci.
   (Tedy ve chvili, kdy znacnou castu vykonu Zodpovednosti nad politiky prebere Lid moznosti odvolat Nedůvěryhodné, nebudou muset Soudy soudit pochybeni ruznych Zastupitelu, jako treba Peci Radneho Hospodare a podobne veci. Dobry Vladce musi umet delat i Vyjimky, ktere Soud jen tezko muze pochopit v dikci svych Zakonu a rozhodne by je nemel posuzovat... [[presnejsi formulace?]] )


   Tolik asi teoreticky.
   Prakticky - bude webovy system, kde kazdy volic bude moci dat svuj hlas nejakemu kandidatovi, a muze ho kdykoliv dat nekomu jinemu, treba na konci tydne nebo mesice se to vyhodnoti, a kdo ztratil Důvěru, prestane byt Zastupitel a nahradi ho nekdo jiny, kdo Duveru mit bude...

   Problem soucasne ""demokracie"", ze zvoleny poslanec muze pracovat pro Lobbyisty misto pro Lid, tim automaticky odpadne, protoze kazdy takovy poslanec bude brzy eliminovan.
   Na druhou stranu, Lobbying jakozto zastupovani Stavovskych zajmu urcitych skupin ma svuj smysl, ale mel by byt Transparentni...

   Predevsim bude potreba zridit Forum, kde budou moci obcane mit pripominky a dotazy a namety k poslancum a k vlade, ktere si na to najmou podle potreby dost stredo-vysoko-skolaku, kteri budou lidem odpovidat a tridit pripominky a predavat podstatne vys... (Aspon budou necim zamestnani, az vetsinu prace prevezmou stroje...)

   ------
   Uz zase to je asi moc dlouhe...
   Viz treba zde
   http://www.zvedavec.org/nazory_6935.htm#ptr349108
   http://www.zvedavec.org/nazory_6738.htm#ptr343362
   Jednou to dost zkratim a zpresnim, aby to melo hlavu a patu, a ne jen jako vysledek pulhodinoveho psani pokazde znovu...

   PAS

   Smazat
 35. Samozřejmě článek Mojmíra Grygara je také perfektní, protože články které na NR vycházejí jsou z 99% na úrovni. Ovšem četl jste ty příspěvky v 15,03+15,55+15,55, Jaký je Váš komentář na ně. Nejsem tak inteligentní jako VY. ČLOVĚK.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:57

   Ty příspěvky jsem četl a působí na mně jako mnohomluvný emocionální a svou zmateností únavný výplod ignoranta, jakých po internetových diskusích denně kolují stovky ne-li tisíce - a proto za přemýšlení a jakýkoli další komentář nestojí.

   Jelikož jste ale napsal, že jsou "perfektní", řekl jsem si, že mi možná něco důležitého uniklo, že nevidím, co vidíte Vy, a přeptal jsem se na vysvětlení.

   Úplně zbytečně - protože do toho se Vám buďto nechce nebo jste možná o tom vůbec nepřemýšlel a jen jste chtěl vyjádřit, že se Vám zalíbilo emocionální zaměření těch slov?

   Článek Mojmíra Grygara je podle Vás "také perfektní" ... "samozřejmě" ... ale v čem a proč?
   Všecko je "perfektní" - z toho jsem už dost zmatený.... Mám to chápat asi tak, jako když puberťáci bez ustání vykřikují, že je něco "super"?

   Slova o tom, kdo je jak "inteligentní" - které možná vedete coby ironickou provokaci - jsou jenom zbytečná omáčka a k pochopení věci nás nepřiblíží? Nebo si myslíte, že ano?

   Smazat
  2. > 21:31
   Myslim, ze "ignorant" neni uplne presny termin... Co _ignoruji_ ? ("ignorant" je clovek natolik omezeny, ze ani nechape miru sve omezenosti, ale presto pyšný... A ovsem tyto pres miru bezne obvyklou, nelze asi rict, ze "ignoranti" jsou skoro vsichni, protoze malokdo si uvedomuje miru sve omezenosti...)

   Co je tam "emocionální" ? (Pripoustim, ze treba na zacatku v "totalne zvrhnul" je slovo "totalne" subjektivni hodnoceni miry, a o "zvrhnul" by se dalo polemizovat, ale presto myslim, ze to je spravny pojem pro sejdeni z puvodni cesty na jinou a v konecnem dusledku opacnou a spatnou - i kdyz dobra/spatna je opet otazka zvoleneho Měřítka... Je ale treba zavest diskusi o tom, ze dnesni neo-marxismus a zapadni Levice jsou neco jineho, nez si pod pojmem Levice mysli leckdo z nas...)
   A je otazka, jestli míra me emocionality je přiměřená?


   Nebo spis myslite, ze to vyvolava vaše Emoce a proto to je "emocionální" ?
   (na druhou stranu, je to napsane cele behem hodiny v malem okenku na psani prispevku, bez nahledu... neni to text, nad kterym bych nekolik dni badal a opravoval nelogicnosti nebo zkracoval zdlouhave pasaze jejich postupnym zahustovanim... na to zde neni Medium ani Publikum, ktere by to vydrzelo nekolik dní cist...)

   Spis by se mi hodila vecnejsi diskuse, co konkretne treba mym myslenkam vytykate?
   (Taky jsem to mohl leckde poplest nebo napsat z ruznych duvodu nespravne...?)

   Smazat
  3. 20:18

   Hleďme, takže Vy voláte po věcné diskusi?

   Dobrá, začněme tedy od PRVNÍ ŘÁDKY Vašeho přspěvku v 15:03.

   1) Které z následujících jmén jste už v životě slyšel (pro jednoduchost abecedně):
   Theodor Adorno, Erich Fromm, Carl Grünberg, Jürgen Habermas, Axel Honneth, Max Horkheimer, Marie Jahoda, Otto Kirchheimer, Paul Lazarsfeld, Leo Löwenthal, Herbert Marcuse, Franz Neumann, Friedrich Pollock, Karl Wittfogel.

   2) Co jste od koho z nich četl?

   3) KDO z nich a KDE, tj. na kterém místě kterých svých děl nebo veřejných vystoupení "přinesl individualismus, feminismus, práva LGBT a migraci všech cizorodých elementů do Evropy" ?

   4) Co dalšího KONKRÉTNĚ komu z nich vytýkáte?

   Budu-li mít dojem, že víte, o čem mluvíte (píšete), můžeme se bavit dál. Mluvit o věcné diskusi na úrovni, kterou jste svým příspěvkem předvedl, nemá absolutně žádný smysl.

   Smazat
  4. Á, tady se zase rozžvanili chytrolíni a utíkají od tématu jako trollové. Intelektuál, který neudrží prostou myšlenku, by neměl mít přístup ani ke knihovně, ani k volantu, natož do veřejných diskuzí.

   Smazat
  5. Ad 1 - nektere z tech jmen uz jsem nekde slysel.
   Ad 2 - proc bych mel cist vsechny vyplody vsech techhle (z vetsi casti) zidovskych "mudrcu" ?
   Pokud jsem je necetl, jsem naprosta nula a nehodny relevance jakehokoliv nazoru ?
   (Mam jine vzdelani, to by bylo na delsi diskusi)

   Ad 3:
   Odhledneme od subjektivni duveryhodnosti zdroje, co konkretne muzete vytknout schematu na tomto obrazku?
   https://archive.4plebs.org/pol/thread/116959079/#116968167

   Konkretne uprostred dole je cerno-modry "inset" obrazek se seznamem zidovskych zakladatelek feminismu...

   Mam ho nekde i v lepsi kvalite, aby slo precist jmena... treba zde:
   https://archive.4plebs.org/pol/post/102617017
   i s doprovodnymi texty a odkazem do wikipedie.

   Ze pouzivam takovehle podradne zdroje a infografiky, misto abych cetl dila vsech tech zidovskych mudrcu, kteri se feminismem nezabyvali ?
   A proc vlastne ? (jedna vec je, jak to planovali v prubehu, kdyz se to "stavelo", a uplne jina vec je, kam to dospelo, kdyz to dneska "stoji" ...)

   Kulturni marxismus (neo-marxismus) obhajuje prava mensin, uz ne prava delniku proti vykoristovatelum. Mensin ve smyslu uchylek, treba LGBT, dale si vytvari "mensiny" kde nejsou, cerne proti bilym, zeny proti muzum, atd...
   https://en.wikipedia.org/wiki/Neomarxism#Neo-Marxist_Feminist_Therapy

   A ovsem toto:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Marxism#Cultural_Marxism_conspiracy_theory
   Skrtnete si slovo "theory". Tuhle NÁLEPKU pouzivaji vsichni lháři, kdyz se nekde plebs dobere pravdy, tak to dehonetuji jako "conspiration theory" ...

   A ovsem leccos
   http://www.google.cz/search?q=cultural+marxism+feminism+lgbt+minorities

   A at vime, o cem mluvime, neskodi si upresnit terminy:
   http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cultural%20marxism

   Kde se ke konci mimo jine taky pise:
   > NOTE: Naturally, Cultural Marxism itself is described by SJWs as a 'conspiracy theory', in an attempt to delegitimise their critics.

   ---
   Zasadni problem diskursu je, ze tady u nas v zapadle vychodni Evrope je jeste celkem klid. Pokud nevite, kam privedli SJW diskurs na obou pobrezich USA na ruznych campusech, tezko byste mohl posoudit miru problemu, ktery se na nas bude casem odtamtud taky valit...

   Nemecti myslitele z prvni poloviny minuleho stoleti jsou zajimava archivalie pro ty, kdo by chteli vedet, kterou cestou se do toho soucasneho "bordelu" prislo, ale jsou dnes zcela irelevantni...

   ---
   Kdo privedl migranty do Evropy?
   Merkel Kazmierczak (ktera v roce 2008 v Knessetu podekovala, ze muze mluvit svym "mother language" a pokracovala v jiddish) je pozvala. Hollande Macron a Valls, francouzsti zide, se naramne snazi prevalcovat odpor proti jejich prijimani. Soros a jeho NGO jim vytiskli mapy, organizuji prepravu, plati prevozy i prilezitosti v cilovych zemich, kupuji a vydiraji parlamenty pro prijeti priznivych rozhodnuti... Barbara "Babylon" Spectre se svym slavnym citatem o "entering multicultural mode" a ze zidi budou nenavideni kvuli jejich "leading role in that process" ...

   Proc se v tom exponuji predevsim židé tolik, ze to je az napadne ?

   Vrchol "migrace hnedych gojim do Evropy" na zari 2015 byl naplanovan zido-zednari pred vice nez sto lety. Dukaz mam, ale nedam, takze to berte jenom jako pomluvu...
   Ale Kalergi jako dukaz je znamy dost...

   ---
   Takze ano, ten muj puvodni citat (zde v bodu 3) byl sice extremne zkratkovity a nepodlozeny URL nebo dukazy, ale myslim, ze byl vicemene spravny...

   ...

   Smazat
  6. ...
   -----
   > 21:05
   To rozhodne neni utikani od tematu.

   To je vysoce zavazny problem, ze neo-Marxismus je neco uplne jineho, nez si v post-socialistickem prostoru pod timto terminem predstavujeme,
   a ze tedy mnoho lidi netusi, ze ma sympatie k totalne prekroucenemu BLUDU...
   Pote, co se puvodni Marxismus usadil v nejake verzi tady "na Vychode", tak zapadni predevsim zidovsti "mudrci" pokracovali s jeho rozvijenim i na Zapade, a totalne to prekroutili do dnesniho "Political correctness", "Feminism", "LGBT" a v neposledni rade v privedeni migrantu do Evropy, protoze jsou taky utlacovana mensina, kterou je treba obhajovat proti tem zlym bilym rasistum... (Jste "Bílý" evropan? Tak jste ten nejhorsi rasista uz jenom kvuli sve barve pleti, alespon to tvrdi dnesni SJWs na Zapade... (odkazy mohu najit) Protimluv tohoto je tak absurdni, az je z podivem, jak to mohou myslet vazne...?)

   Tedy abych to shrnul, a aby jste se nemylili:
   Pro dnesni verzi Marxismu jste Vykořisťovatelé, proti kterym je treba bojovat az do uplneho vyhlazeni, jste VY. Protoze jste Bily Evropan, a jeste k tomu zrejme muz... Proste ten nejhorsi vykoristovatel a supremacista, ktereho je treba co nejdrive zcela vyhubit...
   (Tedy to otocili tak, aby to neutocilo proti Oligarchii, ale aby to bylo namireno proti nejlepsi casti Lidu... [tohle je dulezita myslenka! résumé...])

   [(mam vam dat URL na clanek feministek ze Svedska nebo odjinud, jak chteji systematicky potratit vsechny bily deti, nebo jak chteji napravit svet a rasismus uplnym vyhlazenim bilych muzu? Odkazy mam, musel/mohl bych je chvili hledat...)]


   Uz zase mam nejake prehnane subjektivni hodnoceni miry v "totalne to prekroutili" ? Pokud jako bileho delnika, muze, me predtim Marxismus obhajoval a dnes jsem nejhorsi vyvrhel hodny zniceni, tak to je podle me a predevsim z me perspektivy "totalne" tedy o 180° otocene...

   PAS

   Smazat
  7. Anonymní 26.července 2017 14:32

   Lépe než odpověďmi na otázky 2 a 3 jste ani nemohl dokázat, že ignorant skutečně jste.
   (Celé následující žvanění a papouškování blbostí jste si klidně mohl ušetřit.)

   Smazat
  8. > 14:57
   Sice se nekdy mylim, ale je to zrejme o dost mene, nez si myslite nebo se snazite predstirat...

   Ze neuctivam vase "myslitele" (priblizne) z prvni poloviny minuleho stoleti ?
   Ne, to jeste neni znakem "ignoranta", i kdyz ano, ignoruji je, takze urcitym zpusobem mate taky pravdu...
   [(Na druhou stranu, pokud je takovych myslitelu a jejich del tolik, ze je objektivne nelze vsechny precist, neznamena to, ze kazdy, kdo je _vsechny_ neprecetl, coz je kazdy, je ignorant a proto se k tomu nemuze vyjadrovat ani zaujimat stanovisko?)]

   {( Zeptam se podobne ale jinak : Kolikrat jste precetl Citadelu ? Do jake hloubky to chapete ? )}

   Bohuzel k poslednimu obratu v neo-Marxismu doslo predevsim po roce 1990 a padu vychodniho bloku, takze vsechny vase stare a zastarale autory si muzete strcit nekam...

   Jeste jednou upozornuji, ze dnesni "Cultural Marxism" je jiz neco zcela jineho, nez byl Marxismus vychodniho bloku (zakonzervovany z konce 19. stoleti) nebo nez byla puvodni Frankfurtska skola, dokud jeste sidlili v Nemecku, nez se prestehovali do USA...

   Problem v terminologii, ze ruzni lide pod stejnym terminem chapou odlisne veci a sotva se pak mohou dohodnout, je dnes cim dal rozsahlejsi...

   > "žvanění a papouškování blbostí"
   je ovsem nicim nepodlozena nadavka. Konkretneji a vecneji by to neslo? To sotva.

   (Pod pojmem "papouškování" myslite oznacene citace ze slovniku?)

   Mozna byste ze sveho akademickeho sveta mohl obcas nakouknout do Reality, pokud mozno celosvetove a ne jen z obzoru naseho vychodniho okraje Zapadu ?

   Smazat
  9. Anonymní 26.července 2017 15:44

   Zbytečně mnoho slov je jenom kličkování kolem jednoduché skutečnosti: IGNORANT je někdo, kdo mluví a vynáší hodnotící soudy o věcech a lidech, o kterých prakticky nic neví. Kdybyste se stavěl na hlavu, na téhle prosté logice nic nezměníte. - Ignorantovi ovšem, jak vidno, těžko vysvětlovat i takto jednoduchou věc.

   Voláte po věcné diskusi, ale nemáte ani základní představu, co to je. Samozřejmě jste ale přesvědčen, že Vy to víte lépe, než to může vědět kdokoli z (ať už domnělého nebo skutečného) "akademického světa".

   Promiňte, ale těch pár minut, které jsem s Vámi ztratil je už opravdu více než je zdrávo.

   Smazat
  10. Jeste dodam, o komunismu, socialismu a kapitalismu:
   https://archive.4plebs.org/pol/post/104051613

   Zde byl vycet ruznych uspechu statniho Socialismu:
   https://archive.4plebs.org/pol/thread/107195346/#107209184
   a nasledujici, seznam je velmi dlouhy...

   Ovsem komunismus je nestatni zrizeni malych komunit.
   Takove tu bylo za starych slovanu a meli to amer-indiani... Nic po nich nezustalo, protoze mala komunita si nemuze dovolit zadnou kulturni nadstavbu, nic co by je presahovalo. Nemuze financovat univerzitu, nemocnici ani armadu, protoze na to vsechno jsou potreba vetsi celky a vetsi dane... Nemeli ani pismo nebo knihy, protoze proc by zivili Pisare ?

   Ve vychodnim bloku v 20.stoleti byl Socialismus, ale rozhodne ne Komunismus...

   V konecnem dusledku jsou ale nad-narodni kapitalismus a internacionalni komunismus velmi podobne, jejich snahou je znicit nebo omezit narodni staty.
   Naopak principem Socialismu je Společnost, u Narodniho Socialismu je to Národ. (Tady ve vychodnim bloku sice bez privlastku, ale presto silne "narodni" svym pojetim...)

   Tolik tedy poznamka k tem, kdo by z hlediska Levice chteli obhajovat Komunismus proti Socialismu.

   Smazat
  11. > 16:14
   "o kterých prakticky nic neví."
   A to si myslite proč ?

   Protoze jsem necetl vas vybrany seznam autoru, kteri jsou zastarali a irelevantni ?!

   Smazat
  12. 18:54 - Toho "akademika" Vám nakukal kdo - Anonymní26. července 2017 15:44?
   Vy jste kdo? Místní strážce pořádku - anebo to je Váš příspěvek k věcné diskusi?

   Smazat
  13. > ...
   Nemusim Znat Texty Jejich Ideologů
   abych Mohl Odmitnout Jejich Plody.
   .
   ---
   (pokud neco - treba neo-Marxismus - celkove odmitnu pro spatne Plody a spatne Predpoklady, je jedno, jestli to popletli vic Ideologove nebo Implementace.)
   (A ovsem zaklad problemu je zrejme v Individualismu (nespravnem fragmentovanem pojeti jednotliveho Cloveka jako "vrcholu" a stredu vseho?), popirajicim Kolektivy a Společnosti, popirajicim Boha, Matku Přírodu, ... ... .)

   (zejmena, pokud ty "Plody"* (nasledky, tendence) jsou jiz videt, nekde vic a treba zde zatim a nastesti jeste tolik ne... aspon se to dobre porovnava.) [(coz takhle obecne receno plati o leccems)]

   ---
   Dulezita otazka Demokracie: Je to v Nasem Zajmu ? A v Ci Zajmu to tedy jeste je ?

   ...
   -----
   > 19:04
   Vy nevedete vecnou diskusi.
   A ovsem Akademik by si treba mohl rochnit v tom seznamu literatury jejich "Ideologů"... (ktery jste neprimo odkazem uvedl, ve zkratce jmenym seznamem)

   Smazat
 36. Hovory o levici, pravici, proletariátu, střední třídě atd. Z hlav se kouří, v pojmech se pomalu ztrácíme. Při diskuzi se zasekáváme na definici, jak kdo chápe pojem levičák, pravičák, komunista atd.
  Inteligence jedince začíná dostávat na frak u plného nákupního košíku, v němž je polovina věcí naprosto zbytečná. Ale reklama říká, že koupit je výhodné ....
  Strany již nejsou strany, ale firmy a politik není rozkročen u dumání nad voličem.
  Zhruba bych ten koloběh rozdělil pro začátek na dvě fáze:
  Předvolební fáze:
  - volič = vábený hmyz
  - hledání témat, které lidi zaujme, dumání nad líbivou formou vyjadřování, pilování bezduchých vět na rozličná témata. Hledání sloganů .... slogan dělá politiku??

  Povolební fáze:
  - volič = 0
  - rozděl a panuj. Určování kdo komu za kolik. V první řadě zaplatit prostřednictvím zakázek volební sponzory, přesměrování penězovodů dle volebních výsledků = byznys.

  Volič něco ovlivňuje?
  Většina lidí, 70 - 80%, ať levičák a nebo pravičák má stejný zájem na základních funkcích státu. Nepotřebují k životu korupci ve státní správě, ve zdravotnictví, státních zakázkách, "neúčelné investice státního rozpočtu atd. Potřebují fungující policii, soudy, armádu, správu komunikací atd. Je jedno, zda se jedná o proletáře a nebo podnikatele. Pokud nepatříte do horních x% s majetkem umožňujícím zasahovat do státní správy s možností koupení si beztrestnosti, jste v ohrožení ......
  Kapitalismus ... socialismus .... pokud vládnou peníze je ideologie odsunuta do pozadí a rozhodují zákulisní hráči, kteří "na to mají" ....
  Volby jsou sranda a jde o to, do kdy se hlasy budou počítat ....
  ABC

  OdpovědětSmazat
 37. 21:31...Takze, kdyz vy neumite na neco odpoved (na 15:02. 15:28, 15:55) -
  tak to dehonestujete slovy, "ze to je UNAVNY VYPLOD IGNORANTA".

  Jako proti-hodnotu na slova "ignoranta" nereknete nic !

  Toto neni taktika zadneho politickeho smeru - ani nalevo, ani na pravo, T.j. taktika despotu z Middle East !
  Pane prave jste se degradoval !
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:49

   Hlupáčku, když něco považuji za hloupé žvanění - musím na to odpovídat? Kdo jste, že mně k tomu vyzýváte resp. mi vytýkáte, že to nedělám? Co teda znamená "neumíte odpovědět"? Musím odpovídat idiotovi? K čemu by to bylo dobré? Snad, abyste mě Vy pochváli a podrbal za ouškem? Na to Vám , vážený pane, seru!

   Nikdo Vám zároveň přece nebrání chválit jakoukoli pitomost, což tu děláte dnes a denně. Mám se snad kvůli tomu rozčilovat a vytýkat Vám to? K čemu by to mělo být dobré? Kvůli žvanilům jako Vy a Vám podobní se svět nezboří. Mám se zhroutit, když mi pomatenec Vašeho kalibru oznámí, že jsem se "degradoval"?

   Zůstaňte blbem - a buďte ve své blbosti šťastný; ono Vám ani nic jiného nezbývá!

   Nevím, kdo jsou "despotové z Middle East" - snad král Saud? Nebo nějaký Váš strejček?

   Smazat
 38. Ve clancich 15:02, 15:28, 15:55 je poukazano na Frankfurtsku skolu a na Zidy, kteri organizovane o neco usiluji...

  POBAVTE SE !

  Zide v New Yorku voli jako organizovany jednotny volebni blok !
  Timto zpusobem ovlivnuji cele slozeni autorit mesta, ktere ovladnou a protlaci agendu, ktera jim vyhovuje.

  N.Y.P.D. (Policie) to samozrejme okamzite pozna a Zide jsou sledovani vice, nez druhe etnicke skupiny.

  Aby policie skladajici se z potomku Italu a Ircanu, byla oslabena, tak v ramci boje proti rasismu, jsou jejich rady infiltrovany, Hispanci, cernochy, kozomrdy, atd.

  Policie je temi akcemi okamzite oslabena a kdyz ma neco opravdu velkeho (napr. unosy deti), tak se obrati o pomoc na Italskou mafii.

  T.j. krasny "demokraticky" zmatek ! A uz je z toho valka v celem N.Y. ! Tato tajna valka zuri ve meste a nikdo z vas jako turista o tom nikdy nebude vedet.

  To neni vsechno ! Italska mafie ma bratrance na spinavou praci ! (Siciliany, kteri prijedo na smlouvu a zase rychle odjedou.) Do toho zmatku je treba zapocitat ruskou mafii, ktera dela zle priselcum z Ruska, kteri ziji ve ctvrti zv. Little Odesa (Brigton Beach).

  T.zn., ze je uplne normalni, kdyz jedna skupina usiluje o lepsi pozici na slunci proti druhe skupine.

  U vas v Cesku je vsak NEnormalni, kdyz jim to zerete, protoze je to zabaleno do ideologie...
  Proto prdte na Marxismu, Frankfurtsou skolu a na pozice vlivu volte CECHY.
  nick HONOLULU - neuznany narodni rada.


  OdpovědětSmazat
 39. 0:24

  Doufám, že ti Židé (včetně těch na Brighton Beach) nosí žlutou hvězdu nebo jiné viditelné označení, aby si je NYPD nepletla s Araby.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nenosi, to je jako by komunisti dnes nosili svou peticipou nekdo by jim mohl dat na drzku
   Dvoraku pry mas pihu na ptaku
   Honolulu kukku retarded

   Smazat
 40. 0:04... Pane vy jste NECIVILIZOVANE MENECENNE PRASE !
  Ze sve pozice prasete nemuzete kritizovat autora
  clanku 15:02, 15:28, 15:55, kdyz jste na tom intelektualne hure nez je hovno z prasete.

  Kdyz nemate co rici, tak zavrete vas svinsky rypak a omluvte se tomu, kteremu jste dal nalepku !

  Kdyz sem prijdete s odsuzovanim, tak sem nechodte vubec a povidejte si s osli na Middle East.
  Vy jste posudkar ! Nejvetsi hovada mezi komunisty !
  My totalne sereme na vas nazor, kdyz neni nicim podlozeny.

  Dale vas obvinuji , ze vase vzdelani jste ziskal v pomocne cikanske skole, protoze nevite, kdo je na Middle East - despoticky tyran.
  nick HONOLULU - vzdelana autorita na zemepis a SOCOLOGII.
  OdpovědětSmazat
 41. 0:45

  Když neumíš nic jiného než sprostě nadávat, tak drž hubu, uslintaná negramotná sračko!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:50- nepřišil "honolulu" jen "na hrubý pytel(hoven),odpovídající hrubou záplatu?

   Smazat
 42. Zide na Brighton Beach, jsou mlaceni mafii z RUSKA, rozhodne ne od N.Y.P.D. ! Kdyby jste nebyl manipulativni zavadejici IMBECIL, ktery vzdy konci u Nacistu, tak bych vam o tom napsal vice...
  Kvuli vasemu charakteru si informaci nezaslouzite a setkani s Ruskou mafii vam preji.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavne posli rychle tu fuckmachinu jak jsi sliboval bejku. Nejlepsi tu #5 co se na ni sedi jako na koni
   vlastovka praletava z Vidne Velike

   Smazat
  2. 0:54

   O ruských a ukrajinských Židech, kteří tam (a také do Kalifornie) přišli v 70. a 80.letech z SSSR toho vím zatraceně víc než ty; narozdíl od tebe jsem je totiž poznal osobně, blbečku! Takže svou "informaci" si můžeš kldině strčit do prdele!

   Smazat
  3. Asi trosku vice pitomej . Kdo ze je asi ruska mafie idiote ? No preci hebelsteini co maji diru mezi zubama nemaji boltce hebla jako klika od Karlsteinu ukradene penize v kapse ze ktere couha slama a spina a spinavy limecek u kosile ,vetsinou cerny-vole hovnocuce

   Smazat
 43. 0:50.... PRECTI si tvoje vety primitivni dobytku !
  Ty jsi jeden z tech , ktery ma na vse DVOJI METR mereni.
  T.j. typicke u tvoji skupiny !
  A podepisuj se nickem, abych nahodou nehodil hovnem po nevinnym.

  A pamatuj si pro zivot primimate. Dominovat jde myslenky druheho, ale ne primtivnim napadenim autora, ktery te prevysuje.
  Kdyz mas nasrano v palici, tak nikoho dominovat nebudes.
  Nemas to, cemu se rika "filtr" t.zn., ze mas GENY zvirete.
  nick HONOLULU - a kde je tvuj nick ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1:07

   Taháš sem geny, ale zapomněl jsi na ty geny, které ti předala ta košířská kurva, která tě kdysi potajmu vyprdla na Malostranském hřbitově.
   Z každého tvého slova se totiž pozná, že se tu ušlechtilost musela snoubit s inteligencí.

   A pamatuj si pro život, génie: i dominantní debil zůstává jen debilem.

   Smazat
  2. V prdeli.
   nick HONOLULU

   Smazat
 44. 0:58... neni ti rozumet pitomce 0:58 !
  1:03.... to jsem velmi rad, ze se znate ! Ze vse vis a nebudes se sem srat se zlutyma hvezdama.

  Zacinam ztracet prehled, kdo je kdo, vy stado OPIC. Nemate nick a neminim to lustit.
  Podepisujte se nickem, nebo se splachnete vy lejna a vas slang si nechte do vaseho chleva - vepri.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1:25

   Začínáš ztrácet přehled?!
   Nemůžeš přece ztratit něco, cos v životě neměl, osle!

   Smazat
 45. 1:15... Strelil jsi uplne vedle ! Vsichni vi, ze jsem ze Smichova.
  A zase na sebe zalujes !

  U zdegenerovanych kretenu jako jsi ty, je typicke, ze kdyz neco nevi, tak si to dosadi ze sve fantazie.

  Celou politickou filozofii PRASAT, tveho druhu se to tahne jako cervena nit.. Vas nikdo nemusi videt a kazdy vas pozna na dalku, hned jak otevrete vase spinave rypaky.

  0:58... prestan zrat drogy , kdyz chces neco napsat.
  Ja mam neco poslat ? Tupane jeden nepricetny ?
  Moc bych si pral, aby vsichni co zerou lepidlo konecne chcipli.

  Blbecku 1:15 nemas na me. Nejde me ovlivnit. Podepisuj se nickem !
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1:44

   Tak to vidíš, hned od začátku ti všichni lhali: na Smíchov tě pohodil hrobník z Malostranského hřbitova v Košířích, aby neměl oplétačky. (Na Tarpejskou skálu to bylo moc daleko.)

   Ve svém druhém odstavci o zdegenerovaných kreténech jsi sám sebe charakterizoval líp, než by to udělal kdokoli druhý.
   Máš stoprocentní pravdu, že individuum jako jsi ty nejde ovlivnit. Však on se o to taky nikdo nepokouší. Jsi a vždycky zůstaneš neochvějný debil, jako skála v bouři. A na té skále postaví Trump svou církev. Zatím ale moc nestaví, spíš kokrhá...

   Smazat
  2. Pri tom vypraveni o sexuelim zivote jsi mne nabidl jakesi stokrdle "fuckmashinu" pokud si dobre pamatuji . Zes to byl ty si pamatuji proto ze jsi mne jiz po nekolikate vypravel ze uz nezbiraji zadne prasky a ze mas vitr v pytliku.Jeste si vzpominam ze jsi rikal ze fuckmashina dela divy ze je to strojem pohanena lahoda na ktere se jezdi treba 20 hodin bez prestani a spotreba proudu jen za elektromotor Tak co zapiras ?
   Vlastovka z Vidne Velike

   Smazat
 46. 1:30... To je jako v Africe. Jedna opice nejde poznat od druhe ! Smrdi stejne vriskaji stejne,
  coz je vse stejne, jako u tvoji skupiny. Na zaklade pravidel predictability se u kazdeho z vas pozna "mysleni" a reakce..Jedno hovado z vas je totozne s druhym hovadem z vas. Coz je tiha tribalismu.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1:59

   Jelikož jsi uprchlej negramotnej kriminálník, netušíš, že to, co na Karláku sedí na každým stromě, jsou vojáci bez discipliny - a pleteš si to s opicema.

   Ale neber si to tak, hlavní je, že poznáš vyšší rasu od nižší. Ty a tobě podobní v životě nic víc nepotřebujete!!

   Smazat
 47. 1:54...dekuji za informaci. Hned jak postavi svoji cirkev, tak mu poslu Application form and Resume.
  Prijme-li me, zorganizuji Inquisition a zavreme vam vase snupaky, jak jste zavirali nam.
  budouci Svaty Inquisitor nick HONOLULU
  Ohlasuji na te sranec - Coffee break.

  OdpovědětSmazat
 48. Anonymní23. července 2017 23:49
  Anonymní24. července 2017 0:04
  Anonymní24. července 2017 0:24
  Anonymní24. července 2017 0:29
  Anonymní24. července 2017 0:55
  Anonymní24. července 2017 0:45
  Anonymní24. července 2017 0:50
  Anonymní24. července 2017 0:54
  Anonymní24. července 2017 0:58
  Anonymní24. července 2017 1:03
  Anonymní24. července 2017 1:03
  Anonymní24. července 2017 1:07
  Anonymní24. července 2017 1:15
  Anonymní24. července 2017 1:25
  Anonymní24. července 2017 1:30
  Anonymní24. července 2017 1:44
  Anonymní24. července 2017 1:54
  Anonymní24. července 2017 1:59
  Anonymní24. července 2017 2:04
  Anonymní24. července 2017 2:13

  Děkuji za úchvatnou a inteligentní diskusi. -
  O peripetiích levice jsem se díky ní dozvěděl úplně všechno!

  Kokotko

  OdpovědětSmazat
 49. A UZ JE TO TADY !
  2:04 ..je nejaka poloopice, ktera ted bude kritizovat nasi civilizaci a merit se nam !

  A zase halucinace ! : "kriminalnik, vojaci, Karlak".
  Ja se sice rad hadam , ale s fetakem plnym chemickych sracek to nejde !
  Prohlasuji te za zdrogovaneho nedomrdka a odchazim na jinou chytrejsi diskuzi.
  Ty sezen nahradu na zitrek a tahni chrapat !
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. a co ta fuck mashina, to nic ? jsi asi peknej kanal
   Vlastovka letava suk suk

   Smazat
 50. Kokotko,
  moje kamoska je prof. Spanestiny a Franctiny.

  la Peripetie = Adventure (anglicky)
  = Dobrodruzstvi (cesky)
  Aventura = (spanelsky)
  novela de aveturas = dobrodruzne povidani..

  Koncim jsem znechucen ! To neni levice ! To jsou zdegeneravani blbci. (Fraze a nalepky. Levice chcipla !)
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 51. Pro 21,33. Čekal jsem od Vás krátký perfektní článek k podobnému tématu a dozvěděl jsem se že jsem tak pitomý, že bych sem vůbec neměl chodit. Děkuji za vyrozumění. Snad nás obdarujete v příště. ČLOVĚK.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:55

   A to téma je CO? Podobné ČEMU?

   - "neo-marxismus, kulturni marxismus zidovske Frankfurtske skoly, ktery postupne prinesl individualismus, feminismus, prava LGBT a migraci vsech cizorodych elementu do Evropy"?

   - nebo "Bruselsko-Washingtonsky neo-marxismus je opet nej-nebezpecnejsi ideologie, predevsim svym nizkym materialismem, odmitanim nejen Boha, ale i vsech Virtualnich Bytosti nad urovni jednotlivce, zatimco ale svuj narodni stat Israel si peclive cisti od vsech nesourodych vlivu, aby byl zcela židovský, rasove i etnicky cisty, a neni problem ani stavet masivni zdi a popravovat rodiny partyzanu..."

   - nebo snad "Nad-narodni Kapitalismus a Internacionalni Komunismus si jsou v dusledku celkem pribuzne, a stoji v protikladu k Narodnimu Socialismu (treba i vychodnimu socialismu, ktery jsme tu meli, ktery rozhodne nebyl komunismus), ktery funguje vzdy na nejakem vymezenem regionu a nesnazi se byt Internacionalni."

   Čekal jsem od Vás (19:16) odpověď na jednoduchou otázku: co Vás na tom tak zaujalo, že jste to zhodnotil jako "perfektní"? Odpověď jste ani nenaznačil. Jste teď zklamán z toho, že Vám nevidím do hlavy?

   Píšete, že jste se "dozvěděl", že "jste pitomý"? A já s tím - promiňte - snad mám něco společného? Nebo proč mi to oznamujete?

   Smazat
  2. 6:55-Člověče, Vy jste čekal od "našeho" trolla a "sionisty" jinou odpověď? Vyjádřil se jasně, na kterou stranu patří a to je dobře, byť se i za rodné jméno stydí.

   Smazat
  3. > 7:25
   Verze, ze ktere se budou takhle brat Citaty, bude az po ctvrte Korekture, doladeni Terminologie a odstraneni Rozporů...

   (tohle jsou zatim jen koncepty)

   (treba vycet "přínosů" kulturniho marxismu by se urcite dal rozsirit, tohle je tak z hlavy, i kdyz to ma urcitou gradaci a strukturu, ktera se ovsem dalsim pridavanim muze rozpliznout...? Myslim, ze vysvetlovanim Overtonova okna a kam az to vede by to ponekud vybocilo...)

   (treba odstavec preskakujici od metropoli (Capitals) svetovladcu rovnou k Izraeli je ponekud dost zkratka, ktera bez patricnych vysvetleni nebo znalosti faktu (vymykajicich se beznemu medialnimu diskursu) se muze zdat prilis zjednodusena nebo mylna, ac neni...)

   Myslenka o pribuznosti nadnarodniho kapitalismu s internacionalnim komunismem a jejich protiklad k socialismu by sla formulovat jeste jasneji, uz jsem to parkrat zkusil a parkrat jeste zkusim, nez to bude optimalni... Ponekud originalni myslenka, nebo mi alespon v Diskursu ponekud chybi...
   A myslim, ze to je velmi dulezite tema, ktere by mohlo nebo melo zmenit postoje zastancu ruznych Směrů...
   (Napriklad pravicove strany by si mely uvedomit, ze Demokraticky Kapitalismus je zrejme definitivne pryc, a Globalismus, nad-narodni kapitalismus, neni to, co by chteli obhajovat nebo zastupovat, i kdyz to delaji, a levicove strany treba KSČM by se mely zamyslet, ze Marxisticky internacionalni Komunismus je v podstate stejne zlo, jako Globalismus Kapitalistický, a ze by meli spis obhajovat Socialismus se Správnými Přívlastky ...

   Socialismus od významu Společenství ...

   Smazat
 52. Třídní boj ? Ten byl na světě vždycky, i bez politického nátěru. Jedu druhou třídou a už bojuji s těmi v první třídě.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.