Reklama

.

.

neděle 13. srpna 2017

Aby volby otevřely cestu k nápravě


Josef Mrázek
13. 8. 2017
Platný volební zákon je nástroj, který umožňuje, aby politické strany rozhodovaly místo občanů a prosazovaly zájmy těch, kteří nějakou formou zaplatí. Selhávající politický systém je udržován špatným zákonem o volbách. Proto volme volební strany, které budou ochotné změnit volební zákon tak, aby se nevolily celé strany, ale kroužkováním se vybírali jednotliví kandidáti z libovolných kandidátek bez ohledu na pořadí, v jakém jsou uvedeni. Když takové strany nenajdeme, ale podařilo by se prosadit dobrý zákon o referendu, mohli bychom si jeho pomocí vyžádat volební zákon s tímto obsahem:


Pro volby do Sněmovny PČR navrhujeme zřídit větší počet stejně velkých volebních obvodů, například 27 (vždy tři senátní obvody). V každém se zvolí 7 poslanců tak, že volič si vybere libovolných 7 kandidátů bez ohledu na to, na které kandidátce a v jakém pořadí jsou uvedeni. Vybírají se jednotlivci, nikoliv volební strany. Podle počtu kroužků pro jména kandidátů volební strany se přidělí a rozdělí mandáty. Blíže https://spojeni.wordpress.com/jm/.

Chceme, aby peticí podepsanou větším počtem voličů, než polovina hlasů, potřebných ke zvolení poslance, bylo možné vyvolat opravné volby a řešit tak odvolání a nahražení poslance, který zklamal.

Vznikl by spravedlivý poměrový systém, kde nejsou žádné klausule výhodné pro velké strany a nezáleží na tom, na které kandidátce a v jakém pořadí je kandidát umístěn. Dosáhlo by se toho, že zvoleni budou Ti, kteří jsou voličům známi svou prací pro vřejnost a poslanci by zůstali i po volbách odpovědni svým voličům.

I od Sněmovny PČR volené postaru ovšem můžeme požadovat, aby hájila zájmy občanů uvedené v následujících programových kapitolách.

Volebním stranám můžeme navrhnout, aby otevřely své weby pro komunikaci, která se rozvine jako určitá forma přímé demokracie. Výsledkem dialogu na webu totiž může být program, který bude obsahovat zvýšenou měrou stanoviska vyjadřující vůli voličů. Zkusme to!

Vážíme si své vlasti a chceme ji zachovat i pro své budoucí

K tomu potřebujeme mír, nevydat se zvůli EU ani NATO, které nás nechrání, ale ženou do záhuby. EU cestou migrace, NATO svými provokacemi války.

Chceme rozvíjet přátelskou spolupráci se sousedy i s Ruskem a nedáme se zatáhnout do války. Místo válčení chceme obchodovat.

Požadujeme, aby žádní naši vojáci nebyli pod velením cizí mocnosti a neúčastnili se na provokacích u cizích hranic.

Uvítali bychom vyloučení z NATO, neutralita by zvýšila naši bezpečnost.

Chceme si udržet kontrolu nad územím svého státu a sami rozhodovat, kdo smí na jeho území vstoupit.

Žádáme, aby EU rychle přijala opatření k uzavření shengenského prostoru, a pokud se to nestane, musíme urychleně pracovat na uzavření vlastních hranic a zavést brannou pohotovost mužů za účelem ochrany hranic podobným způsobem (krátký výcvik a služba podle potřeby), jako to mají Švýcaři. Chceme postupně obnovit výrobu zbraní v žádoucím rozsahu.

Odmítáme neoprávněné požadavky EU, které Komise EU vymáhá jako okupační mocnost. Jde o příjmání migrantů, přijetí společné ústavy a společné měny za podmínek likvidujících naši suverenitu a hospodářskou rovnoprávnost. Chceme zůstat národním státem. V tom nelze ustoupit a nevadí, když proto budeme z EU vyloučeni, nebo donuceni k Czexitu. To by uvolnilo prostor pro bilaterální smlouvy, které by zajišťovaly bezpečnost.

Nemuseli bychom zůstat osamoceni, protože předmětem úvah je jednak vytvoření oblouku neutrálních států od Švýcarska a Rakouska přes nás, Maďarsko a Slovensko až k severským státům, a v případě rozpadu EU vznik Unie slovanských států.

Chybějící zákony a mezery a chyby v těch, co jsou

Požadujeme, aby byl bez odkladů přijat zákon o referendu, který bude skutečně použitelný. To jest referendum musí být přípustné o všem, co ústavní zákon nezakazuje, k jeho vyvolání musí stačit rozumný počet podpisů, a výsledek musí být platný i při malé účasti. Kdo se nezúčastní, svěřuje svou pravomoc zúčastněným.

Žádáme, aby byl přijat zákon zakazující všechny organizace připouštějící násilí a nerovnost práv žen a mužů, i jejich propagaci. Žádáme, aby byla zakázána podpora takové činnosti ze zahraničí i z domácích zdrojů a aby se tyto zákazy vztahovaly i na náboženské organizace a aby zákon byl prosazován i rušením zneužívaných modliteben a shromažďoven.

Žádáme konec výmluv a přijetí jasného zákazu činnosti soukromých exekutorů a zavedení přísných pravidel pro státní exekutory. Žádáme, aby bylo zákonem zakázáno exekuční vymáhání půjček, které byly poskytnuty bez ověření schopnosti splácet, a půjček s lichvářským úrokem.

Chceme radikální zákon proti hazardu a skončit s chráněním škůdců pod záminkou, že mají jakási práva škodit.

Zákon o ČNB chceme upravit tak, aby ČNB musela sloužit zájmům ČR, a nebyla poplatná cizím zájmům. Banky chceme zatížit sektorovou daní a zastavit tak tento kanál vysávání státu.

Chceme ústavním zákonem vyloučit soukromé vlastnictví přírodního bohatství, zdrojů vody a energie a zakázat privatizaci majetku určeného k realizaci veřejných služeb, jako je zdravotnictví, pošta a státní dráhy, vodovody a kanalizace a podobně.

Chceme napravit chyby založené na neústavním povýšení soukromého vlastnictví nad vlastnictví státní, veřejné a družstevní. Jde, například, o zpětné vyvlastnění nerostných ložisek a vodních zdrojů státem. Chceme zabránit rozkradení zbytku majetku veřejného zdravotnictví. Chceme, aby se zachránilo, co se ještě dá zachránit z majetku, který byl kdysi jen ve správě církví a nyní byl pochybně restituován, jako kdyby šlo o soukromé vlastnictví Vatikánu a církevních řádů.

Požadujeme návrat mezi právní státy. K odložení trestního oznámení nesmí stačit nezdůvodněné „vyrozumění“ státního zastupitelství, jakési čtvrté moci ve státě.

Národní hospodářství a ekonomika

Chceme, aby Česká republika opět měla postavení, které odpovídá schopnostem českého národa. Proto musíme napravit chyby polistopadových vlád, které z nás udělaly kolonii zápdních zemí a bank. Takový úpadek umožnila zločinná privatizace a následné zničení většiny průmyslu a výrob s velkou přidanou hodnotou, devastace měnového systému, protiústavní privatizace přírodních zdrojů, a nastavení násobně nižší ceny práce. Další ranou bylo špatné vyjednávání před vstupem do EU.

Takto vzniklé postavení je dále udržováno chybami našich vlád, jako je skoro výhradní orientace na vývoz, opožděné a nedostatečné opravování ceny práce, a špatná měnová politika, nakonec ponechaná bez námitek v rukou ČNB, která slouží zájmům zahraničního kapitálu. Tento výčet hlavních chyb je zároveň seznamem úkolů na cestě k nápravě.

Musíme podporovat výrobu pro vnitřní trh a hospodářskou soběstačnost a ukončit podporu exportu spojenou s rozdílem směnného kurzu a kurzu stejné kupní síly, na který všichni těžce doplácíme. Tento rozdíl musíme co nejrychleji zmenšovat.

Musíme ve sféře státního vlivu výrazně zvýšit podhodnocenou cenu práce a nevyplácenou část mezd v soukromém sektoru odčerpávat progresivním zdaněním.

Musíme prosadit, aby se daně ze zisku platily ve státě, kde zisk vzniká.

Spolu s obnovováním výroby pro vlastní spotřebu chceme, aby se postupně opět zřizovaly státní banky a výrobní kapacity, nebo i družstevní podniky.

Rozkradení a zničení velké části průmyslu je nevratné a proto chceme nahradit chybnou podporu cizích neefektivních a úrovní národa pohrdajících investic podporou tradiční produkce nově zakládaných podniků, nevyjímajíce podniky státní.

Euro nesmí být přijato, určitě ne za stavu, který zavinili politici a Rada ČNB v cizích službách, www.novarepublika.cz/2017/06/euro-nesmi-byt-prijato-urcite-ne-za.html.

Co udělat pro Čechy, Moraváky a Slezany a jejich zem

Češi, Moravané a Slezané mluvili ve školách koncem druhého tisíciletí dost pěkným jazykem, ale pokleslá jazyková úroveň učitelek a hostů i moderátorů v televizi v posledních desítkách let způsobila, že slyšet pěkný jazykový projev je vzácností. K tomu se přidal úpadek všeobecného a odborného školství a rozpad učňovského školství a tak obraz kulturního a dovedného národa se zachoval jen místy na venkově. Dílo zkázy dokončilo povolení skoro stovky soukromých vysokých škol, které nabízejí za vysoké školné získání různých titulů za kratičkou dobu.

Takto připravený národ je dále zpracováván zpravodajstvím na úrovni klamavé reklamy a předhazován zahraničním firmám k využití ve skladech a montovnách.

Žádáme návrat našeho úspěšného školského systému do všech druhů a stupňů škol a uplatnění přísných kriterií při schvalování činnosti vysokých škol a osobnostních požadavků při jmenování jejich profesorů.

Žalostnou úroveň mnoha pedagogů základních škol chceme pozvednout většími nároky na ně a jejich vzdělavatele a posílením rozpočtu ministerstva školství.

Žádáme zásadní omezení reklam a návrat čistého jazyka a objektivních informací do sdělovacích prostředků.

Chceme zastavit dnes běžné zneužívání půdy škol pro politické manipulace.

Nejsme povinni ani oprávněni dávat přednost jakýmkoliv cizincům před našimi občany a jejich právy.

Chceme podporovat naše rodiny s dětmi i samy matky, a řádnou výchovu dětí budeme považovat za plnohodnotnou práci.

Nechceme migranty, které si Merkelová pozvala, aby mohla lacino vyrábět zbytečné zboží a teď se jich chce zbavovat, protože přišli hlavně zabijáci.

Místo ubytovávání migrantů a placení zneužívané podpory bydlení chceme stavět sociální byty a dát příležitost každému našemu občanovi, který se bude řádně chovat a bude se snažit.

Chceme zabezpečit všechny občany ochotné dělat, co mohou a co je třeba, základním příjmem.

Chceme řešit problém Romů a bezdomovců nejméně stejně úspěšně, jako byl řešen za komunistů.

Republika se už nejmenuje socialistická, ale chceme, aby byla sociální

Sociálním státem rozumíme stát, jehož občané tvoří solidární společnost a vláda přejímá odpovědnost za politickou, ekonomickou a sociální prosperitu.

Není to ale výslovně napsáno v Ústavě ČR a to vede ke zpochybňování těch článků Ústavy ČR, kde solidární řešení sice z kontextu jasně vyplývá, ale přesto je popíráno. Vadí to také při tvorbě nových zákonů, ztěžuje to hájení zájmů občanů.

Chceme, abychom byli sociální stát i podle ústavy. Chceme stát, který by umožňoval spokojený život všech občanů dobré vůle.

Je nutné, aby užitečně pracující občané měli životní podmínky, které neomezují jejich výkonnost a umožňují, aby vytvářeli produkci postačující k jejich uspokojení, i k uspokojení všech, kteří pracovat nemohou nebo nemají, jako děti a důchodci.

Bez zdanění chceme ponechat tu část příjmu občanů, která odpovídá základnímu příjmu.

Chceme, aby Ústavou ČR každému občanovi garantovaná patřičná zdravotní péče byla solidárně hrazena z fondů veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím jediné veřejné zdravotní pojišťovny.

Chceme, aby důchody byly financovány průběžně z fondů naplňovaných odvody z platů a mezd tak, aby důstojnost postavení pracovníka po odchodu do důchodu zůstala zachována.

Trváme na tom, že obě tyto sociální jistoty musí být poskytovány bez výmluv a výjimek, jako je různé spoření, komerční připojištění, spoluúčasti a rozdílné úrovně péče.

Peníze na důstojné důchody i zdravotní péči získáme zvýšením ceny práce a tím i odvodů o potřebných asi 45%. Jde o kvalifikovaný odhad kompenzace benefitů, které za komunistů představovaly významný nepodmíněný příjem všech občanů. Stát dotoval mnoho služeb, bydlení, potraviny, dopravu, energii, zboží, školy atd. Tyto dotace zanikly bez náhrady.

Nechceme, aby vrstva majitelů hromadila zisk, který jinak může a má být použit k patřičnému vyplácení mezd, a k řádnému placení daní a odvodů, sloužících k hrazení sociálních úkolů státu a k péči o národní majetek a věci společného zájmu. Podle toho chceme řešit progresivní daňový systém.

Chceme, aby povinnosti i práva občanů byla formulována jednoduše a pro každého srozumitelně, a aby nebylo dovoleno omezovat solidární řešení požadováním spoluúčasti, nebo aby řešení bylo z pohledu občana zdražováno vstupem soukromých peněz nebo komerčním připojištěním a podobně.

Chceme navázat na moudré předky, kteří přišli, například, s vynikajícím řešením péče o zdraví, ošetřit každého podle toho, co vyžaduje jeho stav, a na úhradě se solidárně podílet podle toho, jak je kdo schopen platit.

Jak vybírat za použití rozumu


Výše naznačený program není třeba tajit, protože není určen ke zmanipulování voličů, ale k jejich prospěchu, a každý, kdo ho použije, dělá užitečnou práci.

Sotva se najde volební strana, která by splňovala všechno, co se v předchozích kapitolách žádá. A proto při rozhodování, koho volit, musíme začít tím, že vyloučíme ty, kteří účastí na válečných provokacích a povolností vůči migraci ohrožují samu naši existenci.

Potom srovnáme, zda koumaná volební strana má v programu důležitá ano a ne uvedená zde v předchozích kapitolách. Aspoň třeba v rozsahu „Desatera“, které uvádí OSV. Brzo zjistíte, že nemá, nebo že nenacházíte nic určitého. V tom případě se nedejte zmást líbivým vystupováním představitele té strany a všimněte si, jak vybírá své spolupracovníky a posuďte jejich volitelnost. U známých firem, jako ODS a TOP 09 to nedá moc práce, ani se nebudete muset pokoušet o dialog. Také na KDU-ČSL je spolehnutí, přidají se ke komukoliv, a vždy zajistí aby bylo přijato horší řešení.

Zvláštní případ je ANO. Sám Babiš mate svým inteligentním a pro diváka příjemným projevem a zprvu se zdálo, že problém je jen v Sobotkově neschopnosti vysvětlit mu, že bez progrese daní se ani výborný ministr financí neobejde. Ale stačí se podívat, koho si Babiš vybírá na důležitá místa. Nevojáka Stropnického, aby odevzdal hubený zbytek armády pod velení Wehrmachtu, Jourovou a Teličku pro Brusel, Krnáčovou pro Prahu, Jermanovou pro Středoeský kraj a jako poradce má Vojtěcha, lidem neznámého, toho chce udělat ministrem zdravotnictví. Tak pro pacienty nepřátelského a rezortu neznalého ministra nesehnala ani ODS neblahé paměti. Je děsivé, že ANO má takové preference a tak opravdu hrozí jmenování vlády nebezpečné jak hazardováním s válkou a měkkým postojem k migraci, tak i extrémní sociální bezohledností.

Ve všech programových bodech počítáme s nutností opustit staré dělení na levá a pravá řešení, a požadujeme řešení založená na zdravém rozumu.

K dobré správě státu nepotřebujeme ideologické vedení, ale ochranu před nenasytností motivovanými útoky na programové body zajišťující sociální smír.

34 komentářů :

 1. Pane Mrázku, zrajete jako víno. Vesměs přínosné nápady, ale v politice neplatí idealismus, ale realismus. Volby jsou za dveřmi, takže je třeba volit stranu, která je tomu ideálu nejblíže. To je bezesporu SPD – Tomio Okamura.
  P.S.
  „.. a v případě rozpadu EU vznik Unie slovanských států.“
  Jsem stoupenec vzájemnosti středoevropských států, např. V4, nebo V4+, nebo bez Polska. Jenom bych se vyvaroval to označovat jako spolek slovanských států. To by byl zbytečný zdroj rozbrojů a řevnivosti s germánskými, románskými a ugrofinskými sousedy. Tolik můj názor. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. P.K. Ano souhlas na experimenty není žádný čas nebo už nebudou za 4 roky žádné volby volme SPD.

   Vymazat
  2. Cesko bez Ruska nebude nic
   Horni Dolni

   Vymazat
  3. Jenže Rusko zaniklo právě před 100 lety! - http://iks2010.info/?p=113176

   Vymazat
 2. Volby jsou spolehlivý způsob zamezení demokracie. Na jejich pravidlech málo záleží. Možnost odvolání poslance, který své voliče nezastupuje je jedním z kroků k demokracii. Výkon mandátu nesmí být trafikou, nýbrž povinností při níž poslanec nese na trh vlastní čest.

  OdpovědětVymazat
 3. Pane Procházko 22:18, jak rozpoznáte, že poslanec nezastupuje zájmy voličů? Vaše osobní možná ano, jste si ale dost jist, že jste schopen získat a zvážit všechny informace potřebné k odpovědnému rozhodnutí v potřebné perspektivě? Přečtěte si prosím J. F. Kennedyho "Profily odvahy", zvažte zároveň voličskou úroveň, měřeno třeba diskuzí tady, na NR. Zdravím

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslím že postačuje třeba počet voličů přesvědčených, že je poslanec nezastupuje převyšující počet hlasů, které poslanec získal. O voličské úrovni a odpovědném rozhodování prosím nepište. Musel byste prokázat, že to funguje u poslanců (aspoň u desetiny).

   Vymazat
 4. Považuji za problém, jak se bude programově schopno domluvit 200 poslanců, když každý přijde do parlamentu s jiným programem. A jejich výběr jen podle jejich známosti je dobrý asi pro komunální, nikoliv ale pro celostátní volby. Jak se pak budou sestavovat povolební koalice? Než se dohodne společně nadpoloviční většina jednotlivých poslanců, bude volební období končit. Kdo půjčí poslancům jednotlivcům na volby? Který z kandidujících si půjde na volby půjčit do banky, když nemá jistotu, že ve volbách uspěje a že bude moci takový úvěr bance po volbách splatit? Riskuje totiž osobní krach. To si bude na volby půjčovat každý poslanec individuálně? Těch otázek by se našlo daleko více. Opravdu Vám to připadá jako dobrý nápad? Osobně jsem toho názoru, že je třeba volit podle programů, nikoliv podle osob bez programu (či každé s naprosto odlišným programem).

  OdpovědětVymazat
 5. Bohužel výběr jednotlivých kandidátů má značnou nevýhodu- budou preferovány známé figury a ovlivnění marketingem se silně zvýší.

  OdpovědětVymazat
 6. Protoze myslim, ze v mnoha vecech mate pravdu, budu zde polemizovat s tim, kde se mylite:

  - Je sice opravdu nutne a potrebne zajistit Zodpovednost Zastupitelu Volicum, ale nelze, aby Vetsina mohla odvolat Zastupitele Mensiny, nebot i ta ma pravo na sve primerene zastoupeni... (Dalsi mozny system je evidence hlasu volice a moznost jeho zmeny pro jineho Zastupitele kdykoliv v prubehu obdobi. Nutnost "tajnosti" voleb je nebezpecne a chybne dogma. viz Transparentní demokracie, k diskusi jindy...)

  - NATO a EU - mate zcela pravdu.

  - "organizace připouštějící násilí a nerovnost práv žen a mužů" . Rovna "práva" snad. Rovne "schopnosti" ale jsou jen Mytus. Muzi maji vetsi mozek a vice spoju mezi hemisferami a maji silnejsi svaly. Ne vsichni, ale statisticky velmi vyznamna vetsina.
  Ano, velka cast zen je sice alespon tak dobra, jako prumerny muz, ale potrebujeme jako spolecnost, aby zeny MÍSTO materstvi zastavaly funkce prumernych muzu ?!
  Kvoty pro zastoupeni zen ve vedoucich funkcich jsou velmi destruktivni. Zeny jako prirozene submisivni jsou mnohem snaze nastrojem sedych eminenci, a kdyz analyzujete deni v Evrope, zjistite, ze za vetsinou Chyb (za temi zavaznejsimi) stoji prave zeny... (Merkel, May, Mogherini, atd).
  Tedy rovna "práva" ano, ale neexistuje zadne "Právo Vládnout" !

  - Exekutori umoznuji pujcovat si, nejen ale zejmena na investice. Jsou sice velmi neprijemni, ale nutnost mit "ručitele" na kazdou pujcku jako kdysi, dokud nebyli exekutori, vyznamne blokuje moznost si pujcit na investice a blokuje celou ekonomiku, protoze snizuje kupni silu populace... Zruseni "exekutoru" je sice velmi popularni (populisticke), ale melo by to dusledky, ktere zrejme nedohlednete?

  - zrusit "soukromé vlastnictví přírodního bohatství" ? Ovsem "půda" je take prirodni bohatstvi, ta predevsim. Chcete zrusit i soukrome vlastnictvi zemedelske pudy ?! (A vsechny Kulaky posleme do Gulagu...)

  - "zbytku majetku veřejného zdravotnictví" -- tim myslite univerzitni nemocnice ? Protoze veskere ostatni zdravotnictvi a predevsim vsichni prakticti lekari jsou dnes soukromnici...

  - "nedostatečné opravování ceny práce" - nakonec nam pred migracni invazi pomohlo predevsim to, ze jsme "chudí pracanti"...

  - "schvalování činnosti vysokých škol". Nektere soukrome VS jsou velmi nekvalitni, ale nektere jsou naopak prinosnejsi a lepsi, nez verejne skolstvi, ktere je pod silnym Dogmatismem "Scientistu" (cimz nemyslim pochybnou cirkev tohoto jmena, ale uctivace "Vědci zjistili, že"...).
  Napriklad Montesoori a Waldorfske skoly maji svou nezastupitelnou ulohu, jejz vyznam zatim nedohlednete, a bylo by velmi zlé je totalitne zakazat...
  Nemuze "Lidskost" urciteho typu vzdelavani posuzovat komise, slozena z "Titulářů", vyznavajicich jen tituly ...

  - Cirkevni restituce - stat by MĚL platit Cirkve tak, jako plati skoly, divadla, muzea nebo sport. Take by mel financovat vsechny opravy duchovnich staveb, protoze cirkve naramne vzdelavaji a zjemnuji nemalou cast populace. Tzv. "Cirkevni restituce" predevsim okradly cirkve zrusenim jejich podpory za pouhych tricet let od ted. Ne, nemely by cirkve platit jen verici.
  Pokud si myslite, ze 2 Mld rocne, ktere stat cirvkim vyplaci na platy Kněží a funkcionaru, jsou hodne nebo ze jsou neuzitecne, nerozumite narodni ekonomii. (pro srovnani, na dividendach tece do ciziny 300 Mld rocne, solarni tunel 40 Mld rocne, kurzove ztraty atd. Restituce za 2 Mld rocne jsou "prd".)
  Opravdu si myslite, ze "Vatikán" se cely třese na "Drobné" od ceskeho lidu a vlady ?!

  ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...

   - "podporovat naše rodiny s dětmi i samy matky" ...
   Chcete podporovat Rodiny NEBO samy matky ?! Podpora samo-matek vede k nejhorsimu rozpadu zapadni spolecnosti, k rozpadu rodin. Dnes jiz temer polovina deti se rodi v nekompletnich rodinach, protoze to je az prilis snadne...
   Neprimerena podpora takovych samo-matek je zlocin proti Civilizaci... (to by bylo na delsi diskusi)

   - "spokojený život všech občanů dobré vůle" se velmi tezko definuje. Co je "spokojený" ? Co je "dobrá vůle" ? Je ta nebo ona "vůle" dost dobrá ? Kdo to posoudi ?

   - "užitečně pracující občané" - co je to "užitečně" ?!
   Nepodmineny zakladni prijem by umoznil, aby se dost lidi mohlo venovat takovym cinnostem, ktere sice nejsou nijak lukrativni, ale mohou byt celkem prospesne - treba pecovatelska sluzba, zvelebovani verejneho prostoru, vyuka atd...
   Akce "Z" byla take dobry koncept.
   To "nepodmineny" je v tom celkem dulezite, ze to nezavisi na konformite s nejakou ideologii, nemusi se nic byrokraticky dokazovat...

   Predevsim proto sem zrejme privedli demoverzi invaze budižkničemů, ktera by nastala, kdyby se nekde zavedl takovyto nepodmineny prijem.

   - "jediné veřejné zdravotní pojišťovny". Prave VZP je nejvetsi arogantni byrokrat ve zdravotnictvi, smejdi jsou to! A jsou arogantni proto, ze kazdemu lekari je jasne, ze bez VZP je nula, a podle toho se chovaji...


   ---
   Velmi mnoho myslenek, ktere predkladate v clanku, je spravnych, ty jsem nijak nekomentoval...

   PAS

   Vymazat
  2. Stat nema pravo si vydrzovat cirkve
   Horni Dolni

   Vymazat
  3. > 7:49
   Jako krestane jsme, i v tehle absurdne-ateisticke zemi srovnatelne snad jedine s Chinou, nezanedbatelna kulturni mensina a mame take svoje prava.

   Pokud stat plati na Muzea a Divadla, do kterych chodi mene lidi a jsou mene uzitecna, pokud plati Sport, kde masovy sport dela z divaku dobytek a ze sportovcu reklamni agenty,
   tak by mel prispivat i na Cirkve, ktere zjemnuji nas verici obcany... (pokud to nechapete, srovnejte si lidi, co vychazi v nedeli z Kostela, s temi, co vychazi v sobotu vecer z Klubu, nebo s Rowdies vychazejicimi z fotbaloveho utkani. Pokud nejste zaslepeny, musite videt ten rodil... Pozn - musite si vsimnout nejen toho, co je videt, ale i toho, co tam naopak neni...)

   Ohledne zdravotnich pojistoven - odeslat vyuctovani do ruznych pojistoven zabere lekari cca 20 minut mesicne, a nejvic casu zabere VZP, protoze ma debilni webovy portal, kdezto ty "male" pojistovny se dohodly a maji spolecne IT-friendly reseni.
   Zamestnanci zdravotnich pojistoven, podobne jako 40k statnich zamestnancu, ktere podle V.Kal. tzv. "zbytecne" zamestnala CSSD (coz zpusobilo rust za posledni 4 roky, ne Babisuv vyber dani!), podobne jako Knezi a Biskupove v Cirkvich, vytvareji a posiluji Stredni tridu.
   (Zkuste si vzpomenout nebo neco precist o problemu soucasneho Zapadu, kterym je upadek stredni tridy)
   Tihle urednici nejsou zadni oligarchove, obvykle dobre plati dane, a tyhle penize utrati u zdejsich obchodniku a remeslniku, takze se jednak nikam neztraceji, a ozivuji celkove ekonomiku.
   Zaroven tim, ze je zamestnal stat, snizil tlak na pozice zamestnancu u soukromniku a umoznil tak lepsi rust mezd v soukrome sfere a nizsi nezamestnanost.
   Ti tzv. "zbytecni" statni zamestnanci jsou win-win reseni pro narodni ekonomiku i pro lidi obecne, nehlede na to, jestli to nejaky tluchuba pochopi nebo ne...

   Ohledne zdravotnictvi - 360 Mld rocne. Lekari jako stredni trida jsou ekonomicky prospesni, ale bohuzel zdravotni sestricky jsou "pracujici chudoba" a jejich postaveni by se rozhodne melo jeste zlepsit. I nakupy ruznych technologii jsou narodne-ekonomicky prospesne, ale problem je s cenami leku, ktere prospivaji jedine nad-narodnim oligarchum a tecou do ciziny.
   V zajmu farmaceutickych gigantu neni zdravi populace, ale optimalni odber leciv od neustale nemocne populace. Proto treba pomoci ockovani nici imunitni system deti a vytvareji autisty a diabetiky atd, na zapade zatim vic nez zde...
   Jedna aktualni ukazka za mnoho:
   http://www.infiniteunknown.net/2017/08/12/new-fda-approved-hepatitis-b-vaccine-found-to-increase-heart-attack-risk-by-700/

   PAS

   Vymazat
  4. Pro 23:23 - církve jsou nositeli náboženských ideologií, o jejichž pravdivosti nejen přesvědčují, ale které vnucují, mnohdy podprahově, mnohdy za zneužití mezních životních situací, co nejširší veřejnosti. Považuji za, když už ne protiprávní, za nejméně nemravné takovou činnost podporovat z veřejných prostředků, když jejich zdrojem jsou z velké části ateisté, když t. zv. veřejně prospěšnou činnost církví, což není šíření církevních ideologií, tedy charitu apod., může a měl by v racionální podobě zajišťovat stát a to bez prostředníků, kteří si za státní peníze nejen přihřívají, ale rovnou si, pro sebe, vaří polívčičku. To nevidíte nebo vidět nechcete?

   Vymazat
  5. 10:11 cirkev zavrazdila vic lidi nez komunisti

   Vymazat
  6. Anonymní14. srpna 2017 1:37
   „- Je sice opravdu nutne a potrebne zajistit Zodpovednost Zastupitelu Volicum, ale nelze, aby Vetsina mohla odvolat Zastupitele Mensiny, nebot i ta ma pravo na sve primerene zastoupeni...“
   Jak chcete ty menšiny s právem zastoupení definovat? To by také nemuselo stačit ani 500 zastupitelů. Jsou menšiny národnostní (kolik jenom je národností v Česku), jsou menšiny stoupenců různých vír (těch je u nás také pár desítek a další můžou vznikat), jsou menšiny profesní (kolik je u nás různých povolání), jsou menšiny vyznavačů různých sportů, jsou menšiny provozovatelů různých koníčků, jsou menšiny sexuálních orientací, atd. atd.
   S tím právem zastoupení, asi budete muset ubrat.

   „(Dalsi mozny system je evidence hlasu volice a moznost jeho zmeny pro jineho Zastupitele kdykoliv v prubehu obdobi. Nutnost "tajnosti" voleb je nebezpecne a chybne dogma.“
   Váš systém by asi vnesl do politické scény pěkný zmatek. Aby kdykoliv, bez vyjádření důvodu, mohl být kterýkoliv vládní politik odvolán z vlády, podle toho, jak by se pohybovaly tekuté písky okamžitého mínění. V referendu by byly důvody vyjádřené a chyby popsané, aby s nimi byli všichni voliči seznámeni a politik se k nim také mohl vyjádřit. To je demokracie, Váš systém je ruleta.
   Tajnost voleb je také základem demokracie, nepovažoval bych to za nebezpečné a chybné dogma.

   „Muzi maji vetsi mozek a vice spoju mezi hemisferami a maji silnejsi svaly. Ne vsichni, ale statisticky velmi vyznamna vetsina. ..“
   Dosti primitivní pohled na lidské schopnosti. Kromě fyzické síly a IQ, existuje ještě sociální inteligence, schopnost politikaření a další dovednosti sociálního tvora člověka.
   Sice nesouhlasím s nějakými direktivními kvótami na obsazování funkcí, ale také nesouhlasím, že ženy v těch funkcích nemají co dělat. Vše závisí na schopnosti a vůli konkrétního jedince.

   „- Exekutori umoznuji pujcovat si, nejen ale zejmena na investice. Jsou sice velmi neprijemni, ale nutnost mit "ručitele" na kazdou pujcku jako kdysi, ..“
   Není navrhováno zrušení exekucí, ale ukončení mafiózního stavu v oblasti soukromých exekutorů. Není přípustné, aby za dluh několika desetikorun (nezaplacení jízdného), vyskočily splátky na desítky tisíc korun. Hlavně na „výdaje“ soukromých exekutorů.

   „- zrusit "soukromé vlastnictví přírodního bohatství" ? Ovsem "půda" je take prirodni bohatstvi, ta predevsim. Chcete zrusit i soukrome vlastnictvi zemedelske pudy ? ..“
   Jsou státy, kde není povolené prodávat půdu cizincům. Nebylo by na škodu, se také mezi ně zařadit.

   „- "zbytku majetku veřejného zdravotnictví" -- tim myslite univerzitni nemocnice ? Protoze veskere ostatni zdravotnictvi a predevsim vsichni prakticti lekari jsou dnes soukromnici...“
   Tím můžou být míněny krajské fakultní nemocnice. Uchránit je před privatizací, je důležité.

   „- Cirkevni restituce - stat by MĚL platit Cirkve tak, jako plati skoly, divadla, muzea nebo sport. Take by mel financovat vsechny opravy duchovnich staveb, protoze cirkve naramne vzdelavaji a zjemnuji nemalou cast populace.“
   To by bylo možné za předpokladu, že církve navrátí budovy do vlastnictví státu. Stát nemůže financovat opravy a zhodnocování cizích majetků. Jakási výjimka je u památkově chráněných majetků. Také by měly skončit neoprávněné daňové úlevy na podnikání církví. Trh má být nepokřivený.

   „Tzv. "Cirkevni restituce" predevsim okradly cirkve zrusenim jejich podpory za pouhych tricet let od ted. Ne, nemely by cirkve platit jen verici.“
   Zde bych prosazoval nápravu toho „poškození“ církví a restituce zrušil.

   „Opravdu si myslite, ze "Vatikán" se cely třese na "Drobné" od ceskeho lidu a vlady ?!“
   Zda se Vatikán třese nevím, ale ty peníze přijímá do svých bank a spekuluje s nimi. Z toho důvodu církve v Česku neopravují své majetky, neboť „Drobné“ jsou v bankách Vatikánském státu.
   P.K.

   Vymazat
  7. Vazim si konstruktivniho nesouhlasu...

   > 10:55
   Cirkev krome toho, ze supluje charitativni funkce statu, predevsim zjemňuje sve verici.

   Ono to proste funguje, kdyz jednou za tyden vsichni recitujeme: "Lituji, ze casto hresim, myslenim slovem i skutkem", kdyz si opravdu ze srdce clovek preje byt lepsi a afirmativne si to potvrzuje.
   Nehlede na to, do jake miry to u koho funguje a proc, statisticky to velmi vyznamne ty lidi zlepsuje po lidske charakterove strance.

   Neni to o tom, jestli maji Kosmologickou Pravdu Cirkve nebo Vedci. (a protoze jsem vedecky i nabozensky heretik, tak _vim_, ze Vedci Pravdu nemaji a siri Dogmata, ktera jsou nejenom nepravdiva, ale i skodliva. Nejen velky tresk nebo samovolna evoluce. Zejmena o tom, ze by Homo Sapiens Sapiens byl tou nejvyssi formou, ktera neni nikomu a nicemu vyssimu nijak zodpovedna. Na tomto zalozeny individualismus a sobectvi jsou nebezpecnejsi, nez leccos dalsiho...)

   Jestli Cirkve nekoho povrazdily ve valkach? Dokud mely politickou moc, byli to Politici v radach Cirkve, kdo vedl Valky. Nyni jiz davno odesli za Moci jinam... A ovsem nejvic obeti maji na svedomi (o nekolik řádů!) zide, jak v Gulagach (Velke Ukrajiny jmenem SSSR), tak v obchodu s otroky, tak v USraelskem imperialismu, nebo pomoci svych loutek jako ISIS a Mujahedeeni (pokud treba ti posledni nejsou jasni, tak konkretne Wahhab i Saud, kteri znicili Islam do dnesni zrudnosti, jsou zidovske rody... je libo URL?)

   ...

   Vymazat
  8. ...
   > 13:07
   Mensiny, konkretne - treba nam znamy pan Kalousek. Nesnasim ho, a znam mnoho lidi, rekneme i velkou vetsinu, ktera by ho nejradsi odvolala a poslala ne-li "do teplaku", tak aspon do "fabriky".
   Jenze zastupuje urcitou cast jemu podobnych Smejdu a je zrejme jejich dobrym zastupcem a i oni maji pravo na to, aby jejich hlas byl slyset.
   Proporcionalne jejich poctu.
   Ano, i mnohem mensi mensiny maji pravo byt Slyseny vcas, aby nemusely kricet na Namestich. (Ovsem Slyseny neznamena Poslechnuty, nebo alespon ne tak, aby to usurpovalo protichudne zajmy "Vetsiny".)

   Ten system Transparentni demokracie jsem si nevymyslel, je vice ruznych skupin, ktere to maji vymyslene spis po technicke strance, ja to akorat jinak pojmenoval a zastituji a zduvodnuji to Ideologicky (coz i v jednoduche verzi je na delsi psani).


   Ohledne zen, jejich volebni preference jsou systematicky posunute nespravnym smerem, jak vyplyva ze statistik, kde se tim zabyvaji. S tim mozkem a svaly jsem zminil veci, ktere se daji objektivne _změřit_.
   Je ovsem treba rict, ze Civilizace znamena predevsim Patriarchat, ktery je jeji prvotni pricinou i hnaci silou. Zrusenim Patriarchatu dochazi i ke zruseni Civilizace, k uvolneni Mravu, ke zniceni Rodin, k podpore Uchylnosti, a predevsim a vzdy k Vitani Invaze Hrubych Najezdniku.
   Civilizace vznikla tak, ze my, inteligentni beta-samci, jsme se dohodli, ze spolecne budeme vzdorovat gorilam alfa-samcu pomoci Prava, pomoci Manzelstvi zajistime, aby vsechny zeny nenasledovaly svou prirozenost sukat toho nejsvalnatejsiho primitiva, a diky tomu se postupne rozvinula a vyberove preferovala Inteligence nad Silou.

   Muzi _mohou_ byt Moudri, nejen ve vlade, (zejmena tedy z Inteligentniho mladika se muze casem stat Moudry starec, pokud k inteligenci ziska i zkusenosti). Vudci zeny jsou mnohem casteji jen Vychytrale.
   Jiste ze jsou i vyjimky, bohuzel politicky boj preferuje Vychytrale nad Moudrymi...
   Jako volic se muz rozhoduje spis "mozkem" a zena spis "srdcem" a je proto mnohem snazsi ji zmanipulovat. (Samozrejme to myslim statisticky jako vyznamnou cast, vyjimek je mnoho. Jenze ve Volbach vladne predevsim Statistika.)

   Pisete: "Vše závisí na schopnosti a vůli konkrétního jedince". Ano, nejvetsi sanci uspet maji ti Všehoschopní.

   Shrnul bych to jednim ze zakladu České historie: "Běda mužům, kterým žena vládne".


   "státy, kde není povolené prodávat půdu cizincům" - jsme i my, Ceska republika. Kdyz si proctete treba smlouvu CETA, na konci jsou vyjimky pro jednotlive staty a u Ceske republiky je prave tohle zminene... (akorat ze se pak pouziji "Bili Kone" nebo ruzne "ziskovky" NGO, obejit se da leccos)

   Jen jsem narazel na to, ze zdanlive bohuliba veta: "vyloučit soukromé vlastnictví přírodního bohatství" kdyby se dala takhle do Ustavy, tak ji drive nebo pozdeji nekdo zneuzije.
   (A ovsem ano, zemedelskou pudu by mel vlastnit Narod a vsem Zemedelcum by mela byt Pronajata za symbolicky poplatek nebo dokonce s Dotaci, ale jen dokud se o ni spravne staraji... To az jednou nekdy, na to Doba zrejme jeste neuzrala...)


   Cirkve - je zcela spravne, ze pecuji o Kostely, ktere byly vybudovany pro verici, ale je to i nase spolecne Kulturni Dedictvi a je v zajmu vsech i cirkvi, aby o ne bylo dobre pecovano.

   A nemyslim, ze by mnoho penez z tzv. "restituci" proudilo do Vatikanu. Opravdu si myslim, ze vetsina z nich se otoci jako platy "doma" v republice... Mimochodem, kneze platil stat i za Socialismu...
   Rozhodne by se cirkev nemela zabyvat podnikanim nebo dokonce spekulacemi, mela by se zabyvat zuslechtovanim lidi...

   PAS

   Vymazat
  9. Jeste trochu doplnim to o Zenach ve Vlade:

   V Evrope - Merkel, katastrofa Evropy, je loutkou USraelskych Oligarchu. Je otazka, jestli by to dopadalo jinak, kdyby na Nemeckem trunu sedel politik formatu H. Kohla...? Mogherini je nevyrazna, srovnejte treba s Lavrovem nebo Tillersonem... Svedske feministky, jejichz jmena ani neznam, jsou opravdu silene.
   Je jedna dobra politicka na vrcholne funkci v Evrope - Beata Szydlo. Ovsem i ta je loutka v rukou Kaczynskeho...

   V Cechach - predsedkyne asociace kraju, jejiz jmeno si nepamatuju, ovsem ani jeji ciny si nejak nepamatuju... Ve srovnani s Michalem Haskem, vyraznou Osobnosti, ktery v zajmu Lidu prilis slapal na paty Vlade, leve i prave, ji tam dosadilo hnuti A. prave proto, ze je takova nevyrazna a neplete se jim do cesty...

   Pani Jermanova, je tam co je, nebot je to pekna a mila pani. Pamatuji si ji naposledy na fotografii, kdyz u ni byl Milos Zeman, mela v naruci peknou kytici a cela z ni zarila stestim. Jenze je ponekud smutne, kdyz se da prizen politicky legalne koupit Kytici, a kdyz se da prizen volicu presvedcit peknym oblicejem...

   Obecne by bylo potreba, aby se ponekud otocilo spolecenske Paradigma a nebylo Vrcholem uspechu pro Zenu nejaka Funkce, at uz politicka nebo vykonna, ale aby to opet bylo Materstvi.

   Az prilis mnoho zen jde za uspechem na vysokou skolu, vetsinou nejaky bezcenny humanitni obor "s papirem". Velmi mnoho mladych zen diky uvolnenym mravum preleta od jednoho alfa-samce k druhemu, a az kdyz jsou ve veku, kdy je temer pozde myslet na Rodinu, se nekde "usadi"... Čest vsem vyjimkam!

   Ovsem biologicke hodiny biji neuprosne, a zatimco muz si muze dovolit "preletat" nebo studovat a zalozit rodinu po tricitce, u zen to je jine.

   Populacni rust se reguluje predevsim vzdelanim zen. V Africe je tedy potreba predevsim nahnat zeny do skol, a v Evrope ponekud vyhnat zeny z Univerzit (nebo zkratit studium, aby nestravily nejlepsi leta v lavici) a z Politiky, protoze muzi za ne deti rodit nebudou. (Jiste ne nejakym narizenim, ale zmenou nahledu na to, v cem spociva Prestiž a Role Ženy.)

   (Tohle vsechno jen jako statisticky vyznamne trendy, jiste je velmi mnoho vyjimek.)

   A ovsem jiste je mnoho zen velmi prospesnych nejen v materstvi, ale i ve Vzdelavani nebo v Péči ruzneho druhu, protoze svou Duší mohou predat mlademu cloveku mnohem vice Dobra, svou Láskyplnou Péčí pomahaji uzdravovat tela i duse pacientu...

   Role Zen je velmi prospesna a nezastupitelna a je skoda, ze jimi zapadni civilizace plytva na zastupovani roli prumernych muzu...

   ---
   Omlouvam se, ze jsem tim ponekud odbocil od tematu, snad jen jako ukazka, ze diskuse o postaveni Zen je nejen legitimni, ale i potrebna pro preziti Zapadni Civilizace...

   Vymazat
 7. Volím SPD a Přímou demokracii.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:10 a dovedeš si vůbec představit, jak by ta "přímá demokracie" po Okamurovsku fungovala? Kdyby, kdo a jak by se toho zmosnil? Z bláta do louže!

   Vymazat
  2. Anonymní14. srpna 2017 11:01
   Přímá demokracie po Okamurovsku, představuje větší zapojení občanů, do správy věcí veřejných. Ne jenom jednou za čtyři roky někoho zvolit a po celé volební období jen nečinně přihlížet, jak ti zvolení činí něco zcela jiného, než slibovali. P.K.

   Vymazat
  3. 11:57 otázka zněla jak to bude fungovat, ne co si od toho kdo slibuje. Tušíte co obnáší vykonávat funkci starosty, neuvolněného radního, zodpovědného zastupitele? S jakým objemem informací, s jakými znalostmi by měli pracovat? Milej PK, jak například Vy máte sestudovaný alespoň zákon o obcích? Já vím, že 9 z 10ti občanů nerozliší městský úřad od samosprávy, já vím, že rozpočet města před a po schválení nahlédlo 1,7 % těch, kteří z okruhu města nahlížejí "Drbnu". Já vím, že k návrhu územního plánu města se vyjádřli pouze vlastníci pozemků, aby je posunuli k mezi zastavitelné, tedy zvýšili jejich třžní cenu. Nikdo jiný ani muk, náhledy do návrhu téměř žádné ... ostatně, jak dalece znáte stavevní zákon a sledujete jeho novelizace? Domlumme si hru na přímou demokracii simulací situací. Jestliže tady obhajuju nula cenzury, anonymitu, je to blízké přímé demokracii a výsledek máte před očima. Jen pan Dvořák ale může vědět, kolik dušiček sem přistupuje a jen on ví, kolik komentů smazal aniž zanecha příslušnou hlášku ... To jen pro představu o terénu, nic ve zlém.

   Vymazat
  4. Anonymní14. srpna 2017 12:46
   „To jen pro představu o terénu, nic ve zlém.“
   Je to diskuze, neberu to ve zlém. Jenom si myslím, že to, že má nějaký starosta nebo zastupitel nastudovaný Zákon o obcích, neznamená, že ho nebude svévolně porušovat. Pro tyto případy by zde mělo být referendum na odvolatelnost těchto politiků.
   Bude-li mít referendu tuto sílu, domnívám se, že se občané o situaci zajímat budou. P.K.

   Vymazat
  5. Anonymní14. srpna 2017 12:46
   „Jestliže tady obhajuju nula cenzury, anonymitu, je to blízké přímé demokracii a výsledek máte před očima.“
   Tady srovnáváte nesrovnatelné. Diskuze zde nemůže nic změnit a všichni to víme, ale přímá demokracie věci měnit může a také to budou všichni vědět. Proto k tomu bude jiný přístup. P.K.

   Vymazat
  6. Pridam jedno z drivejska, kdy jsem vysvetloval Transparentni demokracii.
   Dekuji zde 12:46 za konkretni ukazky, proc je potreba, aby vladla Dobra Elita...

   -----
   Nejlepsi forma demokracie je skutecna Zastupitelska Demokracie, neboli vlada Důvěryhodných Elit.

   Soucasny stav se tak jen podvodem nazyva, ve skutecnosti to je Volena Tyranie, vlada Špatných Elit.

   Přímá demokracie je vlada Průměru teoreticky, ve skutecnosti to je ale Vláda Davu, ovladaneho Médii.

   Duveryhodni Zastupitele budou tehdy, az bude moci volic kdykoliv odvolat Důvěru ve sveho Zastupitele a dat ji nekomu jinemu. Tim se zajisti, ze jakykoliv Šmejd okamzite ztrati duveru a nebude zastupitel, naopak ten, kdo bude Zastupitel, bude mit Důvěru svych Voličů, ktere bude opravdu zastupovat, a ne jako dosud zneuzivat jejich hlas k posluhovani Lobbyistum. (Bude se to zrejme jmenovat "Transparentní Demokracie", je to dost IN...)

   Nemuze ale odvolavat zastupitele nekdo, koho ten clovek nezastupuje, a _kazdy_ ma pravo na to byt primerene zastupovan, takze i Šmejdi budou mit sveho zastupitele Arcišmejda, je to jejich prirozene pravo, ale bude v mensine.
   Vetsinovy volebni system, ktery prosazuje Okamura, je presne to, co nefunguje v Britanii a ve Francii, ze treba Macron "na pochodu" s podporou peknych 30% z poloviny naroda ziska 75% kresel v parlamentu, protoze v kazdem okrese bude jeho zastupce nejsilnejsi z mistni změti...
   Nelze odvolavat zastupitele vetsinou hlasu v danem okrese, protoze by mensiny ztratily sve zastoupeni zcela.

   Referendum - o dulezitych smlouvach ano, o beznych zakonech to je zbytecne a skodlive. Jenze tak jako tak je dulezite, kdo a jak to pripravi az na ten konec, na kterem bude stat ANO/NE - a jsme zpatky u potreby Duveryhodneho Zastupitele.

   A ovsem na Kvalitní Rozhodování je potreba nadprůměrný člověk, se skupinou poradcu, kteri se tomu celkove venuji. Delnik, co prijde domu vecer z prace, Tonda z Hospody nebo Mamina od Plotny nemuzou delat kvalitni rozhodnuti: i kdyby na to meli IQ, tak ale te problematice nevenuji dost Času. Kdyby tomu venovali dost casu - kdo pak bude Pracovat ?

   Maji Čas a mnozi i IQ jen na prumerna rozhodnuti podle Emocí a podle toho, co jim nejaky sedmilhář v Médiích podstrci, co si prectou na plakatu...

   Takze zpatky k Transparentni Demokracii - zastupitel bude kvalitní Elita, ktera bude Důvěryhodná. Jakmile se ukaze, ze je nekdo Šmejd nebo neplni Sliby, ktere dal, tak ho jeho vlastni volici odvolaji tim, ze si vyberou nekoho jineho, kdo je bude Zastupovat, a nasledujici tyden (nebo jednou mesicne?) dany Šmejd skonci a bude od nej pokoj... Velmi rychle tam zustanou pouze Čestní a Kvalitní Zastupitelé (Důvěryhodná Elita), kteri nebudou mit prilis prostoru na netransparentni Lobbying, i kdyz urcita mira Lobbyingu - prosazovani Stavovskych zajmu, je potrebna a uzitecna, ale bude take Transparentni, aby i volici vedeli, proc se jejich Zastupitel rozhodl tak, jak se rozhodl, protoze urcita cast pozadavku Lobbyistu taky ma smysl ...

   Zaroven pujde omezit moc Soudců nad Politiky a Exekutivou, protoze soud budou delat rychle Voliči - odvolanim Nekvalitního Zastupitele - bud nebyl dost inteligentni, nebo nemel dost moralku, Lid ho odvola ale Soudce uz ho nemusi soudit za Pochybení jako ted, kdyz Soudy nahrazuji demokratickou Kontrolu...

   ...

   A ovsem Strany - zejmena pokud maji demokratickou zakladnu, pomoci ktere vyberou Lidi, kteri jsou s programem te Strany kompatibilni a spolu-straníci jim věří, maji urcity vyznam. Je to - i dnes, o necem jinem, nez kdyz si Oligarcha nebo Osvicenec (Okamura) zvrchu vybere svuj Tým, ale nema prilis moznost je overovat a tezko za ne muze nest Zodpovednost - viz jak se Okamuruv Tým brzy rozpadl - protoze Zvrchu to delat moc nejde, Zdola je to obvykle lepsi - maji lepsi prostredky na vylucovani Šmejdů ze sveho stredu, kde zvrchu Osvicenec by se spis skodlive Slitoval...

   -----
   Jen na okraj podotknu, ze ale v techto volbach, kdy jde o odvraceni Invaze, zvazuji volbu Okamury jako 1. ze 3 moznosti, protoze je dobry Vlastenec, i kdyz nesouhlasim s jeho verzi P.D.

   Vymazat
 8. V článku není napsáno zrušit půjčky a exekutory ale půjčovat na reálnou záruku za nejnižší úroky a státní exekutory. Současný stav exekutorů je děsný. Ze školství odešly kvalitní učitelé do soukromé sféry za vyššími platy a tam částečně upadly, protože proč vyhazovat dobře platícího žáka. Takže školy jen státní a dobře placené kvalitní učitele. Církevní majetek má být státní, protože vznikl z práce občanů a má být ve zprávě církví a jako každý státní majetek, každý rok audit hospodaření a zisk povinně reinvestovat. Spokojený občan je pohádka, jde o zajištění základních lidských potřeb i pro občany kteří se nedokáží prosadit v systému a také o regulaci parazitů všeho druhu. Zdravotní pojišťovna byla jen jedna bez tak mohutného aparátu protože mnoho povinností vyplývalo ze zákona a nebylo nutno stále někam chodit a škemrat. Jaké bylo vyžití bez velkých prostředků ve sportu, branné výchově, lázeňství a podnikových dovolených. Někdo řekne že komouši kradly ale nikam to neodeslaly, zůstalo to ve státě. Jakékoliv vyvádění majetku do zahraničí musí být zdaněno minimálně 80%. Atd atd.

  OdpovědětVymazat
 9. I vy optimisté, v jistém městečku došlo k politické změně, když dotehdejší věrchuška, např. uskutečňovala neveřejná jednání zastupitelstva (secvičné), při řádných jednáních zastupitelstva veřejnosti zakazovala pořizovat zvukový záznam, diskuzi z přítomné veřejnosti připouštěla pouze na závěr celého jednání, kdy vlastníkům nemovitostí v katastru právo vystoupit upíral, zápisy z jednání Rady považovala za tajné, elektronická úřední deska byla vedena neúplně s tvrzením, že není rozhodující, i když zákon už stanovil jinak atd. atp. Volbami došlo ke změně, diskuze veřejnosti na jednání zastupitelstva je otevírána ke každému bodu vždy před hlasováním o věci, na městských www je dostupný jeho hlasový záznam, jsou tam zápisy jednání Rady, samozřejmě i z jednání zastupitelstva... , co se stalo? Po prvním náporu je návštěvnost jednání sporadická stejně, jako přístupy k daným dokumentům na městském webu. I když jsou všechny podklady k jednání zastupitelstva předem na webu k dispozici, nikdo k věci připravený formulář během dvou let nepoužil. Ovšem, v hospodách se camrá, tomu i onomu se podkládají kdejaké hříchy. Bez zájmu o dostupné informace, bez znalosti věci, zákonných omezení, možností samospráv, pravomocí, finančních možností ... rozpočet města, koho to zajímá? O práci v komisích samosprávy zájem není a obsadit kandidátky do zastupitelstva byl a bude problém. Jak velká nebo malá musí být komunita, aby mohla fungovat, jak vy si to představujete? To je ta otázka! Možná, mrkněte na distribuci IQ ve společnosti. Napsáno z autentické, mnohaleté zkušenosti. A nejsem z těch neúspěšných. S pozdravem všem

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pekny argument ze zivota pro to, ze vladnout ma Dobra Elita, protoze bezny (prumerny) obcan na to nema Čas ani Kapacitu.

   Ovsem pokud vladne Špatná Elita, ktera bez jakekoliv Zodpovednosti ke svym Volicum muze skodit a nebo jednat tajne a nebo ve prospech Zajmovych skupin proti Lidu, bude lepe drive nez pozdeji vymenena...

   Je predevsim potreba vykorenit Závist v Lidu, a Pýchu, tak aby uznali, ze tomu do detailu sami nerozumi jako ten, kdo je opravdu Dobrý a Čestný, a ovsem ze si primereny Prospech (Plat) ze sve Funkce plne zaslouzi, pokud ji dela Dobre...

   PAS

   Vymazat
 10. Cena voleb dnes a dříve? Jedny za 18 a druhé za 20 bez 2.
  Koaliční vlády, které vzejdou z tzv. voleb jsou vždy souborem loutek v rukou oligarchů, kteří určují všechny kroky vládnoucích a nemála i "opozičních politiků". ANO má jednu, ale za to velkou přednost: jeho lídrem je oligarcha, který vstoupil otevřeně a ne přes své loutky do politiky. Víme tedy co chce, kam směřuje. NYNÍ JE POTŘEBNÉ VOLIT ANO TAK, ABY VLÁDLO BEZ KOALIČNÍCH PARTNERŮ! Nedávat šance na pozdější výmluvy, že ne já, ale ten druhý v politice - Výmluvy, výmluvy... VOLTE ANO, volite průhlednou politiku.
  Současný soustředěný a trvalý útok vedený proti Babišoví a ANO ze strany soc. dem, lidovců, ODS a TOP 09 je průhledný diktát oligarchů, ovládajících politické loutky těchto partají. Navíc je to umocněno zkorumpováním některých sil, jejichž úkolem je likvidovat Babiše a ANO pomocí soudců. Stejně možné je, že titíž lidé sáhnou k jeho zavraždění. Tak jsou zaúkolování političtí a další poskoci oligarchií.
  ČEKEJTE, ŽE BOJ PROTI BABIŠOVI BUDE PŘITVRZEN,"VEŘEJNOPRÁVNÍ MEDIA" STOJÍ NA ČELE ŠTVANICÍM PROTI BABIŠOVI A TAKÉ ZEMANOVI. I TEN JE VELKOU PŘEKÁŽKOU LOUTKOHERCŮM Z ŘAD OLIOGARCHIE.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Babis ze neni horsi nez ostatni ?!

   Gangster oligarcha, jeden z nejvetsich a nejuspesnejsich zlodeju nasi zeme ?

   -----
   A pak tu jsou takove "Optimalizace", jako kdyz si ulil 10 Mld Kc do Synbiolu pred zdanenim, aby si z toho vyplatil nezdanene dividendy... To je jeste vetsi podvod, nez ty korunove dluhopisy za miliardu... Velke Ryby Kradou ve Velkem, a Babis predevsim...
   http://forum24.cz/tajna-analyticka-zprava/
   http://www.novarepublika.cz/2017/06/zdanim-vam-kazdou-korunu-sam-jsem-pred.html

   Soudy jsou tu jeste podezrele prilis mirne !


   Predevsim to je ale o tom, ze Babis bojuje za zajmy oligarchie, tu nad-narodni nevyjimaje, a zdime stredni i nizsi tridu, kdyby ho CSSD nebrzdila, bylo by to jeste horsi.
   Ekonomicky uspech poslednich 4 let je diky levicovemu oziveni ekonomiky a zamestnani spousty lidi navic, NE diky Babisove vyberu dani...

   Vymazat
  2. PAS 18:43 píše: „Pekny argument ze zivota pro to, ze vladnout ma Dobra Elita...“. Jednoho napadne, že tou „dobrou elitou“ může být leda ona menšina s vysokým intelektem a morálkou. První kriterium, z nedostatku jiného, můžeme brát podle IQ v intervalu řekněme 110 ž 130. Takových má být v populaci ca 18 %. Pro druhé můžeme kriterium leda vymýšlet – beztrestnost, nezištnost, skromnost? Nezištní a skromní nebohatnou a nedělají kariéru. Obětavost, dobročinnost? Tady musí být kdy a z čeho, o skutečně skromných a nezištných se to ale ani nedozvíme ... Kdo chce, může v otázce pokračovat. Raději odhadněme, optimisticky, že oněch „charakterních“ bude ve zvoleném intervalu IQ polovina. Pak pro tisícihlavou obec, při průměrném dožití 75 let věku platí, že vhodných k výběru bude 1000/75*38*0,09, tedy 46 osob, pokud uvažujeme 18 až 56ti leté, z nich ovšem se uvolí kandidovat na daná místa, v nejlepším případě polovina, tedy 23 osob. Obměna této skupiny bude převážně generační s tím, že při úplném úspěchu bude vybíráno jednou za čtyři roky, pro obecní úřad téměř natrvalo. Nechme stranou vhodný počet kandidátek a počítejme nejnutnější: 11 zastupitelů, starostenské místo a 3 úředníky tj. 17 osob. Pak nám v jediném plně pokrytém volebním období na výměnu selhávajících zbývá 6 osob. A v dalších volebních obdobích co? Povíte mi, tak se to počítat nedá. Nedá. Je to horší! A proč volím tisícihlavou obec? Tam je ještě předpoklad, že se lidé jakž takž znají …

   Vymazat
  3. Obec teto velikosti ma 7-clenne zastupitelstvo ? Na toto je 23 "dobrych" kandidatu celkem primerene...

   Ono celkem staci, kdyz opravdu inteligentni z nich bude cast, a vetsina s IQ alespon 100 nebo 105 (zejmena na rizeni vesnice s 1000 obyvatel az tolik zavratna inteligence potreba neni)
   Dulezitejsi je Charakter, Čest.

   A ovsem Dobry System leckoho z nich polepší, oni postupne budou Charakternejsi a Cestnejsi, kdyz se zjisti, ze s "Poctivosti nejdal dojdes".
   To se tezko kvantifikuje...

   A proc by melo v kazdem volebnim obdobi selhat 6 ze 7 nebo 11 zastupitelu, kdyz jste pocital s tou lepsi polovinou ? Tak spatni nejsme...

   Ale ovsem predevsim se jedna o Zakonodarnou vrstvu zastupitelu, tedy predevsim na Narodni urovni. (a tam je Inteligence nebo Moudrost, ale i Čest, ponekud dulezitejsi nez pri rizeni Vesnice)

   A na tehle urovni uz je z koho vybirat...

   I v soucasnem Parlamentu je hned nekolik Politiku, ve ktere bych mel Duveru, ze se budou v ramci moznosti poctive snazit, a ovsem i mimo parlament bych si vybral... (a ovsem nebudu je tu jmenovat, jednak abych nekoho neopomenul, dale se nazory jednotlivcu lisi, ale prave o tom to je, ze kazdy Duveruje nekomu jinemu...)

   Vymazat
  4. Drazí, poněkud naivní, poněkud fantastové s tou přímou, „okamurovskou“ demokracií. Ani v té tisícihlavé obci se co do IQ, charakteru, organizačních schopností, schopnosti spolupráce i takové té vzájemné „chemie“ lidé neznají natolik, aby nebylo nadějnější tvořit kandidátky tak, jak se nad určitým programem, pod nějakou tou zavedenou nebo nezavedenou firmou, z jakékoli iniciativy lidé sejdou. Za nesmysl beru přímou volbu na místo starosty (starostky, samozřejmě), když právě ten by měl být co nejpřijatelnější pro ty, které by měl vést, koordinovat, motivovat a se kterými je nucen úzce spolupracovat, tedy Radu a zastupitelstvo, nakonec i obecní úřad. Co do potřeb kvalit na starostenském postu, Rady a zastupitelů vezměte v úvahu, že majetek obcí, jejich rozvojový výhled, životní prostředí ... mohou a jsou ohrožovány „nájezdy“ kořistníků z vnějšího prostředí nejen ČR, ale mnohdy i ciziny. A tady jde o profesionály, kteří disponují mnoha prostředky jak se zmocnit čehokoli v katastru, jak ovlivnit volby, jak poškodit zcela oprávněné zájmy a potřeby komunity té které obce. I tomu by samospráva měla být schopna čelit. Nemyslím, že konstruovat volební modely by mělo a mohlo být předmětem lidové tvořivosti nebo volebně agitačních spekulací. Tolik z mé letité, praktické, ne neúspěšné zkušenosti.

   Vymazat