Reklama

pondělí 28. srpna 2017

Buďme pilířem nové Evropy! Nebuďme součástí tvrdého jádra Západu!

Jaroslav Tichý
28. 8. 2017
Vážení spoluobčané, nechtějme být součástí Západu a tedy ani EU, ať jeho tvrdého či spíše natvrdlého jádra. Čeho bychom jako součást onoho „tvrdého jádra“ vlastně dosáhli? Co bychom tím získali? Snad to, že bychom se octli přímo v ohnisku pohromy plánované pro Evropu a pro její obyvatele?


Postupujme právě naopak. Staňme se jedním z pilířů nové Evropy! Třeba jen té, která by vznikla na půdorysu V4+, příp. pak v rámci Unie slovanských zemí či jiného obdobného uskupení.

Braňme naše země, naše rodiny a děti, majetky, naše životy, jazyky, kulturu, náboženské základy, z nichž tato kultura vyšla, tj. křesťanství atd. Braňme zbytek Evropy, který ještě bránit lze! Braňme ho nejen před islámem a jeho vlivy, braňme ho i před jeho zatažením do dalších válečných dobrodružství západního světa a NATO, braňme ho před zatažením do války s Ruskem. Braňme ho i před většinou z našich stávajících politiků.

Bez vystoupení z této EU a z NATO to však nepůjde. Bez toho nelze začít budovat ani Evropu na nových, zdravějších základech. Staňme se jedním z jejích nových pilířů! Je přitom ale zřejmé, že tato Evropa bude již menší, nikoliv však naší vinou, právě naopak. A nepůjde o novou EU, nýbrž o nový způsob smluvního uspořádání států tohoto uskupení, který bude zřejmý od vzniku tohoto uskupení.

A ty politiky, kteří nás neustále tlačí do západní Evropy a tedy do největších problémů, ať již z důvodu jejich vlastní absolutní slepoty, mentální nedostatečnosti či z pouhé servility, pošleme do západní Evropy bez zpáteční jízdenky. Příležitost k tomu budeme mít již v podzimních volbách.
___________________________________________________________________

V souvislosti s podzimními volbami se objevují slogany s poselstvím, že máme být součástí Západu. Na nesmyslnost tohoto tvrzení některých politiků je však nutné soustavně upozorňovat a to především z těchto důvodů:

Za prvé: máme-li se zorientovat v problému, vyvarujme se hned zpočátku zavádějícího nálepkování a připomeňme si opravdovou, nikoliv vysněnou realitu (tj. cokoliv ze Západu je skvělé a naopak cokoliv z východní Evropy je zpozdilé, špatné a hodné zesměšňování. Často tak zesměšňujeme jen sami sebe, což jiné národy nedělají a mají nás pak za hlupáky, a to oprávněně).   

S tím souvisí i skutečnost, že naše země a země kolem nás nepatří do východní Evropy, nýbrž do střední Evropy, ač se nás někteří propagandisté snaží často přesvědčovat o něčem jiném. Vrcholem všeho pak byly v nedávné minulosti používané propagandistické slogany vyzývající k „našemu návratu do Evropy“ snažící se lidem vsugerovat, že zatím jsme žili někde v ruské stepi či v poušti Gobi.

Za druhé: při posuzování toho, co západní země přinesly v minulosti, je důležité to, jaké období v minulosti máme na mysli. Zda ty horší doby, tj. např. dobu  křížových výprav proti vlastnímu obyvatelstvu (viz křížová výprava ve Francii proti Albigenským či křížové výpravy do Čech) nebo tmářství katolické církve, inkvizici a hromadné mučení a upalování lidí zaživa, násilné obracení původních obyvatel Jižní Ameriky na „víru“, 30-ti letou válku, příp. 2 světové (a další) války či počáteční Pickwickovský kapitalismus příp. koloniální minulost západoevropských zemí. Nebo zda ty lepší stránky, které spočívaly zejména v oblasti technických vynálezů, přechodného rozvoje demokracie a svobody slova, o nichž se zmiňuje autor článku. Důležitý byl i přínos Evropy pro rozvoj světového umění všeho druhu. Byla to totiž Evropa, která především kultivovala svět, přes všechny své problémy. Je ale zapotřebí přitom připomenout, že rozvoj demokracie a sociálních vymožeností pro obyvatele zejména ve 20. století probíhal v době, kdy Západ musel soutěžit s Východem. Poté, co tato soutěž skončila, demokracie byla velmi rychle na Západě ořezána. Tento proces stále probíhá, sami jsme toho nyní svědky.

Za třetí: To, co ale měla západní Evropa od středověku na rozdíl od tzv. východoevropských zemí, byly kolonie, a to jak v Africe, tak i v Asii vč. Dálného východu a v Latinské Americe. USA se tomu blížily v pozdější době ve formě neokolonialismu. Tedy poté, kdy téměř vyhubily původní obyvatelstvo severní Ameriky a přisvojily si celé jejich území vč. jeho přírodního a nerostného bohatství v plném rozsahu. Násilné zabrání části původního území Mexika je toho dalším důkazem (Texas, Nové Mexiko, Baja California i území ještě dále na sever). V tom tedy spočívá především základ jejich prosperity. A jak je z opětovného prosazování neokolonialismu západními zeměmi v jejich bývalých koloniích zřejmé, bez kolonií a jejich dalšího vykořisťování se západní země ani dnes neobejdou. Jejich ekonomický zázrak v tu chvíli končí. Dnes je to jasně patrné zejména na USA a na jejich zatvrzelém prosazování politiky Pax americana směrem do zahraničí.

Oproti tomu země tzv. východní Evropy se prakticky vždy opíraly jen o svoji práci, často dokonce vykonávanou ve prospěch zemí západních. Pracovaly tedy často na západní země. V našem případě na Rakousko-Uhersko, později na Hitlerovu 3. říši. Připomenout lze ale tento stav i na daleko starším příkladu z 10. století, tj. na odvádění poplatků (či spíše daně z míru) knížetem Václavem římskému císaři Jindřichu Ptáčníkovi v podobě stáda volů a kop stříbrných. A nejinak je tomu dnes, stačí připomenout, že 8 % vytvořeného HDP je z naší země každoročně vyváděno do zahraničí, zejména pak do Německa.

Za čtvrté: Evropa byla kolébkou humanismu a kultury, nelze ale říci, že to byla čistě záležitost západní Evropy (viz např. L.N. Tolstoj ale i mnozí další). Je přitom ale třeba pečlivě rozlišovat mezi skutečnými humanisty a svobodnými zednáři či rosenkruciány, kteří sledovali a sledují své cíle pod rouškou humanismu, a to již od 14. století.

Za páté: Žijeme v současné době a je tedy zapotřebí vycházet i ze současných podmínek. A tedy i z toho, jak se v současnosti ale i do budoucnosti profiluje ona západní Evropa, kde vliv multikulturalismu již přerostl meze schopné ještě udržet v budoucnosti tamní státy pohromadě. Víme přitom, co obsahují některé podepsané dokumenty mezi EU a jejími členskými zeměmi v době od Lisabonské smlouvy, jako je Agenda 2030 či Euro-Med. Organizované zavážení Evropy migranty, cílené zdecimování národních států, rodin, kultury, jazyků, náboženství, zvyklostí a tradic jednotlivých evropských národů s cílem vytvořit v Evropě evropský islámský chálifát a novou světle hnědou rasu jeho obyvatel s průměrným IQ 90. schopnou vykonávat příkazy, avšak neschopnou se bránit.

Za šesté: Jaká je situace v Evropě dnes? V některých zemích západní Evropy se historicky vytvořily značné enklávy přistěhovalců, zejména se to týkalo jižní Francie (oblast Marseille ale i např. jihu Itálie zčásti i Španělska). V současnosti, kdy jsou vládami tamních zemí uváděny do praxe plány osob stojících v pozadí za Bruselem, a to podle již uzavřených smluv vedení EU s členskými zeměmi EU, zdá se situace v některých z nich již nezvládnutelnou a nevratnou. Budou pohlceny muslimským živlem, jak plánováno. Jde zejména o Švédsko a zřejmě i Dánsko a Holandsko, dále pak o Belgii, Francii a Itálii. Zčásti tedy o země s historickými předpoklady k tomu, zčásti pak o země, jejichž vlády postupují pod heslem „dohnat a předehnat“. Být tedy první ve zničení vlastní země a jejích obyvatel na cílové pásce. A k zemím s těmito předpoklady patří patrně i Německo, pokud v této zemi nedojde k radikálnímu obratu, čemuž zatím ale nic nenasvědčuje.

Oproti tomu je situace v tzv. východoevropských zemích zatím příznivější. Jednak proto, že jejich obyvatelé zdaleka v takové míře nesedli na lep různých mul-ti-kulti propagandistů, jednak i proto, že mají jisté zkušenosti ze své historie, vč. té nedávné. Nakonec byly to v minulosti právě tyto země, které především bránily Evropu před islámskou či osmanskou invazí. (Bližší informaci k tomuto tématu poskytnu v samostatném článku).

Za sedmé: Máme-li v současnosti posuzovat tvrzení a výzvy některých politiků u nás, jak máme a musíme být součástí onoho Západu (jako by to byl sám o so-bě nějaký všelék na naše problémy a neduhy, které přitom v období našich dějin vesměs přicházely k nám právě z onoho Západu), dojdeme k poznání, že to, oč nyní jde, pramení z úplně jiných základů a že dělící čára je tedy někde jinde, než tam, kde se ji tito politici snaží uměle načrtnout. Dostaneme se tak k pojmům jako je evropská civilizace a oproti tomu řekněme neevropská (tedy jiná) civilizace. Mějme přitom na mysli, že se vším, co k tomu v každém z obou případů patří. Připomeňme si na jedné straně staletou koexistenci zemí střední Evropy (cíleně, leč nesprávně označovaných jako země východní Evropy se záměrem dát jim jakýsi snižující punc) se zeměmi západní Evropy, a to i přes jejich časté výboje směrem na východ. Jejich koexistence vedle sebe Evropu jako takovou neohrozila, právě naopak. Určité rozdíly mezi katolickým a pravoslavným křesťanstvím nepředstavovaly nikdy zásadní problém.

A porovnejme odlišné a nesnášenlivé náboženství muslimů přicházejících organizovaně do Evropy, jejich nekompatibilnost, jakož i neochotu migrantů jakkoliv se v Evropě přizpůsobovat. Jejich záměr a kroky vedoucí k ovládnutí celé Evropy s cílem lidí v pozadí přetvořit Evropu (tedy fakticky EU) na evropský islámský chálifát a její obyvatele na novou světle hnědou rasu s průměrným IQ 90. Je přitom zřejmé, že takové přetvoření Evropy, její kultury, náboženského základu, historie atd. se neobejde bez násilí.

Za osmé: Zdá se, že mnohé západoevropské země již jinou možnost nemají, neboť rozsah jejich obsazení muslimy je v současnosti více než značný, zatímco mají stále vlády, které tento vývoj dále podporují. Nebojují proti němu, právě naopak. A obyvatelé těchto zemí nebojují proti těmto svým vládám, ač by ve svém zájmu nepochybně měli, jestliže s tímto vývojem nejsou spokojeni.

Jiná situace je v tzv. východní (fakticky ale střední) Evropě, zejména na půdorysu zemí V4 a příp. i některých dalších (Srbsko, Bulharsko, Slovinsko, možná i Rakousko). Ne že bychom měli lepší vlády, než mají obyvatelé v zemích západ-ní Evropy. Oproti nim ale mají občané těchto zemí ještě zbytek zdravého rozumu a snad i pudu sebezáchovy. A odvahu bojovat za ty skutečné hodnoty, které v minulosti Evropa vyprodukovala a o kterých přitom naši představitelé pouze (ač rádi a tak často) sami hovoří. Předkové našich občanů, jakož i občanů z dalších tzv. východoevropských zemí za ně bojovali neohroženě a opakovaně a díky tomu se Evropa nestala kořistí muslimů již v pozdním středověku. Nemáme proto ani právo dnes odkaz našich předků zradit, ať nám již budou někteří naši politici vykládat, co chtějí. 

Za deváté: podle oficiálních tvrzení představitelů vlád členských zemí EU potřebuje Evropa tyto migranty s ohledem na klesající stav populace v Evropě. Pro podporu natality vlastních národů však dotyčné vlády neudělají nic. Namísto to-ho nám vyprávějí bajky o tom, jak právě migranti „z dovozu“ nám v Evropě zachrání ekonomiku. To vše za situace, kdy každému rozumně myslícímu člověku bylo (a muselo být) od počátku jasné, že drtivá většina migrantů, kteří jsou často negramotní a nemají základní pracovní návyky, je nepoužitelná. Není to často ani jejich vina, jejich dosud mateřské země v některých případech ještě nezažily ani první průmyslovou revoluci. Navíc jim náboženství přikazuje, aby žili podle proroka Mohameda a v 8. století žádná průmyslová revoluce ještě nebyla. Dlužno ovšem dodat, že když je lákali do Evropy, nikdo z náborářů jim o práci nic neříkal.


Za desáté: co s nimi budou v jednotlivých evropských zemích dělat, když přichází průmyslová revoluce 4.0 spojená s nástupem robotizace a stávajících pracovních sil bude i tak značný nadbytek? Kdo bude migranty živit? No přece my, původní obyvatelé Evropy, pro něž je přichystán otrocký úděl. Doslova a do písmene, byť se to některým lidem bude zdát zatím jako přemrštěné tvrzení. Není, jen nemají dostatečné znalosti a představu. My budeme pracovat, oni nás budou hlídat.

Autor je členem Aliance národních sil

123 komentářů :

 1. Západ se naprosto zprofanoval a budí v lidech už jenom odpor!

  OdpovědětSmazat
 2. Ale prosimvas
  Ceskozlodejsko havlovsko vrahovsko neni zadny pilir, je to jen male hovinko krcici se v rohu zumpy, tedy dle evrokomisaru radne regulovane EVROZUMPY
  Horni Dolni

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rudá záře nad Kladnem29. srpna 2017 0:21

   Hele, Horní Dolní, ty jsi fakt blbější než ten houpací kůň, když jsi nepochopil ani nepochopil meritum článku! Zde nejde o to, zda budeme "novým pilířem Evropy", ale ide o naší budoucí existenci v Evropě, našich dětí, vnuků, pravnuků... Ale, ty to nikdy nepochopíš se svým amíckym nízkovýživným mozečkem na hraně retardace! Ovšem jsi tak drzý a mentálně narušený, že se do komentářů Čechů stále vnucuješ od té Veliké Špinavé Louže se svýma tupožvásty, žbrndokecy, žabokreky, sráčkoprdy a pindodebilitami! Neopruzuj, nikdo o tebe nemá zájem na tomto fóru! A to se týká i tvého loutkovodiče dalšího blbečka s nickem HOVNOlulu!

   Smazat
  2. A ty jsi muj hemeroid, odriznout te a splachnout
   Bez si vyznamenavat Masiny, to ti nevolniku ceska vlada povoli
   Merita clanku zde je krome Robertse merita cirych hoven, a na rozdil id tebe se v hovnech nehrabu
   Tvoji nenavist proti Americe si jdi lecit, tady otviranim tvy anonymni huby si ji nevylecis
   Leda jako byla vylecena Drazdananum, Hiroshinanum, Nagasakianum
   Cesko jde na popravu, tedy Masinovsko
   A ty si k tomu brumlas
   To cim nadavas me, to plati na tebe, ty vis ze mas cesky omezeny nevolnicky mozecek, snazis se toho komplexu zbavit nadavanim lidem co ten komplex nemaji
   Ale tudy cesta k tvymu vyleceni nevede
   Cesky cerviku
   Horni Dolni

   Smazat
  3. 0:21 zadnou existenci Evropa nema, ty muj hloupy hemeroide
   Jste obetovani
   Horni Dolni

   Smazat
  4. 2,47
   Ty ses vyskytnul stejně,jako ten polovymřelej zmrd Hovnocuc ze Smíchovský latríny!!!!!!!

   Smazat
  5. Horní Dolní přijeď do Čech se svým kámošem Honolulu ať vám mužů vpálit kulku mezi oči !!!

   Smazat
  6. Vážený pane. Vy nemůžete žít v ČR. Protože váš myšlenkový výtrysk je házení špíny z venčí. Ty zlodějny,tunely a zparchantělou morálku nám naočkoval a vykrmil západ.

   Smazat
  7. 7:40 tim jsi skoncil, ale jeste chvili budes kvicet v Quantanamu v kleci nez se zblaznis
   Blby je ze odstraneni tve osoby odnesou i lide pobliz tebe, tvy blizni ktere si touto vyhruzkou obetoval
   Smrt teroristum
   Budes nalezen a zlikvidovan
   Hlupaku
   Horni Dolni

   Smazat
  8. 9:12 ale hovno, cesi sami zerou hovna ze zapadu
   Horni Dolni

   Smazat
  9. 7:40
   Zabiju te
   Marat

   Smazat
  10. 7:40 je tezke rict co schytas prvni, jestli zabiti protoze si si proti sobe postval moc lidi nebo sebrani zbrojniho prukazu pokud nejaky mas
   Za tuhle vyhruzku ti ho seberou
   Ale spis si myslim ze te brzo ceka moc bolestiva smrt
   Horni Dolni

   Smazat
  11. 7:40 i kdyz je i mozne ze nez te znici za terorismus tak te odrovna nejaky Cech za zneuziti nejisteho drzeni zbrojniho prukazu, at jiz mas zbrojak nebo ne
   Honolu vi co myslim
   Jsi magor takhle se obetovat
   To politi benzinem stylu Palach je mene bolestive
   Horni Dolni

   Smazat
  12. Lidé, nečtěte tu diskuzi. Nenašel jsem ani jeden příspěvek k tématu článku. Místo toho si tu jen "vyřizují účty" trolllové a duševně méněcenní jedinci. Bohužel i oni majá volební právo... a podle toho to tady v ČR vypadá.

   Smazat
  13. Jednu otázku Horní Dolní jsi robot ,když jsi to od 00:01 do 24:00 a to každý den ?

   Smazat
 3. S článkem souhlasím je třeba vystoupit z eužumpy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je zajimave jak pouzivas me nazvoslovi
   O to me lichoti
   Horni Dolni

   Smazat
 4. Lidi. Kdo uteče, vyhraje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mám tyto otázky:
   - Kdo by měl utíkat?
   - Proč by měl utíkat?
   - Co svým útěkem vyhraje?
   - Kdyby neutíkal, co prohraje?
   Na odpovědi máš 12 hodin. Věřím, že to zvládneš i při svém nižším IQ.

   Smazat
  2. ... ani se neptám, kam by se tak dalo utíkat...

   Smazat
  3. 0:41 brzy to pochopis v obetovanem cesku
   Horni Dolni

   Smazat
  4. 2:50 - Horní Dolní, nevzdělanče, ty se mi nenavážej do mé odborné dišpuce z 0:41 s perspektivním mladým Čechem! Ty na to nemáš a jsi jen zasraná vosa na prasečím zadku!

   Smazat
 5. ANS - naivní, mnohomluvné, nereálné bajky.
  Beznadějná slátanina. "Nová" Evropa s Bulharskem, Srbskem, Slovinskem a "možná" Rakouskem?! HAHAHA! Něco hloupějšího už pan Tichý vymyslet neumí?

  Jediné, čím snad tito baráčníci mohou být užiteční je, uberou-li několik málo hlasů Okamurovi a podobným parazitním vykukům.

  OdpovědětSmazat
 6. Dobrý, výstižný popis situace. Jsme střední Evropa, žádný koloniální Západ, ani euroasijská říše. Máme vlastní zájmy a ty si musíme hájit, nikoliv hájit zájmy jiných, byť údajných přátel.
  Nesmíme se nechat zatáhnout Sobotkou do nějakého jádra EU, či dokonce Eurozóny. Na mnohých státech západní Evropy již můžeme vidět, jak dopadnou ti, jejichž politici příliš důvěřují bruselské byrokracii. P.K.

  OdpovědětSmazat
 7. HORNI DOLNI, neposlouchej toho provincionalniho osla (0:21) a pis vse co mas na srdci.

  On ti zavidi tveho svobodneho ducha a bystry postereh.
  Uvedom si , ze chochoracum se nezavdecis a budou ti vzdy nadavat !
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Spolehni se
   Budu ty nevolniky srat naporad

   Horni Dolni

   Smazat
  2. Rudá záře nad Kladnem29. srpna 2017 0:47

   HELE, HOVNOLULU A HORNI DOLNI - RECYKLOVANI TROTLI, JDETE DO PRDELE! A NEOPRUZUJTE ZDE!

   Smazat
  3. Drza ceska nefolnik mlcet!

   Horni Dolni

   Smazat
  4. Pro Horní Dolní a honolulu, jedno perské přísloví praví: KDYŽ BUDEŠ DRŽET HUBU, NIKDO NEPOZNÁ ŽE JSI BLBEJ!

   Smazat
  5. Cenzore ty hovado, jaktoze mazes moje psani
   Mas tu bordel, lide mi tu kradou nick
   I kdyz na druhou stranu, imitace je nejvyssi formou lichotky
   Opici se tu po me
   Po hloupych typu Brouk Pytlik se nikdo neopici
   Horni Dolni

   Smazat
  6. 4:02 zapecniku, nevtirej se
   Horni Dolni

   Smazat
  7. Anonymní "Horni Dolni" 29.srpna 2017 10:38

   Podrbal někdo pejska za ouškem?!

   Každý čtenář NR by určitě chtěl být jako ratlíček, který vztekle štěká až mu hlásek rozčilením přeskakuje, a svědomitě dělá loužičku u každého kandelábru. Jak povznášející pocit to musí být, být takový totální blb! Hoďte mu zas někdo klacík, ať může aportovat!

   Smazat
  8. Horedole, jestli se někdo vtírá, jsi to ty. My jsme zde doma a o debila tvého kalibru nikdo nestojí! Jen bliješ urážky nic jiného z tebe nevypadne, inu s tvým IQ pod šedesát se moc očekávat nedá.
   Jednou Marat podruhé Dante potřetí honolulu po čtvrté Horni Dolní, jsi ubohý trapák k politování

   Smazat
 8. Pan Tichy, to mysli dobre ! On chce vymanit Cesko z chomoutu, do ktereho vlezlo, jako do pasti a ted se brani Bruselu a Berlinu.

  Horni Dolni, pan Tichy hleda to, cemu se rika u nas Solution. (Dealing with a difficult situation.)
  Poprejme mu uspech, treba z neho bude jednou cesky Trump !

  Ten hemeroid co te napadl (0:21) je prece nick Brouk Pytlik znamy jako Feeble - minded Schmuck w/advancet imbecility ! On se ted nepodepisuje ! On vyhral titul idiot roku ! Tak mu to predstaveny jeho obce zakazal.
  Nedej se rytiri ! Ja jdu ted zjistit, co noveho rekl
  Sean Hannity, tak zde nejakou dobu nebudu.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobra, Honolulu,

   Ale ja citim ze to co se blizi uz nebude na reci
   Jiste mi rozumis
   Horni Dolni

   Smazat
 9. Prokristapána, tenhle pan Tichý taky bude někam kandidovat?
  Co je to "Unie slovanských zemí"? O ničem podobným jsem nikdy neslyšel.

  OdpovědětSmazat
 10. Ruda zare na Kladnem ? 0:47 !
  Nelzi nam zde Brouku Pytliku ! Ruda zare nad Kladnem je v tvem pripade cervena prdel Becuanskeho Paviana !
  Ty Baboone z Limpopa ! (Ty uz mas 3-ti nick, ty rakovino naroda ! Styd se !)
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zase ty ubohý pokusy o vtípky, pablbe? To nevidíš, že jsi nudnej jak hovno?!

   Smazat
  2. Rudá záře nad Kladnem29. srpna 2017 1:26

   HOVNOluláku, mýlíš se, já nejsem Brouk Pytlík, ale Rudá záře nad Kladnem! To, že Brouk Pytlík tě označil za HOVNOlulu, se mi líbí, protože to přesně vystihuje tvou entitu, která je na HOVNO! Tak to je, tak to zůstane a tak to bude, ty HOVNOlulale!!!

   Smazat
  3. 1:26 ale nelzi tady
   Porad se sem vtiras, zapecniku
   Menis nicky
   Jsi podlezavy jako Hujer
   My ti o tvoje svesticky ze zahradky nestojime
   To se nestydis, vtiraku?
   Horni Dolni

   Smazat
  4. 10,47
   My na tebe všichni taky sereme ta tlamořitní otvore!!!!!!!

   Smazat
 11. 1:14 ... a pritom hltas kazde moje slovo a
  cekas na me !
  Ty podradne obute hovno bez prinosu cehokoliv ! A kde je tvuj nick ?

  1:26 to jsem rad, ze si vzajeme pomahate s vasi slovni zasobou a myslenkami. 2x Pepek Vyskoc a je z toho polovina I.Q. primata.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 12. Utopie.
  Česko, potažmo celou unii ovládá hrstka lumpů. Má na to dvě páky. Zprofanovaná média, která na davy hlupáků tlačí formou "kladné", chceteli mírné motivace, a dluhy, kterými je drží pod krkem pro případ, že by začaly zlobit.
  Země i lidé v nich jsou až po uši zadlužení. Už dnes stojí ekonomický růst na umělé zaměstnanosti a dalším zadlužování států i jejich obyvatel. Kdyby se lidi začali bouřit proti vůli bezejmenných vůdců, předvedou nám takový tanec, že by jsme se z toho posrali.
  Nic zásadního se nestane. Z žádné unie, ani paktu vystupovat nebudeme. Kdyby to náhodou nějakého dobrodruha napadlo, pošlou nás oni vůdcové o sto let zpátky v čase. A pamatujte si, je třeba rozlišovat co bych chtěl a co mi bude dovoleno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moje řeč, hričáku...
   Jsi stejný realista, jako já, rozumím Ti !

   Jdu kolem

   Smazat
  2. vladimír hricák29. srpna 2017 6:46
   Pane Hricáku, také oceňuji Váš realismus, jenomže není zcela realistický.
   „Kdyby se lidi začali bouřit proti vůli bezejmenných vůdců, předvedou nám takový tanec, že by jsme se z toho posrali.“
   Tento scénář, kterého se obáváte, je pro nás naplánován a realizován, i když budeme hodné ovečky. Vyhnout se mu, je možno pouze (také uznávám, že realistickým) odporem proti realizaci všech jejich rozvratných kroků vůči nám. Nenechat si rozvrátil morálku, vědomí své identity a jejího historického vývoje. Nenechat se oslabovat zaváděním kritické míry nesoběstačnosti a závislosti na cizích potravinách, obraně, penězích, aj. Tyto postoje musíme vyžadovat od našich zástupců a vládních úředníků.
   Ale je jasné, že současný liberalismus tomu brání. Proto je nutno omezovat již hodně široká práva korporací a odpovídající daňovou a bezpečnostní politikou zvyšovat význam státu.
   Pokud budeme nečinně přihlížet, bude pokračovat vývoj opačný. Budou nám vládnout majitelé korporací, pro které příslušnost k nějakému národu, už není určující. Se svými žoky peněz, můžou žít třeba v Německu, nebo Číně. P.K.

   Smazat
  3. > P.K. 29. srpna 2017 11:36

   Hodně lidí se hlásí k ("nějakému", jak hezky říkáte) národu a (nějakým) národem se zaštiťuje, ale bohužel většinou jen obecně a navíc z perspektivy "ohrožení" (islamismem, globalizací, korporátním fašismem, ...)

   Co to ale konkrétně znamená, když "příslušnost k nějakému národu UŽ není určující"?
   A co znamená, když "(JEŠTĚ) je určující"?

   Nemíním to výsměšně, opravdu mne vysvětlení zajímá.

   Smazat
  4. P.K.
   Rozdíl mezi odporem a čekáním na "osud" vidím pouze v čase, který nám zbývá. Pokud se vzepřeme, pouze běh věcí urychlíme. Pokud budeme čekat, přijde o něco později. Ale určitě přijde. V tom vidím matematickou jistotu.
   Existuje šance na jisté zmírnění dopadů. A tu vidím ve víměně mocnosti(í), kterým tradičně lezeme do řitě. Ale to médii zmanipulované davy nepřipustí. Bez skutečně silné mocnosti za zády si s námi totiž většina silnějších zemí vytře prdel.
   Tak že zbývá jenom čekat.

   Smazat
  5. Anonymní29. srpna 2017 11:46
   Myslel jsem to všeobecně, ale když to není pochopitelné, tak třeba na příkladu.
   Např. když se nějaký pracovník zahraničního obchodu ČSSR stane miliardářem, který staví v Německu největší chemičku, obchoduje s celým světem, vlastní nemovitosti a restaurace ve Francii a další, co ještě ve veřejných zdrojích nebylo, tak si myslím, že jeho vazba na rodnou hroudu slábne. Proto také jeho kroky jako politika, nemusí být vedeny zájmem o prosperitu nějakého národa, ale určitého finančního impéria.
   Konec příkladu, myslím to obecně. Kdy nastává ono UŽ a končí ono JEŠTĚ, jak se zajímáte, tak to je asi silně individuální. P.K.

   Smazat
  6. 13:40

   A myslíte si, že ta "vazba na rodnou hroudu" je tak strašně důležitá? Důležitější než profesionální etika, právní vědomí, vztah ke vzdělání a řada dalších věcí?

   Já neakceptuji jako klíčovou nějakou dichotomii vlast - impérium.

   Ale abych taky uvedl konkrétní příklad: Poškodil (a poškozuje) tuto republiku více Andrej Babiš nebo Václav Klaus (potažmo Tomáš Ježek, Dušan Tříska, Vladimír Dlouhý ...)?

   Smazat
  7. vladimír hricák29. srpna 2017 13:38
   Pane Hricáku, ani jeden nemáme dost informací, abychom vše viděli jasně. Proto každý tápeme podle svého.
   Takže na rozdíl od Vás, vidím zmírnění dopadů ve vzepření se. Přijal jsem názor, že je realizován rozvrat Západu, tj. západní Evropy a USA. Na úkor nové vlasti elit, kterou má být Čína, či více asijských zemí. V tomto plánu my, střední Evropa nejsme tak důležití, neboť jsme ekonomicky i vojensky slabí, tedy nikoho neohrožující. Ale režiséři nás jistě do toho ochotně zahrnou, když jim to nezpůsobí zbytečné problémy.
   Takže řešení vidím v tom působení problémů, minimálně ve větším stranění se jádra EU, kam nás stále chce Sobotka zavádět. Ani vystoupení z EU nepovažuji za tragédii. Nejlépe kdyby nás bylo více. P.K.

   Smazat
  8. P.K.
   Nejlépe kdyby nás bylo více...
   Nejlépe, kdyby se EU rozpadla celá.

   Smazat
  9. Anonymní29. srpna 2017 13:47
   „A myslíte si, že ta "vazba na rodnou hroudu" je tak strašně důležitá?“
   V současném systému, kdy převládá zájem korporací nad zájmem občanů, je třeba posílit pozici občanů. Tedy příslušným směrem posílit funkce státu, který by měl zájmy občanů vůči korporacím obhajovat.

   „Důležitější než profesionální etika, právní vědomí, vztah ke vzdělání a řada dalších věcí?“
   Oni jsou v rozporu? Více v posledním odstavci tohoto příspěvku.

   „Já neakceptuji jako klíčovou nějakou dichotomii vlast - impérium.“
   Každý máme právo na svůj názor.

   „Ale abych taky uvedl konkrétní příklad: Poškodil (a poškozuje) tuto republiku více Andrej Babiš nebo Václav Klaus (potažmo Tomáš Ježek, Dušan Tříska, Vladimír Dlouhý ...)?“
   Podle mého vidění, ji více poškozovali oni politici. Ti mají povinnost pečovat o prosperitu země. Proto se mi také nelíbí AB v politice, neboť se může dostávat do střetu zájmů. Zájem o prosperitu země, nemusí být vždy ve shodě se zájmem o prosperitu privátního impéria. P.K.

   Smazat
  10. vladimír hricák29. srpna 2017 14:15
   Ona se nejspíš nerozpadne, dokud nedokončí dílo zkázy. P.K.

   Smazat
  11. Ona se nejspíš sama nerozpadne, jako se málo co stane samo. Na brexit si taky většina lidí nesázela a přesto to zmákli, díky N.Faragemu, který na tom pracoval 20 let. Pár dní před referendem vytáhl z kapsy pas a řekl: "Vraťte mi zpátky mou zem." Taky závislák na rodné hroudě. Určitě musíme dělat problémy, jak tady už zaznělo. Jistě by nám czexit osladili. Nejen naše army pod velením Wermachtu, ale také naše striktně konzumní většina. I když těm bych umožnil odchod na skutečný západ s jeho hojností všeho. Myslím, jak už tady zaznělo, že pokud by se podařilo se utrhnout, bylo by to hodně tvrdé a asi bychom se propadli cca o 100 let zpátky, jak zde už zaznělo. Přesto si myslím, že odříznutí se od té šílené, zrazované a vrahům obětované západní Evropy by to z dlouhodobé perspektivy byl správným krokem. A.Š.

   Smazat
  12. Technikálie našeho odchodu z EU popsal docela podrobně europoslanec Mach. Místo pesimismu a očekávání všeho nejhoršího bych vám doporučil její četbu. Oni nás totiž potřebují víc než my je. Leo

   Smazat
 13. 2,31
  Ty třetihorní vymřelino,tebe čeká už jen plynová komora,svině kolaborantská nesvéprávná klátící Onanovo čokovopice!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tebe ceka v lepsim pripade Quantanamo, a pomala smrt
   I kdyz za utok na Americana, cesky teroristo, to bude neco rychlejsiho
   Vzdal se od lidi co mas rad at to neodskacou s tebou
   Podivej se na vypalene Drazdany
   Horni Dolni

   Smazat
  2. 10,51
   Tebe měli nechat rotrhat koňmo ty hovnolulanohňupe,na nějaký vyhrožování ti z vysoka seru,přemřelo z kadibudky!!!!!

   Smazat
 14. Máte pravdu,bez 9ti mm to nepůjde,zrádci se ničeho jiného nebojí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Klidně se zastřel, blbe a klidně i větší ráží. Nikdo ti nebrání.

   Smazat
 15. 7,49
  Skoč do zdi ty lidem neprospěšný vemeno z kachny!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 16. Cenzor
  Chapu ze mazes ty sexualni uchyly co se zde ukajeji
  Jsou to cesti zapecni hlupaci
  Ale nemaz z politickych duvodu
  Horni Dolni

  OdpovědětSmazat
 17. Kdo jste? Provokatéři?? Tohle má být diskuze? Nevidím žádný příspěvek, který by byl přínosem, ať už pozitivní nebo negativní. To co tady předvádíte je pokus o rozvracení vseho. Tohle jsou stránky pro lidi,kteří chtějí ten marast okolo sebe řešit. Napište něco, o čem se dá diskutovat. Zatím tu čtu jenom narůstající kočky hnoje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oprava: samozřejmě kopky hnoje

   Smazat
  2. Nauc se psat
   Hlupaku
   Ja tu rad ctu od Honolulu
   Ostatni by meli drzet hubu
   Horni Dolni

   Smazat
  3. Ja mel za to, ze nejhorsi je srazka s blbcem. A ono je to horsi, kdyz se srazi dva blbci. Neberte to osobne, pane Horni Dolni, nebo klidne i berte.

   Мне похуй.

   Smazat
  4. Pipino,
   rád se od tebe nechám poučit. Ideální by bylo, kdyby jsi uvdl(a) způsob možné změny a nějaký ten příklad ze života. Kde a kdy tebou navrhovaný způsob zabral a dokázal odvšivit společnost od bastardů, kteří byli, jsou a budou a kteří každou kulturu spolehlivě poslali do učebnic historie.

   Smazat
 18. 10,53
  Tak si piště morseovkou vy dvě přemřela z třetihorní žumpy!!!!!!!!
  A nebo drž hovnotlamu,ať nikdo nevidí,že seš příBUZNA lžida ze Smíchova!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 19. Diskuse...Víte co to je?

  OdpovědětSmazat
 20. 11,59
  Vesměs to tady vědí všichni,jen ti dva slabomyslný( Honolulu a Horní Dolní) by měli táhnout pindat na Novinky,tam je podobných """""Veličin"""""přehršel!!!!!

  OdpovědětSmazat
 21. Je pravdou že naši politici a to téměř všichni nám neustále podsouvají že musíme patřit na ,,ZÁPAD !!!,, Jakoby ta dělící čára byla podle světových stran jako před 30.lety.Dnešní a hlavně BUDOUCÍ dělení v Evropě bude jiné a to na NEMUSLIMSKOU část a Muslimskou část Evropy.Muslimskou plně islamizovanou částí Evropy bude ten dnešními politiky oslavovaný ZÁPAD. Rozhodně nechci aby naše země ČR patřila k tomuto islámskému západu. Původní obyvatele západní Evropy budou utíkat k nám a dál na východ.Musíme se stát jejich bezpečným přístavem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:27

   Promiňte, ale fantazírujete!
   Tomu, že Evropa nebo její část bude muslimská, a že odtamtud proto někdo bude utíkat do české kotliny (nebo maďarské puszty?), mohou věřit opravdu jenom pomatenci. - A takovým se bude dobře vládnout, protože skutečné společenské problémy a pozadí mocensko-politických konfliktů jim naprosto uniká.

   Smazat
  2. Myslíte, že muslimové, kteří se valí do Evropy se rozpustí mezi křesťany a bezvěrce bez chuti a zápachu? Že budou šlapat brázdu a nebudou vyčuhovat? Bylo jich tu méně a dělali rutyku. Jak chcete zajistit, aby nedošlo k islamizaci?

   Smazat
  3. Anonymní29. srpna 2017 12:36
   „.. protože skutečné společenské problémy a pozadí mocensko-politických konfliktů jim naprosto uniká.“
   Mohl byste prosím upřesnit, které to jsou, ty skutečné problémy? P.K.

   Smazat
  4. > P.K. 13:23

   Mohl:
   * Trestuhodné zanedbávání veřejné (státní a komunální) bytové výstavby.
   * Likvidace učňovského školství.
   * Podpora individuální dopravy na úkor dopravy veřejné.
   * Devastace zemědělství a lesního a vodního hospodářství.
   * Mizerná (v průměru) kvalita právníků.
   * Ovládnutí veřejnoprávní televize a rozhlasu zájmovými skupinami.
   * Komercionalizace zdravotnictví.
   * Odchod kvalifikovaných mladých lékařů i dalších odborníků do zahraničí.
   * Postupný úpadek úrovně i prestiže učitelského povolání, nekoncepčnost školní výuky.
   * Členství v agresivním vojenském paktu.
   * Společensky škodlivá role katolické církve.
   * Nevzdělanost politiků.
   * Nevzdělanost novinářů.

   Smazat
  5. P.K.
   Všechno, co uvádíte nevzniklo nějakým nedopatřením. Rozklad společnosti byl vcelku precizně naplánovaný, plán se realizuje a překročili jsme dávno bod možné nápravy. Resp. o jednom bych věděl. Ale to by se musely zase začít stavět šibenice. Ale pak nezapomeňte, že každá revoluce žere svoje děti. Na jednoho popraveného bastarda by viselo deset nevinných.

   Smazat
  6. Vámi uvedené problémy jsou prostým lidem všeobecně známé. Bohužel, zatím vlády dělaly co mohly, aby marasmus prohloubily. Tyto problémy se však mohou řešit v situaci, kdy víme kam jdem. V případě mohutné migrace jsou však podružné. Abychom je mohli řešit, musíme žít aspoň v nějakých pravidlech. Ptám se znovu: co vás vede k tomu, že muslimové budou žít vedle nás - s námi v úctě a míru?

   Smazat
  7. Anonymní29. srpna 2017 13:38
   Ano to jsou problémy, které by se měly řešit.
   Přesto si myslím, že zajištění bezpečnosti země , je o řád významnější a nepřijde mi odpovídající, označovat ty, kteří to připomínají, za pomatence. P.K.

   Smazat
  8. 14:16 Pipina
   14:38 P.K.

   > "Pipina":
   - Jaképak "co vás vede...", co mi to tady proboha podsouváte?
   - "V případě mohutné migrace..." - Já s invazí Muslimů (ani narabských, ani tureckých, ani perských, ani indonézských) do ČR nepočítám. Vy snad ano?
   - A kolikpak jich dnes u vás žije (netuším odkud jste)? Kolik očekáváte, že se jich přistěhuje zrovna do ČR?
   - A proč by se sem hrnuli (ledaže by v Německu něco vyvedli a zkoušeli by se tady hloupě schovat)? To už jste zapomněl na ten ne tak dávný poučný příběh oněch cca. dvou tuctů (notabene křesťanských) Iráčanů, co sem přijeli? Kdepak je jim konec??

   > P.K.: Pokud někdo mluví o zajištění bezpečnosti ČR proti Muslimům jako mo problému "o řád významnějším", pak je mi líto, ale nic jiného než ho označit za člověka zmateného, mi nezbývá. U ministra Milana Chovance by to bylo úplně totéž - jenomže ten o tom mluví z důvodů kariérních.

   - Žijte si dál ve strachu z Muslimů, strašte tím pro mne za mne své nebo sousedovic děti nebo vnuky, a klidně a radostně si volte toho Okamuru. I kdyby se do PS dostal, stejně udělá prdlajs... Je to totiž úplně stejnej kašpárek a nekňuba jako Vítek Bárta se svou zrádnou Karolinou Peake.

   Smazat
  9. Vážený pane. Jsem ona. Jen tak mimochodem. Musím přiznat, že v mém bezprostředním okolí imigranty nemám. Ale ve vzdálenosti 25 km už ano. Množství imigrantů udávají jak oficiální, tak alternativní media. Pokud si informace ověřím z více zdrojů, nemám důvod jim nevěřit. Váš názor je,že zůstanou dejme tomu v Německu. Ale ani veliký kotel není nekonečný a přeplní se. Nebo si myslíte, že někdo zavelí už jen jeden imigrant a další už neuživíme?

   Smazat
  10. Anonymní29. srpna 2017 14:56
   Zde je totiž problém, že jsme členy EU, která by měla hlídat schengenský prostor před nekontrolovaným vstupem libovolných osob. Měla by to kontrolovat nejen z důvodů bezpečnosti prostoru, ale také třeba z důvodů zdravotních. Nic takového se neděje, funkcionáři EU jenom žvaní, jak musíme být vstřícní a do našeho společného prostoru jich proudí bez kontroly desítky tisíc denně.
   Pokud takovouto situaci pokládáte za dobrou a netřeba se proti ní nějak zajišťovat, tak je dobře, že nejste ve vedení země. Dostane-li se do vedení Okamura, tak jsem přesvědčen, že učiní vše, co bude v našich možnostech, aby tu bezpečnost zajistil. Na rozdíl od ostatních mainstreamových politiků, kteří to vidí jako Vy a neudělají nic. P.K.

   Smazat
  11. 17:29

   "desítky tisíc denně" - to znamená (nejméně) 3,65 miliónu ročně? "Maličko" nadsadit nikdy neuškodí - že?
   Okamura je borec, určitě zatočí jak s Merkelovou tak s Junckerem. A Sorose sie dá jako zákusek...
   Musí to být vzrušující, takový boj dobra se zlem, ne?

   Smazat
  12. 17;46 Tím že se budete situaci snažit úsměvně zlehčovat nic nevyřešíte. Máte ověřené informace, kolik těch uprchlíků se chce dostat do Evropy? Prosím o zdroj.

   Smazat
  13. 17:54

   Vidíte, a já bych byl čekal, že to máte nastudované. To si zdroje neumíte najít sama - třeba německé ministerstvo vnitra případně "Frontex"?
   Podle zpráv v médiích tohoto týdne čísla na trase Libye - Itálie t.č. klesají. Teprve časem se pochopitelně uvidí, jestli je to nějaká trvalejší, nebo jenom přechodná změna.

   Že situaci "nevyřeším"? A vy snad svým alarmujícím voláním ano? (Nemluvě o tom, že přísně vzato nezlehčuji "situaci", ale emocionální nekvalifikované komentáře různých lidí k ní; to je, jak snad uznáte, trochu rozdíl.) - Vezměte prosím na vědomí, že já to NEŘEŠÍM. Ne proto, že bych měl takovou slepou důvěru v orgány EU a členských zemí, ale proto, že to nevidím jako akutní ČESKÝ problém.

   Ale aby bylo jasno: Velmi pravděpodobně se shodneme, že tzv. integrace imigrantů z muslimského světa funguje v evropských zemích v nejlepším případě dost bídně. A to se týká lidí, kteří tu žijí v druhé či třetí generaci, tj. v naprosté většině se tu narodili a chodili do škol!
   Souhlasím prakticky bez výhrad například s tím, co psali Thilo Sarrazin nebo bývalý starosta berlínské městské části Neukölln Heinz Buschkowsky.

   Skutečně vážný je ovšem problém ve Francii - a ve zřetelně menší míře také na britských ostrovech.

   Když se Vás to téma tak bytostně dotýká, přečtěte si, pokud ovládáte nějaký jazyk, určitě (zejména nejnovější, česky zatím vyšly jen dvě dřívější) práce francouzského sociologa Gilles Kepel-a, případně Oliviera Roy-e. Tam není žádná ideologie a hlučná demagogie jako u různých Konvičků, Hamplů nebo Okamurů, ale přesně vykreslený obraz vycházející z mnohaletých empirických studií.

   Co si v každém případě přečíst můžete, je nedávno vydaná kniha Jana Kellera "Evropské rozpory ve světle migrace". Je Vám, doufám, známo, že např. pro uprchlické "kvóty" a podobné vylomeniny - narozdíl od řady českých europoslanců - nikdy ruku nezvedl.

   Smazat
  14. Děkuji za odpověď. Byť cítím trošku přeziravosti a despektu. Jsem ženská od plotny a v diskuzích hledám odpověďi.I ženská s nepříliš dobrým vzděláním, která se stará o rodinu, se může zajímat o okolní svět. Není třeba pohrdání, jistě i vy si vážíte domova.

   Smazat
  15. Anonymní29. srpna 2017 17:46
   „"desítky tisíc denně" - to znamená (nejméně) 3,65 miliónu ročně? "Maličko" nadsadit nikdy neuškodí - že?“
   Přiznám se, že nejsem schopen přepočítat všechny příchozí, do všech zemí schengenu denně. Ale když sem proudili po pevnině přes jugoslávii, tak se psalo, že jich jsou desítky tisíc. Nyní přes vodu to je nejspíš o něco nižší, ale alarmující je, že to nepřestává a EU to stále nezastavuje. To je jádro problému, ne přesný počet. Nejspíš to i takto pochopila Pipina. P.K.

   Smazat
 22. 14:16
  14:38

  Jen si chlapci dál sněte svůj sen o boji s Islámem a na "podružné problémy" se klidně vyprdněte. Jen vám připomenu, že když vlaje vlajka, je rozum v prdeli.

  OdpovědětSmazat
 23. Cenzor smazal vztah slovanskych kmenu ke Khazarske risi mezi lety 620-970 A.D. a dejiny Slovanu.

  Cenzore ty VOLE, ja to nemam ze sve hlavy ! Ja to mam z knih, ktere psali vedci z Ameriky, Ruska, a Evropy.

  Ty jsi ten stejny picus jako barbari, kteri nici historicke monumenty zde v Americe.

  Co chces docilit ty barbare ? Aby Cesi nevedeli o minulosti Slovanu ?
  NICK HONOLULU ! (cenzore - Ty jsi stejny hnusak, jako ti co spalili knihovny v Berline v kvetnu 1933)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:15
   Známý paranoik už zase mele o censuře.

   Smazat
 24. Mezi vami je hodne tech, kteri se nezmuzou na nic jineho nez nalepky a nadavky.

  Kdyz mate moznost se dovedet neco z vasi minulosti o ktere nemate ani potuchu, tak je to smazano.

  Vase feudalni vrchnost vi, ze jste tazny DOBYTEK a proto cokoliv kvalitniho z vasi minulosti je zamerne smazano.
  300 let vedla Byzanc a Slovane valky s Khazary a vy vite HOVNO !

  A lide jako ja jsou na obtiz vasim cenzorum a vam mnohym ctenarum protoze mate nasrano ve vasich tupych palicich a citite se menecenni.

  Horni Dolni vas mistrne fackuje vy bubliny mocuvky a ja se mohu podelat smichem...

  Za nizkou kvalitu, ktera zde prevlada muze cenzor a vase komplexy.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pane Tichy budete muset zalozit tajnou knihovnu, jako to udelal zakladatel Alliance
  WILLIAM LUTHER PIERCE, doktor fyziky a matematiky.

  Barbari nam nebudou predepisovat literalni a historickou dietu.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 25. Dr. Pierce vedel uz pred 30 lety, ze se povede boj proti dejinam vsech belochu... Tak koupil pozemky ve West Virginii a shromazdil tam knihy z dejin evropskych narodu.

  ---------------------------------------------------------

  Horni Dolni, za nejakou dobu budes mit pekny pocit, kdyz nakompnes prdel "inteligenta" treba z Kladna, nebo nejvetsiho hemeroida v Cesku Brouka Pytlika.
  Thaleia ti prijde na pomoc.
  Melpomene (tragedie) je na ceste do Ceska.

  Nikdy nesmis mit pochybnosti o sve osobnosti. Dokazal jsi vice nez oni.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jasně, doktor Pierce, ten co vynalezl piercing.

   Smazat
 26. Cenzore tim, ze neco nechas a neco smazes, tak dokazes tak vzacne POJEBAT disuzi, ze nikdo nerozumi nikomu a nicemu.
  Ty jsi vetsi IDIOT nez Brouk Pytlik !

  Krome nadavek, my si nedokazeme rict nic na obohaceni a to je tvoje vina.

  A jdu na jiny clanek , at mohu neco napsat, nez to smazes.
  nick HONOLULU

  (Tichy vy se nevzdavejte ! Alliance je silna v Americe. V pripade, ze se dokazete domluvit v anglictine, klidne je zkontaktujte. Maji bohatou knihovnu. A je dobre kdyz ctete ! )

  OdpovědětSmazat
 27. Kokotus maximus hovnohonoluluhňupus stupidus!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 28. 15:56... To ma byt vtipne ty mentalni nedomrdku ?
  Kolik je ti let, ze se bavis jmeny ? To delaji deti.

  ----------------------------------------------------------

  Podivejte se jake mate ve vasich radach ultra degenerovane zmetky - 15:56 !

  dr. Pierce napsal knihu THE TURNER DIARIES a Timothy McVeigh vyhodil do povetri federalni budovu v Oklahoma city. (150 zabitych.)

  15:56 si to plete s nausnicemi. To je vase kvalita vy "vtipne" a "duchaplne" praseci rypaky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:21 - Jasně, kam se to hrabe na tebe, který se přežral vtipné kaše - domrdku!

   Smazat
 29. 16:17 - t.j. veledilo prinosu. "velka informacni kvalita" uhrovite smazky.
  Splachni se vykale !

  nick HONOLULU

  (zapomel jsem se podepsat ! 16:21 jsem napsal ja nick honolulu)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:27

   Jseš úplně jak "islámskej stát" - ten se taky dodatečně hlásí ke každý sviňárně!

   Smazat
  2. Tichý, že se na to už nevysereš.Táhni do prdele i stvýmANS.

   Smazat
  3. 16;27
   Spáchni se výkale!!!!!!
   Jsi jak osina v prdeli....nikoho ty hovnoblemci přemřelokokota nezajímají!!!!
   Mazej zachránit nějakýho negra do Houstonu a můžeš se tam s ním utopit,my to půjdeme POŘÁDNĚ OSLAVIT!!!!!;-DDD

   Smazat
 30. 16:46 ...tak ja te "nezajimam" a pritom jsem osina v tve prdeli.
  To si vzajemne odporuje !

  Ja te "nezajimam" a ty jsi nejpilnejsi ctenar kazde moji vety.

  Ja te "nazajimam" a pritom bez moji pritomnosti se nezmuzes na zadny prispevek.

  Ty mas proste nakadeno v hlave a vedle mne si to uvedomujes.

  Ja jsem ti prinosem ty degenerovany kretene
  PODEKUJ MI !

  -------------------------------------------------------

  From HONOLULU to HORNI DOLNI ,

  ten blbec co vyhrozuje zastrelenim (7:40) je privilegovane slabomyslne opozdene dite, ktere ma proprdene trenky.

  Jeho "zaduvka" je jedina vec, kterou muze strilet.

  To co dela je silne proti zakonu v kazde zemi (stejne jako kradeni identity) , ale proti slabomyslnosti nikdo nic nenadela.

  Drz se rytiri ! Vlezl jsi mezi podradnou chamrat, tak jim nadavej tak, jako oni tobe. Casem ti to prinese mnoho radosti.

  --------------------------------------------------------

  Brouku Pytliku, nejak malo se zde vyskytujes ?

  CHRADNES ? CHRADNES ? Dej vedet, hned jak chcipnes, mam pripravenou flasku Burgundy.
  Nick HONOLULU - mentalni superior.

  (Cenzore ! Ty jsi to tak posral tuto diskuzi, ze kvuli tobe a tvoji kvalifikaci bude uz brzy vymenen minister vnitra. To se zase zasmeji.)

  OdpovědětSmazat
 31. Podívej ty polozdechlej blábole,ty tvoje sračky nikdo krom toho druhýho exkrementa nečte,nikoho nezajímají tupožvásty nemající hlavu ni patu!!!!!!
  A kdyby ussacký agresoři zdechlu při nynějších záplavách alespoň z poloviny,tak za to napachaný zlo všude na světě by to bylo málo,rozumíštomu ty přemřelo slabomyslný?!!!!

  OdpovědětSmazat
 32. P O Z O R ...CESI !
  globaliste vyhlasili tvrdou valku proti dejinam, kazde evropske zeme.

  Tuto spinavou valku analyzuji v Americe velke osobnoti zname v kazdem state.

  Ja sam teto valce nerozumim, protoze dejiny nejdou zmenit.

  Cesi ja se narodil mezi vami pod Vysehradem ! Mam cistou ceskou narodnost a proto i kdyz si uvedomuji , ze mate NAKADENO ve vasich palicich - zapricineno informacni izolovanosti, tak vam nepreji, aby jste ztratili vase aristokraticke dejiny !

  Chrante knihy ! Jsou to dusevni poklady ! Vybudujte nepristupne knihovny tak, jako dr. Pierce ve W.V.

  Na pozice zodpovednosti volte ZASADNE, jen ty vase obcany, kteri maji vase, ceske GENY !
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 33. 17:56... Nelzi ty polonebostiku ! Kdyby to byla pravda tak vam nebudu "zarazenou osinou" v prdeli, jak jste me POCHVALILI a take by jste me nemazali.

  Ja vam chodim do prazske kavarny nasrat do kuchyne a vy nejste ve sve tezkopadnosti schopni ohodnotit muj prinos pro vas a snahu o zcivilizovani.

  Horni Dolni je zde kralem a Brouk Pylik narodnim HEMEROIDEM !
  A ja jsem svetlonos ! Orientacni majak pro vase slepe navigatory.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 34. Cesi mam pro vas radostnou informaci !
  ANTIFA bude prohlasena za terroristickou organizaci.
  160 000 podpisu bylo sebrano k ustanoveni tohoto zakona. (O 60 000 vice nez bylo potrebne.)

  Oni totiz napadali nas, trumpovi podporovatele a my jsme nesmeli napadat je, aby jsem nebyli prohlaseni za rasisty, Nacisty, atd. atd. atd. obvikle nalepky.
  nick HONOLULU - informacni hvezda vzesla z Hurvinku !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Fasisti z Antify potrebuji do kleci
   Zavrit je vsechny, ale hlavne zavrit toho starostu ktery s nimi konspiroval pri nasilnem rozbijeni demonstrace branici Roberta E. Lee
   Cemu se divim ze ve Virginii uz nelita spousty zalob, ty by mely zbankrotovat to mestecko a zlocineckeho starostu
   No pravnici maji jeste cas podat zaloby
   Horni Dolni

   Smazat
 35. Uvedomte si vy nedonoseni slabomyslni Hurvinci, ze jsem vam prinosem, protoze vas zivot je zivotem zampionu - (hribecku) ve tmavem sklepe - ktere jsou krmeny hovinkama.

  Tam kam stihnu prijit na diskuzi, tak navstevnost ma stovku a dalsich 30 je smazano !

  Tam kam nestihnu prijit, navstevnos je tricet prispevku.
  Tak neprdolte, ze me nectete vy degenerovana nemehla z Prazske kavarny.

  (V Americe na schuzich Republikanu je to to stejne.
  Sejdeme se na 1/2 hod. a hadame se jeste za 2 hod.
  A tak to ma byt !)

  Jste zakomplexovane menecenne initace intelektu, a o to vice jste sprosti a kousavy, ale me to nevadi. Zil jsem v mladi v Africe, takze opice toleruji.
  Nick HONOLULU - SVETLONOS

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu the Great, pro cechy co neovladaji jazyk Shakespearuv Honolulu Veliky je jediny prispevovatel ktery na co rict, ktery podava informace a analyzy
   Bez nej by tu bylo pusto, byl by tu jen typicky cesky vykradeny dvorecek a slepici hovna.
   Horni Dolni

   Smazat
 36. Škoda že tě při těch bordelech u shazovaní pomníku generála Leeho neukopali nebo neušlapali,byl by hned ten den krásnější!!!!!!!!:-D

  OdpovědětSmazat
 37. 20;56
  Vyhrožuj ty cigansky čubce,která je tvoje příbuzná,já tě mám na háku,smrde mongoloidní!!!!!
  A jestli chceš,dopadneš jak tvůj jmenovec a udělám to zdarma v rámci studia bezmozků;!!!:-)))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:18 dobre si zapamatuj tvoji nafoukanost
   Pomuze ti to az budes viset na haku za bricho a tva streva ti budou viset okolo hlavy
   Zabiju te, a ne rychle
   Marat

   Smazat
 38. 22:44
  Když máš držku spojenou s prdeli a pazoury denně v nočníku tak nevyhrožuj ty sračko májová!!!!!!
  Sračkovatí ti i ten mikrometr syfilitickýho pidimozku!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 39. 23:14
  Chytněte se za ptáky a táhnete do Fuckingtownu vy vymletý hulibrci!!!!!
  Bejt schizofrenik s progresivní paralýzou jako vy dva,tak si udělám koupel mezi krokoušema a žralokama!!!!:-DDD

  OdpovědětSmazat
 40. 23,31
  Vy tři slabomyslný tlamořitníci v jedno,seru na vás a mám vás na háku,hajzlové méněcenný potracený z čokovopice!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 41. 9,34
  Ty mamrde nesvéprávný kurvy,vždyť ty netrefíš sám ani na nočník,zmrde kolaborantskej!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 42. 10,20
  Ty havlobanderovskej bezmozku,ty bys měl bejt v klecovým lůžku,to jediný tě před tvojí vymletou makovicí ochrání!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 43. 12,11
  Jdi DO PRDELE TY HULIBRKU JANDOVO SMRADLAVÝHO VOCASE!!!!!!!!!!
  KDYBY DEBILITA KVETLA,TAK MÁME V EVROPĚ NEJVĚTŠÍ BOTANICKOU ZAHRADU TY ZMRDE USSÁCKÝ ČOKOVOPICE!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 44. Když už tady zaznělo přání, kéž by se tak rozpadla EU, ona se nejspíš sama nerozpadne, jako se málo co stane samo. Na brexit si taky většina lidí nesázela a přesto to Briti zmákli, přestože jsou už povážlivě snědí. A to díky N.Faragemu, který na tom pracoval 20 let. Pár dní před referendem vytáhl z kapsy pas a řekl: "Vraťte mi zpátky mou zem." Taky závislák na rodné hroudě. Určitě musíme dělat problémy, jak tady už zaznělo. Jistě by nám czexit osladili. Nejen naše army pod velením Wermachtu, ale také naše striktně konzumní většina. I když těm bych umožnil odchod na skutečný západ s jeho hojností všeho. Myslím, že pokud by se nám podařilo utrhnout, bylo by to hodně tvrdé a asi bychom se propadli cca o 100 let zpátky, jak zde už zaznělo. Přesto si myslím, že odříznutí se od té šílené, zrazované a vrahům obětované západní Evropy by bylo z dlouhodobé perspektivy správným krokem. A.Š.

  OdpovědětSmazat
 45. Souhlas s textem pana Tichého, anonymní 29. srpna 2017 13:38 správně vyjmenovává problémy, nejdůležitější ovšem je zabránit migraci a nepřipustit za žádnou cenu jakékoli kvóty diktované EU. I za cenu razantního směřování mimo EU.
  Mimo to nabývám přesvědčení, že Honolulu a Horní Dolní jsou skuteční trollové, když právě takovému článku i okamžiku kdy se rozvine konstruktivní diskuze, věnují intenzivní pozornost a diskuzi rozbijí. Nezbývá než nereagovat, nereagovat, nereagovat! Každý kdo jim na to skáčeme, jim pomáháme. Rád bych četl ujištění od pana Dvořáka, že bez přísl. hlášky diskusní příspěvky nemaže.

  OdpovědětSmazat
 46. 1:59 ...nemanipuluj s Dvorakem ty tupe hovado !
  Chces, aby to zde vypadalo jako na A.CZ ?
  Kdyz se ti zde neco nelibi, tak tahni do prdele !
  nick honolulu - a jak to, ze nemas nick ?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.