Reklama

.

.

úterý 1. srpna 2017

Humanitární otrokářství - 1. část

Jiří Pálka
1.8.2017  Aliance národních sil
 

Evropskou unií podporovaný imigrační projekt je „sociální inženýrství - přesidlování národů“: Důkazy jsou zde.
V newyorské kavárně sedí Američan a Evropan. Američan je nadšený tím, jak Evropané přijímají nezištně statisíce muslimských migrantů. Blahopřeje Evropanům k tomuto velkému humanitárnímu gestu. Od vedlejšího stolu se ozve ošuntělý muž s orlím nosem: „Víte, když přišli na naše území první migranté, tak jsme je také vítali, ale pak jsme ten problém tak nějak podcenili…“

Na Evropu se již několik let po sobě valí migrantské tsunami a nic nenasvědčuje tomu, že by měla skončit. Miliony muslimů a dalších Afričanů se chystají žít v Evropě a využívat velkorysé sociální dávky, na které vydělávají obyvatelé zemí, ve kterých se chtějí usadit nebo těch zemí, do kterých je hodlá Evropská komise a vedení EU přidělit. Obyvatelstvo Evropy začíná být neklidné a i v zemích, kde byli migranti zpočátku vítání, začíná vzrůstat neklid a nejistota. Lidé si kladou řadu otázek: Jak a proč tato vlna migrace vznikla ? Jaké je řešení tohoto problému? Kolik migrantů EU hodlá přijmout?

Bezzubé pokusy a formálnost náznaků řešení však vzbuzují obavy, že lídři Evropského kontinentu tento problém řešit nechtějí a že jim tento průběh vyhovuje. Dokonce se zdá, že příliv migrantů je jejich politickým cílem? Je to však v zájmu obyvatel Evropy?

2.Války mezi muslimy a Evropany

Evropští křesťané stovky let bojovali s muslimy , stejně tak jako evropské kohorty napadaly muslimské země a pokoušely se osvobodit Jeruzalém. Muslimské nájezdy zažil celý Balkán, Sloven-sko , Rakousko-Uhersko a část Čech. Ne náhodou hranice států , které se pokoušeli dobýt muslimové, koresponduje se zeměmi, které v této chvíli odmítají přijímat muslimské migranty.

2.1 Kolonialismus

Od přelomu 17. a 18. století však díky vojenské převaze vítězí Evropané. Anglie, Francie, Holandsko, Itálie, Německo a další země uzurpují jednotlivé země Asie a Afriky včetně té severní a vytvářejí z nich kolonie, které bezostyšně vykořisťují a drancují. Páchají zvěrstva a genocidy. Po 2.světové válce se mnohé kolonie osvobozují a zařazují se do mocenského zápasu mezi západem a socialistickým táborem. Po rozpadu socialistického bloku si USA a některé země Evropy, především Anglie, Francie a čím dál tím více Německo, osobují právo rozhodovat o tom, kdo v které muslimské zemi bude vládnout. Války na Středním východě a barevné revoluce podporované především tajnými službami USA pod praporem šíření demokracie nedokážou zakrýt strategický zájem o naleziště ropy a zemního plynu a o to, kudy povedou trasy ropovodů a plynovodů. Likvidace Husajna v Iráku , Kadáfího v Lybii a snaha svrhnout Asada však vedla k totálnímu rozvratu tohoto regionu . Stála životy statisíců muslimů. Zraněných a hladových lidí, jimž válka zničila domovy a živobytí, můžeme počítat na miliony. Připočteme-li k tomu nesmyslnou nic neřešící válku v Afghánistánu, vyjde nám angažmá západní civilizace v těchto regionech jako mocensko ekonomický debakl.

2.2 Postoj muslimů k západu

Výsledkem je, že převážná většina arabských muslimů a lidí z rozvrácených zemí nenávidí Západ a jeho smrtonosnou „demokracii“. Jejich nenávist je z tohoto úhlu pochopitelná. Česká republika však na těchto zvěrstvech neměla a nemá podíl. Není tedy důvod, aby si vypila pohár hořkosti, který nenaplnila. Chápeme , že Francie, Anglie, Holandsko, Itálie, Německo a další země mají morální kocovinu ze své koloniální minulosti a snaží se hříchy svých dědů a pradědů trochu splatit. U Němců se k tomu přidává morální kocovina z rozpoutání dvou světových válek .

3. Příčiny migrace z hlediska migrantů

Důvodem masové migrace je široké spektrum příčin.

3.1 Hlavní příčinou, před kterou všichni zavírají oči, je exponenciální růst počtu obyvatelstva všech afrických zemí. Přispěla k tomu zásadním způsobem výkonnější a dostupnější medicína a potravinové humanitární dodávky, takže dětská úmrtnost významně poklesla. Většina rodin v rámci rozvrácené domorodé ekonomiky a nastolením kapitalismu neuživí své děti , ale protože v těchto zemích až na výjimky neexistuje důchodový systém, je velký počet dětí zárukou toho, že se ti úspěšnější postarají o své rodiče ve stáří. Dramatická porodnost souvisí s vysokou mírou nevzdělanosti spolu s patriarchálním společenským modelem.

3.2 Klimatická změna a zemědělství. Rostoucí počet obyvatel vytváří tlaky na zemědělskou produkci, které je nevýkonná, neperspektivní a vede k devastaci úrodné půdy. Jedná se především o erozi a zasolení půdy, takže pozemků k obživě obyvatelstva spíše ubývá, ačkoliv potřeba je přesně opačná. K tomu se připojuje chování neúnosných počtů koz a ovcí, které spásají zbytky travin a křovisek v krajině a tím mizí přirozená bariéra proti rozšiřování pouští. Stále častější poruchy pravidelných jarních dešťů souvisejí s nastávající klimatickou změnou. Čím dál tím větší počty obyvatel se nemohou na svém území uživit a trpí fatálním nedostatkem vody, přestože mnohé oblasti v blízkosti hor trpí jarními záplavami a přívalovými dešti, které bychom v těchto suchých regionech nečekali. Tyto země však vodu nedovedou zadržet a využít . Tady by mohli pomoci Evropané stavbou přehrad a zavlažovacích systémů.Jistě by pomohly i vzdělávací projekty v oblasti zemědělství.

Dalším viníkem tohoto neutěšeného stavu je Dohoda o zemědělství , která nutí země třetího světa odbourávat cla na potravinové výrobky, ale zároveň umožňují EU dotovat potraviny , aby mohly konkurovat místním malozemědělcům. To vede ke krachu místních rolníků nebo k orientaci na pěstování výnosných monokultur /káva, čaj. bavlna, kakao apod/, které mají většinou ekologicky negativní důsledky /eroze a zasolování půdy, degradace půdy a snižování úrodnosti /. A pak nezbývá půda na pěstování potravin pro místní obyvatele. Evropská zemědělská politika je tak jednou z příčin hladomoru v chudých zemích i toho, že tito lidé se vydávají na cestu jako imigranti.

3.3 Nerostné bohatství. Současná civilizace je stále životně závislá na ropě a zemním plynu. Proto každá země , který má to štěstí a smůlu zároveň, že vlastní naleziště ropy a zemního plynu, je v zorném hledáčků všech mocných zemí na této planetě a především USA. Každá země , kudy by mohla vést vhodná trasa ropovodu a plynovodu, je v ohni zájmů ropných koncernů a jednotlivých světových vlád. Každá mocenská struktura na této planetě hodlá mít tyto zdroje pod kontrolou, a využívají k tomu jakékoliv prostředky. USA se pod záminkou rozšiřování demokracie v těchto zemích uchylují k množství regionálních válek a podpory tzv. barevných revolucí / Irák, Libye, Sýrie/. K tomu statečně sekunduje papírová velmoc EU. USA a EU zlikvidovaly diktátory Husajna, Kaddáfího, a snaží se totéž udělat s Asadem , ale jiné diktátory nechávají být a naopak je podporují /například klan Saúdů v Saúdské Arábii/ a vesele s nimi obchodují. Výsledkem je chaos a nezměrné utrpení zdejších obyvatel. Tito lidé pochopitelně prchají z míst probíhajících válek . Vítězem těchto mocenských půtek však nakonec bude nastupující světový hegemon – Čína. Ta v těchto regionech neválčí, ale obchoduje a dosáhne bez jediného výstřelu více než válečné snahy USA a EU dohromady. A je logické, že nebude sklízet vášnivou nenávist zdejších obyvatel. Ta bude výhradě distribuována do Evropy. Amerika je příliš daleko a proti přílivu tohoto nebezpečí se úspěšně brání. Podstatné je , že si tuto nenávist alespoň uvědomuje, což se o EU nedá říci.

3.4 Islám. Drtivým problémem tohoto regionu je islám a jeho fundamentalistické podhoubí. To, co nedokázaly rozvrátit západní země, úspěšně završí místní „náboženské veličiny.“ Trvale bující konflikt mezi šíity a sunnity jsou jednou rovinou. Konec konců islámská náboženská „ 30letá válka“ /jak ji známe z dějin křesťanství/ na muslimy stále čeká a je bohužel na spadnutí. V regionu působí nespočet skupin, které pod praporem toho nejčistšího a nejzemitějšího islámu prosazují svoje mocenské zájmy. Každá skupina si hodlá urvat kousek bohatství a moci. Zjistili, že místo práce se toho snáze dosáhne kalašnikovem a obrněným transportérem a ještě si za odměnu tu a tam mohou znásilnit nějakou ženu . A za islám se tak skvěle umírá, když hrdinská smrt vede do nebe, kde čeká nespočet povolných panen. Západní svět tyto náboženské fanatiky dělí na teroristy /Islámský stát, Taliban, Daeš, Al-Kajda atd./ a umírněnou opozici, kterou bezmezně podporuje dodávkami zbraní, penězi, humanitárními dodávkami a politickým krytím. Ale přiznejme si, že rozdíl mezi těmi zlými a hodnými není žádný. Alespoň z hlediska používaných prostředků: tedy vražděním, lhaním, válčením a produkováním terorismu. Však oni se ti hodní leckde stali zlými a obráceně. Konec konců američtí vojáci a sovětští veteráni, kteří bojovali v Afghánistánu mohou vyprávět na toto téma tragické příběhy. Výsledkem byly ztráty životy tisíců lidí. Američané vyzbrojili Al- kajdu proti vojskům Sovětského svazu, aby se nakonec Al-kajda obrátila proti „americké osvobozenecké armádě “/s přispěním vojsk NATO/, které se Afghánistán nepodařilo „osvobodit“ do dnešních dnů. Nejúspěšnějším teroristickým hnutím je však bezesporu Islámský stát je , o kterém evropská média začínají opatrně tvrdit, že je poražen a že bude doražen . /Díky činnosti ruské armády se to v Sýrii jistě podaří – o tom ale taktně mlčíme/, ale Islámský stát se přeskupuje. Tvrzení, že Islámský stát je poražen je nejnebezpečnější lež evropské civilizace. Bojovníci Islámského státu se s migranty přesouvají do Evropy. V celé severní Africe mají stovky pointů , odkud šíří svojí ideologii a vojenskou moc. V mnoha státech jsou oficiálně podporovaní. A co to znamená pro jiné muslimy, kteří se nechtějí dostat pod nadvládu tohoto fundamentalistického hnutí ? Jedinou možností je uprchnout! Jít do Evropy. Někteří z nich se nakonec nechají Islámským státem zrekrutovat na boží bojovníky a proslaví se nějakou teroristickou akcí. S radostnou nenávistí zabijí pár Evropanů. Ale to není všechno.

3.5 Západní televizní pseudokultura. Migraci živí pseudokultura Evropy a západu. Miliony muslimů usedají k televizním obrazovkám nebo internetu a sledují obyvatele západu, jak žijí v přepychových bytech a domech, všichni mají auta a nespočet milenek. Peníze získávají tak, že si dojdou k bankomatu na rohu ulice, nebo navštíví svojí banku. Ženy jsou tak lehce dostupné a tak málo oblečené. Pro mladíky, kterými cloumají sexuální pudy, a kolem sebe mají pouze nedostupné ženy zabalené do bílého nebo tmavého pytle, je ta „hnusná Evropa“ silné lákadlo. Navíc jim v mešitě od dětství lijí do hlavy , že jim muslimů patří svět, že budoucnost je jejich, že je jejich povinností skoncovat s bezvěrci a vzít si to, co jim přece patří. Na veřejných webových stránkách se popisuje kudy jít do Evropy. Ti, kteří je připravují, jim říkají a slibují: „Cesta je těžká a nebezpečná, ale když tam dorazíte, dostanete spoustu peněz a mezi těmi evropskými prostitutkami /rozuměj obyčejnými ženami/ si nějakou vyberete, i když se může bránit. Ale co na tom.“

/Zkusme se vcítit do života mladých migrantů. Velká rodina se všemi příbuznými se sejde, shromáždí několik tisíc dolarů pro převaděče a překupníky a předá je nejstaršímu mladíkovi, aby dorazil do Evropy a připravil zázemí pro celou rodinu. Nesmí zklamat, je jejich jedinou naději v bezútěšné situaci. A tak se před branami Evropy shromažďují statisíce mladíků a dožadují se přijetí. Miliony dalších se chystají na pochod. Je pochopitelné, že takový mladý muž, pokud do Evropy dorazí, a je mu sděleno, že je obyčejný ekonomický migrant a má se vrátit, se z Evropy už nedá vyhostit. To raději zemře jako terorista. Nemůže jednat jinak! Do své země se už nemůže vrátit, protože by tím zklamal rodinu i islámskou obec. A navíc dluží všem tisíce dolarů, které by do konce života nesplatil./

3.6. Nevládní organizace. Migraci napomáhají některé nevládní organizace a některé kruhy USA pod vedením největšího uznávaného finančního zločince Sorose. Migraci podporuje většina vlád muslimských zemí a většina muslimských duchovních v těchto zemích. Konec konců vstřícné gesto Angely Merkelové bylo pochopeno jako trvalé pozvání. Evropští vládci a lídři EU se od tohoto zvacího gesta do těchto chvil nedistancovali, takže platí i nadále!
Jak říká lapidárně Jan Keller ve své knize Evropské rozpory ve světle migrace: „Příčinou migrace je nedobrá situace zemí, ze kterých migranti přicházejí a špatná ochrana hranic Evropy…“

Závěr: Přijetí jakéhokoliv počtu migrantů v Evropě nic neřeší, protože za každých přijatých 50 milionů se narodí 500 milionů dalších a situace se ještě zhorší. Pro Evropany neřízený příliv /a jiný stále není/ znamená fatální zhoršení bezpečnostní situace a ohrožení jejich relativně vysoké životní úrovně. Zásadně je však ohrožená budoucnost dětí původních Evropanů a jejich vnuků.

4. Proč Evropa podporuje migraci.


Otevřené hranice Evropy a snaha přijmout, co největší počet migrantů, jsou zdůvodňovány dodržováním evropských hodnot, humanitárními důvody, přednostmi multikulturalismu, solidaritou, snahou získat novou kvalifikovanou pracovní sílu a doplnit v horizontu několika desetiletí klesající počty narozených dětí, které svými výdělky podrží průběžný důchodový systém.
Občany nevolená a podivně generovaná EK a řídící pseudoelity EU prosazují tento koncept za každou cenu a jsou ochotní riskovat i rozpad EU /ani Brexit jim nestačil jako důrazné varování/ jen aby byly přijaty statisíce migrantů.Zdá se, že se hraje o čas. Čím více migrantů přijde, tím lépe. Proč? A pro koho je to výhodné?

4.1. Kdo řídí Evropu? Hloupá otázka. Je to přece Evropská komise, jejímž předsedou je od roku 2014 Jean Claud Juncker. Ten řídí kolegium komisařů, což jsou de facto resortní superministři. „Pod sebou“ má de facto rovněž Evropský parlament, který má za úkol schválit to, co vymyslí EK. Podle sociologických teorii každou společnost /tedy i EU/ řídí elity. Elity se dělí podle moderní sociologické teorie na dvě skupiny: 1/ Servisní pomocnou, obslužnou elitu, kterou tvoří řídící špičkoví politici, úředníci, novináři, právníci, drobní podnikatelé. Do této skupiny patří tedy politici Evropské komise apod. 2/ Elita skrytá je tvořená lidmi ovládajícími síť globálního kapitálu. To jsou ti mocní, kteří mají peníze a bohatství. To jsou ti, kteří rozhodují, i když je nikdo nevolil. Ti řídí pomocnou elitu, kterou uplácejí zlomkem svého bohatství. Pomocná obslužná elita by měla sloužit lidu, ale bohužel má jiné vlivnější pány.
Kdo jsou představitelé skryté elity? Jestliže z USA například pár nejbohatších jmen z této sítě známe /Rockefeller, Rotchild apod./, ale o těch evropských toho mnoho nevíme. Ale jsou to představitelé finančních kruhů, bank, fondů, většinoví akcionáři významných podniků apod.

Jak říká Benjamin Kuras ve své knize Pohřbívání svobody: „EU je razítkovací šiml multinárodních korporací vytvářejících jejich nadvládu nad malými a středními podniky prohýbajícími se pod tíhou regulací, které nestačí zvládnout finančně ani časově, ani organizačně. K tomu je využíván zakuklený proces vytváření zákonů EU. Zákony připravuje výbor skládající se z vysokých funkcionářů ministerstev obchodu a hospodářství států EU /Article 133 Comimtee/. Jejich úkolem je mimo jiné rozhodovat o tom, co se v podnikání smí a co ne. Schází se každý týden a vypracovává podrobnosti obchodní a ekonomické politiky, o jejichž hlavních bodech rozhodl Generální direktorát Evropské komise pro obchod , přezdívaný „DG Trade“. DG Trade se schází 1x za dva měsíce na tzv „dialog občanské společnosti“, jehož účastníky jsou ze 2/3 lobbisté a konzultanti megakorporací. Výsledky jejich jednání se předkládají ke schválení Evropské radě ministrů obchodu a nakonec EK.“ Ukazuje se, že EK je ve větším kontaktu se zástupci megakorporací než s občany Evropy. Znamená to, že EK cíleněji pracuje pro zájmy skrytých elit než pro občany.

Součástí evropských finančních kruhů /tedy skryté elity/ je i arabský finanční kapitál, který ze zisků z prodeje ropy a zemního plynu financuje mnohé evropské fondy a banky. Arabští globální kapitalisté si kupují akcie ve velkých evropských firmách. A zdá se, že získávají v Evropě nezanedbatelný vliv.

/Jenom jeden okrajový příklad za všechny: Katarský emirát je co do výše HDP na hlavu vůbec nejbohatším státem světa. Proč nepomůže svým muslimským bratrům? Protože svůj kapitál investuje v Evropě. Katar zisky z prodeje plynu zhodnocuje přes státní fond Qatar Investment Authority, který má k dispozici 335 miliard dolarů a vlastní v Evropě ve firmách podíly. Např.: ve Volkswagenu 17% v hodnotě 11,58 miliard USD, v Rosťnaft Oil 9,75 % v hodnotě 5,49 miliard USD, v Deutsche bank 6,1 % , 2,2 miliard USD . Navíc tato banka dostala půjčku od katarské rodiny, když jí chyběl kapitál. Díky této pomoci podle všeho získá Katar asi 10% v DB. Mezi další podíly patří např. 3% v Siemensu atd. Němci dostávají od Kataru investice 30-35 miliard atd/

Podobné je to se Saúdskou Arábií – kolébkou a trvalým podporovatelem terorismu a migrace. Německo je po Anglii největším příjemcem arabských investic. /Zdroj: Lidové noviny 10.6. 2017/

Evropská unie se ohání mnoha hodnotami a humanistickými idejemi, ale ve skutečnosti nejvyšší hodnotou je Zisk. A této ideologii se musíme přizpůsobit a přijmout ji za svou. Tuto ideologii nám EU pod pláštíkem morálních imperativů nedovolí opustit.

Imigrace je velký byznys, který dosud nechápeme. Přináší vyvoleným jedincům ze skrytých elit velké zisky. A ty největší teprve přijdou. Příchodem milionů muslimů bude nutné nejdříve financovat ubytovací kapacity a pak postavit tisíce nových bytů, bude se muset rozšířit potravinářský sektor o nové druhy potravin. Bude nutné rozšířit sociální služby. Na to budou státům půjčovat banky a mezinárodní finanční instituce a fondy a tím i vydělávat. Vzniknou nová odvětví sloužící pouze muslimům. Zvýší se spotřeba běžných výrobků. Až se budou slučovat arabské rodiny /všichni příbuzní každého zakotveného migranta se vydají do Evropy/, bude třeba dalších kapacit a peněz. Ty dodají původní občané EU formou zvýšených daní , státy je přerozdělí a nechají vydělat velkým korporacím – tedy globálnímu kapitálu. A řekl bych, že bohatí arabští finančníci nepřijdou zkrátka. A kdo to bude platit – no přece původní obyvatelé Evropy. Mají přece povinnost solidarity.

4.2. EUROMED


Podpora migrace v rámci EU má svůj řídící program: EURO-MED. Základem tohoto projektu je dohoda o euro-středomořském partnerství, která byla podepsána v listopadu 1995 v Barceloně mezi představiteli EU a Afrikou. Podepsaly ji všechny tehdejší členské státy EU a za Afriku Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestina, Sýrie, Libanon, Turecko a Izrael. Ratifikací Lisabonské smlouvy její platnost přešla automaticky i na nové členy EU /tedy i na ČR/. Podle této dohody se zúčastněné státy zavazují zavést od roku 2010 politické partnerství, kulturní partnerství, volný obchod, ekonomickou integraci, volný pohyb a zvýšenou finanční pomoci partnerským zemím. V rámci programu má dojít k přesídlení nejméně 56 milionů muslimů do zemí EU v letech 2012-2050. Salim Murad z New York University in Prague uvádí předběžný odhad mezi 56 miliony až 80 miliony migrantů, kteří mají vyrovnat demografický úbytek v celé Evropě. Pokud by se měla tato čísla naplnit, musela by Evropa přijmout ročně 1 až 2 miliony migrantů. Zatím se od roku 2013 do Evropy dostalo každoročně vždy něco přes 1 milion příchozích, takže předpoklady nejsou dostatečně naplňované.

Důvody tohoto sociálního inženýrství vedoucí jsou následující.:

1. Zastavit demografický propad obyvatelstva Evropy a tím zachránit skomírající průběžné důchodové systémy jednotlivých zemí.

2. Zajistit na pracovním trhu dostatek pracovních sil, především těch kvalifikovaných. Představitelé globálního kapitálu si rovněž slibují, že se vytvoří přetlak lidí na pracovním trhu a bude tak možné začít snižovat mzdy i v bohatých zemích EU a zajistit stagnaci nebo pokles nízkých mezd u nově přijatých středovýchodních zemí.

A jaká je realita? Všechno naznačuje, že tyto předpoklady nebudou naplněny a všechny vyprojektované představy jsou chiméry. Počítalo se s tím, že příchozí budou pracovat a odvádět daně. Do pracovního procesu se však zařadilo zanedbatelné procento příchozích. A je jasné, že situace se v nejbližší době nezlepší. Jak ukazují statistiky, většina přicházejících mladých mužů není kvalifikovaná pracovní síla, ani nemá zájem pracovat za nízké mzdy. Naopak vyžadují vyplácení vysokých sociálních dávek. Tito lidé tedy v žádné zemi důchodový systém nezachrání. Naopak velmi silně zatíží sociální rozpočty jednotlivých státu a ve svém důsledku budou ohrožovat vyplácení základních důchodů.

Uvážíme-li, že Eurostat vydal prohlášení, že díky robotizaci bude v roce 2050 až 65 % Evropanů trvale bez práce, pak přijímání milionů nekvalifikovaných muslimů, kteří ani nemají nejmenší zájem postavit se do řad vykořisťovaných zaměstnanců, nedává smysl.

Představa, že mladí muslimští muži, kteří považují ženy za méněcenné tvory, budou vykonávat sociální služby a postarají se o staré lidi, patří rovněž mezi sociální sci-fi.

Na celém projektu Euro-med je však ještě jeden zarážející fakt: Jednou z nejdůležitějších a nejaktivnějších institucí „Euro-Med“ je vzdělávací nadace Anna Lindh Foundation, kterou v roce 2005 společně založily Arabská liga, EU a UNESCO. Její kulturní politikou, jak ji vysvětlil tehdejší šéf Traugott Schoefthaler, je „útočit na stereotypy, předsudky a ignoranci a měnit každodenní žurnalistiku“, aby prosazovala „mezikulturní porozumění“. Rozvíjet „mezikulturní dovednosti novinářů, školáků a umělců, řídit výstavy a kulturní produkce a školit učitele, aby jejich učení bylo multikulturní“. K tomuto účelu EU uzavřelo smlouvu o spolupráci s islámskou vzdělávací, vědeckou a kulturní organizací ISESCO, jejímž vyhlášeným programem je šířit islámské myšlení a životní styl v celém světě. Žádná reciproční propagace křesťanské a západní kultury v islámských zemích ze zdrojů EU se však neplánuje ani neprobíhá.Je to tudíž tažení jednosměrné.

Chce tedy Evropská komise, aby se všichni Evropané stali muslimy?
Celý projekt Euromed je „ sociální inženýrství - přesidlování národů“, jak to prováděl Stalin a měl v úmyslu Hitler. Naštěstí nemohl své záměry realizovat, protože prohrál válku.

- - -

31 komentářů :

 1. Výborní a objektivní článek! Má to za *****

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za mně to je nedostatečné i na propadnutí. Naprostá kravina na oblbování davu. Dobře to popisuje komentář z 8:10.

   Vymazat
  2. AUTOR BY MĚL NAPSAT,SKUTEČNĚ CO SE DĚJE.

   Zadluené USA ztraci silu.
   Doposud žili pohodlným a bezstarostným životem s pomoci Petrodolaru.To se začalo měnit.Země jako LYBIE A DALŠI už Petrodolar nechtěly.
   Okamžitě začalo jejich humanitární bombardování.
   Ted je na řadě zniceni Evropy a to za každou cenu.
   Proto je vyvolano stěhovaní národů a připrava války,na kterou musi z donuceni nakoupit státy EU zbraně.To není všechno.
   Putin to vidi a proto klidně akceptuje tisk eur v rozsahu 60-80 miliard měsicně což zajistuje ECB.
   Za ně bude prodávat plyn a naftu a tak obejde Petrodolar.
   Prostě podloži nekrytý tisk eura svými zasobami plynu.

   TO BY MOHLO BÝT ZAČATEK KONCE PETRODOLARU.

   Proto zoufalí kongresmani zádají sankce,které však nemají postihnout jen PUTINA,ale v dopadu celou Evropu.

   Jen se podivejte,zacali ze zoufalství dopravovat špinavý břidlicový plyn a Polsko ho kupuje za třikrát dražsi cenu.

   Je uplně jasne,že se proto vytvořila doktrina NEOMARXISMU s falešnou diktaturou tzv.humanistu,která přejde do diktatury islamistu.

   Tak si vladnouci menšina má zajistit moc,kterou znovu chtějí ukrást volbami voličom domorodcum v ČR.

   Vymazat
  3. Pan PALKA pise prý za ANS.Ta však vubes snad ani neexistuje.
   Nikdo od nich nechce popsat jak to vlastně s nimi je.
   Načisto podivné je že i ČSNS tady zarytě mlcí a nechce nám voličum sdělit jak hodlá naplnovat jeji heslo

   K LIDU NÍŽ A S LIDEM VÝŠ.

   Ozvěte se přátelé co s vámi je nebot to vypadá jakoby se rodili oví nebožtíci nebo se mýlim?

   Vymazat
  4. Nemáte pravdu. Situace ohledně ANS je objasněna například zde:

   ANS je platforma vlasteneckých sil. Její původní záměr - zastřešovat malé neparlamentní politické strany, hnutí a spolky – nestihl být z technických a časových důvodů zrealizován do vyhlášení těchto parlamentních voleb. Členové ANS tedy budou v těchto volbách kandidovat pod hlavičkou jednoho ze svých členů – České strany národně sociální, která je nejstarší politickou stranou v naší zemi. Mimochodem, v dubnu oslavila 120. výročí svého vzniku.
   http://www.novarepublika.cz/2017/07/zachrana-nasi-zeme-je-v-rukou-kazdeho-z.html

   Vymazat
  5. Kde bereš 8:30 tu drzost klasifikovat věcný a užitečný článek, když závěry opírá o fakta a logické argumenty, nějakou nedostatečnou? Jseš schopen cokoli tam tvrzeného věrohodně vyvrátit? Pokud ne, neobtěžuj!

   Vymazat
  6. Mame tomu rozumět,že strana ČSNR se dostala pod ANS
   Je tedy tato historicka strana pana Beneš jednim z členů ANS?
   Proč se tu nikdo z ČSNS neobjevi aby to vysvětlil.
   Aha vy tu hchete zmatkovat,ačkoli jste ještě nebyli zvoleni či jak to vlastně je.

   Vymazat
  7. V poslední době se rojí články s popisy situace,které ji sáhodlouze popisují a ti kteří jsou na alternativě ji znají a mají popisu plně zuby.
   skoro nikdo z tzv popisovatelu nenavrhuje řešení!
   K čemu nám jsou strany a popisovatelu,kteří se tady nechtějí ani ozvat a strkají hlavu do písku!

   Musíme se našich intelektuálů začít ptat kde jsou návrhy reseni?

   Vymazat
  8. ANS navrhuje výstup z EU.Ta se však už skoro sama rozpadla a vzniká prý Nová Evropa.
   To že to bude daleko horší útvar pisatele z ANS ještě vůbec nezaregistrovali!
   Dále je jasné,že na EU je navázáno NATO.

   Kde je návrh ANS na organizaci naši národní obrany podle vzoru Švýcarska.

   Proč říkala musíme být proti něčemu,když nevíme za co máme konečně být!

   Vymazat
  9. Pálka a ANS nestydaté se napsat ontom jak máte rád voliče a jejich Desatero zejména přikázání první
   sociální stát ČR do prvního článku Ústavy namísto nynější korporátní oligarchicke tyranie nízkých platů a ohnutých hřbetu
   Šesté přikázání je ještě lepší
   NE kapitalismu bez přívlastků!

   Vymazat
  10. Chyby typu nestydte se komolí WC SSD cenzura ne já!

   Vymazat
  11. Pálka aby jste tu nepsal dlouhé popisy dnešního stavu,který známe zajistěte další přikázání voličů.
   ANo otevření zablokovaných diskuzních rubrik na webech stran.

   TO JE OPRAVDOVA PTIM DEMOKRACIE A JE JI MOZNO ZJISTIT IHNED

   Vymazat
 2. . Muslimské nájezdy zažil celý Balkán, Sloven-sko , Rakousko-Uhersko a část Čech - Slovensko bolo súčasťou Uhorska - Magyarsko - jeho časť bola okupovaná

  OdpovědětVymazat
 3. Je potřeba zavřít hranice samozřejmě. Ale to marxistická EU neudělá. Bohužel EU elity místo toho dovážejí migranty s cílem vyměnit původní obyvatelstvo. je dobré, ale že o tom všichni ví, takže bude větší rezistence proti EU.

  http://www.epshark.cz/clanek/104/v-evrope-probiha-vymena-obyvatelstva

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na dnešní Evropě nic marxistického není!!! To jen schválně motáte pojmy aniž byste rozuměl jak Marxovi, tak dnešní Evropě. Dnešní vedení Evropy slouží korporacím. To nemá s Marxem a marxismem nic společného. Je to pravý opak!

   Vymazat
  2. 8.03 Marx, i skuteční majitelé korporací, jsou téže krve... Národ milenia geneticky samošlechtěný na inteligenci, na udržení kohezních vazeb ve vlastní skupině, proti všem ostatním v kompetici o zdroje.

   Vymazat
 4. "Uvážíme-li, že Eurostat vydal prohlášení, že díky robotizaci bude v roce 2050 až 65 % Evropanů trvale bez práce, ....! To se nestane. Mnohem dříve si lidé uvědomí, že příčinou tohoto stavu je systém ! otrokářský, tlupo-elitářský systém vládnoucí momentálně pod rouškou liberálního kapitalistismu. Na zemi je dost zdrojů pro 20 miliard obyvatel, už v současně době technologický pokrok umožňuje, aby lidé pracovali 6 hodin denně a 4 dny v týdnu. Jen se musí rozdělovat co vytvořili všichni všem. Ne, aby si to přivlastnila hrstka parazitů. Stačí zlikvidovat parazitismus i s jeho protagonisty a podporovateli a bude dost pro všechny. Je to o systému ! Sociálně spravedlivý a mravní systém je schopen zabezpečit existenci i rozvoj lidstva, ale zločinný, otrokářský systém kapitalismus jako formy tlupo-elitářského systému s parazity je nutno zlikvidovat !

  OdpovědětVymazat
 5. Velmi, velmi zajímavá analýza opírající se o objektivní hodnocení sociálního, politického a ekonomického pozadí současné krize hodnot. Pro úplnost bych od autora očekával i reálné návrhy k jejímu řešení.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když na zahradě vyhrává plevel, tak je nejlepší zlikvidovat vše a začít znovu. Nepřeji si to , ale všechny ty přípravy ukazují, že se odplevelení blíží. Přežijí jen ti nejodolnější. A začne se znovu. Možná.

   Vymazat
 6. Ano dobrý článek je třeba se zbavit eu nebo bude z Čech časem islámský stát.

  OdpovědětVymazat
 7. Ano škoda že nenapsal jaksi představují se z toho dostat a jestli vyvíjejí nějaké aktivity na sblížení podobných alternativ z cílem být ve volbách co nejůzpěšnější.

  OdpovědětVymazat
 8. Článek je nevyvážená míchanice. Problémem není islám, ale ziskuchtivost, která jej uchopila ve svůj prospěch jako jeden z nástrojů. Autor není s to hierarchizovat příčiny a následky, původce a nástroje. Motá na stejné úrovni náboženské a státní rozepře s podnikatelkými/třídními, výsledkem je orientace nenávisti na všechny vyznavače jiné víry a na občany jiných států bez ohledu na jejich skutečný podíl na problémech a naopak poměrná akceptace zločinného kapitalismu.
  Představa současné migrační vlny jako nástroje na odstranění nedostatnku pracovních míst je chorá. Když západní Němci potřebovali nahradit po vystavění Berlínské zdi východoněmecké pracovníky, neotevřeli hranice komukoli, ale uzavřeli mezistátní dohodu s Tureckem. Současná migrační vlna je organizování chaosu, rozeštvávání obyvatelstva, oslabení států a další kroky k narušení společenských vazeb a solidarity, protože vnitřně silná, soudržná, spolupracující, solidarizujcí komunita je daleko hůře vykořisťovatelná, než živelný dav konkurujících si, nespolupracujících, navzájem rozeštvaných, vystrašených jedinců.
  Tzv. národní státy nejsou terčem útoků ani tak kvůli nenávisti vůči jednotlivým národům, ale proto, že byly zatím kompaktní právní, politickou, sociální a také samozžejmě ekonomickou a kulturní strukturou, sítí, která bránila rozvratu společnosti. Legislativa jednotlivých států byla poměrně obstojnou baštou na obranu potřeb, práv a zájmů každého jedince a skupiny. Rozhodně to nebylo dokonalé, drhlo to, mělo to vady a značné rezervy, ale 98 % mohlo být relativně v klidu. Dvě procenta byla nespokojena. Jedno procento, které i skrze tuto záchranou síť propadlo na okraj společnosti, a druhé jedno procento, které cítí, že těch 98 % ještě má lákavý potenciál ke kořistění. Tam je třeba konat a napravovat věci, o Praze a Evropě se nerozhoduje a bojuje v Sýrii a Iráku, v Rijádu či Kataru, ale v Evropě a USA, ne v pouštním písku, ale v luxusních kancelářích velkoměst NATO a EU.
  Nepřítelem není islám, ani nestačí eliminace islamistů, nepřítelem je bezuzdný kapitalismus, soudobý fašismus jako nejkoncentrovanější vykořisťování pracujících, občanů, obyvatel a spotřebitelů. Jen je třeba pohlédnout skrze slova, za proklamace na skutky.
  KR

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:00 KR tvrzení dané Vámi kritizovaným článkem nevidím ve zvláštním rozporu s tím, jak argumentujete. Dokonce souhlasím. Důsledně vzato, jde o otázku důrazu, který skutečně patří na skutečnost, že zisk jako rozvojový podnět lidské společnosti se nejen obrací v její neprospěch, ale evidentně ohrožuje její existenci. Nechtěla to, v důsledku, řešit „Velká říjnová revoluce...“?

   Vymazat
 9. Výborný článek, není ovšem popsaná strategie jak získat pro přesídlování politickou podporu. Ta se skládá především z rozkladu opozice pomocí nastrčených jedinců. Někteří pracují cíleně, další jsou ovšem využiti díky svému nadměrnému sebevědomí k fragmentaci a rozkladu opozičních politických uskupení. Připomínám jak AFD tak zdejší Okamurovu partaj nebo rozpad Konvičkovy iniciativy. Samozřejmě se likvidace opozičních hnutí setkává s nadšenou podporou tradičních politických stran i ovládnutého mediálního mainstreamu. jogín

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní1. srpna 2017 13:00
   „Někteří pracují cíleně, další jsou ovšem využiti díky svému nadměrnému sebevědomí k fragmentaci a rozkladu opozičních politických uskupení. Připomínám jak AFD tak zdejší Okamurovu partaj nebo rozpad Konvičkovy iniciativy.“
   Dost zmatečné. Okamurova partaj slouží k rozkladu a fragmentaci opozičních politických uskupení? Mohl byste uvést ta opoziční uskupení, která Okamurova partaj rozkládá??
   SPD – Tomio Okamura je největší opoziční uskupení. Další nově vytvářená, a na SPD útočící uskupení, slouží tomuto rozkladu. Některá vědomě, jiná nevědomě, což je snad ještě horší. P.K.

   Vymazat
 10. Nadnárodní bangstery je nutno postřílet jako divoká prasata.

  OdpovědětVymazat
 11. Ujasněme si. Podporuje současná parazitní "demokracie" individualitu člověka nebo ji naopak bezohledně ničí uplatňováním hesla starých parazitních kolonizátorů - rozděl a panuj. Jen aby se individua nespojila do boje na skutečnou ochranu individuality, předpokládající odstranění parazitismu?

  OdpovědětVymazat
 12. Domnívám se, že v té současné „migrační krizi“, se přehlíží podstatné hledisko. Není to střet kultur, není to střet křesťanství s islámem, to jsou pouze průvodní jevy, účelově vybuzené.
  Je to pokračující koncentrace moci v zužujícím se počtu rodin a průvodním jevem je devastace obyvatel, aby nebylo jednotné, nebo schopné, se na něčem domluvit, nebo nedej bože, pokračující koncentaci nějak bránit. To jsou ty nesmyslné války, to jsou ty rozvraty států, které nikdo „neumí“ dát do pořádku. Rozvrat a chaos je cílem současného politického dění.
  Někde, např. na Středním východě, se toho dociluje vojensky, jinde např. v Evropě, je k rozkladu využíváno direktiv EU, neboť Evropané jsou již tak zdegenerovaní, že povyšují znění nějaké „bumášky“, nad vlastním zájmem, nad vlastní existencí.
  Ze stále opakujícího popisu situace je snad už každému jasné, že se jedná útok na náš způsob života, na naše sociální, zdravotní a bezpečnostní jistoty. V zájmu toho, aby se stále menšímu počtu lidí dařilo ovládat a vyžírat svět. Cožpak se jim může něco takového povést? Bohužel stále se jim to daří a stačí jim k tomu docela málo, zkorumpovat národní politiky. Za příslib osobních výhod, osobního zajištění, se odtrhnou od vlastního národa a stanou se třídou politiků. Třídou, která slouží těmto globálním silám.
  Jediný politický program, který je v nabídce, který jde proti tomuto směřování, je prosazování zákona o referendu a o odvolatelnosti a trestní odpovědnosti politiků. Proto volím SPD – Tomio Okamura. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:45 P.K. že jediný program, „který jde proti…“ je program SPD? Není! Není zdaleka principielní. Krom toho, mechanismus přímé demokracie tak, jak je formulován T. Okamurou fungovat nemůže. Vedl by, a to nejméně, ke ztrátě jakékoli koncepce a nakonec i k desorganizaci. V takové podobě není uplatněn ani ve Švýcarsku. SPD, to je povrchní mucholapka na nepříliš uvažující voliče. Jen doufejme, že v dobré, naivní víře.

   Vymazat
  2. Anonymní2. srpna 2017 22:04
   Z mého pohledu, je podstatný zákon o referendu a o odvolatelnosti a trestní odpovědnosti politiků. Už to mi připadá přelomové. Další body jsou odvolatelnost soudců a omezený časový limit funkce soudců, nikoliv automaticky doživotně a další.
   Domnívám se, že tyto body jsou principiální a nepovedou k dezorganizaci, ale spíše k aktivizaci občanů. P.K.

   Vymazat
  3. PK 02.08.17 22:33 optimisto. Pokud sledujete zdejší diskuzi, neměla by Vám uniknout krátkozrakost mnohých, nemělo by Vám uniknout odsuzování toho, že „mocní“ nečiní zázraky daleko nad možnosti a reálné pravomoci. Ostatně, staňte se zastupitelem, hlasujte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v rozsahu reálné informovanosti, svých znalostí… a když to špatně to dopadne: Nastoupí tým profesionálů, za stovky, i tisíce hodin, tisíců stránek vyšetřovacích a soudních spisů, za měsíce a léta vyšetřování budou nalezena pochybení, která tvoří uzavřený řetězec nepřímých důkazů, že svým hlasováním jste se dopustil trestného činu, protože jste měl a mohl vědět… Ani nápad, že bych do jakékoli takové funkce, s dobrým úmyslem, kandidoval… Leda zištně! Kapišto?

   Vymazat