Reklama

.

.

pátek 18. srpna 2017

Koexistence generací na trhu práce: Fragment VIZE

Radim Valenčík
18. 8. 2017      RadimValenčíkPíše
Jednou z hlavních námitek vůči navrhovanému přístupu k reformě penzijního systému směrem, který by motivoval člověka k prodloužení období dobrovolného produktivního uplatnění, je, že prodloužením doby produktivního uplatnění člověka se omezují příležitosti k uplatnění mladých lidí. Pokud tuto otázku přeformulujeme do odborné terminologie a tak, abychom vyjádřili podstatu toho, o co jde, zní takto: Je mezi zaměstnáním osob různých generací (tj. starších a mladších) substituční, nebo komplementární vztah?
 

Obecná odpověď na tuto otázku neexistuje. Vztah mezi zaměstnáním starších a mladších osob, mezi zaměstnáním příslušníkům různých generací může být jak substituční (a potom bude působit vytěsňovací efekt), tak i komplementární (a potom může působit nasávací efekt v tom smyslu, že čím více a čím déle se daří uchovat uplatnitelnost starších osob, tím větší příležitosti pro zaměstnání mladších osob se tím nabízejí). Závisí na typu produktivní, resp. výdělečných aktivit.
Obecně platí, že při setrvačném vývoji je mezi zaměstnáním starších a mladších osob substituční vztah. Je to dáno zejména tím, že pracovní výkony jsou více či méně rutinní a individuální. K jejich výkonu mají lepší předpoklady lidé mladší. 

Při vývoji, který se vyznačuje vysokou inovační intenzitou, který je spojen s šířením inovačních vln vyšší intenzity a vyšší hustoty, tj. při tom vývoji, který je založen na lidském kapitálu, převažuje mezi zaměstnáním starších a mladších osob komplementární vztah a nastává zde nasávací efekt. Je to dáno zejména tím, že nezbytným předpokladem přípravy, vhodného zacílení a realizace inovací jsou z povahy věci výkony nikoli rutinního (tj. tvůrčího) charakteru, ale zejména tím, že naprosto nezbytnou se stává týmová práce, a to právě taková týmová práce, ve které se plně projeví komplementarita výkonů nejen různých odborností, ale i různých generací. Roste význam mezigeneračního přenosu odborných zkušeností a také roste význam těch inovačních schopností, které člověk nabývá postupně v průběhu své profesní dráhy, které vycházejí z dlouhodobě systematizovaných a v praxi ověřovaných poznatků.

Z hlediska požadavků, které klade tzv. Průmysl 4.0 lze říci, že nejbližší budoucnost ve fungujících ekonomikách bude patřit, nejen týmům, ale mezigeneračním či spíše transgeneračním týmům. Týmům, které budou založeny na efektivní spolupráci čtyř generací. To si uvědomuje každý, kdo se podílel na realizaci nějaké skutečné významné inovace. Proto komplexní řešení otázky prodloužení horizontu produktivního profesního uplatnění těch osob, které jsou schopny celoživotně nabývat poznatky, v návaznosti na průběžně získávané zkušenosti a které se chovají zodpovědně i z hlediska uchování svého lidského kapitálu, má pro tu ekonomiku, která se rodí ze současných podmínek, mimořádný význam

Čtenář toho příspěvku si nejnázornější představu o tom, co je to komplementarita v transgeneračních týmech zaměřených na realizaci inovací vyššího řádu udělá mj. i v souvislosti s otázkou, co je předpokladem společenského využití, tj. uplatnění v praxi, poznatků, které jsou publikovány v odborných periodicích evidovaných v uznávaných databázích. Ke konečnému efektu uveřejněných myšlenek dochází v současné době poměrně zřídka, přes řadu zprostředkování, nepřímo, na základě shody okolností. A to i v případě myšlenek velmi kvalitních, s vysokou mírou přesahu oproti stávajícímu poznání, vyložených kvalifikovaně a v plné návaznosti na stávající poznání. Při současném způsobu fungování vztahu mezi teorií a praxí, teorií prezentovanou v odborném tisku a společenskou praxí se mnohdy dokonce vyskytuje substituční vztah mezi inovativností a uplatnitelností poznatků. Čím vyšší inovativnost, tím obtížnější uplatnitelnost. Je to dáno zcela přirozeně fungováním vědy v podmínkách velmi málo rozvinuté týmovosti, resp. neexistenci týmů založených na generování inovací, a to jak ve sféře výroby či průmyslu, tak i služeb, včetně služeb poskytovaných veřejnými institucemi.

V ekonomice, která bude založena na uplatnění výrazných inovací v oblasti průmyslu spojených s využíváním možností Průmyslu 4.0, ale i inovací ve sféře institucionální podpory ekonomiky, bude týmovost, vycházejí z generování inovací, základem její výkonnosti. A v takovýchto podmínkách nikoli setrvačného vývoje bude výrazně růst poptávka po transgeneračních komplementárních týmech. Tomu se bude muset přizpůsobit i celý systém školství, zejména vysokoškolského.
S trochou nadsázky lze říci, že výchova k týmovosti v našem vzdělávacím systému končí na úrovní mateřské školy a z univerzitního prostředí se výrazně vytrácí. V minimální míře jsou rozvíjeny formy interdisciplinární spolupráce studentů na univerzitách, meziročníková týmové spolupráce se ve většině oborů prakticky nevyskytuje.

Přechod od nízkoinovativní ekonomiky individuálních výkonů k ekonomice založené na systematickém generování a šíření významných inovací prostřednictvím interdisciplinárních a transgeneračních týmů bude sice docházet k úspoře práce (jako ostatně všech zdrojů), současně však výrazně poroste poptávka po produktivních činnostech dvojího druhu:
- Činnosti v oblasti produktivních služeb zaměřených na nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu (které se stanou těžištěm ekonomiky podobným způsobem, jako kdysi průmysl v době průmyslové revoluce zaujal místo dominantního sektoru oproti zemědělství).
- Činnosti v oblasti osobních služeb, které povedou k úsporám času v mimopracovní době těch, kterým budou tyto služby poskytovány, a k efektivnějšímu trávení volného času (jak z hlediska relaxace či nabývání společenských kontaktů apod.). Ten, kdo četl Jirotkova Saturnina či alespoň viděl jeho filmové zpracování, si může udělat konkrétní představu o tom, jaký prostor pro ekonomicky přínosné služby se zde nabízí osobám, které jsou vysoce výkonné v oblasti odborně zaměřených výkonů spojených s generováním a realizací inovací. 

Změny, před kterými stojíme, mohou být velmi výrazné a jejich obrysy si můžeme představit jen velmi přibližně. Na druhé straně je to jen o něco málo víc než 50 let, kdy vyšla zásadní práce R. Richty Civilizace na rozcestí (1966). V ní najdeme mnoho dodnes relevantních anticipací té ekonomiky, ke které jdeme. A není náhodou, že tato práce byla výsledkem týmu, který byl nejen interdisciplinární, ale i trasngenerační, ve kterém byli odborníci generačně starší než R. Richta, ale i generačně mladší. Pokud porovnáme tehdejší představy s tím, co můžeme říci o změnách, jejichž příležitost se nabízí dnes, není obraz budoucnosti tak nejasný, jak by se mohlo někomu zdát.
Jde o komplexní proměny nejen v ekonomickém, ale i celém společenském systému. 

Jejich společným jmenovatelem je důraz na to, aby naplnění reálného bohatství života člověka v podobně plného využití možností rozvoje a uplatňování jeho schopností bylo současně nejvýznamnějším faktorem, určujícím dynamiku a kvalitu ekonomického růstu. Ekonomika založená na těchto základech se bude vyznačovat vysokou intenzitou a převratností inovací, povede k výrazným úsporám zdrojů všech druhů (surovin, energií, času, práce), současně však bude generovat poptávku po lidských schopnostech a jejich diverzitě, takže nikdo, kdo se bude do ekonomiky tohoto typu chtít zapojit, nebude nepotřebný, nebude nucen žít v trpěné enklávě saturované z veřejných zdrojů. Změny v oblasti penzijního systému, které navrhujeme, mohou být jedním z důležitých podnětů, které k zásadním proměnám ekonomiky povedou. Právě proto, že přispívají k vytvoření reálného ekonomického základu, na kterém se projeví ekonomický efekt služeb spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu.

Poznámka na závěr: Jedná se jen o malý kousek přípravné verze pojednání, které v rámci našeho týmu připravujeme pod pracovním názvem "Postgraduální nadstavba průběžného systému penzijního pojištění" pro impaktovaný časopis. Přesto si myslím, že v současné době chmurných úvah a kontroverzních diskusí může být jeho uveřejnění užitečné.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4892-fragment-vize.html

29 komentářů :

 1. Napjatý vztah mezi generacemi je uměle vyvoláván jako mezi všemi občany. Celý důchodový a zdravotní systém je geniální podvod! Při práci vzniká nadhodnota a z té mají být průběžně hrazeny školky, školy, zdravotnictví, důchody a jiné pro stát prospěšné kurzy a zdokonalování. Měl by to být propracovaný systém. Práce je dost pro všechny, zkrátit pracovní dobu a pečovat o všechen veřejný majetek jak se má. Za komoušů se kapitalistických 10 hodin, 6 dní v týdnu a 14 dní dovolené zcvrklo na současný stav a za tohoto režimu se jen nutí zaměstnance dělat bezplatně přezčasy. Současní mladší a mladí lidé žijí v totální zhovadilosti a ještě se o ty zvrhlosti perou. Nepřemýšlí kde jsou výkony z moderních technologií a strojů. Když si vzpomenu co úsilí stálo sklidit obilí. Kosou obsekat, obsekané ručně svázat, samovazem posekat, postavit do panáků, naložit na žebřinové vozy, zavést k mlátičce, ručně s žebřiňáku podat snopy do mlátičky a dnes jeden kombajn má výkon přes 20 hektarů denně. KDE TO VŠECHNO JE.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený motroku. Váš přehled js silně nevyvážený.Pochybuji,že jste zažil dobu kdy se pracovalo 6 dní v týdnu. To bylo na rozhraní 50,začátkem 60 let.Spíš mne dojímá myšlenka, že na důchody budou dělat neziskovky,mládež a cigáni.

   Vymazat
  2. 14:08 - Souhlas, typickým příkladem ekon. přínosů za socialismu je scelování půdy a združstevňování v zemědělství. Vždy naše JZD a státní majetky v zemědělství nám záviděla celá tzv. vyspělá záp. Evropa. Měli jsme vybudované vyspělé moderní zemědělství, soběstační po všech stránkách včetně kvality a množství v potravinách a chovu skotu. Jako vysoce produktivní a konkurenční také bylo naše soc. zemědělství chvíli po převratu likvidováno ze západu (případ Slušovice atd.).

   Vymazat
  3. Samozřejmě nadhodnota práce zůstává podnikateli resp. kapitalistovi, to přece již před 150lety vědecky zdůvodnil Marx.

   Vymazat
  4. 18:56 - Samozřejmě, že pro každý stupeň společenského vývoje obecně platí pro rozšířenou reprodukci tato marxistická poučka: c + v + m, kde
   c = konstantní kapitál (výr. prostředky)
   v = variabilní kapitál (suroviny)
   m = nadhodnota (zisk)

   Vymazat
  5. Trochu si minulou dobu pánové idealizujete. Byla spravedlivější v dělení "nadhodnoty" ale nevýkonná, no a teď to máme opačně. Ta výkonnost a žití na dluh, zatím eliminuje masovou nespokojenost. Co ale až přijde "systémové periodikum", velká krize, moderně zvaná "bublina"?

   Vymazat
  6. Pane Povolný, sračky o nevýkonnosti socialismu vám natlačili do palice oranžoví, viďte! Myslím, že byste více pochopení našel na nějakém pravicovém webu a ne tady, kde s tím svým tvrzením jste za vola.

   Vymazat
  7. 21:12, ten vzoreček se na ekonomických fakultách našich univerzit už nručí. Veličina "m" považována za zasloužilou odměnu kapitalisty. Pan Valenčík vám to potvrdí.

   Vymazat
  8. 7:50- nikoliv "oranžoví" ale život v obou systémech. K porovnání produktivity nepotřebujete ani statistické údaje, stačí se dívat. Dnes venkovské "Lidové domy" nehostí celodenně "pracující", v zemědělství i průmyslu také již není "přezaměstnanost" levnou pracovní sílou, jen za "pásem" a srovnatelným(řidičem ap.) to až tak "nekulhalo". Chceme-li "porazit" kapitalismus, musíme přesvědčit většinu o pravdě Komenského(všelijaké kvaltování...dobré pro hovada jest) nebo počkat až se porazí sám. Zrovna poslouchám ČRo plus-článek v NYT, že ženy v socialismu si více užívaly sexu, neboť nebyly stresované a muži byli odpočatí, případně "rozjařeni" viz výše. Pro mých pět dětí bych dnes těžko hledal ženu i plat, tož tak, hezký den.

   Vymazat
 2. Ad MOTROK: Váš komentář naprosto přehlíží skutečnost, že lidé jsou různí a to každý z nás jinak. Více/méně schopní, zdatní, nemocní, staří, mladí, leniví... Proto vždycky bude lidská společnost organizovaná v hierarchii moci a vlivu, "chca - nechca", jak v kapitalizmu, tak v sociálizmu! A v tom případě záleží už jenom na morálce.

  OdpovědětVymazat
 3. V kapitalizmu se nic takového nedá udělat , kapitalistům jde jen o zisk !

  OdpovědětVymazat
 4. Já jako Rom kšeftuju s drogama spím do oběda mám bílou služku i kurvu a práci nechám Vám,co rádi chodíte do práce.Práci čest a sociálním dãvkám zvláště

  OdpovědětVymazat
 5. Vážení je mi 74 let a vše jsem zažil na vlastní kůži. Jinak bych Vám mohl psát jak to vypadalo již před první republikou ale to nemá cenu. Že jsou lidé různí to je skutečnost ale že má společnost se snažit žít jako rodina najdete už v BIBLI. Jinak Rome to Vám umožňuje tahle zvrhlá společnost, to bylo i za komoušů obtížné. Jde přece o to špatné omezovat a dobré šířit. ROZDĚLOVAT JE V ZÁJMU VLÁDNOUCÍCH. Zářným příkladem je za komoušů maličký parazit kandidujíci na prezidenta, jak v tomto režimu narostl a kolik malých parazitů mu to již podepsalo. SVĚT CHCE BÝT KLAMÁN.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. MOTROK 21 STOLETÍ Věřím že to parazit nevyhraje. Na romy platí jen socialismus povinnost chodit do práce.

   Vymazat
 6. Nikdo přesně neví,jak a jak rychle se nadále budou rozvíjet nové technologie a robotizace výroby,ani kde budou její hranice apod.Ikdyby v politice a demografii byl od nynějška vše Status kvo,což jistě nebude,tak to nevíme a vědci na celém světě si zdaleka v tomto případu nenotují.
  Já svým selským rozumem jen mohu říci,že nevím,jak to dopadne a pan docent zde pouze lehce nastínil jednu z mnoha set variant. Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 7. Je nejvyšší čas k zahájení proti kapitalistického - pro demokratického odboje. Jak na to? To by mělo být předmětem občanská rozpravy i tady na Nové republice.

  OdpovědětVymazat
 8. Radime, máš recht ale zanedbáváš zásadní záležitost. K úspěchu teamu je nezbytná sociální koheze, volně morálka. Když se budou členové týmu navzájem podrážet, prohrají.

  OdpovědětVymazat
 9. po celej EU sa to v podstate stalo - a z ničoho nič začala odchádzať jedna celá geberácia do dôchodku, lenže nikto z kompetentných ako keby s tým nerátal a žiaden podnik si nevychovával dorast - niet náhrada, niet škôl, niet ľudí .... ale ani tých, ktorí by to vedeli naučiť,

  OdpovědětVymazat
 10. Mám rád NR, dozvím se u Vás jiný názor, než má Miroslav Kalousek v TV Kalousek. Vadí mně, že nereaguje aktuálně na události kolem nás. Rád bych znal, jak reagují extrémisti, rasisti a xenofobové na to, že chudák, kterému Španělsko poskytnulo azyl, zavraždil lidi autem.
  Jaká strana vládne ve Španělsku, co na to jejich voliči, jsou to dementi atd.

  OdpovědětVymazat
 11. Bohužel, Radim Valenčík se v tom, že "nezbytnou se stává týmová práce, a to právě taková týmová práce, ve které se plně projeví komplementarita výkonů nejen různých odborností, ale i různých generací" zásadně mýlí, i když je toto tvrzení, na první pohled, naprosto logické.

  V současnosti naprosté většině občanů, napříč věkovým spektrem, nejde o týmovou práci, ale o "přežití". K týmové práci málokdo z občanů, dobrovolně přistoupí, většina z nich k tomu musí být "přinucena" okolnostmi ....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moc jsem Vás nepochopil, ale když obyvatelům Ostravy pan Sobotka změnil majitele bytu, tak jde oranžový průjem do pr..le. Myslel jste to takhle?

   Vymazat
  2. 21:23 Na Vaši otázku dobře "odpověděl"
   Anonymní 19. srpna 2017 2:24

   Vymazat
 12. https://www.youtube.com/watch?v=L0NdLm3jAYw

  OdpovědětVymazat
 13. Dívejte se na ty hajzly co vládnou ve Španělsku. Jak u nás ten rakouskej dědek nehody se též stávají a umírají lidé musíme jsi zvyknout.

  https://cz.sputniknews.com/svet/201708185824403-barcelona-demonstrace-islamizace-evropa/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Berte to z té lepší stránky, hajzly volí debilové a přestanou se tolik množit. Tak dlouho se volí ČSSD až zjistíte, že vám nepatří byt.

   Vymazat
 14. Mnoho slov pro jednoduchou věc: Tam, kde lidé tvoří společenství, obec, tým nebo aspoň kolektiv jsou mezigenerační problémy řešitelné. S dnes obvyklým individualizmem se lidé stávají hromadou otroků, kteří se mezi sebou perou o kousek chleba.
  J, Hruška

  OdpovědětVymazat
 15. Je to jednoduché, elitáři jsou hloupí a lakomí a tak šetří na rozvoji, kde se dá a dřou starší generaci, protože jejich výchovu a rozvoj zdrojové zaplatili předchozí generace. Takové chování vede ke krachu což bylo v SSSR (za Stalina se něco vybudovalo a vytvořilo, skoro nikdo neuměl psát a za deset let všichni - pak stranu obsadila elita a konec) a teď je na řadě USA. Proč se tomu děje, protože si lidé neváží vzdělanosti a uctívají zlaté prase a tak ten co mluví pravdivě a navrhuje fungující morální řešení akorát uslyší nemáš prachy tak drž hubu. Je potřeba přestat uctívat zlaté prase.

  OdpovědětVymazat
 16. Reakce čtenáře na Valenčíkův článek v Literárkách:

  "Jan Skalský:
  Smutný konec komunisty. Člen KSČ a Lidových milicí, Valenčík, později poslanec za KSČM, končí jako poskok miliardáře, který na povel píše články, obhajující dokoliv co on a jeho družina udělají..

  Neznám mechanismus, ale Valenčík není trouba, který by z neinformovanosti hájil gaunera. Dobře ví, co je Babiš-Bureš zač, takže se mu to nějakým způsobem vyplatí.

  Už neřeší, jestli "je dělníkovi upírána jím vytvořená nadhodnota", jestli je demokracie proměňována ve služku bohatých... Nejdůležitější je, jestli není ubližováno miliardářskému vykořisťovateli, který platí dělníkům ještě menší mzdy, než je v ČR běžné. Ve Vodňanské drůbeži pro něj dřou otroci za 12-15 tisíc hrubého měsíčně u linek při 8°C. (http://prace.kurzy.cz/.../vodnanska-drubez-as-25396480.../)

  Jde o to, jaké má vlastně Valenčík názory. Podle mne žádné. Obrací se vždycky k tomu, kdo ovládá toky prebend. Nejdříve to byla KSČ, těsně po převratu ovšem jako bývalý milicionář mohl dostat obživu jen jako placený politik komunistů.

  Když se na ty milice zapomnělo, vstoupil do ČSSD, jenže s nimi to teď nevypadá dobře, takže zase přestupuje.. k slovenskému estébáckému fízlovi, proměněného v čítankového kapitalistického vykořisťovatele..

  Velebnosti, jdu blejt. Řeknu "Valenčík" a všechno jde ven..."

  http://www.literarky.cz/komentare/ostatni/24709-pipad-pelikan-to-mn-hlava-nebere

  OdpovědětVymazat