Reklama

.

.

sobota 19. srpna 2017

Ministr zahraničí Sergej LAVROV o ruské zahraniční politice, současné geopolitické situaci a výhledech do budoucna

Ministr zahranici RF S. Lavrov19.8.2017  Rodon

Úvodní slovo a odpovědi na otázky ministra zahraničí Ruské federace Sergeje V. Lavrova byly zaznamenány v ráci Celoruského mládežnického vzdělávacího fóra „Území smyslu na Kljazmě“ (Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме»)ve Vladimirské oblasti, který se uskutečnil 11. srpna 2017.

 
Úvodní slovo 

Dobrý den, děkuji za srdečné přijetí!

Chtěl bych se s vámi podělit o několik postřehů. Nebudu v úvodu hovořit dlouho, protože se ruský prezident Vladimir Putin opakovaně k těmto otázkám vyjádřil. Náš postoj je tedy znám.

Nyní jsme svědky zlomových okamžiků v mezinárodních vztazích. Odchází minulé období, které se vyznačovalo tím, že Západ dominoval po několik století v mezinárodních záležitostech. Dnes se zřetelně formuje to, čemu říkáme vícepolární světový řád. Jedná se o přirozený proces, protože život jde dál. Spolu s předcházejícími průkopníky ve vývoji světa, tedy se západními zeměmi, vznikají nová centra ekonomického růstu a finanční síly. A to všechno má samozřejmě vliv na politiku. Tyto nové země chtějí bránit své zájmy: mimo jiné se podílí na formování mezinárodní agendy, přináší své problémy, a to zejména s ohledem na oblasti, kde se tyto centra moci vytvořila, tedy v Číně, Indii, Brazílii a do jisté míry v Jihoafrické republice.

Opakuji, že se jedná o trend, v rámci něhož nově se rozvíjející centra moci přebírají odpovědnost za bezpečnost a stabilitu ve svých regionech a obecně na mezinárodní úrovni. Tento proces nelze zastavit, protože odráží reálné podmínky kulturní a civilizační rozmanitosti současného světa. A také samozřejmě touhu národů určovat svůj vlastní osud a usilovat o vytvoření spravedlnosti v té podobě, jak byla zamýšlena těmi, kdo psali Chartu OSN – všechny její základní principy platí dodnes, jsou jasně stanoveny a vztahují se na všechny země.
Jedná se o přirozený proces, i když neprobíhá bez problémů.

Před 25 lety, když se rozpadl Sovětský svaz a byla rozpuštěna Varšavská smlouva, vznikla výzva, o níž začali politici na Západě vážně diskutovat. Výzva v tom směru, že dojde k rozpuštění NATO a všechny otázky se budou řešit v rámci OBSE. Zde se následně vybuduje rovný přístup každého účastníka v rámci univerzálních euroatlantických základů, a to takovým způsobem, aby se nikdo necítil omezován. V těchto letech také vznikl termín „společná a nedělitelná bezpečnost.“

I když OBSE přijala příslušné prohlášení, NATO nikdo nerozpustil. Aby zajistily své vojenské a politické zájmy, probíhala skutečná činnost západních členských zemí Aliance právě ve vlastní organizaci. V OBSE se nikdy nezabývali žádnými vážnými otázkami ani se nezapojovali do diskusí nad některými otázkami praktického významu. Zabývali (a zabývají) se především ideologickými diskusemi a pokusy podporovat vlastní pseudoliberální hodnoty, které označují za univerzální. Jenže univerzální hodnoty obsahuje Charta OSN, konkrétně Všeobecná deklarace lidských práv, která byla přijata po založení Organizace spojených národů.

Opakuji ještě jednou: cestou rozpuštění vojenských bloků nikdo nešel, NATO rozpuštěno nebylo. Naopak podlehli iluzi, že nastal „konec dějin“, protože se světu údajně nenabízejí žádné jiné alternativy, než kapitalismus. Iluze se však stala iluzí. Nemůžete diktovat celému světu z klubu vyvolených. Nemohlo se to podařit a také se to nepodařilo. Model globalizace, a to včetně hospodářských a finančních aspektů, který byl vytvořen v rámci tohoto liberálního klubu, podle mého názoru zcela zkrachoval. To již vidí i mnozí přemýšliví lidé na Západě.
Když jsme před 25 lety prožívali všechny tyto události, vycházeli jsme z toho, že ve „studené válce“ vlastně vyhráli všichni.

Chtěli jsme věřit tomu, že myšlenka celoevropské, globální a rovnoprávné bezpečnosti, jak byla ustanovena v Chartě OSN, bude i nadále prosazována. Připomínám, že v dávných 90. letech, když měla naše země problémy s důsledky rozpadu Sovětského svazu, kdy jsme čelili množství dalších výzev, dluhů, otázkám nových hranic atd., se západní politici rozhodli, že je Rusko slabé a takovým zůstane. V této podobě chtěli Rusko umístit do svého světového řádu – tedy jako partnera, kterému budou moci přikazovat, co se jim zlíbí.

Již tehdy bylo nutné mít velkou předvídavost, aby člověk přemýšlel o jiných formách organizace mezinárodního života. Dnes již zesnulý Je. M. Primakov v tu dobu pohlédl do budocnosti a formuloval koncepci multipolarity. Tehdy jen málo osobností tušilo, že se stanes realitou. V únoru 2007 promluvil ruský prezident Vladimir Putin v Mnichově na konferenci o mezinárodní bezpečnosti: se zkušeností z post-sovětské éry tyto myšlenky rozvinul a ukázal na konkrétních příkladech, že již není možné počítat s přístupem „nadřízený – podřízený“. Alespoň Rusko nedovolí nikomu, aby s ním takto jednal.

Je zjevné, že jedna jediná podoba globalizace nevyhovuje všem. Národy chtějí hájit vlastní identitu, aby byla zajištěna jejich nezávislost, a nechtějí, aby jim někdo něco přikazoval a manipuloval jimi. Na druhou stranu je zjevné, že ti, kteří stále lpí na unipolárním světě, se nechtějí vzdát. Jenže probíhající procesy nelze zastavit a tato epocha končí.

Aby došlo ke zpomalení těchto procesů, podnikají se jednostrané kroky mimo souhlas OSN, tj. jednostranné sankce, které jsou absolutně nelegitimní, recidivy silového zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí (takto se likvidují režimy, které někteří naši západní kolegové nemají rádi atd.). Tyto zkušenosti bere vážně také Evropská unie.

Všichni vidíme výsledek těchto kroků: krize, konflikty, zničení státnosti. V Iráku a Lybii je státnost v neustálém ohrožení. Chaos vznikl také v dalších zemích Blízkého východu a severní Afriky. Intervence v Iráku a Lybii otevřely cestu pro teroristy i do dalších oblastí Afriky, do střední a jihovýchodní Asie. Islámský stát tam již působí a lidi to velmi trápí.

Evropa samozřejmě musí z těch problémů, jimž čelí, učinit nějaké závěry. Přejeme jí úspěch. Jenže řada evropských zemí tuto politiku násilných a nezákonných akcí podporovala. To nakonec vyústilo v situaci, kterou nyní pozorujeme.

Děkuji za pozornost.


Otázky z publika

Existuje podle vás nějaká ruská „idea“ a co by mělo být jejím fundamentem?

Zákon o ruském národu právě vzniká v parlamentu. Máme-li zákon nebo ne, to není důležité, hlavní je, že existuje národ (národy). V tomto smyslu jsou nanejvýš důležité dějiny, pocit vlastní identity. Když se identifikujeme s konkrétní zemí, v níž žijeme, s konkrétním městem nebo vesnicí, v níž žiješ nebo se tam narodil někdo z rodiny, když se identifikuješ s kulturou, která se neustále obohacuje a doplňuje současnými hudebními, divadelními či filmovými díly, když chápeš, že tvé děti, rodiče, dědové a pradělové žili, žijí a budou žít v této zemi. V tom případě musíš mít zájem na tom, aby se tvoje země stala silnější. Pokud tomu tak je – a já si myslím, že zájem na tom máme všichni stejný – budeme daleko jednodušeji prosazovat naše zájmy ve světové politice. Čím jsme silnější, tím bude jednodušší vyřešit otázky, které ještě více upevní naši ekonomiku, sociální sféru a obranu.

Již více než 13 let jste ministrem zahraničí. Které jednání bylo za celou tu dobu nejvíce emocionálním?
 (překlad vlastní, upraveno, kráceno)
Zpravidla ty, které přinášejí výsledek. Neřekl bych, že se v tomto kontextu hodí slovo „emocionální“. Stává se, že jednání probíhá vabank: zjevně stačí najít jednu frázi a partner nebo oponent poté přijme i vše ostatní, co nám vyhovuje.
Příklad rozhovorů, které měly reálný výsledek, to je íránský jaderný program. Právě ty dnes naši američtí partneři zpochybňují. A to přesto, že nám administrace prezidenta Trumpa potvrdila, že pokud jde o všechny podepsané dohody, Írán je všechny plní. Jenže Trumpova administrativa tyto rozhovory neustále označuje za nesprávné, mylné.

Druhý příklad z posledních let jsou rozhovory o vyřešení syrské krize: s G. Kerrym se podařilo dohodnout, jak vše bude probíhat. Považuji to za skutečnou událost, která pomohla dohodě mezi vojenskými akcemi Ruska a koalice, kterou řídí USA. Dohoda obsahovala jedinou podmínku: USA se zavázaly, že budou dělat rozdíly mezi skutečnou opozicí a teroristickou organizací Džabat an-Nusra. Dohoda sice byla uzavřena, ale Američané tuto podmínku nedokázali splnit. Kdyby dodrželi slovo, již by politický proces regulace syrské krize postoupil do další fáze: mohlo by dojít k přípravě voleb.

Moje otázka se týká Sýrie. Díváme se na televizi a začínám mít pochybnosti: opravdu američtí kolegové a jejich koalice bojují s terorismem? Nebo se snaží pouze tak vypadat?

Už jsem o tom částečně hovořil v souvislosti s dohodou s G. Kerrym. Američané nedokázali oddělit oddíly opozice od teroristů. Nedokázali prosadit, aby zemi opustili bojovníci opozice oddíly Džabat an-Nusry, aby tam mohla být provedena protiteroristická operace. Prostě to nedokázali.

Mám na funkci této koalice dvojí názor. Již jsme o tom hovořili. Nepochybujeme o tom, že se koalice snaží o zničení tzv. Islámského státu. Všechny jejich akce směřují k tomu, aby tuto organizaci zlikvidovali. V tom jsou naše cíle stejné.
Pokud jde o Džabat an-Nusru, to je jiný případ. Bojuje sice s IS, ale sama patří do seznamu teroristický organizací, který sestavila Rada bezpečnosti OSN. Podle všech pravidel patří nejen mezi zákonem dané, nýbrž také povinné cíle v(překlad vlastní, upraveno, kráceno)šech, kdo v Sýrii bojují s teroristickou hrozbou.

Zdá se mi, že za poslední tři krizové roky se z hlediska struktury naše ekonomika změnila více, než za třináct let stabilního vývoje. V čem to spočívá? V pokrokových technologiích Kremlu nebo krátkozraké nezodpovědnosti parlamentu?

Za ekonomiku nenesu odpovědnost. Náš úkol spočívá v tom, aby byly vnější podmínky pro rozvoj země maximálně příhodné, aby naše občany nikdo neurážel, nediskriminoval, abychom chránili naši ruskou kulturu a prostranství ruského jazyka, aby ruský byznys nezažíval jednostranné diskriminační omezení.
Ano, i u nás se najdou lidé, kteří říkají, že pak jsme se měli dobře rozmys(překlad vlastní, upraveno, kráceno)let, zda připojovat Krym k Rusku, pomáhat povstalcům na Donbasu, zapojit se do války v Sýrii. Ano, takoví lidé existují.

Pokud jde o to, co by čekalo ruskojazyčné obyvatele Krymu a na východě Ukrajiny, řekl již v únoru, krátce po převratu velitel „Pravého sektoru“ D. Jaroš, že Rus nikdy Ukrajince nepochopí a nikdy nebude mluvit ukrajinsky – a proto by žádný Rus neměl na Krymu žít.
 
Vzpomínáte, jak se u nás nedávno rozhořela otázka o pragmatismu? Na jedné televizní stanici kdosi prohlásil, že možná nebylo moudré bránit Leningrad, lepší bylo se vzdát. Údajně by poté bylo daleko méně obětí. Myslím, že se jedná o stejný přístup, jako v případě obyvatel Krymu a Donbasu. Vše se to týká ruského národa, tedy toho, že nám není lhostejné uchování našeho genetického kódu. Bez tohoto genetického kódu by Leningrad nevydržel blokádu, nevyhrál válku.

Jaké emoce prožíváte, když si uvědomíte, že na výsledcích setkání s různými zahraničními politickými činiteli závisí osud nejen naší země, nýbrž i druhých států. Jakých principů se v těchto případech držíte?

Osud našeho státu odvisí od našeho národa a státu. Když se setkávám s různými činiteli z jiných zemí, nepociťuji, že by na těchto setkáních závisel osud země. Dokonce jsem o tom ani nikdy nepřemýšlel. Konkrétní setkání řeší vždy konkrétní otázku: smlouvu, dohodu atd.

Určitě ale existují osudová setkání. Probíhají na nejvyšíí úrovni, protože rozhodnutí o konkrétních krocích na mezinárodní scéně dělá hlava státu jako člověk, který definuje jeho zahraniční politiku. Takových rozhodnutí bylo přijato hodně, mj. upevnění nebo vznik organizací jako Šanghajská organizace pro spolupráci, Eurasijský ekonomický svaz nebo BRICS. Tyto otázky mají na možnosti naší země opravdu reálný vliv, podstatně je rozšiřují.
Děkuji vám všem a přeji hodně úspěchů.

(překlad vlastní, upraveno, kráceno)

Zdroj: mid.ru

30 komentářů :

 1. Souhlasím s panem Lavrovem.

  Národy chtějí hájit vlastní identitu, aby byla zajištěna jejich nezávislost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Srgej Lavrov je top karierni diplomat na svete...A veliky vlastenec.

   Vymazat
  2. 20:40 Ano a o to vlastenectví jde teď se Češi u voleb ukážou.

   Vymazat
 2. Je načase, aby americké opice už konečně zlezly ze stromů a pochopily, že Rusko zachraňuje svět před jejich bodáky!

  OdpovědětVymazat
 3. Takto si představuji kvalitní státnický projev !

  Kéž bychom mohli najít podobného politika u nás a ve volbách ho zvolit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlas. Každý pamatuje např. na Cyrila Svobodu, Rakušáka spící poserplínu a dedoblba Šlafenberga a teď moravského marxistu Zaorálka, co všechno zvoral! Nejhorší byl ten Rakušák Šlafenberg, který ani neznal česky mekotat a naši státní hymnu!
   A žel, my občané (voliči) jsme na jejich zvolení neměli žádný vliv a tak blbě jsme i dopadli!

   Vymazat
  2. 13:43. Jestli je poserplína,anebo Šláfenberg mám na háku.Tem pán měl pravdu,když řekl,že na teroristické útoky v Evropě si musíme zvyknout. Co píšu není rouhání ale upřímný vyjádření situace budoucnosti

   Vymazat
 4. Gorbačov uvěřil, že se západem dohodne a zajistí tak trvalý mír. Západu se ale nedá věřit protože na západě je všechno založeno na podvodu, lhaní, napálení toho druhého. Západ Gorbačovovi tleskal a on si myslel, že to západ myslí upřímně. Výsledek vidíme. Západ nejenom, že nerozpustil NATO, ale navíc NATO rozšířil až k hranicím Ruska a nyní na hranice Ruska přisunuje obrovské ozbrojené síly a připravuje válku proti Rusku. Připravuje to co je velice podobné tomu co připravoval Hitler a pak to uskutečnil s názvem BARBAROSA. Proč to západ všechno dělá? Dělá to proto, že západ žije na úkor ostatního světa, který ekonomický vysává. Západ to dělal před rokem 1989 a dělá to i teď, akorát teď vysává i nás a celý východ. Samozřejmě to nestačí a proto s rozšířením NATO vysává ekonomicky i země až k hranicím Ruska. A proto že to nestačí, potřebuje napadnout Rusko, aby bylo v pozici kolonie, tak jako my. Od Ruska se požaduje, aby odevzdalo všechno co Rusko má západu a pak by se Rusko vyhnulo válce. Další na řadu přijde Čína. Je tady ještě jeden faktor a to je samotné pnutí na západě, kdy se západ rozkládá. Jeho elity prosazuji migraci Afriky do Evropy a to i když dochází v Evropě k zabíjení Evropanů Afričany vyznávající islám. Elity Evropy ostatnímu obyvatelstvu Evropy říkají, že si na to musí Evropské obyvatelstvo zvyknout a musí se kulturně obohatit od těchto islamistů. Po hromadných vraždách provedených islamisty následuje už zaběhlý scénář prohlášení, svíček, slz a ničeho konkrétního co by jednoznačně tyto masakry zastavilo. A tak obohacování bude pokračovat dál a bude pořád častější a ty státy které toto odmítají budou postiženi sankcemi a budou donucení západem, aby se otevřeli milionům muslimů, aby i v jejich zemích probíhaly hromadné vraždy. Nyní je jenom otázka zda se západ rozloží dříve než stačí vyvolat III. sv. válku nebo jí nakonec vyvolá, což bude konec celého lidstva.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (14:15):
   Souhlas. Pokud ovšem hovoříte o Západu, máte asi spíš na mysli jeho policko-mocenské i ekonomicko-finanční struktury. Které jsou vědomě i nevědomě podporovány/tolerovány vetšinou obyvatel (k jejich vlastní škodě). Čímž se ale do jisté míry stávají spoluviníky takové politiky.
   Západ vede válku s kapitalistickým Ruskem a (jen formálně komunistickou) Čínou o další a další zdroje své expanze.
   Ale podobně to dělá i ta Čína! Jakkoliv s daleko menší agresivitou a v dobrém souladu s meznár. právem. Protože i tam je panující silou kapitál a jeho držitelé/nositelé. A ten - pokud se neocitne pod státní kontrolou - má vždy sklon k predátorskému chování. V Rusku to není jinak.
   Až do příchodu Putina do vrcholné funkce v Rusku to vypadalo na jednoznačnou dominanci USA a jejich vazalů.
   Dnes se jazýček na vahách přece jen vychýlil od unipolaritní dominance USA k multipolaritě. Může být, že to převažování bude i pokračovat. A to je to, co je trnem v očích těch, kterým včerejší stav vyhovoval.
   Aby toto zvrátili, jsou ochotni rozpoutat i ničivou válku. A my - lidé tzv. západních zemí - k tomu svým mlčením víceméně dáváme souhlas. A někteří z našich štětino-langšádlovek by dokonce tu válku za "svobodu" i rádi rozpoutávali! I tu jadernou. To je to, čeho se nejvíc obávám, že lidem to je většinově šuma ....

   Vymazat
  2. "Lidem to většinově šuma" zřejmě není, ale málokdo si z nich je schopen uvědomit, co by válka znamenala konkrétně pro něho a jeho rodinu. Spoléhají na to, že se jich to osobně týkat "nebude".
   V historii tak tomu bylo skoro vždy ...
   L.S.

   Vymazat
  3. 14:15 tak pane,pamatuji,když stovky tisíc v ČSSR chtěli glastnost a perestrojku a vesměs to byl šmejd pod hlavičkou všeho zla v Česku,ta zločinecká organizace KSČ se dnes jmenuje o jedno písmeno jinak.Če#i vždy lezou do prdele,tomu kdo platí, jenže do ruskejch zadků se škrábat dnes je nemorální. Ten kdo zažil 68 bude rád, když občas přes naše území přejede pár džípů US pěchoty.No,jaderné zbraně na ùzemí ČR chválabohu nejsou.

   Vymazat
  4. K 14:15.
   Pokiaľ je pravdou, ako písali na Aeronete, kde podľa Babiša bol Havel agentom KGB (doposiaľ som nečítal zo strany Babiša odpor k tejto informácii), tak ani Gorbačov nebol iba naivkou a nepostupoval v rozbití starého systému sólovo. Veď ani nemohol byť sólistom proti všetkým.
   Z uvedeného by vyplývalo, že podchytených ľudí v bývalom ZSSR-režime bolo nepomerne viac a aj v tých najvyšších zložkách.

   Vymazat
  5. 17:04 boží prostoto pro stromy nevidící les: Nebo za každou cenu podepíráš blbý názor stejně bbýmy argumenty? Jen tak mimochodem, ten 1968 jsem zažil a potom nějaký čas byl "pod deklem".

   Vymazat
 5. Starostka Barcelony v r.2016 : Musíme vzít každého "uprchlíka",který k nám bude chtít přijít.
  Toto říká člověk na pozici nejvyššího radního velké Barcelony.Toto neřekl pacient ústavu pro slabomyslné.To řekl člověk,který má na starosti zdraví,bezpečí občanů a majetek města,aspoň dle naší ústavy a tam to nebude jiné.Opět se nabízí 2 možnosti,ato hloupost nebo aspirant na Kalergiho cenu za mísení ras.
  Nikoho a ani tuto starostku nenapadne se,ale "podívat" do mešit a zjistit si co tam imámové kážou.Ano i islám se dá umravňovat,ale jedině z pozice hrubé síly.Viz Japonsko,Korea,Austrálie,Rusko a nyní i Čína.V Libanonu v letech 1970-5 a v Kosovu v průběhu celého minulého století je vítali a vítali, až se vítači stali druhořadými lidmi,tedy ti co přežili nebo neutekli.
  Jestli je v té které zemi muslimů do 1%,tak potom se mohou ještě ukočírovat,jinak ne.Většina států v západní Evropě tak,pokud se nestane zázrak,dopadne jako původně také neislámské země od Maroka po Indonésii,od Afganistánu po Sůdán. Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 6. Jsem přesvědčen, že mimořádnou pozornost si z naší strany zaslouží část odpovědi Sergeje Lavrova na jednu z otázek : "Vzpomínáte, jak se u nás nedávno rozhořela otázka o pragmatismu? Na jedné televizní stanici kdosi prohlásil, že možná nebylo moudré bránit Leningrad, lepší bylo se vzdát. Údajně by poté bylo daleko méně obětí. Myslím, že se jedná o stejný přístup, jako v případě obyvatel Krymu a Donbasu. Vše se to týká ruského národa, tedy toho, že nám není lhostejné uchování našeho genetického kódu. Bez tohoto genetického kódu by Leningrad nevydržel blokádu, nevyhrál válku."

  Nutí nás, dle mne, k zamyšlení a pokusu o odpověď na několik otázek :

  "Měli někdy naši občané svou národní hrdost (genetický kód), o které hovoří S.Lavrov v případě Rusů ?"

  "V případě že ano, jaké důvody vedly k jejímu zřejmému zničení (potlačení) v případě Mnichova 1938, Pražského jara 1968 a Listopadu 1989." ?¨

  "Kteří konkrétní naši politici jsou za tuto skutečnost odpovědni a co je k tomu skutečně vedlo ?"

  Byli si vědomi "nadčasovosti" svých rozhodnutí, neřešili jimi jen svoji bezradnost a "neschopnost" ?""
  L.S.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (15:48):
   I v naší historii lze vystopovat několik momentů, kdy se většina národa natolik identifikovala s nutností bránit svůj stát, že by většinově byla ochotna jít pro něj bojovat, a třeba i položit životy. Záleželo to na okolnostech i na vůdčích představitelích ...
   Obecně je však obtížné takto porovnávat malé a velké (početné) národy. Jak u Rusů, tak i např. Francouzů, Němců a Britů se zřejmě projevilo to, co se podle obecných zákonů o vývoji dá nazvat přeměnou kvantity na novou kvalitu (uvědomění).
   Náš národ - holt - asi neměl tu šanci překročit kritickou mez. A proto byl ve své historii častokrát nucen čelit mocnějším cizím silám ne silou, ale pasivní rezistencí, nekonfrontačním udržováním své nár. pospolitosti či (také) kolaborací. Malé národy uprostřed Evropy byly nuceny volit jinou strategii své koexistence s mocnými sousedy, měly-li zde přežít jako národy. Ty, které nevolily správně, dnes nejsou nebo asimilovaly do jiných.
   I když ve středu těch malých jistě byli a bývají lidé odhodlaní k aktivní (silové) konfrontaci.
   K tomuto se Rusové povětšině nemuseli uchylovat. A na jejich dnešním národním rysu - naturelu, je to znát. V porovnání s těmi "západními" jsou však ve své neústupnosti proti cizímu nátlaku ještě více odhodlanějšími. Nezlomnějšími. To je odlišuje.

   Vymazat
  2. 17:01 Samozřejmě, i tak se to dá "odůvodnit" a "vysvětlit". Obtížně se tím ale odůvodní a vysvětlí vyhození občanů židovského vyznání pouhé 2 měsíce po zářijových událostech v r.1938 se škol, nemocnic, úřadů, pronásledování národně smýšlejících občanů, apod. Ani "likvidaci" nejlepších odborníků, policistů, vojáků, učitelů, apod. v letech normalizace po r.1968 nebo "čistky nepohodlných" po roce 1989, přetrvávající dodnes, volbou jiné koexistence s mocnými sousedy těžko zdůvodníte.

   Všechny tyto "události" způsobily našim národům a státu nedozírné morální a hospodářské škody, které se v plné šíři projevují v současnosti, a zřejmě se budou projevovat, v různých podobách, i v budoucnosti.
   L.S.

   Vymazat
  3. Re (17:52):
   To, co zmiňujete (o r. 38 a 68/69) ale není otázkou odůvodnění. Spíše odsudku tragických chyb, a hlavně!!, trvalého poučení se ze své historie.
   I náš národ si s sebou nese události, které si dost nerad připomíná.
   To i politické procesy z let 50. nepatří ke světlým momentům, stejně jako k nim nepatří náš "včerejší" vládní souhlas s přelety NATO bombardérů na Jugoslávii či naše dnešní aktivní účast na agresivních operacích NATO po světě. Bez řádného mandátu RB OSN. A také i náš vládní a parlamentní souhlas se zatahováním republiky do války proti Rusku.
   ---
   S dávnou historií dnešní generace mnoho neudělá. Měla by ji ale dobře (a bez příkras) znát, aby opakovaně nešlapala na tytéž hrábě.

   Vymazat
  4. 15:48 pro stomilionový národ územně největšího státu světa má tato otázka zcela jinou odpověď než pro desetimilionový národ s územím o desetinásoně hustotě obyvatel, kdy svého času jejich třetina, jesli ne polovina, nebyla se státem loajální, víme?

   Vymazat
  5. „Problém malého národa, je problém národa českého.“
   „Číselně jsou národové menší než my. Vlámové, Dánové, Norové, Švédové, Finové“, které problémem malého národa očividně netrpí."
   T.G.M.

   Vymazat
  6. Re (08:27):
   To ano, ale ty národy neprošly naší cestou, neocitly se na našem místě a mezi národy, se kterými sousedíme. To i Eskymáci si mohli zachovat jinou "tvář", čelíce mrazivých větrům, medvědům a hladu ...
   T.G.M. hovořil o české otázce na počátku 20. stol., ne v době Přemysla Otakara II (kdy bylo naše postavení zcela jiné) a ani ne na počátku 21. století ...
   A nezapomínejme na úlohu (vedoucích) osobností v dějinách! Jina situace byla např. v tom Rusku za Gorbačova, jiná za Jelcina a jiná je i teď.
   Je i na nás, jaké osobnosti si zvolíme pro zítřejší vládní úkoly.

   Vymazat
 7. dnes na Idnes zase odhalili svoji manipulaci. cituji z jejich článku: "Mnozí z těch, kteří mu chtějí pomoci na Hrad a porazit Miloše Zemana i další kandidáty, oblékli také pruhovaná námořnická trička. "
  Takže pan prezident Zeman má pro ně prioritu číslo 1 jako arcinepřítel. O ostatních protikandidátech vědí, že stojí za starou bačkoru, proto je dávají do jednoho pytle nepotřebného haraburdí a ani je nejmenují. Ale zároveň tím také dávají najevo, že Drahoš patří do stejného pytle ( podle hesla soupeř mého viditelného soupeře se stává mým spojencem - bere mu procenta, když ani s ostatními bačkorami nepočítají, tak nemůžou počítat ani s tou zbývající bačkorou Drahošem. Vědí, že stejně nemá nejmenší šanci ( Drahoš ). Tak alespoň přiblble lakují skutečnost, kterou přelakovat nemohou. Nemají dost laku ( když pana prezidenta Zemana v pořadu na ČT Déčku dehonestovali - jako toho co má 3 brady a brání přílivu masy nejen kulturně nekompatibilní s voličskou většinou), tak by to mohli vědět.

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/drahos-podpisy-hrad-kandidatura-dobrovolnici-setkani-pfe-/domaci.aspx?c=A170819_133901_domaci_kop

  OdpovědětVymazat
 8. Vazeny pane ministre Lavrove !

  Zastante se nas prosim !
  Cesi zde o nas pisi, ze jsme "americke opice" (13:17) a tim nici moje sebevedomi, nebot se pokousim uz delsi dobu vyznat z obdivu ke krasne pani
  Marii Zakharove a ted si netroufnu.
  nick HONOLULU - americky patriot.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mě se líbí, jak si lidé v USA přisvojili název "americký"...........americký patriot je totiž, podle všech pravidel zeměpisné logiky i Mexikánec, Brazilec, nebo třeba Kanaďan :-D

   Vymazat
 9. Cesi , kdyz vam Horni Dolni nadava, tak ma pravdu !
  Drahos ma 78 000 hlasu podpory a pritom patri k VITACUM barbaru z Afriky.

  To znamena, ze v Cesku zije 78 000 sebedestruktivnich hlupaku - a vsichni maji tricko PEPKA NAMORNIKA !

  Vy Cesi , vy nepotrebujete nepritele ! Vy jste sebedestruktivni nepratele sami sobe.
  nick HONOLULU - keen observer.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne Nicku, my jsme jen zvyklí ze všeho hned nedělat vědu a čekáme do poslední chvíle, než se vzepřeme............to je pak mazec.......proto historicky na sobě necháme, s ledovým klidem, dříví štípat......dokud sekera netne doživého.......pak teprve MORHO.....HRRRR NA NĚÉÉÉÉ ;-)))))

   Vymazat
 10. Sergej Lavrov je bezesporu velký státník a jeho názory jsou zde správné. Nezapadají však do toho sankce schválené Ruskem proti Severní Korei. Je to krok podporující americké vidění světa s jejich zájmy na prvním místě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:51 Schválení sankcí proti KLDR v Radě bezpečnosti OSN má zřejmě za účel vyvolaný problém nechat vytratit do ztracena.
   "Takových" sankcí v historii OSN už bylo ...

   Vymazat
 11. Zemepisne mas pravdu, (18:17), ale tebou jmenovani nesplnuji nasi dokonalost, prote jsou prehlizeni a kdyz se mluvi o Americe, tak se NEmluvi o tech druzich, tebou jmenovanych ! Copak jsi prehledl, ze napr. Kanadane maji namrzle mozky ?
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
 12. Jaká multipolarita??? Proč jsem si vybojoval tiskàrnu na peníze a proč si je tisknu???
  Já se z toho snad poseru až to všechno bude moje!!! Chápete, moje, moje, jenom moje!!!
  Rockefeller

  OdpovědětVymazat