Reklama

čtvrtek 3. srpna 2017

Migranti


Jaroslav Tichý
3.8.2017     Aliance národních sil

Je dobře, že problematika migrantů v Evropě, která se stala prvořadým problémem prakticky všech evropských zemí, začíná být detailněji diskutována. K tomu přispívá i článek autora článku „Jak s migranty“ Ing. O. Rybnikáře, a za to mu náleží dík. Prakticky nikdo se dosud o analýzu a návrhy řešení ke všeobecné diskuzi nevěnoval. Pokusím se proto dále rozvést jeho článek a vyvolat potřebnou diskuzi, neboť jde o téma závažné, vysoce aktuální a představuje v sobě i některé další rozměry dosud nevyřčené.


Pokud jde ale o řešení tohoto problému, je třeba komplexního systémového řešení. Je přitom zapotřebí zodpovědět uspokojivě především 10 následujících otázek:


1/ Z dostupných zpráv je již delší dobu známo, že:

- celá akce se uskutečňuje v souladu se záměry globalistů, které vycházejí z původního Couden-hove-Kalergiho plánu na promíchání původních evropských obyvatel obyvateli ze třetích zemí s cílem snížit průměrné IQ obyvatel Evropy na 90 tak, aby byli schopni vykonávat příkazy, avšak nemohli se zmoci na odpor;
- jde tedy o zničení jednotlivých evropských států, jednotlivých evropských národů, jejich jazyků, kultur, zvyklostí. Jde o záměrnou celkovou porobu Evropy, a to i za cenu vyvolání občanských válek v Evropě;

- jejím organizátorem je vedení EU, které je řízeno ze zákulisí. Nikoliv náhodou bylo k realizaci tohoto plánu přistoupeno teprve poté, kdy se téměř všechny evropské země dostaly (či byly dotlačeny) do EU, neboť takový plán nebylo možné uskutečnit postupně v jednotlivých evropských zemích;
- tento plán podepsali již dříve naši představitelé v dokumentech jako je Lisabonská smlouva či Euro-Med s cílem dovozu 56 mil. muslimů do Evropy a její islamizace. Čísla se však různí, podle některých tajných smluv či dodatků jde ve skutečnosti o množství migrantů ještě daleko vyšší;

- tito migranti ze zemí 3. světa (převážně pak z Blízkého a Středního východu a dále ze severní a střední Afriky) byli lákáni k migraci některými představiteli EU a Německa (viz Angela Merkel a další). Jejich cesty byly organizovány a financovány prostřednictvím neziskových organizací financovaných z EU (možná že zčásti i z USA) a dále Sorosem.

- migranti jsou v zásadě dvojího druhu. Jednak jde o ekonomické migranty, jednak o teroristy zamíchané mezi ekonomické migranty a čekající na pokyn k rozpoutání občanské války v jednotlivých evropských zemích;

- jsou záměrně označování ze strany vedení EU (a jednotlivých členských zemí) často jako váleční utečenci, aby nebylo možné jejich převážení do Evropy označit za trestný čin ilegálního pašování přistěhovalců.

2/ Důvodů k tomuto náhlému zahájení masového pochodu lidí ze zemí 3. světa do Evropy je hned několik:
a/ některé ze zemí původu migrantů byly opravdu zasaženy válkou rozpoutanou USA a jejími spojenci (Irák, Afghánistán, Libye, Sýrie, Jemen a do jisté míry i evropská Ukrajina). Váleční uprchlíci svůj statut ale ztrácejí v okamžiku, kdy opustí nejbližší sousední zemi, kde se již nebojuje;
b/ většina zemí, které migranti opouštějí, sloužila po celé generace západním zemím jako kolonie. Tyto země jsou tedy často ekonomicky vyčerpány, mají často jen cizí těžební průmysl, nemají ani vlastní zpracovatelský průmysl ani průmysly návazné. Tyto kolonie jsou záměrně udržovány svými kolonizátory ve stavu úplné závislosti na svých metropolích. Životní úroveň v těchto zemích je velmi nízká. To vše má nyní vliv na migraci části jejich obyvatel, ať již na základě kázání muslimských duchovních nebo přímo na základě lákání představitelů EU a neziskovek a financování cest těchto lidí do Evropy. To platí (zejména) o afrických koloniích obecně. Paradoxní (nikoliv ale náhodné) je to, že cílem západní agrese se staly především ty převážně muslimské země, v nichž byl do roku 1989 za pomoci tehdejších socialistických zemí východní Evropy budován vlastní těžební a zpracovatelský průmysl; 
c/ k tomu přispívá i postupná změna klimatických podmínek, kdy subtropy se oteplují, stále více chybí voda, zemědělství je na nízké úrovni, pokud není v jednotlivých zemích přímo rozvráceno válkou apod.

d/ globalistům se podařilo dostat téměř všechny státy Evropy do EU, takže mohly být zahájeny již dávno plánované návazné procesy;

e/ krom toho zdroje surovin na světě ubývají, roste množství odpadů a lidí na planetě, globalisty tedy tlačí čas. Jsou tedy nuceni již urychleně jednat s cílem snížit populaci a spotřebu na planetě. To má být v Evropě dosaženo válkami a následným prudkým snížením životní úrovně (a tedy i spotřeby) převážně většiny jejích „nových obyvatel“, tedy nové světle hnědé rasy.

3/ Jak již bylo řečeno, migranti jsou jednak přesvědčováni muslimskými duchovními, jednak byli též lákáni některými evropskými představiteli k přesunu do Evropy, který byl v Evropě prezentován pod záminkou, že v Evropě doplní tenčící se populaci a zdroje pracovních sil (ačkoliv nová průmyslová revoluce 4.0 vyřadí ve své vrcholné fázi z klasického výrobního procesu, jak ho chápeme nyní, až 90 % pracovníků, takže tato záminka je nesmyslná. Pouze přibydou do Evropy další „krky k výživě“). Mezi ně jsou pak zamícháni teroristé s příslušnými úkoly, které mají na signál realizovat v Evropě. Migrantům je slibován lepší život v Evropě, průběžné vyplácení renty, o práci s nimi nikdo před odchodem z domova nehovořil. Mají prostě nastoupit „jen“ cestu do ráje, a to ještě za jejich života. Jejich cesta a vybavení je financováno buď Sorosem, či přímo z EU, tedy fakticky z daní obyvatel Evropy. Jde o lidi ve své podstatě oklamané a zneužité, aniž by přitom byly jakkoliv omlouvány jejich trestné činy či celkové počínání, jehož se dopouštějí na území Evropy. Jsou však k němu zčásti vedeni, krom toho jde často o nejhorší sortu tamních obyvatel, jak se o nich vyjadřují i představitelé jejich domovských zemí (blázni, kriminálníci apod.).

4/ Za situace členství v EU, kdy EU proces zavezení Evropy migranty přijala a rozpracovala jako svůj úkol do r. 2030 (Agenda 2030) a kdy tyto záměry odsouhlasili i zástupci jednotlivých členských zemí EU, je obrana proti realizaci těchto kroků obtížná. V její realizaci nám totiž budou nutně bránit nejen vedení EU v Bruselu, nýbrž i naše vlastní vlády s poukazem na přijaté závazky vůči EU. To vidíme dobře na příkladu Maďarska a na odporu Bruselu proti stavění plotů proti migrantům ze strany Maďarska. Nejasný je též rozsah použitelných donucovacích prostředků ze strany ostrahy hranic jednotlivých zemí, neboť jak vidno z četných videí, několik strážníků v uniformách davy Afričanů dobrým slovem na hranici nezastaví. Nejsou je schopni zastavit často ani v ulicích francouzských či belgických měst. Ve Švédsku se o to policie již zřejmě ani nepokouší.

Je přitom zřejmé, že nelze ze strany našeho státu (či jiné členské země) od závazků přijatých vůči EU jednoduše odstoupit. Zapotřebí bude vystoupit z EU. Jinak nám totiž nebude obrana umožněna. Bude tak současně možné oprostit se od celé kupy dalších nesmyslných nařízení a zákonů, které postupně svazují jakoukoliv činnost v EU a kterými si dodává Brusel důležitosti, aby ukázal, že je též schopen vymyslet něco vlastní hlavou (míra zkřivení banánů, splachování WC, žárovky atd.. Tedy samé "pro život nezbytné věci“). Jedině tak bude možné vyprostit se z pozice kolonie, do níž jsme jako stát byli po r. 1989 postupně přivedeni. Jedině tak bude možné vytvářet si postupně finanční zdroje na vyšší mzdy pro naše pracovníky, na vyšší důchody pro naše seniory. Bez toho je nemožné začít dohánět srovnatelné země v rámci EU z hlediska životní úrovně. Bez toho není možné ani přejít na jiný způsob rozdělování produktu vytvářeného u nás prací našich občanů. Nikdo (z EU) nám to totiž neumožní, jim vyhovujeme přesně v té pozici, ve které jsme a ve které si ještě k tomu někteří naši představitelé tak libují a vyprávějí nám pohádky o tom, jak špatně bychom dopadli, kdybychom toto „zátiší“ neuváženě opustili.

5/ Záměry vedení EU se koncentrují především na splnění úkolu stanoveného globalisty. Související představy jejích činitelů, stejně jako představitelů některých členských zemí jako např. A. Merkelové s jejím již známým rčením „wir schaffen es“ (zvládneme to), se přitom ukázaly v praxi jako zcela nesmyslné. Důsledky realizace těchto plánů prosazovaných ze strany EU vůči členským zemím byly přitom od počátku předvídatelné a mnohým lidem v Evropě jasné.

Jejich údajné představy o tom, jak budou všichni migranti v Evropě pracovat (kde a navíc jak se svojí nízkou kvalifikací?) a platit daně byly od samého počátku zcela nesmyslné a záměrně lživé.

Namísto provedení zásadní korekce a nápravy stavu spočívajícím především v okamžitém zákazu dalšího přísunu migrantů (často účelově svážených paradoxně organizací na ochranu evropských hranic Frontex až od břehů severní Afriky do Evropy) pokračuje vedení EU a některých členských zemí ještě v prohlubování tohoto pro Evropu zcela zásadního a osudového problému. Místo zastavení tohoto exodu se snaží přibývající množství migrantů rozdělovat formou kvót do členských zemí EU, aniž by někdo vůbec byl schopen říci, kdy tento exodus skončí a jaká čísla těchto migrantů budou konečná. Situace je dnes taková, že v některých zemích nemají nejen představu o tom, z které země migranti pocházejí, ale ani o jaké množství příchozích do jejich země se jedná. Krom toho v rámci schengenských hranic se mohou migranti potulovat po členských zemích EU zcela volně. A páchat přitom třeba i teroristické útoky.

6/ jak je známo, EU je (nikoliv náhodou) smluvně provázáno s NATO. Nabízí se tedy nutně otázka, jak nám v této situaci pomůže NATO. Jde přitom současně o jednu z kardinálních otázek, s jakou pomocí od NATO můžeme v případě potřeby vůbec počítat.

Jak již současná praxe potvrdila, tak s žádnou. NATO prý k řešení těchto záležitostí není zřízeno (stejně tak ani k boji proti terorismu). Nabízí se tedy nutně otázka, k čemu je vlastně NATO zapotřebí. Odpověď je pouze jediná. K napadení Ruska (a k našemu zatažení jako člena NATO do této agrese, a to se všemi z toho vyplývajícími důsledky). Opravdu o toto usilujeme? Opravdu chceme po vzoru Slovenského štátu poslat naše vojáky proti Rusku a navíc udělat z našeho území válčiště ve 3. sv. válce?

7/ Po eliminaci všech našich zdánlivých možností získává na aktuálnosti otázka, jak máme jako ČR dále postupovat. Je již nyní ale jasné, že:
- nemůžeme hledat řešení u vedení EU, které naopak uvedené problémy spoluvytváří a organizuje; - nemůžeme hledat řešení ani u NATO, které k těmto účelům nebylo zřízeno a krom toho je smluvně propojeno s EU jako jedním z iniciátorů rostoucích problémů v Evropě; Nesmyslné je úmyslně chybný výklad ustanovení čl. 5 Washingtonské smlouvy o pomoci NATO jednotlivým členským zemím;
- je třeba hledat pomoc jinde.

8/ Jaké možnosti postupu tedy máme a s kým tedy vlastně můžeme jako ČR při řešení této problematiky účinně spolupracovat? Zatím jsme se dobrali toho, s kým ne, nyní je třeba hledat možnosti s kým ano.

V daném případě to již nemusíme dělat ani sami, udělali to za nás Italové a další země již dnes volající po ruské pomoci v rámci Evropy. Již i ti rozumnější američtí představitelé přicházejí k názoru, že „bez Ruska to nepůjde“. Odpovězme si ale na otázku, zda to půjde za pomoci Ruska, avšak při našem setrvání v EU a NATO. Přijdeme nepochybně rychle k tomu, že by to bylo v rozporu s námi přijatými smluvními závazky. A že tudy cesta nepovede.

Za této situace není pro nás (a příp. i další evropské země) jiná možnost, než z obou organizací nejprve vystoupit. Tento názor zastává dlouhodobě i ANS (spolu se spolupracujícími politickými stranami). Je třeba si přitom uvědomit (a mít stále na paměti), že problémy je třeba řešit podle žebříčku jejich priorit a nikoliv s nimi účelově žonglovat či jejich logickým řešením dokonce strašit, jak to právě dělají někteří „taky kandidáti“ na prezidenta ČR.

9/ Řešení problematiky spojené s migranty je třeba rozdělit do 2 částí, a počínat si při řešení této kalamity stejně (a ve stejném pořadí úkonů), jako když vám doma v koupelně přetéká vana. Tedy:

1. nejprve zastavit další přítok vody (v našem případě migrantů do Evropy) a

2. teprve pak začít uklízet spoušť na podlaze (v našem případě začít řešit migranty, kteří se již dostali – často nekontrolovaně – do Evropy). (Použité srovnání je čistě věcné a netřeba v něm hledat nějaký pejorativní význam).

V případě 1. kroku k nápravě ale zjistíme, že únik vody nevznikl pouhým nedotažením kohoutku u vany, nýbrž poškozením kohoutku či jeho těsnění. Je tedy třeba zjednat nápravu. Vodu budeme muset nejprve uzavřít na jistou dobu centrálně. A teprve po provedení potřebné opravy kohoutku u vany centrální závěr v domě (zvaném Evropa) zase uvolnit a pak již kohoutek pouštět podle potřeby.

V případě migrantů je tedy třeba zastavit především nesmyslné válčení v postižených zemích (k tomu ovšem bude zapotřebí nejen Ruska, nýbrž především našich stávajících spojenců, kteří v těchto zemích válčit začali). A zejména v tomto směru na ně tlačit namísto naší další servilní podpory jejich „válečného úsilí“. Dále zahájit rekonstrukci zničené infrastruktury v postižených zemích. Především za peníze těch, kteří ji zničili. Zajistit vodu pro oblast saharské a subsaharské Afriky, která je v obrovském množství pod saharskou pouští a kterou chtěl pro tyto země zajistit již M. Kaddáfí, než byl zavražděn. V těchto směrech najdou jistě uplatnění i české firmy (vrtání studní, závlahové systémy, rekultivace saharské poušti či její části, zejména pak jejích okrajových oblastí).

Dále pak utěsnit opět průchod ze saharské a subsaharské Afriky do Evropy přes Libyi. Znamená to skončit válčení i v této zemi a podpořit režim, který tam získává autoritu a převahu a který je schopen takovou dohodu s EU a příp. i s Ruskem nejen dojednat, nýbrž také v praxi plnit. K tomu bude zapotřebí i množství pracovních sil z místních zdrojů, nejen tedy zahraničních odborníků.

S tím již úzce souvisí i druhý krok, neboť namísto centralizace migrantů někde na ostrovech je třeba je nasměrovat zpět do jejich zemí a zapojit do procesu spojeného s rekonstrukcí a rekultivací jejich zemí. Za slušnou mzdu (opět z prostředků těch, kteří ze třetího světa tyli po staletí jako ze svých kolonií). Namísto placené dlouhodobé zahálčivé dovolené někde na ostrovech, odkud budou neustále utíkat.

10/ Důležitá je též odpověď i na poslední otázku, a to zda na takovém projektu budou chtít spolupracovat i další evropské země. Na tuto otázku nelze zřejmě dát jednoznačnou odpověď. Pokud se budou snažit problém řešit a vymanit se proto z vlivu EU, jejíž vedení tento problém přímo organizuje a spolufinancuje z příspěvků členských států, pak nepochybně ano. Pokud ale jiné členské země jsou již ve stádiu, kdy se podvolily plánu jejich „obohacení“ migranty, pak nepochybně ne. V této otázce nelze dát jednoznačnou odpověď, neboť úsilí jednotlivých zemí a tedy i docílitelný výsledek bude různý. Bez ohledu na to, jak se budou obě skupiny zemí nazývat.

Nenamlouvejme si ale, že patříme, můžeme či chceme patřit (jako kolonie) k nějakému „tvrdému jádru“ EU. Nemějme nesmyslné ambice. V takovém případě se totiž rozhodneme zůstat kolonií, a to se vším všudy. Budeme pouze za hlupáky. Pokusme si tedy nejprve definovat, co to bude pro nás znamenat. Nepodléhejme ani obavám, že nebudeme-li v tvrdém jádru EU, nebudeme moci v EU hlasovat. Jakoby nám nyní nějaké hlasování v EU k něčemu bylo (pokud ještě vůbec existuje). Uvědomme si, že jsme Slované a jako takoví jsme považováni již zase za méněcenné. Mějme o to větší ambice prosadit se ve světě. Musíme ale vědět jak a ve spolupráci s kým se prosadit. S tím úzce souvisí i formulace našich národních zájmů. Mají je jiné členské země EU, proč ne též my?

O celé záležitosti je naléhavě zapotřebí vést širokou diskuzi, z ní pak mohou začít vyvěrat i naše vlastní národní zájmy. Ty pak bude třeba formulovat. To pak nutně přispěje i k formulaci naší zahraniční politiky spočívající v prosazování našich vlastních zájmů namísto dosavadního pouhého přisluhování jiným při realizaci jejich zájmů často i na úkor našich vlastních zájmů. Již nyní máme v tomto směru velké zpoždění. A položme si naléhavě i otázku proč?

Považujme proto tento materiál jako pokračování v právě zahájené diskuzi na toto téma. A nelze než litovat, že s tímto tématem již dávno nepřišly ty strany, které mají na něm téměř výlučně postavený svůj volební program. Přichází s tím tudíž opět Aliance národních sil, pod heslem „když ne my a teď, tak kdo jiný a kdy“. Oproti pouhé rétorice některých dalších quasi alternativních stran, které fakticky žádnou alternativu voličům nenabízejí, a to ani v klíčových bodech jejich volebních programů.

Ing. Jaroslav Tichý, Aliance národních sil

105 komentářů :

 1. To jsou zase bláboly. 2e mezi nimi vyniká. Dál jsem raději pro jistotu nečetl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je dobře a teď ještě jdi doprdele a neotravuj tu...

   Smazat
  2. (Jen voli volí voli!)
   Delší dobu jsem hloubal, komu mám dát svůj voličský hlas. Už to vím: Bude to "Aliance národních sil", protože její volební priority jsou také v souladu s mými!
   69-roční občan, volič a bezpartajní

   Smazat
  3. Já také ne. Jen jsem se zběžně dověděl že musíme diskutovat, musíme zavřít kohoutky vody, musíme zastavit války, prostě musíme.

   Smazat
  4. Verbalismus inteligentu je zaplava , ktera je treba zastavit. I v salonech vseho druhu a diplomovany sebelasky...Takovy nejdou za zadnou cenu protestovat. Co kdyby nahodou prisel pol;icajt ?

   Smazat
  5. REALITA

   je ta, že tuto Alianci národních sil naprostá většina obyvatel ČR nezná, takže v totálně rozklížené společnosti nemá šanci ani na těch potřebných 5% ... prostě vyhozené hlasy.

   Volat a požadovat vystoupení z EU a NATO
   je stejné, jako svěřovat své touhy a přání
   do duté vrby.

   Smazat
  6. Pane Tichý ANS prý vůbec neexistuje.Stala se součástí CSNS.Ta však se nejen tady v diskuzi neobjevuje,ale i na svém webu zablokovala diskuzní rubriky.
   Jak to tedy vlastně je?

   Smazat
  7. EU se už samo rozpadá!Vzniká tzv Nová Evropa,která je daleko horší,Tam nesmíme vstoupit!
   Brusel potažmo Berlín chtějí společný valecny rozpočet,aby jsme nakoupili zbraně do války a pan ANo bude hůř píše výrazně ve svých snech,že jeho NWO udělá z obranného paktu pakt utocny.

   To je volicum známo a proto vytvářejí Desatero voliče,které by jste měli mít v Programu,ovšem vy to naprosto ignorujeme a na dotazy proc hrajete mrtvého brouka!

   Smazat
  8. Namisto aby tady prý volicu zastupci vedli dialog s voliči zabejcili se v mlčení!
   Prý jim stačí když jim odevzdame hlas a tedy i naši moc volicu a to je tak vše!
   Neustále delší a další popisy situace kterou známe naplňují svou prázdnotou hlavy už tak unavených volicu.
   Chybí vždy řešení!
   Pokud ho navrhuji občané voliči je IGNOROVANO a mlčením našich prý zástupců kteří chtějí jen nás hlas a jinak máme držet hubu zabíjeno!

   MAME JE ZA TU IGNORANCI ZASE ZASE ZVOLIT!

   Vypadá to tak,že pokud se sami občané voliči nezorganizuji mají být znovu podvedeni!

   Smazat
  9. Anonymovi 9:20.
   ANS se nerozpadá, ale kandiduje na kandidátce ČSNS, která je ANS součástí. Podívejte se zde: https://www.aliancens.cz/program

   Smazat
  10. Samozřejmě svou nedostatečnou odpovědi potvrzujete že to co už dávno víme.

   Opakuji znovu a znovu.
   O čem chcete vést vámi deklarovaný dialog když dobře musíte vědět že vše je v Desateru voliče které očividně chcete ignorovat a prý právě proto vás mají voliči volit.
   KDE JE TADY V DISKUZI STRANA ČSNS KTERA MA HESLO K LIDU NIZ A S LIDEM VYS.
   MA TO BYT DALSI LEZ?

   Smazat
  11. Věřte tomu.
   Jste voličům sympatičtí,ale nemůžete už kličkovat před našimi puškami pravdy a ignorovat požadavky voličů,kteří jsou lákání Koblihou,aby zdarma odevzdali svůj hlas a tedy i moc!
   To by jste se MOC podobali politicke tride Smejdu a ty jak se domníváme snad nechcete ani vy!

   Smazat
  12. Voliči jistě nebudou proti sektorové mu znarodnneni,zejména nerostného bohatství!
   Ovšem vaše zdůvodnění je že to má sloužit k financování nyní rozkradeného státu!
   Tak to jako vypadá,že se jako chcete vrátit k minulému režimu!Ten odcinkali cinkalisto a je po něm!
   Způsob přerozdělování nami vyprodukovaných
   peněz je popsan v Desatetu volice,,které jakoby zpupné ignorujetr aby jste se dostsli mezi politickou tridu Smejdu že ANO?

   Smazat
 2. Některé Evropany ani nebude za účelem dosažení IQ 90 třeba s nikým mísit. Autor - "utěsňovatel průchodů" - mezi ně, zdá se, patří.

  Bláboly sestavené z citátů z Coudenhove-Kalergiho nestojí za komentář. Pan Václav Dvořák jakoby v autorech do nekonečna omílajících podobné pitomosti, měl jakousi zvrácenou zálibu? Nemám ale dojem, že by takové věci sám podepsal a šířil. Nebo se snad mýlím?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:43-Poslední dvě věty zní jako "výhrůžka", mýlím se?

   Smazat
  2. 21:43 Mýlíš se, ale to je asi tvoje podstata.

   Smazat
  3. 21:43

   Vaše íkvé 50 je důkazem toho, že i úplný debil se může občas projevit jako inteligent! Vás opravdu mísit netřeba!

   Smazat
 3. pane Tichý,celý problém,je v tom,že na diskuse už čas nezbývá
  a problém,je i v tom,že ANS je tak trochu němá, slyšet ji není a o nějaké razanci,která by lidi zaujala se už mluvit nedá vubec. Je potom duležité jestli máte návod k diskusi. Zamyslete se,je škoda,že z vaší strany lidé cítí těžkopádnost, řekněte,jak se postavíte tomuto dění.Mám pocit,že se vás dá utlouct čepicí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejsem pan Tichý, ale člen ANS a odpovím Vám: budeme tzv. "němí", dokud naše názory nezačnou publikovat média. Avšak ta ANS přezírají a prostor nedávají. Pouze některá alternativní. Ale jenom některá! Podívejte se na naše stránky a zjistíte, že o těžkopádnosti nemůže být ani řeč. https://www.aliancens.cz/zpravy

   Když je někdo proti EU, proti NATO a pro zestátnění přírodního bohatství, tak věřte, že o něm fakt nikde v médiích neuslyšíte.

   Smazat
  2. Kolikrát budeme jako voliči ANS opakovat,že nestacite s vašimi manžetami.EU se rozpadá samo a na scénu se dostává Nová Evropa,ještě horší než RU.To vám ještě nedošlo.
   Rovněž zarputile odmitate a ignorujete Desatero voliče kde stojí
   NE NATO .VOLICI JSOU ZA TO!
   S NASLEDUJE popis ZA CO!

   Smazat
 4. No tak článek je dobrý u voleb se ukáže jestli jsou Češi vlastenci a budeme s tím něco dělat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano,článek je dobrý a máte pravdu s těmi volbami,ty nám zas ukážou,jací jsme pitomci,jako ti dva rypáci přechytralí z 21:13 a 21:43,kteří to ani nečtou a žvaní anebo nechápou o čem je řeč a to se tu odbývá už 3 desetiletí...pánbů s náma,my se nepoučíme a budeme si do toho imigranskýho hovna muset strčit rypák taky i když u sousedů vidíme oč jde,jsme nepoučitelní a proto se asi v těch hovnech budem brodit navždycky...

   Smazat
  2. Bratislavčan (Blavak)3. srpna 2017 22:58

   22:02 - Ja sa len čudujem, že český inteligentný národ má tiež takých verejných škodlivých hlupákov, ako sú tí dvaja (21:13 a 21:43).
   Veď ich IQ je nanajvýš merateľné s humpacím koňom, potažmo bábikou Barbie!
   A preto nedajú pokoj a stále budú okopávať kotníky!

   Smazat
 5. Vážený 21:43, Vaše bohorovnost v hodnocení autora článku je nebetyčná, Vyhledejte si na Google jméno Thomas Barnett a zjistěte si o něm něco. Chci věřit, že se potom aspoň trochu zastydíte...

  OdpovědětSmazat
 6. Autor clanku ma pravdu ! Clanek je velmi hodnotny ! Zacnete organizovat domobranu a zbrojte !
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mluvis pravdu
   Horni Dolni

   Smazat
  2. Honolulu víš ty vůbec,že tvému Trompetovi urezsli koule a on se uznání nedokáže bránit protiústavními jednání!
   Proč když Obama nařídil sankce,což byl president zeď další president jeromsmich neboť mu bylo odebráno právo je odvolat.Jakto,že se neobrátí v projevu k národu a nedá tu prasarnu k soudu?

   Smazat
 7. Toz podekojme krimenelné evropské komisii ze nás tak zásoboje a dokonce aj okrajinské zháre oz to máme diky posratémo broselo.........toz stacilo...doma si kazde rozhodoje sam.....oz ma neserte solini...vepada to na dalso prazsko defenestracijo....slonce v srdci...howk

  OdpovědětSmazat
 8. Číst si Červenou karkulku je větší zážitek, než tak obsáhlý přihlouplý blábol autorův.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, ty si spíš na nějaký komiks, obrázky bys snad mohl pochopit, ale textem v nich se nazabývej. Ani ten bys nedal. Chce to víc, než jen rozumět významu pojmů "hamu/kaku".

   Smazat
  2. 22:37 Pro váš dětský mozek je samozřejmé, že máte největší zážitek z literatury, odpovídající vašemu věku. Na NR si ještě budete muset pár let počkat, abyste ji mohl pochopit.

   Smazat
 9. Změnit naši nepříznivou politickou situaci předpokládá vyvinout úsilí a to úsilí nemalé, zejména v hospodářských otázkách. Platí pravidlo. „O úsilí rozhodují stimuly!“ Úsilí vedoucích politických stran je zcela ovládáno eurounijní stimulací - dotační politikou, stovkami tisíc posic státních a veřejných úředníků, bytostně závislých na státních penězovodech, miliony občanů přijímajících bez rozpaků státní regulaci svých životů, za příslib trvalého uspokojování požadavků konzumní spotřeby. Zdroje na udržení tohoto hospodářského systému jsou omezené, proto nemůže takový rozvoj probíhat do nekonečna, a sám si časem vynutí změnu stimulace a tedy i nové úsilí. Kardinálním otázkou, na kterou článek zlehka poukazuje, je, jak a co nejdříve najít nové politické strany s novým úsilím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ono to má i své světlé stránky. Tak dlouho Ostrava volila ČSSD, až voliči zjistili, že jejich byt změnil majitele. A ta světlá stránka je, že se blbci přestanou rozmnožovat, protože nebudou mít, kde bydlet.

   Smazat
  2. No, vtipný moc nejsi - 23:49 - protože ty ostravské byty spadly do klína podvodníkovi, nad kterým držel ochranou ruku Havel, Schwarzenberg byl dokonce jeho obchodní partner a zákony pro tu zlodějinu schvalovaly OF a ODS s ODA. Ty jsi pro někoho z nich zřejmě horoval. Tak se nevysmívej lidem, kteří z vůle politiků-sviní zabředli do maléru. Leo

   Smazat
 10. Kdokoli dělá z těch přemnožených, negramotných, černých, islámských sarančat oběti zlých bílých mužů, říkám ať jde rovnou do prdele. O zcela nesmyslných konspiračních blábolech nemluvě.

  OdpovědětSmazat
 11. Jsou čeští voliči psychicky nemocní gambleři???
  Jako byla antická "demokracie" demokracií jen pro otrokáře, feudální "demokracie" demokracií jen pro feudály,je kapitalistická "demokracie" demokracií jen pro kapitalisty. Bohužel spousta českých holých prdelí je přesvědčena že jednou vyhrají nad nepřízní osudu a stanou se z nich kapitalisté! Tyto holé blbé prdele jsou voliči ODS a TOP O9! Ale kapitalisté z nich nikdy nebudou!!Dobře jim tak. Blb je blb popředu i pozpátku!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mám dodávku a v ní spoustu elektrického nářadí. Jsem kapitalista? Podle rudých blbů jako jsi ty zřejmě ano.
   A v té "kapitalistické demokracii" kterou ty tak pohrdáš, má tvůj hlas úplně stejnou váhu jako ten Kellnerův. Takže si nech své keci na koledu.

   Holé prdele a blbové jako jsi ty rozhodně nevolí ODS ani TOP. Ale komouše a socany. Někteří teď módně přecházejí k Okamůrovi.

   Smazat
  2. Ať žije Slávek Sobotka, ČSSD a kvóty na imigranty. Slávek, to je náš Orbán. Souhlasím s Vámi, blb je blb. Jeho nástupce pan Zaorálek nám vysvětlil, jaký demokratický postoj máme zaujmout k Ukrajině.

   Smazat
  3. Vážený 0:35. Nejlépe uděláš , když si tu tvoji vrtačku zavrtáš přímo do své prdele. Alespoň budeš mít pocit, že jsi o nic nepřišel a že jsi svým pánem!

   Smazat
  4. 0:55
   Do prdele si můžeš strčit leda tvé přihlouplé rady. Rady od nýmandů, zoufalců a loserů jako jsi ty, ty komoušský skřehotale, kteří závidí i vrtačku, vůbec neberu vážně.

   Jo a hlavně se drž svých blábolů a vůbec nechoď k volbám, když tady žádná demokracie není. O jeden hlas pro komouše míň.

   Smazat
  5. 1:01 Myslím, že potrefená se ozvala.ty ubohá nicko s velkým sebevědomím a holou prdelí. Kalousek tě určitě pohladí po tvé blbé hlavičce!!!

   Smazat
  6. Milý zlatý 0:35, nejde ani tak o to kdo je nebo není kapitalista. Jde o to, že systém, jehož rozvojovým podnětem není uspokojování potřeb lidí, ale zisk, se dopracoval do fáze, kdy lidstvu již nejen škodí, ale existenci lidstva už i ohrožuje. To je ten problém, který rovnost hlasů Kellnera a posledního nemačenka neřeší. Ostatně, pro pana Kellnera by nebylo problémem spustit volebně reklamní akci a výsledek voleb ovlivnit. Prostředky k tomu má, potřebu jak se zdá ne. Možná, předběhnul ho občan Babiš. Ale i to je jedno, račte pochopit.

   Smazat
  7. 1:01 V jednom Tě musím potěšit. K volbám nechodím. Kurvy jako kurvy. Je vidět, že úplně blbý nejsi. Možná máš naději nebýt úplný idiot. Znáš nějakou protiparazitickou stranu??? Já ne.

   Smazat
 12. Já pořád čekám tu ohromnou vlnu migrantů od nás do Ruska, Číny, na Kubu, do KLDR,... A ono furt nic. Pepíci umí jen nadávat, bolestně sténat a vzpomínat na staré zlaté socialistické časy, opěvovat východní ráje a jejich vůdce, ale ty své tlusté zadnice z proprděného umaštěného gauče nezvednou a nezvednou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mohu se optat, kam mají zadnice zvedat?

   Smazat
  2. A čekej dál, synku 0:49, já na příklad jsem tady doma, vážím si dědictví svých předků, nehodlám přebíhat za lepším tam, kde se mí předci ani já sám o nic nezasloužil. Zato se snažím jak to jen jde odporovat všem těm lehkoživkům, lhářům a kořistníkům, kteří celé to naše dědictví prošantročují, znehodnotili předchozí práci občanů tohoto státu, odporuju hlupáctví těch, co si nechávají vymýt mozek, co stačí jim prázdné kecy o demokracii, lidských právech, genderu, multikulti, politické korektnosti, pravdě a lásce a nevidí kořistnictví kapitálu, který se nezastavuje ani před násilím vojenských intervencí, ani před politikou na pokraji světové války... bystrozraký 0:49, který nevím kdes sebral tvrzení o opěvování východních rájů, tlustých prdelích a proprděných gaučích. Vztekni se, dnes vím, že předchozí režim byl lidštější a perspektivnější než dnešní, i když se mám materiálně daleko líp, než bych se mohl mít za komunistů.

   Smazat
  3. 2:17 velmi dobrá odpověď tomu idiotovi- si myslí že si to tu necháme ukrást a pak ještě utečeme, aby oni mohli zase o něco více kynout

   Smazat
  4. Ad 2:17 - Bezvadný a výstižný komentář! Lépe napsat to už ani není možné!

   Smazat
  5. 2:17

   Předchozí režim byl lidštější. Teda až na 250 politických vězňů popravených, 250 zavražděných na hranicích, 20.000 šťastlivců poslaných do lágrů, 200.000 politických vězňů, 200.000 lidí kteří emigrovali a museli tu nechat veškerý majetek a rodiny na kterých jste se vy komouši pak mstili, atd atd.
   Uvědomuješ si jaká si vůbec jaká jsi špína když se tohoto svinstva zastáváš a dokonce ho opěvuješ? Nestydíš se ani trochu ty odpade?

   10:09
   Co jako si nenecháte ukrást? Vždyť vy zoufalci tu neustále kvičíte jak je naše země už dávno rozkradená a my jsme kolonie, protektorát, otroci. Tak jak to teda je? Srovnejte si notičky.


   Ne, realita je taková, že vám je tady u nás v krásné, bohaté, svobodné, demokratické zemi velice dobře, jen vás pálí dobré bydlo. A sžíráte se závistí k těm co se maj ještě o něco líp než vy. Víte velice dobře, že v Rusku, ve vaší krajině snů, byste třeli bídu z nouzí. O Kubě a KLDR nemluvě. Vzpomínáte nostalgicky na dobu kdy vám ještě stávalo péro a kdy jste ve společnosti nebyly nuly.
   Jděte do prdele.

   Smazat
  6. 10:49 No vidíš, hloupé děcko. Ještě že jsi tenkrát nebyl. Se svým podnikatelským mozkem bys byl určitě aspoň tajemník KV KSČ.
   A ty tvoje "oběti"? Dopadlo to tady tak proto, že jich bylo tak málo. Kurev, zlodějů, lichvářů a jiných "občanů" bylo vždycky dost.

   Smazat
 13. Škoda pane Tichý, poněkud jste ANS degradoval, když celý ten vývoj z poslední doby ahistoricky přičítáte záměru vytvořit z evropského obyvatelstva rasu se sníženým IQ mísením s barevnými. Vždyť je patrné, že celý ten vývoj ke krizi systému je přirozeným výsledkem jeho vnitřních mechanismů, že ten systém sám je za svým vrcholem, sám sebe vlastně už jen ničí. K tomu přec vůbec není nutný nikdo kdo si kdysi, kdesi, vykonstruoval představu světa lidí za dvě, tři, čtyři generace. Proč vlastně by to dělal a jak by si zajistil pokračovatele v tomto a tak civilizovaném světě?

  OdpovědětSmazat
 14. prosím vás - aké zníženie IQ - stačí zájsť do školy - a to prosím na oboch stranách rieky Moravy a hneď zistíte že tomu už tak je!

  OdpovědětSmazat
 15. Merkel dostala Kalergiho cenu,kterou ti největší bankéři světa každoročně udělují těm nejlepším v rozšiřování islámu a míšení ras ve světě,již za rok 2010 (nebo 2011).Tedy po té, co oficiálně přiznala,že multikulturalismus selhal!Po obdržení ceny,nevím kolik za ní bylo schovano Eur,asi dost,zcela otočila a stala se z ní veliká podporovatelka "multikulty".Ato až dosud,a pak že prachy nejsou pro lidi všechno....Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
 16. Liečiť sa to dá,povihadzovať socanov s vlád a čím najďalej od EU a NATO a zradcov národa potrestať na nádvorí Pankráca a Leopoldova a všetkich maistrémovich novinárov a televíznych komediantov pozatvárať čo bude klud.

  OdpovědětSmazat
 17. Pane Tichý děkuji za článek. Ovšem souhlasím z komentáři 21:+1:+3:17. Jak již déle píši je potřeba spojit alternativy na pěti důležitých bodech všech alternativních programů, nebýt sebestředný a jít do voleb společně, třeba ANS-SPD nebo SPD-ANS. člověk.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel SPD nemá o jakoukoliv spolupráci zájem. Během posledních dvou let byla oslovována opakovaně.
   A zde je článek p. Tichého:
   Je kritika SPD vlastizradou?


   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jaroslav-Tichy-Je-kritika-SPD-vlastizradou-493886

   Smazat
 18. Autor má svérázné představy o genetice a nadhodnocené posuzování úrovně inteligence místního evropského obyvatelstva... bohužel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re (08:31):
   Autor se snad genetikou ani nezabývá, a při té vaší inteligenci jste si mohl/-a i povšimnout, že autor spíš jen připomíná původní plán jistého sociálního inženýra (genetika?, sociopata?) Coudenhove-Kalergiho. Jehož vize jakoby se dnes materializovaly v jejich "plné kráse". Ne však náhodně! ...

   Smazat
  2. 7:31Vy asi nejste z Prahy,že?Blondýny a tlusté zadky Češek vévodí v míchání ras,a jak rády!Jenom přemýšlím,když to je Arab nebo černoch běženec,co z nich mají.,když by měli žít z našeho soc.systému.Že by to vyl sex?

   Smazat
 19. Řešení je naprosto jednoduché. Každého migranta se zeptat zda se hodlá stát křesťanem a integrovat se nebo ne. Pokud ne rovnou naložit do nákladní lodi, kterou s ozbrojenou flotilou dovést k výsostným vodám země původu a tam vysypat do moře ať si je zachraňují nevládky, humanisti a země původu. Pokud prohlásí, že se chce stát křesťanem a obyvatelem EU okamžitě pokřtít, vytetovat na viditelném místě křížek a pak teprve mu poskytnou opravdovou možnost integrace se všemi právy ale i povinnostmi. Když odmítne opět nákladní loď a deportace. Myslím, že by stačilo vypravit takto tak 5-6 lodí a bylo by po migrační vlně ipo terorizmu a aláhování v Evropě. Současně by se vyřešil problém se zločineckou činností nevládek a neziskovek. Jo a jednu nákladní loď bych vyhradil pro bývalé a hlavně současné politiky. Frau Merkel by mohla jít jako první příkladem s milcem Junkrsem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Tichý a nemohl by jste do svého článku napsat čísla sur z návodu na vrazdeni ateistu a a krestanu rtzv Koránu
   S POZADAVKEM JE Z KORANU VYMAZAZT A KORAN TAK REFORMOVAT?

   ONO TOTIZ PLATI.ISLAM JE MÍRUMILOVNÝ A POKUD TOMU VERIT NEBUDES TAK TE ZABIJU!

   Smazat
  2. Pro 10.49 ! Dle ČT bylo západními agenty a na hranicích zavražděno na 600 pohraničníků a dalších lidí ! Za justiční vraždy se dá považovat jen 23 případů , ostatní byly kriminální zločiny , v USA v té době by provazdostali taky ! Za vychvalované 1. republiky bylo zastřeleno 199 hladových demonstrantů a na 500 těžce zraněno ! Také si zjistěte jak vypadala 50. léta v USA ! A nezapomeňte při každé zmínce o USA připomenout vyvražděné Indiány !!

   Smazat
  3. Reakce na anonyma 9:57: Dlouhodobá strategie Globálního prediktora k překonání koránického islámu - informujte se zde:

   http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-strategie-gp-k-prekonani-koranickeho-islamu/

   Smazat
 20. Žádný takový,Afričany zpátky do Afriky a hototvo!!!!!!
  Nebo si je můžou vzít """""demokrati""""" z USSA,ty to tam mají na svědomí,tak ať se o ten MULTIKULTI POKLAD POSTARAJÍ!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 21. 10,25
  V tom případě by multikulti slimáci měli hoooonem do USSA,tam místní baby vypadají rovnou jako sra.í kýbl!!!!!!.-DDD

  OdpovědětSmazat
 22. 10,50
  Tobě by daly určitě....Quasimoda a ještě impotentního a vygumovanýho v posteli určitě neměly!!!!!!!:-D

  OdpovědětSmazat
 23. Konečně pořádná analýza spojená s východisky a řešením, kterou pochopí i laici, kteří se o politiku a migraci až tak nezajímají. A trollové? Ti to pochopí, až se jejich děti spáří s těmi migranty a jejich vnuci se stanou příslušníky policie šaría a vlastnoručně odvedou své prarodiče do pracovních táborů, aby jejich náboženská obec měla prostředky pro svou existenci.

  OdpovědětSmazat
 24. Dikobraz, blahé paměti, hadra !

  OdpovědětSmazat
 25. Pro pana Dvořáka a MUDr. Davida. Jiný komunikační kanál neznám.

  Mám prázdniny a poslouchám videa z youtube. Všiml jsem si několika rozhovorů s profesorem Anatolem Klyosovem (https://en.wikipedia.org/wiki/Anatole_Klyosov). Je to Rus, který pracuje in the fields of physical chemistry, enzyme catalysis, and industrial biochemistry. Publikoval několik knih o DNA genealogy (rusky ДНК-генеалогия ). Jde o závislost mutací DNA v čase. Nejde jen o DNA žijících lidí, ale i o DNA předků z kostí z hrobů tisíce let starých. Počítačové srovnávání markerů umožňuje určit podobnost. Cestou národy/rody nechávaly potomky, kteří zemřeli a byli pochováni. To je způsob, jak pohyb v měřítku tisíciletí stopovat. Rychlost přesunu je kilometr za rok. Klyosov na základě experimentálních dat dokazuje, že rychlost mutací je stálá a nemění se ani vlivem radiace.

  Uvádí, že na zemi žije 20 základních různých rodů (označení od A do T). My Slované jsme rod R1A. Západní Evropu obývá rod R1B. Dokládá, že Židé a Arabi jsou nejbližší příbuzní, které dělí jen náboženství jako Srby a Chorvaty nebo Poláky a Rusy společně s Bělorusy a Ukrajinci. Tady vidíte, že otázka rodů je také věc politická, která souvisí se vzájemným štvaním lidí proti sobě.

  My Slované rod R1A soupeříme po tisíciletí s rodem R1B, který žije v západní Evropě. Hranice podle Klyosova probíhá Rakouskem, naší západní hranicí a východním Německem. V Rakousku a Německu Slovany poněmčili. Mezi Berlínem a Baltickým mořem jsou archeologická naleziště kostí tisíců bojovníků, kteří byli zabiti. Žertem tomu říká první světová válka. Dále je už prostor pro úvahy o tom, proč máme malé mzdy a k čemu vede stavění nás proti Rusům, když jsme jednoho rodu.

  Těch rozhovorů v ruštině je mnoho a jsou velmi zajímavé
  https://www.youtube.com/watch?v=MOZzFUIyiMM
  https://www.youtube.com/watch?v=1M8glhfGALM
  https://www.youtube.com/watch?v=VQqPzFTUH3Q
  Je toho hodně, jedno video zajímavější než jiné.

  Navrhuji, aby nudící se penzista (například doktor David) vyslechl rozhovory a pokusil se vypracovat přehled. Prosím už nepropagujte nikoho, kdo staví nebo tiše souhlasí anebo za nás schvaluje štvaní lidí z jednoho rodu proti sobě samého.

  Jde jen o fakta, nic s tím neuděláte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:58

   Další pomatenec nám tu propaguje "velmi zajímavé" fantasmagorie coby "fakta".
   Slézají se tu jako švábi na pivo...

   Smazat
  2. 13:05, Klyosov vás irituje, viďte. V jednom z rozhovorů tento rusko-americký vědec Klyosou mluví i o vás. Najděte si to!

   Vážený pane, který drží dozor nad těmito stránkami, ohlašte náčelníkovi odboru, že jste v prdeli, protože tento člověk s dvojím občanstvím (USA a Rusko) jde proti vám.

   Smazat
  3. Re (12:58):
   No vida!, a už máte první dvě věty do vašeho pravidelného večerního hlášení pro hybridní jando-centrum ...

   Smazat
  4. Více podrobnosti v ruštině
   http://www.domistorii.com/news/dnkgenealogiya

   Smazat
 26. Analýza pro analýzu.
  Úplně zbytečný článek, úplně zbytečný člověk, úplně zbytečná strana ( ANS).
  Volte přímou demokracii prostřednictvím SPD, protože jinak můžete analyzovat do zblbnutí a nic nezměníte !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co změní Okamura? Za 4 roky nedokázal vůbec nic. Víc než 6% ve volbách nedostane a zase bude 4 roky jako klaun oblbovat naivní lidi, vykřikovat stále stejnou mantru a žít z volebních příspěvků státu a z poslaneckého platu a náhrad, na které se mu budou skládat všichni daňoví poplatníci. A ZASE NEDOKÁŽE VŮBBEC NIC! To je živobytíčko, co říkáte??

   Smazat
  2. SPD nám tu vnucuje jakousi prý přímou demokracii ve skutečnosti další bluff.
   Prima demokracie občanů voličů chce otevření zablokovaných diskuzních rubrik na námi placených webech polít.stran!
   Tady nestačí Okamure jezdit po republice s dávat se fotit s voliči!
   Proč si nechce dát do svého Šrot programu Desatero voliče?
   Jde to jen ubohý individualista který nic nového než dělat klauna v Prdlamentu neumí!

   Smazat
  3. Anonymní4. srpna 2017 17:59
   „Víc než 6% ve volbách nedostane a zase bude 4 roky jako klaun oblbovat ..“
   To riziko tady je, proto je třeba se sjednotit a volit SPD, aby neměla jen těch 8-10%, které nyní reálně má, ale ještě více, aby se dostala do vlády. Zůstat v opozici, znamená prohru myšlenky, dosáhnout změn demokraticky.
   To Vaše podezírání se však hodí na ANS. Usiluje získat 1,5% volebních hlasů, spojených se státní finanční podporou. To jim stačí ke štěstí. A pro tuto vidinu, s nadšením dělají špinavou práci ve prospěch mainstreamových stran. P.K.

   Smazat
  4. SPD nereflektuje většinu problémů, které stojí před tímto státem a jeho obyvateli, byť se uchází o jejich přízeň v nastávajících volbách. Je tedy zřejmé, že je buď vůbec nevidí, nebo je prostě řešit nechce. V obou případech je to špatná zpráva jak pro voliče, tak i pro náš stát;

   I v těch několika sporadických případech, kde SPD problém zaznamenává, si nevytváří podmínky pro možnost řešení, ale schovává se za referenda, tedy za rozhodnutí jiných. A to i v případech, kdy žádné referendum není zapotřebí (viz například vystoupení z NATO) a v případech, kde je nutno jednat v podstatě bezodkladně. Je to tedy neodbornost nebo záměr? Je třeba si uvědomit fakt, že pokud se požadované případné referendum zpozdí či jeho výsledek nevyjde (dojde totiž k velké mediální masáži občanů pro setrvání v EU a v NATO) a my se neoddělíme od těchto organizací, pak SPD neprosadí ve volebním období vůbec nic. Možná ale, že o to právě jde. Alespoň bude na co se vymluvit. Nikdo nemůže bojovat proti zavážení naší země migranty z mimoevropských zemí a přitom zůstat v organizaci, která tento projekt spoluorganizuje a spolufinancuje. Jestli chce SPD něco ze svého programu prosadit, musí bojovat za vytvoření základních předpokladů pro realizaci svého programu a ne své programové záměry vzápětí relativizovat odkazem na referenda. Tím totiž relativizuje i možnost dosažení svých programových cílů, či dokonce i svůj záměr vůbec je prosazovat do praxe. Navíc volby samy jsou referendem!

   Celkový přístup SPD v podobě v podstatě nenáročného volebního programu budí dojem, že je úmyslně tak bezzubý jen proto, aby se SPD mohla nabídnout prakticky komukoliv do budoucí koaliční vlády. A není to o počtu programových záměrů, je to především o jejich významu a aktuálnosti. Je to o žebříčku priorit z hlediska našeho státu a jeho občanů;

   Naše země potřebuje s ohledem na situaci systémové změny a nikoliv jen spolupráci SPD se stranami, které jsou vesměs spoluviníky naší současné situace. To přece žádnou, tolik potřebnou změnu nepřinese. A ani nemůže. Právě naopak. SPD jim totiž svojí spoluprací umožní upevnit si ještě jejich pozice.

   VK

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jaroslav-Tichy-Je-kritika-SPD-vlastizradou-493886

   Smazat
  5. Odpověď panu PK a jeho věčné a slepé obhajobě SPD: Každá politická strana či hnutí by měly ústy svých představitelů sdělit jasné a podrobné stanovisko, jak si představují českou národní bezpečnost v souvislosti s členstvím v NATO a EU. Všechny politické subjekty by měly před volbami do Poslanecké sněmovny (říjen 2017) svým voličům čitelně sdělit, zda budou usilovat o vystoupení, anebo o setrvání v těchto mezinárodních organizacích. Hlasy voličů by pak v tomto smyslu mohly být zároveň jakýmsi referendem o obou členstvích. Pokud se jakákoli strana nebo hnutí nevyjádří ve svém programu k této otázce jednoznačně, znamená to, že se ani jednoznačně nedokáže vyjádřit k otázce české národní bezpečnosti. Prohlášení o referendu je sice v pořádku, ale není to přímé stanovisko strany (hnutí) o tom, jak chce řešit národní bezpečnost. Dalším rysem přímých politiků se smyslem pro národní zájmy a pro národní bezpečnost je to, že se nevyjadřují o státních otázkách pouze směrem k veřejnosti, ale především směrem k NATO a EU, kde požadují spravedlivou a bezpečnou politiku pro zdárný rozvoj své země, a v případě nenaplňování této politiky usilují o přerušení členství ve spolcích, které ohrožují národní bezpečnost vlastní země.

   http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/329-ceska-politicka-scena-a-narodni-bezpecnost-ve-vztahu-k-nato-a-eu

   Smazat
  6. VK-tak to je asi lepší,než Okamuru,volit mladýho Bendu a starýho Babibiše a tu fosílii SchláffenDrecka ,viď,ty p.čo,u nich aspoň na beton víme,kam se s nima dostanem,že...

   Smazat
  7. Anonymní4. srpna 2017 22:44
   „SPD nereflektuje většinu problémů, které stojí před tímto státem a jeho obyvateli, byť se uchází o jejich přízeň v nastávajících volbách. Je tedy zřejmé, že je buď vůbec nevidí, nebo je prostě řešit nechce.“
   Pěkné plácnutí do vody, hlavně, že to hodně stříká, co?
   I další Vaše úvahy jsou naprosto mimo realitu. Prosazení zákona o referendu je zásadní a Vaše relativizování svědčí o jeho nepochopení.

   „Naše země potřebuje s ohledem na situaci systémové změny a nikoliv jen spolupráci SPD se stranami, ..“
   Vaše mudrování je o ničem. Kdo podle Vás ty systémové změny prosadí, když ne SPD? Zanechte své špinavé práce, ANS svými rétorickými cvičeními, pouze blokuje dosažení těchto změn. Nehledě na to, že se tváří, že to nevidí, neboť 1,5% ze tu slepotu stojí. P.K.

   Smazat
  8. Anonymní4. srpna 2017 22:45
   Snažíte se SPD podsouvat něšvary mainstreamových stran. To jste opravdu na špatné adrese. Navíc otázku bezpečnosti nelze zužovat na členství v EU, nebo NATO a na tom se stále točit, jak slepá kobyla, nebo ANS.
   Bezpečnostní hrozby jsou přítomné a NATO odmítá je řešit a EU vede své členy, aby to neřešily, že to zařídí, avšak nečiní. Samozřejmě, to jsou neodpovídající postoje a nutí nás, abychom bezpečnostní otázku na svém území, vzali do svých rukou. A to okamžitě, ne až po několika letech, než proběhne proces dohod, po aktivaci čl. 50 Lisabonské smlouvy, to stále omílané vystoupení. Nikdo nám nebrání, abychom již dnes nezačali řešit svou bezpečnostní otázku. Pouze obavy našich politiků, ze ztráty úsměvu, na tváři Junckera, nebo spíše obavy ze ztráty přislíbených prebend.

   „Pokud se jakákoli strana nebo hnutí nevyjádří ve svém programu k této otázce jednoznačně, znamená to, že se ani jednoznačně nedokáže vyjádřit k otázce české národní bezpečnosti.“
   Snad to již bylo výše zodpovězené, že to je zjednodušování bezpečnostní situace, takže i Vaše vývody, jsou vycucané z prstu.
   Pár bodů z Programu SPD:
   „.. Naše hnutí bude prosazovat následující kroky k obnově suverenity státu. Nejdříve navrhneme Evropské unii jednání o změně podmínek členství v EU. Budeme žádat plnou suverenitu v otázce imigrace, vnitřní a vnější bezpečnosti, potravinové a energetické bezpečnosti, daní a měny. Budeme žádat právo odmítnout legislativní kroky na základě směrnic EU. Pokud do šesti měsíců nedosáhneme požadovaných výsledků, vyhlásíme referendum o vystoupení naší země z Evropské unie. V případě, že občané toto vystoupení podpoří, potom budeme postupovat obdobně jako Velká Británie. Aktivujeme článek 50 Lisabonské smlouvy a zahájíme řízený proces našeho postupného vystoupení ..“
   „Nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku “
   „Těžiště politických i bezpečnostních zájmů chceme řídit podle priorit bezpečnosti státu, obyvatel a ekonomiky ČR podle pořadí: 1) ČR; 2) V4; 3) EU; 4) OSN; 5) NATO.“
   Program se také zabývá stavem armády České republiky, zvýšení branných schopností mládeže a dalšími pohledy na naši bezpečnostní otázku. Viz http://spd.cz/program/ P.K.

   Smazat
  9. Vy jste pane PK fakt padlej na hlavu. Analýza Exanpra jasně říká: Prohlášení o referendu je sice v pořádku, ale není to přímé stanovisko strany (hnutí) o tom, jak chce řešit národní bezpečnost.

   ... a pak je také v analýze řečeno, že největší nebezpečí pro ČR znamená NATO - a SPD z NATO vystoupit nechce, protože podle Okamury to je prý populismus. Jděte už do hajzlu s tím svým blbým obhajováním SPD a jejího neobhajitelného programu.

   Smazat
  10. Pro 1:59 : Tady máte jalovost programu SPD na talíři:
   " Nejdříve navrhneme Evropské unii jednání o změně podmínek členství v EU. Budeme žádat plnou suverenitu v otázce imigrace, vnitřní a vnější bezpečnosti, potravinové a energetické bezpečnosti, daní a měny. Budeme žádat právo odmítnout legislativní kroky na základě směrnic EU. Pokud do šesti měsíců nedosáhneme požadovaných výsledků, vyhlásíme referendum o vystoupení naší země z Evropské unie. V případě, že občané toto vystoupení podpoří, potom budeme postupovat obdobně jako Velká Británie. Aktivujeme článek 50 Lisabonské smlouvy a zahájíme řízený proces našeho postupného vystoupení ..“
   „Nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku “..
   Znění skutečného programu systémových změn:
   Na základě příslušných článků smlouvy o EU a Lisabonské smlouvy oznámíme Evropské komisi datum a postup odchodu ČR z EU. Obnovíme našit plnou suverenitu v otázce imigrace, vnitřní a vnější bezpečnosti, potravinové a energetické bezpečnosti, daní a měny. Odmítneme další legislativní kroky na základě směrnic EU. Podle článku 50 Lisabonské smlouvy zahájíme řízený proces našeho postupného vystoupení ..“
   „Nebudeme být provincií EU, budeme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku “

   Smazat
  11. Anonymní5. srpna 2017 21:18
   Nevím, co tím rétorickým cvičením zamýšlíte. Snad se nedomníváte, že jste tím někoho přesvědčil, že vystoupení z EU prostřednictvím vyhlášení referenda, jak požaduje SPD, je jalové a nesystémové, kdežto Vaše „oznámíme Evropské komisi datum a postup odchodu ČR z EU“ je ten skutečný program systémových změn.
   Jenom mě ještě napadnulo takové přirovnání, jak Klaus s Mečiarem dělili republiku. Domnívám se, že to bylo ukázkově systémové, přesně podle Vašeho gusta. P.K.

   Smazat
  12. Anonymní5. srpna 2017 21:18
   Stále mě pronásleduje, ten Váš Skutečný program systémových změn, např. toto:
   „.. oznámíme Evropské komisi datum a postup odchodu ČR z EU.“
   Nevím, jestli sledujete Brexit, já tedy nijak systémově, ale tolik vím, že hodně jednání dalo ujednávání o tom, jak budou jednání probíhat. Zda budou některé kapitoly probíhat současně, nebo zda druhá začne až po úplném uzavření jedné, atd. atd. A do toho si přijde ANS a prohlásí: „Bude to tak, jak jsme se my rozhodnuli.“
   Domnívám se, že to co Vy nazýváte „systémovost“, by se dalo spíš označit jinak, méně, méně honosně. P.K.

   Smazat
  13. Anonymní5. srpna 2017 2:14
   Jestli pro ANS, je analýza Exanpra slovo svaté, je to její věc. SPD má vlastní program, který vychází z diskuzí s voliči a nejspíše se nebude měnit podle toho, co která agentura napíše.
   Jestli Vám to přijde padlé na hlavu, tak mi je Vás líto. P.K.

   Smazat
  14. Proboha PK, volby jsou referendem! VK

   Smazat
  15. Anonymní5. srpna 2017 23:31
   „.. volby jsou referendem ..“
   Na tom bychom se asi mohli shodnout. Problém vznikne při vyjádření – o čem! P.K.

   Smazat
  16. Vážený pane PK, víte jak dopadne to vaše požadované referendum? Jsou jen dvě možnosti:
   1. bude prohlášeno za neplatné pro nízkou účast voličů
   2. většina účastníků se vyjádří PRO SETRVÁNÍ v EU. Oba výsledky jsou pro budoucnost této země špatné a oba nás přivedou do konečného stadia - 17. spolková země SRN v Das neue Europa. Už chápete, proč je třeba REVOLUCE a silové odtržení od západního imperialismu, Rotschildů a Rockefellerů, USSA, západních bank, západních korporací a západních struktur, které odsávají z naší země každoročně 300mld Kč, které chybí ve zdravotnictví, na důchody, na opravu silnic a železnic, na splácená státního dluhu, na postižené, atd.??? Je opravdu tak složité pochopit, že dát si do volebního programu "požadujeme referendum", "zvýšíme minimální mzdu o..." zavedeme elektronické hlasování do r. 2030..." jsou stupidity, kterými se volič se zdravým rozumem vůbec nezabývá?

   Smazat
  17. Anonymní6. srpna 2017 12:59
   „Už chápete, proč je třeba REVOLUCE a silové odtržení od západního imperialismu, Rotschildů a Rockefellerů, USSA, západních bank, západních korporací a západních struktur, které odsávají z naší země každoročně 300mld Kč, které chybí ve zdravotnictví, na důchody, na opravu silnic a železnic, na splácená státního dluhu, na postižené, atd.???“
   Ale já Vám tu revoluci nerozmlouvám. Jenom nechápu, jak takové revolucionáře, může zparalizovat nějaký volební program SPD – Tomio Okamura.
   Navíc byste se mohli uvědomit, že také SPD, chce mnohé, z těchto problémů řešit - demokratickou cestou.

   „Je opravdu tak složité pochopit, že dát si do volebního programu "požadujeme referendum", "zvýšíme minimální mzdu o..." zavedeme elektronické hlasování do r. 2030..." jsou stupidity, kterými se volič se zdravým rozumem vůbec nezabývá?“
   SPD jako hnutí, účastnící se celostátních voleb, se zabývá celou škálou problémů společnosti. Jistě, některé jsou zásadnější, jiné mají menší závažnost. Jako správný demagog, jste splácal ty podstatné (referendum a odvolatelnost politiků) s těmi méně závažnými (elektronické hlasování). Pěkná práce. P.K.

   Smazat
 27. 16:45 stejně lze tvrdit, že SPD je zbytečná strana, Tomio zbytečný člověk a Váš koment taky. Skoro to potvrzuje naivita představy o přímé demokracii s odvolatelností a trestní odpovědností politiků, referendech, možnostech vnitřní i zahraniční politiky, kde tak do krajnosti stavěné prvky nefungují a nemohou fungovat nikde ve světě… Může to znamenat jediné – buď šarlatány, nebo blouznivce. K ostatnímu: Migrace jako úmysl založený kdysi dávno a realizovaný dnes je nesmysl, když ve skutečnosti jde o důsledek systémových vlastností kapitalismu. Dál – genetické rozhraní přibližně na čáře hranice bývalé NDR existuje, což je potvrzováno i při hledání dárců k transplantacím. Ostatně, kdo je ve styku s „Osti“ i "Westi“ Němci, postřehne, že „Osti“ jsou nám v mnoha ohledech bližší náturou, zvyklostmi, kuchyní… a nemusí to nutně být tím kouskem historie v jednom politicko mocenském bloku. Tvrdím se zkušeností – Slované co museli se naučit německy…

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ať ta Okamura otevře zablokované diskuzní rubriky pod jeho Šrot programem a tak okamžitě dá do pohybu přímou demokracii,která je v jeho pojetí jen dalším podvodem!
   Když chce bojovat proti islamistům at vypise čísla vraždících sur a požádá čtené IS o jejich vymazání čili reformu manuálu na naše vraždění Zn Korán!
   Prý se jen třese až se spojí s Konnblihounabdpolecnr nám tu naženou IS samopalnika!
   On se toho nikdy neudělá a sám prý tvrdí,zde vše dělá pro peníze!

   Smazat
 28. Přátele od ANS vezměte si samopaly a běžte hlídat hranice ,uděláte líp!

  OdpovědětSmazat
 29. Panové nelezte na stránky ANs nebudou se s námi přít a nebude tady žádný komentář .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:55 - proč někomu zakazuješ, kam má chodit a co má číst?! Proč by se "s vámi" mělo ANS příst. Stačí program uveřejnit. Na hádky už není čas. MM

   Smazat
  2. Pane MM jeto dobry program ale je tu ,že parlament ANS nebudou ,jenom že by jste měli v programu revoluci ! Jsem zásadně proti aby stát dával stranám a za volby a poslancům peníze ! buď na máj či nikoli jinak je to zlodějna jako sociály ,kdo nepracuje ani kapku vody na tož chleba!

   Smazat
 30. Jedno je jisté abychom udělaly takové zásadní změny v jednom volebním období jako vystoupit z EU a NATO, tak to by šlo jen revolucí. Pane Tichý, pane VK, pane PK co s tím uděláme. Jak se majív tom orientovat voliči. ČLOVĚK.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:48

   To se ČLOVÍČKU ptáš fakt těch pravejch!!!

   Smazat
  2. Anonymní5. srpna 2017 9:48
   Voliči se v tom musí orientovat, stejně jako v jiných záležitostech, kde nemají 100% informací, a to intuicí. Velká část vládních záležitostí se stejně objevuje průběžně, až během volebního období, takže my voliči musíme odhadnout, kdo asi bude pracovat v náš prospěch a kdo nejspíš nikoliv. Jistoty nejsou z tohoto světa. P.K.

   Smazat
 31. Dejme tomu že by ANS dostala 9% hlasů. S kým se spojí aby splnila volební program pane Tchý. U Okamury už je to jasné, bude to přijatelnější KSČM.

  OdpovědětSmazat
 32. Odpověď je jednoduchá: S každým, kdo kladně odpoví na jedinou otázku: "Je to dobré pro naši zemi a její občany?" a tuto odpověď bude po celé volební období poctivě naplňovat.

  OdpovědětSmazat
 33. Protože si všechny partaje myslí že dělají dobře pro naši zemi a občany řeknou ANO, jak se rozhodnete. Co potom uděláte?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Z těch současných parlamentních budou všechny lhát. 27 let je dost dlouhá doba na to, aby je člověk s i průměrnou inteligencí prokoukl.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.