Reklama

.

.

úterý 22. srpna 2017

Proč je nutno odsuzovat české politiky za jednání s landsmany

Jiří Jaroš Nickelli
22.8.2017 ČeskéNárodníListy

V poslední době se v české politice objevil rakovinný fenomén "smiřovatelů se sudetoněmeckými spolky". Do této skupiny patřili politikové jako pan Nečas, nyní pan Bělobrádek, pan Herman, pan Rouček, pan Sobotka a někteří další. A nejen v politice, ale i v kruzích medialistů a také v části zmanipulované veřejnosti se dělo totéž. Jaká je pravda o charakteru takzvaných sudetoněmeckých spolků, a o povinnostech českých politiků vůči republice a vůči platným vnitřním i mezinárodním normám v té věci?


Současné sudetoněmecké spolky, zvané střechovým termínem landsmannschafty, působící jak v Německé, tak v Rakouské republice, vycházejí ve svých soustavných desetiletí trvajících útocích na ČSR, na presidenta dr.Beneše, na dekrety nesprávně nazývané jeho jménem, a dokonce i na velmoci, jež nařídily odsun československých, polských a dalších Němců ze zemí okupovaných III.reichem, ve svých neukojitelných nárocích z politických tezí, které jsou protikladem mezinárodního práva a reálií poraženého nacistického Německa a jeho federátů.

Landsmannschafty se ve většině svého členstva nikdy nevzdaly svých nároků na návrat do těchto zemí. Svůj odsun, který platná Postupimská dohoda velmocí nazývá transferem, přejmenovaly nepravdivě na jakési "vyhnání", hovoří neustále o jakýchsi "křivdách spáchaných na vyhnancích", své svazy nazývají "svazy vyhnanců". Přitom sudeti nikdy nedefinovali svůj domov, což je otázka, kterou jim dávno položil československý diplomat Lisický roku 1956, a kterou mu nikdy nedokázali zodpovědět - máte svůj domov v říši, nebo v zemích odsunu? Citoval Henleina a jeho řev Chceme domů, do Říše (srv. E.Hruška, Sudetoněmecké kapitoly, Liberec 2008,26-27, pozn.5.) O sedmdesát let později stále landsmani řvou - "chceme do vlasti". Do které "vlasti", do kterého "Vaterlandu"?? Když je okupované země do vlasti poslaly, od počátku se jim to nelíbilo a stále řvali o Vaterlandu jinde. Toto trvá doposud - a je to podkládáno etnicky a etnograficky neudržitelnými politickými mantrami o jakési sudetoněmecké národní skupině, dokonce o sudetoněmeckém "etniku", což je pojem, za který byl každý studující národopisu na našich, slovenských, polských, či jiných slovanských univerzitách vyletěl od státnic. Žádné "sudetoněmecké etnikum" neexistovalo, a jeho výroba sudetoněmeckými šovinisty byla, je a zůstane účelová politická mantra.

Dále, jak se to má s údajnými "majetkovými a odškodňovacím nároky". Polští, českoslovenští, tj. i karpatští Němci, Němci ve Slovinsku, v Srbsku, Rumunsku atd., vzhledem k jejich zločinné roli za II.světové války a kolaboraci s III.reichem, ztratili jakékoli právní nároky na odškodnění. A pokud se tak dnes děje v jistých zemích, je to mezinárodně protiprávní akt, který se jednou bude opět politicky napravovat. Tento fakt stanovila i mezinárodně platná tzv. Pařížská reparační dohoda, stanovující, že žádný konfiskovaný německý majetek se nesmí vrátit zpět do německých rukou. I ČR jako nástupník ČSR je platným signatářem této dohody a je jen těžce rozporuplné, že orgány republiky - zjevně pod politickým nátlakem! - připustily některé soudní spory o majetek zabavený ČSR po II.světové válce! I proto tyto soudy se nekonečně vlekou a nemají právní řešení, pokud se neuznávají Postupim, Paříž a dekretální normy.

Všechny tyto jevy jsou jen atributy chybné a státu škůdcovské havlopolitiky, uplatňované po listopadovém převratu, jež musejí být definitivně vyoperovány z těla státu, pokud ten nemá být dále mrzačen tímto "rušením zemského smíru", jak se říkávalo za stara.

Do tohoto společensko-právního kontextu zapadají i aktivity některých českých politiků, "smiřovatelů se sudetoněmeckými spolky". A proto je nutno osvětlit roviny kvalifikace tohoto jednání podle platných mezinárodních ustanovení i podle vnitřních norem republiky.


První rovina posuzování aktivit českých politiků směrem k landsmannschaftům, zkráceně k sudetům, je rovina kompetenční.

Právníci (např. JUDr. Tuleškov a jiní) poukazují na fakt kompetenčního nedostatku sudetů vůči jednání s vládními orgány cizích států. O co jde?

Sudeti nemají mezinárodně právní statut a kompetence
. Nejsou institucí mezinárodně uznanou ani jednotlivými všemi státy, natož mezinárodními instituty jako je OSN, Rada bezpečnosti OSN, atd. Jsou pouze krajanskými spolky. Nadto jejich součástí jsou neonacistické funerální organizace jako Witikobund, jejichž samotné trpění státem SRN je projevem jisté politické shovívavosti vůči nařízením Mezispojenecké kontrolní komise a Postupimi.

Již jen z tohoto titulu jakákoli vláda nemá žádné závazky ani potřebu snižování své suverenity jednáním s tímto agresivním spolkem. Kompetenční potřeba jednání snad by mohla být vedena na úrovních hejtmanství, či krajských orgánů dotčených zemí, ovšem nikoli na úrovni představitelů vlád, jako jsou například ministři. Tito pak jako hosté na takových jednáních, slavnostech a pod. snižují úroveň nejen vládní, ale přímo i úroveň státní suverenity země na jakousi zemskou, spolkovou apod. úroveň, což je zajisté z hlediska státní suverenity nepřípustné. I proto se starší emeritní politikové jako byl například předseda parlamentu ČR dr.Milan Uhde, zásadně a velmi správně odmítali jakkoli setkat s předáky sudetů, v jeho případě s panem Franzem Neubauerem. (To mi bylo sděleno přímo panem dr.Uhdem na jednání o Švýcárnu ve státní reservaci Stará Huť u Adamova.) Zkázonosnou cestu snižování státní kompetence jednáním se sudety nastoupili politikové jako pan Nečas a pokračují v ní dnešní "federáti sudetů" v české vládě a politice.

Místopředseda české vlády a lídr křesťanských demokratů - lidovců Pavel Bělobrádek zachycený na snímku v mnichovském Sudetoněmeckém domě s mluvčím sudetů B.Posseltem po položení květiny s českou trikolorou k pietnímu místu "obětí vyhnání".

Druhá rovina posuzování českých politiků ve vztahu k sudetům je rovina historicko-právní.

Jak známo, sudeti byli menšinou, kterou soudil Norimberský soud.

Jak to popisuje spolupracovník žaloby Norimberského soudu za ČSR, generál justiční služby JUDr. Ečer v knize "Norimberský soud" (Orbis Praha 1946, 91-93, 98-118, 118-120,159-167 ad.), zejména v kapitole Sudetští Němci ve službách III.říše, Sudetští Němci ve službách zločinu, a v kapitole Česká otázka ve světle trestní věci Neurathovy cituje přímo dokumenty dokazující sudetskou vlastizradu a velezradu, předložené americkým žalobcem Aldermanem exhibitem USA 3059-PS, exhibit 96, kde je přímo uvedeno zaplacení Henleinovy strany Německém k rozbití ČSR s příslušnými částkami. Aldermann předložil i další exhibit č.93 dokazující řízení Henleinovy strany přímo z Berlína a německého vyslanectví, kdy strana neměla vlastní politiku, dokonce i řeči vůdců henleinovců byly upravovány Reichem.

Mohli bychom citovat dál a dál, ale ponecháme kritikům, ať si prostudují Ečerovy monografie Norimberský soud a Jak jsem je stíhal. Je nepopiratelné, že drtivá většina československých alias sudetských Němců (80 procent dle dr.Beneše, někteří udávají 98 procent) souhlasila ve volbách s Henleinem a toto také vytkl dr.Beneš v Londýně při jednání Jakschovi. (Viz E.Beneš, Odsun Němců z Československa,Praha 1996,24-28.) Jeden milion sto šedesát dva tisíce šest set sedmnáct sudetů dostalo za zločin rozbití ČSR a odtržení pohraničí tzv. sudetskou medaili.

Statisticky každý třetí dospělý sudet dostal Hitlerův metál za zločin vlastizrady a velezrady proti ČSR! (Viz např. Vyznamenání z doby nesvobody 1939-1945,Praha 1999,22-24.) Měli jsme tedy po válce jako staří Římané postavit každého třetího sudeta na most a nechat jej setníkem svrhnout?? Raději ČSR volila odsun - jak správně pravil prezident Zeman v Lidových novinách - "Odsun byl lepší než smrt".

Jen tři kategorie odpůrců Benešovy republiky mohou kritizovat odsun a lživě jej označovat za etnickou čistku - nepřátelé republiky, kolaboranti, nebo užiteční idioti nepřátel republiky.


Třetí rovina posuzování aktivit českých politiků k sudetům je rovina dekretálního práva republiky a mezinárodních smluv republiky - rovina státoprávní.

Odsun československých alias sudetský Němců nebyl ani "vyhnání", ani "etnická čistka podle národnosti a jazyka".
Bylo to státoprávní uspořádání výhostu provinilé skupiny obyvatel za výsledek a následky II.světové války.
 
Neprovinilí Němci, Maďaři, loajální k ČSR, a ostatní antifašisté dostali právoplatné občanství osvobozené republiky se všemi právy občana ČSR! Dělo se tak v řadě případů. I třeba v konkrétním případě tzv. pohořelického pochodu z Brna podle pamětnice Evy Langerové, činovnice společnosti E.Beneše, stovky Němek dostaly po prověření povolení vrátit se zpět do Brna.

Právě toto zuřivě popírají sudeti a jejich obhájci - u nás, posměšně řečeno, "nenapravitelný historicko-právní recidivista", pan ministr Herman!, jenž neustále mele nepravdivou mantru o dekretech a odsunu jako projevu "etnické čistky", dokonce "pod stínem Moskvy"! To vše jsou nejen naprosté nesmysly, ale i pyramidální nepravdy. U nás se vyjmutí z odsunu týkalo údajně přes dvě stě tisíc Němců! (Někteří uvádějí počty až ke dvě stě dvaceti tisícům Němců).

Neustále platí mezinárodní poválečné smlouvy Postupim a Paříž, dohodnuté vítěznými velmocemi antifašistické koalice. Kdo je popírá, popírá i výsledek II. světové války, popírá příčiny a následky II.světové války včetně holocaustu Židů a genocidy zejména Slovanů a Romů, které do kontextu těchto právních institutů neodmyslitelně náležejí.

Rovněž neustále platí ustanovení o reparacích Německa, plynoucí z těchto mezinárodních právních aktů. Potvrzují to největší právní kapacity státu, jako univ.prof.JUDr.Václav Pavlíček,CSc, ústavní expert.
Ten,kdo to popírá, rovněž dehonestuje mezinárodně platné právní doklady. Vzpomeňme jen na prohlášení pana knížete k reparacím, nekonání ministra Dienstbiera staršího při jednání 4+2, a jiné. Rovněž současný pan premiér Sobotka má máslo na hlavě v tomto směru... Nekonání českých politiků v otázce konečného vyrovnání reparací nelze odbývat politickým prohlášeními a odmítáním. Občané mají právo požadovat jejich plnění. Tento "nepřípustný havlismus" musí konečně zmizet z české politiky.

Nakonec jen krátce připomeňme dekrety, nesprávně zvané Benešovy. Správně by se měly nazývat Dekrety presidenta republiky a Národního shromáždění, neboť podléhaly aktu ratihabice parlamentem. Sudetů se týkají zejména dekrety č.5, 12, ústavní dekret 33, dekrety 100 a 108, a poté ustanovení o prověřování národní cti. Dále jsou to seznamy nacistických a fašistických organizaci, vydané tehdejším Ministerstvem vnitra. Kdo byl členem těchto organizací - bez ohledu na národnost a jazyk - podléhal dekretálnímu právu.

Dekrety totiž postihovaly tento okruh osob - Němce, Maďary, fašisty, gardisty, zrádce, kolaboranty a osoby se Svatováclavskou orlicí (jinak Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava se Svatováclavskou orlicí, který přes Franka schvaloval sám Hitler - Vyznamenání z doby nesvobody, s.18.) Tudíž již z výčtu je naprosto jednoznačné, že dekrety postihovaly zrádce ČSR bez ohledu na národnost a jazyk! Toto nevidí "pan ministr kultu a orby"?? Tento Oráč-Ackermann s Čechy orá zcela jinak! Proti dekretálnímu právu republiky.

K tomu jen na margo současných voleb. Každý volič, volící stranu s panem Hermanem páchá kolaboraci s usmiřovateli sudetů....

Landsmani nejsou žádní "naši milí krajané" - jsou to právem političtí vyděděnci republiky za zločiny proti státu, kterým nepatří ani návrat, ani majetky, ani omluvy.

Takže jsme osvětlili, proč český politik, hodný zastupovat republiku na celostátní a mezinárodní úrovni, prostě nemůže a nesmí paktovat se sudetoněmeckými spolky, ať jsou kdekoli, v Německu, v Rakousku nebo v Uhrách... Pakliže nekoná novoprotektorátní politiku, což je ovšem už jiný příběh. Občan by měl ve volbách sám zvážit vlastní hlavou, bez hraběcích rad smiřovatelů se sudety, jaké to politiky posílá hájit jeho zájmy, zájmy republiky a vlastního národa.


Dr.Jiří Jaroš Nickelli, ČSBS Boskovice, ČSOL Brno I
autor je etnograf a muzeolog


10 komentářů :

 1. Herman,ten vypasený flanďácký parazit je otevřeně protičeská a pronacistická svině se vším všudy,pikantní na tom je to,že sám pochází z židovské rodiny,která z poloviny zahynula právě rukama Němců v koncentrácích...ale doby se mění a s nimi i lidé...ale tyhle "svině machabejský" jimi zůstávají,přestože se režimy mění,ale oni jdou stále za svým cílem.

  OdpovědětVymazat
 2. Děkuji za ten text - měl by se objevovat pravidelně.

  OdpovědětVymazat
 3. Je hrozné vidět a slyšet, že jsou lidé, kteří kálí na svoji vlast a dějiny. Musím říci, že odchod takových lidí do zahraniči by byl pro tuto ZEM požehnáním.
  Václav

  OdpovědětVymazat
 4. Je otázkou, proč se pánové (domácí krysy) Hermann, Bělobrádek a další kavárenští havloidé omlouvají sudetoněmeckým spolkům? Proč to dělají? Je to pro peníze pro svou KDU-ČSL nebo dokonce z nějakého "vyššího principu mravního - havloidního? Spíše by se měli omluvit nám občanům, že bez jakéhokoliv mandátu činí tyhle kroky. Toto jejich chování je přímo trestní povahy, jelikož následovat už může jedině zrušení dekretů atd. Následky si ani neumí tyhle blbci představit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč to dělají?Jsou součástí systému...:

   Pápežovi nepreskočilo, pápež je jezuita, bol dosadený do funkcie, aby presne plnil rozkazy svojich pánov. Kresťanstvo je súčasťou biblických náboženstiev spolu so židovstvom a islamom, tie nemajú nič spoločné s bohom, je to koncept sociálneho parazita, syndikátu, NWO, svetovlády finančnej oligarchie /nazvite si ti ako chcete/ na ovládnutie ľudtsva. Pápež vysloví želanie vítať, otvárať srdcia, vyhovieť všetkým želaniam a sprostá veriaca kresťanská ovca sa ide potrhať, aby zničila sama seba, svoju rodinu, národ, ktoré tisícky rokov boli oporou pri existencii spoločenstva. Lebo biblické náboženstvo slúži len a len na zotročenie ducha, človek poslúcha dogmy, prestane rozmýšľať, neprijíma poznanie sveta, poznanie predkov mu je odopreté, dejiny sú falošné, má narušené zmyslové vnímanie, nepoužíva logiku, neuvažuje v kategórii faktov, nepoužíva rozum. To pápežove vítanie, otváranie, plnenie… nie je nič iné, ako genocída bielej rasy.

   Existujú archeologické fakty o bytí starovekých, technicky vysoko vyspelých civilizácií, neexistuje dôkaz o platnosti Darwinovej vývojovej teórie, sú dôkazy, že pred 10-25 tis. rokmi sa niečo stalo, čo človeka odštartovalo ku prudkému rozvoju inteligencie, logika navráva, že v minulosti Zem zažila atómové vojny, že Zem slúžila ako baňa na ťažbu nerastov, že dnešné prírodné parky sú bývalé povrchové bane. Pred stredovekom existovala vyspelá globálna ľudská civilizácia, potom sa niečo stalo, že ľudstvo v stredoveku upadlo, stratilo technicky vyspelé vedomosti. Vysoko vyvinuté bytosti zmizli, ale procesy v spoločnosti logicky svedčia o sile v pozadí, ktorá riadi vývoj ľudstva. Napr. svetový systém centrálnych bánk a FEDu, židmi zotročené ľudstvo cez dlhy a úrok, vojnové konflikty, zelená pre LGBTI, feministky, štátna politika voči deťom, keď rodičia sú bezbranní, NWO, ES a dnešná EÚ s cieľom vytvorenia európskeho superštátu, strata štátnej suverenity, národnej identity, zničenie rodiny, imigrácia a európsky kalifát, tisícročná genocída Slovanov-tá pokračuje dodnes, vznik ideológie sociálneho parazitizmu v Starovekom Egypte a vysledovateľnosť jej nositeľov do dnešných dní a konkrétnych rodov a štátov. Všetky procesy sa začínajú v USA, potom v Európe a šíria sa ako rakovina a sú zhubné ako rakovina..

   Sú procesy krátkodobé, tie vnímame, sú procesy trvajúce generácie, tie nevnímame, lebo dejiny sú falošné a zatajované. Ale logika veci napovie a čriepky sa skladajú do mozaiky. Napr. otroctvo dlhu a úžery trvá tisícky rokov, pokladáme ho za užitočné a nevnímame ho ako stratu slobody a brzdu rozvoja ľudstva. Alebo o genocíde Slovanov dejiny mlčia, ale dnes aj zamat 1989 vnímame ako epizódu dnešnej ekonomickej otrokárskej kolonizácie Slovanov Západom. Milióny mŕtvych pri šírení kresťanstva, zánik Slovanskej kultúry, VOSR, dve sv. vojny, Ukrajina, socializmus, toto všetko nebol výmysel Slovanov, týmto dejom sa Slovania nevedeli brániť, lebo nemali POZNANIE a boli NEJEDNOTNÍ!

   Nižšie diskutér požaduje dôkazy, tie sú, ale ich človek nevníma, sú mimo jeho vedomia, vyžadujú si veľa štúdia, prácu s faktami a logikou a večnú otázku: Komu to prospeje, kto má zisk?

   Pápež, Merkelová, Trump…celá Západná civilizácia, sú len figúrky na šachovnici, plnia príkazy. Pán ostáva skrytý. Napr. v žiadnej štatistike najbohatších nefiguruje klan Rothschild. Zaujímavá je aj príčina zastavenia vesmírneho mesačného programu NASA v USA, aj v Rusku, naraz, v jednom čase, už nesúperili a ticho je dodnes.
   Vymazat
  2. pokračování:

   Európsky kalifát bude, nie je v moci vlád štátov niečo zmeniť, všetky vlády slúžia cudziemu pánovi a duchovne zmagorené ovce nedokážu používať rozum a nezvoliť nikoho z politických kandidátok, na ktoré sa politici sami zapísali po schválení kandidátky pánom z finančnej korporácie. Ovce nepoužívajú rozum a priama demokracia, priama voľba a referendum na všetky rozhodnutia parlamentu sú pre nich zlo porovnateľné s koncom sveta.

   Genocída bielej rasy je v pláne, realizuje sa a zabrániť jej môže len biely človek, vzdelaný, informovaný, s morálkou bez Západného konzumu, logicky mysliaci vo svoj prospech v súlade s prežitím človeka na Zemi a v kozme, človek, ktorý sa nebojí priamo riadiť veci verejné a je vysoko zainteresovaný do spoločenských procesov a nie zakuklený vo svojom mamone. Takže genocída bielej rasy skôr bude, ako nebude. Biely človek je inteligentný a tvorivý a to nie je v súlade so svetovládou. Lebo jediný zisk z genocídy má len ten, kto chce vládnuť svetu a ľudstvu, lacnej pracovnej sile, ktorá otročí na sociálneho parazita.

   Vymazat
 5. Tady není co odsuzovat!Jedná se o trestné činy vlastizrady dokonané Chazary Bílou Bradou,Hermanem,Gabalem.....NeČechy,kteří nenávidí nejen Čechy,ale všechny Slovany!Jsou skováni pod značkou vlastizrádné židoklerofašotlupy KDU-ČSL!tam sídlí to SATANSKÉ ZLO!!!

  Pavel Beran

  OdpovědětVymazat
 6. Otázka odsunutých Němců byla pro naše národy vyřešena Postupimskými dohodami a též i dvoustrannými smlouvami se SRN ještě před listopadem 89.
  Zdá se však, že nikoliv pro SdL. A tento problém byl znovu záměrně otevřen V. Havlem. Mimo jiné i jeho prezidentskou omluvou za vyhnání!, i četnými dalšími výroky. Tímto vlastně zpochybnil vše, co před ním naše diplomacie ve vztahu k SRN (a jejímu SdL) dosáhla. Havel nebyl ve své neopodstatněné vstřícnosti jediným. Svůj díl odpovědnosti jistě nese i dobový ministr ZV, Dienstbier a další.
  Dnešní bělobrádci či hermani v té hanebnosti po Havlovi dál (beztrestně) pokračují.
  Dál tak zpochybňují poválečné vypořádání s Němci aj., i poválečné uspořádání v našem regionu. A to již až tak legrační není, jak by se dalo usuzovat z usměvavých obličejů těch našich quislingů.

  OdpovědětVymazat
 7. Pro nás Čechy to nesou milý krajané ale nepřátelé.

  OdpovědětVymazat
 8. Nebude dlouho trvat a ve vhodné chvíli přijdou Lidovci s návrhem ,že by se měli odškodnit potomci odsunutých Němců ,dále se spolu domlouvají jak zařídit ,aby ČR přijala přistěhovalce z Afriky.Strana KDU-ČSL jsou zrádci a kdo je chce volit musí si uvědomit ,že se bude podílet na vlastizradě

  OdpovědětVymazat