Reklama

.

.

pondělí 18. září 2017

Babiš a demokracie


Vlastimil Podracký
18. 9. 2017   (zasláno autorem)
Dnes se projevuje vyčichlost obou hlavních ideálů Západu – marxismu a liberalismu. Proto je možné, aby se uplatnily nihilistické programy, které už žádný ideál neobsahují a reagují pouze na momentální lidská přání, mnohdy protichůdná a bez zřetelné jednotící myšlenky.
Redakce sice nesdílí východiska (premisy) ani definice pojmů autora, ale text může sloužit k polemice diskutujících.


Marxismus staví na absolutní morálce „pracujícího lidu“, která není přirozená, režim na ní založený je nefunkční, historicky neudržitelný a musí používat násilí, aby se udržel alespoň dočasně. Odnože marxismu, které odmítly násilí, už dnes mají jen populismus a neomarxismus.

Liberalismus spočívá na přirozeném mechanismu tržní ekonomiky, který funguje samovolně, a proto je stabilní a výkonný. Tržní mechanika je založena na spíše špatných lidských vlastnostech, a proto sama o sobě morální pravidla nevytváří. Minulé liberální společnosti čerpaly morální pravidla z tradičního řádu. Tento řád dnes téměř neexistuje. Morální rovnováha se udržovala od šedesátých let tím, že pravidla dodával neomarxismus a liberalismus mu to toleroval nebo jen slabě protestoval.

Neomarxismus je v podstatě ničivý chaos, postrádá hlavní parametr řádu – rovnováhu práv a povinností, vytváří jen požadavky a zbožná přáni (lidská práva jsou jen lidská přání), která mohou růst donekonečna, nebudou nikdy splnitelná a stále bude jen nespokojenost, protože není žádná mez požadavků. Ničivost spočívá v odmítnutí povinností a rozdávání práv lidským skupinám, které vlastně dostávají nezasloužené výsady. Neomarxismus netvoří celkový vyzkoušený funkční systém obsahující občanské povinnosti v rovnováze s právy. Tradiční občanský systém už nefunguje, realita dnes už žádný ze starých ideálů neposlouchá. Viditelné je to ve střetu s islámem, který má svůj tradiční řád, má vnitřní soudržnost, kolektivní sounáležitost, pravidla pro vznik a rozvoj rodin, která znamenají zajištění budoucnosti, a výchovný systém. V prostředí morálního chaosu Západu je potom islám neporazitelný a vítězí proto, že jeho příslušníci se řídí pravidly svého řádu, a postupně pomocí generační výměny zvítězí v populačním zápase.

Hluboký stát jsou intelektuální instituce státní i soukromé (sdělovací prostředky, státní úřady, vysoké školy, neziskové organizace, různé vzdělávací organizace, establishmenty některých politických stran apod.), které už dávno ovládli neomarxisté, kteří si u nás říkají havlisté a jejichž tvrdé jádro se někdy nazývá „pražská kavárna“. Dostat je z jejich funkcí je těžké, mají velkou, nikoliv však převažující podporu veřejnosti, zvláště mladých lidí v tomto duchu vychovaných. Hluboký stát je tedy složen z lidí velmi vlivných, a jak vidíme dnes v USA, dokáže svázat i demokraticky zvoleného prezidenta tak, že není schopen prosadit svoji a tím i lidovou vůli. Tento stav je jakýmsi konfliktem mezi lidem a institucemi, ve kterém demokraticky zvolené orgány nemají moc nic změnit.

Co ovšem v tom pomůže Babiš? Bude sice řídit stát jako firmu, což může být zajímavý experiment, ale jaká morální pravidla budou tomuto státu–firmě nadřízena? Kdo je bude vymáhat? „Hluboký stát“, který by měl pravidla tvořit a vymáhat, je má odvozena od neomarxismu. Babiš nemá připravena pravidla jiná, konzervativní, bude proti hlubokému státu bojovat jen v zájmu svého udržení a za prosazení nihilistického programu založeného eklekticky jen na nějakých slibech. Babišův program nemá jasné konzervativní cíle směřující k vytvoření toho, co ve společnosti chybí, k vytvoření pravidel odstraňujících neomarxistický chaos a zařazených v pevném řádu s přirozenými pravidly. K jeho obhajobě je zapotřebí říci, že to nemá žádná ze zatím ve volbách úspěšných stran.

Demokracie vyžaduje národní sounáležitost. Bez morálních pravidel zakotvených v lidech nefunguje ani demokracie. K čemu je demokracie, když lidé jsou jen konzumně založeni a volí jen ty politiky, kteří jim slibují nějaké materiální výhody? Potom vítězí populisté, slibovači zářných zítřků na dluh, nikoliv ovšem programy, které by řešily budoucnost. Řešit budoucnost vyžaduje morální akci, vyžaduje nejen znalosti, ale i schopnost si dnes něco odříct, abych měl lepší budoucnost. Nemorální politici ovšem toto myšlení z lidí odstranili, naučili je, starat se jen o sebe a stát používat jen jako „dojnou krávu“. Dnes nikdo nemá morální program, má jen populismus.

Strany, které mají program, který zcela jasně dává najevo, že bude vyžadovat od lidí práci a oběti, jsou dnes na okraji a nemají šanci zvítězit. Kdyby je lidé dovedli vybrat a opravdu zvolit, mohla by to být konečně vítaná změna. Ale lidé to pravděpodobně neudělají z důvodů, které jsem sdělil shora.

Víme, že demokracie vyžaduje svoji státotvornou skupinu občanů, obvykle ze střední třídy, která byla v zemi ukořeněna svým majetkem a měla přednostní zájem na fungování státu.

Angažovanost je pro fungování demokracie podstatná. Dnes slábne trvalá a dostatečně mocná angažovanost široce založené střední třídy, mající svoje prostředky, které politická angažovanost vyžaduje. Vidíme na protestních shromážděních, že lidé chtějí nějakou věc prosadit, pokud se to nestane do dostatečně krátké doby, ochabne jejich snaha a nakonec se už schází jen několik jednotlivců. Proto mají velký význam politické strany, které mají velký počet členů (v našich podmínkách alespoň 100 000), zaplatí si svoje výdaje z příspěvků a nemusí být závislé na velkém sponzorování, které je vždy spojeno s podmínkami. Úpadek demokracie naznačuje skutečnost, že takové strany, dříve obvyklé, dnes nejsou. Nějaká přímá demokracie nemůže v celé šíři tyto stabilní a vlivné občanské organizace nahradit, protože jejich význam není jen ve volbách, ale v udržování politické stability v zemi, v kulturním vlivu a vytváření demokratického ovzduší. Představme si takovou velkou stranu, která by řešila problémy svých početných členů a tím vlastně problémy národa, zároveň měla dostatečně velký základ kvalitních kádrů.

Úpadek společenského života je všeobecný. Naši předkové měli méně peněz, ale spolkový život byl bohatý. Sounáležitost lidí byla mnohem větší, zájem o společné záležitosti byl dominantní, lidé svojí obcí žili, protože věděli, že co si neudělají, nemají; dotace nedostávali. Fenomén „odloučení“ který je rozhodující pro současné sociální paradigma, jsem popsal již mnohokrát, jen zopakuji, že vyplývá především z výchovy ke kosmopolitismu, podléhání různým kosmopolitním ideologiím, kterými je nahrazován vztah k vlastní zemi a zájem o její osud. Tato výchova má především individuální charakter, to znamená, že centrem pozornosti je pouze jednotlivec a jeho prospěch, společnost je nezajímavá. Považuji to vše za záměr rozložit kolektivní sounáležitost a likvidovat kolektivní identitu občanského charakteru. To má samozřejmě vliv na veškerou společenskou neangažovanost a politika je brána taktéž v tomto hédonickém duchu: „co mně dají?“ Takový občan volí stranu, která mu „něco dá“.

Ztráta kolektivní sounáležitosti v rámci národní (státní) identity znamená, že občan se občanem necítí, nechce vyvinout angažovanost, aby něco prosadil nebo změnil, dokonce se angažovaným lidem směje. Je jen „účelem sám o sobě“ a volí, jak byl vychován, podle toho, kdo mu „něco dá“ bez ohledu na to, „kde to vezme“ (třeba na dluh). Toto je nejpodstatnější fenomén oslabující demokracii. Ztráta kolektivní sounáležitosti ke státu a národu je tak podstatná, že bez ní demokracie nikdy nebude a stát postupně zanikne. Diskuse o programech a o tom, co je nejlepší pro stát, se nekoná, lidi to nezajímá. Vlády budou zadlužovat stát donekonečna a zrazovat jeho zájmy jakkoliv, pokud dostatek prostředků rozdají, mohou si dělat cokoliv. Považuji tento rozklad národního myšlení za záměrnou akci globalistů, aby postupně zrušili státy, tím i demokracii a dostali někdejší občany, nyní už jen šedou masu konzumentů, do závislosti na penězích, ze které už nebude existovat metoda jak se vymanit.
Proti tomu může být úspěšná jen nějaká konzervativní idea, to by ovšem znamenalo revoluci (spíše kontrarevoluci) podobnou jako je v Polsku, Maďarsku nebo jakou představuje prezident Trump v USA.

Babiš není jiný než ostatní populisté. Dobře ví, co lidé chtějí slyšet. Také zrušení senátu a omezení poslanecké sněmovny nejsou jeho originální nápady, není to nějaké promyšlené tažení proti demokracii, jak to líčí opozice. Lidé kašlající dávno na demokracii, která vyžaduje angažovanost a zatěžuje, to už dávno považovali za velice dobrý úsporný krok, jak se nefunkční demokracie zbavit. Nicméně lidé jeho experimenty vítají. Je to vítaná změna oproti starým zaběhnutým stranám vedoucím jen plané přetahování o peníze.

Demokracie tedy nefunguje z těchto důvodů:

- Lidé se neangažují, obzvláště ve velkých politických stranách (více než 100 tis. členů), protože nepovažují stát za důležitý a ztratili, alespoň do značné míry identitu s ním. To je důsledek kosmopolitní výchovy a podlehnutí internacionálním ideologiím (multikulturalismu, ekologismu, relativistickým ideálům, humanitářství atd.), které mnohdy zrazují, zvláště dlouhodobé zájmy státu a národa.

- Politici nepředložili novou konzervativní ideu, která by aplikovala někdejší úspěšná pravidla pro funkčnost, přežití a schopnost obrany národa a civilizace do nového prostředí. To proto, že se nemohou odpoutat od starých, dnes nefunkčních ideologií, jsou zaměřeni na kosmopolitní ideologie, hájí jen skupinové zájmy a sami nemají vztah ke svému státu a národu. Nihilistické programy sledující jen momentální lidské zájmy to jen potvrzují.

- „Hluboký stát“ obsazený vyznavači kosmopolitních ideologií, placený do značné míry evropskými dotacemi a různými zahraničními soukromými fondy a sloužící zájmům, které nejsou zcela s národním zájmem slučitelné, je silnější než zvolené orgány především proto, že zvolené orgány nemají dostatečný mandát v parlamentu, nedostávají dost peněz, nemají už z principu příliš velkou moc a čelí silné opozici dobře finančně zajištěnému „hlubokému státu“. Tento střet vidíme v Polsku a Maďarsku. Vidíme jej v modifikované podobě v USA.Proti „hlubokému státu“ je v opozici Zeman, nikoliv Babiš? Je schopen se „hlubokému státu“ postavit? Bude fungovat jako Kaczynski nebo Orbán? Pochybuji. Pokud by to skutečně udělal, můžeme se zařadit po bok rebelů v EU. Zatímco lid si to přeje, Babiš s tím jenom koketuje, přímo k tomu nesměřuje. U nás se tedy vzdor podobný Polsku a Maďarsku konat nejspíš nebude nebo jen velkou náhodou. Nebude se v principu konat nic, lépe řečeno, budou se konat zase jen přetahovačky o peníze. Rozpor mezi přáním lidu a záměry „hlubokého státu“ se nevyřeší.

67 komentářů :

 1. HOVNO. KECY. Ten kdo se angažuje v rámci vládnoucí mafie, tedy kavárníci a další vlezdoprdelisti, jsou pěstováni, protěžováni, udržováni. Ten, kdo se angažuje k tomuto systému kriticky, je likvidován. Takže ty vaše blábolivé teorie v tomto světě zkrátka neplatí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ať žije revoluce. Cenzurou chránění 24/7 dohlížitelé z povolání nasadí do akce své dosud pouze vulgárně slovní mlátičky.

   Vymazat
  2. Deset omylů prostého voliče:
   http://pravyprostor.cz/deset-omylu-prosteho-volice/

   Do roku 2020 zamíří do Evropy 60 miliónů migrantů z Afriky, tvrdí Orbán
   https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/449524-do-roku-2020-zamiri-do-evropy-60-milionu-migrantu-z-afriky-tvrdi-orban.html

   Vymazat
  3. Co má za lubem Petr Robejšek? Objevil se zásadní text o Realistech
   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Co-ma-za-lubem-Petr-Robejsek-Objevil-se-zasadni-text-o-Realistech-504565

   Vymazat
  4. 14:17 není to bůhvíjak složitý text, takže nepochopit, že v podstatě říká totéž, co tady vykřikuješ, svědčí o tvé intelektuální nedostatečnosti. Čti, přemýšlej a od obdarovanějších si co nechápeš, nech vysvětlit. Ale pro jistotu, nikam nic nepiš, jen se znemožňuješ.

   Vymazat
 2. Podle mého mínění, článek jasně ukazuje na bezradnost kladného řešení, jak dle autora, tak v realitě života společnosti. Jedině jisté je to, že stát vždy budou řídit ty skupiny občanů, které mají vliv a moc. Jestli to bude Babišovo hnutí se ukáže.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To by mě zajímalo, v jakých případech se ovčané dají spontánně dohromady, třeba multikulturní převýchovou zdegenerovaným sousedním germánům nevadí už ani hromadné znásilňování jejich přítelkyň a žen divochy a pod homoagendou ani prznění dětí kozomrdy.

   Vymazat
 3. Odpovědi
  1. 14:43 Vaše informace z Aeronetu se svou objektivitou blíží informacím z Jandových Evropských hovnot. Bude to jistě vítané sousto pro Chovancovo CTHH, protože takovou pitomost snadno vyvrátí. Podstatné je, že toho internetového loupežníka "hackera" by nikdo mučit nemusel. Za prachy by prodal i vlastní matku. Jenže svědectví někoho, kdo byl za podvody v Rusku stíhán, by FBI asi moc nepomohlo.
   Myslet není tak těžké. Zkuste to někdy, je to zábavnější než skákání na špek.

   Vymazat
  2. 16:11 Zdá se, že jste zrovna Vy přemýšlivý skočil na špek v podobě mediálně vděčného nadpisu, neboť uvnitř článku se natvrdo píše, že stejné praktiky, které Stb používala v Bohnicích, používá i současný loutkový režim a lékaři spolupracují s policií na praxi umisťování zadržených osob na několik dnů do blázince, aby jim mohla být provedena nelegální domovní prohlídka, což podle informací redakce není v ČR nijak výjimečné. Mě však nejvíce zaujaly komentáře pod články, které zmiňují zanedbání péče a zbytečná úmrtí nebo si myslíte, že by lidé měli umírat zdrogovaní v léčebnách?

   Vymazat
  3. 16:52 Víte, takové komentáře mohou pocházet i od lidí, kteří pak nejvíce křičí, když nějaký blázen není izolován a někoho ubodá. Jak to opravdu vypadá v psychiatrických léčebnách nevím, ještě jsem neměl tu čest. Vjadřoval jsem se jen k tomu, co tvrdil 14:43.

   Vymazat
  4. To já pobývám v psychiatrických zařízeních 36 let. Jen konstatuji, že komise složená z disidentů zjistila za socialismu jen dva případy zneužití psychiatrie, jeden v Brně, jeden v Kroměříži. V Čechách nic. Psychiatrii zneužila tajná bezpečnost a soudy, ne psychiatři. Pokud má někdo nějaké doložené informace a ne od redaktorů a "insiderů", tak sem s nimi...

   Vymazat
 4. Pane Podracky,
  Vas clanek me inspiruje k premysleni.
  Rad bych zde vysvetlil, jak nas oblibeny president Trump uspesne bojuje s DEEP STATE. Posledni dobou mu zvlaste GOP (zradci) sobaji z rukou a jsou zdeseni.
  Nikdy vsak nevim, kdy budu, nebo nebudu smazan.

  Pro Vase pobaveni, nahlednete do jeho
  (presidentovi) strategie sam.
  Urcite se zasmejete.
  President Trump je zvladne casem vsechny.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Byl jsem povýšen Hornim Dolnim na barona Prášila, když jsem odrážel Hatefreeho útoky hanobící emigranty a důchodce, ale bojiště bylo vymazáno. VPKC

   Vymazat
 5. To co jste napsal (14:43), budou jeste dnes vedet stoupenci presidenta Trumpa u NYPD. (Policie.)
  Ona si to prosetri.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji za podrobný ideologický rozbor celkově k hovnu a proto volím SPD.

  OdpovědětVymazat
 7. Lidská společnost je v živočišné říši jedna z nejhorších a nejsou žádné náznaky ke zlepšení.
  Na vině je samozřejmě kapitalismus, se svými mnohými chapadly a přísavkami. K tomu ještě ten slavný liberalismus.
  Zatím to ještě do nové světové války bude takto pokračovat. Tyto žijící generace budou muset být vyhubeny, aby z popela povstal nový život, který začne zase jako před miliony let. A pak zase na konci nějakého toho feudalismu se bude rozhodovat zda se lidstvo vydá zase tím špatným směrem, nebo v něm zbudou nějaké geny pro něco, co přinese něco jako socialismus.
  Já vím, je to fantasie. Ale kdo to z nás pozná ?

  OdpovědětVymazat
 8. Marxismus byl založen na diktatuře proletariátu. Kapitalismus je založen na diktatuře peněz. Všeobecně známo ne každá diktatura musí být bezpodmínečně krvává i když založená na jistých represích jistě ale lidem i tolerována. Myslím tím např. Bělorusko, řadu postovětských republik, kde si lid zcela dobrovolně zvolil v demokratických volbách do svého čela diktátory. Dlouhá léta ve Španělsku vcelku bez problémů a docela úspěšně fungovala Francova fašistická diktatura.Nakonec i u nás byla diktatúra KSČ a lidi se nijak až tak moc neškubali. Berte tyto řádky jako určitý pohled, nikoli jako můj osobní názor natož návod.

  OdpovědětVymazat
 9. https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201709135966428-cesko-rus-nasilne-psychiatricka-lecebna/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co to prosím má společného s článkem? Upozorňuji, že článek se jmenuje Babiš a demokracie! Vysvětlete pažalujsta!

   Vymazat
  2. 17:13 A co je Vám do toho, když se jedná o odpověď Honolulovi z 16:07.

   Vymazat
  3. 17.26 Nic mi do toho není. Kde je, že odpovídáš honololo? No teď to vím, řekněte si to někde za rohem a nepleťe to sem.

   Vymazat
  4. 17:55 Ale to je tvoje volba, že číháš za rohem a podle toho, kdo vyhraje, na tu stranu se přidáš.

   Vymazat
  5. Kde je jaký vítěz abych se přidal!?

   Vymazat
 10. ti co zustali tj byvali komunisti - na statnim žiji v komunismu a těm co je ze statniho vyhodili nebo jim rozkradli fabriky a tak vyše jmenovani těmto ordinuji kapitalismus a že ryba smrdi od hlavy začina komunismus na statnim od prasedidenta sernatoru a posrancu napřič i s převlečenymi kabaty a statnimi institucemi je veřejne tajemstvi -neni daleko doba kdy už třeba za koblihy prvniho dojde na doživotně jmenovani statniho zaměstnance na jakemkoliv postu i smožnosti zděděni funkce v dane rodině k radosti těch co to musi zaplatit ze svych dani otazkou zustava jak dlouho si vovčani nechaji na sve makovice kalet a kdo prvni pohne kolem dějin a to i přestože jelita považuji toto za nejlepši zřizenia a s konečnou platnosti něco jako na věčne časi ale mužu ujistit každeho že tomu tak opravdu nebude

  OdpovědětVymazat
 11. 17:27 A ty jsi bývalé co ? Bývalý může být třeba nějaký fotbalista ze sparty co je teď ve slavii. Bývalý komunista neexistuje, jen Ukomunista. Komunistů je tady opravdu pramálo. Vyskytovali se ještě za první republiky a okupace. Po osmačtyřicátém jich dost ubylo z různých důvodů a po šedesátém osmém to už byli většinou Ukomunisti. Ve žvanírně nějaký ten přesvědčený ještě je, ale mnozí se už reformovali do strany mírného pokroku.
  Ale i tak, je to jediná opozice ve žvanírně a že jsou všem ostaním trnem v oku svědčí ty neustále hony, pomluvy
  a nadávky od všech těch kalousků.

  OdpovědětVymazat
 12. Každopádně i Babiš dojede na tu svoji říkanku,řídit stát jako firmu.Stát musí být nad firmy,firmy nezajímá vedlejší náklady na chod státu,armádu,policii,školství,atd.
  Proto tvrdím,že tím tvrzením,že chce stát řídit jako firmu,chce na státu vydělávat a ne,aby podporoval státní rozpočet.

  OdpovědětVymazat
 13. Proč se asi lidé neangažují? V angažování se mají váhu pouze lidé mladí a maximálně středního věku. protože jim náleží budoucnost.
  představte si, že jste mladýá, že před vámi leží gigantický úkol zajistit si střechu nad hlavou a založit si rodinu.
  jak na to, je to strašný tlak, jak si najít stabilní práci /výdělek/,který alespoň já neznám. Dobře, prošla jsem za posledních 27 let hroznými, krutými podmínkami v různých zaměstnáních, ale střechu nad hlavou, vlastní,jsme měla. A proto vidím jako jádro věci,že je nesmírně těžké se angažovat pro blaho celku v situaci, kdy se musíte zajistit sám, abyste přežil/a. A to je základní past kapitalismu, učinit věci prosté takřka nedosažitelnými anebo dosažitelnými za podmínek, kdy člověk padá na hubu. Já být dnes mladá, tak si postavím chýši z slaměných bloků. Ani jedna polist. vláda nedělla zákony a podmínky pro výstavbu státních či obecních či družstevních bytů a to je jádro pudla. Jděte mezi mladé a ptejte se jich.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:32-máte pravdu, proto je oficiální propaganda, vlastnící media tak úspěšná! Mladí a produktivní lidé mají tolik zájmů a povinností, že "žijí" jen ve své "vyloučené" skupině. Z této izolace se dokáží dostat jen v "krizových letech", např. 89. ale "po zvolení vůdců" opět zakrní a stanou se doživotně podporovaleli establišmentu.

   Vymazat
 14. Tenhle stát byl zabitej a hozenej v masně na pult. Dneska je to parodie vlastněná z valné většiny nadnárodním kapitálem, který se o své akvizice bude starat bez ohledu na názor nějakých Čechů, kteří mu jej za mzdy obhospodařují.

  OdpovědětVymazat
 15. Autor článku se ve svých definicích hluboce mýlí. Stačí se podívat na rodinu jako elementární model lidského společenství a je jasné, jak jsou jeho premisy chybné a tím jsou chybné i závěry. Neumím si představit rodinu, která by byla "stabilní a výkonná" díky tomu, že by ve svém vnitřním fungování uplatňovala "přirozený mechanismus tržní ekonomiky". Zvláště ten oslí můstek mezi marxismem a tím, co nazývá neomarxismus je až komický. Diskutovat o tom nemá význam, plně sdílím stanovisko redakce o nesdílení....

  OdpovědětVymazat
 16. Druhé kolo "výhodné" vlastizrady se roztočilo na plné obrátky

  Firmu ovládá prostřednictvím společnosti Lapasan čínská CEFC.
  Skupinu tvoří sedm regionálních pivovarů v Protivíně, Uherském Brodě, Jihlavě, Hlinsku, Klášteře nad Jizerou, Vysokém Chlumci a Černé Hoře. Mezi hlavní značky patří Lobkowicz, Rychtář, Klášter, Platan, Ježek, Černá Hora a Uherský Brod.

  Dneska si Čína kupuje "skupiny" ... co můžete říct? Prasata?

  Japonský Prazdroj, Čínský Platan ...

  OdpovědětVymazat
 17. Co nadnárodní kapitál schvátí, už nikdy nenavrátí. Za dvě bambiliardy se Prazdroj prodal a za šedesát si ho "můžete koupit", jestli vám ho Japonci nazpět prodají. Jakože asi ne. Takže "kde domov můj?".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hlavně že vy jste ten Prazdroj vlastníkům v roce 45 prostě ukradli.

   Vymazat
  2. 20:36
   Kdo co ukradl ty učiteli dějin podle ussackejch notiček????!!!!

   Vymazat
  3. Cooo, já jsem nebyla vůbec na světě...
   A pochybuji, že má matka nějaké pivo pila, když měla v 45 8 let a fotr 12 let....

   Vymazat
  4. 20:36 To hodně vysvětluje. Jistě máte o době znárodňování po roce 1945 jen ty nejpřesnější informace z první ruky.

   Vymazat
  5. 20:36 ukradli říkáš? Z rozhodnutí tehdejší demokratické většiny (viz volby 1946) předali do rukou státu, tedy k dispozici všem. Nakonec, jistý Kalousek s argumentem, že "stát nemá co vařit pivo", chtěl privatizovat i Budvar. Naši "demokratizátoři" rozhodli, že nejvíc si pochutnáme na masíčku z "oslíčka otřes se", upečeném na dříví ze "stolečku prostři se". Václava Havla a spol. pohádkový svět. No, a nakonec - poněkud znát historii, věděl bys, že velké majetkové přesuny nejsou v historii nazývány krádeží, ale právem vítězů a mocných. Vezměme Bílou horu, Francouzkou revoluci, Josefinské reformy, pozemkovou reformu První Republiky ... Nohslede propagandy nejspíš KDU-ČSL

   Vymazat
 18. Tady je videt, ze politika je na lidi dost slozita.

  OdpovědětVymazat
 19. Nedělám si už iluze o "demokracii" ... a "nechávám ji "demokratům" a pro "demokraty""

  obyčejný člověk jen kouká jak mu bezskrupulózní "demokraté" rozprodávají národní dědictví

  to je demokracie ... užijte si jí, koho ještě baví

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, užíváme si svobody a demokracie. Bez uvozovek. Nikdo ti nic nerozprodává, pže ti abi nikdy nic nepatřilo. To jen komoušům se takovým prosťáčkům jako jsi ty podařilo nakecat, že ti patří nějaké "národní dědictví".

   Vymazat
  2. Teď už se, psí zvratku, nemusíš bát, že by někdo něco znárodňoval, oni by si svůj majetek Japonci a Číňané jen tak nenechali vzít.

   Vymazat
  3. Nikdy nám nic nepatřilo? A komu to tedy patřilo? Nemá se náhodou zdanit i déšť?

   Vymazat
  4. Šektar mekta a jeho pitominy v přímém přenosu!!!!

   Vymazat
  5. Je velice komické, když debil který napíše "abi", nadával lidem do komoušů a prosťáčků.

   Vymazat
  6. 22:29
   "abi" je překlep "ani". Ne "aby" jak si zřejmě myslíš, idiote i IQ bodu mrazu.

   Vymazat
 20. Autor vidí řešení v návratu do minulosti a to bohužel není možné. Plete si základní pojmy. Neoliberalismus nazývá neomarxismem a používá pojem hluboký stát. Pojem populismus je v dnešní době velmi často zneužíván a tak je někdy obtížné určit, jestli se jedná o skutečný populismus nebo pouze nálepku. Chtít angažovanost bez přímé demokracie je utopické. Nejsem příznivcem Babiše, ale vidí někdo lepšího kandidáta na premiéra mezi takzvanými elitami, jinými slovy demokraty?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zkuste zvolit AlianciNS, a uvidíte, že jsme ti, kteří při své lidské nedokonalosti nezapomínají, že mravnost je až na prvním místě a že peníze se musí oddělit od majetku a sloužit pouze ke zprostředkování směny. Tím bude konec mocenskému spiknutí pseudoelit a jejich slouhů za Jidášův groš.Zavedeme školství podporující kritické a kreativní myšlení, finanční sektor zcela zreformujeme tak, že zmizí destabilizační finanční trhy a spousta peněžních psychopatů s nimi, což by měl znát kolega Ivan David, který by již měl pochopit, že ČSSD není ničím jiným než poslušnou posluhou globálním pseudoelitám a jejich domácím nohsledům.

   Vymazat
 21. to 20:21
  Konečně jeden rozumný, už jsem si myslel, že diskuzi na tomto webu dělají jen volové. Máte pravdu, lidé si pletou pojmy, nebo vůbec neví o čem píší a mluví. Stačí jim, že to někde slyšeli v televizi či četli v novinách.Já příznívcem Babiše jsem, neznám prozatím nikoho lepšího a věřím, že Babiš bude dělat pořádek, bude vytvářet fungující systém, který někam bude směřovat, že ukončí chaos a zvůli.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já se připojím, ale asi nás smažou, i tady už to ovládnul Mordor.

   Vymazat
  2. Jen byste neměl zapomínat, že Andrej není Vladimír Vladimirovič mentálně ani mravně, byť jako jednooký je mezi slepými králem.Máme tu jiné kvalifikované znalce globální politiky a schopné řiditele naší národní kocábky, která může být skvostným a nepotopitelným parníkem.

   Vymazat
  3. 21:29 Váš optimismus bohužel nesdílím. Na té "naší" kocábce jsou všechny důležité mechanismy v cizích rukou. Při i malém pokusu o směr plavby jí lusknutím prstů pošlou ke dnu.

   Vymazat
  4. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej B.18. září 2017 22:19

   Díky takovým se komíny krematorií nezastaví. Stejné kreatury

   Vymazat
 22. Priapos maximus bez domova za to vraženej v ussacký prdeli se tady do nekonečna opakuje!!!!!
  Že toho hulijandu baví tě platit ty přemlelo bez mozku a svéprávnosti!!!!

  OdpovědětVymazat
 23. To, že není žádná polemika s úvodním článkem je dáno jeho pravdivostí. S čím chcete polemizovat? Já s autorem souhlasím! Je nutné "vybudovat" novou stranu, na (staro)nových ideích národních států! Bude to boj o "mlaďochy" a média. Získat prostor v masmediích bude rozhodující, jako v 89. "Nová strana" vznikne zřejmě po volbách, až si pidi strany "vyhází" své ambiciozní "šéfy" a většina se shodne na programu nenásilné revoluce, "hnutí". Programu, obsahující jen základní theze. Základní bod pro mne bude nový volební systém, včetně volebních okruhů(virtuálních, národních). Tak si "dědci" udržujte zdraví a něco pro to dělejte.

  OdpovědětVymazat
 24. Kdyby jste četly tak víte jak to je babiš řve že nechce migranty a euro. Na PL zlatuška obhajuje migraci a řetězec lýdl. To má v tom hnutí takovou demokracii že jsi každý dělá co chce? Bohužel v jeho hnutí je moc vítačů a euhujerů. Navíc to je čistě pravicová strana. Kdo tu nechce migranty a ohýbat hřbet před bruselem ať ho nevolí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ještě jsem zapomněl dodat že tu babiš pozval sorosovu universitu a nebude brát migranty nevěřím mu ani slovo.

   Vymazat
 25. Namyšlený intelektuál který pohrdá s prostými lidmi a myslí si že se svými povrchními schematickými floskulemi předvádí nějakou moudrost. Lidu nerozumí, pohrdá jím a proto jsou jeho politické vývody naprosto mylné.
  Píše .... když lidé jsou jen konzumně založeni a volí jen ty politiky, kteří jim slibují nějaké materiální výhody? Potom vítězí populisté, slibovači zářných zítřků na dluh, ....
  Absolutně, pane nafoukaný, absolutně nepravda.
  Víte s jakým heslem vyHráli komunisti r. 47 ? Žádné sliby ale:"REPUBLICE VÍCE PRÁCE, TO JE NAŠE AGITACE"
  A jak vyhrál Klaus e. 92 : UTÁHNEM SI OPASKY, někde také prohlašoval VYHRNOUT SI RUKÁVY.(to opakoval asi po komunistech ze 40. let)
  Nerozumíte lidu, nejste správný psycholog a kdo by Vás v praktické poltice vzal za poradce, pohoří
  To Vám přeje EX-NEMO

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. EX-NEMO, komunisté v 47. a Klaus v 92. dávali naději! Jakou naději dává současný "konzum"? Kdo nerozumí, jste asi Vy.

   Vymazat
  2. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej B.18. září 2017 23:47

   A teď vyhraje z Stb na Monsanto geneticky modifikovaný agent Bureš, jehož poslanec a ministr financí za ANO slíbil lidem 70+ místo důchodů Pilně sekat trávu a patrně ji i jíst a svým příznivcům po koblihách nové zuby. No nejsou ti Češi masochisté toužící ve skrytu duše po zotročení a islamizaci?

   Vymazat
  3. Povolný napsal jsem to asi na Vaši úroveň moc složitě, takže jste to nepochopil. .
   Já neříkám co o naději či beznaději, jen popírám názor autora (a zřejmě i Váš), že voliči jsou blbí a naletí na nějaké liché sliby.
   Co získá voliče, js spíš výzva (to věděl i Hitler, Mussolini, na druhé straně Churchill , De Gaulle).K něčemu takovému se ovšem naši připos.aní politici nikdy neodhodlají.
   Váš Ex-Nemo.

   Vymazat
  4. Tak jo EX-Nemo, jsem jednoduchý a přesto tvrdím, že voliči jsou "blbí"a na tom je založen volební systém! Někdy se "odvažte" a zkuste mně(v mé úrovni) vysvětlit "systém moci"!

   Vymazat
 26. Tady je pozitivní zpráva z Polska:

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Polsko-pristrihlo-kridla-neziskovkam-Ty-pisti-504581

  Doufám že to po volbách bude i u nás.

  OdpovědětVymazat
 27. Já si myslím, že by stačilo, kdyby nastal pořádek a všechny subjekty, které žijí z dnešního bordelu by byly paralyzovány. Nejtypičtějším zastáncem onoho bordelu, který se nazývá svoboda, jsou sdělovací média. Z prdu dělají velkou kauzu a podstatu neznají, nebo ji záměrně zamklčují a ohýbají. Ano, jsem pro svobodu tisku, ale není přece možné vytvářet kampaně na základě neověřených a převzatých informací. Je třeba i sdělovací média podrobit kritice a sankcionovat jako kačdou instituci, která překročí svoje pravomoci. Všechno musí mít nějakou kontrolu a zpětnou vazbu. Na druhé straně, kam se člověk podívá, všude je korupce nebo naopak přemrštěná byrokracie, protože nikdo si dnes už nechce vzít jakoukoliv odpovědnost. Proč asi. Naši zákonodárci plodí neustále zákony, které jsou nesmyslné, nebo se nedají vymáhat. Po změně vlády pak zase dojde znovu ke změnám zákonů. Nedivím se, že si lidi už z toho dělají prdel.
  Domnívám se, že na nějakou dobu je nutno zavést diktaturu a dát věci dopořádku. Pravda a láska byla blbost, stejně jako všechny nesmysly, které byly zavedeny po roce 1989. Tady vůbec nejde o ty izmy. Každý teoretický postoj je pravdivý, protože funguje v onom vysněném světě. Problém je však s lidmi, kreří jsou hovada, nebo podléhají jakýmsi odtrženým ideálům, které se nikdy nedají naplnit.

  OdpovědětVymazat
 28. Tedy skutečně "smršť" komentářů. Především bych nesouhlasil s hodnocením marxismu. Naopak se domnívám na základě 27letých zkušeností s "obrozeným" kapitalismem u nás, že je horší než ten prvorepublikový - především sofistikovaností, s jakou dovede okrást kdekoho slabšího a kde co se namane. Socialismus ztrokotal především proto, že jeho řízení prováděli lidé stejně bezcharakterní, jako ti, co realizují soudobý kapitalismus. Nešlo o žádnou diktaturu proletariátu, ale diktaturu vládců. Stejné je to dnes, kdy máme diktaturu kapitálu. Tehdy i dnes byla jakákoliv demokracie, mimo slovní exhibice o ní, odstavena. Oba režimy přinesly poučení, že je nutné s velkou pečlivostí vybírat lidi, kteří budou pověření výkonem státní správy, aby se nezměnila obratem v opojení moci a novou diktaturu "všech tzv. sloupů státu". Přečtěte si Marxe a budete vidět, jak je stále životný a uskutečnitelný, nejde o snění o humanismu, ale o jeho realizaci. Již to, že je nepřátelský k válkám, je - na rozdíl od kapitalismu - nadějí pro lidstvo.
  Babiš - to je nový fenomen - oligarcha v politice. Zatím oligarchové vládli prostřednictvím svých loutek, sami skryti a zahaleni do opojení moci korumpujících peněz. Babiš šel s vlastní kůži otevřeně na politické tržiště - a již to , že není zákulisní podvraťácký politik je plus. Dalším důvodem, proč volit Babiše: ANO má vysoké preference a nemuselo by mít významnější "spoluvladře", základ to zatímní veškeré neodpovědnosti předchozích vlád. Představa, že čím více partají je u moci, tím více je demokracie, je zcela mylná a zejména právě poslední vláda ukázala, že je tomu právě naopak. Tedy pokud u nás kandiduje do parlamentu 33 stran (z asi 220 činných tu i onde), není to ukázkou demokracie, ale ukázkou kolik lidí touží po moci nad druhými a jejich penězích, kolik lidí se potřebuje zviditelnit.
  TEDY ANO je správná volba a za 4 roky je možné korektní vyúčtování. Také silná a jednotnější opozice by měla být cílem voleb. Zkusme po čtvrt století hanebných vlád, které stát a občany neskutečně zadlužily a navíc sociálně ani o píď nepovznesly (mimo keců), udělat silnou opozici z KSČM, i když dnes imponuje trochu ospale a přestárle. Silná vláda a jednotná opozice, to je šance občanů na demokratičtější stát, ne rozděl a panuj, které se u nás dokolečka pěstuje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Marxův návod na odstranění kapitalismus je jednoduchý a nejlépe ho shrnul v tomto spise - https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/101843.htm

   Cituji:

   "Dovršený politický stát je svou podstatou druhový život člověka v protikladu k jeho materiálnímu životu. Všechny předpoklady tohoto egoistického života existují dál mimo státní sféru v občanské společnosti, ale jako vlastnosti občanské společnosti. Tam, kde politický stát dosáhl svého pravého rozvoje, žije člověk nejen v myšlení, ve vědomí, nýbrž ve skutečnosti, v životě dvojím životem, nebeským a pozemským, životem v politické pospolitosti, kde vystupuje jako pospolná bytost, a životem v občanské společnosti, kde působí jako soukromá osoba, ostatní lidi považuje za prostředek, sám sebe ponižuje na prostředek a stává se hříčkou cizích sil. Politický stát se má k občanské společnosti stejně spiritualisticky jako nebe k zemi. Je vůči ní v témž protikladu, překonává ji týmž způsobem, jako náboženství překonává omezenost pozemského světa, tj. musí ji také znovu uznat, obnovit a dát se od ní ovládnout. Ve své nejbližší skutečnosti, v občanské společnosti, je člověk světskou bytostí. Zde, kde platí pro sebe i pro ostatní jako skutcčné individuum, je neskutečným jevem. Naproti tomu ve státě, kde jc člověk druhovou bytostí, je pomyslným členem smyšlené svrchovanosti, je oloupen o svůj skutečný individuální život a je naplněn neskutečnou obecností.

   Konflikt člověka jako vyznavače zvláštního náboženství se sebou samým jako státním občanem a s ostatními lidmi jako členy pospolitosti se redukuje na světský rozkol mezi politickým státem a občanskou společností ... Občanská společnost neustále rodí žida ze svého nitra.

   Co bylo o sobě a pro sebe základem židovského náboženství? Praktická potřeba, egoismus.

   Židův monotheismus je tudíž ve skutečnosti polytheismus mnoha potřeb, polytheismus, který činí předmětem zákona božího i záchod. Praktické potřeba, egoismus — to je princip občanské společnosti a vystupuje jako takový v čisté formě, jakmile občanská společnost ze sebe plně zrodila politický stát. Bohem praktické potřeby a zištnosti jsou peníze.

   Peníze, to je žárlivý bůh Izraele, bůh, který nestrpí vedle sebe žádného jiného boha. Peníze degradují všechny lidské bohy — a mění je ve zboží. Peníze jsou všeobecná hodnota všech věcí, hodnota, která se ustavila sama pro sebe. A proto zbavily celý svět, svět člověka stejně jako přírodu, jejich svérázné hodnoty. Peníze, to je člověku odcizená podstata jeho práce a jeho jsoucna; a tato cizí podstata člověka ovládá a člověk se jí koří.

   Židovský bůh sestoupil na svět, stal se bohem světa. Směnka je židův skutečný bůh. Jeho bůh je jen ilusorní směnka.

   Protože se reálná podstata žida všeobecně uskutečnila, zpozemštila v občanské společnosti, nemohla občanská společnost žida přesvědčit o neskutečnosti jeho náboženské podstaty, která je právě jen idealisovanou představou praktické potřeby. Podstatu dnešního žida najdeme tedy nejen v Pentateuchu nebo v talmudu, ale i v dnešní společnosti, a to ne jako abstraktní, nýbrž jako naprosto empirickou podstatu, ne jako omezenost žida, nýbrž jako židovskou omezenost společnosti.

   Jakmile se společnosti podaří zrušit empirickou podstatu židovství, čachr a jeho předpoklady, je žid znemožněn, protože jeho vědomí už nemá předmět, protože subjektivní základ židovství, praktická potřeba, se zlidští, protože se zruší konflikt mezi individuálně smyslovou a druhovou existencí člověka.

   Společenská emancipace žida je emancipace společnosti od židovství."

   Vymazat
 29. Tento text nestojí za polemiku a nemůže být podkladem nějaké diskuse. Autor si vzal za jeho téma příliš širokou škálu problémů. On sám je, jak se zdá, nezvládá ani jako poučený laik. Naprosto si plete pojmy a vymýšlí jakési pseudodefinice. Fakt, že nechce Babiše, šel i z jeho pohledu zdůvodnit jednodušeji a možná o to víc přesvědčivěji.

  OdpovědětVymazat