Reklama

středa 13. září 2017

Babiš a Zadeh vjednom pytli

Zdeněk Jemelík
13.9.2017  blog autora

Ještě před pár dny v mediálním prostoru bouřila pře o to, zda žádost o vydání poslanců Andreje Babiše (dále jen AB) a Jaroslava Faltýnka (dále jen JF) byla účelově načasovaná tak, aby poškodila jmenované pány a s nimi volební výsledek hnutí ANO 2011. Stoupenci víry v načasování jako uhranutí přepočítávali dny do voleb a z jejich blízkosti vyvozovali, že někdo ovlivnil chod prověřování tak, aby k výbuchu došlo těsně před volbami.


Všecko je ale jinak a je to prosté: akce byla určitě načasovaná, jenže ji nenačasovali policisté, ale ten, kdo trestním oznámením uvedl policejní mašinerii do chodu. Zcela jistě jednal s úmyslem škodit, jen nevíme, zda ho více zajímal AB nebo ANO 2011. Věděl, že policii nezbude, než se věcí zabývat a bylo mu v podstatě jedno, kdy její činnost vyvěrá na povrch. Škoda by přece vznikla kdykoli během politického působení AB ( JF je v tomto případě vedlejší figurou, pouze trpí za těsnou spolupráci s AB). Vždyť kdyby policie podala žádost o vydání před rokem a kdyby trestní řízení vedl nějaký běsy posedlý horlivec, pánové dnes mohli mít za sebou několik měsíců vazby, což by volební výsledek ovlivnilo možná více než nechutná parlamentní taškařice z 6. září. Nakonec se ale pozornost přenesla hlavně k otázce, zda vydat či nevydat.
To byla otázka povahy Sophiiny volby. Vydat znamenalo vystavit pány poslance útrapám trestního řízení, ale současně jim dát možnost, aby obvinění rozbili. Nevydat znamenalo ušetřit je trápení, ale také popřít rovnost občanů před zákonem, přiznat, že národ se dělí na privilegované a na ty ostatní. Na pánech poslancích by navěky ulpělo podezření, že se provinili, ale skryti za imunitu utekli před odpovědností. Příklon obviněných k nevydání by se dal chápat i jako doznání k vině, popř. jako projev obav z usvědčení nebo výraz špatného svědomí. Nedokáži odhadnout, která z možností by byla nepříznivější pro volební výsledek ANO 211, ale oceňuji, že pánové AB a JF se k věci postavili „frajersky“, zatímco jejich spolustraníci projevili malodušnost.

Je ironií osudu, že Poslanecká sněmovna rozhodnutím o vydání AB k trestnímu stíhání ho přihodila do jednoho pytle „sprostých obviněných“ se Shahramem Abdullahem Zadehem (dále SAZ), nad jehož zadržením se kdysi v Poslanecké sněmovně radoval v mylném domnění, že jde o hlavu sítě, kterou odhalil Finančně analytický útvar, tehdy ještě podřízený jeho úřadu. V jistém smyslu budou nyní oba sdílet podobné zážitky, takže ze sledování případu jednoho lze vytěžit poučení pro druhého. Oba trvají na své nevině, a protože je žádný soud neodsoudil, platí pro ně presumpce neviny a mají nárok na korektně vedené vyšetřování a spravedlivý proces. SAZ má časový náskok. Proto již víme, že na orgány činné v trestním řízení v některých případech padlo podezření ze zneužití moci a obhájci AB s tímto nebezpečím musí počítat také.

Je celkem běžné, že obvinění, jejich rodina, přátelé a advokáti se ve vyjádřeních k oznámení o zahájení úkonů trestního řízení či podobných aktů soustředí na ty prvky argumentace policie, které aspoň zdánlivě zpochybňují jejich zavinění. Obviňují policii ze lži, nekompetentnosti či jednání na zakázku, opakovaně odmítají obvinění, ale právě proto, že hledí jedním, pro ně zdánlivě příznivým směrem, nevěnují pozornost nášlapným minám a pastičkám, které se skrývají v argumentaci policie a mohou je ohrožovat. S podporou svého okolí a často i advokátů podléhají sklonu k bagatelizování obvinění. Z psychologického hlediska to je pochopitelné, ale odvádí je to od racionálních úvah o taktice obhajoby. SAZ nevěřil několik dní před svým zadržením, že by se mu orgány mohly pomstít za vzdorné chování vůči žalobci a soudci ve „velké“ kauze.

Nejinak tomu bylo v přístupu AB a jeho stranických kolegů k policejní žádosti o vydání. Podle nich byla nedbale zpracovaná a neobsahovala nic, co by nasvědčovalo spáchání označených trestných činů. Z nadhledu nezúčastněného pozorovatele vypadá věc poněkud jinak. Odůvodnění obsahuje celkem jasný popis plánovacích a řídících úkonů, které měl AB uskutečnit, aby zvedl ze země těch všivých 50 milionů, které dle různých moralistů při svém bohatství vůbec nepotřeboval (podnikatel, který nezvedne ze země peníze, se chová jako lev, který odmítá syrové maso). Je to základ pro uznání, že policie potřebuje provést v rámci trestního stíhání další vyšetřovací úkony, aby svá tvrzení doložila. Policie se v tomto směru nemůže vzdát zákonné povinnosti. Veškerá pozornost AB a jeho zastánců se soustředila právě na popření pravdivosti tvrzení policie o subjektivních úmyslech a úkonech AB. Méně pozornosti již věnovali jejímu tvrzení, že při vypracování žádosti o dotaci došlo k nepravostem. K ověření nebo vyvrácení pravdivosti tohoto obvinění by bylo třeba znát věcné podrobnosti, které policie z pochopitelných důvodů v žádosti neuvedla. Podle mého laického názoru policie v souhrnu svůj zájem na vydání AB vysvětlila dostatečně, ale současně odhalila slabiny svých úvah.

Zde se nabízí analogie s oběma kauzami SAZ. Pokud u hlavního líčení ve „velké“ kauze u Krajského soudu v Brně zvedá hlas, pak kromě výtky, že byl do puzzle obrazu skutkového děje bezdůvodně dosazen místo zakladatele podvodné sítě Petra Pfeifera, zázračně přeměněného v korunního svědka, se hlavně ohrazuje proti spekulacím, že Pfeiferovu síť a její obchody řídil. To by byla subjektivní stránka jeho domnělé trestné činnosti. Ale SAZ právem namítá, že k tomu, aby někoho nebo něco řídil, by musel mít v síti postavení s odpovídající pravomocí. A diví se, jak mohl řídit lidi, které nezná a kteří neznají jeho, když jej neusvědčují ani spolupracující obžalovaní, když nebyla prokázána existence komunikačního kanálu a zpětné vazby mezi ním a údajnými spolupachateli, když dokonce v odposleších zazněla úvaha dnešních spoluobžalovaných, že se jej musejí zbavit. Po ukončení základních výslechů obžalovaných (dál soud zatím od ledna r. 2016 neklopýtal) se zdá, že prokázat subjektivní stránku domnělé trestné činnosti SAZ bude za těchto okolností velmi obtížné, až nemožné. Nelze ovšem předvídat, zda a jak se jeho obraz změní po plánovaných výsleších desítek svědků a vyhodnocení dalších důkazů.

V „malé“ kauze měl SAZ z vazby ustavit a řídit organizovanou zločinnou skupinu, zaměřenou na ovlivňování svědků ve „velké“ kauze, složenou z lidí, kteří byli na svobodě a neměli s ním žádný styk. Věcnou práci v ní vykonávali dva spolupracovníci policie, kteří předstírali zájem mu pomoci, ale ve skutečnosti mu škodili a odměny za špinavou práci odevzdávali policii. Jakým způsobem dokázal SAZ z vězení skupinu založit a řídit činnost jejích členů a odměňovat je, policie zatím nevysvětlila a nejsem si jist, zda to ví. Jakým způsobem přenášel SAZ svou vůli do myslí účastníků uskupení ? Použil snad k jejich ovlivňování kouzla černé magie ? Také zde bude subjektivní stránka jednání pana obviněného obtížně prokazatelná. Obvinění z účasti na zločinném spolčení na mne jako na laika působí dojmem pouhé spekulace. Ostatně její nositel byl z dozoru nad vyšetřováním stažen a čelí kárné žalobě.

Vrátíme-li se k žádosti o vydání pánů poslanců AB a JF, pak zjistíme, že vedle výše uvedené způsobilosti přimět poslance k jejich vydání má její argumentace různé slabiny. Především se v ní vrchní komisař Pavel Nevtípil usvědčuje z právnické nezralosti, když vyčítá organizátorům vyvedení společnosti ZZN Pelhřimov ze svazku Agrofertu, že neprovedli veřejnou soutěž za účelem nalezení nejlepšího kupce akcií. Policista zřejmě nepochopil, ač měl, že jde o obchod v rámci širší rodiny. Jiní kupující než členové rodiny do něj vůbec nemohli vstoupit, neboť zisk zde nehrál roli a šlo jen o záměrné vyčlenění části majetku rodinného holdingu do jejich rukou, s cílem umožnit jim uskutečnění jejich samostatného projektu. Nabízí se v této souvislosti úvaha, zda všechny řídící úkony AB uvnitř rodiny, které mu policie vyčítá, mají stejnou právní povahu, jako kdyby je prováděl mimo rodinu. I dospělé děti přece mohou vést s rodiči debatu o svých úmyslech, v které se jim dostane různých rad. Ano, rodiče pak vědí o jejich záměru a projeví názor, jakým směrem by se mělo postupovat. Ale jejich názor dospělé děti nezavazuje, za postup při uskutečnění záměru nesou odpovědnost samy.

Odůvodnění žádosti o vydání poslanců AB a JF se hemží výrazy, jako že „ AB v úmyslu podvodně získat dotaci“, něco se dělo „na základě pokynu a po dohodě s AB“, „AB dal jako ovládající osoba pokyn“, „podle tohoto pokynu a na základě dohody s AB představenstvo projednalo“, členové rodiny „vědomě pomohli účelově a formálně vytvořit zdání skutečnosti“, „jednalo se o osoby, na které měl AB vliv“, atd. Není známo, jak se toto vše o myšlení a činech AB policie dověděla: má snad pan obviněný v hlavě její čip? Na základě zmíněných výroků má vzniknout dojem, že AB od počátku vymyslel a řídil transakci, při které vyčleněná firma Čapí hnízdo získá dotaci a po splnění smluvních podmínek se pokorně vrátí do klína Agrofertu. Policie bude muset v dalším řízení prokázat, že tyto subjektivní úkony a úvahy skutečně proběhly a že měly povahu objektivních řídících úkonů, nikoli nezávazných vyjádření v rámci výměny názorů mezi členy rodiny.

V případě údajného uvádění nepravdivých údajů v žádosti o poskytnutí dotace bude stát policie na pevnější půdě než ve výše zmíněných psychologických spekulacích. Pokud objektivně prokáže, že v žádosti byly nepravdivé informace a chyby, bude na místě zkoumat, zda obviněný AB o vadách žádosti věděl, či zda k nim dal návod.

Díky nevhodnému načasování zahájení trestního stíhání bude mít policie zvlášť obtížnou úlohu. Během několika týdnů do voleb mnoho vyšetřovacích úkonů nestihne, ale odkryje karty před obhajobou, která tím získá výhodu. Pak obvinění znova získají imunitu a řízení se zastaví. Není jisté, zda policie bude po volbách znova žádat o jejich vydání a zda jí nová sněmovna vyhoví. Stíhání ostatních spoluobviněných ovšem může nerušeně pokračovat. Bez ohledu na tyto okolnosti bude jistě veřejnost kvůli významnému postavení obviněných řízení sledovat s velkým zájmem, který může být pro orgány činné v trestním řízení i nepříjemný. A je skutečně na místě, aby se tak dělo, protože jde o další případ neblahé specifičnosti českého polistopadového politického vývoje, pro který je příznačné, že čas od času orgány činné v trestním řízení vstupují do politického života jako deus ex machina. Připomíná to poměry v Jižní Americe, ale do střední Evropy se tyto manýry nehodí, a to zcela bez ohledu na to, kdo právě byl postižen zneužitím orgánů činných v trestním řízení k politickým účelům. Jde o vážné ohrožení demokratického charakteru státu.

Ve srovnání s AB bude SAZ v dalším vývoji proti němu v nevýhodě. Ač v jeho „velkém procesu“ se jedná o obrovskou škodu a navzdory přitažlivosti postavy pana obviněného pro jeho jistou záhadnost, údajné bohatství, exotickou národnost a pestrou minulost, novináře případ nezajímá a obhajoba jen s mimořádným úsilím odráží stále další nekorektní kroky orgánů činných v trestním řízení. Soustava kárných žalobců při řešení souvisejících stížností na soudce a státní zástupce většinou zachovává nečinnost. Kárná žaloba na státního zástupce Michala Galáta je čestnou výjimkou, naproti tomu opakované stížnosti na soudce Krajského soudu v Brně Aleše Novotného nechávají promlčet kární žalobci všech stupňů. Nikoho nevzrušuje, že soudce Krajského soudu v Brně již potřetí neuznal, že kauce 150 milionů Kč, složená ve „velkém“ procesu je současně pojistkou proti útěku obviněného z „malého“ procesu a trvá na útěkové vazbě. O praktické rovnosti obviněných AB a SAZ nemůže být řeči. Nicméně se na jejich případu potvrzuje aspoň tolik, že před našimi orgány činnými v trestním řízení si nikdo nemůže být jistý. Přesvědčení o vlastní nevině nikoho neochrání a má smůlu, nedokáže-li podezření účinně vyvracet. I nevinný se může dostat za mříže. Quod erat demonstrandum.

28 komentářů :

 1. Toz Cesi, Moravané a Slezané mosijó opet vzit zbrane pevne do rokó inac to nepode a odelat s tó ctvrtó rísí konecne resení......toz tßsic let oz stacilo....slonce v srdci....howk

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A to všechno pod hanáckým heslem! NEBUDÓ LI TAM HRRRR NA NĚ, BUDO LI TAM CÓVNEM !!!

   Smazat
  2. BUDÓ-LI TAM, NEBO NEBUDÓ-LI TAM, ředitel TV už CÓVL. A má recht! Pravda před volbama, takový svinstvo, kdo by to vysílal?! To Kubicovina na Paruobka, to bylo jiný počteníčko! Ta byla vylhaná! A teď ještě poslouží dalšímu lhářovi jako alibi.

   Smazat
 2. Myslím, že málokdo věří v čistotu úmyslů v rámci tzv. obvinění Babiše a Faltýnka. Není pochyby, že politici soc. dem., lidovců, ODS a TOP 09 poznali jistotu své nevolitelnosti a že jen nějaká ta kubiciáda je může uchovat u koryta, do kterého jim občané musí povinně sypat. Je jistě i málo těch, kdo věří i v čistotu úmyslů min. Nevychovance a jemu podřízených orgánů a málo kdo asi věří v nekorumpovatelnost ramenou spravedlnosti. Prostě je to boj tonoucích ve vlastních výkalech, které v zoufalství z vlastní bídnosti vrhají na ANO a Babiše. Proto občané budou ANO volit oběma rukama.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Umíte pěkně blábolit!

   Smazat
  2. Pro 23:28
   https://www.youtube.com/watch?v=CG-TmcBxuRs

   Tady jsou střípky z naší politické scény:
   https://www.youtube.com/watch?v=2waD6Pa17-k

   ABC

   Smazat
  3. Taky mě zaujala "čistota úmyslů v rámci t.zv. obvinění" - To musel blábolil napsat v leže, po vysápnutí flašky lahvové, nejméně litrové, u bří Březinů zakoupené. Asi už napsané ani viděti nemohl.

   Smazat
 3. Kdyby byl babiš nevinný tak jsi s jeho možnostmi najme nejlepší advokáty a rozmetá kraďouska a spol na masokostní moučku. A protože se tak neděje a vykoply ho z parlamentu tak tam vina je.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kde jste se učil práva? Že by Sorbona? Nebo spíš Plzeň?

   Smazat
  2. Pozior babis je jen zaclonka za ucelem oslepit lidi pred rozhodujicicmi machinacemi EU a jejic pomocniku..

   Smazat
  3. 5:12 Ano jak nás včlení do 4 říše tak budeme nahraný.

   Smazat
  4. Vaše logika je obdivuhodná 22.06 - právě naopak, každý bohatý lump má za zadkem suitu protřelých právníků, jichž se politici i justice bojí, protože už mají dobrou orientaci ve všech těch svinstvech, a mohou vydírat kohokoliv. S takovým Sokolem by se Babiš nemusel bát útoků politických ani mediálních čuráků - ale nikoho takového neshání - proč asi? Protože není vinen tím, co je v těch žvástech, nikdy nedělal nic jiného než ostatní zbohatlíci nebo politicko-zbohatlíci. Je to jen hnusná kampaň šmejdů, kteří si celá dlouhá léta myslí, že jsou nadlidi, a teď jim hrozí, že budou stejní řadoví lidi jako jsme my - a to je pro ně nesnesitelné. A potom - kdyby se stal Babiš vlivným politikem, všichni by nastoupili do hladomorny, a po zásluze. Jinak se během několika let rozprchnou a pak už budou nepostižitelní. Proto ta štvanice na Babiše, a jak vidíte, úspěšná. Co je lidí, kteří se ihned připojí, když se začne po někom házet hovnama, a koupí se k tomu media, policie, a celá ta žumpovní směs.

   Smazat
  5. Ad 14:46 Sherlocku, jestli se stane Babiš vlivným politikem, všichni nastoupíme do jeho hladomorny a budeme makat na Babišovo. Na to, co píše 22:06 netřeba právní průpravy na Sorboně - stačí selský rozum.
   Mnohem horší je to, že třetina národa letí jako pitomí psi v chrtím závodu za hadrem-Babišem a přitom jde o úplně jinou hru, jak naprosto přesně píší 5:12 a 10:04.Proboha, lidi probuďte se, dokud je čas!

   Smazat
 4. Tady jsi přečtěte jak se pracuje u babiše:

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Smrad-az-se-obraci-zaludek-Devet-stupnu-jedenactihodinova-sichta-pod-rvouci-nadrizenou-Sasa-Uhlova-poznala-jak-se-maka-v-drubezarne-pana-exministra-503964

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ve všech drůbežárnách se maká přesně stejně. O tom, jak se maká u majitele jatek a řeznictví Schneider v Plzni se nikde nepíše, ale je to ještě větší hrůza, a kamery jsou tam v rozporu se zákony i na záchodech, aby náhodou některý dělník nežvýkal potají na WC kolečko salámu. A uřvaná nadřízená? Určitě je to českej protekční parchant, ti se vyskytují taky všude v roli manažerů - jak jinak. Zeptejte se třeba v Daikinu, jak si tam třiadvacetiletí holomci vyskakují na padesátileté dělníky. A Japonský ředitel k tomu věčnému vyhazování lidí z práce řekl jenom .."ale to si děláte vy Češi mezi sebou navzájem - ne? Češi jsou nejhorší kurvy ze všech kurev - v žádném jiném státě takové kurvy, co si vyskakují na své spoluobčany a mají radost že si to mohou dovolit, nejsou"... tak sklapněte. O mnoha věcech se nepíše, jen o Babišovi a vy víte jen to, co blijí media -nic víc.

   Smazat
  2. 14:52 to je nepochybně pravda, že jsou všichni řezníci otrokáři. Ale Vám nevadí, že by takový tvor byl premiérem ČR? A kormidloval v Evropské bažině naši křehkou zemi? Jak by to asi dopadlo? Pořád ještě nedochází?

   Smazat
 5. Aby vše bylo podle pravidel,je víc než nutné zveřejnit všechny příjemce těchto Kalouskových dotací!!!!!!..a případně prověřit,...jinak je žaloba proti Babišovi zcela zvrácená a nelegální...je třeba hlavně potrestat tyto záměrné aktéry,což se očekává celou veřejností,když byl takový obrovský zájem !!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No právě - a o to není politický, mediální, ani občanský zájem.Je to zvrácené a nelegální, ale to se dozvíme až po volbách ( jako bylo zvrácené divadlo proti Vítku Bártovi) nebo ani to ne. Zkrátka najednou bude ticho - takovejch kauz už bylo hafo. Děsnej požár a povyk a pak najednou ticho, ani to spáleniště už neukážou a nekomentujou.

   Smazat
 6. Nevím proč současný článek pan Jemelík napsal, má to být oprava-úprava toho co psal dříve. Když porovnáte nynější článěk s tím drívějším dojtete ke zjistění, že pan Jemelík obratně mění některé názory. Zajímalo by mě proč.

  OdpovědětSmazat
 7. Jiří Jírovec14. září 2017 10:45

  Pane Jemelíku,

  po jednání ve Sněmovně jsem napsal článek "Souboj ve sněmovně". Je o kousek níž s datem 8.9. Je v něm chronologie řady politických kroků proti Babišovi, které nevedly k žádoucímu snížení preferencí ANO.

  Jsem přesvědčen, že Čapí hnízdo je v podstatě zcela jednoduchá akce.

  Nevyžadovala rok a půl vyšetřování, protože šlo o vyčlenění jedné firmy z holdingu Agrofertu, jednu změnu jména a prodej akcií v rodině. Pak se cosi vybudovalo a firma, která dotaci dostala, splnila podmínku EU pro trvání.

  V podnikání má každý krok nějaký účel. Když americký Chrysler koupil švédský Saab, byl to účelový krok, jehož podstatnou částí bylo získat patenty, které Saab vlastnil. Chrysler se nakonec nepovedené investice zbavil, ale patenty si ponechal, takže výrobu osobních vozů Saab nebylo možné obnovit.

  V případě boje ČSSD vs ANO jde i o peníze, protože ČSSD pořád dluží dědicům pana Altnera přes 300 mega a čím víc "prosere" volby, tím míň peněz za výsledky dostane.

  Media se nezabývají právním rozkladem situace, tedy účelovostí v podnikání ani dopadem volebních výsledků na finanční situaci politických stran.

  Mě by zajímal právnický názor na pojem "zneužití zákona". Jsem přesvědčen, že zákon nebo pravidlo nelze zneužít. Moc může zneužít určitou situaci k tomu, aby vydala zákon, který omezuje to, co nemá.

  Zákony často mají mezery (loopholes), jejichž vyhledáváním se živí týmy právníků. Ty mezery mohou být ponechány úmyslně nebo z neschopnosti zákonodárců. Využití nedostatků v zákoně ale není jeho porušením. Viz korunové dluhopisy a nebo anonymní akcie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Milý pane Jírovče,
   ano, máte pravdu . V běžném životě nelze zákon zneužit. Ten kdo to tvrdí by se měl trochu zamyslet. V šedesátých létech jsme měli povinně na PF UK základy logiky, časem se od toho upustilo a je škoda, protože bychom se dnes nedohadovali o věcech jako je zneužití platného. Právo lze zneužit ve prospěch někoho, něčeho, nikoli platný zákon, který má nějaký závazný výklad Ten buď naplníte, nebo ne, ale nezneužijete.

   Smazat
 8. Jedno by si měl pan Jemelík 3alamoun Grafoman uvědomit. Policie, když se to jí (policii) nebo někomu jinému (loutkovodičovi) hodí, případ odloží bez ohledu na pádmné důkazy (samozřejmě s požehnáním státního zastupitelství) a nebo prošetřuje a obviňuje, rovněž bez ohledu na důkazní bídu a nouzi. Tkhle to chodí, pane Jemelíku.

  OdpovědětSmazat
 9. Babiš není žádný jelimánek,umí v tom dobře chodit.Dostal se přesně tam,kam chtěl.K tomu mu dopomahla jeho strana.Má všechny informace pěkně o každém podniku pod sebou.Ví,koho může zlikvidovat a jak,pokud dostane na nějaký podnik zálusk.Byla jsem velmi překvapená,když jsem se dozvěděla, že na dotacích v roce2014 získal-příjmi Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ udělené činily 3 334 966 005kč.Právě jsem dokoukala jeden dokument.Je toho tam hodně o jeho praktikách.CHceteli tento dokument vidět..najedte na stránky pravdive.eu dokument Žlutý baron..Pravda o A.Babišovi.---LM

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To 15:16
   Kdyby Babiš byl jelimánek a hlupáček tak by byl dnes v klidu, protože by nikomu nevadil a nepřekážel. Asi vám nikdy nevadili ti co měli zálusk, získali a nikdy nezaplatili, taky vykukové naší privatizace, Babiš ale vadí, protože není v té správné straně. A jinak koukám na všelijaké "dokumenty" , ale chybí důkazy, vše jsou jen dohady těch se správné strany a jejich poskoků z médií. Žlutého Barona někdo vyrobil kdo uzákonil, řepkový olej povinně do pohonných hmot, Babiš to nebyl, ten ještě v politice nebyl. Hádejte kdo to byl.Co je pravda o Babišovi ?Je to třeba něco jako pravda o LM ? Kdo ví pravdu ? Já, vy, my ? Navíc co je pro někoho pravda, pro druhého je lež a pro třetího manipulace. Je to složité a řada čechů podléhá vábení jedné pravdy, rychlých řešení zejména když jim to něco nese.Takže nic ve zlém ale myslet, stále je co objevovat a než pustit zlou slinu do světa tak trochu přemýšlet. Babiš možná bojuje i za Vás, ale spíše vy bojujete proti němu, proč asi ?

   Smazat
  2. On Babiš všem těm vrhačům hoven nakonec poděkuje, protože jen díky jim je ještě slavnější než slavnej. Každý den stovky žvástů proti Babišovi, až je to únavný, nechutný, a trapný. Kdyby byl Babiš jen obyčejnej ministr financí, určitě by se o něm nežvanilo - možná víc žvástů sklízel jen bratr Kalousek, to je ovšem lotr všech lotrů, a nikdo na něj nemá, aby ho intenzivně špinili v mediích, a to i když řval v parlamentu z řečniště na plný kule, že ..."všichni, jak tady dřepíte, jste bývalí estébáci"....věčně vožralej, dokonce zastavoval letadlo v letu, má za sebou podezřelou vraždu švagra Kašáka, kterému dlužil prachy - možná je to tak obrovská svině, že je prostě v ČR nedotknutelnej. Až se změní režim, mladí parchanti ( děti a vnuci dnešních politiků, parazitů, vyhryzů, šmejdů a nadlidí) vyštípou své střelené tatíky od vesel, aby si tam mohli nalézt sami a dělat změny ( jako to bylo v roce 1989) a tatíkům pochopitelně nechají obrovské důchody, aby si mohli na starý kolena rochnit ve svých luxusních příbytcích a psát knihy, což bude dělat každej politickej a nějak vlivnej blb a každej bude psát o tom, jaká byla ta politika špína a svinstvo - teda on zrovna ne, ale ti druzí určitě - to bude blábolů!! A publicisté budou zas žvatlat něco jiného, a svlékat do naha vybrané polistopadové šmejdy - dozvíme se všechno.A budem čumět jak husa do flašky, v čem jsme žili.

   Smazat
 10. Takze policie, ktera by mela byt nezavisla, je osocovana z prace na politickou objednavku, a stejnymi usty financni urad, ktery by mel byt tez nezavisly, rozhodne ve prospech pana Babise nezlikvidoval firmu FAU - no vzdyt je zarucene nezavisly...
  (prislusny politik se totiz jen neformalne zmini na obede, zadny zapis ani formalni prikaz tedy neni, formalne je vse nezavisle)

  Dvoji metr je naprosto evidentni...

  -----
  A ovsem Babisovych podvodu je mnohem vic, nez jenom Capi hnizdo:
  http://forum24.cz/tajna-analyticka-zprava/
  http://www.novarepublika.cz/2017/06/zdanim-vam-kazdou-korunu-sam-jsem-pred.html

  -----
  Nove utoci na server Shulmana (nebo jak se jmenuje?) a snazi se vypatrat, kdo je za nezakonymi odposlechy...

  Kde je ochrana Whistlebloweru ?
  Jeden ze zakladnich piliru Demokracie, aby se volici mohli zodpovedne a informovane rozhodnout, komu daji hlas, je pravo na nase informace, a ochrana whistlebloweru, kteri umozni uniknout spinavosti politiku na svetlo.

  Politicky cinitel ve funkci nema narok na ochranu soukromi a netransparentni jednani.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. BLa bla ble ble bli bli - kokokokodááááák -kykyrykýýýý- pořád stejné žvástýýýýý, tenhle navíc uplnenesrozumitelnyikdyztakypriblbly -vlezte Babišovi už na záda všichni, vy vrhači hoven - nevíte o něm nic víc, než nablijí podplacená a zkorumpovaná lžimedia ( ani ne česká) Ahoj.

   Smazat
  2. Vy asi víte víc, než" nablijí podplacená a zkorumpovaná lžimedia", na rozdíl např. ode mně. Mně stačí, že ten pán svému konkurentovi Bohumíru Radovi, s nímž se přel o pozemek nechal 14 dní před sklizní postříkat roundupem- glyfosátem 116 ha pole zrající pšenice; potravinové pšenice, ze které se peče chleba. Podle zákona to není ani přestupek, ani trestný čin, jak vyplývá z předchozích příspěvků. Přesto, promiňte, nezdá se vám to zrůdné? Takového bossa, premiéra, landlorda si přejeme? Pokud ano, ať nás boží mlýny semelou s tím spáleným zrnem, protože za víc nestojíme. Naštvaná matka

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.