Reklama

úterý 26. září 2017

Chceme staronový model kolonialismu pro naši zemi?

Jaroslav Tichý
26. 9. 2017
Aliance národních sil je skutečně alternativní politickou silou. Ne proto, že to o sobě tvrdí, či proto, že (zatím) není zastoupena v parlamentu, nýbrž proto, že nabízí alternativní program řešení našich problémů a uspořádání v naší zemi.
Porovnejme si její program s programem dalších stran, jež o sobě tvrdí, že jsou alternativní a přitom si pod pojmem alternativy často představují jen to, že na základě pár hesel pouze nahradí (budou alternovat) na místech u hodovního stolu zástupce těch stran, od nichž již odešli voliči a které od tohoto stolu odpadnou.


Podpoří tak i nadále stávající systém, který zůstane nezměněn. Budou tedy spolupracovat s těmi zbývajícími, kterým doplní chybějící hlasy jejich voličů hlasy svých voličů a vše bude pokračovat postaru, dokud lidé nepochopí, že opět naletěli. Pokolikáté už?

Jiné z nich mají nesmyslné programy obsahující protimluvy jako např. „budeme bránit naše hranice a zůstaneme přitom v EU“. Neříkají již přitom, jak chtějí za současné situace hranice chránit, kým je chtějí chránit a jaké prostředky k tomu chtějí využít, když vedení EU patří současně mezi organizátory řízené migrace do Evropy a spolufinancuje ji z našich daní. Snaží se např. Maďarsku zabránit v tom, aby se tato země bránila sama před náporem migrantů. Nic, co by mohlo hatit úkoly uložené vedení EU ze zákulisí, ze zákulisí jmenované vedení EU neodsouhlasí a postaví se proti tomu.

Nevěřme nesmyslům o tom, jak bude třeba EU reformovat. Je totiž nereformovatelná. Ti, kteří jsou v jejím zákulisí, nikdy nic takového nepřipustí. Proto ji přece nezakládali. Její cíle jsou dnes již jasné, těmi ji především zničení Evropy ve stávající podobě podle Coudenhove-Kalergiho plánu. Jeho cílem je vytvoření nové světle hnědé rasy s průměrným IQ 90, schopným plnit příkazy, avšak neschopným bránit se. Dnes o tom již přednášejí i frekventantům v americkém vojenské akademii ve West Pointu. Merkelová byla nedávno oceněna medailí Coudenhove-Kalergiho za její úsilí v prosazování migrace do Evropy. Do takové Evropy nás některé naše politické strany chtějí vést.

Proto též lidem říkáme, ať sledují programy jednotlivých stran a ne to, co který politik před volbami účelově řekne či napíše ve sdělovacích (či propagačních) prostředcích, a to zcela účelově. Ať lidé podporují programy a ne známé tváře těch, kteří zvládnou lépe kotrmelec či kopnout do míče než ti ostatní. Ne známé tváře různých herců, kteří se základní minimum naučí jako divadelní roli bez znalosti jeho faktického obsahu. Ti žádným přínosem nebudou a být ani nemohou. Čestné výjimky, jež pro úplnost připouštím, nechť mi prominou. Zatím ale vidíme spíše pravý opak, o němž se zmiňuji.

Jestliže je u nás zhruba 8 mil. voličů, z toho chodí k celostátním volbám zhruba 5 mil. voličů, z toho max. 150 tis. voličů je členy parlamentních či mimoparlamentních stran, tak min. 4,850.000 voličů není vázáno žádnou stranickou disciplínou či loajalitou. Mohou tedy volit jen podle programů jednotlivých stran, pokud se s nimi seznámí a pokud nebudou ve své pohodlnosti raději konzumentem doporučení ČT, jak volit. Naší velkou slabinou je to, že zatím nejsme schopni oslovit s naším programem a názory dostatek občanů u nás. Důvodem je naše cílená informační blokáda, o nějakých rovných podmínkách před volbami nemůže být ani řeči.

Naše možnosti jsou velmi omezené, a to jak po stránce finanční, tak i po stránce možnosti seznamovat veřejnost s naším programem. Ten v tuto chvíli prochází finální úpravou a bude poté zveřejněn. Mimochodem, některé ze stran však již začaly opisovat z částí dosud zveřejněných.

Kvůli novele volebního zákona a zákona o politických stranách jsme nakonec nestihli registraci ANS (ani to z technických důvodů nešlo). Kandidujeme tedy v těchto volbách na kandidátce ČSNS (spolu s ČSNS 2005) volební číslo 25 s tím, že první část našeho programu je společná (3x ANO a 3x NE), zbytek programu, tj. jeho 2. část máme již svoji vlastní (stejně tak jako ČSNS).

Mrzí nás, že mediálně známé osobnosti přicházející po nás s podobným programem nás zatím nepodporují z obavy, aby si „nezadaly“, neboť nejsme dostatečně „velcí“. No, až budeme, pak to již bude zbytečné a bude na to pozdě. A má-li být někdo úspěšný nositel myšlenek, potřebuje obvykle nějakou spolupráci pro jejich šíření a praktické prosazování do života. Jinak zůstanou jen v poloze čisté teorie.

Svým způsobem tak tyto osobnosti přispívají (byť třeba neúmyslně) k oné informační blokádě, byť na druhé straně volají po předvolebních programech, jež nebudou ze second-handu. Jejich častým problémem je to, že se snaží tyto programy „vydupat ze země tam, kde je zcela neúrodná“, a to opakovaně. Je to marné. V těch místech není zájem ani schopnost. Ti schopnější byli již dávno „odejiti“ či znechuceni odešli sami a od „odezíračů ze rtů“, kteří zůstali, toho nelze mnoho čekat. Je to totiž často jejich jediná kvalifikace a snaží se jí proto držet. Proto nikoliv náhodou se hovoří často o genocidě uvnitř některých politických stran.

*          *          *

Nedávno jsem četl popis současného stavu, v němž se naše země nalézá, jakož i označení tohoto stavu od autora doc. Valenčíka. Jsou přesné. Stačí to srovnat s pozicí a možnostmi afrických zemí (bývalých kolonií a dnes neokolonií – např. francouzských) a je jasno. Pojďme se ale na celou záležitost podívat blíže.

Tak především:

a/ tento model není tedy z širších hledisek nový, nově je pouze zaváděn v rámci EU;

b/ náš názor jako Aliance národních sil je v tomto směru konzistentní, vezmeme-li v úvahu:

- jak a kdy EU (resp. její předchůdkyně Montánní unie uhlí a oceli) vznikla a kdo ji založil;
- že je řízena nikým nevolenými osobami, vybíranými a úkolovanými ze zákulisí;
- do jaké ekonomické pozice a s jakými důsledky pro nás jsme se dostali;
- že vedení EU organizuje zničení členských zemí a evropských národů a fakticky připravuje kromě masového osídlení Evropy islámským obyvatelstvem Afriky a zemí BSV i vznik evropského islámského chálifátu - namísto EU (viz podepsané dokumenty jako je Agenda 2030 či Euro-Med apod.);
- koho EU podporuje na Ukrajině;
- jak se EU účastní agrese vůči Rusku;
- jaké zákony vnucuje EU do naší legislativy;
- jakou politiku se vedení EU snaží dělat vůči zemím na jiných kontinentech, a tak lze pokračovat, poslední kapkou je smlouva CETA.

Jsou to všechno kroky na porobu Evropy a slovanských národů zvlášť. 

Jako Aliance národních sil jsme proto pro následující postup:

1/ Z EU je třeba co nejdříve vystoupit a vytvořit novou Evropu na půdorysu V4+ či bývalého Rakousko-Uherska, a to na smluvním základě, s předem stanovenými podmínkami pro všechny a s předem stanovenou finální podobou takového uskupení, při zachování suverenity jednotlivých členských zemí. Měli bychom usilovat o to, abychom se stali jedním z pilířů této nové Evropy. Té, jež bude i nadále stát na tradičních základech a způsobu života. (Jsme si vědomi zřejmých komplikací v případě Polska, v dnešní době je však možné jít s někým třeba jen určitou část cesty, pak se rozejít a pokračovat s jinými (či s ostatními, kteří absolvovali spolu s námi též část takové cesty). Ale i situace Polska se bude vyvíjet a okolnosti je donutí přizpůsobit některá svá stanoviska realitě okolního světa.

2/ Je třeba rovněž reflektovat fakt, že USA nestačí v hospodářské soutěži, proto jen válčí s cílem vytvořit v dalších zemích chaos, že západní Evropa do značné míry přešlapuje na místě. Iniciativu ve světové ekonomice převzal Východ, resp. euroasijské seskupení a BRICS, a je třeba na to správně reagovat.

Vystoupení z EU či naše vyloučení např. pro neplacení příspěvků apod. je zřejmě i jediná možná cesta, jak se vymanit ze smluv, jako je právě odsouhlasená CETA v našem parlamentu, protože smlouva má být uzavřena mezi Kanadou a EU, (nikoliv tedy přímo ČR).

3/  Je třeba vstoupit do ESVO (EFTA), která umožňuje to, co potřebujeme a krom toho obchodovat tam, kde to je pro nás výhodné. Je třeba po vystoupení z EU otevřít si euroasijský prostor a začít dohánět to, co jsme tímto směrem zanedbali. Totéž platí i pro trhy Latinské Ameriky, které jsme prakticky zcela (a nesmyslně) opustili. Neznamená to přestat obchodovat se zbytkem EU či USA, avšak zásadně za nových, tj. rovnoprávných podmínek, tedy nikoliv těch stávajících, koloniálních. Do r. 1989 jsme to uměli, dnes k tomu musíme především znovu vychovávat naše lidi, obnovovat často již ztracené obchodní kontakty. Bez předchozího odstranění nepravd a zmatků, které jim byly v posledním období vpraveny do hlav (jsme malí, slabí, nic nemůžeme dělat sami, co bychom si počali bez EU a NATO – tedy těch, kteří nás do pozice kolonie dostaly a v ní drží a vykořisťují) to ale nepůjde.

4/ Jsme současně pro odchod z NATO, kde nás naše účast v této organizaci nikterak nechrání, naopak nás ohrožuje. Bezpečnost svých členů (tak, jak je účelově a chybně vykládána u nás) zakládací smlouva NATO nikdy negarantovala, krom toho počítala s mírovým řešením mezinárodních problémů, s nenapadáním jiných zemí, s urychleným předáním vzniklých problémů k řešení Radě bezpečnosti atd.. Dnes je situace jiná. NATO se změnilo a zásadním způsobem porušuje principy, na nichž bylo založeno.

Nechceme se stát nástupním územím pro americkou agresi proti Rusku a tedy ani objektem odvetné ruské palby na naše území s logistikou, štáby, letišti (příp. i základnami) agresora. Nechceme se stát opět bojištěm ve 3. sv. válce. Nechceme posílat naše spoluobčany do cizí války a za cizí zájmy. Naše účast v takovém konfliktu na kterékoliv straně by byla pro naši zem a naše obyvatelstvo zhoubnou, a to definitivně.
Zajištění bezpečnosti (či přesněji beztrestnosti) si od ní slibují zejména mnozí naši „politici“, kteří mají obavy ze svého postihu poté, co se změní složení vládní koalice podstatnějším způsobem. Za situace jejich častého propojení s domácí ekonomickou mafií a se zahraniční politickou mafií (za účelem zajištění své podpory) ani moc možností nemají. V důsledku toho se tak rozšířil okruh lidí, kteří je mají „na háku“ a mohou je různou formou vydírat.

5/  Nechceme, aby naše země byla rozmělněna do několika euroregionů za účelem snazšího zničení jednotlivých evropských států a národů, nechceme ztratit naše pohraničí ani naši republiku.

6/  Odmítáme, aby naši vojáci nadále tvořili součást vojsk agresora v jiných zemích či aby byli podřízeni Bundeswehru. Je již dnes zjevné, že nejvýznamnější boje s teroristy se neuskuteční v Afghánistánu či v Mali, nýbrž v Evropě a dost možná i v ČR. Na to musí reagovat i vedení naší armády a státu.

7/  V současné době je EU silně smluvně propojena s NATO, bez současného vystoupení z NATO není náš odchod z EU reálně možný, neboť nepatříme k zemím, jako je V. Británie, které mají sjednané speciální podmínky s NATO.

Vystoupení z EU a z NATO považujeme za podmínku bezpodmínečně nutnou i k tomu, aby bylo možné začít realizovat druhou část našeho programu, tedy systémové změny v naší zemi vč. změny již vyčerpaného ekonomického modelu a zásadních změn personálních.

Z našeho pohledu vše je otázkou času, kdy další vývoj dá našemu pohledu na celou věc zapravdu. Je jen otázkou, aby nebylo již pozdě. A to neplatí jen pro vystoupení z EU a z NATO.

8/  Jak již bylo řečeno, náš program do voleb obsahuje i změnu ekonomického modelu a návrh na systémovou změnu s cílem zahájit nápravu ekonomiky u nás doma, naše přibližování se k úrovni zemí západní Evropy, ke zlepšování životní úrovně našich občanů, připravovat se na příchod průmyslové revoluce 4.0. K tomu je třeba aplikovat jiný ekonomický model namísto toho stávajícího nám vnuceného podle washingtonského konsensu z počátku 90. let minulého století (viz Klasovy transformační polštáře), který byl již vyčerpán. Jeho důsledky bude však třeba řešit.

Podporujeme tedy:

-   privatizaci velkých podniků klíčového průmyslu;
- prosazujeme státní podporu obnovy družstevnictví u nás, a to nejen v oblasti zemědělství, nýbrž i finančnictví, drobnější průmyslové a řemeslné výroby a služeb a jejím prostřednictvím i obnovu zaměstnanosti v pohraničních oblastech a zamezení jejich vysídlování za prací do vnitrozemí.

9/  Prosazujeme tedy 4 rovnocenné formy vlastnictví (státní, soukromé, družstevní a veřejnoprávní). Snažíme se o vytvoření předpokladů pro obnovení obnovy zaměstnanosti zejména v příhraničních oblastech a o obnovu života tamtéž. Snažíme se o vytvoření předpokladů pro to, aby se náš stát dokázal vypořádat s důsledky přicházející průmyslové revoluce 4.0 z hlediska vytvoření potřebných finančních zdrojů k výplatě mezd pro nově koncipovaná zaměstnání a pro minimální garantovaný příjem našich občanů.

10/ Máme konkrétní návrhy řešení k omezení odtoku kapitálu od nás do zahraničí, na odstranění modelu „laciné práce“ a podtržené koruny, kterým nám byl naordinován washingtonským konsensem počátkem 90. let minulého století. K omezení resp. zastavení podpory dalších montoven u nás (lhostejno koho) a k podpoře obnovení výroby s vyšší přidanou hodnotou, která umožní i vyšší tržby z prodeje takové produkce a vytvoří prostor pro mzdový a platový nárůst, který by se začal přibližovat evropskému průměru. Již nyní je úroveň průměrných mezd u nás neudržitelná, totéž platí i o důchodech našich seniorů. To má následně dopady nejen na kupní silu obyvatel naší země, nýbrž i na další omezení schopnosti našeho státu čelit novým problémům, které přijdou v souvislosti s průmyslovou revolucí 4.0, zejména pak se značným uvolňováním lidí z tradičního výrobního (ale i dalších) procesů.

11/ To vše (jakož i další body našeho programu) se logicky neobejde beze změn personálních, neboť není reálně možné, aby tyto změny prováděly osoby, které jsou spolupachateli současného marasmu u nás. To logicky souvisí s výsledky voleb. Bez podpory voličů nelze přistoupit k realizaci systémových změna a tedy ani ke změnám personálním, které s tím úzce souvisejí.

Na to pak navazují otázky sociální a další (např. exekuce, nedostatečně fungující justice, fungování bank, supermarketů u nás apod.). Bez provedení zásadních opatření v ekonomice a v naší legislativě se jako stát nebudeme schopni vypořádat s přicházejícími či existujícími a stále rostoucími problémy.

Situaci je třeba naléhavě řešit, přičemž to nelze zdaleka udělat jen změnou zákona a stanovením vyššího minimálního příjmu apod. Donedávna (za vlády pravice) jsme absolvovali „závod ke dnu“, výkrut z tohoto cíleného střemhlavého pádu nelze udělat zcela naráz a bez adekvátních změn. A ty se projeví až v čase, budou-li ovšem správně a komplexní.

Položme si otázku, které další strany něco v tak komplexní podobě (pokud vůbec) navrhují? Odhlížím přitom od některých zcela nesmyslných či jen úsměvných hesel, jako je např. „Zodpovědně v EU“ či hesel požadujících větší svobodu a menší byrokracii stranou, která současně podporuje EU, jež je zdrojem nesvobody a příčinou setrvalého růstu byrokracie.

Jako Aliance národních sil jsme se ujali úlohy otevírat a předkládat občanům k diskuzi některá témata, která byla dosud zmiňována či jen naznačována mezi řádky v článcích některých autorů. Snažíme se přivést je do života. Na současných diskuzích o odchodu z EU a nakonec i z NATO je patrné, že to má význam. Krom toho lidé zase začínají o věcech přemýšlet.

ANS dělá tuto činnost namísto těch, kteří jsou za ni dobře placeni a nedělají ji. (Dělají jen to, „co se po nich chce“. V rozporu se zájmy svých voličů, často i s programem své strany pro příslušné volební období. A to za peníze nás všech).

Snažíme se přitom postupovat pro lidi srozumitelným způsobem, velká většina reakcí našich občanů, k nimž se naše návrhy dostaly, je pozitivní.


Nejde nám o to uchopit některé téma mediálně zajímavé pro občany a chodit o něm vykřikovat po náměstích. Jde nám o program, který pomůže řešit situaci v naší zemi, zlepšit její stav, její postavení ve světě, jakož i postavení našich občanů. Nechceme soutěžit silou hlasu ani peněz, nýbrž silou programu a argumentů. Nechceme se chopit jednoho tématu, třeba i zásadního pro lidi a s ním se snažit prorazit do parlamentu či do vládních pozic. Jde nám o prosazení komplexního programu, neboť pomoci může pouze celý komplex opatření ve svém souhrnu a správném nadávkování. („jedna vlaštovka jaro nedělá)“. Proto nikoliv náhodou říkáme, že „systémová změna je nutná“. Je otázkou, zda to lidé již nyní pochopí a pomohou takový program prosazovat a zda k tomu později nebude již definitivně pozdě.

Ing. Jaroslav Tichý je lídr ČSNS / ANS v Plzeňském kraji

47 komentářů :

 1. v článku je chyba. Jako ANS podporujeme zestátnění velkých podniků klíčového průmyslu, nikoliv jejich privatizaci. Za chybu se tímto omlouvám. Jaroslav Tichý

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Říkejte si co chcete, ale základ je přímá demokracie, zodpovědnost za chybná rozhodnutí a to ne jenom morální odpovědnost ale hmotná.
   Nepromlčitelnost zločinů a to ať hospodářských tak trestních. (s tím souvisí i rozkradení majetku státu.

   Smazat
  2. 0:47 tak si představuji, jak by přímí demokrati, co se prezentují v internetových diskuzích přímo řídili obce, města regiony a stát a kdo by byl při plné hmotné a trestní odpovědnosti za chybná rozhodnutí ochoten přijmout funkci při řízení třeba obce nebo města. Víte Vy, chatrolíne, že světoví TOP manageři na vrcholu kariéry rozhodují správně v poměru 7:3? Dejte tedy starostovi nějakých Čančuliček a zastupitelům hmotnou i trestní odpovědnost za nesprávné rozhodnutí. Jste vůbec schopen něco domyslet?

   Smazat
  3. Anonymní27. září 2017 2:37
   „Víte Vy, chatrolíne, že světoví TOP manageři na vrcholu kariéry rozhodují správně v poměru 7:3“
   To není nic, co by se nedalo přetrumfnout. Víte Vy, sběrateli rarit, že dobří vojevůdci mají přes devadesát procent chybných rozhodnutí a ti špatní jsou na tom ještě hůře?
   Ale k té demokracii. Má-li být někdo zodpovědný za své činy, musí mít také přesně definované své pravomoci a povinnosti. To nesmí existovat takový právní guláš, jaký ti naši zastupitelé spáchali do dneška a kteří jsou stále mnohými glorifikováni a považováni za nenahraditelné nějakými nevzdělanými Okamurovci.
   Takže ten systém by se nezavedl způsobem, jakým se u nás zavedla jízda po silnici vpravo, ale musel by být k tomu postupně uzpůsoben celý náš právní „řád“. To je můj názor. P.K.

   Smazat
 2. Pěkně se to čte ale volím SPD jelikož za ty roky jsi důvěru zaslouží.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Důvěru? Za ty roky? Blázníte? Chcete opakovat tu trapárnu, že Tomiovi poslanci zdrhnou i se stranickou kasou a udělají si trucpartaj? Dvakrá do stejné řeky...? Jste blázen!

   Smazat
  2. Anonymní26. září 2017 23:21
   Máte pravdu, také ANS by pro prosazení svých myšlenek udělala nejvíc, když by odstoupila z voleb a svým příznivcům doporučila volit SPD. Jinak se ty myšlenky do vlády nedostanou. P.K.

   Smazat
  3. Milej zlatej PK 23:21 - docela se těším na Vaši reakci ke komentu z 2:37. Víte Vy, například, jakými prostředky pracují developeři, když drancují prostředí vesnice? Jsou schopni zorganizovat nejen referenda, ale i volby se žádoucími výsledky. Tomio svůj program buď nemyslí vážně, nebo je naivní. Škoda hlasu, hlasuji pro socialismus, pro KSČM.

   Smazat
  4. 1:56 Největší problém je nechtěná migrace naši zemi zachrání jen odchod z eu. O ANS nikdo nic neví čtu diskuze i na jiných webech a lidi volí SPD. Blázen nejsem jen realista.

   Smazat
  5. Anonymní27. září 2017 7:31
   Opět prokazujete, že ANS je nedemokratické hnutí.
   Při možnostech přímé volby, by si občané jistě párkrát naběhli, ale v tom není žádná změna proti současnosti. Naši zastupitelé nás naběhávají stále.
   Z těch chyb, které by si poté museli vyžrat, by se občané poučili, kdežto u zastupitelů to nelze očekávat.
   Opět, jako v 9:28 zopakuji, že by k tomu musel být uzpůsoben právní řád a např. předání státního, nebo obecního majetku do soukromých rukou, by muselo mít nějaké pojistky. P.K.

   Smazat
  6. Obávám se, že u těchto voleb lze mírného posunu od neoliberálního neokoloniálního otroctví dosáhnout pouze výraznějším posílením SPD v parlamentu a vybojováním pozornosti v mediích. Je tragické, když strany, které o reálnou demokracii a udržitelný svět sociálního smíru, bez válek v programech usilují, se namísto vzájemné podpory vzájemně fackují a tak se znevěrohodňují co do schopnosti upřednostnit své programové cíle před leštěním parlamentních seslí zadnicemi svých předáků.

   Smazat
  7. Brain Storman To jste napsal naprostou pravdu.

   Smazat
 3. Já bych netvrdil, že spásou je jen SPD.Ono znárodnění alespoň klíčových odvětví a surovin má dlouhodobě v programu taky KSČM, stejně jako vystoupení z NATO.Čím dál víc by se mi líbilo si vybrat mezi lidmi z více kandidátek.

  OdpovědětSmazat
 4. Volte komunisty, nejsilnější opozici, navíc nenáviděnou současnými poskoky kapitálu. Vy ostatní nemáte šanci.
  A ten Okamura ? Jen další "věci veřejné". Jen silácka retorika a pak rozkol, frakce a rozkradení peněz za volby. Nezapomeňte !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:13 Jo volte jsi komunisty co souhlasí s multikulti a nechtěj zakázat islám v ČR. Tajní podporovatele stávajícího režimu. Filipovi a dolejšovi jde jen o ty křesla.

   Smazat
  2. Anonymní27. září 2017 12:13
   Okamura není tupoun, jako jeho někteří kritici, kteří dokolečka omílají jednu debilitu.
   Jejich guru, komunista Ransdorf, také dopadl neslavně. To si také před jeho hrobem odplivují? Vždyť se přeci nechal připravit o peníze a dokonce i o život. Je Vám to jasné tupouni? P.K.

   Smazat
  3. Pokud vím, tak KSČM má či donedávna měla v programu pouze vystoupit z vojenské části NATO, avšak v organizaci zůstat. Něco, jako udělala Francie za de Gaulla. Jenže ČR není Francie a nepíší se 60. léta. Jinak KSČM začíná být "revoluční" zase až před volbami. Předtím si naordinovali 3,5 roku sladkého spánku.

   Smazat
  4. Ale hlavně: KSČM chce ZŮSTAT V EU. Proto je NEVOLITELNÁ!!!!!

   Smazat
  5. 14:35, 14:43, 15:16 a 15:27 Jeden a tetýž kalouskovec. Od tebe se chlapče nic jiného nečeká.
   Tak slintej dál.

   Smazat
  6. Volte komunisty a zaručíte jejich oportunistickým předákům doživotní pohodlné jistoty v poslaneckých křeslech od sněmovny a senátu až po Brusel. Jedině takovouto cenu má hlas pro tento izolovaný klub žvanilů, na které byla vyhlášena kladba a kteří již léta planě žvaní, kážou vodu a pijí víno v poslaneckých restauracích. Po ukradené revoluci mají největší zásluhu na tom, že se - bez ohledu na volby, nepodařilo u nás nikdy vytvořit levicovou vládu, ale vždy z toho vyšel kočkopes, který uctivě vrtěl ocasem před novou uctívanou velmocí na věčné časy USA, panstvem z Bruselu, starou i novou světovládnou šlechtou s modrou a především zlatou krví. Většina lidí si se slovem "komunismus" nespojuje vědecky fundovanou filozofii a novou vizi udržitelné a především uskutečnitelné budoucnosti, ale zkostnatělé nefunkční státní instituce, nefunkční, zaostávající ekonomiku, praxi zneužívání moci, psychologické i praktické násilí na občanech, povinné smýšlení, povinné předepsané obřady, zločiny a v neposlední řadě neodpustitelnou zradu uznávaných předáků této strany pošlapáním ideálů Pražského jara a následujícími léty potupné "normalizační" okupace. Všechny ostatní strany se "povinně" komunistů štítí a jít s nimi do koalice by považovaly za politickou sebevraždu. Pravice si při hlásání svých ideologických dogmat má pohodlně o koho otírat boty a cca 20% hlasů si mohou voliči strčit za klobouk. Krom líbivých projevů na tribunách, je celá opozice pro srandu králíkům - a oligarchům. Nejde samozřejmě jen o změnu zdiskreditovaného a nic neříkajícího názvu, ale bez jejich voličské základny se noví lidé s důvěryhodnou vizí pro budoucnost nenarodí. Vždy zvítězí mediálně moderovaný model zparchantělé "demokracie" kde se jen vyměňují svým postavením zkorumpovaní vykonavatelé vlády nejvyššího patra finanční oligarchie. "Sieg heil!" a "Čest práci! jen nahradilo "Bůh žehnej Americe!" na cestě lidí k sebevraždě po dočerpání nenahraditelných zdrojů energie, při skvělé show za posledního ohňostroje báječně zářících hřibů.

   Smazat
  7. 15:59 Kéž bych byl chlapec napsal jsem 14:35 ale další ne kraďousek je můj nepřítel. Podívejte jak slavní komunisti hlasují to jsou jen fakta. Dávno to nejsou komunisti s takovým přístupem ať jdou někam. Jejich bývalý dlouholetý volič.

   Smazat
  8. Brain Storman 16:05 má natolik příznačný nick, že nemůže být pochyb ani o jeho orientaci, ani o jeho intelektu, podobně o stáří, prožitém a pochopených zkušenostech. A tak tu máme prefabrikát, jestli ne v něčích službách. Slovní spád a použité pojmy by tomu napovídaly. Volím KSČM, protože má v programu socialismus, což vylučuje NATO i dnešní EU. Můj příspěvek k brainstormingu.

   Smazat
  9. 0:14 asi ano, nebudeš chlapec, spíš hloupý stařík, který nemůže usnout. Také jsem stařík ale po půlnoci už spím. Také jsem nebyl jako ty ve straně, ty revolucionáři. A že volím dnes komanče, je spíš proto, že když do někoho kopou, tak jsem na jeho straně. Za jejich vlády jsem je ty převážně Ukomunisty nesnášel. A jak podle tebe májí být revoluční, když ta Semelová řekne pravdu, tak ji chtějí zavřít.

   Smazat
  10. 0:14 koukám, že tomu hlasování rozumíš, máš návrhy zákonů sestudované, víš jaké a za jakou cenu byly přijaty pozměňovací návrhy, nebo jak jiný, skutečně nebezpečný zákon díky tomu propadnul. Pracovat v opozici neznamená být vždy a za každou cenu, proti všemu. Aby se poslanec jednoduchoušům zalíbil.

   Smazat
  11. 1:29
   Pokud se jedná o užitečnou debatu nad vizí udržitelné budoucnosti, jako svůj příspěvek k brainstormingu vřele doporučuji shlédnout chronologicky tři filmy z dílny Američana Petera Josepha, dostupné na http://www.zeitgeistmovement.cz/zeitgeist/
   Formát této diskuse umožňuje jen štěky, které účastníky vedou spíše k hádkám a spílání, než k lámání mozku a zamyšlení.
   Po shlédnutí snad bude lépe srozumitelná záhada, proč za svou osobu dávám před podporou vypulírovaného modelu obnošeného socializmu, který si pro vlastní potřebu duchovního povznesení pěstuje sekta, která se dobrovolně izoluje od ostatní společnosti nepřekročitelnou zdí, přednost Okamurovi, který sice také postrádá program s akceptovatelnou vizí budoucnosti, ale alespoň se aktivně angažuje, aby byla prosekána zarostlá cesta k ní.

   Smazat
 5. Zveřejněte jmenovitě seznam, které zahraniční i české firmy a společnosti podnikající v ČR odvádějí daně mimo ČR a kolik je to peněz.

  Zveřejněte roční zábor zemědělské půdy,kde končí ornice, jak dlouho trvá, než se vytvoří 1 cm ornice - úrodné orné půdy.Co se podniká pro ochranu půdního fondu?
  Děkuji.

  OdpovědětSmazat
 6. "Mrzí nás, že mediálně známé osobnosti přicházející po nás s podobným programem nás zatím nepodporují z obavy, aby si „nezadaly“, neboť nejsme dostatečně „velcí“. No, až budeme, pak to již bude zbytečné a bude na to pozdě."

  --- A kdypak budete "velcí", vy generálové bez vojska? ---

  OdpovědětSmazat
 7. Až si lidé uvědomí, že opět naletěli, že je třeba číst pozorně programy, přemýšlet o tom, s kterým z nich se mohou ztotožnit a podle toho i volit. Ono to přijde, je jen otázkou, aby to již nebylo pozdě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 27. září 2017 15:19

   Ti, kdo čtou programy opravdu pozorně, vědí, že změna programu je vyhrazena.

   A Vaše bláboly o "hnědé rase" zajímají jenom pomatence.

   Smazat
  2. Ty hlupáčku z 15:35. Jak se budeš tvářit, až tvoje 18 letá dcera přivede domů snědého ženicha c Čadu (Nigeru, Libye) a prohlásí, že se budou brát, protože s ním čeká dítě a že tak je to správné, protože je to tak učili ve škole...

   Smazat
  3. 21:06

   K tomu, abych měl 18-letou dceru mi chybí ještě nejmíň 19 let. A nevím, jestli o to ve svém věku ještě stojím.

   A ty bys, jak tak na tebe koukám, na tom IQ 90 pravděpodobně ještě docela vydělal. Tak neházej flintu do žita a čti si ty pitominy dál! Buď připraven!

   Smazat
 8. 15:19

  Takže nikdy.
  Pozdě na co?

  OdpovědětSmazat
 9. Panebože ty kecy, jak je SPD letitá a ČSNS, na které kandidují členové ANS, nová - tak ty jsou na zabití! Takže znova: ČSNS je nejstarší politická strana v naší zemi (dokonce i než ČSSD) - letos oslavila 120. výročí svého vzniku a navíc má nepřetržitou právní kontinuitu! A kandidovala ve VŠECH PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH.

  TO, ŽE JI DOTYČNÍ NEZNAJÍ, SVĚDČÍ POUZE O JEJICH IGNORACI A NEVZDĚLANOSTI, PROTOŽE - POKUD SE ZAJÍMAJÍ O POLITIKU - TAK BY MĚLI ZNÁT ČESKOU STRANU NÁRODNĚ SOCIÁLNÍ A ČESKOU STRANU NÁRODNĚ SOCIALISTICKOU, KTERÁ V RÁMCI ČSNS KANDIDUJE SPOLU S ANS TAKÉ!!!!!!!

  A na margo sjednocení malých stran: Je to stále SPD a její příznivci, kteří kopou do ostatních za to, že vůbec kandidují a podle je označují za vlastizrádce a říkají, že jim údajně berou hlasy! Jak to tedy asi myslí vážně s demokracií, když už v těchto prvních parlamentních volbách, jichž se zúčastní, se chovají tak NEDEMOKRATICKY!

  Navíc SPD s nikým spolupracovat nechce! Takže to všechno jsou důvody, proč volím č. 25 - tedy ČSNS. Chtějí totiž jako jediní ihned vystoupit z EU i z NATO a chtějí zestátnit přírodní bohatství a zachovat dekrety E. Beneše a mají ve svých řadách spoustu kvalitních lidí.

  Voličům KSČM připomínám, že KSČM chce setrvat v EU a podporuje multikulti. Když ale z EU a z NATO okamžitě nevystoupíme, tak je s námi konec!

  Čekání na referendum je jako čekání na Godota!!! Referendum se bude schvalovat a připravovat roky! ČSNS naopak ve svém programu říká, že se musí z EU a z NATO vystoupit hned a také říká, jak to zrealizovat. Volby jsou víc než referendum. A nyní v časové tísni! Například ve Švédsku už zakazují alternativní protiimigrační strany. Musíme odejít ihned a ne svůj názor schovávat za referendum, navíc, když nemáte v ruce ani média!

  Vzkaz p. PK - vy jen sedíte na prdeli u PC a u každého každičkého článku, který namátkou otevřu, píšete jako blbec jedno a to samé - tedy: podporujte slepě našeho vůdce Okamuru a jeho slavné SPD a napadáte ostatní za to, že vůbec existují. Dejte si konečně pauzu!

  VK

  OdpovědětSmazat
 10. Souhlas s 15:44. Podle mého názoru je SPD a Piráti tzv. povolená opozice. Mají prostor v médiích a nechtějí to zásadní - vystoupit z EU a z NATO. Piráti vůbec ne a SPD se schovává za referendum, aniž by skutečně kdy řekla, že tím nejzávaznějším referendem jsou právě volby! A navíc nechce opustit NATO. Mimochodem každá strana, pokud chce vystoupit z NATO je ignorována a dehonestována.

  OdpovědětSmazat
 11. Ano! Volby jsou referendum.
  Ale jak vysvětlit malému ČESKÉMU člověku, že v jednotě je síla a pokud to nepochopí "vůdci" "malých" opozičních stran, tak po volbách zbude jen pár mini stran s úspěšností pod 5% a o ideích si budeme moci nechat jen zdát ! Kdyby lídrům těchto stran šlo o blaho národa a země, tak do toho půjdou společně a šance na úspěch bude.Takové pospolitosti by národ lépe rozuměl a stranové seskupení-"superstrana" by získala důvěru mnoha dosud nerozhodnutých voličů.
  To jsem ale fantasta, že !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:30
   V jednom se hluboce mýlíte. To, čemu se u nás na západě říká "demokratické volby" - produkt made in USA, na jejichž pravost vydává licenci kongres údajné kolébky demokracie, dnes samozvaný světovládce, vysílající do zaostalých zemí učitele demokracie v uniformách US Army, vyzbrojené nejmodernějšími učebními pomůckami, samozřejmě žádným referendem není. Jde vždy pouze o velmi nákladné show, jehož význam pro politické dění ve státě není větší, než volba "Miss", nebo nějaký ten "Slavík" nebo "Star dance" v TíVí. U nás v Česku jde o zvláště povedenou taškařici "cimermanovského" ražení. Zatím co v supervelmoci se o přízeň voličů uchází a ve vládnutí střídají demokraté s republikány, v Česku, které po odtržení Slovenska zbylo něco kolem 10 mil obyvatel, tedy méně, než střední světové metropole, o prostudování svých "programů" pořizovaných přes kopírák dle několika šablon, se uchází více, než stovka velkých a malých pidistran, hnutí a na ničem nezávislých spasitelů. Prostý výčet kandidátek ke vložení do urny vydá na knihu. Z té pak řidnoucí počet "voličů", kteří ještě tuhle mediálně moderovanou podvodnou hru na demokracii hrají, vytrhne jeden list a knihu hodí do koše spolu s balíkem reklam v denní poště. V naprosté většině nejde o voliče, ale o fandy svých ideologických klubů, nebo "charizmatických" mediálně vyrobených politických superstár. Po sečtení hlasů pravicoví fandové s úlevou, levicoví s náramným "překvapením" opět zjistí, že povolební matematika je neúprosná, takže po odečtení poslaneckých seslí, zabraných komunisty s nulovým koaličním potenciálem, nelze sestavit ani "středově" levicovou vládu. Jakmile se podaří usmlouvat obskurní koalici ze stan, které si ve volbách šly nesmiřitelně po krku, své nezastupitelné místo zaujme pověstný jazýček na váze, obojživelní lidovci. Od sametové "revoluce" tak nejbezbožnějšímu evropskému národu opět bezpečně spolukralují katolíci a šlechta, jako konkubinát neoliberalizmu se středověkem. Okamžikem uzavření volebních místností ústavou zaručená "vláda lidu" končí. Ta reálná vláda se odehrává podle ustanovení licence na "lidská práva" kongresem USA a podle politických not nejhořejšího patra finanční oligarchie, dozorovaných pro Evropu z Bruselu. Tečka.
   Pravda je, že jakýkoli posun k reálné možnosti, aby se občané domohli ústavního práva rozhodovat o životně důležitých otázkách, kdykoli to považují za potřebné, kontrolovat průběžně činnost svých zástupců až po možnost odvolání těch, kteří jejich zájmy přestanou zastupovat a očisty parlamentu od darmožroutů a příživníků, je pustou fantazií, pokud se v porodních bolestech nezrodí koalice, která by se shodla alespoň na prvých krocích k nápravě současné zcela invalidní lžidemokracie a krom obligátní kritiky našeho současného postavení východoevropské kolonie, také na formulaci vize a základních bodů programu k postupné nápravě a ZÍSKALA V PARLAMENTU VĚTŠINU.

   Smazat
  2. Braine, je to přesné a doufám, že po nevýrazném výsledku voleb si to pidi strany konečně uvědomí a rozumní z nich vytvoří frakční stranu nebo hnutí s jednou kandidátkou!

   Smazat
  3. 23:36

   Ta myšlenka je na Nobelovu cenu: Je to stejně rozkošná představa, jako kdyby se spojili jedinci s pidi mozkem. Též by vzniklo něco úžasného a lidstvu prospěšného.....

   Smazat
 12. Anonymní27. září 2017 15:44
  Nevím, co s Vaší prdelí děláte Vy, ale já na ní opravdu sedím. Reaguji na lži, které zvláště stoupenci ANS kydají na SPD a vyvracím je argumenty, nikoliv jak píšete: „.. podporujte slepě našeho vůdce ..“.
  Vzhledem k tomu, že Váš příspěvek je další v sérii napadání SPD, pauzu si dát nemůžu.

  „Panebože ty kecy, jak je SPD letitá a ČSNS, na které kandidují členové ANS, nová ..“
  To, že se snažíte resuscitovat nějakou starou značku, je Vaše věc a pochybuji, že to někomu vadí. Ale nemůžu přehlédnout, že si při té činnosti nedokážete odpustit, plivnout na SPD. To Vás velkými neudělá.

  „Je to stále SPD a její příznivci, kteří kopou do ostatních za to, že vůbec kandidují a podle je označují za vlastizrádce a říkají, že jim údajně berou hlasy!“
  S tím vlastizrádcem přišel pan Tichý, že prý mu to někdo napsal na FB, nebo kam. Tak jak s tím stále šermujete, nepřekvapilo by mě, kdybyste si to tam poslali sami.
  Podle mého názoru, má ANS program prakticky opajcnutý od SPD a snaží se na něj nachytat 1,5%, aby získala státní dotace. Pro ten účel, stále špiní SPD.
  Pokud si někdo opravdově přeje změnu, tak bude volit SPD, neboť ta má potenciál dovést ty programové body do vlády. Podle všech průzkumů, ANS nepřekročí 5%, aby se dostala do sněmovny, takže hlasy pro ni, si z velké části rozdělí ti, proti kterým tak nekompromisně brojí. Takže je zjevné, že ANS neusiluje dostat ty programové body do vlády, ale pouze se snaží něco trhnout. Lidsky Vás chápu (ale neomlouvám), ale politicky to je odsouzeníhodné.

  „Navíc SPD s nikým spolupracovat nechce!“
  A kdo s ANS spolupracovat chce? Měla velké plány, jak všechny zastřeší a kde ti všichni jsou? Takže si nejdříve zameťte před vlastním prahem.
  http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Naxera-NDS-Vyjadreni-k-situaci-v-Alianci-narodnich-sil-465615
  http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Slama-RSCMS-Co-se-to-deje-v-Alianci-narodnich-sil-464108
  P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naxera a SLáma byli jen obyčejní kariéristé, kterým šlo o posty a s nimi spojené peníze. Ostatně Okamura je na tom podobně - co za čtyři roky dokázal? NIC. Když se hlasovalo o protiústavním vyslání českých vojáků do Pobaltí, vůbec ve sněmovně nebyl. Když se hlasovalo o smlouvě CETA, vůbec ve sněmovně nebyl. A mohl bych pokračovat. Jeho mantrou je referendum, což ale není cíl, nýbrž jen jeden z mnoha prostředků politické vlády. To je stejné, jako kdyby zedník místo stavění domu stéle jen blábolil o míchačce... Okamurovi jede o prachy - je to bývalý podnikatel. Získá 6%, to je 300 000 hlasů krát 100 je 30 milionů + poslanecké platy a náhrady pro pár vyvolených, kteří budou mít na čtyři roky vystaráno. A dál bude bokem kšeftovat, psát články, jezdit po krajích, dvakrát za rok vystoupí v parlamentu. Za další čtyři roky se vše bude opakovat i s tím velkým NIC, co dokázal a prosadil. A jaká je příčina Vaší posedlosti Okamurou?

   „Každý v míře svého chápaní řídících procesů pracuje pro sebe a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí a chápou více.“ (V.V. Pjakin)

   Probuďte se konečně. Protože až složí vládu Babiš s Okamurou, bude pozdě.

   Smazat
  2. Anonymní27. září 2017 21:22
   Ve 21:02 jsem Vám snad jasně vysvětlil a podložil, že o prachy a jen o prachy, jde uskupení ANS. Nemá šanci se nikam dostat, ale hraje na 1.5%. V konečném důsledku poškodí věc, kterou tak okatě hlásá.
   Okamura (současný odhad agentury SANEP je 12%) půjde do koalice jen s tím, kdo přijme hlavní body jeho programu. Těmi jsou zákon o referendu a nulová tolerance vůči nelegální migraci. P.K.

   Smazat
 13. PK je opravdu velký vůl. Takový prolhaný zabedněnec se hned tak nevidí. Jana

  OdpovědětSmazat
 14. Tomio Okamura, hnědý kůň voleb
  https://archiv.ihned.cz/c1-65893540-tomio-okamura-hnedy-kun-voleb

  Pro východní Evropu je pozdě, je to kolonie. Nynějšímu nacionalismu navzdory
  http://casopisargument.cz/2017/09/15/pro-vychodni-evropu-je-pozde-je-to-kolonie-nynejsimu-nacionalismu-navzdory/

  OdpovědětSmazat
 15. Nevím proč si tady lámete hlavu koho volit. Jak je známo, kdyby mohly volby něco změnit, tak by je zakázali.
  Zkuste, třeba i s odporem, volit komunisty. Totiž jediným testem demokracie je jejich volba a pak silná opoziční strana.
  Představte si komunisty jako vítěze voleb.
  Nejpozději do měsíce budou zakázáni. Nebylo by jim dovoleno nic změnit, jako nebylo nic dovoleno pravici, za jejich vlády.

  OdpovědětSmazat
 16. Tak jsme si přátelé popovídali, ponadávali a výsledek ?
  Je to stále stejné. Každý použije volby k prosazení vlastního "já" názoru a společný cíl a prospěch většiny - o ten se asi postará PÁNBŮH - kdyby to alespoň bylo možné !! Lidé nebuďte stále "ve při" a dejte se dohromady. Víme, co chceme a co nechceme! Ale je tu stále to "ALE" . Tak že nakonec vyhraje Kalousek.

  OdpovědětSmazat
 17. > Podporujeme tedy:
  > privatizaci velkých podniků klíčového průmyslu;

  To je snad OMYL ?!
  (Mel jsem dojem, ze narodni socialiste budou chtit spis znarodnovat klicovy prumysl nez jej privatizovat!)

  Jinak k EU mozno jen dodat, ze se jedna o Byrokracii (vladu uredniku) jakozto opak Demokracii (vlade lidu), ktera je v Evropskem Svazu, ovladanem Nejvyssim Sovietem (Komisi), jen pouhym zdanim...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Uz vidim, ta "privatizace" je opravena poznamkou 26. září 2017 22:59 ...

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.