Reklama

.

.

středa 27. září 2017

Den státnosti – 28. září nebo 28. říjen?

Stanislava Kučerová
27.9.2017  ČeskéNárodníListy

Strůjci neomluvitelného historického zločinu, kterým bylo rozbití společného státu Čechů a Slováků r.1992, přiřkli zbytkové České republice jako den státnosti 28.září – den památky sv. Václava. Státností míníme vědomí původu a smyslu státu, jeho osobitosti a jeho zaměřenosti. Právem se tedy ptáme, čím uvedený světec k ustavení naší státnosti přispěl? Pokusme se určit jeho místo v dějinách nejstaršího českého státu koncem 9. a v 10.století.


Po zániku Velkomoravské říše přesunulo se jádro budoucího západoslovanského státu do Čech. Maďarský vpád oddělil od nás Slováky, kteří v maďarském područí zůstali po dlouhá století. Čechům se tehdy podařilo vytvořit samostatný stát, který střídavě sílil a slábl ve stálém potýkání s mocnými sousedy. Stát vznikl úsilím knížecího rodu Přemyslovců, který mezi ostatními kmenovými knížaty nabyl převahy. Svůj původ odvozoval od mýtického Přemysla-Oráče. Prvním historicky doloženým vládcem byl kníže Bořivoj. Dobrovolně přijal křesťanství, aby se chránil před násilnou kristianizací, která v té době ideologicky zaštiťovala feudální výboje západních sousedů (Franků, Bavorů, Sasů) pod heslem šíření křesťanské víry a vymycování pohanství. (V bojích pod touto záminkou zanikly četné slovanské kmeny na Labi i v Pobaltí.) Bořivoj přijal křest kolem roku 880 z rukou Metodějových. V Praze zavedl křesťanství východního ritu, kněží je šířili jazykem staroslověnským. Avšak maďarský vpád do Uher nezpůsobil jen zánik Velké Moravy, ale přerušil i spojení její západní části s Byzancí. České křesťanství bylo obráceno na ritus západní, ovládaný Římem a latinskou liturgií. (Slovanská bohoslužba dožívala u nás tu a tam do 12.stol. Karel IV. se pokusil obnovit ji ve 14.století v klášteře Emauzy.) Bořivojovi nástupci osvědčovali diplomaticky sebezáchovnou křesťanskou orientaci stavbou kostelů, zakládáním klášterů, přízní kněžím, reverencí církvi. V úsilí o založení pražského biskupství (stalo se r.973) lze spatřovat úspěšné dovršení snahy získat vyšší správní centrum a tím vyšší míru nezávislosti na cizích církevních hodnostářích a jejich světských spojencích a ochráncích. Lze si představit tehdejší rozporuplné utváření feudální společnosti v naší zemi, sváry zájmových skupin světských i církevních o účast na moci a majetku, formování různých politických postojů a názorů i pod vlivem věrnosti tradicím či přijímání nové víry, demonstraci vztahů k feudálním trendům mocenským i náboženským, chování loyální i opoziční, konformitu upřímnou i jen předstíranou.

Do tohoto období spadá i život knížete Václava (922 – 929 nebo snad 935), čtvrtého Přemyslovce na pražském knížecím stolci. O jeho skutečném životě víme málo. Existuje vlastně jediná krátká zpráva saského kronikáře mnicha Widukinda, že asi r.929 obnovil poplatnost české země Jindřichu I.Ptáčníkovi, zakladateli saské vládnoucí dynastie. Jak k tomu došlo a v čem ta poplatnost spočívala, nevíme. Vykřičenou dodávku „120 volů a 500 hřiven stříbra“ uvádí až Kosmas (+1125) a ten ji zná jen z doslechu. Doklady o tom chybějí. Historicky vzato, skutečný význam pro českou státnost té doby měli další dva Přemyslovci, Boleslav I. a Boleslav II., tím, že rozšiřovali a upevňovali stát. O skutečných úmyslech a činech knížete Václava nemáme historicky hodnověrné zprávy. Autoři dramat o Václavovi a jeho bratru Boleslavovi, o jejich sporu a násilné Václavově smrti, se sice snažili vystihnout charakterové rysy obou hrdinů, jejich vlastnosti a motivy, ale jsou to jen básnické fikce. Ve skutečnosti o tom nevíme nic.

Sv. Václav je hrdinou oslavných a svatořečivých legend, básnických výtvorů, které ho podávají jako zvláště horlivého šiřitele křesťanství, světce a mučedníka. Zastával prý politiku nenásilí a míru, křesťanské pokory a lásky. Nejstarší legendy o jeho životě a umučení (podobně jako o životě a umučení jeho babičky Ludmily) byly skládány staroslověnsky, další již latinsky. Byly to prostředky tehdejší účinné propagace, církev jimi získávala v českém prostředí na větší vážnosti. Zvláště v osobě sv.Václava a jeho kultu získala vynikající postavu mučedníka pro víru, světce a nejvyššího patrona v přímém spojení s nebesy. Kult se účelově šířil v době kolem založení pražského biskupství (973) a v době působení biskupa Vojtěcha Slavníkovce (+997).

Je zajímavé, že gloriola světce, která obklopila čtvrtého Přemyslovce, měla svůj význam nejen pro církev, ale i pro světskou moc, pro dynastickou politiku vládnoucího rodu. Zakladatel rodu – Přemysl Oráč - byl sice dokladem rodové starobylosti, nikoli však zárukou křesťanských ctností a svatosti, pro danou dobu určujících.

A tak se stal sv.Václav i patronem, ochráncem a zprostředkovatelem boží milosti pro vládnoucí Přemyslovce. Ocitl se na mincích, na pečetích, na korouhvích. Vyvrcholením kultu bylo gesto Karla IV., který královskou korunu a korunovační klenoty svěřil přímé světcově ochraně a propůjčil jim tak kouzlo nadpřirozené moci .

Shodou okolností v knížeti Václavovi našel svého hrdinu i národ. V působivém chorálu, patrně za zlých let braniborských ve 13.stol., se k němu obrátil s prosbou o božskou přímluvu a pomoc. Chorál byl doplněn dalšími slokami v době husitské: „Nedej zahynouti nám ni budoucím...“ . A „vévoda české země, kníže náš“, není zpodoben jen v nezapomenutelné dávné skladbě hudební, kterou citují ve svých dílech naši klasičtí skladatelé nové doby (např. A.Dvořák nebo J.Suk), ale známe jej i v nejednom zpředmětnění výtvarném. Po malířích J.Mánesovi a M.Alšovi vytvořil jeho postavu sochař J.V. Myslbek. Jeho kníže sedí na statném koni na Václavském náměstí, obklopen českými světci. V.V. Štech upozornil, že to není exaltovaný světec-mučedník, ale člověk zdravý na těle i na duchu. Není to válečník, dobyvatel, ale rytíř, ochránce. Má základní povahové vlastnosti a ideály svého národa. Je statečný, opravdový, spolehlivý, věrný, prozíravý. Je hrdinou z nutnosti, na válečného oře sedá jen k obraně cti a práv svého lidu. Má magickou sílu a moc. Pověst vypráví, že se kníže Václav ukrývá se svými bojovníky v nitru Blaníka. A odtud vyjede na bílém koni, až bude naší zemi nejhůř...Je s námi v době hladomorů a válek, v době nejtemnějšího temna jako symbol národa a vlasti.

V posledním roce první světové války, za času úzkosti a bolesti, vydal Karel Toman sbírku „Měsíce“, poselství naděje. Ocitujme měsíc „Září“: „ Můj bratr dooral a vypřáh koně, a jak se stmívá, hlavu do hřívy rodnému druhu položil tiše, pohladil mu šíji a zaposlouchal se, co mluví kraj... Zní zvony zdálky tichým svatvečerem, modlitba vesnic stoupá chladným šerem. Duch země zpívá: úzkost, víra, bolest v jediný chorál slily se a letí k věčnému nebi. Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím .“A týž básník vítá verši T.G.Masaryka po návratu do vlasti r.1918 a pak se s ním loučí r.1937. Po obakrát opakuje refrén: „Žehnej ti svatý Václav a mistr Jan.“ A do třetice připomeňme výzvu Františka Halase z r.1938: „Myslete na chorál, malověrní, myslete na chorál...kůň Václavův, kůň bronzový se včera v noci třás, a kníže kopí potěžkal...“

Sledujíce tradici knížete Václava v našich dějinách, nemůžeme opomenout ani její dezinterpretaci a falzifikaci v době tzv. druhé republiky.

Na základě Mnichovské dohody (30.9.1938) obsadila nacistická vojska naše pohraničí. Ztratili jsme jednu třetinu území s 1,250.000 obyvatel české a slovenské národnosti, 40% všeho průmyslu a většinu surovinových zdrojů, přervány byly dopravní spoje, zničen obranný systém. Ale horší než materiální ztráty byly ztráty morální, rozklad politického a ideového systému l.republiky. President E.Beneš pod nátlakem abdikoval, na jeho místo byl zvolen představitel nové státní ideje, E.Hácha. Veřejný prostor se naplnil hrubým štvaním, hanobením a tupením předchozího dvacetiletí, obou presidentů a jejich díla, budování samostatného státu, ideálů občanské demokracie, humanity, svobody a rovnosti. Zvedla se vlna nenávisti k všemu demokratickému a vlasteneckému, k národním tradicím, l. odboji, legionářům, socialistům, komunistům. Ideálem se stala přízeň mocného souseda, spokojenost s vlastní podřízeností, pýcha na příslušnost k velikému celku Velkoněmecké říše. Josef Čapek v listopadu 1938 napsal: „ Co jste štváči, traviči, spekulanti bez svědomí udělali z národa, z lidu Masarykova pohřbu, Všesokolského sletu, mobilizace. Ne ztracené území, ale toto je národní katastrofa“.

Uštván zmíněnými „traviči“ o měsíc později skonal jeho bratr, Karel Čapek.

Nová státnost potřebovala ikonu, obraz, ideál, osobnost, která by ji personifikovala a přispěla k její legitimizaci a adoraci. Tuto osobnost si dramaturgové 2.republiky našli v knížeti Václavovi.

J.Rataj zrození svatováclavské tradice druhé ubliky (a poté protektorátu) líčí takto:

„Třicátého listopadu 1938, po svém zvolení presidentem Česko-Slovenské republiky, Emil Hácha vkleče před stojícím pražským arcibiskupem kardinálem Karlem Kašparem políbil lebku sv. knížete Václava. O den později nově jmenovaná Beranova vláda po složení ústavního slibu zahájila svou práci katolickou mší a společnou svatováclavskou modlitbou ministrů. Oba akty, za konfesijně neutrální první republiky nemyslitelné, vyzdvižením sv.Václava na státní piedestal demonstrovaly konzervativně autoritářskou a tradicionalistickou orientaci nového režimu. Státnost druhé republiky tak programově zpřetrhala kontinuitu s moderními svobodomyslnými hodnotami Washingtonské deklarace z r.1918, z nichž vycházela prvorepubliková idea státu.“ Sv.Václav měl nám pomáhat „být dobrými Čechy a spolehlivými příslušníky Říše.“ Posun této státoprávní ideje za okupace spočíval v hlubší identifikaci Čecha s říšskou myšlenkou a nacistickým evropanstvím. Kníže Václav se proměnil „v nelítostného vůdce, který vede své arijské Čechy do boje proti židům, československé vládě v Londýně, odboji, Velké Británii, USA a Sovětskému svazu“(J.Rataj).

Zneužití Václavova jména a jeho údajného poddanského smiřlivectví vyvrcholilo ustavením řádu Svatováclavské orlice, který se udílel za zásluhy jako vyznamenání kolaborantům a zrádcům.

Odmítáme hrubé, urážlivé a zcela účelové dezinterpretace svatováclavských tradic a ztotožňování mírumilovného postoje s horlivostí podrobit se cizím uchvatitelům. Ale i když zůstaneme jen u pozitivních tradic, které jsou spjaty s jeho jménem, musíme se ptát znovu: Čím se kníže Václav zasloužil o českou státnost? Co má společného středověký dynastický světec českého knížectví a poté království a posléze bájný ochránce podrobeného národa v době ztracené samostatnosti s naší současnou státností v 21.století? On je přece typickou součástí teokratického systému vlády, vlády z boží milosti, která je z boží vůle vládnoucí dynastii propůjčena, a proto je posvátná, nedotknutelná, nezměnitelná. Podvrhovat nám dnes svatováclavskou tradici znamená vytvářet zcela falešnou představu o základu novodobé české státnosti.

28.10.1918 na Václavském náměstí v Praze

Pravým základem našeho současného státu je 28.říjen 1918. Tento den symbolizuje vznik Československa jako vítězné dovršení předchozích procesů národního obrození. Ne od smrti pokorného mučedníka, ale od zápasů a vůle lidu, který bojoval nejen perem, ale i se zbraní v ruce, datujeme svou novodobou státnost. Několik generací tvořivých osobností u nás i na Slovensku položilo postupně svým dílem základy naší novodobé kultury i politiky. Podařilo se jim vrátit obě etnika, odsouzená k zániku, mezi evropské národy. Podařilo se to dík obětavosti, vzájemnosti a hrdinství Čechů a Slováků, kteří se na vzniku nového státu podíleli. A vznikl tak stát republikánský a demokratický, zrušil monarchii, dynastické nároky a šlechtická privilegia. Zavedl principy demokratické rovnosti, svobodomyslnosti a sebevědomé hrdosti, podložené poctivou prací, samozřejmou komunikací se světem a oprávněnými kulturními a hospodářskými ambicemi. Tato státnost byla po 2.světové válce a okupaci obnovena a tato státnost a nic jiného nemůže být základem jakékoli myslitelné státnosti novodobých Čechů a Slováků, i když se dnes ocitají v různých státních útvarech.

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.
Literatura:
 • Čapek J., Psáno do mraků. Praha 1947
 • Herben. J., Masaryk. Praha 1947
 • Kozák, J.B., TGM a vznik Washingtonské deklarace v říjnu 1918
 • Krofta, K., Dějiny československé. Praha 1946
 • Masaryk, T,G., Světová revoluce. Praha 1925
 • Pekař, J., O smyslu českých dějin. Praha 1990
 • Pešek, J., Matka vlast. Praha 1924
 • Rataj, J., Politické proměny symboliky svatováclavské tradice a tradice 28.října v moderních čsl. a čs. dějinách. Praha, Masarykův ústav AVČR 1999
 • Štěch, V.V., J.V.Myslbek. Praha 1952 Texty, které byly předneseny jako přednášky, nejsou opatřeny odkazy.    

49 komentářů :

 1. Pani PhDr.Kučerová,Váš článok sa mi veľmi páči, mal by platiť aj pre Slovákov. Zrejme niekomu na Západe veľmi záležalo na rozoštvaní našich dvoch národov,aby sa z toho chaosu dalo ľahšie vyťažiť.V privatizácii. Ale históriu nezmeníme a dúfam, že ju naše deti raz viac ocenia. MK

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máme za to, že stát vzniká ve chvíli, kdy se lidé žijící na daném území rozhodnou společně jej zpravovat a bránit se zbraní v ruce.

   Vymazat
  2. SLOVEN (Slovák), SLOVENsko, SLOVENka a :-)

   Vymazat
 2. Volný den 28.9 v ČR je super!
  Ale svátek vzniku samostatného státu? Nikoliv. Jediným svátkem je vznik samostatného Československa 28. října 1918.
  Vlastizrádné rozbití ČSFR nelze pří jmout.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Toto anonymní stručné vyjádření je pravdivá skutečnost. Vznik samostatného státu je 28. říjen 1918 !

   Vymazat
  2. Co se týče toho zednářskýho patvaru vzniklého právě také v ložích USA (ale hlavně Francie, kde jeho páteř - tzv. československý národ vymyslel žabožrout Aristied Briand, vysokostupňák Velkého Orinetu, spoluložník Žida Kirbüse, známého též jako Kerenský - hrobníka to Ruska)! Československo bylo uměle vytvořeným státem na Pařížské mírové konferenci po první světové válce. Obyvatelstvo se skládalo z několika vzájemně nekompatibilních a rozhašterených národností, včetně Čechů, Němců, Maďarů, Slováků, Rusínů a Židů. Díky tomu bylo od začátku nestabilní. Hlavní město Praha bylo domovem pro 118 000 Židů, z nichž byla většina komunistů nebo jejich sympatizantů. Pražští Židé byli dobře organizováni a otevřeně sympatizovali s bolševickým Ruskem. Komunistická strana Československa (v čele s Klementem Gottwaldem, Rudolfem Slánským, Josefem Guttmannem a jinými, většinou Židy) byla členem komunistické internacionály (Kominterny) a byla připravena spustit v Československu komunistickou revoluci při první příležitosti. Po německé anexi Sudet v září 1938 se Československo rozpadlo podle etnických hranic a velké části území s množstvím obyvatelstva se připojilo k okolním zemím. Zbytek bývalého Československa - Čechy a Morava - s hlavním městem Prahou, se stal zcela bezbranným a náchylným k převzetí moci komunisty. I proto, aby zabránil takové pohromě, Hitler udělal z Čech a Moravy německý protektorát. A tak ČSR - tato jepičí pidiříše upletená zednářem TGM z dezertérského lejna po zásluze zanikla dříve než s ní o či jeho nástupce dokázali zapráskat! - https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

   Vymazat
 3. Můj sen - zákon: "V.Havel, V.Klaus, V.Mečiar se zasloužili o zločinné rozbití společného státu Čechů a Slováků."

  OdpovědětVymazat
 4. Slováci, buďte rádi, že jste se čehůnů zbavili!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A ty jsi tatar?
   Pokud chceš rozeštvávat diskutující, tak táhni mezi lejnolahvárenské povaleče, tam je tvoje místo.

   Vymazat
  2. Jak píšete, opravdu kvalitní a pravdivý článek od p.profesorky.
   Jinak anonym 8.13
   Ano, Slováci se nás zbavili, ale je jich tady teď v České republice násobně víc, než před tím. Tak si to nějak nedovedu vysvětlit, proč jsou u těch strašných Čehůnů....
   Ve všech oblastech... prodavači,sestry,telemarketink,řidiči,farmaceuti...

   Vymazat
  3. 8:13 nerev bratček, nerob nam tuna ostudu! Ved sa nám teraz vedie lepši ako jemu, ako všem týmto závistným a zbabelým čeHúnom! Ked naši dedovia bojovali za Európu,tak ti jejich chujskí dedkovia dýchali kakao aby nemuseli budovat spoločnú budúcnost v ramci kulturných národov lebo rovno sypali piesok do heinkelovských motorov - zbabelci zákerný! Preto my sa im možeme iba smiat dnes a zazpievať si tu našú! - https://www.youtube.com/watch?v=FbKdjzqWIA0

   Vymazat
 5. Jedna z částí tohoto článku mi připadá jako kdyby se hovořilo o době po roce 89.Ctěte znovu a přemýšlejte:
  "Na základě Mnichovské dohody (30.9.1938) obsadila nacistická vojska naše pohraničí. Ztratili jsme jednu třetinu území s 1,250.000 obyvatel české a slovenské národnosti, 40% všeho průmyslu a většinu surovinových zdrojů, přervány byly dopravní spoje, zničen obranný systém. Ale horší než materiální ztráty byly ztráty morální, rozklad politického a ideového systému l.republiky. President E.Beneš pod nátlakem abdikoval, na jeho místo byl zvolen představitel nové státní ideje, E.Hácha. Veřejný prostor se naplnil hrubým štvaním, hanobením a tupením předchozího dvacetiletí, obou presidentů a jejich díla, budování samostatného státu, ideálů občanské demokracie, humanity, svobody a rovnosti. Zvedla se vlna nenávisti k všemu demokratickému a vlasteneckému, k národním tradicím, l. odboji, legionářům, socialistům, komunistům. Ideálem se stala přízeň mocného souseda, spokojenost s vlastní podřízeností, pýcha na příslušnost k velikému celku Velkoněmecké říše. Josef Čapek v listopadu 1938 napsal: „ Co jste štváči, traviči, spekulanti bez svědomí udělali z národa, z lidu Masarykova pohřbu, Všesokolského sletu, mobilizace. Ne ztracené území, ale toto je národní katastrofa“. "

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je velice dobrý postřeh a nutí k zamyšlení obvzláště teď krátce před volbami.

   Vymazat
  2. Popis sedí i na dobu povelvetovou - s oběma hradními Vašky.

   Tehdy se jezdilo pro noty so Berlína, dnes navíc i do Yad Vashem a do Bruselu. Jestliže bylo za Druhé republiky nemyslitelné aby president protektorátu nebyl germanofilní katolík, dnes musí být president přesvědčeným sionistou a nesmí kritizovat zločiny Katolické církve a tzv. "náboženských obcí"...

   Vymazat
 6. Svatý Václav jako symbol a idea Českého státu - ba národa - je symbolem podvolení našeho národa cizí moci. Toto podvolení je našimi "partnery" takto, na základě symbolů a politických gest vnímáno.
  Příklad: foto prezidenta Václava Havla, an přiklání s mazlivým úsměvem svoji hlavu k rameni prezidenta U.S.A. G.W. Bushe, je zásadním symbolem naší podřízenosti cizí autoritě.

  OdpovědětVymazat
 7. Hlavně sochu svatého Václava zhanobil kavárník a slouha západu david černý.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. On zase Jaroslav Róna zhanobil celý Český národ tzv. pomníkem Franze Kafky... kdy Kafkovým genosen slouží tupý Gój, který je blbý jako náš národ, takže NEMÁ ANI GOJISCHERKOPF (Gójská hlava je židovské označení blba), za kobylu.

   A ta zrůdnost stojí kousek od Staroměstského náměstí mezi kostelem Svatého ducha a Španělskou synagogou...

   Teď ještě chtějí Staroměstské náměstí zhanobit tzv. Mariánským sloupem... symbolem katolické pýchy a nenažranosti.

   On ten Rónův výtvor stojí na rozhraní 3 kultů židovského pánaboha. Chybí tam už jenom nějaká mešita za 4. kult...

   Vymazat
  2. 14:16
   14:31

   ==========================================
   Kde jste vyrostli, ubožáci?
   A kdo z vás vychoval taková hovada?

   Vy dva a vám podobní to jste, kdo svou blbostí děláte českému národu hanbu!
   Nezasloužíte si nic než pohrdání.
   Z takových přiblblíků si měl srandu už Jaroslav Hašek - spolu s Kafkou jeden z největších Pražanů 20. století.
   ==========================================

   Vymazat
  3. 17.52 - Kdo vychoval? Co třeba mých PĚT ŽIDOVSKÝCH UČITELEK, PŘEŽIVŠÍCH SHOA... voni pseudochasido...

   Vymazat
 8. Čechy nebyly zrovna malou zemí, připočítejte původní Slezsko, Lužici, za KIV Braniborsko, za POII snaha připojit trvale Rakousy, Korutansko...Mimochodem i ten Masaryk měl jednu z variant budoucí podoby státu včetně celého Slezska a Lužice, nakonec zvítězila minimalistická varianta. A svatý Václav? Vždy doprovázel české snahy o emancipaci i legionáři v Rusku ho měli na standardách, to až s Masarykem přišly výlučně husitské symboly. A u těch ruských legionářů, co byli vyznamenáni řádem sv. Jiří a s tím spojeným povýšením do šlechtického stavu, tak ten jim ovšem Masaryk smazal.

  OdpovědětVymazat
 9. 28. září. Symbol znovupřipojení k Říši. A těch Třicet volů, či kolik jich bylo, k tomu ty nějaké vozy Stříbra.
  Ty jsou už dávno překonané.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I ten Čestný štít protektorátu BuM s orlicí sv. Václava by měl být obnoven jako vyznamení třeba pro Mašíny, Havla, Brodyho, Hermana, Posselta,... Merkelovou,...

   Vymazat
  2. 14:36
   Moudré lidi se smyslem pro humor já můžu:-)
   Diky

   Vymazat
 10. Jen tu skromě dodám, že 28. říjen byl dnem znárodnění v roce 45 za prezidenta Beneše. Znárodněny byly doly hutě, ocelárny, banky a velké podniky. 17. listopad 89 lze tedy slavit jako den odnárodnění. Ten prvně jmenovaný den je mi bližší.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17. listopad, den odnárodnění, rozprivatizování, vyprovatizování, odcizení i zcizování, ... DEN INTRONIZOVÁNÍ GLOBALIZACE.

   Vymazat
  2. Pravičácká sebranka se k tomu nehlásí. Mladé hlupce oblbují, že se vše stalo až po únoru 48.
   Takové znárodňování všeho velkého, náchylného ke kartelům a ničení konkurence, se událo jak ve Francii, tak Británii.
   Pod falešnou propagandou a koupí vedení, většinou socialistických a socdem stran, to pravice opět převzala do svých pařátů.

   Vymazat
 11. To co se odehrává v tomto státě, to je druhá republika. Černá sotňa, milí krajané, 1%, to je elita: a my jsme lůza, kterou za chvíli pro svou zábavu a pro pobavení elit budou podřezávat musulmani.
  Morave

  OdpovědětVymazat
 12. Tak nevím, ale domnívám se, při úctě ke vzdělanosti paní profesorky i některých diskutantů, že císař Karel IV nebyl blouznivcem, který s velkou pompou korunoval svoji císařskou korunou lebku knížete Václava a to proto, že kníže byl „symbolem podvolení cizí moci“. A navíc: „Král pak daroval korunu, jíž sám byl korunován, svatému Václavu, aby byla v určených dnech v Pražském kostele vkládána na jeho hlavu a ustanovil, že všichni čeští králové, jeho nástupci, mají být korunováni touto korunou..“

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Karel IV. byl velký bigota a hříšník... měl špičkovou sbírku "svatých ostatků" a dalších model... a, věda o pověrčivosti věřících, tím, že vlastní korunu dedikoval sv. Václavovi, svaté mrtvole, zajistil ji něčím jako prokletím faraonské hrobky proti neoprávněnému užití. Svatokrádežník riskoval pomstu ve stylu "Mumie se vrací"

   Vymazat
 13. Pani dr. Kucerova, je dulezite zduraznit, ze stari Cesi dlouho pred tim, nez se usidlili na jejich dnesnim uzemi se pravidelne zucastnili olympijskych her v Recku.

  V Disciline rektalniho alpinismu byli neporaziteni a
  v modernich dejinach, stary knize Metternich casto rikaval, ze co Cech to prdolizek, nebo zly pan.

  Podivejte se pani dr. na toho vola cenzora ! Ten je horsi nez cenzor z Volkischer Boebachter !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 27.září 2017 17:40

   =============================================
   Vlezdoprdelka jsi v první řadě ty, ty hlupáku, když Čechy měříš výrokem takové svině, jako byl Metternich.

   (Co o něm soudil Talleyrand, o tom nemáš jistě ani ponětí.)
   =============================================

   Vymazat
  2. A ty jsi odkundapak, ubohý cechobijče !?

   Vymazat
  3. Inzerat . Koupim dostatecny pocet prasat v jakemkoliv mnozstvi. Znacka. Obrana proti fanatikum a nepratelum vseho praseciho.

   Vymazat
  4. 18:21 Ááááá - typický čecháček - tedy odulá vepřová hlava, věčně nasraný, furt něco kritizuje a ještě volí komunisty. Nadšení, že jste tak špatní, vám ještě pozvedla americká společnosti Gallup. Podle jejího výzkumu, kterého se zúčastnily tisíce lidí po celém světě, byli Češi označeni za druhý nejvíce negativní národ na světě. Ale neraduj se předčasně. Na prvním místě totiž skončilo lůzokratické azbucké Řecko – a tak je to jako v tom vtipu: ty jseš tak blbej, že bys i v soutěži o největšího blbce skončil jako druhej. Podle článku na www.expats.cz jsou Češi neustále negativně naladěni a nadávají, hlavně sami na sebe. Čechy totiž mají ze všech národů světa nejméně rádi Češi sami. Skoro polovina z nás podle průzkumu agentury STEM nevěří svým spoluobčanům a 70% mladých lidí by raději žilo v cizině než ve své vlasti. Nedivíme se tomu: ono je mnohem těžší něco budovat, než bořit. A nejlepší je prostě srabsky zdrhnout, než si uklidit vlastní svinčík v hlavě i v bytě. Češi šetří, jsou nevkusně oblečení a české ženy jsou nejvíce dávavé – což není velká pochvala. Jsme líní, závistiví a rovnostářští Tvrdí to třeba Angličané, kteří mají zkušenosti s českými au-pair. Například uživatel Aaron na serveru yahoo popisuje vřelou povahu a ochotu českých dívek při osobním kontaktu... a zároveň pak pomluvy, lenost a vypočítavost, jen co se k nim otočí zády. Poznáváš se rudej šmejde? Už není co znárodňovat, arizovat, ani rozkulačovat, privatizovat, vyvlastňovat, tunelovat či jinak uloupit. Budou jenom „rýt držkou v zemi“, leniví a stádovití lumpenproletáři, neschopní si ani společný kibuc založit.

   Vymazat
  5. 12:41

   Tak jsi sem po x-té uplacíroval svoji tapetu v mylné představě, že někoho nasereš. To funguje jen na hlupáky na stejné mentální úrovni, na které jsi sám. Ta tvoje hýčkaná iluze, že lidi jsou blbci je ale jenom znakem tvé vlastní myšlenkové impotence. Nic víc a nic míň.

   Vymazat
  6. 13:09 Frštééén čechyš? Mužeš to přeložit, rudochu? Neumím židobolševicky ...

   Vymazat
  7. Víš, židobolšáne, ono to je docela prostý - Jevrej david se domnívá že se stane rudým komisařem jako jeho příbuzní v Rusku před 100 lety! A že to on a jemu podobná svoloč by rozhodovala od koho se má země "očistit"! Tak to je. Jenže my se vám tu postavíme jináč! My jsme poučený, víš, grázle? Kdyby jeho Výsost Imperátor jednal s vámi tak jak zasloužíte a jak jednali už pozdě bohužel jeho generálové a atamani za občanské války, tak žádná nebyla, to si piš! U každýho druhýho gaunera rudýho nosatýho - ať to byl Parvus, Zederblum, Bronstein nebo Džugašvili čteš v životopise "utekl z vyhnanství"! Pak se většina objevila někde na západě jako "exulanti"! Kdyby je carská ochranka vhodila zaživa do pecí hned po prvním zatčení, bylo by po problému! No a proto víme jak s váma naložit, xindlové ...

   Vymazat
  8. ... pokuds teda uplácal tu tapetu, jak výše uvádíš, jevrejče!:))

   Vymazat
 14. 28. září má ještě jeden význam pro utváření české státnosti, který bývá cudně opomíjen, ačkoliv jde o definitivní završení sjednocení české kotliny pod vládou jediné dynastie. Toho dne roku 995 přemyslovské vojsko přepadlo hradiště v Libici a vyvraždili většinu Slavníkovců, čímž zlomili jejich moc a pozici; tato dynastie vládla do té doby východečeským Charvátům (a byla uznávána i jihočeskými Doudleby). Čechové byli původně pouze kmen takříkajíc středočeský...
  CROIX

  OdpovědětVymazat
 15. Prosim vas,neprete se tady o Vaclava,ja se dobre pamatuju jak bylo...sly jsme spolu ze senku (malinko jsme tam pochlastali,ale jenom malinko!) A ja mu rikam,musis do toho kostela,vzdyt ses vozralej, a ne abys teda dejchal na farare,pozna to z tebe......no vidite a voni ho tam mezi futrama pichly az celej zmodral a byl hned hotovej.Kdyby v tom senku se mnou jen o neco dele pochlastaval,tak se to nemuselo stat a mely jsme ted hovno co slavit.

  OdpovědětVymazat
 16. 18:20 - Telleyranda mame v rodine. Ja a bratranec Sobotka.
  O to se postarali Napoleonovi vojaci u Slavkova. On sedi ve Strachovce a me ignoruje ! Jeho pra-pra-pra babicka podlehla rytmistrovi a moje podkonimu !
  Ja jsem na davkach a on je vasnosta.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 21:17

   No to Vám gratuluju! Pořád lepší než být prapotomkem toho nafintěnýho gigola.
   A chudoba, jak víme, cti netratí.

   Vymazat
 17. Na stejné téma z jiné perspektivy (text z roku 2007):
  http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Symbolika-dvacateho-osmeho-zari-170928.htm

  OdpovědětVymazat
 18. Doporučuji také článek Stanislavy Kučerové "O české národní identitě, je-li jaká …" z roku 2014 (a knihu ERAZIM-a KOHÁK-a "Domov a dálava", o které je tam řeč):

  http://www.obrys-kmen.cz/archivok/?rok=2014&cis=03&tisk=01

  OdpovědětVymazat
 19. miliardovy komunistycki trhy stali soudruhum kapitalistum za rozbyti jejich statu na obyčejne otrocke kolonie i proto řikaji amici činskym soudruhum naši drazi přatele aby mohli strčit jen prstiček jak ty bezinki

  OdpovědětVymazat
 20. Je sice ponekud pozde odpovidat, ale...

  Zacatek: "neomluvitelný zločin" je narek kolonialisty nad ztracenou kolonii. Slovaci maji pravo na sve sebeurceni a svou autonomii. Slovaci nejsou Cesi. Byli jsme jako jeden z nejlepsich prikladu mirumilovneho rozdeleni nesourode unie, jeste za sto let nas budou davat jako vzor... Narod ma pravo na svuj Stat, a narod "cechoslovaku" byl historicky nonsense, politicky konstrukt zacatku dvacateho stoleti, ucelova Lež. Nase narody jsou nejlepe definovane na etnickem a lingvistickem zakladu, a toto prospelo k ocisteni a lepsimu uvedomeni, kdo je a kdo neni "Čech".

  Knize Vaclav - prispel kristianizaci Cech. Nejen za sveho zivota, ale i dlouho po sve smrti, podobne jako Jan Hus zije dodnes a jejich virtualni posmrtny zivot ma delku mnoha staleti a objem milionu nositelu.
  Nebyla by ta "osvicena" doba 20. stoleti, kdyby k ni nevedla dlouha cesta krestanstvim, od krutych barbaru "antiky"... Nelze skrtnout husitstvi a Husa, reformaci a Komenskeho a tvarit se, ze to byly jen bludy "teokratickeho" stredoveku.

  A ovsem az zas tolik "osvicene" to 20. stoleti take nebylo, a to nemluve dnes, kdy se zase norime do totality Byrokracie (misto Demokracie) nejakeho Svazu (anglicky Union)...

  OdpovědětVymazat
 21. Pozdni odpoved na pozdni reakci 3/10 15:35 pro nezasvecene...

  Reakce neni nutna neb vase pohnutky a identita, jsou krasne popsane v clanku zde:
  http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Symbolika-dvacateho-osmeho-zari-170928.htm

  OdpovědětVymazat