Reklama

čtvrtek 7. září 2017

Epizoda 13. Proč Londýn dal Hitlerovi Vídeň a Prahu, část 3. Den po Mnichovské dohodě listina: „symbolické přání“ obou zemí „nikdy spolu neválčit“.

Nikolaj Starikov
7.9. 2017   Zvědavec
1. část,2. část
Španělská občanská válka byla oficiálně ukončena 1. dubna 1939. Ale v té době neměla Evropa co do činění jen s pouhým lokálním konfliktem, ale s válkou, která pohltila celý kontinent. Byl čas vypustit Hitlera, aby mohl udělat to, co od něj Britové požadovali – zaútočit na SSSR.
 Takže Velká Británie rychle „skoncovala“ s Republikány, aby válku ve Španělsku ukončila co nejrychleji. 27. února 1939 Británie a Francie formálně uznaly vládu vedenou Francisco Frankem a stejně formálně přerušily vztahy s republikánskou vládou. Američané je následovali. Brzy křižník královského námořnictva HMS Devonshire přímo pomáhal španělským vzbouřencům při jejich obsazování ostrova Menorca. Britská loď nejen přepravovala Frankovo emisary na pobřeží, ale pod hrozbou ostřelování nutila velitele námořní základny na ostrově předat svoji funkci důstojníkovi loajálnímu Frankovi (1).

V té době Adolf Hitler zabíral další region, který ležel mezi ním a hranicemi Sovětského svazu. Bylo jím Československo. Nutno říct, že tvůrci smluv z Versailles a St. Germain poskytli Führerovi základ pro jeho zlost vůči této zemi. Kvůli těmto dohodám se 3,4 milionů bývalých rakouských Němců ocitlo v novém státu Československo, kde tvořili 22% populace, v zemi sflikované z fragmentů staré Rakousko-Uherské říše.

Kliknutím zvětšíte


Československo bylo jednou z nejúspěšnějších zemí, které se vynořily z území, které bylo vystaveno jatkám první světové války. Nový stát Čechů a Slováků se ukázal být jedinou zemí ve střední a jihovýchodní Evropě, která vyvážela kapitál ve velkém měřítku. Všechny oblasti československé ekonomiky zažily růst, ale některé sektory byly obzvláště působivé. Nejvyspělejšími odvětvími v této zemi byla ta, která byla zapojena do výroby zbraní a obuvi. Například v r. 1928 bylo Československo vedoucí silou na světě u vývozu bot, obuvi a sandálů. Nicméně tato ekonomická radostná jízda se ukázala mít krátkého trvání – mladý československý stát trval pouze 20 let (od r. 1918 do r. 1938), kdy se jeho spojenci Londýn a Paříž rozhodli předat zemi Hitlerovi. Třetí říše potřebovala popostrčit k hranicím SSSR a čeští pracující byli potřeba, aby německou armádu obuli a vybavili.

Na jaře 1938 německý tisk, omámen mnohými Hitlerovými nekrvavými vítězstvími, vedl aktivní kampaň a vyzýval k vyhovění požadavkům etnických Němců žijících v československých Sudetech. Německá komunita v zemi se také stala aktivnější. Sudetoněmecká strana, vedená Konradem Henleinem, prosazovala myšlenku „navrácení všech Němců jediné Říši“. Anschluss Rakouska poskytl vynikající záminku pro předložení záležitosti porušování práv německé menšiny v Československu. Nakonec rakouští Němci byli nyní součástí této „sjednocené rodiny“ – takže nezasloužili si jejich „sudetští bratři“ totéž? Henleinova strana požadovala „územní autonomii“ Sudet.

Československá vláda nebyla v žádném případě připravena Němcům ustoupit. Neměla k tomu důvod. Československá armáda, jedna z nejsilnějších v Evropě, byla připravena chránit svoji zemi proti jakémukoliv agresorovi, a Čechoslováci měli stejně tolik odhodlání, jako síly. Proti 39 německým divizím tvořeným 1,8 milionem vojáků mohli Češi postavit 36 divizí s 1,6 milionem vojáků, a proti Hitlerovým 2,400 letadlům a 720 tankům se mohlo Československo spolehnout na svých 1,500 letadel a 400 tanků. Nesmíme zapomínat ani na fakt, že československá armáda byla v obranné pozici, zatímco Němci by byli nuceni být v ofenzivě.

Jejich spojenecká smlouva s Francií také dávala vůdcům Československa základ pro optimismus. Češi byli logicky přesvědčeni, že tak mocný a užitečný spojenec, jako Paříž, Berlínu prostě neustoupí. Při pohledu na mapu je jasné, že kdyby nic jiného, tak geografická pozice Československa měla donutit Francouze aktivně mu přijít na pomoc – pokud by se Francie ocitla v ozbrojeném konfliktu s Německem, mohli Češi napadnout Němce zezadu. Navíc zbrojovky Škoda v českých zemích vyráběly ročně tolik zbraní, jako celý britský zbrojní průmysl. Kdo při smyslech by chtěl dát Hitlerovi takový poklad?

Nicméně události kolem Československa začaly nabírat velmi „podivný“ směr. Místo aktivního odporu vůči Hitlerovým požadavkům se začalo malicherně intrikovat. Výsledkem byla nechvalně známí Mnichovská dohoda ze září 1938, která dala Hitlerovi vše, co chtěl. Možná byl Západ opět vyděšen německou vojenskou silou? „Německé armády nebyly schopné porazit Francouze v r. 1938 nebo 1939,“ píše Winston Churchill (2). Jinými slovy, Hitler nemohl porazit Čechy, Francouze a Brity najednou – to bylo dosti zjevné. Proč pak vůdci „demokratických zemí“ nejednali rozhodněji? Protože neměli zájem na vítězství nad Německem, stáhli ocas. Nikdo by nezabil útočného psa, vydrezírovaného pro boj na smrt, před bitvou.

První konference o osudu Československa se konala v Londýně 28. až 30. dubna 1938. K rozčarování Čechů francouzští státníci náhle podpořili požadavek anglických diplomatů, že střetu s Německem je třeba se vyhnout za každou cenu. 15. května 1938 byl telegram z Londýna zveřejněn v New York Herald Tribune, který naplno uváděl, že protože ani Francie, ani Sovětský svaz nejsou připraveny jít do války kvůli Československu, Británie má ještě méně důvodů povstat do zbraně a bránit tuto slovanskou republiku. A tak Československo mělo střízlivě vyhodnotit svoji situaci a uznat, že jeho jedinou možností je mírové vyřešení otázky sudetských Němců (3).
Konrád Henlein, vůdce Sudetoněmecké strany

Přirozeně, že po takovýchto výrocích se Hitlerovy požadavky staly ještě více nekompromisními. A článek uveřejněný v amerických novinách se „překvapivě“ shodoval s jednou velmi výmluvnou událostí. Dva dny předtím, než šly New York Herald Tribune do tisku, Konrad Henlein, šéf Sudetoněmecké strany, dorazil do Londýna. Samotný tento fakt takové návštěvy vede ke spekulacím. Henlein měl několik setkání s členy britského parlamentu a opozice. Poté se jeho požadavky (a proto i periodicky se opakující téma jeho projevů) změnily z autonomie na rozpuštění Československa.

Nejen německé, ale také britské tajné služby velmi aktivně spolupracovaly s vůdcem sudetských Němců. Nebylo to žádným tajemstvím v Německu, ale nebyl podniknut žádný krok k zablokování tohoto kontaktu. To proto, že v té době jak Němci, tak Britové hráli za stejný tým, který připravoval předání Československa Hitlerovi. „Britská tajná služba byla celkem dobře informována… jeden z jejích agentů, plukovník Christie, který již s Henleinem několikrát rokoval, se s ním setkal opět na počátku srpna 1938, v Curychu,“ stojí v pamětech šéfa německé zahraniční rozvědky (4).

18. července 1938 Hitlerův pobočník, kapitán Wiedemann, přivezl osobní zprávu od Hitlera britskému premiérovi Nevillu Chamberleinovi do Londýna. Hitlerovy návrhy byly považovány za přijatelné. 22. července 1938 Anglie požadovala, aby Československo podniklo rozhodná opatření k „uklidnění Evropy“. Češi odpověděli, že souhlasí s poskytnutím autonomie sudetským Němcům. Nicméně Henlein okamžitě, 29. července 1938, přišel s veřejným prohlášením: jakýkoliv Němec v zemi by měl podléhat „pouze německé vládě, německým zákonům a hlasu německé krve“.

Britští diplomaté následně pokračovali v tlaku na Čechy. 3. srpna lord Runciman, Chamberleinův emisar, dorazil do Prahy. Tento „nestranný zprostředkovatel“ měl ve skutečnosti přesvědčit Československo, aby předalo své Sudety Němcům. Češi se zasekli, odmítli uznat, že vše již bylo dávno rozhodnuto za ně. 7. září 1938 londýnské Times uveřejnily článek vyzývající Čechy, aby nevzdorovali, ale hráli hezky – aby se stali „homogenním státem“.

Československá situace byla ještě podivnější kvůli faktu, že mimo francouzsko-české dohody existovala také dohoda mezi Sovětským svazem a Československem. V případě útoku měl SSSR přijít na pomoc oběti agrese. Nicméně v textu této dohody byl jeden zajímavý detail: Moskva musela poskytnout pomoc Praze, jen pokud Paříž nabídla stejný typ pomoci. Na počátku září 1938 se francouzská vláda dotázala sovětské vlády na její postoj, pokud by bylo Československo obléháno. Odpověď Moskvy byla jednoduchá: bylo by nutné okamžitě svolat představitele SSSR, Británie a Francie, aby se vydala deklarace jménem těchto mocností, varující, že Československu by měla být nabídnuta vojenská pomoc v případě německého útoku. Co se týká Sovětského svazu, tato země byla připravena splnit své závazky plynoucí ze smlouvy (5).

Jakého typu reakci myslíte, že se sovětskému návrhu dostalo? Nemůžete odpovědět? Pak je zde další otázka: měli ti, kteří připravili Hitlera na invazi do SSSR nějakou potřebu se této agresi vyhnout? Tedy místo toho porazit Německo za použití společných sil Francie, Československa a Sovětského svazu? Potřebovali, aby Hitler ustoupil a aby byl jeho postup na sovětské hranice zastaven?

Západ měl jiný cíl, jak napsal Churchill: „Sovětská nabídka byla ve skutečnosti ignorována. Nepočítalo se s nimi proti Hitlerovi a bylo s nimi zacházeno lhostejně – až pohrdavě – což zanechalo ve Stalinově mysli stopy. Události se ubíraly směrem, jako by sovětské Rusko neexistovalo.“ (6)

Takže místo aby odrazili agresora a zaujali pevný postoj po boku Sovětského svazu, Britové „nakopali“ Čechy. Nejdříve bylo navrženo vládě Československa, aby smlouvy s Francií a SSSR anulovala. Pak společná anglo-francouzská nóta z 19. září žádala Prahu, aby okamžitě předala Sudety Německu. Československo vzdorovalo jen slabě. 20. září 1938 britský a francouzský velvyslanec dostali odpověď československé vlády. Její součástí byl požadavek na opětovné uvážení rozhodnutí a na předání záležitosti k arbitráži v souladu s německo-československou smlouvou z r. 1925.

Taková česká svéhlavost mohla vše zničit. Faktem je, že v případě vojenského konfliktu s Německem byla Francie povinna zasáhnout ve prospěch Čechů! A pokud by se to stalo, Sovětský svaz by přišel na pomoc nejen Praze, ale také Paříži! Systém aliancí by byl aktivován: francouzsko-sovětská Smlouva o vzájemné pomoci z 2. května 1935 a československo-sovětská Alianční smlouva podepsaná 16. května 1935.

A tak Londýn a Paříž začaly ztrácet trpělivost. Večer 20. září britský velvyslanec Basil Newton řekl české vládě, že by měla „přijmout návrh bez výhrad a bez dalšího zpoždění, jinak vláda jeho veličenstva nebude mít další zájem na osudu vaší země“. Francouzský velvyslanec Victor de Lacroix tomuto zlověstnému varování sekundoval. Ale diplomaté stále nebyli spokojeni. Ve dvě hodiny ráno (!) velvyslanci „přátelské“ Británie a Francie vzbudili československé prezidenta Edvarda Beneše v posteli. Byla to jejich pátá návštěva během 24 hodin. Noční hosté předložili Benešovi nótu, která byla ve skutečnosti opravdovým ultimátem. „Pokud (vláda Československa) nepřijme anglo-francouzský plán, celý svět bude považovat Československo za jediného viníka nevyhnutelné války.“

21. září 1938 bylo ultimátum „spojenců“ probíráno na setkání československé vlády. Jejich rozhodnutí nebylo těžké předvídat. Ministři souhlasili s tím, co bylo doslova sebevraždou jejich země (7).

29-30. září 1938 byla podepsána nechvalně známá Mnichovská dohoda v bavorském hlavním městě, legalizující převod Sudet Německu. Tato dohoda byla podepsána Hitlerem, Mussolinim, Chamberlainem a Edouardem Daladierem (8). Čeští zástupci nebyli dokonce ani na setkání svých „pánů“ pozváni – pouze čekali ve vedlejší místnosti, aby byli informováni o osudu své země, jakmile jednání skončí a dojde k podpisu. Mnichovská dohoda byla podepsána v takovém spěchu, že nebyl dokonce ani čas doplnit kalamář v místnosti, kde se vytvářela globální politika. Ale k čemu vlastně potřebovali inkoust? Vše bylo připraveno předem, takže podpis byl jen pouhou formalitou…
Sudetští Němci vítají Führera na konci r. 1938

1. října 1938 německé jednotky vstoupily do Československa. Nesetkaly se s žádným odporem. Později němečtí generálové prověřovali česká opevnění a souhlasně přikyvovali: jak skvělé, že moudrý Führer dokázal vyřešit tuto věc mírově. Protože samotné Sudety byly prošpikovány prvotřídními pevnůstkami. „K překvapení expertů zkušební bombardování ukázalo, že naše zbraně proti nim neobstály,“ (9) poznamenal Albert Speer diplomaticky ve svých pamětech. Jeho hodnocení odhaluje faktickou totální neschopnost německé armády úspěšně zdolat česká opevnění. To byl důvod, proč západní diplomaté, střízlivě hodnotící stále neokázalou schopnost Wehrmachtu, tak trvali na tom, aby Československo kapitulovalo bezpodmínečně!

Okamžitě po podpisu Mnichovské dohody začalo druhé dějství tohoto krutého představení. „Němci nebyli jedinými predátory, kteří se zakousli do mrtvoly Československa. Okamžitě po podepsání Mnichovské dohody polská vláda poslala české vládě ultimátum, požadující, aby okamžitě postoupila hraniční region Těšínsko! Ačkoliv Polsko se mělo brzy stát „nevinnou obětí“ agrese, tak jako skutečný mrchožrout radostně přispěchalo odkousnout si kus českého území…

Když viděl, jak se ostatní obratně dokázali napojit na tuto bonanzu volné zahraniční politiky, maďarský premiér Béla Imrédy pak protestoval, že zájmy maďarské menšiny v Československu byly „upozaděny“. A dostal, co chtěl – 2. listopadu 1938 přešlo do maďarských rukou 12,000 kilometrů čtverečních jižního Slovenska a malá část regionu známého jako Podkarpatská Rus, s asi jedním milionem obyvatel.
Ribbentrop, Chamberlain a Hitler během jednání v Mnichově, které zpečetilo osud Československa.

Takže kdo dal Hitlerovi Vídeň a Prahu?

Bylo to učiněno těmi, kteří navzdory svým neochvějným postojům „náhle“ umožnili, aby bylo Rakousko anektováno Říší.

Bylo to učiněno těmi, kteří, v rozporu s mezinárodním právem, dělali co mohli, aby zabránili pokusům legitimní španělské vlády porazit vzbouřence a důrazně „si nevšímali“ německé a italské pomoci generálu Frankovi.

Bylo to učiněno těmi, kteří navzdory svým smluvním závazkům nepomohli Československu, a naopak udělali vše, aby zajistili jeho kapitulaci.
Poznámky

1) Je zajímavé poznamenat, že když 1. září 1939 začala světová válka, Franco požadoval půjčku na obnovu své země – ne od svých „přátel“ Mussoliniho a Hitlera – ale… od Velké Británie.

2) Churchill, Winston. Druhá světová válka, díl 1. Blížící se bouře. Str. 304

3) Jako by jednaly na pokyn, v květnu 1938 „svobodné“ a „nezávislé“ britské noviny uveřejnily sérii podobných článků. 6. května Daily Mail pomluvily Československo ve svém úvodníku jako „nechutný stát obývaný výlučně rasisty, jejichž nechutný přístup k německy mluvícím obyvatelům Sudet nemůže Británie již déle tolerovat!.

4) Schellenberg, Walter. Labyrint. Str. 34

5) Na vrcholu německo-české krize SSSR vyhlásil vojenskou pohotovost a přesunul 60 pěších a 16 jezdeckých divizí, 3 tankové sbory, 22 nezávislých tanků a 17 leteckých brigád k hranicím s Polskem, zemí, kterou Sovětský svaz potřeboval přejít, aby mohl přijít na pomoc Čechům. Navíc bylo povoláno 330,000 záložáků a desítky tisíc vojáků, kteří měli být propuštěni do civilu, byly ponechány ve službě. (Bullock, Alan. Hitler a Stalin: Paralelní životy. Str. 577)

6) Churchill, Winston. Druhá světová válka. Díl 1. Blížící se bouře. Str. 274-275.

7) Od té doby uběhlo více než sedmdesát let, ale nikdo se nepoučil. Opět vidíme v Evropě tytéž „nezávislé“, „suverénní“ státy ochotně vyhovovat jakýmkoliv vrtochům svých pánů. Radostně instalují americký radar a rakety na svém území, posílají vlastní vojáky do vzdáleného Iráku bez zdráhání a ochotně ničí dohody s ruským státem nebo se soukromými ruskými společnostmi, které jsou v jejich vlastním nejlepším zájmu. Jejich páni řeknou – a oni s velkým úsměvem strkají hlavu do oprátky, stejně jak to učinilo Československo v září 1938.

8) Zde je jeden málo známý fakt: den po podpisu Mnichovské dohody britský premiér, Neville Chamberlain, pozval Hitlera na soukromý rozhovor. A pak náhle vytáhl z kapsy list papíru: „My, německý Führer a kancléř a britský premiér jsme se dnes sešli ještě jednou a dohodli jsme se, že uznáváme, že otázka anglo-německých vztahů má pro obě země a pro Evropu prvořadý význam,“ stojí v dokumentu. A „dohoda podepsaná včera večer a anglo-německá námořní dohoda“ jsou považovány vůdci těchto dvou zemí za „symbolické přání“ obou zemí „nikdy spolu neválčit“. Historici obvykle na tento dokument zapomínají. 

Nicméně musela to být tato pokoutní dohoda, co zajistilo Hitlerovu agresi na východ, nikoliv Mnichovská dohoda, která se zabývala jen Československem! Chamberlainův návrat z Mnichova do Londýna je často líčen v historických dokumentárních filmech. Stojí u svého letadla, mává kusem papíru a hlasitě prohlašuje: „Mír pro naši dobu!“ a publikum si myslí, že britský premiér drží kopii Mnichovské dohody. Ale ve skutečnosti Neville Chamberlain svírá tuto dodatečnou britsko-německou deklaraci.

9) Speer, Albert. Uvnitř Třetí říše. Paměti. Str. 111 7)Episode 13. Why London presented Hitler with Vienna and Prague

 

24 komentářů :

 1. Koho zajimaji dejiny ...
  Prave na zminene str. 111 si Albert Speer stezuje na opevneni ceskych hranic.

  "The Czech border fortifications caused general astonishment"... (To pise on.)

  Hitler se na to jel podivat a byl prekvapen, ze to nejde znicit tim, co mel k dispozici.
  Take chvalil strategickou polohu ceskych bunkru...

  Takze je zde nadeje , ze dokazete postavit plot proti invazi barbaru z Afriky.

  Na stejne strane 111 pise , ze jel 10. listopadu do prace kolem znicenych zidovskych obchodu a shorele synagogy, a ze : "I accepted what had happened rather indifferently. " (Bylo mu to uplne jedno.)

  Ve stejny den mu Goebbes naznacoval, ze jeden z duvodu proc to (on Goebbels) zorganizoval, bylo donutit VAHAJICIHO Hitlera k vetsi cinnosti.

  Dale napsal, ze kdyz se diva zpet, "tak si stezi vybavuje nejake proti zidovske poznamky, ktere Hitler rekl"....T.zn., ADA BYL TAJNUSTKAR !
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 2. To jsou zajimave veci....

  Za cely zivot Hitlera bylo pouze 6 zen, ktere na neho silne zapusobily.
  Jedna z nich byla anglicka aristokratka z vysoke spolecnosti, a ta stoji za zminku z toho duvodu, ze mela rada Prahu. Jmenovala se UNITY MITFORD.
  Casto jezdila do Prahy do hotelu ESPLANADE (u nadrazi.)

  Protoze byla aktivni v propagaci NACISMU a podporovala Sudetacke proti-Ceske hnuti, tak ji cesti policajti deportovali.

  Dnes je to vse nejak naopak ! Nekteri Cesi jezdi k Sudetakum na zavody v rektalnim alpinismu.

  Oni jsou zamilovani do pamatky UNITY MITFORD. (Ona se zastrelila, ale ne kvuli deportaci.)

  Zbyva posledni otazka ! Trtkal Ada Unity ? ?
  DEFINITIVNE ANO ! Anglicanky jsou velmi nadane trtkandy. Vsechno si pamatuji.
  nick HONOLULU - z dejin Evropy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. https://www.youtube.com/watch?v=to1oPU5hd_Q

   Smazat
  2. Hanolulu - trolík pacholík - opět rozesírá diskuzi a odvádí od tématu. Proč ho tu redakce vůbec trpí?!

   Smazat
  3. 23:24 pric tu redakce trpi cechy zapecniky co nemaji co rict
   Zavidis emigrantum, to je cely, hurvinku, vlastne Spejble

   Smazat
 3. Poprvé: V mapě je chyba; Bratislava nebyla v zabraném území, nýbrž jen Petržalka, což byla v té době jen dědina na druhém břehu Dunaje, kde se pěstovala zelenina pro Bratislavu.
  Podruhé: Německo mělo silné letectvo, které by opakovaně zbombardovalo Prahu. Zároveň by tankové svazy zaútočily z bývalého Rakouska na jižní Moravu,kde nedaleko Vyškova, na Drahanské vrchovině, by německé vojska zajaly čs. generální štáb, pokud by se vůbec dostal na určené místo. Sudeťáci by v lepším případě nenastoupili do armády, horším případě by "milí krajané", řečeno slovy bratra Hermana, otočili zbrané proti českým vojákům. Česká strana by ztratila spojení s pevnostmi na severu.
  Myslím si, že třetí den od přepadnutí by byl dnem kapitulace čs. armády.
  Ať se o líbí anebo nelíbí, tak tom vidím. C´est tout. Morave

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty šulíne,četls to vůbec celý??!!
   Kdyby nás nezradili tehdejší i dnešní spojenci,VB a Fr.,takby žádná válka s hitlerovskou 3.říší nebyla a nebylo by samozřejmě Mnichovské dohody...Tady se nikdo o obraně po Mnichovu nebaví...

   Smazat
  2. https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=B62d29z25Qc

   Smazat
  3. 14:46 jaksi ten konspirátor Starikov opomenul,účast Ruska tj.Stalina,k vyzbrojení Německa.To zde psáno je zjednodušení toho,jak fungovala politika v 30 letech.Nikdo na Západě nechtěl válku a byl Mnichov.Na východě se také "nechtělo"válčit a byl pakt Ribbentrop-Molotovjak si rozdělit Evropu.Pan Starikov je ten Putinův expert,který informuje minulost"objektivně a obsáhle",ale tak jak se Kremlu právě hodí.Ona byla doba,kdy Putin coby předseda vlády RF označil pakt R+M za nemravný.Dnes coby prezident RF říká,co na tom bylo špatného Sovětský svaz nechtěl bojovat.Hm,chyba se vloudila?Kdepak v srpnu '39 nechtěl Stalin bojovat,ale v listopadu'39 už napadl Finsko bez vyhlášení války,žeby toto plukovník KGB nevěděl...Jo geopolitické imperiální zájmy a "přepisování historie" furt v RF jak za Sovětského svazu!Jinši to nebude a jak tenkrát,
   budou nejčko kremelšti "mirotvůrci"tvrdit za vše špatné ve světě může Západ.

   Smazat
  4. 22:36 - vážený, právě vy argumentujete jednostranně, zaujatě, ahistoricky. Vše má totiž své důvody a vy vytrháváte kousky historie bez souvislostí a bez kauzality.
   Např. "účast Stalina k vyzbrojení Německa" je sebeobranný akt, protože Hitler bojoval se státy, které se SSSR odmítly uzavřít smlouvu a neskrývaly svoji ochotu jít do války se SSSR co nejdřív. Anglie a Francie např. chtěly zlikvidovat leteckými nálety těžební pole ropy v Baku. Ostatně recipročně Hitler nechal vyzbrojovat SSSR (např. česká protektorátní Škodovka dodávala do SSSR BX linky - poloautomatické linky na výrobu dělostřelecké munice).

   "Napadení Finska" nebylo nic jiného než opatření na zabezpečení Leningradu před hrozícím pozemním útokem z Finska. Před útokem, který byl pravda jednostrannou agresí, bylo Finsku nabídnuto za odstoupené území více jak dvojnásobek území na jiném místě hranic. Finsko tak mohlo zvětšit zvojoe území. Jednání nikam nevedla, postoj Finska byl nepřátelský a jeho koketování s nacistickým Německem velké. V roce 1939 Stalin nechěl bojovat, protože SSSR nebyl na válku s Německem připraven. Na válku s malým Finskem připraven byl, i když se ukázalo v první fázi finského tažení, že Rudá armáda měla mnoho katastrofálních slabin.

   Takže vaše vývody jsou hloupé, propagandistické a kecy o kremelských "mírotvůrcích" jste si mohl nechat od cesty. Dnešní trend je štvát proti Rusku, blbnout lidi a dopředu odůvodňovat útočnou genocidní válku proti Ruské federaci. Uvědomte si, že tato Aliancí NATO chystaná válka není v našem národním zájmu a že každý, kdo štve a provozuje protiruskou propagandu je v podstatě vlastizrádce, který našemu národu přeje to nejhorší - vyhlazení v jaderném konfliktu! Vlastizrádce sloužící cizím imperiálním zájmům!

   Smazat
  5. ČSR by v roce 1938 ve válce s Německem zvítězila.
   To je fakt, dlouhodobě vyplývající z tvrdých dat o stavu obou armád, geografické poloze země, nasranosti našich vojáků, a dalších aspektů.
   Vše zavinili "demokratičtí" politruci, v čele s Benešem. Věděl to i "mladý" Masaryk, který si později do Beneše píchl, když prohlásil, že jeho otec by zavelel "sedlat koně".
   Beneš byl vždy jen zbabělý intrikán, což mnohokrát potvrdil svým chováním, po Václavu Letiště Veškrnovi, nejhorší prezident v historii země.
   Věděl to už dávno před tím Štefánik a lidi kolem něj, kteří mu během 1.sv války tvrdě vyčetli jeho charakter, z čehož vznikla legenda, že ho Beneš nechal zavraždit.
   V článku není uvedeno, že německé letectvo mělo sice početní převahu, ovšem nemělo do letadel výzbroj, což pravděpodobně nevzdělaní mudrlanti, neustále opakující mantru o zbombardování naší země, vůbec netuší. Rovněž značnou část letectva muselo Německo neustále vázat na západní francouzské hranici. Dále nemělo nejen prostředky k překonání našich zátarasů, ale ani kvalitní těžké pozemní jednotky. Oněch 720 tanků byly v drtivé většině lehké PZ I(neměl kanon), Pz II(kanon 20mm). Naše Lt 35 a tehdy malé množství Lt 38 je převyšovaly o třídu. Ale nemusely by být ani použity, německá pozemní armáda nebyla schopna vtrhnout do země, naše země není Polsko ani SSSR ani západní Evropa, kde dají rozvinout tankové svazy rychlými útoky. V hraničním pásmu by Němci utrpěli v léčkách tak těžkou porážku, že by se Hitlerův režim zhroutil. Němečtí generálové to věděli, počítali se 70% ztrátami při první útoku, to je prohra, proto byli připraveni Hitlera v případě rozkazu k útoku svrhnout. Viz. von Rundstedt.
   Ještě v září 39 v Polsku, tedy už s mnohem lepší, vyzbrojenější a početně silnější armádou, se většina Wehrmachtu musela spoléhat na koňskou sílu.
   Pro "bombardovací" mudrlanty-válku nevyhrávají letadla ani dnes, ne tak před 80.lety. Západní Evropu dobyly německé tanky a k Moskvě a Stalingradu se dostaly rovněž tanky. Ovšem ty nemohl proti ČSR Hitler použít, jednak ještě pořádné neměl, a ty co měl, byly v tak malém množství a tak špatně vyzbrojené(PzIII./37mm/, PzIV./krátký kanon 75mm/), že by o ně přišel hned v první chvíli.
   Celá šaškárna kolem Mnichova je jen umělá snaha omluvit selhání tehdejší české politrucké scény, což se po válce hodilo především komunistům, čemuž se nelze ani divit.
   Ano, orientace na západ byl vždycky krok špatným směrem, tehdy jako dnes.
   Mnichov je důkaz zrady největší, ale v tu chvíli jsme měli ukázat světu, že se nebojíme a rozbít Němcům držky. MĚLI JSME NA TO!
   Nemusela z toho pak být 2. sv. válka.
   Jsme střední Evropa a měli bychom se snažit spojovat s Poláky, Maďary, Slováky a Rakouskem.
   Nikdy se nepaktovat se západem a vůbec ne s Němci, kteří částečně do středu Evropy patří. Nepatříme na západ zeměpisně ani historicky. Vždycky nás prodají, a všechny kolem nás taky.
   Pamatujte na to!

   Smazat
  6. 22:38 tolik hlouposti se skutečně do několika řádků nevejde. Válečný konflikt není jen o počtu divizí, tanků, letadel, ale i o zázemí, zálohách, schopnosti uživit a dozbrojovat armádu ... uhájit vnitřní teritorium, zajistit jeho politický klid i ekonomický chod. Pak porovnejte techniku, tanky, letadla, porovnejte zázemí rozlohou, dopravními možnostmi se 70ti miliony režim podporujících obyvatel Německa s v podstatě obklíčenou ČSR s ani ne patnácti miliony obyvatel, víc jak dvěma miliony nepřátelsky naladěných Němců, ostatními menšinami i nejistým Slovenskem. Pomlouvejte naprosto hloupě a sprostě prezidenta Dr. Edvarda Beneše, který byl schopen s neuvěřitelnou politickou prozíravostí provést národ světovým konfliktem a sehrát rozhodující roli při obnově republiky. Dokonce viděl tak daleko, že varoval před vývojem, který vidíme dnes. Omluv se, hlupáku!

   Smazat
  7. 23:10..a kecy ó kremelských "mirotvůrcich" jste si mohl nechat od cesty,pišete.No pravdou je,že ti co mají plnou hubu boje že mír,dělají vždy opak.Tehdá pro národní socialisty v Německu a bolševiky v Sovětském svazu byly,jak Versaillská smlouva a podobné mírové smlouvy jen cárem papíru.To by jste měl vědět a také,že posledni koloniální zem tj.RF dodnes"žongluje"s mezinárodním právem tak,jak se jim to hodí.Tenkrát v zájmu sebeobrany a pozemním napadenim to bylo Finsko a Besabie nyní Gruzie a Ukrajina.Ono pochopit ruskou mentalit neni tak veliký problém,když geopoliticky RF sní Leninův sen-od Vladivostoku po kanál La Mancha a Lisabon.

   Smazat
  8. Pro 8.44 : Nepište nesmysly a seznamte se s historií !

   Smazat
 4. 14.34...dobrá technická vložka...urážky nejsou vhodné...

  OdpovědětSmazat
 5. poučné čtení pro mladé a blbé, co jsou západ. jenže kdo z těch blbů by na ten "proruský web chodil", že

  OdpovědětSmazat
 6. 22:36....a tohle je současnej výklad dějin podle pornoJandy....

  OdpovědětSmazat
 7. Tak to je Rusko nám chtělo pomoc a s Rudou armádou by jme hitlera nakopaly do zadku. Ale komunismus je pro kapitalisty horší než nacismus. Tak celou zem obětovali.

  OdpovědětSmazat
 8. Generátorem fašizmu byla je a bude katolická církev.
  Kdyby papež nedal Hitlerovi politickou moc a finanční prostředky, nikdy by Hitler nebil Hitlerem*
  L. H. Lehmann

  Vatikánská politika za druhé světové války

  Přeložil K. V. Vít

  Tiskové a nakladatelské družstvo "Blahoslav" v Praze, 1947

  Obsah:
  Autor
  Úvod
  Tendence před I. světovou válkou
  Tendence po I. světové válce
  Římskokatolická církev a II. světová válka:
  Habeš
  Španělsko
  Itálie
  Německo
  Československo
  Rakousko
  Francie
  Japonsko
  Spojené státy
  Vatikán si myje ruce
  Závěry
  Poznámky ....vice na netu*

  OdpovědětSmazat
 9. Vznik Československa po rozpadu R-U jako poražené mocnosti ve Velké válce byla úlitba od vítězné Francie a V. Británie,ale i od USA.Oběma vítězným evropským mocnostem bylo jasné,že Německo povstane z popele porážky jako bájný pták Fénix. Trvalo to 15 let co se dostal A.Hitler k moci.Prezident Masaryk poslouchal jeho projevy v zámku v Lánech,byl již stár a nemocen a tušil,že se schyluje k dramatu.Trval na nástupnictví E.Beneše po jeho abdikaci.Prez.Beneš jako zkušený diplomat věděl, že Československo a jeho vznik je úlitba na období ,kdy se Německo začne posilovat,neodhadl to E.Beneš ,ani celá vojenskopolitická elita Československa,že to bude tak rychlé a zdrcující.Francii a V.Britanii se nechtělo jít do války s Německem zaplatily velmi krvavou daň za vítězství a demograficky na tom byla Francie hodně zle.Proto se odehrál rakouský Anschluss bez Československého protestu a byl to ústup od Masarykových instrukcí,kde mělo Československo zabránit připojení Rakouska k Německu. Tuto kapitolu okolo Anschlussu Rakouska čeští historici zamlčují a vyhýbají se mu jako předstupni posílení hitlerovského Německa k vynucení Mnichovské dohody na V. Británii a Francii proti Československu. Opět dochází k demagogickému zamlčování faktů o Anschlussu Rakouska a zdůrazńují se to co se označuje jako zrada mocností na Československu.Když Československo nezabránilo Anschlusu Rakouska před kterým varoval prez.Masaryk.Historie je neúprosná a jakékolv kličkování se nevyplácí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:05 jak asi měla ČSR zabránit ánšlusu Rakouska, když byl chystán systematicky (vražda kancléře Dollfuse ...) regionální mocností, vědomě ignorován garanty Versailleského systému? ČSR nezávislost tehdejšího Rakouska podporovala rozsáhlými finančními půjčkami ekonomicky, částečně i výzbrojí přes tehdy extrémní vlastní potřebu. Obdobně ke státům tehdejší "Malé dohody". To snad jsou elementární znalosti o té době!

   Smazat
 10. VSIMNETE SI tohoto prispevku - 23:24 !

  Slusne jsem reagoval na knihu o ktere je zminka v clanku a na jeji stranku 111 - mate to na konci clanku.
  Kniha se jmenuje.
  INSIDE THE THIRD REICH
  Memoirs
  by ALBERT SPEER

  A okamzite jsem byl napaden dehonestovan ! Coz by nevadilo, kdybych mohl ja dehonestovat jeho.

  Uvedomte si, ze jsem tu knihu nenapsal ja , ale Albert Speer.
  Nick HONOLULU

  (Mezi vami je tolik podradnych kousavych svini, ze je pozitek se s vami hadat.)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co kdyz?? Jsi ta podradna kousava svine Ty?
   Ty sva moudra tady blinkas jenom proto abys nasiral lidi a mohl se hadat?
   Kdybys sem prestal chodit tak si na tebe uz zitra nikdo ani nevzpomene.

   Smazat
 11. No, většinou má Honolulu k tématům co říci, na rozdíl od tvého příspěvku! Q.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.