Reklama

.

.

středa 20. září 2017

Proč lidé vzhlíží k Rusku aneb O levicově-konzervativních tendencích

Geo

Nemalý zájem čtenářů vzbudil v Rusku rozhovor s Michailem Chazinem, nadepsaný titulkem „O levicově-konzervativních tendencích“. Ruský ekonom v něm popisuje pohyby, k nimž ve světě dochází od zatím poslední krize v 2008. Vysvětluje postavení a úlohu Ruska v těchto tendencích, hovoří o šanci Ruské federace nebývalým způsobem posílit její pozice ve světě a také o tom, proč v řadě zemí rostou sympatie právě k Rusku. Chazin vychází z teorie, že politická škála je „dvourozměrná“. To znamená, že zde není jen jeden směr, ale dva, říká. Obrazně řečeno sever-jih (nahoře-dole) a západ-východ (nalevo-napravo).


Nalevo a napravo, to jest levicové a pravicové směřování.

Při levicovém směřování, uvádí Chazin, má stát podporovat člověka a prostředky k tomu získávat u bohatých nebo ze zdrojů státu. Jinými slovy levá část politického spektra, to je přerozdělení bohatství nebo ještě jinak – ohraničení práva soukromého vlastnictví.

Pravá část, to je naopak absolutizace práva soukromého vlastnictví a minimalizace práva státu a společnosti na ohraničení osobního bohatství individuí. Tedy minimalizace omezení práva disponovat soukromým vlastnictvím a tak dál a tak dál, pokračuje ruský analytik.

A pak je tady druhá škála, sever jih, to je škála konzervatismus-liberalismus. A ta je trošku odlišná. Liberalismus, to je svoboda osobnosti od společnosti. Občan má právo dělat vše, co chce, proto klíčovým elementem liberalismu je slovo „svoboda“, které vyjadřuje, že každý člověk má právo sám si vybrat vlastní hodnotovou základnu.

Kdežto konzervatismus představuje zcela pevnou hodnotovou základnu. Celkově je pro nás svázána s abrahámovskými hodnotami. V tom smyslu je pro konzervativní systém hodnot klíčovým elementem rodina, která vštěpuje dítěti tradiční hodnoty.

Naproti tomu v liberalismu je rodina škodlivým prvkem, protože omezuje svobodu dítěte při výběru pohlaví, při výběru hodnotové základny a všeho ostatního. Jinými slovy pro liberální přístup je rodina překážkou.


Konec pravicově-liberálního modelu


Když se podíváme na model, který na Západě dominoval a který se v rámci koncepce šíření demokracie Západ pokoušel vnutit všemu ostatnímu světu, vidíme model pravicově-liberální. Jinými slovy jde o úplnou kombinaci svobod individua, a to jak majetkových, tak hodnotových.

Jestli vycházíme ze známé anekdoty o tom, že „demokracie je vláda demokratů“, pak liberalismus je vládou finančníků. Všeobecně byl tento model zformován v rámci posílení role finančního sektoru ve světové ekonomice.

Už jsem hovořil o tom, uvádí ekonom, že podíl finančního sektoru v rámci přerozdělení zisku – a jde o oficiální statistické údaje z USA – činil před druhou světovou válkou 5 procent. V roce 1947, po přijetí brettonwoodského systému, to bylo 10 procent, před začátkem krize v 70. letech dosáhl už 25 procent a během krize v roce 2008 vyrostl na 70 procent.

Jinými slovy světová ekonomika je nástroj vytváření zisku pro finančníky. Je pochopitelné, že právě oni bránili a brání pravicově-liberální model.

Nicméně po krizi v roce 2008 začalo být jasné, že se tento model ocitl ve slepé uličce. Samozřejmě, jestliže finančníci kontrolují společenský a vědecký diskurs, veřejně se o tom prakticky nediskutuje. Nicméně celý proces dnes začíná být viditelný.

Objektivně: ekonomický model, který leží pod finančním kapitalismem, tím pravicově-liberálním, a který spočívá ve stimulování ekonomiky přes emisní podporu soukromé poptávky, končí.

Jak dlouho bude trvat agónie, to je otázka. Někdo se domnívá, že další krize může začít už tento podzim, někdo si myslí, že to bude za rok nebo za dva, nicméně spor už se vede jenom o čas, nikoliv o samotný fakt.

V každém případě krize už došla k tomu, že životní úroveň obyvatelstva a víra v budoucnost klesají. Ve výsledku dochází k proudění z pravicově-liberálního modelu na různé strany. A tady je to velmi zajímavé.


Ideologické kvadranty

Pokud si nakreslíme dvě osy, tak pravicově-liberální model je jeden z kvadrantů na této rovině. Vedle něj se nacházejí dva další kvadranty, s nimiž se stýká stranami. A pak ještě jeden kvadrant, po diagonále, ten vzdálenější.

Takže ty, které se nacházejí vedle, to jsou kvadrant pravicově-konzervativní a kvadrant levicově-liberální. Podívejme se na volby ve Spojených státech jako na nejzřetelnější projev současných tendencí (jestliže Evropskou unii v mnohém kontrolují USA a nastolují tam společenský diskurs).

Když se podíváme na USA, vidíme, že v Demokratické straně důležitou roli, a možná – nebýt machinací v primárkách – by právě on postoupil do finále, sehrál Sanders, který je levicový liberál. Ale volby vyhrál Trump, který je pravicový konzervativec.

Jinými slovy společenské zájmy začaly pronikat z pravicově-liberálního sektoru buď na jednu, nebo na druhou stranu. Na stranu posílení konzervatismu, nebo na stanu posílení levicových idejí. Teoreticky, pokud budou tyto tendence pokračovat, měly by se uzavřít na linii levicově-konzervativní. A tady je další velmi zajímavá věc. Podstata je v tom, že dnes ve světě prakticky neexistují levicově-konzervativní státy.

(Michail Chazin zde vynechává KLDR, která však kvůli pětašedesátiletému ohrožení americkou vojenskou přítomností v blízkosti demarkační linie a dlouhodobým drtivým ekonomickým sankcím po celou dobu své existence nedostala možnost plně rozvinout své specifické společenské a ekonomické zřízení a namísto toho je nucena z izolace a extrémními prostředky udržovat „paritu“ s jadernými Spojenými státy – pozn. překl.)

Teoreticky je možné za takovou zemi uznat Čínu. Ale čínský model s asijskými specifiky se natolik odlišuje od evropského, že jej nelze použít jako vzor. Nemluvě už o tom, že ekonomicky je Čína natolik těsně svázána s USA, že krize ve Spojených státech nevyhnutelně vyvolá krizi i v Číně.


Sovětský svaz jako jediný

Jediný evropský model, který byl levicově-konzervativní, existoval v Sovětském svazu. A také ve východoevropských lidově-demokratických zemích, tedy do roku 1989.

Věnujme teď pozornost tomu, že když se objevila komunistická idea, byla ideou čistě západoevropskou, uvádí dále analytik. Přišli s ní Campanella, More, rozvíjeli ji v rámci katolického náboženství, zatímco v pravoslaví takové ideje nebyly, nebyly ani v Byzanci, ani v Rusku se neprojevovaly, protože protiřečily pravoslaví. Nikoliv pravoslavným hodnotám (v „rudém“ projektu jsou taktéž abrahámovské hodnoty), ale náboženství jako systému.

Když se „rudý“ projekt nakonec začal projevovat v 19. století, byla to idea levicově-extrémistická. Předpokládala zničení starého modelu. Když Lenin přišel k moci, byl to pokus realizovat tuto ideu v čistě marxistické podobě. Skončil katastrofou. Ekonomickou i vojenskou, občanskou válkou. My válku vyhráli. A tehdy, postupně, nastal přechod od levicově-extrémistického modelu k levicově-konzervativnímu, který definitivně zformuloval Stalin.

Celkově je Rusko z hlediska hodnot velmi konzervativním státem a pokusy rozbít jeho hodnotovou základnu obvykle vedou ke katastrofě. Přitom čím silnější je role islámského faktoru na teritoriu Ruska, tím více je stát konzervativním. Protože islám je ještě více konzervativní než pravoslaví.

Sovětský svaz byl levicově-konzervativním státem. Po rozpadu SSSR další podobné levicově-konzervativní modely za Zemi neexistovaly. A tendence směřuje právě sem.


Pohyb kyvadla

Nevíme, zda tato tendence dosáhne svého logického završení. Ale jestliže chápeme, že kyvadlo se obvykle po rozkývání vydá na stranu protilehlou té, kde pohyb začalo – a pravicově-liberální tendence dosáhla velmi mezních podob – z tohoto důvodu se domnívám, že směrování na levicově-konzervativní stranu bude velmi silné, předpovídá Michail Chazin.

Tento pohyb může proběhnut dvěma způsoby. Může to být přes konzervatismus. V takovém případě se objeví extrémně silné státy, které se budou pokoušet skrze státní řízení zachránit kapitalismus. A to je fašismus. Takový krajní nacionalismus ve stylu Hitlera, to je praktický případ krajně pravicového konzervatismu.

Anebo tento pohyb nastane levým směrem. To jest zprvu přes posílení státu a poté, když bude silný stát, postupně začne zatlačovat liberální ideje. To je cesta SSSR. Ve skutečnosti byl Sovětský svaz v prvních letech velmi liberální (s čímž nynější političtí liberálové nesouhlasí). Ale postupně se tento liberalismus likvidoval, protože Marxova idea předpokládala odumírání státu – a odumírání státu, to je liberalismus. V praxi došlo k posílení státu a tento stát, jak nabýval na síle, zlikvidoval liberalismus a posílil konzervatismus.

Cesty tedy mohou být dvě, ale směr je levicový konzervatismus. A je pochopitelné proč: protože v podmínkách kritického propadu životní úrovně mizí střední třída – a právě ona je základem pro liberální reformy, nikoliv chudina, která nepotřebuje tolik různých představení, ale potřebuje především chleba a bydlení.

Tak jak tak, z liberalismu se vracíme ke konzervatismu, a zprava doleva. Lidé tento pohyb vnímají, protože pochopení toho, čím se odlišuje levý od pravého a liberál od konzervativce, nastává u kteréhokoliv člověka dostatečně rychle. Vidí, co se děje, a jasně chápou, že ideálem této tendence, tohoto pohybu, je Sovětský svaz – levicově-konzervativní konstrukce.


Kam kráčí současné Rusko

Ano, Sovětský svaz už není. Ale jeho následníkem je Rusko, a proto je zde vůči Rusku očekávání: „Vážení, to vy dnes můžete obnovit levicový konzervatismus“. Právě proto tak rostou sympatie k Rusku a zájem o něj. Protože právě Rusko i nadále vysílá tyto ideje, a to navzdory všemu, navzdory přání konkrétních činitelů a nehledě na to, že politiku Rusko provádí docela jinou, protože u vlády jsou pravicoví liberálové. Ty však osmdesát procent obyvatelstva nepodporuje.

Co se týče prezidenta Ruska, ten manévruje mezi všemi politickými silami. A veškerá jeho levicově-konzervativní zahrávání („květnové výnosy“, geopolitická prohlášení) jsou ve světě přijímána velmi pozitivně.

Putin pravidelně dává najevo levicově-konzervativní hodnoty. Vystupuje ve světě jako konzervativní politik. A jdou po něm – velmi tvrdě – liberální média a liberální politici. V tom smyslu je pochopení lidí na Západě jasné: měli bychom liberalismus opustit, přičemž liberálové jdou po Putinovi, což znamená, že je dobrý.

Ale vědomý pohyb, vědomé objasnění toho, že potřebujeme levicový konzervatismus, u Putina nenajdeme. Co se týče levicového hnutí, Putin cíleně levý směr v politickém spektru neupřednostňuje, on je v tomto ohledu velmi akurátní. Po celou dobu kritizuje západní ekonomický model, zatímco přitom podporuje představitele tohoto modelu ve vládě a v centrální bance.

Trump osobně Putina vnímal spíše jako pravicově-liberálního politika, tedy vidí, co se mu hodí. V reálu Putin přenáší prakticky všechny ideje plného politického spektra. Vzhledem k tomu, že přišel k moci v rámci liberálního diskursu, pokračuje v jeho podpoře uvnitř země. Ale vně zemi liberální diskurs prakticky opustil. A konzervativní diskurs navenek neustále podporuje. Ve výsledku jej politici vnímají jako pravicového konzervativce.

Lidé od Ruska, nikoliv od Putina, ale od Ruska vyžadují levicový konzervatismus.

Prognóza je následující: pokud Rusko chce prudce posílit své postavení ve světě, výrazně oslabit sankční režim a všechno ostatní s tím související a vytvořit svoji vlastní sféru vlivu, tedy učinit to, co bylo za SSSR a co v devadesátých a dvoutisících letech být nemohlo, pak by mělo světu jasně a zřetelně zprostředkovat levicově-konzervativní diskurs.


Co je třeba pro to učinit zevnitř? 
 
V Rusku formálně je strana, která má zastávat levicově-konzervativní diskusrs. Je to Komunistická strana Ruské federace (KPRF). V reálu však KPRF není politická strana, ale simulákrum. Ideologii neřeší.

To znamená, že je třeba na úrovni státu výrazně posílit konzervativní diskurs, který tam zcela schází, protože financování všech ideologických, ekonomických a společenských institucí kontroluje vláda. Ona rozděluje peníze – a vláda je u nás liberální, uvádí dále Chazin. Takže je třeba posílit levý směr politického myšlení a prohloubit levicový diskurs.

A také posílit nejen konzervativní, ale právě levicově-konzervativní tendence a tuto logiku zprostředkovat Západu. Opírat se s Trumpem a spol. o konzervativní složku tohoto diskursu a současně s lidmi jako Sanders a částí evropské elity, která byla vždy levicová, klást důraz na levou stranu.

Tehdy bude možné dosáhnout principiálního průlomu z hlediska statusu a pozic Ruska ve světě. A podpořit tu sílu Ruska, která jej ve světě výrazně posílí a s níž zatím nijak nepracujeme.

Zdroj: khazin.ru


24 komentářů :

 1. Prosím vás nemluvme dnes o levicovosti Ruska. To je něco jako když se u nás velkovykořisťovatel kapitalista Babiš přiřazuje na levou stranu politického spektra. Kapitalismus nemůže být nikdy levicový. V Rusku je vojenská lobby, Rusko má jako jedna z nejvýznamějších a největších zemí světa imperiální ambice(v Syrii nejsou z nějakých ušlechtilých pohnutek), má své oligarchy, kteří mají nemalý vliv na chod své země.Komunistíé v Rusku mají na chod v Rusku minimální vliv.Nehleďme na ně jako nějaké světové spravedlivce ale snad jen jako slovanské bratry, kteří mají své problémy a nesnažme se být jejich nepřáteli. M.R.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:22 - Matete schválně nebo z hlouposti? Ruskov Sýrii není coby roztahující se impérium, ale z důvodů velmi pragmatických. Pohodlnější a méně rizikové je likvidovat islámské extremisty pocházející z Ruské federace (několik tisíc) v přehledných terénech syrských, než na Kavkaze, kde jsou doma.

   Putin zařídil, že oligarchové vliv na chod ruského státu dnes skoro nemají. Na rozdíl od Česka. Jinak se závěrem vašeho příspěvku souhlasím.

   Vymazat
  2. Ono dnes je všechno nějak pomíchané. Dříve bylo jasné co je levicové př. ultralevicové, co je pravicové př. ultra pravicové. Dnes každý pitomec nadává normálním lidem do socek a nemá vůbec pojem co ten význaam znamená.

   Vymazat
  3. 17.22 Souhlasím s vámi i ve vaši první části příspěvku. Které imperium nedělá něco z důvodů čistě (pro ně) pragmatických? Že Putin eliminoval oligarchy? Možná. Ale co bude po (levičákovi- komunistovi) Putinovi!? Ti tam prostě jsou! Jen by si levicově zaměření občané neměli idealizovat dnešní Rusko.Návrat Ruska k nějaké levicovosti se konat nebude a Aurora má zkorodovanou hlaveň, ta už nevystřelí. M.R.

   Vymazat
  4. Kdo tě platí 17:22, že chceš z Ruska dělat impérium. Ruská civilizace to je budoucnost a ze západu přichází zmar a smrt. Západ se neustále už celá tisíciletí snaží zničit Rusko - ruský civilizační okruh. A ne a ne se to povést. Rusko nikdy žádné kolonie nemělo, vždy nově připojené území dotuje z centra (naposledy Krym a staví se nákladný most v protikladu Ukrajině, která je právě požíraná imperialismem - tam to vidíš). To západní imperialismus dělá, ze všech kolonie. Kolonie je i Česko (neokolonie trochu přesněji - jeden díl doma a devět imperialistům) a když jsme byli ve socialistickém táboře, tak jsme kolonií nebyli.

   Vymazat
  5. Ad 18:43 - nemyslím si, že 17:22 někdo platí. Má prostě svůj názor na svět. Stejně, jako Vy. Já se k Vašemu názoru přidávám.

   Vymazat
  6. 18:43 Jo souhlas já se přidám též stačí jak se snaží zničit Český národ migranty.

   Vymazat
  7. 17:22 má sice svůj názor, já mu ho neberu, i když s ním nesouhlasím, ale spíš jde o to, že článek Chazina vůbec nepochopil. Jeden o voze, druhý o koze.

   Vymazat
  8. 18.43 Co byl carský stát a později CCCP? Já tam v té historii určitý druh impéria vidím, to se na mne nezlobte. Některých republik se ani Stalin neptal, zda chtějí být k Sovětskému svazu připojeny.

   Vymazat
  9. Sovětské impérium se neskládalo jen ze sovětskýh republik, ale nebyli jsme my a státy RVHP jejich součástí? Starého psa...

   Vymazat
  10. Ad 8:34,
   i my jsme tehdy byli podřízenou součástí impéria; máte pravdu, jinak to nejde brát.

   A dnes jsme ještě podřízenější součástí jiného a mnohem většího a silnějšího, ale stejně tak nemilosrdného a totalitního impéria.

   Vymazat
  11. 18:43 To je naivní pohled! Při sledování sovětského velkofilmu Vojna a mír podle stejnojmeného románu L. N. Tolstého jsem si při jedné scéně vzpomněl na to co zde již vícekrát zaznělo. Byla to scéna kdy generál Kutuzov přijímá hlášení o těžkých ztrátách ruské armády a on to odmítá přijmout a křičí, že ráno zahájí protiútok a vyžene vetřelce z území Svaté Rusi! Pak přijde spojka, že s ním chce hovořit Barclay de Tolly. A on se sklidní, sedí na stoličce a přemýšlí ... a tady mi blesklo hlavou to co jsem tu již dříve četl - cituju:
   Slované nejsou sami schopni postavit státní organizaci, jsou živlem chaotickým, neschopným samostatné státní existence. Ovšem měli to štěstí, že byli sousedy germánské tvořivé státotvorné síly! Z ní vzešla jak Sámova historicky krátká leč první vůbec slovanská státní organizace, tak i Novgorodská hanzovní republika a Kyjevská Rus! Vše co Rusové měli byly pouze západní licence. Nebyli schopni sami postavit NIC! Všecko jim spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí ani nezval, leda jako nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem Rusům krom Bláta a Mrazu zachárnil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. Bez Welšana Hughese by nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges stavěli Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili ... Spojení germánského ducha a turkické houževnatosti dalo vzniknout Ruskému eurazijskému impériu! To však bylo sraženo Židem s nemalou zásluhou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Tak se zrodil bolševický SSSR - stát neschopný samostatné existence! Nebýt Asiata s mongolskou krví Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - fordizace SSSR) byl by zahynul a stal se "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Žid Bronštejn!

   Vymazat
  12. 11:38 - Čau nácku, obdivovateli skvělých Germánů, tvých nedostižných vzorů. nechceš s těmi svými výblitky chodit někam na White Power či na jiné pokleslé weby a neotravovat slušné přemýšlivé lidi na Nové republice?

   Vymazat
  13. 11.38 Trochu nadnesené a přikrášlené pravdy. A vy si opravdu myslíte, že by bez této vámi oslavované pomoci z venčí Rusko padlo? No Amerika bez vykořisťování světa tedy zcela určitě ano. Ruský člověk vydrží moc, i bez cizí pomoci je schopen přežít to co ostatní ne!

   Vymazat
  14. 11:57 Nácek je přeci tvůj Putler! V Rusácku nacismus vzniknul! Umíš rusky, "Přemejšlivej" blbe? - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/gk%D0%BE%D1%8021.png

   Vymazat
  15. 12:09 Tak ono by především vůbec nevzniklo! Pravda je taková, že Rus vznikla poté co ji sjednotili uškujnici! Tedy nordičtí piráti z vikingských (varjažských) kmenů ze Skandinávie. Podle ruského liberálně nacionalistického historika Alexeje Širopajeva Rus od počátku čelila něčemu, co nazývá "Projekt". Projekt je plán různých skupin (etnických, kulturních, náboženských, politických, atd.) na změnu původně homogenní nordické, seversky orientované a evropské kultury, založené na myšlenkách svobody, cti a etnické identity na mnohonárodní despotickou říši, založenou na asijské despocii, otroctví a teroru. Toto se změnilo když se vlády ujal Petr I. Veliký, který chtěl vrátit Rusko na evropskou, germánskou trajektorii vývoje už tím že hlavní město přenesl k břehům Baltu - blíže právě Skandinávii. Jeho germánští potomci v čele Ruska tuto říši pozvedli na světovou mocnost, ale naráželi na překážky kladené jim do cesty světovým Židovstvem. Nakonec byli jím uvrženi do vzájemně zničující války s Německem, která způsobila nebývalou krizi a pád Ruska. Lhostejný postoj většinové negramotné slovanské populace byl příčnou toho, že znovu pak již nikdy nepovstalo a bylo nahrazeno židovským projektem SSSR, po jehož zániku zbylo jakési torzo zvané SNS v čele s tzv. Rusku federací, jejíž Putinův režim považuje Širopajev za "pravoslavný neostalinizmus": směs těch nejhorších prvků byzantské a bolševické fáze Projektu. Je to vláda komisařů požehnaných pravoslavným duchovenstvem, kteří rozšiřují impérium na úkor bílé populace Ruska, přičemž podporují občanské vlastenectví, míchání ras, alkoholismus a mystiku, protože opilci a kvazi vlastenci, co se bojí Boha (nebo spíše: boje kněze) se nebudou nikdy bouřit proti svým pánům.

   Vymazat
  16. Rus bude vždy jen Rusem! Kam ho postavíš, tam zůstane sedět a čekat na rozkaz. Udusá si hlínu v zemljamce, maximálně stluče srub a hnáty vomotá slámou a má "láptě"! Prostě je to jen a pouze ten "bílej negr", jak ho vystih Bronstein. Bez pana Forda by byl i celej Asiat Stalin totálně v prdeli! A to chtěli trockisti, věda že tato spolupráce přivede Rusko k síle a proto jen zdržovali vyjednávání. Kontrakt na stavbu první ruský automobilky začal už v roce 1927, ale srali se do toho nosatý šíbři z Wallstreetu co spolýhali že jim Bronstein přinese Rusko na zlatým podnosu a Forda nesnášeli že jim nakouk do kuchyně a napsal vo tom bestseller. Až když ho Stalin vypakoval za hranice, tak se to podařilo uzavřít - tedy v roce 1932! To už běžela dávno pětiletka, který se taky říkalo "fordizace SSSR".

   Zrovna jako na to, že to byl americký program půjčky a pronájmu, jenž umožnil Rusům se za války volně pohybovat po území USA a učit se novým technologiím (z retrospektivy se tento krok jeví jako silně naivní a idealistický). V rámci této spolupráce tak v roce 1941 bylo na území USA až zhruba kolem 1200 ruských inženýrů, kteří se školili moderním technologiím a postupům, k tomu je nutné připočíst zhruba několik stovek dalších tzv. OJT (On -The-Job-Training), tedy Rusů na stáži či na praxi v amerických továrnách. A to dokonce i z oblastí, kde Rusové žádnou smlouvu či dlouhodobější spolupráci s USA nikdy neměli - např. podle knihy Dark Sun: The Making of The Hydrogen Bomb od Richarda Rhodese (potvrzeno i výstupy z projektu Venona či deníkem majora Jordana) se jednalo i o oblasti raketového či rozvíjejícího se jaderného průmyslu (včetně dodávek jaderných komponentů apod.). Samozřejmě není také divu, že Rusové tuto spolupráci zneužili a v USA si rozšířili již bez tak širokou základnu špionů a agentů, kteří jim pak po válce prozradili spoustu amerických vojenských tajemství a technologií. Rusové díky této velmi „zištné“ pomoci ušetřili obrovské finanční prostředky na vývoj a výzkum či nákup těchto technologií – tato částka by se pohybovala v desítkách miliard rublů za každý rok pomoci! Navíc s tím se dostali i k technologiím, které by normální cestou jistě nezískali. Obecně tak můžeme zakončit asi tak, že díky této části Lend-Lease se Rusům podařilo získat takové technologie, které jim umožnily stát se jednou ze dvou velmocí 20. století.

   Vymazat
  17. 12:09 Ano, přežijí kdeco - v zemjamkách! Nic jako vzor pro nás, zhýčkané Západem. Přitom ale to Rusko je zemí kde půda je daleko úrodnější, než než ta nejúrodnější u nás. Nabízí ty nejpříhodnější podmínky pro pěstování všech druhů obilovin, ovoce a rostlin. Rusko má ohromné pastviny a téměř nevyčerpatelné lesy. Má ty nejbohatší naleziště zlata, stříbra, platiny, železné rudy, mědi, niklu, manganu a všech ostatních kovů, nemluvě o ropě a zemním plynu. Nebýt židokomunistického systému jehož je putlerismus smutným dědicem, tak se ruská populace mohla již dlouho těšit z té nejvyšší životní úrovně na světě. Není to nedostatek přírodních zdrojů, co tlačí Rusko k dobyvačné expanzi. Od doby invaze Mongolů lidstvo nečelilo tak odhodlané a naprosté aspiraci na neomezenou světovou nadvládu. V každé zemi putlerští emisaři a páté kolony fanaticky pracují na připojení k "ruskému světu" ... a tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z.

   Vymazat
 2. Politika je proto špinavá, protože se jen vědátorsky špekuluje jak vydrbat s lidma, kteří tvoří hodnoty a na chujoviny nemají čas.Čas od času jim dojde trpělivost a ze špekulantama zatočí.Doufám, že nyní přichází ta doba.

  OdpovědětVymazat
 3. Aurora stojí na Misisipi a čeká na povel k výstřelu.

  OdpovědětVymazat
 4. výstrel z Aurory je mýtus, rovnaký ako útok na Zimný palác - nikdy sa to nestalo, tak isto zdvihnutie mostov cez Nevu - robilo sa to v noci vždy, revolúcia prebehla v Moskve tým, že zavreli Dumu ....

  OdpovědětVymazat
 5. 5,35
  Hele ty čoboláku z Hlinkovo gardy mlč a nedělej za sebe většího vola,než doopravdy seš!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 6. Moje "vzhlížení" k Rusku je o dost jiné jiné, než popisuje Chazin, vytknu tři možná nejdůležitější stránky mého pohledu na věc:

  1. nedělám si iluze, západní demokracie už v budoucnu bude jen plně řízenou kvazi-demokracií; voliči budou moci jedině korelovat tendence v míře, jak jim to šedá moc v pozadí dovolí; tato moc bude demokratické postupy regulovat a na demokratické výsledky nějak po svém reagovat; proto, pokud by tyto západní šedé síly v pozadí (tato jakási skrytá aliance západních mocných, jaká už dnes existuje) rychle ovládly celý svět, pak totalita bude úplná, nevyhnutelná a postupně jistě i těžko snesitelná; ale pokud se podaří udržet a posílit multipolární svět, se silnými zeměmi co nejméně závislými na západních mocipánech, tak v něm snad získáme odklad a zpomalení změn k horšímu a mezitím se snad nějaké řešení postupně vyvine;

  2. fašizoidní liberalismus je obrovskou hrozbou a ruský lid je přirozeně hluboce konzervativní, proto proti ultra-liberálním tendencím snad lépe vybavený;

  3. jsou to Slované, jakkoliv si nemyslím, že by mezi Slovanstvem měli zrovna Rusové hrát nějakou extra vůdčí roli; tahle třetí stránka tohle je nejméně závážná z vytčených tří, ale u mne hraje roli.

  OdpovědětVymazat
 7. Myslím si, že důvod je prostší. Přemnozí lidé odhodili růžové brýle a vnímají USA už jen jako čiré zlo. Fandí proto každému, kdo se jejich stále otevřenější zvůli postaví.

  OdpovědětVymazat