Reklama

středa 4. října 2017

Evropa může rozhodnout o směru vývoje bezpečnostní situace ve světě, namísto toho se sama připravuje na „válku“ ve prospěch USA

4.10.20174  Agentura EXANPRO
Souhrnné hodnocení a předpověď (11054)

Evropa nebyla nikdy tak důležitým kontinentem jako právě nyní, kdy aktuální dění ve světě a počínání představitelů hlavních světových mocností vytváří napjatou situaci hned v několika regionech. 


Jedině Evropa totiž může mít rozhodující vliv na udržování rovnováhy mezi Východem a Západem, respektive mezi Ruskou federací (RF) a Spojenými státy americkými (USA), jež jsou ústředními aktéry všeho dění ve světě. Evropa se tak stává mnohem důležitějším místem pro budoucí vývoj bezpečnostní situace ve světě než samotný Blízký východ nebo Korejský poloostrov, neboť situace ve zmíněných geografických oblastech nepředstavuje nic jiného než soupeření mezi USA a RF, potažmo Čínou (viz produkt 11003 „Konflikty ve světě jako boj mezi USA a Ruskou federací), přičemž je toto soupeření závislé na postojích evropských zemí a stanoviscích Evropské unie (EU): Evropa tvoří významný geopolitický prostor, o který obě velmoci usilují (stejně tak Čína), což zvyšuje rozhodující vliv EU na budoucí vývoj bezpečnostní situace ve světě. Navíc se toto politické a vojenské zápolení mezi osudovými světovými oponenty (USA a RF) přeneslo i do východní Evropy, čímž se podtrhl význam uvážených a nestranných rozhodnutí vlád evropských zemí před rozhodnutími, jež jsou účelově podřízena politice jedné cizí mocnosti či jednostranně organizované skupině cizích mocností.

Primárními dvěma faktory pro vývoj bezpečnostní situace ve světě je nevýhodné postavení USA vůči RF v oblasti nerostných surovin a usilování Spojených států o vedoucí postavení ve světě. Ruská federace zůstává zemí, kde se nachází přibližně 50 % světových zásob nerostného bohatství. K výhodě RF lze přičíst i to, že se jedná o stát s největším územím na světě. Spojené státy tak nejsou v pozici, aby mohly s Ruskem soupeřit v obchodování s těmito stěžejními surovinami, což by ani tak nevadilo, pokud by Američané neusilovali o trvalé a jedinečné vedoucí postavení ve světě. Svou frustraci spojenou se svým nevýhodným postavením a usilováním o prvenství ve světě projevili američtí politici ve svých proslovech, které byly vedeny v obecném smyslu, že toto bohatství nepatří jen Rusům a že ti by se tudíž měli podělit s celou planetou.

Po rozpadu Sovětského svazu (SSSR) se USA samy ustanovily do role vedoucí mocnosti ve světě a tím i do role hlavního určovatele světového politického vývoje včetně silou vynucených změn v nehodící se politice cíleně vybraných států, anebo přímo změnou celých nepohodlných režimů v zájmových zemích (např. země bývalé Jugoslávie, Somálsko, Irák, Sýrie, Libye, Jemen a další). Spojené státy počítaly s tím, že se Ruská federace po pádu SSSR (1991) podvolí a snažily se podchytit ruskou politiku pomocí svých aktivit jako „Partnerství pro mír“ (Partnership for Peace, PfP, vznik 1994) a později Radou NATO–Rusko (NATO–Russia Council, NRC, vznik 2002). I když byly uvedené aktivity vydávány za činnosti Severoatlantické aliance, jednalo se převážně o americké programy realizované pro lepší renomé prostřednictvím NATO, jež je však od jisté doby výkonným nástrojem americké zahraniční politiky (viz objasnění v produktu 13012 „Donald Trump a Severoatlantická aliance“).

K primárním dvěma faktorům expanzivní americké politiky je nutné přičíst rovněž faktor přírodních vlivů. Z pohledu přírodních pohrom jsou Spojené státy hodnoceny jako nejnebezpečnější země ve světě s negativními prognózami pro budoucí vývoj (první zmínka o tomto faktoru a jeho rozvedení viz poslední odstavec v produktu 11009 ze dne 2. května 2016 „Vývoj bezpečnostní situace v Evropě).

Uvedené tři faktory jsou hlavním pohonem americké zahraniční politiky a hlavní příčinou změn bezpečnostní situace ve světě po roce 1990. Faktory převedené na politické důvody amerického postupu ve světě jsou neobratně kamuflovány do demokratických hodnot. Výrazným příkladem jsou texty v dokumentu nazvaném „Národní bezpečnostní strategie“ (National Security Strategy). Poslední verze tohoto dokumentu byla vytvořena v roce 2015 a v úvodním textu obsahuje např. tento odstavec:

„Jakákoli úspěšná strategie, která má zajistit bezpečnost americkému lidu a prosazování našich národních bezpečnostních zájmů, musí začít s nepopiratelnou pravdou – Amerika musí vést (být v čele). Silné a nepřetržité americké vedení je nezbytné pro mezinárodní řád (založeném na pravidlech), jenž podporuje bezpečnost a prosperitu a stejně tak důstojnost a lidská práva všech lidí. Otázka nikdy není, zda by Amerika měla vést, ale jak vedeme (jakým způsobem stojíme v čele).“ 1

Jiný výmluvný dokument prozrazuje, jakým důležitým cílem se Ukrajina stala pro uskutečňování amerického plánu pro 21. století. Oním dokumentem je „Národní bezpečnostní strategie pro nové století“ (National Security Strategy for a new century) vypracovaná v roce 1998. Vybraná část textu zní následovně:

„Nově nezávislé státy (NIS): USA usilují o naplnění široké škály bezpečnostních cílů v NIS. Hodláme dovést Rusko, Ukrajinu a další NIS do nového evropského bezpečnostního pořádku (řádu), což zahrnuje upevňování jejich účasti v aktivitách aliančního programu „Partnerství pro mír” (PfP) a budování efektivního partnerství NATO–Rusko a NATO–Ukrajina.“ 2

Podle tohoto textu si USA jako stát ležící mimo Evropu činí nárok na to, že to budou právě Američané, kteří povedou Rusko, Ukrajinu a další země do nového evropského bezpečnostního pořádku. Zde se ztratila role západoevropských zemí. Navíc se za textem a úsilím Američanů skrývá také to, že to budou oni, kdo dají formu onomu novému evropskému bezpečnostnímu pořádku. To je spojeno s jejich stále silnějším vlivem na Evropskou unii, který je patrný i přes provázanost členských zemí NATO a EU: 21 zemí je členem jak NATO, tak zároveň EU (NATO má nyní s Černou Horou 29 členů, EU je bez Velké Británie na počtu 27 členů), přičemž Američané na každoročním summitu NATO začali do programu summitu zahrnovat jednání ve formátu USA–EU (což je patřičný důkaz o cíleném působení Spojených států na Evropskou unii, a to při všech možných příležitostech).

Výrazný problém pro USA nastal během první dekády 21. století, kdy dali Rusové jasně najevo, že nehodlají být v podřízeném stavu a taktéž zdůraznili svou nelibost vůči rozšiřování Severoatlantické aliance o další země ve svém sousedství. Tento ruský postoj odstartoval realizaci amerického plánu na změnu politického režimu na Ukrajině. Ukrajina představuje významnou a širokou vstupní bránu do prostoru Ruské federace, a tedy důležitý prostředek pro naplňování amerického strategického cíle, jímž je změnit ruský režim na režim příznivý americké politice (podrobněji k situaci na Ukrajině viz produkt 11010 „Analýza vzniku konfliktu na Ukrajině“ a produkt 11027 „Analýza změny politického režimu na Ukrajině“ s pokračováním v produktu 11028).

Spojeným státům se v Evropě podařilo přeskupit citelné síly a prostředky, čímž mají na své straně většinu Evropy (viz produkt 11001 „Studená válka nikdy neskončila). Zároveň však vznikl problém s rovnováhou sil. Nemíníme rovnováhu ve smyslu počtu zemí na té které straně, nýbrž rovnováhu v tom, že se Evropa, dříve rozdělena na dvě protikladné poloviny, nevymezila jako samostatný a nezávislý politický celek, jenž by nepodléhal politice ani jedné z obou zemí. Evropské země se skrze EU podřizují americké zahraniční politice a tím také vojenským aktivitám NATO v Pobaltí. Tyto aktivity neznamenají žádné pozitivní řešení, ale pouze eskalaci napětí ve prospěch americké administrativy, jež nutně potřebuje vyčerpávat a udolávat režim Ruské federace všemi dostupnými prostředky pro dosažení svého kýženého strategického cíle. Tomu podléhají operační cíle v podobě rozšiřování americké sféry vlivu na úkor vlivu ruského v klíčových geografických oblastech ve světě (klíčový terén/prostor*), které se vztahují k získání politické, vojenské a/nebo ekonomické výhody.

Klíčovými oblastmi jsou Blízký východ (přednostně Sýrie a Irák s působením na Írán), Jižní Asie (zejména Afghánistán s působením na Írán a středoasijské republiky Tádžikistán, Uzbekistán, Turkmenistán a další), Korejský poloostrov s přímým působením na Čínu a Ruskou federaci, Moldavsko s působením na Podněstří, Zakavkazsko neboli Jižní Kavkaz, respektive Gruzie s působením na Jižní Osetii a Abcházii, Ukrajina s působením na oblast Donbasu atd.

Rozšiřování sféry vlivu a angažovanost Američanů ve světě může také souviset se zajištěním alternativních a trvalých prostorů pro část amerického národa, což je spjato s podporou nelegální migrace se záměrem vyprázdnit některé prostory (jedná se např. o část Blízkého východu a vybraná území v Africe, kde by se Američané chtěli trvale uchytit a mít vlastní správu).

Rusko na rozdíl od USA neusiluje o prvenství ve světě ani nepředstavuje „konvenční hrozbu“*, neboť neusiluje o vojenskou konfrontaci se zeměmi NATO (jednalo by se o velmi neuvážený a krátkozraký záměr, přičemž Rusové provádějí dlouhodobou a promyšlenou politiku). Opačné názory západních zemí nevycházejí z faktů ani z odborných závěrů zpravodajských služeb (nepočítaje v to účelově vykonstruované závěry), ale pouze a jen z propagandistické snahy ovlivnit veřejné mínění a mínění politiků ve prospěch amerických cílů. Ruská federace požaduje rovnocenné postavení s USA a nehodlá tolerovat přisuzovanou podřízenou roli v nově budovaném světovém řádu, jež je z výše uvedených faktorů diktován Spojenými státy.

Představitelé RF budou i nadále podporovat a udržovat svůj vliv na východní Ukrajině, v Podněstří, v Jižní Osetii a Abcházii, jelikož za této situace nemohou země jako Ukrajina, Moldavsko a Gruzie vstoupit do NATO, neboť by se samotná Aliance poprvé ve své historii vystavila konfrontaci vzhledem k problematické celistvosti území svých členských zemí a dilematu o naplnění údajné kolektivní obrany, která však ve skutečnosti není v Severoatlantické smlouvě nijak zakotvena (viz produkt 11002 „Členství v NATO neposkytuje bezpečnostní záruky).
bnovení rovnováhy sil mezi oběma světovými rivaly. Pokud nebudou usilovat o nápravu stavu, je konfrontace obou mocností, a to především přes podřízené
Evropské země (každá sama za sebe), potažmo EU s vládami členských zemí mají ve svých rukou osud Evropy, o kterém by měly rozhodovat samy bez cizího vměšování. Mohou významně přispět k o evropské státy (na straně USA), nevyhnutelná. Přítěží je však to, že evropské země zahájily destabilizaci Evropy legalizováním nelegální migrace, jež je uměle podporovanou záležitostí a slouží jako prostředek k urychlení geopolitických změn a k využití levné kriminální a militantní síly. Prostřednictvím nelegálních migrantů, především pak migračních kvót a kriminálních činů či lokálních konfliktů (extremismus a interetnické napětí) budou pokračovat snahy o sjednocení Evropy pod jedno vedení s cílem vytvořit nikoli společné, nýbrž nadnárodní síly poplatné americkým cílům v Evropě, a dokonce i v prostorech mimo Evropu.
Politici, kteří veřejně vykládají o nutnosti zastavit či značně snížit nelegální migraci a přitom nemají odvahu volat po ukončení soupeření mezi USA a RF na Blízkém východě, požadovat změny v situaci destabilizované Libye a prosazovat uskutečňování existující politiky v potírání nelegální migrace, nechtějí vlastně vůbec bojovat proti nelegální migraci, ale jen tak si povídat a přetvařovat se pro udržování politických bodů. Politici ve skutečnosti neřeší zastavení či snižení nelegální migrace, ale zabývají se integrací migrantů do společnosti evropských zemí, což je neprozíravá a destruktivní politika.

Členství v NATO a EU se stává nebezpečným spolupachatelstvím v porušování mezinárodního práva (bombardování Srbska, agrese a okupace Iráku, odtržení Kosova atd.) a vede k narušování národní bezpečnosti jednotlivých členských zemí legalizací nelegální migrace a vnucováním nelegálních migrantů (porušování článku 4 Smlouvy o Evropské unii). NATO i EU se opakovaně provinily (pochopitelně skrze své členské země), ale uvažujeme-li o nich jako o organizacích, tak nelze jednat a setrvávat v organizacích, jež představují „bezpečnostní hrozbu“* i „bezpečnostní riziko“*. Navíc každý trestný čin spáchaný nelegálním migrantem je trestným činem navíc a jedná se o prohřešek vlád, které zanedbaly (často i úmyslně) implementaci existující bezpečnostní politiky v potírání nelegální migrace (viz produkt 22005 „Zásady potírání nelegální migrace). Proč tedy čeští a jiní politici přes to všechno naopak ustavičně zdůrazňují a volají po ještě pevnější integraci v rámci Evropské unie a po ještě větších závazcích směrem k Alianci? Výsledkem bude dlouhodobé poškození státní suverenity a národní bezpečnosti.

Podporovaným politickým převratem na Ukrajině (viz odkazy na produkty výše) byl zažehnut pomyslný plamínek pro konfrontaci s Ruskem, k níž jsou připravovány a přednostně vybízeny evropské země (což souvisí také s výzvami ke zvyšování vojenských rozpočtů). Převratem na Ukrajině dosáhly Spojené státy jen částečného vítězství. Avšak z vojenského hlediska je úkol buď splněn, anebo nesplněn. Američanům byl upřen Krym, kde by již nyní působily americké lodě a znesnadňovaly by činnost ruského námořnictva (takto brázdí Černé moře nejseverněji převážně u rumunských břehů). Taktéž nebyla zachována celistvost Ukrajiny, což tvoří nepřekonatelnou překážku pro vstup země do NATO. Ekonomická situace na Ukrajině se navíc neustále zhoršuje, čímž se ze země vytváří stále těžší břemeno pro Západ. Spojené státy tedy úkol nesplnily, naproti tomu společně se zeměmi EU zapálily plamínek či doutnák k výbušnině, a to na úkor Evropy. Bizarní přitom je, že mnozí politici evropských zemí do plamínku pateticky foukají a vyvolávají hesla o demokratických hodnotách a ruské propagandě.

Důležitá poznámka: Prezident pojených států a americká zahraniční politika představují dvě odlišné věci. Prezident USA je pouhým vykonavatelem americké zahraniční politiky ve veřejné funkci, přičemž skuteční tvůrci a hybatelé amerického strategického plánu stojí vždy v pozadí. Prezident Trump nyní sám začíná chápat své politické mantinely se všemi jeho povinnosti a odpovědností za pokračování v naplňování amerického plánu. Nedostatky a časový skluz v dosahování naplánovaných cílů se projevují ve výrocích Donalda Trumpa, jež jsou pochopitelně spojeny i s jeho povahou.
1 Text v původním anglickém znění: „Any successful strategy to ensure the safety of the American people and advance our national security interests must begin with an undeniable truth—America must lead. Strong and sustained American leadership is essential to a rules-based international order that promotes global security and prosperity as well as the dignity and human rights of all peoples. The question is never whether America should lead, but how we lead.“

2 Text v původním anglickém znění: „Newly Independent States (NIS):The United States is pursuing a wide range of security objectives in the NIS. We seek to bring Russia, Ukraine and the other NIS into a new, cooperative European security order, which includes strengthening their participation in NATO Partnership for Peace activities and building effective NATO-Russia and NATO-Ukraine partnerships“

* Definice termínů jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze“.
Zpravodajský produkt 11054
Souhrnné hodnocení a předpověď
© 2017 Agentura EXANPRO

25 komentářů :

 1. SHYLOCK ovládající USA a usilující o světovou věčnou hegemonii, prostřednictvím svých agentur vnutil evropským státům nesplatitelné dluhy u vyvolených bank; takže drží v pazourách ekonomické koule skoro celého světa. Takže může po libosti mačkat, mrzačit, vyhrožovat kastrací i kastrovat... dokud Svět nedostane rozum a neočistí se od panovačných pijavic, zákožek svrabových, a dalších parazitů. Dokud neodstřihne bankstery od ekonomického a politického vlivu... A tomu se SHYLOCK z USA snaží za každou cenu zabránit...

  OdpovědětSmazat
 2. EU již vůbec nefunguje. Evropský parlament je horda moc dobře placených "trafikantů", nehodících se osob z různých stran a hnutí z celé EU. Ke všemu o důležitých otázkách rozhodují "komisaři" v čele s Junckerem a ti se "bojí jít i do lesa"! Nejdůležitější věci, například jednání s Turkem, Řeckem apod., však řeší vůdce EU Frau Merkel. Když její modré oko spočine na jiém státu EU, potom například Sobotka a další premiéři EU jsou z toho štěstí celý pryč. Když SS mají požadavek na to kdy,kolik a kam evropských "žoldáků", pak E. komise spolu s Merkeljedná dnem i nocí a žádá po členských státech vyplnění tohoto požadavku beze zbytku a na čas. A Europarlament jen zvedne ruku. EU tak, jak je dnes nastavená nemůže být nikdy garantem ničeho. A bojím se, že katarze kterou bude muset v brzké době podstoupit, aby přestala být směšná a začala opět hrát důležitější roli ve světě, nebude malá ani jednoduchá. Ale jistě bude a již brzo, ato v zájmu všech evropských zemí. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
 3. EU má už svoje dny sečtené. EU se rozpadá. Je to jen otázkou času. Nemá smysl snažit se vstoupit do jádra epicentra krize - nastoupit na potápějící se titanik. Měli bychom se držet co nejdál od jádra, aby jeho exploze
  měla na nás omezené účinky.

  http://www.epshark.cz/clanek/120/euro-je-nestesti-eu-se-rozpadne

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jsou žvásty. Nic není sečteného. Nic se nerozpadne. Za současné poprdy a impotentní páprdy v obrovské evropské byrokracii, přijdou jiní ( děti a potomci těch současných) a udělá se nějaká inovace. Vymyslí se lákavá reklama, vytvoří se pomáda, bída se navoní něčim jiným, v hampejzu se vymění závěsy, a novinářská havěť bude psát zase jiné nesmysly, a lid s vypláchnutým mozkem ( těch bezmála třicet let už poznamenalo každého) se zase nechá dirigovat a kočírovat. Případně se pohrozí válkou - bu bu bu - media budou samej KIM a rakety a podobné sračky, a lidi zas zalezou. K čemu nějaká bojovnost? Čuník je taky spokojenej ve svým chlívku -hlavní je pravidelnej přísun pomyjí a občas výběh ven na travičku.No a pak někdy rovnou na jatka, bez nějakých ozdob a přikrášlování skutečnosti.

   Smazat
 4. 500 let vykořisťování celého světa severozápadem se chýlí ke konci. A vypadá to, že to jde rychleji, než aby tato kořistnická kultura mohla stihnout překlopit svoji dosavadní kořistnickou výhodu do technologické výhody postavené na umělé inteligenci a kontrole informací.
  Západoevropští a SSa kořistníci jsou na jedné lodi, když bojují za udržení svých privilegií.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte-li pravdu Vláďo, bylo by to krásné ale znáte to přísloví o nebezpečí být v blízkosti "zdechající kobyly"? V tomto kontextu jsem na rozpacích o "úloze" Trumpa, ať tu "kobylu léčí nebo doráží".

   Smazat
  2. P. Povolný, všechno jsou to vedlejší efekty neúprosného souboje uvnitř SSa establishmentu.
   Určitě to není Trumpova úloha, ani jeho zájem nebo cíl, ale ten konflikt mezi ním a některým establishmentem hodně věcí pomáhá odkrýt.
   Spíš si troufám říct, že sám Trump dělá co se jenom dá, aby toho až tolik nevylézalo na povrch, ale moc jim to nejde, ani jemu, ani jeho protivníkům. Právě především z důvodu neúprosnosti toho souboje.

   Smazat
  3. Až na to, že tady nikde žádná kobyla nezdechá. Všechno je pořád stejné, občas se změní žvásty a mediální sračky předkládané ke konzumaci pravidelným konzumentům. A všude je to stejné. Trump získal moc, po které "moc" toužil, je to završení jeho snahy na konci jeho života, a bude občas cosi deklamovat, aby tu moc zase neztratil. Tak nějak. Co nebude nikdy moc přes čáru, asi jako to dělá každej na jeho místě. Když se slejzají mocní kravaťáci, navzájem se na sebe šklebí a prokazují si ohledy, když se rozlezou do svých brlohů, zas proti sobě prostřednictvím medií ( o čem by taky pořád psaly) štvou a napadají se, a to je asi tak všechno. Mít moc je pro každýho starýho páprdu vrcholem jeho úsilí, korunovace jeho úspěchu, prachy má, co žrát má, bezdomovectví mu nehrozí, a nějakým "lidem" se nikdy zabývat nemusí - na to má "lidi" a ti všechno uspořádají, papalášům na trůně akorát podají hlášení. No a justice - taky samej impotentní dědek - v tom bruslí jak umí. Musí hodně číst noviny, aby jejich rozsudky zapadly do obecných názorů tlumočených mediálními šmejdy. Moc nevybočovat, moc nevyčnívat - tím si lze moc udržet. Ničím jiným.

   Smazat
  4. 12:28-ač jsem tu "kobylu" podmiňoval Vláďovou pravdou, jsem přece jen, na rozdíl od Vás mírným optimistou.

   Smazat
  5. To teda nejste! Pořád věříte v nějakou válku nebo převrat - to má být ten optimizmus? Optimista jsem já. Vím, že už je všechno tím posraným navrch, a musíme se naučit s tím žít. A třeba i v tom posraným si najít pro sebe nějakou tu radost. Číst mediální zvratky a být denně mezi diskuzními masturbanty? Tak z toho žádná radost nikdy nevyplyne. Kdyby něco začalo - myslíte že oni - a právě oni - co tady řinčí "do zbraně"by vylezli ze svých děr a od počítačů? To určitě! Nevylezli! Zahrabali by se ještě hlouběji ale počítač by si vzali sebou, aby mohli číst ty pavlačový drby a pořád žvanit a žvanit. Tak v co věříte vy optimisto?

   Smazat
  6. 15:46-tak jo, já věřím v převrat, Vy ne. Oba jsme optimisty. Já se s tím "posraným" nechci naučit žít, Vy ano, co naděláme,nadávat si snad nebudeme.

   Smazat
  7. To jistěže ne.Napíšete mi tady tak - třeba za rok - co se tady převrátilo,jo?- Kromě vašeho žaludku samozřejmě. Protože jinak se nepřevrátí nic, a vy se přistihnete, že zkrátka žijete v tom posraným, a nic s tím nenaděláme, ani vy, ani já. Už v tom žijeme svorně 27 let, a já jakožto optimista vím, že se s tím nic dělat nedá. A válku samozřejmě nechci, jako po ní touží všichni ti strejci u počítačů, jimž už kouká úmrtní list z kapsy. Ještě si asi chtějí něco užít - nějaký to zabíjeníčko.

   Smazat
 5. Ad role Trumpa:
  je trochu jiná, než jsem původně očekával, ale stejně pozitivní:
  Trump není schopen něco měnit,
  pro odkopání se systému, aniž by sám chtěl, a vlastně bez hnutí prstem, však vykonal obrovskou práci! :-)

  OdpovědětSmazat
 6. Akorát kdyby k něčemu došlo tak je usa první cíl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenomže ono k ničemu nedojde. Právě aby bylo pořád o čem žvatlat v mediích, musí se udržovat válečný ryk, aby byl pořád ve formě a po ruce, když dojdou články a komentáře. Co taky pořád psát - že?

   Smazat
 7. EU je vyžilý neschopný útvar, který stojí na začátku svého úpadku a rozpadu. Symptomatické je to, že někdejší dvě koloniální velmoci sa začínají rozpadat v mateřské zemi. Boží mlýny opravdu melou, jen by to chtělo přeřadit z jedničky alespoň na trojku. Pokud 0,5 mld. vzdělanějších a kulturně vyspělejších občanů se bojí prosadit své zájmy proti 1/4 mld. Usáků, kterých vzdělanost, nekulturnost a zadluženost je známa, tak nač potom EU?
  Morave

  OdpovědětSmazat
 8. Zajímavost z doby před cca 65 lety ...

  Z osobního deníku L.P. Beriji :

  "A uvnitř evropských států lidové demokracie se vždy najdou síly, které táhnou směrem k Marshallovu plánu, tam je tráva zelenější. A říkají, když už jsme s Rusy, tak ať nám pomáhají oni, nechtějí-li nám dovolit vzít si pomoc od Ameriky. Jak se říká, přítulné tele od dvou krav saje (pozn. překl. a trkavé nedostane ani od jedné).

  Bude zapotřebí jim připomenout, že imperialistický blok jim nebude rovným partnerem, že Amerika dokonce ani Anglii teď nepovažuje za sobě rovnou a zmocňuje se jejích trhů. A bude třeba jim připomenout, že jestliže se podřídí Americe, tak se z jejich národů vždy může stát potrava pro děla proti Sovětskému svazu.

  Ať se raději poctivě přátelí s námi, bude to pro ně bezpečnější."

  http://leva-net.webnode.cz/products/l-p-berija-zit-by-jeste-20-let-osobni-deniky-beriji-cast-2-dokonceni/

  OdpovědětSmazat
 9. Podívejte se jak by to mohlo vypadat i u nás kdyby vyhrály vítači:

  http://svobodnenoviny.eu/fotografie-ze-skolni-tridy-ve-svedsku-vyvolala-ostre-reakce-v-norsku/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Až na to, že takhle, anebo ještě hůř by to mohlo u nás vypadat i bez vítačů. To je ovlivňováno něčím jiným. Stejně se sem dostanou čmoudi ilegálně, v novinách, který propagujou Okamuru ( před volbama) jsem se to dočet. Sám Okamura prohlašuje, že je tady nelegálně asi patnáct set čmoudů, ale zatím se o tom nesmí psát. Až se bude moci, bude to zase na nějakej čas bomba. Výživný mediální sousto - na diskuzích vydělá novinářským žvanilům majlant. Jak by je asi tak uživil mír? Bavilo by vás číst o míru, a jak je všude na světě krásně? No uznejte sami, že nebavilo. Každej milovník domovnických drbů se rád projde v krvi, tragedie mu dokonale zahání nudu, rád se zavzteká u článků o exekutorech a tak dále. Proč jim to nedopřát? Jak by bylo možno psát o míru, klidu, a pohodě? To jako myslíte, že ty tisíce novinářů se mají jít pást?

   Smazat
  2. Ty noviny jsem četl kdo je tu pouští vládnoucí euhujeři teď s nimi musíme skoncovat. Další šance nebude.

   Smazat
 10. Článek má pravdu v tom, že Evropa se připravuje ve prospěch USA na válku s Ruskem. Čeká se jenom na příčinu, kterou vyrobí, jako vždy, USA. A pak se Evropani, tedy muži půjdou nechat zabít na východní frontu a pak je zastoupí miliony negrů denně dovážených z Afriky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zase už žvásty. Pořád stejné a pořád stejné. To už je nemoc. Myslíte si opravdu, že kdyby se někdo připravoval na válku, že by na straně druhé zase jiná prasečí media pomlouvala umírající a staré herce a hvězdy? Že by ty prasečí mediální šmejdi denně ukazovaly kozy ve výstřihu, rozkroky, a s kým která modelka šoustá? Vy pod Novinkama nevidíte Super.cz, a Stream, a celej ten hnus, všivárny, a mravní bídu? A myslíte si, že by tohle uprostřed příprav na válku někdo dělal? Diskuzní masturbanti jsou do jednoho nemocná, duševně zmrzačená, hloupá smečka. Vypláchnuté mozky. Jen číst a hltat veškerý ten hnůj, ať už je to o válce, šoustání, tragediích, nebo o čemkoliv jiném, hlavně východisko z nudy, která by vám jinak hrozila.Čím by se lidi, zvyklí na tyhle drby, zabavili? Opakuji - zabavil byste se každodenním čtením o tom, jaký je všude na světě mír a jak se všichni mají dobře?Ještě že diskuzní sračky nečte mladá generace. Byli by ještě zkaženější než jsou tím,co dělají oni, uřvanou muzikou, flákáním, fetováním. Tohle - tyhle mediální sračky a diskuzní závisláci - jsou mnohem horší pohroma do života.

   Smazat
 11. Poslední volby, kdy můžeme svobodně rozhodnout.Ty další budou možná jen pro někoho, buď ve fašistické 4.říši nebo na ruské frontě!

  OdpovědětSmazat
 12. USSA nikdy Rusko do žádného pořádku nepovedou, na to vemte jed!

  OdpovědětSmazat
 13. Kdo potřebuje více Evropa USA nebo USA Evropu.Faktem je,že bez Evropy by USA byly ne pozicích Francie nebo Anglie.Evropa + Rusko = světová velmoc č.1 a toho se USA bojí.Jejich existence se odvíjí od vlivu na Evropu.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.