Reklama

sobota 14. října 2017

Evropská komise spouští pilotní projekty legalizace ekonomické migrace z Afriky

Maru
14.10. 2017   Zvědavec
Prodávají naše národy, naši kulturu, naši bezpečnost a naše životy za kšefty v Africe a v dalších rozvojových zemích.
Zárodkem globální vlády oligarchů, je parta hochů, co spolu mluví na oficiálních i neoficiálních jednáních a schůzkách OSN a Bruselu, přidružených mezinárodních organizací, neziskovek a především soukromých korporací.

Politicky podporovaná islamizace Evropy je důkazem, že k této partičce patří i nejmohutnější hlasovací blok v OSN - Organizace islámské spolupráce.
Nazvěme je všechny jejich pravým jménem - zločineckou Bandou.

Pro Bandu jsou demokratické národní státy, ve kterých je suverénem lid, nebezpečné. Proto chce globálně nastolit mechanismus, který by trvale promíchával národy světa a národní státy tak vyřadil ze hry.

Tímto mechanismem má být Globální zákon pro migraci (Global Compact for Migration ), který zlegalizuje ekonomickou a humanitární migraci.

V současné době jsou státy vázány Ženevskými dohodami k přijímání válečných uprchlíků.

Žádný globální zákon je nenutí k přijímání ekonomické migrace či jakési humanitární migrace z důvodu klimatických změn, nemoci, věku či špatných podmínek k životu.

To má být nyní změněno.

Globální zákon pro migraci zbavuje národní státy rozhodování o tom, kdo bude žít na jejich území, a předává ho nevolené globální struktuře OSN - UNHCR.

Přes IT systém si budou moci korporace zadávat OSN požadavky na migranty z rozvojových států a OSN jim za pomoci neziskovek žádané migranty pošle.

Třetí země si pak přes stejný systém budou moci zadat počty nechtěných migrantů či obyvatel vytlačených korporacemi z jejich domovských oblastí, kterých se potřebují zbavit. A OSN UNHCR jim přidělí azyl v rozvinutých zemích Evropy či v Kanadě (USA a Austrálie nyní ze systému vypadly).

Přijímací země pak budou povinny poskytnout migrantům sociální zabezpečení, zdravotnickou péči, bydlení, práci a vzdělání.

A korporace budou mít pré.

Protlačení tohoto mechanismu je pro ně zásadní věcí.

Jak ale donutit státy, aby tento zákon v OSN přijaly? Politici se podplatí a zastraší. Obyvatelstvu se musí namluvit, že jiné cesty není, že masová migrace je objektivním trvalým procesem, který nemohou státy vyřešit vlastními silami a hranicemi. Že musí předat rozhodování o tom, kdo bude žít v jejich zemi, nadnárodním strukturám.

A hlavně žádné hranice, Orbáne!

Nejen, že Bruselská okupační struktura za peníze evropských občanů zavádí OSN Agendu 2030 po celém světě(1) a organizuje migraci do EU – nyní se navíc pokouší zavést Globální zákon pro migraci v předstihu v Evropské unii - a to ještě před jeho předpokládaným oficiálním schválením na podzimním OSN summitu v New Yorku v roce 2018.

Jde o naprosto zločinné a bezprávní jednání!

Evropská komise ohlásila, že rozjíždí pilotní projekt legalizace migračních cest z Afriky do Evropské unie.

Je to další způsob, kterým Bruselská okupační strutura "bojuje" proti migračním vlnám do Evropy.

Zopakujme si všechny přijaté kroky tohoto "boje":
1.Relokace (Relocation)

Pro EU je hlavní prioritou záchrana migrantů na moři, nikoli jejich zastavení a navracení do zemí, odkud vypluli.

EU podporované neziskovky, církevní organizace a korporace dovážejí migranty z Libye přímo do Itálie, i když pobřežní vody Tuniska či Malty jsou mnohem blíže.

Takto se do Evropy dostávají migranti, kteří účelově přijíždí bez dokladů a nejde je proto nikdy vrátit do zemí původu.

Migranti jsou překvapivě dobře informovaní o evropské legislativě.

Sotva EU prohlásí, že bere syrské válečné uprchlíky, valí se do EU samí Syřané. Když EU přijme zákon na speciální ochranu nezletilých migrantů bez doprovodu i s doprovodem, přijíždí do EU samí nezletilci.

Šušká se, že chytré rozvojové země ulehčují svým státním rozpočtům a posílají touto cestou do EU své vězně, nepřizpůsobivé a chovance psychiatrických léčeben.

Chování migrantů v EU dává těmto zvěstem za pravdu.

Pro všechny tyto migranty, kteří zatěžují pohraniční země Schengenu, připravila EU povinnou relokaci kvótami do dalších zemí EU.

Tito migranti budou žít v EU trvale.
2. Přesídlení (Ressetlement)

Program OSN pro přesídlování lidí, kteří potřebují ochranu, běží už léta.

Jednotlivé země se k němu hlásily dobrovolně a každoročně braly od OSN stovky lidí, kterým OSN udělila azyl.

Předpokládalo se, že tito lidé jsou političtí utečenci.

Nyní ale tento program nabírá zcela jiné obrátky.

Bruselský okupační aparát se tohoto programu chopil a slíbil za celou EU pro začátek kvótu 23.000 přesídlenců, která byla skutečně naplněna.

A jaká náhoda - po vypršení období pro vyplnění této kvóty se uskutečnila utajená pařížská schůzka mezi lídry Čadu, Nigeru, Libye, Německa, Francie, Španělska, Itálie, kde ostaní, méně svéprávné země EU, zastupovala Mogheriniová. A na této schůzce se rozhodlo o udělování azylu migrantům přímo v Africe.

Dohodlo se,
že neziskovky budou lovit migranty přímo na území Afriky, v nejvíce zaostalých zemích Sahelu,
že se v Africe vybudují silnice a okolo silnic styčná střediska, wellfare střediska a tranzitní centra pro migranty,
že návrat migrantů bude pouze dobrovolný,
že ve styčných střediscích budou moci migranti požádat OSN UNHCR o udělení azylu v EU,
že UNHCR bude udělovat azyl v EU těm "nejzranitelnějším" migrantům.

Už se ani nehovoří o uprchlících - stačí nemoc, útěk před změnami klimatu nebo udaný nízký věk, o kterém již Rada Evropy předem prohlásila, že jej nebude kontrolovat - což vše odporuje dosud platným mezinárodním zákonům!

Po pařížské schůzce prohlásil komisař UNHCR, že by kvóta měla být zdvojnásobena - a hle, kvóta byla Evropskou komisí promptně navýšena na 50.000 migrantů během 2 let - do října 2019.

Macron již ohlásil přijetí 10.000 migrantů z tohoto programu.

Jaká souhra!

A to vše je uskutečněno ještě před předložením tohoto potichu upečeného "nového programu pro přesídlení" evropskému parlamentu!

Evropská komise dále prohlásila,
že vyčlenila na podporu úsilí členských států v oblasti přesídlování 500 milionů eur,
že přesídlování z Turecka a Blízkého východu musí pokračovat,
že je ale nutné klást větší důraz na přesídlování zranitelných osob ze severní Afriky a z Afrického rohu, zejména z Libye, Egypta, Nigeru, Súdánu, Čadu a Etiopie,
že toto doporučení navazuje na přijímání závazků zahájené dne 4. července 2017, v jehož rámci doposud 11 členských států učinilo 14 000 závazků, a doplňuje tyto závazky. Umožní překlenout období do přijetí nového "stálého rámce EU pro přesídlování", který Komise navrhla v červenci 2016.
Že z výše uvedené sumy se také podpoří OSN UNHCR při zřizování "mechanismu pro nouzovou evakuaci z Libye".

Tak a máme to. Chystá se "stálý rámec EU pro přesídlování", závazky se elegantně prodlužují a rozšiřují i na Afriku a libyjská pohraniční stráž se vyřadí ze hry.

Itálii se spoluprací s libyjskou pohraniční stráží podařilo významně snížit tok migrantů z Libye, protože pohraniční stráž zasahovala proti pašujícím neziskovkám a migranty vracela na libyjské pobřeží.

To se ale zjevně někomu nelíbí.

Proto se záležitost migrantů z Libye bude nově řešit "mechanismem pro nouzovou evakuaci z Libye" pod vedením OSN UNHCR.

Tak se elegantně změní nelegální migrace přes Středozemní moře na migraci legální - protože hádejte, kam bude UNHCR tyto migranty cpát?

Ale to není všechno.

Komise zavádí "pilotní projekt systémů soukromého sponzorování", které umožní soukromým skupinám nebo organizacím občanské společnosti (čti neziskovkám) organizovat a financovat přesídlování v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Komise vyzvala úřad EASO, aby se zainteresovanými členskými státy tento pilotní projekt koordinoval.

Toto ustanovení přímo obchází demokratické principy a dává volnou ruku dosud utajovaným sponzorům migrace a migračních neziskovek - oligarchům typu Sorose! A navyšuje tak přijatou dvouletou kvótu 50.000 prakticky do nekonečna!

Přesídlení migranti zůstanou v EU trvale.
3.Spuštění pilotního projektu legální ekonomické migrace z Afriky do EU

Migrace je v OSN Agendě 2030 označena za zdroj rozvoje. Nejde však o rozvoj společnosti, ale o rozvoj migračního průmyslu, remitenčního bankovnictví a rozvoj investičních příležitostí v Africe a v dalších rozvojových státech.

Hodnota remitencí, které migranti posílají zpět svým rodinám, trojnásobně přesahuje hodnoty oficiální humanitární pomoci. Proto jsou remitence pro rozvojové státy nezbytným finančním zdrojem.

Proto rozvojové státy požadují za poskytnutí investičních příležitostí kromě jiného i vytvoření legálních migračních cest do Evropy.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos prohlásil:
Nastal čas učinit další kroky k vytvoření spravedlivé, pevné a realistické migrační politiky EU. To znamená nadále projevovat solidaritu s nejvíce zasaženými členskými státy, ale také rychle nalézt vhodný kompromis ve věci reformy společného evropského azylového systému. ... Zásadní význam má tudíž investice do více legálních cest, jejichž účelem může být nejen ochrana (migrantů před utopením), ale také studium či zaměstnání.

Aby se „nelegální toky migrace přeměnily v ekonomickou migraci do členských států EU založenou na potřebách“, navrhuje Evropská komise koordinovat a finančně podpořit pilotní projekty s třetími zeměmi v oblasti legální migrace.

Evropská komise dále vyzvala k reformě společného evropského azylového systému.

Evropská komise prohlásila, že Evropský parlament a Rada by měly urychleně přijmout návrh revize modré karty EU předložený Komisí, který "zlepší schopnost EU přilákat vysoce kvalifikované pracovníky a udržet si je".

Komise dále zváží nutnost modernizace stávající vízové politiky.

A na konec vyřešení financování celého tohoto cirkusu:

Evropská komise prohlásila, že:
Od loňského zřízení rámce pro migrační partnerství bylo při společném řízení migračních toků se zeměmi původu a s tranzitními zeměmi dosaženo dobrých výsledků. Tento pokrok je třeba zachovat a v řadě klíčových otázek je zapotřebí vyvinout více úsilí. To se týká mimo jiné posílení svěřenského fondu EU pro Afriku, a zejména části fondu určené severní Africe, prostřednictvím dodatečného finančního přispění členských států.

Pokud zvážíte všechny body "boje" Bruselské okupační struktury a OSN proti migraci do EU, dojdete k závěru, že se tím vlastně v praxi realizuje Globální zákon pro migraci - zatím pouze v EU a to ještě předtím, než byl vůbec přijat.

Evropská komise přímo nařizuje členským státům, že "musí úzce spolupracovat při plnění cílů iniciativy globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci."

To je neuvěřitelný protiprávní diktát nikým nevolené struktury!

Oligarchové si tím chtějí pojistit přijetí Globálního zákona pro migraci v příštím roce. Budou moci poukázat - hle, tato praxe již dávno funguje v té pokrokové, lidská práva prosazující Evropské unii.

V té unii, která se pro zájmy soukromého byznysu dopouští genocidy na vlastním obyvatelstvu.

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3406_cs.htm

27 komentářů :

 1. Jakou nasi kulturu ?Zadna nam nezbyla ,prodali nam to uz po sametu .nelzete si do kapsy .

  OdpovědětSmazat
 2. Tak to jsou fakta zachrání nás je vystoupení z eu je třeba volit SPD.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lepší program má Aliance národních sil - ČSNS!

   Smazat
  2. Nemá a nemají šanci na zvolení. To je fakt.

   Smazat
  3. Proč volím ANS15. října 2017 18:20

   9:34 - Kdyby každý volič tvrdil, že Aliance národních sil (ANS) nemá šance, tak ANS nedostane ani jeden hlas. Ale, když si každý rozumní volič uvědomí, že ANS, když se dostane aspoň do parlamentu,
   máme reálnější naději změnit koleso dějin vůči nelegální emigraci v náš prospěch! K tomu netřeba mít IQ 140 a vyšší, stačí jen mít obyčejný selský rozum!
   Proto volím ANS!!!

   Smazat
  4. 18:20 je to volba ale volíš ty, kteří už jsou tady 27 let !!!!!

   Smazat
  5. ČSNS požaduje vysto upení z EU i z NATO a to ihned (protože jinak se tady nezmění ani Ň - ať SPD a ostatní říkají cokoliv) a dále ČSNS požaduje zestátnění strategických odvětví národního hospodářství. Tedy ANS / ČSNS má jiný program než SPD, která svůj program skrývá za pofidérní referendum a nepožaduje de facto ani vystoupení z EU a už vůbec ne z NATO.

   Členové ČSNS / ANS jsou tyto organizace: Česká strana národně sociální, Česká strana národně socialistická, Národní pr osperita, České mírové fórum, Jihočeská růže, Český svaz bojovníků za svobodu, Společnost Ludvíka Svobody, Slovanský výbor atd. atd. To znamená, že lidé z ANS / ČSNS skutečně spojili své síly napříč malými neparlamentními stranami i spolky a vytvořili kandidátku. Znovu opakuji - ze strany SPD nebyl o spolupráci ŽÁDNÝ ZÁJEM.

   Na referendum není čas! Musíme z EU vystoupit okamžitě! OKAMŽITĚ! Je to možné! ČSNS / ANS to požaduje JAKO JEDINÁ. Hrajeme o čas. V sázce je naše exitence!

   Vzniká jednotné evropské ministerstvo financí, takže naše země nebude mít ekonomickou samostatnost! Vzniká jednotná evropská obrana, takže se nebudeme moci bránit migrtantům! Vzniká evropská prokuratura a budou se prudce rozšiřovat její kompetence a přemění se v mocný represivní aparát. Europrokuratura začne utahovat šrouby neposlušným zemím tam, kde to jejich národní legislativa neumožňuje!

   NATO vojska jsou velmi rychle umisťována do Pobaltí. Od Černého moře k Baltu je budován sanitární kordon kolem Ruska. Bezpečnostní koncepce ČR nekončí na hranicích naší země, ale až v Pobaltí, kde je NATO. Naše bezpečností koncepce kopíruje bezpečnostní koncepci USA!!!! Naše vojsko je částečně pod velením Bundeswehru, ne pod velením naší země!. V tzv. obranné koncepci naší země je počítáno s tím, že ČR, její vojáci a její lidé budou obětovaným bojištěm.

   Situace je opravdu velmi vážná. A SPD má v programu pouze ev. referendum o SETRVÁNÍ v NATO. Navíc T.Okamura veřejně a opakovaně řekl, že nechce vystoupit z NATO, protože prý není populista a nevidí pro NATO alternativu!

   To všechno jsou oprávněné důvody kandidatury ČSNS / ANS.

   Smazat
  6. SPD má v programu referendum o EU a NATO. BK

   Smazat
 3. Pryč, pryč z EU. Nedovolit politikům zaprodat naši krásnou zemičku. Copak již všichni načisto ztratili zdravý rozum?
  Jak si vůbec můžou psychopati dovolit, takhle hazardovat s národy. Musíme se vzepřít a tvrdě to odmítnout.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsou zkorumpovaní a prohnilí.Stačí se podívat na Ďourovou,europoslance a trojkoalici,která i s ODS a TOP-09 tu likvidační "Agendu 2O30" naplňují už potajmu léta.Ale co dělat,když je pitomý národ volí a zvolí zase?!

   Smazat
 4. Velice přesně napsané. Již se ekonomická migrace do EU vlastně v menším dávno děje s požehnáním nejvyšších představitelů EU, od Makrely po Junckera. Migrace je placená od Soroše po Rotshilda, jejichž vzorem je Kalergiho plán, který si kdysi nejbohatší bankéřské rodiny nechaly od Kalergiho zpracovat. Nyní evropským státníkům dávají každoročně tzv. Kalergiho ceny, nevím kolika dolary dotovanou, ale hezkých pár dolárků to jistě bude. Makrela ji dostala v r. 2010, Schultz nevím kdy po ní. Má ji i Juncker a desítky dalších politiků. Macron ji nepotřebuje, ten byl vyučen přímo v jejich bankéřské líhni. Je neuvěřitelné, jak jsme všichni naletěli a dokonce se na vstup do EU těšili. Někteří z nás sice již dávno prohlédli, ale jsou tací kteří svoji chybu si připustit dosud nechtějí a stále zoufale věří ve změnu EU pro zdejší lidi k lepšímu. Smekám proto klobouk před těmi, kteří dříve hlasovali proti vstupu do EU, jako byl např. V. Klaus a jiní. A zároveň nemohu pochopit ještě další státy Evropy, kteří se do EU ještě stále snaží dostat, když už každý soudný člověk dneska ví, co to je za unii, proti níž byl i Sovětský svaz téměř slušným spolkem a rozhodně nechtěl zničit celou svoji zemi. EU v této podobě ničí a v brzké době zničí všechny státy do ní patřící, demokracie (co nám ještě v EU trocha zbývá) již skončí definitivně a budoucí evropský lid neurčité hnědé rasy, vyznávající totalitní ideologii s náboženským podtextem, bude pro světovou elitu naprosto vhodný pro všechny její budoucí experimenty a její další bohatnutí. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
 5. EU je potřeba rekonstruovat pokud to nejde, tak vystoupit. To se týká rovněž agresívního paktu NATO.
  Máme to skoro na dosah 20 a 21.10 u voleb do PS.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V přeměnu EU už věří pouze snílci.

   Smazat
  2. "Vůliči" od slova vůl, spíš než voliči od slova vůle to tak chtějí, jinak by přece nevolili korupčníky,zloděje a likvidátory vlastního národa a státnosti, chtějí mít desetisícové důchody a přitom dnes dělají na jednadvacetitisícivé dávky+ na imigramty a přivádějí jim na svět děti, aby až to na ně přijde, měli kde "ohřát páreček",.. To všechno a ještě více příjemného "obohacení" chtějí, tak je nechte, budou v tom žít oni i jejich hloupí parchanti, vychovávaní blbkami typu Valachové...
   Nadnárodní židofašistická finanční oligarchie to tak chce, chce NWO a tupaům se to líbí, chtějí kredit.karty a nebo rovnou čip pod kůži a zrušit hotovost, tak jim to nekažte, naopak, když přiložíte ruku k dílu, jako ta Ďourová, Janda a Slávek s Bakšišem a ty tlustý brejlatý ochechule z nevládek, nebo ty pitomý učitelky v MS, co navlíkají dětem pytle na hlavu i ten populární komik Donutil s večerníčkem "Pravdivým příběhem o Sněhurce", tak vám něco kápne... Proč se nepřidat, když z toho něco kápne ??!!Proč si dělat starosti, když se o jejich štěstí postarají takoví dobráci a géniové, jako jsou ti jmenovaní...

   Smazat
  3. Proboha, co byste chtěl rekonstruovat ? EU je systémově korupční projekt, který má prostřednictvím hloupých zištných slouhů demontovat národní státy a vytvořit snadno ovladatelný moloch, který bude použit proti Rusku.

   Smazat
 6. Nezbyde nám než ty dlouhoocasý krvežíznivý obohacovače likvidovat hned po nasazení a vlastizrádce s nimi !!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby nebyla většina občanů idioty a to nejen u nás, ale i v celé EUropě, tak by ten xindl sfoukli u voleb, jako svíčku, ale že jsou lidé zdegenerovaná nemyslící hovada, tak jako hovada budou žít a jako hovada i chcípat tak, jako už tisíciletí dělají doposud...je to naprosto beznadějné a povede to ke krvavému a trýznivému konci...
   Jak praví klasik:" ...co chcete po člověku, po tvoru, jenž na svět už přichází mezi močí a výkaly..."...

   Smazat
 7. Vsetky tie plany vyznievaju ako vykrik sialenca.Teraz ma Afrika 1.2 miliardy obyvatelov.Podla prognoz v roku 2050 okolo 2.2 miliardy.Predpoklad pre rok 2100 je okolo 4 miliardy obyvatelov.A to uz teraz je problem obyvatelstvo uzivit.Tento narast obyvatelstva krasne vystihol jeden novinar,,Africki muzi nerobia nic,len deti,zeny robia,a su stale tehotne.Podla zdraveho sedliackeho rozumu,treba zapchat vzduchotesne hranice,nech robia,ziju v Afrike ako chcu,alebo nerobia,ale hlavne prevezmu zodpovednost za hlad svojich pocetnych deti,za svojich politikov,a urobia si takto nutene poriadok doma.M

  OdpovědětSmazat
 8. mně stále není jasné, co se dál bude dít s tou Evropou? Ted se tedy "investuje" do migrace, našinec má stále větší ekonomické problémy ale nemá moc kam migrovat:-) Snad do Ruska:-) Investice do vzdělání migrantů? Asi si nemyslí, že je vzdělají? Budou tu tedy jen pracovní tábory otroků nebo to pak najednou všecko "shoří"?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stará vybydlená Evropa bude zničena, průmysl zdegraduje a životní úroveň a všechny její ukazatele a součásti také a ještě se o ni budou Evropané dělit s imigranty a to právě jde o "SNÍŽENÍ CELKOVÉ SPOTŘEBY",zlaté časy západního konsumismu končí, protože všichni na zeměkouli žít "americkým způsobem" nemůžou, Země to neunese, pouhá část a to cca půl miliardy "bohem vyvolených" majitelů židofinančního systému ovládajícího svět a jejich poskoci...ostatní je odsouzeno k degeneraci a postupnému vymírání a dnešní dění na chazary ovládané a jimi postupně odprůmyslňované a genocidou ničené Ukrajině, je příkladem...pomalu to probíhá v celé Evropě a proto volte chazara Babiše, ať nám to "tvrdé jádro" Evropy spěchající za pomocí milionů imigrantů a pod vedením Merkl-Macron neuteče!!!

   Smazat
  2. Přesně tak, stará Evropa, kolébka humanity a pokroku, musí být zničena. Se současnými technologiemi bude ovládání čipovaných domorodců ráj na zemi.

   Smazat
 9. Kdy už konečne evropští lídři přijdou na to, že Evropa nemá kapacity být zaopatřovacím ústavem pro lidi z třetího světo. Touhle politikou třetímu světu nijak nepomůžeme, pouze sebe zničíme. Ale pseudohumánním elitám a neziskovkám je to jedno. Oni si to možná i přejí
  http://www.epshark.cz/clanek/140/eu-bludy-bez-hranic

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...proboha živého,snad si nemyslíte,že to neví??!! To je řízené a cílené, tak blbý snad nikdo ani nemůže být a už vůbec ne mezi všemi mastmi mazanými a veskrze zhovadilými politiky, oni jsou za to zaplaceni tak, jako ti kreténi z neziskovek, jen si jsou jisti, že to likvidované tupé stádo jim to sežere a na ta jatka genocidy Evropy se nechá zavést bez odporu, nebo s nadšením a spokojeným mlaskáním, jak se děje doposud...

   Smazat
 10. Toto není vlastizrada, to je multivlastizrada. V dějinách pro toto zatím ani není slovo.

  OdpovědětSmazat
 11. Este dodam k europskej komisii.Krasne vystihuje situaciu vtip. To klope europska komisia nebesku branu.Otvori svaty Peter,a hovori,,co vy tu robite,vsetci patrite do pekla,,Nic ine komisii neostavalo,len peklo.Na druhy den zas niekto klope na nebesku branu.Svaty Peter otvoril,a tam stoja dvaja certi.Prekvapeny Peter sa pyta,ci zabludili,,Nie,nezabludili sme,my sme prisli poziadat o politicky azyl,,

  OdpovědětSmazat
 12. Nedokazal som ten clanok docitat do konca. Zmocnuje sa ma depresia, nevolnost a hnev nad aroganciou bruselskych monstier.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.