Reklama

sobota 14. října 2017

Evropská unie není cíl, ale prostředek


Stanislava Kučerová
14. 10. 2017
Pokusy o mezinárodní spolupráci a o zachování míru jsou prastaré, tak jako pokusy válečníků zmocnit se a ovládat, šířit moc a hromadit bohatství na úkor jiných. Novověké osvícenství přineslo povznášející přesvděčení o síle lidského rozumu, který je schopen podat o světě a o člověku nepochybnou pravdu a zároveň sestavit návrh na rozumné řízení lidského života a mezilidských záležitostí. Jan Amos Komenský napsal r.1642 jako exulant v Londýně „Cestu světla“ („Via lucis“). Podal tu návrh, aby se učenci všech národů sdružili a aby pečovali o šíření osvěty. Obecné vzdělání by se mělo šířit neomezeně pro všechno lidstvo obecnými školami a obecně platnými knihami, sepsanými právě mezinárodním sdružením učenců. Tak by se nejsnáze proklestila cesta celosvětovému míru. Stoupencem Komenského mírových snah byl i G. W. Leibniz (1646 – 1716). Snažil se o mír mezi katolíky a protestanty, dopisoval si o různých problémech evropských zemí. Dodnes se cituje jeho bystrý postřeh politologické povahy: „V Evropě není jednotlivého problému, který by se dal řešit izolovaně. Evropanům nezbývá než zřídit novou formu komunity.“ A podobně Immanuel Kant ve svém spise „O věčném míru“ (1795) zdůraznil, že „mezinárodní mír a podřízení politiky morálce nejsou možné při konkurenci izolovaných států o nadvládu a mohly by být opravdu zajištěny jen evropskou federací. Evropský kontinent může existovat jen jako organický a organizovaný“. Oba myslitele cituje ve svém díle F. W. Foerster (1869 – 1966). Patřil k humanitně uvažujícím myslitelům. Proti oficiální politice doma a za cenu politických persekucí i emigrace kritizoval militantní pangermánskou politiku německé vlády. Odsuzoval lživou propagandu a přípravu dobyvačné války.Vybízel k obnově duchovních základů evropské kultury a k organizaci evropské federalizace. V jeho podání se společenství národů nemá snažit o univerzální jednotu a odnárodnění, nýbrž o bohatší, plnější a volnější život každého jednotlivého členského národního státu. Foerster byl ve svých názorech utvrzen hrůzami první i druhé světové války. Znal politické pokusy o mezinárodní spolupráci ve Společnosti národů po první i v Organizaci spojených národů po druhé světové válce. Byl svědkem též nového poválečného pokusu o kooperaci mezi státy především ve sféře ekonomické, jak jej předvedly Německo a Francie roku 1950. Ukázalo se, že toto datum představuje významný mezník pro další vývoj Evropského společenství. Tentokrát již nikoli ve sféře idejí, ale v realitě společenských jevů. A to nejen ekonomických, jako na počátku, ale postupně i stále více v realitě politické a sociální ve zvyšujícím se počtu členských států.

Ale vraťme se ještě do ničivého válečného požáru evropského kontinentu v letech 1914 – 1918. T.G. Masaryk, vedoucího československého zahraničního odboje, začal psát v Petrohradě r.1917, v době revolučního neklidu, nevelký spis „Nová Evropa. Stanovisko slovanské.“ Pokračoval pak v psaní cestou celou Sibiří a Tichým oceánem až do Washingtonu. Z mnoha problémů, rozvířených válkou, o kterých psal, si všimneme jen otázky součinnosti, sdružování, integrace národů. Masaryk se v emigraci poznal se zástupci dvou desítek utiskovaných národů, které měly stejné potřeby a zájmy jako my. Svobodu a sebeurčení, které jim velmoci, bojující o světovládu, upíraly. Zjistil, že tyto národy tvoří celé pásmo střední Evropy od severu k jihu, mezi výbojným militantním německým Pruskem a mezi utlačovatelským samoděržavným carským Ruskem. Byli to Laponci, Norové, Švédové, Finové, Estonci, Lotyši, Litevci, Poláci, Lužičané, Češi a Slováci, Ma´daři, Srbové a Chorvati, Slovinci, Rumuni, Bulhaři, Albánci, Řekové a Turci. Masaryk jim nastínil společný program, získal jejich souhlas, a 15.9.1918 s nimi vytvořil na zasedání ve Filadelfii Demokratickou unii střední Evropy. Tato unie měla za úkol vyvažovat jako společný blok nezávislých svobodných států sílu sousedních mocností jak na západě tak na východě Evropy. Středoevropská federace měla za úkol své členy chránit před jakýmkoli útlakem a nátlakem ze strany velmocí. Ale když válka skončila, ukázalo se příliš mnoho nepříznivých vlivů a zájmů. Včetně zásady a praktik podle hesla „Divide et impera.“Z projektu středoevropské unie se podařilo realizovat jen minimum. Byla to Malá dohoda. Československo, Jugoslávie a Rumunsko.

O integraci Evropy se ani po první světové válce nepřestalo uvažovat. Tehdy vzniklo i hnutí, které u nás poznáváme s jistým prodlením - v době budování Evropské unie po druhé válce světové a po ukončení války „studené“.

Zakladatel hnutí, R. N. Coudenhove-Kalergi (1894 - 1972), vydal v roce 1923 spis „Panevropa“, projekt integrované Evropy. Jako rakouský šlechtic, od roku 1918 s československým občanstvím (pocházel z Poběžovic v českém pohraničí), stál o podporu prezidenta ČSR, T. G. Masaryka i ministra zahraničí, dr. E. Beneše. Oba politici souhlasili s myšlenkou sjednocení Evropy, s hledáním toho, co národy v Evropě spojovalo a spojuje, s vytvořením Spojených států evropských, byť v nedohledném čase. Ale integraci Evropy nepokládali za samoúčelný cíl, nýbrž za prostředek a cestu lidstva k humanitě. Proto pro další Kalergiho ideje neměli nejmenší pochopení. Kalergi např. chtěl v zájmu integrace zrušit právo národů na sebeurčení, na jejich suverenitu, homogenitu, samostatnost, na demokratický princip rovnosti. Chtěl obnovit vládu elity, aristokracie. Takovou elitou mu byli i Židé, podnikavý národ, zocelený dlouhými dějinami pronásledování. Kalergi eliminoval etnickou, historickou a kulturní identitu evropských národů. Jako by neexistovala. Spojené státy evropské bude podle jeho plánu tvořit lid všech zemí bez etnické a kulturní příslušnosti, jen Anglie a Rusko budou vyloučeny, zato však přibudou mimoevropské kolonie. Nerozlišené obyvatelstvo evropské a nově příchozí mimoevropské se bude svobodně mísit a vytvoří novou rasu, slabě barevnou a lehce ovladatelnou k práci a k službě vládnoucí elitě.

Kalergiho odkaz je, jak se zdá, v Evropské unii živý. Jeho jménem jsou vyznamenáváni vedoucí politikové, kteří se zasloužili o integraci Evropy. My jsme o tom informováni nebyli. A tak se ptáme: Kdo je ideovým předchůdcem dnešní integrující se Evropy? Demokratičtí myslitelé nebo aristokrat a elitář a tvůrce nové rasy míšenců? Má Evropská unie sloužit zájmům vybraných elit nebo zájmům všech občanů? Má hovět rozmarům mocných nebo usilovat o poctivý život ve společnosti spravedlnosti, svobody a práva pro všechny?

Jaký je sen a jaká skutečnost dnešní Evropské unie? Rovná práva všech členů nebo dominance velmocí, které mají snahu udržet si své postavení v „několikarychlostní Evropě“? Volení zástupci lidu všech zemí nebo prohlubující se deficit demokracie v evropském integračním systému? Je na místě vzdálenost a odcizenost evropských občanů od neprůhledných, nevolených institucí a jejich zaměstnanců? Co mohou členské země říkat nepřiměřenému dělení zisků i negativních následků ekonomické krize? Jak mohou reagovat na zobecňování následků politické neodpovědnosti a na přidělování počtu migrantů, nositelů nebezpečné migrantské krize?

Je zajímavé, že se nyní po létech objevuje význam vzájemnosti středoevropských zemí. Masarykův projekt Demokratické unie střední Evropy z roku 1918 není jen historický relikt.

Na půdě Evropské unie se nedávno začalo kriticky hovořit o V4, Vyšegrádské čtyřce. Historici připomenou, že už roku 1335 se v severomaďarském Visegrádu sešli český král Jan Lucemburský, polský král Kazimír III. a uherský král Karel I. Robert, aby uzavřeli smlouvu o smíření a důvěře a dohodli společný postup proti rozpínavosti Habsburků. Jistá vzájemnost tu existovala mnohem později v podobě Rady vzájemné hospodářské pomoci v letech 1949 – 1991. Tento historicky bližší společný postup spojoval středoevropské země pro jejich východní politiku, pro jistou zdrženlivost k SSSR a k budování socialismu. Po roce 1991 následovaly krátce po sobě nástupnické skupiny jako pentagonála, hexagonála ...

Postupně přibývalo zemí k spolupráci ve společném geografickém a společenskohistorickém kontextu. Jenomže mnohým se jevilo atraktivnější opustit střední Evropu a začlenit se do západoevropských struktur. Zdálo se výhodnější být nepochybnou součástí západu, který se dlouhodobě jevil pokročilejší, produktivnější, výnosnější. Vývoj v Evropě byl skutečně nerovnoměrný. Zatímco západní Evropa zaznamenala od 15. století prudký ekonomický a všeobecně celospolečenský pokrok, vrcholící revolučním ustavením svobody a lidských práv, ve střední Evropě dlouho trval zpátečnický feudalismus, přežitky nelidského nevolnictví, více méně absolutisticky tu vládly rodové dynastie, nadřazená aristokracie a církev. Již po první světové válce bylo jasné, že demokracii ve státech střední Evropy nezaručí automaticky instituce, převzaté ze západu. Že nestačí parlament a volební právo či stranický systém, protože je zapotřebí aktivních a zodpovědných lidí s rozhledem. . Přípravy nových generací, jejich způsobu myšlení a práce a stylu vedení a řízení. Situace se svým způsobem opakovala i po 2.světové válce. I tehdy bylo zapotřebí zabezpečit politické vzdělání, naučit zodpovědnosti a odvaze překonávat nevědomost a přežitky zaostalosti. Ale nedostatek zkušeností s demokracií byl ve střední Evropě i po roce 1989. Mnozí si situaci usnadnili bezvýhradným příklonem k západu, bez ohledu na to, že tamější režimy v nejednom případě postihla už úpadková krize demokracie. Vstoupili jsme do EU r.2004. Mohli a měli jsme jít svou cestou. Hledat a tvořit, zhodnotit a porovnat vlastní i cizí zkušenosti, ne bezhlavě přijímat a napodobovat. Nečekat, až dojde k určitým střetům o rovnoprávnost a suverenitu, až začnou probleskovat velmocenské ambice ve vztahu k malým národním státům. Jsme v situaci, kdy o našem postoji a o našem dalším usilování může rozhodnout jen hlavní historické kritérium: Evropská unie má smysl jen tehdy, když není samoúčelným cílem, ale prostředkem, který vede k vyššímu stupni lidskosti, humanity a kultivace lidského světa a života.

41 komentářů :

 1. Odpovědi
  1. Usa už je, horedole.

   Smazat
  2. 2:30 v jakem smyslu, anonyme?
   V Americe je obcanska valka
   V Evrope se uz evropani vzdali na nemilost

   Smazat
 2. EU ukázala světu, jak se postupně sama zničit. Jsou státy v EU, kde demokracie již vlastně není, zrušily, údajně dočasně, volby (Švédsko) a jiné,kde mají již 2 roky vyjímečný stav( Francie) nebo gheta téměř ve všech svých větších městech ( všechny západní státy EU). I takové země jako je USA, Rusko, Čína a další, hledí s neskonalým údivem na stávající sebevraždu EU a ani se nám už nesmějou. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
 3. Rád se obejdu bez eu falešné humanity a rasismu naopak.

  OdpovědětSmazat
 4. EU je mrtvý projekt.
  Zcela nereformovatelný - už si to proboha všichni vy naivní doufálkové uvědomte!!!
  ZNičit, zlikvidovat, rozpustit či nechat rozpadnout ... a pak začít uvažovat o jiné, lepší formě spolupráce na zcela jiných základech a zejména s jinými politiky!!!
  Tito současní jsou velezrádci a je nutno je postavit před soud, obnovit trest smrti za vlastizradu a dle toho jednat.
  nenechte se přesvědčit, že jsou jen tak hloupí či navedení - oni moc dobře vědí, co dělají.
  Druhá varianta pro humanisty, co nechtějí trest smrti - pracovní tábory s tím nejtužším režimem, á la gulagy. Víte, pro některé typy lidí to není zase tak špatný nástroj. Mohli by třeba na směny těžit uhlí, uran nebo lithium ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prosím, čtěte a poslouchejte názory moudrých a učte se. Děkuji

   Smazat
  2. Bruselske tyrany na sibenice

   Smazat
  3. EU fakt není cíl, ale prostředek k naší postupné likvidaci!

   Smazat
 5. Ohromné názory. Jak by bylo žádoucí, aby takoví lidé jako paní Stanislava Kučerová, vedli debatu se svými odpůrci například ve veřejnoprávních médiích.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hodne prazdnych slov
   Holt nemate Trumpa a Pitomio je priliz moralne naruseny

   Smazat
  2. 1:54
   Naštěstí magora Trumpa nemáme.
   Malá zajímavost:Před pár dny Trump na mítinku s šéfy administrativy požadoval aby jaderný arsenál SS byl navýšen téměř 10× z nejakých 4000 hlavic na 32000.
   Po mítinku ho Tillerson nazval pojebaným magorem (fucking moron). Když se to Trump dozvěděl, zuřil a řádil v ovál pracovně jak pominutej až se opozdil k odletu do Las Vegas.

   K čemu potřebuje mírotvůrce a kámoš Putina 32000 jaderných hlavic? Nehledě k faktu že nemá prostředky jich tolik někam dopravit, tzn letadla, ponorky, rakety, lodě. Vyrobit tolik materiálu aby takové množství jaderných zbraní bylo použitelných by zabralo dekády a totálně zbankrotovalo už zbankrotované SS. Není divu že ho Tillerson nazval blbcem který nemá ani šajnu o čem si otvírá hubu.
   Samozřejmě že se to snažili zapřít ale dostalo se to ven.
   https://www.thedailybeast.com/trumps-plan-for-32000-nukes-would-bankrupt-america
   Krom toho mu opěvovaný stratég Steve Banon dává pouze 30%tní šanci že dokončí svůj první termín.
   Jedná se o 25tý dodatek konstituce SS která dovoluje vicepresidentovi sesadit presidenta z funkce. Trump ani neveděl co 25tý dodatek je když mu to Bannon nadnesl. Stačí většina kabinetu t.j. 13 členů z 24.
   Soudě podle popularity kterou Trump má ve své vládě, je tato možnost dost reálná.
   Veřejnost mu dává průměr 38% pro 62% proti. Žádná sláva, zatím nejhorší hodnocení ze všech presidentů SS.
   http://www.businessinsider.com/will-trump-finish-his-term-25th-amendment-steve-bannon-2017-10

   Než mít Trumpa, je lepší mít anthrax.

   Smazat
  3. Trumpa si budou hýčkat, protože je pro ně čitelný. A lidé ho mají rádi.

   Smazat
  4. 2:41 ty toho vis
   Tobe jiste rikaji tajemstvi valky a obrany

   Smazat
 6. Pani dr. Kucerova,
  mam rad vase clanky a rad je ctu, ale o EXULANTECH jste se nemela zminovat.

  Nekteri Hurvinci v Cesku nemaji na najem ! Nadelali, dluhy a vinni z toho emigranty a nebo Ameriku, ktera vubec nevi, kdo jim stale nadava.

  Prelozit Amikum mnoho veci nemohu. Oni by slintali smichem a hlavne, aby nepadla hanba i na me, protoze jsem se narodil pod Vysehradem a jsem jeden z nich (Hurvinku) - coz je zlomyslna ironie osudu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Uz me zase cenzor vymazal, diskriminuje, bude ho to mrzet

   Smazat
  2. Klidně běžnému Američanovi přelož co chceš. Oni totiž ani neví odkud pocházíš, kde je nějaké Česko, natož Vyšehrad. Slintat nebudou, ale budou na tebe čumět jako na blba, co jim to vlastně říkáš a o kom! A neotírej se pořád o svoji bývalou vlast jen proto, že sis pohoršil a nejsi schopen si to přiznat. Jo život mezi Američany ti ze srdce( hlavně mezi těmi portorickými, mexickými, kubánskými, arabskými) přeju.

   Smazat
  3. Ano jsem podle tebe Hurvínek. Tvůj názor. Můj názor, pořád lepší, než být americkým Mickey Mausem.Ale na to uťápnutý čecháček,ani tam nemá. Ten si musí svoje ego,svoji důstojnost dokazovat sám sobě v těchto diskusích.Těžko si tam se svými názory s někým pokecáš.

   Smazat
  4. POkud Amíci nevědí, kde je Česká republika, je to JEJICH PROBLÉM a JEJICH BLBOST. Alespoň hrubá orientace patří k základnímu vzdělání, takže po absolvování školy by měli mít aspoň tušení.
   Ovšem je mi jasné, že amícké školy, stejně jako školy na západě Evropy, rapidně klesají svou úrovní, a že ti Amíci jsou - česky řečeno, blbí jako troky, a navíc ve své nadutosti - jako páni světa, se ani neobtěžují se něco učit, proč, oni jsou přeci nadlidi a nějaký póvl z východu je nazajímá.

   Smazat
  5. A to chce 23.40 Amikum něco překládat o naší vlasti a bojí se, že nám bude dělat ostudu? Tak toho se opravdu nebojím. Komu to bude překládat? 13.06 tak to je jak píšete! On nám to bývalý honolulu vysvětlí...

   Smazat
 7. Perfektní článek. Stručně a v historických souvislostech. BK

  OdpovědětSmazat
 8. Hm, tak stredná Európa bola zaostalá, feudálna, nemala mysliteľov - a prečože to? Lebo sme hlúpejší?
  Nie, my sme bojovali s Tatármi, Turkami, chvíľu dokonca aj s Maďarmi - zatiaľ čo západná Európa, s lepšou klímou predávala obilie, ovocie, obchodovala, mala dosť na remeselníkov, stavala loďstvo, kolonizovala - a bohatla! Toto Poliaci dosť často pripomínajú. Ale práve my na to zabúdame!

  OdpovědětSmazat
 9. Evropská unie je se všemi svými nešvar pokračující výzvou pro všechny členské státy, aby spolu vytvářely funkční jednotu, i když je to třeba hádanice o zahnutých banánech. EU je jakýsi tábor politických pionýrů, ve kterém se učí širšímu konsensu, a je to škola sama o sobě. Státy mají svojí izolovanou dynamiku, která je konfrontovaná s dynamikou integračním projektem Evropské unie, a ten nás nepřestává překvapovat svými výstupy. Do Evropské unie každý stát vkládá vůli k trvalému vylepšování spolužití a každý stát se na tomto vylepšování podílí svým osobitým pohledem na věc z hlediska kulturního, ekonomického, sociálního, bezpečnostního a kdoví kterých dalších. Členským státům přitom Evropská unie nepřestává být konkurečním mechanismem, protože tu stále existují jednotlivé svébytné zájmy státních útvarů.

  K článku. Je bezva, spousta novinek, odkazů na historický kontext, a to skoro až do pravěku, krása. Velice čtivé a poučné. Stálo by to za překlad a vyvěsit na nástěnku v Evropském parlamentu.

  Ono je to vždy o generační výměně, a každá generace přichází se svojí originální naivitou a doufálkovstvím, za které platí různými historickými ponaučeními.

  Není-li to způsobeno předčasnou senilitou, svět vidím jako neustále se měnící paradigma, kterému čím dál víc diktuje technický a technologický vývoj.

  Učiníme-li z Evropské unie nástroj, kde je záruka, že se nestane nástrojem nové diktatury. Ona ta svoboda je právě možná obsažená v oné samoúčelnosti, která znovu nalézá svůj vlastní účel v samotném procesu existence ve smyslu cesta je cíl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ty jsi Kalouskův agent, když spoléháš na blbost Husákových dětí

   Smazat
  2. víš co jsem, grafoman Kakofonix

   Smazat
  3. Když nemáte co říct, nevystupujte, žvástů je všude dost. Paní Kučerová má ráda historii, ale v jejím podání je to jen červená knihovna.

   Smazat
  4. Pro klidné spaní 12:29, žádám cenzora o smazání mého příspěvku 23:54. Děkuji.

   Smazat
  5. No - na blbost Klausových dětí se spoléhat nelze vůbec. To jsou jen pologramoti,podvodníci, šmejdi, a vrazi. Zlaté děti Husákovy.

   Smazat
 10. Jste v prdeli, a nevytrhne to ani Pitomio ani dlouhe clanky a kecy

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale klidne si Pitomia zvolte, nic jinyho vam nezbyva, jen budete do roka kvilet az vas ten narusenec zradi

   Smazat
  2. 2,14 - lepší on, než ti darmožrouti a parchanti, co byli u moci 28 let. Tečka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Smazat
  3. Dovolím si upozornit na článek, který tento snad doplňuje a varuje i důvěřivce v Okamuru.:http://www.halonoviny.cz/articles/view/46360812

   Smazat
  4. 14,18 - Vám taky je dobré cokoliv, abyste pošpinili soupeře, co? Ta info, že AfD prosazuje zrušení Benešových dekretů, byla již mnohokrát vyvrácena a uvedena na pravou míru přímo z Německa, ale někomu prostě se to hodí, a basta fidli.
   Ale osobně mi nevadí, že třeba Vy nechcete SPD volit, to je vaše věc, ale nešiřte hlouposti a lži. A hlavně nevolte hnus z čssd, kdu, top a ods. (velká písmena si ti šmějdi, ničící naši zem už čtvrt století nezaslouží a být po mém, zaslouží si soud a těžký žalář nebo provaz.

   Smazat
  5. Rozhodně nejde o žádné špinění, jen opatrnost, která člověka varuje před přímočarými řešeními. O volbu Vámi uvedených stran může uvažovat jen člověk dosud naivní a nezodpovědný. Přál bych si, aby tyto volby už znamenaly alespoň částečnou změnu k lepší budoucnostI nás všech. Nevidím proto nyní alternativu ke KSČM+......

   Smazat
  6. pro 1:42, 2:14, 14:18, kteří mají z Okamury kopřivku: Článek z Halonovin citovaný výše pochází z brku K.Konečné, europoslankyně KSČM, která politickým přehledem zrovna neoslňuje. Podstata její kritiky Okamury spočívá v tom, že T.O. má úzké kontakty s německou AfP; snad dost logicky, protože se jedná o silnou a tamní jedinou protiimigrační stranu. K.K. cituje zkreslený výklad odsunu Němců z ČR po 2.SV, který AfD strana zastává a vytýká T.O., že mu tento aspekt politiky AfD nevadí. Jak je známo, šéfky strany F.Petry ihned po volbách stranu opustila, protože do ní infiltrovaly síly, které inklinovaly jak k fašizmu (Gauman), tak k bankéřským kruhům, s cílem AfD zdiskreditovat. Dost chabý výpad proti SPD, nicht war? -:)

   Smazat
  7. O to ne!
   Nerozumime si
   Kdyby Pitomio rozveslil vlastizradce na lucernach tak to by bylo spravne
   To bych mu fandil
   Jenze mam strach ze zradi
   Nicmene, jineho neni mozneho volit, krome Pitomia jsou vsichni ostatni kandidati a strany vlastizradne
   Tak aby bylo jasno

   Smazat
 11. To jsou fantasmagorie. Stát by měl zůstat u záležitostí, které mu náleží. Spravovat věci svých obyvatel a nevyvíjet jakési "humanitární" aktivity pod rouškou zahraniční politiky kdesi mimo svoje hranice. Dneska je jasné, že i nakoupené zbraně jsou vyhození peníze, protože systémy nadupané elektronikou jsou zcela zbytečné, když existují protizbraně, které elektroniku ničí. Ideálem je volný obchod a volný pohyb žádoucích osob. Nechápu, proč může v EU kdejaký vychcánek a pobuda přejít hranice, když to místní nechtějí. Hlavně je třeba změnit EU,aby ji neřídily byrokratické elity, ale zvolení zástupci. Přičemž pojem "volení zástupci" nemůže být určován zvenčí ani sdělovacími médii.

  OdpovědětSmazat
 12. Současný charakter EU, ale ani samostatné státy nemají demokratický základ. Obojí jsou postaveny na elitářství. Za demokracii se jen ukrývají. Jak dlouho, ještě, to rádoby elitářům budeme baštit? Plkáním na Nové republice, ale i jinde to nezměníme.

  OdpovědětSmazat
 13. Pane Forgáči 10:27, plkání na NR leccos objasňuje. Pohříchu, jak komu. Co naděláte.

  OdpovědětSmazat
 14. Pane Anonyme 12:50, je jistě potřeba neustále neustále leccos objasňovat. Je současně potřeba objasněné využívat k polepšení společnosti. A to se neděje! Ptám se proč? Jestli dostanu odpověď, že si musíme zvolit lepší zastupitele, pak není podstata problému objasněna a musíme se snažit o lepší objasnění.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Forgáči 18:57, za 12:50 souhlas.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.