Reklama

pondělí 9. října 2017

Havlíčkovo memorandum o výpalném z českého lithia - o co ve světle zákonů a mezinárodních dohod opravdu jdeMartin Kunštek
9. 10. 2017
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) podepsal 2. října 2017 s australsko-americkou firmou European metal holdings Ltd. Memorandum o porozumění v oblasti těžby a zpracování lithia v ČR. Tento krok jako první veřejně napadl advokát Karol Hrádela, který upozornil na to, že důsledky mohou být horší než z causy Diag Human. Poslanecký klub KSČM v pátek 6. října 2017 požádal o svolání mimořádné Sněmovny, na níž by se poslanci ještě před volbami měli pokusit nějak s tímto probléme vypořádat. ANO 2011 spustilo ústy Andreje Babiše řev, že Havlíček ukradl státu lithium za 3 biliony. ČSSD v zápětí hystericky reagovala, že lithium nechal ukrást ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS), který podepsal povolení k průzkumu ložiska firmě Geomet, jež je dceřinou společností European metal holdings. A přitom tvrdí, že to firmě dává právo na udělení těžební licence. Internet je nyní plný výkřiků týkajících se této loupeže století. Proto považuji za nutné rozebrat causu z hlediska platného práva. Memorandum je z hlediska vnitrostátních zákonů „cár papíru“. Není to rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru ani povolení k těžbě. Je to poukázka na výpalné. Na dobývání miliardové renty v mezinárodní arbitráži. Bez nutnosti jedinkrát kopnout do země. 

Pozn red:: Faktické důsledky podpisu memoranda jsou shrnuty na konci článku.Předně považuji za nutné zdůraznit, že dokud je lithium součástí rudy a je pod zemí, tak je státní.. Podle § 5 odst. 2 Horního zákona je nerostné bohatství nacházející se na území ČR majetkem státu.

Těžba a zpracování nerostů je nejen z hlediska práva jedna z nejsložitějších národohospodářských disciplín. Reguluje je řada zákonů a vyhlášek. Speciálně těžařstvím se zabývají zejména tři z nich:
- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon);
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu;
- zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
Těžaři při své činnosti samozřejmě musí respektovat i další obecně závazné právní předpisy, které se vztahují i na ostatní odvětví. Jako příklad lze uvést zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), Správní řád a podobně. Při své činnosti se však musí ohlížet i na zájmy obcí, dopravy, nebo Armády ČR. Všechny tři „hornické zákony“ berou v potaz, že těžba se může vyvolávat konflikt s jinými odvětvími, a důsledně dbají na to vypořádání střetu těchto zájmů. Bez toho nelze pokročit od jedné etapy k druhé, ani v rámci povolovacího řízení jediné etapy.

Geologický průzkum

K tomu, aby nějaká firma mohla začít těžit je poměrně dlouhá a složitá cesta. Na jejím počátku je geologický průzkum. Ten podle zákona o geologických pracích může provádět buď stát, nebo soukromá firma. Stát si k tomuto účelu zřídil Českou geologickou službu. Což je ve své podstatě úřad. Ten sám průzkumné práce většinou neprovádí, ale zadává je firmám. Buď státním, jako je třeba zbytkový státní podnik Diamo, nebo soukromým, které splňují všechny požadavky na odbornou způsobilost. V Česku existuje několik soukromých firem zabývajících se geologickým průzkumem. Mezi nejznámější patří GEOtest, který byl založen ještě jako koncernový podnik ještě v době ČSSR.
Geologických průzkumů se u nás ročně provádí několik tisíc. Jsou potřebné pro mnoho činností. Od projektování a realizaci staveb, přes zjišťování a sanace ekologických škod, až po těžbu. Nejen každá strategicky významná stavba, jako dálnice nebo atomová elektrárna, potřebuje ke svému povolení geologický průzkum. Právě proto, aby to nedopadlo jako s ostravskou dálnicí D47, která se krátce po kolaudaci „zvlnila“, protože dodavatel nevzal při projektování v potaz, že pod Ostravou jsou doly. Nebo jako D8 přezdívaná „pohyblivá dálnice“. Svůj geologický průzkum si nechávají zpracovat i investoři, kteří staví továrny, nebo větší obytné či kancelářské budovy. Jednak je to součástí povinné stavební dokumentace. A navíc je to i logické, protože nikdo rozumný nechce, aby mu „barák spadl na hlavu“, protože je postaven na nevhodném místě.
Při geologickém průzkumu se zjišťuje spousta věcí. Především struktura a složení podloží. Z jakých hornin se skládá, jaké jsou v něm pukliny, nebo dutiny, zda je v místě spodní voda apod. Zkoumá se mimo jiné jaké jsou fyzikální vlastnosti podloží (jakou zátěž unese). Jedním z povinně zkoumaných parametrů je i to, zda v podzemí nejsou tzv. vyhrazené nerosty. Těmi jsou podle § 3 odst. 1 Horního zákona:

a) radioaktivní nerosty,

b) všechny druhy ropy a hořlavého zemního plynu (uhlovodíky), všechny druhy uhlí a bituminosní horniny,

c) nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy,

d) magnezit,

e) nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět fosfor, síru a fluór nebo jejich sloučeniny,

f) kamenná sůl, draselné, borové, bromové a jodové soli,

g) tuha, baryt, azbest, slída, mastek, diatomit, sklářský a slévárenský písek, minerální barviva, bentonit,

h) nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět prvky vzácných zemin a prvky s vlastnostmi polovodičů,

i) granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokud jsou blokově dobyvatelné a leštitelné, a travertin,

j) technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny,

k) halloyzit, kaolin, keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce, sádrovec, anhydrit, živce, perlit a zeolit,

l) křemen, křemenec, vápenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením,

m) mineralizované vody, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty,

n) technicky využitelné přírodní plyny.

Na všechny tyto nerosty se vztahuje tzv. horní regál. Což je prastaré pravidlo - ještě z dob Přemyslovců - stanovící, že nerostné bohatství je vlastnictvím státu. A hlavně, že těžit je lze pouze s povolením od státu a za podíl z výnosu odváděný státu. Horní zákon v § 12 navíc stanoví povinnost nahlásit nález výhradních nerostů Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Zákon o geologických pracích kromě toho nařizuje v § 12 , že všechny údaje zjištěné geologickým průzkumem musí být bezplatně předány České geologické službě. Tento úřad shromažďuje a uchovává všechny údaje o geologickém složení území ČR, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod. A rovněž o geologických rizicích. Stát má logicky zájem a povinnost tyto údaje získávat, protože jsou nezbytné pro jeho správu. Pro územní plánování, ochranu životního prostředí. A v neposlední řadě též pro správu národního bohatství. Údaje z databáze Geologická služba poskytuje bezplatně ostatním orgánům veřejné správy proto, aby mohly plnit zákonem uložené povinnosti.

Některé typy geologických průzkumů objednává přímo stát. Např. pro výstavbu dálnic. Zákon však umožňuje i soukromou formu průzkumů. Ačkoliv má stát samozřejmě zájem vědět, co se nachází pod povrchem našeho území, tak není v možnostech veřejných rozpočtů nechat provrtat každý čtvereční kilometr našeho území. V některých případech by to bylo dokonce nežádoucí, protože by tím mohly být ohroženy již známé a využívané prameny podzemních vod, nebo ložiska plynu. Proto máme zvláštní zákon, který stanoví pravidla.

Podnikatel, který provádí geologický průzkum, jenž není hrazen na objednávku státu nebo místní samosprávy, sice musí zjišťovat všechny parametry podloží stanovené zákonem, a bezplatně je odevzdat Geologické službě. Podle § 12 zákona o geologických pracích však má právo si po dobu 7 let od odevzdání údajů vyhradit podmínky, za nichž mohou být zjištěné skutečnosti poskytovány fyzickým osobám nebo jiným podnikům. Jinak řečeno má právo si stanovit i cenu, kterou mu musí zaplatit jiný podnik za to, že využije jím získané poznatky. Jde tedy o jistou specifickou podobu práva duševního vlastnictví. A každý, kdo by chtěl na daném místě těžit, tyto údaje nutně potřebuje k tomu, aby mohl Báňskému úřadu předložit projekt těžby a žádost o vymezení dobývacího prostoru. Prospektor, který při svém průzkumu učiní nález zpeněžitelného nerostného bohatství má tedy touto formou zajištěno „nálezné“.

Ložiskový průzkum

Geologické průzkumy se podle účelu prací dělí na:
a) ložiskové;
b) průzkum pro zvláštní zásahy do zemské kůry;
c) hydrogeologické;
d) inženýrskogeologický a
e) průzkum geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí.

Průzkum ložisek nerostných surovin je tedy jen jeden z druhů geologických prací, která náš zákon zná. Jejich provádění je možné pouze na základě povolení Ministerstva životního prostředí. To může obdržet pouze Geologická služba, vysoká nebo střední škola, muzeum nebo vědeckovýzkumná instituce či podnikatel, který splňuje požadavky na odbornou a technickou způsobilost stanovenou v zákoně o geologických pracích. K získání souhlasu je nutné předložit projekt, který splňuje všechny zákonem stanovené požadavky na ochranu životního prostřední, ochranu veřejného zdraví, a bezpečnost apod. Český báňský úřad, resp. jeho obvodní pobočka, k tomu navíc může stanovit omezení, která průzkumník musí respektovat. Báňský úřad může zakázat určité technologie nebo činnosti proto, aby nedošlo k neohrožení např. již používaného zdroje pitné vody, nebo známé ložisko plynu. Na některých místech může v rámci procesu stanovení průzkumného revíru práce zakázat úplně. Určitá omezení - v zákonem stanovených případech i zákaz - si mohou vyžádat i ostatní orgány veřejné správy během povolovacího řízení.

Zde považuji za nutné uvést, že ministr životního prostředí Pavel Drobil neporušil zákon vydáním povolení k ložiskovému průzkumu v oblasti Cínovce firmě Geomet. Tvrzení řady sociálních demokratů o tom, že tím způsobil krádež Cínoveckého lithia je tedy zcela nesmyslné.
Pro správné pochopení situace, v níž se nachází lithiová ruda pod Cínovcem, je třeba vysvětlit co to vlastně ložiskový průzkum je. Náš zákon zná v zásadě 3 druhy ložiskového průzkumu. Podle § 2 odst. 4 je možné provádět vyhledávání nového ložiska, průzkum již známého ložiska (prověřovací průzkum) a těžební průzkum.

Vyhledávací průzkum lze stručně popsat jako „zkusme se podívat jestli tam není něco zajímavého“. Tento typ zkoumání je součástí každého geologického průzkumu. Např. i pro účely získání informací o vlastnostech podloží z hlediska únosnosti pro plánovanou dálnici. Když se při průzkumu zjistí, že pod zemí jsou zásoby výhradních nerostů, tak se nové a dosud neznámé ložisko zaeviduje u Geologické služby. Jestliže jsou v ložisku těžitelné zásoby (je dostatečně mocné a koncentrované), tak jej Ministerstva životního prostředí a průmyslu obchodu mohou vyhlásit za chráněné ložisko. Z čehož plynou pro subjekty působící na zemi nad ním značná omezení. Např. při povolování staveb.Opět je to ale složitá procedura kde zákon důsledně požaduje řešení střetů různých veřejných zájmů.

Teprve následně lze žádat o povolení průzkumu s cílem zjistit rozsah ložiska (odkud kam sahá), jeho vydatnost (kolik zájmového nerostu v něm je) a složení (v čem je nerost – v našem případě "lithium" - vázán). Zkoumají se i další zužitkovatelné příměsi jako u Cínovce cín a wolfram. Zkoumat se při tom musí také ostatní geologické poměry, které mohou mít vliv na možnost těžby, nebo její způsob. A taky potenciální rizika (např. nestabilita masivu).

Teprve na základě takto zjištěných údajů lze začít vypracovávat projekt těžby a žádost o stanovení dobývacího území. Podle zákona se samozřejmě zkoumá i během těžby, protože zákon ukládá těžařům povinnost vytěžit veškeré dostupné zásoby na již otevřeném dole. Samozřejmě s výjimkou těch, kde došlo k státnímu zákazu nebo omezení těžby. A k tomu je třeba vědět jak a kam zaměřit stroje, aby se zbytečně nekopala hlušina.

Pro úplnost dodávám, že ministr Drobil podepsal firmě Geomet povolení k prověřovacímu průzkumu.

Stanovení dobývacího prostoru

Na rozdíl od průzkumných prací na stanovení dobývacího prostoru a povolení k těžbě právní nárok neexistuje. Zjištění informací o tom, co se skrývá pod zemí, je jedním z veřejných zájmů, které zákon stanoví. Mimo jiné z bezpečnostních a národohospodářských důvodů Při jeho uplatňování lze dokonce ukládat určité povinnosti a omezení. Včetně omezení vlastníků – např. pozemků na nichž má průzkum probíhat – strpět práce spojené s průzkumem. Samozřejmě za náhradu.

Stanovení dobývacích prostoru je prvním stupněm povolení hornické činnosti na ložisku nerostů. Báňský úřad může podle § 24 Horního zákona rozhodování o stanovení dobývacího prostoru sloučit s rozhodováním o povolení těžby. Může však jednu z nich nebo obě zamítnout. Stát jako vlastník je suverénem v rozhodování o tom, jestli a kdy se budě těžit. Stát je stejně plnohodnotný vlastník jako občan nebo firma. Vlastnické právo lze sice podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod omezit nebo zrušit ve veřejném zájmu a za náhradu. Stát však nemůže vyvlastnit sám sebe – resp. všechny občany, kterými je tvořen. Nemůže být tudíž ani nucen se vzdát části majetku.

Stát jako suverénní vlastník se po zvážení všech okolností, které s těžbou souvisí, může rozhodnout, že ložisko těžit nechce. Nebo že si je nechá na dobu, kdy těžba bude výnosnější, nebo kdy budou dostupné technologie, které méně zatíží životní prostředí. Známým příkladem jsou ložiska zlata a wolframu v Kašperských horách. V této části Šumavy jsou ověřené zásoby 55 tun zlata. To je o 10 tun více, než měl československý zlatý poklad před rozdělením federace rozprodejem české části bankovní radou ČNB. Celkové zásoby zlata v této lokalitě jsou odhadovány až na 190 tun. V tuto chvíli však neexistuje bezpečná technologie s jejíž pomocí by je bylo možné získat. Jediný způsob, s jehož pomocí by kašperské zlato technicky bylo možné vytěžit, je metoda kyanidového loužení. Její používání však zákon o hornické činnosti zakazuje. Při jejím použití by došlo k zamoření poloviny naší republiky kyanidem a následné otravě až poloviny obyvatelstva. Stát tedy z bezpečnostních důvodů rozhodl, že toto ložisko těženo nebude. Kromě zlata je v lokalitě doložena i velká zásoba wolframu. Jeho těžbu stát zamítl pro změnu z ekonomických důvodů. Hodlá ji povolit až souběžně s případnou těžbou zlata – jestliže jednou bude známa bezpečná technologie. V Kašperských horách je tedy vyhlášené chráněné ložisko. Nebyl k němu však stanoven dobývací prostor. A ani uděleno povolení těžit.

Při stanovování dobývacího prostoru se těžaři stanoví oblast v níž smí těžit. A to trojrozměrně – tedy pozemky pod nimž může „kutat“ a hloubka do které smí při těžbě zajít. Stanoví se mu rovněž „co“ smí v lokalitě těžit. Zákon připouští možnost vyhlášení jednoho dobývacího prostoru na více ložisek. Stejně jako rozdělení prostoru mezi dva těžaře. Z nichž jeden těží např. zlato a jiný wolfram.
V rámci stanovení dobývacího prostoru mohou být uložena i určitá omezení. Např. netěžit v určité části ložiska v zájmu toho, aby nedošlo k sesuvu dálnice. Může být nařízeno nebo zakázáno použití určitých technologií, které mají zajistit bezpečnost. Při těžbě uranu je nařizováno používání tzv. vodních stěn, které mají zajistit, že nedojde ke kontaminaci spodních vod mimo důl. Jde o soustavu propojených vrtů do nichž je pod tlakem na jedné straně vháněna a na druhé straně odčerpávána voda, který vytvoří tlakovou bariéru průniku znečištěných vod z dolu do ostatních spodních vod. U některých dolů kde může docházet k úniku metanu je naopak zakazováno používání výbušnin. Toto první rozhodnutí o parametrech prostoru, v němž bude možné při splnění podmínek povolit těžbu, má těžařské firmě umožnit přípravu projektu těžby. Nebo také učinit rozhodnutí, že těžit nebude a práva se vzdá. Buď úplně nebo jej převede za úplatu na někoho, kde bude schopen podmínky splnit.

Tomu, kdo provedl nebo financoval ložiskový průzkum, totiž § 24 odst. 3 Horního zákona náleží přednost před ostatními žadateli. Není to právo na získání dobývacího prostoru, ale přednost před ostatními, kteří by na tom místě chtěli těžit. Tvrzení o tom, že cínovecké lithium ukradl exministr Drobil tedy vychází z neznalosti Horního zákona. Nebo je to prostě hloupý pokus o svedení viny na předchůdce. Teprve když prospektor přednostního práva nevyužije, může být dobývací prostor stanoven jinému zájemci. Jde o určitou obdobu předkupního práva, které ale vlastníka nezakazuje věc nebo majetkovou hodnotu prodat. Může si ji nechat. Sám ji využívat. V tomto případě se tedy stát může rozhodnout netěžit a nebo těžit sám. V případě, že by těžil sám, nebo prostřednictvím státní firmy např. Diamo, je pak povinen odkoupit od prospektora údaje získané těžebním průzkumem. Jak již bylo uvedeno výše, prospektor si může stanovit cenu za níž informace nahlášené Geologické službě mohou být poskytnuty státní firmě Diamo. Zdarma je smí používat pouze veřejná správa. Stát je však může vyvlastnit za náhradu. Ta by pak spočívala v úhradě vynaložených nákladů na průzkum a přiměřeného zisku podle zákona o cenách – tedy do 30% nákladů. V tuto chvíli se podle údajů s nimiž operují vládní činitelé bavíme o 1 až 1,3 miliardě. Na víc neměl prospektor do podpisu Havlíčkova memoranda nárok.

Povolení těžby

Předtím, než těžební společnost „poprvé kopne do země“ musí mít povolení k hornické činnosti v dobývacím prostoru sestávající z dílčích povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek nerostů podle zákona o hornické činnosti. Souhrnně je lze označit jako těžební licence. Na všechny etapy je nutné předložit projekt, který je schvalován Báňským úřadem. Projekty musí splňovat jak zákonné požadavky, tak i podmínky stanovené pro dobývací území Báňským úřadem. Při jejich splnění má žadatel na získání licence nárok. Teprve až když má těžařská firma všechny tyto úřední procedury úspěšně za sebou, tak mlže těžit.

Co provedl ministr Havlíček?

Ministr Havlíček neukradl české lithium za biliony korun, jak populisticky tvrdí předseda ANO Andrej Babiš. Nevydal rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru ani povolení těžit. A ani nemohl - tato pravomoc přísluší Báňskému úřadu. Ten je sice podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu, které Havlíček řídi. Ale žádné takové rozhodnutí nevydal ani on. Havlíček se nepodílel se ani na žádných právních úkonech, které těmto rozhodnutím předchází. Na to je v úřadu moc krátce. Ministr Havlíček podepsal memorandum, které je čistě z pohledu vnitrostátních zákonů „cárem papíru“. Žádný český zákon ani obecně závazný právní předpis jeho sjednání nevyžaduje ani nepředpokládá. Dokonce jej k němu ani nezmocňuje. Na jejím základě australsko-americká společnost nemá žádnou možnost se u vnitrostátního soudu domáhat stanovení dobývacího prostoru ani těžební licence.
Memorandum je z valné většiny „snůškou obecných frází“ typu: „Cílem tohoto memoranda je usnadňovat a podporovat budoucí spolupráci v oblasti průzkumu, těžby a zpracování lithia až po finální výrobky.“ Nebo, že: „Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou ochotni podporovat využívání a zpracování lithiových rud“. Či: „Spolupracovat s českými akademickými výzkumnými základnami na úplném zpracování lithiových rud“.

Problém však je v tom, že náš právní řád nesestává jen z Ústavy, zákonů a vyhlášek. A přímo aplikovatelných nařízení EU. Součástí našeho právního pořádku jsou i mezinárodní smlouvy, které Parlament ratifikoval. Jednou z nich je i Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi ČR a Austrálií podepsaná v Canbeře 30. září 1993. Existuje značené riziko, že australsko-americká firma využije tento dokument k nátlaku na budoucí vládu, aby rozhodla, že lithiovou rudu nebude těžit český státní podnik Diamo a zpracovávat nějaká česká firma, ale že těžba má být svěřena právě australsko-americké firmě European metal holdings Ltd. Firma může vyhrožovat mezinárodní arbitráží s tím, že se bude u domáhat náhrady škod za zmařenou investici. Lze čekat, že při tom bude argumentovat, že Havlíčkovo memorandum si investor může vykládat ve smyslu jejího článku 3 Dohody jako povzbuzení investice. Bude argumentovat, že na jeho základě vynaložila další prostředky, které byly zmařeny. Zvlášť když memorandum Dohodu o podpoře a ochraně investic výslovně uvádí.

Havlíček tedy vlastně firmě EMH vystavil glejt na vydírání budoucí české vlády. Glejt, který sice neopravňuje k těžbě lithia, ale je bianko šekem na „výpalné“ z těžby. V některých zemích jako Čína by za to byl po zrychleném soudním procesu procesu za úsvitu zastřelen. V některých zemích jako Saudská Arábie by takový ministr byl veřejně nabodnut na kůl. V Česku mu to nehrozí. 

Když KSČM požádala o svolání mimořádné schůze, tak jsem přemýšlel o tom, co s tím poslanci vlastně mohou udělat. Zjišťoval jsem jak by bylo možné se arbitráži vyhnout. Dohoda s Austrálií byla sjednána na 15 let. A lze ji tedy vypovědět s roční výpovědní lhůtou. Problémem však je, že ještě po dobu 15 let od jejího vypovězení jsou chráněny investice učiněné před výpovědí. Tudy cesta nevede. Moc možností poslanci nemají. Mohou Memorandum prohlásit za uzavřené v rozporu se zákonem, protože Havlíček k němu neměl zmocnění od vlády. A jako takovou ji prohlásit za neplatnou od počátku. Ani to však nezabrání firmě tvrdit, že mezi tím (za pár dnů) investovala do přípravných prací několik miliard. Nebo si na ně vzala půjčku. Škodám už úplně zabránit nelze, ale možná je lze omezit. Ale bude to hodně na hraně. A hodně bude závist na arbitrech. A s těmi má ČR zatím jen špatné zkušenosti.

Mimořádná schůze asi bude spíše veřejnou politickou popravou nejstarší české politické strany ČSSD. Strana, jejíž představitelé ve vládě spáchali něco takového a která do vlády vyslala takového ministra si však nic jiného nezaslouží.

Příloha:
a) Havlíčkovo Memorandum (neautorizovaný pracovní překlad)


80 komentářů :

 1. Je mi z toho na zvracení.

  OdpovědětSmazat
 2. To Memorandum je tak špatný pokus o podvod, že bych si s ním možná i vytřel (_*_)

  V Austrálii by se ministr houpal pověšený v průvanu za koule a vojížděli by ho nadržený klokani.

  OdpovědětSmazat
 3. Omyl, veřejně jako první na lithium upozornili Svobodné rádio pana Kapala,www.aeronet.cz, pan Okamura z SPD a pan Skála z KSČM.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Omyl, veřejně na lithium poprvé upozornili v červnu a červenci poslanci Úsvitu Fiedler a Havlová, která měla i interpelaci na premiéra. Kapal ze SR držel hubu, Komunisté ani nehlesli, SPD a Okamura neřekli ani Ň. Začínají se na toto téma zviditelňovat všichni až nyní - těsně před volbami!!!!!!!

   Je mi z nich na blití. Všechno věděli a nepodnikli vůbec nic!

   Poslanec Fiedler ZDE:
   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-je-najednou-bojovniku-za-ceske-lithium-Poslanec-vytahl-dukaz-jak-se-o-nem-hlasovalo-kdyz-se-o-tom-jeste-nemluvilo-507069


   Poslankyně Havlová ZDE:
   http://www.securitymagazin.cz/zpravy/video-poslankyne-olga-havlova-interpeluje-premiera-cr-ohledne-lithia-v-krusnych-horach-1404056703.html

   Smazat
  2. 15.46 se hluboce mýlí, najdětě si vysílání o Lithiu v archívu SR!Připojuji se a zastávám se Vladimíra Kapala a Tomia Okamury.již od samého začátku(několik měsíců zpětně), jsou posluchači SR průběžně informováni o stavu a záměrech, co se týká těžby líthia na Cínovci a v Krušných horách.

   Smazat
  3. Pánové, pánové, brzděte. Dnes je naprosto fuk, kdo na něj první upozornil. Já osobně jsem o Cínoveckém ložisku poprvé dozvěděl před cca půl až třičtvrtě rokem z dokumentu, který komentoval Václav Cílek. Okamžitě mne napadlo, že ho někdo rozkrade. Jenom jsem tenkrát netušil, že to bude tak rychle.

   Smazat
  4. lithium jsou jenom drobný - http://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/11222-madera-akce-rubidium-kryci-nazev-lithium
   -- Vaska

   Smazat
  5. Omyl 15.46. Svobodné rádio o lithiu mluví už od začátku roku...

   Smazat
 4. Čtyři "povedení" geologové našli zlatou horu, a začali přemýšlet, jak si pro sebe zajistit co největší podíl. Založili obskurní s.r.o., které se nechalo koupit do holdingu, za který nyní lobují, a KLAMOU akcionáře imitacemi závazných dohod.

  OdpovědětSmazat
 5. Díky za informace, toto mi od začátku chybělo. Dobře, podrobné popsaný postup "jak to funguje" a jasné závěry. Díky autorovi i NR. Mirek

  OdpovědětSmazat
 6. Pro "úspěch" ČSSD v následujících volbách do PS udělal ministr Havlíček opravdu vše ..

  Otázkou je, zda je "hlupák", kterému je jedno, zda se jeho ČSSD vůbec dostane do Poslanecké sněmovny nebo "šmejd", který je schopen za peníze všeho ?!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na ČSSD už dávno nezáleží, je to doslova vytunelovaná strana a ti tři zoufalci, kteří ji právě vedou k černé jámě, ti si asi ani neuvědomují, co spískali. Jako správné loutky se nechali vodit na provázcích a takhle to dopadá.

   Smazat
  2. Těm lidem v čele ČSSD o tu partaj vůbec nejde. Chtějí se jen napakovat a po nás potopa. ČSSD je pro ně jen rulička hajzlpapíru.

   Smazat
  3. Všem politikům ČSSD, včele s premiérem Sobotkou, vyvlastnit všechen majetek a i ten, který rozdělili mezi příbuzenstvo apod. jak sám Sobotka, který se plánovaně rozvedl a ulil majetek na "exmanželku". Stejně všechno nakradli. Všichni to ví a nic se nedělá. Ale obyčejný člověk kdyby v sámošce vzal kávu, má velké opletačky.To je spravedlnost?

   Smazat
 7. Memorandum se snaží tvářit jako smlouva o smlouvě budoucí na veřejnou zakázku dle §14 odst. 2, zákona 134/2016. Což je samo o sobě protimluv, nelze uzavírat smlouvu o smlouvě budoucí na veřejnou zakázku. Je to celé jeden velký bluff, a ze všeho nejvíc na akcionáře, kteří jsou společností Europeanmetal účinně uváděni v omyl, ohledně těžebních práv.

  Co se stane, až se Česká republika rozhodne těžit svépomocí, anebo až vypíše veřejnou zakázku?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:45 Odpověď je nasnadě - my a naši potomci budou platit dotyčné firmě, příp. její následníkům, jako "mourovatí" za naši blbost ...

   Smazat
  2. Nejprve si Česká republika musí ujasnit, zda-li hodlá těžit svépomocí, anebo si hodlá najmout soukromý subjekt. V případě, že hodlá najmout soukromý subjekt, bude muset vypsat veřejné výběrové řízení, ve kterém pro žádnou společnost neexistuje předem záruka úspěchu.

   Smazat
  3. Anonymní9. října 2017 15:14
   „.. anebo si hodlá najmout soukromý subjekt.“
   Vypadá to na třetí možnost. Totiž, že Česká republika přenechá dobývací práva za symbolickou úplatu soukromému subjektu, který bude našemu zpracovatelskému závodu prodávat suroviny za smluvní ceny. Takže peníze potečou z Česka pryč. P.K.

   Smazat
  4. Od toho jsou volby, abyste si vybrali některou z alternativních verzí budoucnosti.

   Smazat
  5. Můžou to zase nacpat Bakalovi

   Smazat
 8. „V některých zemích jako Čína by za to byl po zrychleném soudním procesu procesu za úsvitu zastřelen. V některých zemích jako Saudská Arábie by takový ministr byl veřejně nabodnut na kůl. V Česku mu to nehrozí.“
  Nyní snad budeme lépe chápat, proč má SPD ve volebním programu odvolatelnost a trestní odpovědnost politiků. Tuto kauzu, bude ochotná napravit pouze SPD, nebo KSČM. Ostatní strany dotáhnou ztrátu kontroly našeho státu nad lithiem, do „zdárného“ konce. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. NAPROSTÝ SOUHLAS.

   Smazat
  2. KSČM by byla hloupá, kdyby do toho znovu šla. Už jednou to tady dala po válce do pořádku, a teď by měla ten bordel opět vyčistit? Ne ne, donutit, aby do udělali ti,kteří to takto dopracovali. A všech no jim znárodnit a vrátit majetek, který si přivlastnila církev. Další hromadná rozkrádačka.

   Smazat
 9. Myslím, že by měl být premiérem okamžitě odvolán, a podána žaloba za zneužití pravomoci veřejného činitele, aby bylo jasně dáno najevo , že pan. Havlíček podvedl australskou firmu a aby ev. arbitráže byly vedeny proti p.Havlíčkovi a ne Českému státu. (to je samozřejmě nemožné. protože demokratické právo odporuje zdravému rozumu)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taktéž to bylo s Hermanem a Bělobrádkem s jejich aktivitami se sudeťákama a nic se nedělo. Měly okamžitě letět z parlamentu do kriminálu za protistátní činnost. S jídlem roste chuť. Nestačí že socani vypadnou z parlamentu, je už potřeba trestat jinak se nic nezmění.

   Smazat
  2. Souhlas. Oba dva nemají ve vládě co dělat. Jdou proti národu.

   Smazat
 10. Je na místě, aby ČSSD okamžitě odstoupila z vlády a ministr Havlíček byl postaven před soud za vlastizradu. Uvedená smlouva by měla být prohlášená za neplatnou a Australsko - merická firma by měla skončit působení na území ČR z důvodu, že přesně věděli co činí. Že tady jde o korupci je zcela jasné a že to je korupce v tak gigantických rozměrech, že strana, která vyslala do vlády Havlíčka by měla nést plnou zodpovědnost a lidé by jí už nikdy neměli volit. Že nás bude uvedená firma žalovat, jako stát, na to se můžeme spolehnout. Je to jejich západní styl jednání s koloniemi a s tím oni mají bohaté zkušenosti a už dopředu mají obšlápnuté rozhodčí řízení. Ale když to utneme okamžitě budou škody menší, než je necháme tady působit. Je jasné, že nějakým způsobem se asi dostali k tzv. spolupráci v uvozovkách s Havlíčkem s ČSSD. Je pozoruhodné, že naše média o tom vice méně mlčí a uvádějí jenom nic neříkající informace. Je také zajímavé jak mlčí i studenti, kteří protestují skoro proti všemu co ohrožuje pravoláskaře , ale vytunelování vlastní země studentům jaksi nevadí, nebo možná pravda je v tom, že studenty k tomuto vytunelování nikdo nenavádí aby protestovali a proto mlčí. To co je v článku, to není předmětem ani pořadu jako je na ČT 1: 168 hodin, ani žádného pořadu na ČT 24. Z toho je možné vyvodit, že více méně na tom spolupracuje celá pražská kavárna, které vůbec nevadí a to řekli i představitelé stran jako ODS, TOP 09, Lidovci, že jim vůbec nevadí že nás tady Astraloameričasné totálně vyrabují. Jenom tady v článku se dozvídáme ty strašné dopady které z podpisu jednoho totálně zkorumpovaného vládního úředníka za ČSSD na nás dopadnou. Když si uvědomíme, že hodnota zásob lithia by mohla v konečném důsledku uhradit náš astronomický státní i zahraniční dluh několikrát, tak až tehdy si uvědomíme nedozírné následky tohoto podpisu. A přitom, když půjdeme do důsledku, tak nic takového se přeci podpisovat nemuselo a vůbec i z článku vyplývá, že celý průzkum mohla s přehledem provést naše firma.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ČSSD je totálně zadlužená strana a zadlužený subjekt, ať jednotlivec, nebo firma a v tomto případě politická strana, udělá vše pro to, aby se zachránila. Je třeba začít šetřit, jestli ČSSD neprodala lid této republiky za mrský bakšiš, který jim vyřeší jejich zadlužení.

   Smazat
  2. ČSSD je pro ty parazity jen prostředkem, jak si nahrabat. Česká republika vpodstatě také. Bližší košile než kabát.

   Smazat
 11. ČSSD kritizovala minulé vlády, co na poslední chvíli něco podepsaly jako nemravné. Teď učinila to samé a nevadí to. Hraje vabank. Buď vyhraje ve volbách, nebo se zajistí jinak. Na jaře Babiš řekl lithium musí mít pod kontrolo stát a nastala štvanice. Kostky jsou vrženy.

  OdpovědětSmazat
 12. To je stejné, jako by to podepsal někdo na ulici, také k tomu nemá oprávnění.
  Už je viník ve vazbě?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Omyl! Havlíček je člen vlády a ne nějaký hadrník. Na ulici se třeba poserte ale tohle je minimálně podvod.

   Smazat
 13. Už dávno byl zlikvidován státní podnik - Geologický průzkum, který uměl nejen u nás ale i ve světě najít různé suroviny či vodu.
  Rudné doly, dříve také státní podnik, lehly popelem. Vrtaři a horníci co to všechno uměli se rozprášili a noví už nejsou.
  A pak se řekne. My to neumíme, nemáme na to techniku a lidi ašup to za pěkný bakšiš americkému kapitálu.
  I ten uran, kde jsem dvacet let pracoval, je ruda. Taky musela skončit, stejně jako uhlí, až se to vše zavře pak příjdou nabídky z US. Podobně je to i s tím máslem.
  Vymlaťte krávy aby jste mohli jednak hnojit umělými hnojivy či hořčicí. Jenže to půdě nepmůže a máslu také ne.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte svatou pravdu.

   Smazat
  2. Vážení, jsme kolonie a máme vládu která to potvrzuje, je totiž lokajem, který se nechá podplatit a prodá svůj lid zápaďákům.

   Smazat
  3. Krátký a jasný popis jednání zvrhlých parazitů. Parazity je potřeba likvidovat včas jinak je zle.

   Smazat
 14. Již jsme dostali volební lístky do schránky. Rovnou lístek ČSSD šel do koše. STOP 09, lidovce a modré straky budou následovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Volební lístky nic nevyřeší ten samý hloupý dav. který volil vámi vyhozené strany bude nyní volit Babiše.
   Když už poukazujeme na tunel s lithiem také bychom se měli podívat na to, že ANO šéfe jede v koalici s ČSSD dál lithium ne lithium.Pokud nezvolí více než polovina obyvatel alternativu. a to se nestane, bude se v tunelech pokračovat, ostatně to zde patří k folkloru viz,církevní restituce, OKD.Kalouskovi padáky a privatizace.

   Smazat
  2. Já už jsem si s nimi vytřel zadek Jiří Plzen

   Smazat
  3. Pokud se nevzbouříme tak asi skutečně nic nezměníme. Ti co cinkaly a prohlédly by měly jít osobním příkladem a případně na nový převrat obětovat veškerý osobní majetek. Je to jejich morální povinnost. Přesto že jsem necinkal a jsem jak se říká před hrobem, když uvidím snahu tak se přidám. Mám děti, vnoučata a pravnouče.

   Smazat
 15. spřátelené vojska nato už dohlédnou na to, aby se lithium dostalo do správnych rukou, stačí nechat zmizet pár lidi a je vymalováno

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas. Jedině ZLATÁ STRANA !

   Smazat
  2. Pro to zlato a wolfram si příjdem později.
   Je tam ještě příliš státu, obyvatel a jiných hovadin, které tam nemají co dělat. Rozhoduje náš zájem, ne nějaký neexistuící stát. Kdo nic nemá přece, jakoby nebyl...

   Klokan - investor.

   Smazat
 16. Krásně a polopaticky vysvětleno jak se věci mají a jaké budou důsledky když se to včas nezastaví. Doufám, že se stihne mimořádná schůze. Vždyť slavní poslanci mají zaplaceno z celý volební mandát včetně odstupného. Tak ať makají.

  OdpovědětSmazat
 17. A přitom je to mladý člověk, ten už má asi připravený dobrý flek v Austrálii. Jinak je šílené, co je tady možné, Sobotka jezdí rozdávat růžena Moravu a ministr jeho vlády tady podepisuje závazná memoranda. Nechutné. Tohle je větší bomba než nějaké čapí hnízdo. Už chápu, proč ten Šuman se tak rychle, ne těsně před volbama, nelogicky ozval, potřebuje odvrátit pozornost. Takže to vypadá. že to jsou lidi z okruhu socanů, potažmo ministra vnitra Chládka.

  OdpovědětSmazat
 18. Další důvod, proč je nutné ve volbách soc. dem. partaj pohřbít. Tato partaj, vydávající se za zastánce občanů, se dávno zaprodala velkokapitálu a větší hnůj česká politika snad ani neměla, ODS ji sice s TOP 09 šlape na paty, ale tč. zaostává. Naopak víme i z této zprávy, že volba ANO a Babiše je na místě a správná a že kubiciáda není vlastní jen ODS a TOP 09, ale také soc. dem. Zmar zrádcům českých občanů, zmar sluhům diktatury kapitálu!

  OdpovědětSmazat
 19. Havlíček je lotr jako celá ČSSD. Rychle změnit zákony a znovu zavést trest smrti. A tyhle vlastizrádce z ČSSD, ODS,TOP 09 a KDU ČSL popohnat k odpovědnosti za období od roku 1989. A ještě bych nechal odsoudit kult osobnosti s Vencou flaškou Veškrnou.

  OdpovědětSmazat
 20. https://www.europeanmet.com/wp-content/uploads/2017/03/CPR_2015_FinalV2_Signed_copy_2.pdf

  OdpovědětSmazat
 21. Dnes jsem podal na Okr.statnim zastupitelstvi Trestni oznameni na Sobotku, Havlicka a dalsi...dle vzoru na intetnetu.
  dustojni-val.veteran

  OdpovědětSmazat
 22. To jsem se uklidnil! Tak že lithium nám zůstane. Hrome, ale bude ho dost na "odškodnění" Australanů?
  Zatím to vypadá, že ho bude těžit a prodávat stát a veškeré výnosy z prodeje bude převádět direkt Australanům.
  No, a zbytek si zase půjčíme...

  No, může se ještě někdo divit komunistům, že znárodňovali a věšeli? Čtvrt století sleduji budování kapitalismu a jedním dechem bych mohl vyjmenovat nejméně tucet těch, kteří pro šibenici dozráli. A těm, kterým bych znárodnil? To bych tady byl hodně dlouho.

  OdpovědětSmazat
 23. Kdybych jel do Austrálie, tak bych se tam propadl hanbou zpátky do Čech, co jsme tady za bandu kreténů, kteří si zvou cizáky, aby jim vydolovali národní poklady:::

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jidáš byl stoprocentně české národnosti.

   Smazat
  2. K vínu měl nejblíž ten, kdo ležel na prsou.

   Smazat
 24. NR, zkuste zvážit jinou grafickou úpravu. Zvlášť dlouhé články se špatně čtou v tom úzkém formátu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naopak ovšem článek z širokých řádků se čte náročněji. Je to tak, že na internetu nebýváme zvyklí na dlouhé články.

   Smazat
 25. NÁVRH TRESTNÍHO OZNÁMENÍ NA SOBOTKU A HAVLÍČKA OD JUDR. NAXERY JE NA ADRESE:
  http://www.nwoo.org/2017/10/07/trestni-oznameni-na-bohuslava-sobotku-a-jiriho-havlicka/

  Zítra, či pozítří určitě podám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nedělejte ze sebe Dona Quijota, vysmějí se vám a svědomí je trápit nebude, tím si můžete být naprosto jist.

   Smazat
  2. Vysmějí se vám - a svědomí je trápit rozhodně nebude. Takové hlupáky jako jste vy, oni potřebují, protože na právě na nich spočívá z velké části jejich moc. Takové jako vy oni nutně potřebují!!!

   Smazat
  3. Hlupáky, kteří říkají jak věci jsou, to pochybuji, že by kdokoliv potřeboval.

   Smazat
  4. http://zpravy.idnes.cz/babis-brabec-schuzka-lithium-dgo-/domaci.aspx?c=A171009_081832_domaci_krb

   Smazat
  5. Tedy hlupáka jako vás již nikdo nepotřebuje . . .

   Smazat
  6. Podívejte, kdyby to bylo na mě, tak už by na projektu těžby lithia spolupracovaly všechny Univerzity, které se dílčími procesy těžby zabývají. Od technických pro ekonomické. Nevím proč tu není taková aktivita a koordinace, asi chybí vůle nebo co... fakt nevim.

   Smazat
  7. Každá Uni by dostala domácí úkol vyprojektovat svoji část, a to by v tom byl čert, aby společně nevytvořily funkční a efektivní projekt, včetně sekundárního a terciálního využití lithia. Nevím co ta Vláda dělá, že nic nedělá. Místo abychom četli o českém projektu, tak se tady rozčilujeme nad nějakými posranými memorandy. Je to příležitost učit se na konkrétním opravdovém projektu, který na konci spatří světlo světa. Využít vnitřní zdroje, mladých lidí, kteří jsou na podobnou příležitost natěšení.

   Smazat
  8. Trestní oznámení mělo už dávno být podané. Jde ale o to, zda jestli to bude co platné. Jsou to hadi a jistě se z toho vykroutí.

   Smazat
 26. Přátelé, před chvílí jsem viděl krátký záběr ministra Havlíčka. Mám neblahý pocit, že toho člověka sbalila ČSSD v Šervůdu u Hlavního nádraží, co by bílého koně. Vyzkoušeli, zda se umí podepsat a tituly mu narychlo koupili v Plzni.
  Ten člověk na mne zapůsobil inteligencí šumícího keře. Z toho krátkého střihu jsem nabyl dojmu, že vůbec neví, která bije.

  OdpovědětSmazat
 27. 28 let slyším, jací byli komunisté ekonomičtí diletanti. Bože, co bych dal za to, aby ti dnešní "odborníci" dokázali řídit tenhle stát alespoň tak, jako to dokázali ti komunističtí diletanti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tato situace je pouze důsledek 40 let vlády komunistických diletantů.

   Smazat
  2. 8:51 projevuje velkou hloupost. Komunisté byli možná diletanti, ale národ nezadlužili, investovali do průmyslu, zemědělství zaručovalo potravinovou soběstačnost národa (ovšem samozřejmě mimo těch banánů :-D), parazitů bylo míň a seděli jen na stranických sekretariátech a v některých úřadech, cikáni pracovali a museli chodit do škol, armáda byla schopná účinně bránit vlasat ... atd. ...atd. Prostě diletanti, že.

   Smazat
 28. Celá ČSSD je zadlužená lidská špína. Nemohu a nejsem schopen už ani na ten hnůj reagovat! Je to odporné jak se ti bafuňáři drží koryt a potápí republiku.

  OdpovědětSmazat
 29. Netřeba střílet za úsvitu ani nabodávat na kůl. Kdybychom byli právním státem, veškeré platby, které by případná arbitráž nařídila ČR, by musel platit viník osobně, z vlastní kapsy. Toť vše.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní9. října 2017 23:32
   K tomu vede jedna cesta. Volit SPD, nebo KSČM a doufat, že se vydají Islandskou cestou, tj. odmítnutí závazků, které na zem uvalili vlastizrádci. P.K.

   Smazat
 30. Díky za velmi dobře zpracované info, doplňující chybějící souvislosti. Proč tento článek není publikován v denním tisku? Měli by se s obsahem seznámit všichni, kteří budou rozhodovat u uren v říjnu 2017. Je neuvěřitelné, že na odpovědné funkce se obsazují neschopní hlupáci nebo všehoschopní gauneři, způsobené škody zůstávají nepotrestány a veřejnoprávní média namísto shromažďování faktů mlží a zamotávají informace do pavučin nesmyslů, polopravd a výslovných lží.

  OdpovědětSmazat
 31. https://www.europeanmet.com/wp-content/uploads/2017/10/20171002-EMH_MOU-Signed-with-Czech-Government.pdf
  ...European Metals owns 100% of the Cinovec lithium-tin deposit in the Czech Republic. ...
  Volný překlad: EM vlastní 100% ložiska litha a cínu v ČR. To přece není pravda - mají to snad jen pro investory (kteří tomu uvěří).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "hustý" ...

   To už je na nějaké veřejné varování akciových trhů. Bezesrandy.

   Smazat
  2. § 209
   Podvod

   (1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.

   (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

   d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

   (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

   (6) Příprava je trestná.

   Smazat
  3. Vzhledem k tomu, že Havlíčkovo úplatek již leží v nějaké cizí bance, bude se velmi těžko dokazovat obohacení. A úmysl? Když se dodnes neprokázal u Parkanové, Sobotky, nebo třeba Kalouska, neprokáže se ani u Havlíčka.
   Bohužel. Tak to u nás chodí. Jak říkám, tuhle českou žumpu by dokázala vyčistit jenom skutečná revoluce. A při ní, bohužel, umírají hlavně ti nevinní.

   Smazat
 32. Tak tohle tedy popsal pan Kunštek naprosto přesně. Není co dodat. Těžko by někdo dokázal rozumně zdůvodnit, jaký má vůbec reálný smysl takové memorandum vydávat firmě, která ještě ani neobdržela těžební licenci a jak má prospět zájmům ČR, které má pan ministr hájit.

  OdpovědětSmazat
 33. Domnívám se, že vzhledem k výši vzniklého ohrožení, hrozící škody, ať už bude odvrácena zcela, nebo částečně, nebo vůbec, by bylo spravedlivé:

  udělit výjimečný trest
  ministrovi,
  celé vládě,
  naprosté většině poslanců a senátorů zodpovědných za zákony (!!!),
  celému vedení ČSSD,
  všem členům ČSSD,
  všem voličům ČSSD v minulých volbách,
  a všem voličům ČSSD v nadcházejících volbách trest výjimečný zdvojnásobený.
  A to s povinností všem výše uvedeným, jejich příbuzným a jejich potomkům do pátého kolena, nahradit celou škodu, s propadnutím veškerého majetku.
  A ještě by to nemuselo stačit k zabránění škod k tíži ostatních občanů.
  Jinak se to bude do nekonečna opakovat a do absurdnosti stupňovat.
  Takto chápu spravedlnost jak mě k ní vychovali moji předci.
  A, prosím, nepleťte si nenávist se smyslem pro spravedlnost. Děda.

  OdpovědětSmazat
 34. jedine co mě těši je že jsem nikdy nedal hlas socanum a modrym strakam natož černoprdelni sebrance a jedine co pomuže je trestni zodpovědnost politiku i když soudy složene většinou z byvalych bolševiku s doživotnimy dekrety a pravo se navzajem vylučuji

  OdpovědětSmazat
 35. Souhlasím s návrhem, či větou, že kdesi by byl chlapec, který to podepsal, (ještě tak vědět na čí příkaz) nabodnut na kůl. Dodávám, že za přihlížení zástupců a majitelů těžařské, australsko-americké firmy. Vsadím boty, že by jim při tom pohledu něco došlo.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.