Reklama

pátek 20. října 2017

Mýtus o pozitivním významu NATO a o bezpečnostním vakuu v ČR v případě vystoupení z Aliance

20.10.2017  Agentura EXANPRO
Specifické hodnocení (13030) 
 
Následující text vzniklý v agentuře EXANPRO vyvrací mýtus o alianci NATO, o tom, že nás zaručeně a dostatečně chrání. Fakta napovídají, že je NATO pro nás spíš bezpečnostní hrozbou a prostředky, vynaložené na obranu v rámci NATO jsou vyhozenými penězi.
V souvislosti se Severoatlantickou aliancí vzniklo několik falešných tvrzení a představ, které velmi ochotně pomáhají šířit čeští politici, vojenští hodnostáři a novináři. Z Aliance vytvářejí cosi, co se blíží bezpečnostnímu kultu, když rozhlašují, že se jedná o jedinečnou, a tudíž nenahraditelnou organizaci, která poskytuje bezpečnostní záruky a která je v dnešním světě pro západní „demokratické“ země nutností. Politici považují vystoupení z NATO za ohrožení naší národní bezpečnosti a vůbec si tuto situaci nedokáží představit. Někdo dokonce spojuje případné vystoupení z Aliance se vznikem bezpečnostního vakua*. Avšak je velmi jednoduché odhalit pravdivý stav věcí a prokázat, že situace je zcela opačná a pro nás značně nevýhodná, neboť neexistují žádné bezpečnostní záruky, ale jen nekalé využívání členských zemí, v rámci něhož jsme zatahováni do spirály několikanásobného provinění a vlastního poškozování, do spirály, která nebere konce.

Po zániku Varšavské smlouvy (1991) nám trvalo přibližně osm let, než jsme vstoupili do Severoatlantické aliance (1999). V devadesátých letech neexistovala pro Českou republiku konvenční hrozba* v podobě napadení ozbrojenými silami cizí země a bylo patrné, že tato hrozba bude minimální i pro další období. Ani dnes se situace s hodnocením konvenční hrozby nemění, a to i přes zažehnutí ozbrojeného konfliktu na východní Ukrajině1 a šíření klamných zpráv o záměru Ruské federace napadnout pobaltské státy.2

Přesto se Česká republika 12. března 1999 stala oficiálním členem Severoatlantické aliance, přičemž pouhých 12 dnů po vstupu do Aliance poskytla svůj vzdušný prostor pro bojové letouny NATO v rámci vzdušné operace proti srbským jednotkám (vzdušné operace se plánují s předstihem několika týdnů až měsíců, což vypovídá, že s prostorem ČR bylo počítáno již dříve). Operace trvala 79 dnů a byla provedena bez mandátu OSN. Během vzdušných úderů Aliance v čele s USA zahynulo na území Srbska a Kosova až 2 500 civilistů. To bylo první vážné provinění České republiky, jejíž představitelé se politickým schvalováním tohoto aktu a jeho podporou (poskytnutí vzdušného prostoru) podíleli na straně Aliance na porušení mezinárodního práva a zločinech proti lidskosti.3
 
Doručování demokracie - založeno 1949

Česká republika se podílela a i v současnosti se podílí na porušování mezinárodního práva, na destabilizaci zemí a celých regionů, na eskalaci napětí a na narušování národní a evropské bezpečnosti (viz přehled nejzávažnějších činů na konci dokumentu).4 Hrozbou pro svět se tak paradoxně stává NATO a ohrožením pro členské země je členství v tomto spolku.

 
 
NATO nemá obranný charakter a nikdy ho mít nebude, pokud ovšem nevyvolá ozbrojené střetnutí v Evropě, kdy by bylo snahou protistrany převést boje na území protivníka. Severoatlantická aliance na území svých členských zemí neřeší ani vážné bezpečnostní hrozby, jakými jsou mezinárodní terorismus a nelegální migrace ze zemí ozbrojených konfliktů (viz produkt 13022 „Smyšlenky o NATO a úloze USA se stávají sebevražedným fetišem“). Obrana území členských zemí je podružnou věcí, neboť veškeré bojové aktivity NATO včetně jejich podpory se soustřeďují mimo tento prostor (aktivity Aliance v Pobaltí nemají obranný charakter, ale jsou jen bezvýznamnou snahou demonstrovat jakousi sílu, která přispívá pouze k eskalaci napětí ve východní Evropě – podrobněji viz produkt 11051, produkt 11055 a produkt 11056).

NATO neposkytuje žádné bezpečnostní záruky a závazek kolektivní obrany je jednou z největších dezinformací, kterou šíří politici, vojenští funkcionáři a novináři členských zemí Aliance. Z textu článku 5 Severoatlantické smlouvy nevyplývá žádná povinnost vojenské pomoci a samotný článek, na nějž se řečníci lehkomyslně a beze studu neustále odvolávají, je jasným důkazem o této záměrné dezinformaci (podrobněji rozebráno v produktu 11002 „Členství v NATO neposkytuje bezpečnostní záruky“ a vzhledem k vystupování českého ministra obrany taktéž v produktu 11055).

V Severoatlantické smlouvě není závazek, jenž se pojí k oněm dvěma procentům HDP, což by mělo představovat částku vydávanou na obranu. Je to jen jakýsi slib učiněný mimo smlouvu, čímž nemusí být závazný. Ve smlouvě je pouze dohoda členských zemí, že budou udržovat a rozvíjet svou individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku (viz článek 3).5 Jenže to je velmi obecná formulace, která může mít mnoho podob a všechny z nich mohou být hodnoceny jako naplňování daného článku (například už jenom výuka vojáků v taktické přípravě a v komunikaci prostřednictvím rádiových stanic podle standardů NATO je v souladu s článkem 3 a nemusí být nutně doplněna dalšími aktivitami a nákupem nové výzbroje).

Když se vedou rozhovory o obraně jednotlivých členských zemí, je pravdou, že je vše v této souvislosti vztahováno obecně na resort ministerstva obrany. Avšak obrana země, to nejsou jen vojáci, ale také policisté, hasiči, záchranáři a další, kteří by v případě jakéhokoli konfliktu na vlastním území museli také zasahovat a vynakládat určité úsilí. V tomto smyslu jsme 2 % HDP již dávno překročili a jakékoli další navyšování by mělo být rozděleno rovným dílem všem zaangažovaným. Pokud ale někdo v tomto ohledu hovoří jen o armádě, pak vztahuje navyšování vojenského rozpočtu pouze na zahraniční mise, kde armáda působí samostatně se svou vojenskou policií, vojenskými požárními družstvy a vojenským zdravotnickým personálem. Navyšování vojenského rozpočtu (bez zahrnutí dalších institucí) by tak nemělo být pokrytecky spojováno jen s obranou vlastní země, ale s pravdivým charakterem Aliance, jež je převážně spjat s výpravným (expedičním) pojetím mimo prostor členských zemí NATO.

Zájem na zvyšování vojenských rozpočtů členských zemí mají především Spojené státy, které v tom sledují dva cíle:  
a) zvýšit zbrojní dodávky z USA, čímž navýšit finanční zisk a vytvořit prostor pro další obchody a placený servis, 
b) mít dobře vybavené a připravené spojence, kteří mají hájit zájmy USA proti Ruské federaci a dalším rivalům.

Mnozí se domnívají, že jsme vstoupili do NATO, jelikož se na našem území po rozpadu Varšavské smlouvy vytvořilo bezpečnostní vakuum. A mnozí se domnívají, že pokud bychom z Aliance vystoupili, tak by domnělé bezpečnostní vakuum vzniklo znovu. Je to ale opravdu jen domněnka*, která nesouvisí se skutečnou situací. Bezpečnostní vakuum vzniká v zemích, které jsou rozvrácené (destabilizované) a v nichž v dostatečné míře nefunguje státní správa (především výkonná moc, zákonodárná moc a soudnictví). To však nebyl a není případ České republiky. Po zániku Varšavské smlouvy byl chod země zachován a navíc je možné říci, že se zvýšila suverenita země (byť kvůli otevřené hospodářské a bezpečnostní politice směrem k Západu jen na krátkou dobu). To nebyly známky bezpečnostního vakua (jako příklad bezpečnostního vakua lze uvést Libyi).

Politici jako ministr obrany Stropnický spojují vystoupení z NATO se ztrátou bezpečnostních záruk. Avšak ministr se mýlí, nebo spíše záměrně dezinformuje, neboť nemůžeme ztratit něco, co ani neexistuje (viz příslušný odstavec výše k článku 5 Severoatlantické smlouvy). Pevné bezpečnostní záruky navíc mohou platit jen pro konvenční hrozbu* či konvenční válčení* (bezpečnostní záruky ve spojení s asymetrickou hrozbou* či asymetrickým bojem* nemohou být garantovány a mají posunutý význam i podobu). Pokud ale uvažujeme konvenční hrozbu a s tím spojené napadení v případě České republiky, bude mít taková hrozba nebo napadení vždy zvláštní charakter, jehož vysvětlení (viz níže) dokládá, že pro ČR není v tomto smyslu žádný rozdíl, zdali je nebo není v jakémkoli obranném spolku.

Zvláštní charakter konvenčního ohrožení pro Českou republiku spočívá v její geografické poloze uprostřed Evropy. S touto polohou nebyla a není bezpečnost ČR závislá na žádném spolku, nýbrž primárně na tom, zda sousední země vystupují proti nám, anebo zda s námi udržují rovnocenné vztahy, čímž by automaticky vytvářely pásmo proti vzdálenějšímu potenciálnímu nepříteli (nutno doplnit, že žádné dohody a pakty ohledně bezpečnosti nám nikdy nepomohly, a pokud nějaká pomoc přišla, tak nikoli kvůli dohodě, ale z pragmatického důvodu).

U konvenčního ohrožení tedy nejprve uvažujeme sousední země, což jsou tři členské státy NATO a jedna neutrální země (pokud by nás napadla sousední země a zároveň členská země NATO, není jasné, jak by na to reagovaly ostatní členské státy, pokud by vůbec reagovaly). Pokud by nás měla pozemními silami napadnout jiná než sousední země, musela by nejprve přejít přes jeden či více našich sousedních států, což by si již vyžádalo odezvu a navíc by to pro agresora znamenalo velké vynaložení jeho sil a prostředků, aby úspěšně prošel přes více zemí a obsadil ČR. Nadto všechno platí, že útok či agrese je vždy snadnější než následná okupace a udržování dobytého území.

Česká republika nebude nikdy samostatným cílem konvenčního napadení, aniž by se agresorem stala sousední země, ale zpravidla jen součástí většího cíle, a to právě vzhledem ke své geografické poloze ve významu jakési pomyslné křižovatky Evropy. Z tohoto pohledu je úplně jedno, jestli patříme do obranné organizace, protože pokud budou napadeny naše sousední země, tak se to bude týkat i nás, a obráceně, pokud někdo z jakéhokoli směru zaútočí na české území, tak se to dotkne všech zemí, které s námi sousedí.

Jestliže nebudeme členy Severoatlantické aliance, proč bychom se podle některých politiků měli bát případné agrese více než např. Rakousko a Švýcarsko? Přitom nižší míra ohrožení není záležitostí neutrality, ale přece evropských demokratických hodnot, o nichž všichni politici tak zarputile hovoří a při každé příležitosti nám je předhazují. Proč by tedy měla být Česká republika obklopená jinými evropskými zeměmi větším cílem než sousední Rakousko, když všechny evropské země údajně zastávají stejné demokratické hodnoty a útok by tedy nevedly a ani by ho nepodporovaly? V rámci těchto hodnot bychom taktéž měli mít právo se samostatně rozhodnout o jakémkoli členství či nečlenství, ať už má někdo status neutrality, nebo chce být jen prostým nezávislým státem. Anebo je to s těmi demokratickými hodnotami jinak a čeští politici vědí, že by nám v případě vystoupení hrozila odvetná opatření ze strany Západu, a tak se podřizují a podbízejí? Proč by nám jinak čeští politici zdůvodňovali naše členství v NATO falešnými a neplatnými faktory uvedenými výše?

Jestliže politici, vojenští hodnostáři a novináři neříkají o Severoatlantické alianci pravdu, a to podle rozboru výše neříkají, tak potom šíří propagandu a šíří ji v něčí prospěch, jelikož Aliance již dávno ztratila svůj původní účel (viz produkt 13012). Na druhou stranu se ale všichni tito propagandisté včetně pracovníků České televize podivují nad tím, proč Rusové tu svou „propagandu“ vyhrávají, přičemž si nechtějí připustit, že by to mohlo být tím, že funkcionáři západních zemí si až příliš vymýšlejí. Čeští politici v rozpolceném českém prostředí panikaří a ve snaze dál ukazovat svou loajalitu západní propagandě si pomáhají vytvářením účelových státních orgánů, jež by měly být součástí každého ministerstva (blíže viz produkt 13023 „Pochybný a nenaplnění význam Centra proti terorismu a hybridním hrozbám – CTHH“).

Související zpravodajské produkty:
1 Na východní Ukrajinu zaútočily s finanční a materiální podporou Západu jako první ukrajinské síly pod vedením nové vlády, a to v rámci tažení nazvaného „Protiteroristická operace“ (ATO). Teprve poté se rozhořel skutečný ozbrojený konflikt. Avšak ještě předtím byl v zemi proveden politický převrat, rovněž podporovaný Západem jako součást boje mezi USA a Ruskou federací. Blíže viz produkty:

2 Neexistuje žádný odborný závěr o ruském záměru a přípravách na agresi proti pobaltským zemím. Takový záměr by byl velmi bezhlavý a Rusům by v mnohém pouze uškodil, než prospěl. Navíc by bylo pro ně náročné po agresi udržovat a spravovat obsazené území a zároveň držet frontovou linii proti ozbrojeným silám členských zemí NATO. Jenom by tím plýtvali svými silami a prostředky včetně financí. Vše by mělo jen dočasnou formu, ale Rusové nedělají věci pro dosažení dočasného řešení, nýbrž jednají promyšleně s dlouhodobým ziskem. Vojenská cvičení, která Rusové organizují na svém území, byť v blízkosti hranic, nevykazují z jejich strany známky přípravy na válečné tažení směrem na západ, ale představují demonstraci síly jako protiváhu k aktivitám Západu.

3 Novodobé zločiny Západu se postupně objevují v současných knihách historiků. Příkladem jsou šestidílné Dějiny světa vydané v letech 2009–2010 prestižním německým nakladatelstvím WBG, v nichž je zmínka o masových zločinech proti civilnímu obyvatelstvu při západních náletech v Srbsku (1999), Iráku (vojenské operace v období 2003–2011) a Afghánistánu (vojenské operace od 2001 až doposud).

4 Česká republika se schvalováním, přímou podporou, nebo dokonce aktivní účastí podílela či se stále podílí na následujících závažných mezinárodních aktech západních mocností: schvalování a poskytnutí vzdušného prostoru pro nelegitimní vzdušné údery proti Srbsku (1999), protiprávní agrese a okupace Iráku s jeho následnou destabilizací (2003 –2011), neoprávněné schválení nezávislosti Kosova (2008), destabilizace Libye (2011), neodůvodněné prosazování asociační dohody EU s Ukrajinou neboli se zemí, která představovala bezpečností riziko a která by za běžné situace a ve spojení s proklamovanými unijními hodnotami byla zařazena na spodní příčku přijatelných zemí (zahájení v roce 2012), dále pasivita a podřízenost v projektu Evropské unie ohledně početného přesídlování populací z jiných sv3ětadílů do Evropy a s tím spojeného vměšování a narušování národní bezpečnosti členských zemí (projekt zmíněn v oficiálních dokumentech v roce 2014), bezdůvodné a dezinformacemi vysvětlované nasazení českých vojáků do Pobaltí (2017) a schválení využití vojenských sil a prostředků členských zemí NATO na Blízkém východě podle potřeb a zájmů USA (2017).

5 Úplné znění článku 3 Severoatlantické smlouvy v anglickém a českém jazyce:

»In order more effectively to achieve the objectives of this Treaty, the Parties, separately and jointly, by means of continuous and effective self-help and mutual aid, will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack.«

»Aby bylo účinněji dosaženo cílů této smlouvy, budou smluvní strany, jednotlivě i společně, stálou a účinnou svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovat a rozvíjet svou individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku.«
* Vysvětlení termínů je obsaženo v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze“.
 
 
Zpravodajský produkt 13030
Specifický výklad s hodnocením
© 2017 Agentura EXANPRO

26 komentářů :

 1. Jsem pro neutralitu! Vytváří snad neutralita Rakouska, Finska, Švédska, Švýcarska, Irska bezpečnostní vakuum. Naopak si myslím, že takový krok prověří mírumilovnost zemí NATO tím, že naší neutralitu potvrdí a budou garantovat. A také mírumilovnost Ruska, když učiní totéž. Naopak si myslím, že by to byl velevýznamný "lakmusový papírek", jak je kdo puzen k válkám či míru. Slovo "mír" je jakoby na Západě přímo zakázané, kdy zazní z úst nějaké politicky významné osobnosti či dokonce ze štábu NATO? Kdo je svou existencí přímo závislý na vedení válek, kdo je dobře vyživován zbrojením a zabíjením lidí? To vše by se krásně odhalilo a myslím si, že by se přidali s neutralitou i Maďaři a Slováci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Mírumilovnost" Rusko prokázalo porušením svého závazku Budapešťským memorandem z roku 1994 garantovat Ukrajině její územní nedotknutelnost a státní bezpečnost výměnou za to, že se Ukrajina vzdala svých jaderných zbraní, se kterými Rusko mohla zlikvidovat. Podobně tuto garanci ale ne přímo, nedodržely další dva státy a to USA a Británie. Váš předpoklad je tedy fakt slaboduchý a nebo prostě nemáte informace - znalosti.

   Smazat
  2. - A raději to dopovím, Rusko anexí ukrajinského Krymu a podporou a účastí na separatistické válce na ukrajinském Donbasu a Západ včetně USA a Británie tím, že vůči Ukrajině porušily a porušují platné mezinárodní právo a tedy tak zradily Ukrajinu a to ve věci uznání ruských separatistů v ukrajinském Donbasu za mezinárodněprávní subjekt platného mezinárodního práva tzv. Minskými dohodami, které jsou tedy logicky už odpočátku protiprávní a všeobecně absolutně nepřijatelné, respektive ústupkem Západu Rusku na úkor Ukrajiny a tedy vůči ní plně zradou!

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Re (19:29):
   Překrucujete smysl, sled i obsaj událostí.
   Prvním krokem byl "majdan", jinak to záměrně vyprovokovaný puč proti legitimnímu prezidentovi Ukrajiny. Který byl zorganizován a financován USA (Nulandová a spol.). Říká se tomu podvratná činnost, a je mj. i zakázaná Chartou OSN!!
   Ihned poté přišly silové akce nového (pučistického) režimu proti ruskojazyčné populaci z jihovýchodu té země. Dokonce i někteří z čelných politiků a oligarchů nechávali v té době vyvěšovat billboardy podporující vybíjení moskaljů za úplatu!! (Kolomojskij, Tymošenková). Následoval politický odpor těch z východu, aby byl potlačen tzv. antit-teroristickou armádní operací (nikoliv policejní!!). A tak přerostl v otevřenou občanskou válku.
   Představitelé (převážně) ruskojazyčného Krymu uspořádali referendum, a to v souladu s ústavou Ukrajiny. Jeho výsledkem bylo rozhodnutí drtivé většiny krymského lidu o odtržení se Krymu od Ukrajiny, ke které - jakožto správnímu centru - byla krymská autonomní republika v minulosti přičleněna. Krym však nikdy nebyl územní součástí Ukrajiny, pouze politicko-správní součástí!! A nikdy neztratil svou státnost (byl Krymskou republikou, byť i autonomní). Až poté požádali představitelé (v té době již samostatného) Krymu o přičlenění k RF. Vše proběhlo bez jediného mrtvého a bez boje. Jinými slovy, MÍROVOU cestou!! To v příkrém kontrastu s průběhem "demokratizace a westernizace" těch lidiček v luhanské a donbasské oblasti. Ti by mohli o "mírovém a plnohodnotně demokratickém" zacházení ze strany nacistického banderistánu dlouze povyprávět ...
   Doufám, že Ukrajina brzy obnoví svou státnost. Dnes ji totiž nemá, je to pučistický stát.
   A že jádrem procesu té obnovy budou politické síly a kroky určované LLR a DLR.
   Ne nadarmo dnes Putin odpovědně připomíná, že pokud by Rusko nepodpořilo východní Ukrajinu, skončila by v krvi. Jako tomu bylo i v té Srebrenici. Nacisti aj. fanatici se totiž nepářou ...

   Smazat
  5. 20:13 Nechci znovu vysvětlovat platné mezinárodní právo a především vyvracet Vaše lži a to Vaše ať vědomé a nebo nevědomé, protože Rusko tvrdí a třeba přímo ústy Putina, stále to samé, to, co mu neuznal celý svět, protože je to jinak. Nezlobte se, vysvětloval jsem to tady už stokrát a ve Vašem případě, vzhledem k obsažnosti Vašeho textu, bych se asi až upsal. To ale neznamená, že bych neměl vůči Vám respekt, respektive k vašemu příspěvku - názoru, na který, samozřejmě, máte plné právo. Třeba je to tak, jak Vy píšete.

   Smazat
  6. 20:22 - docela marně tu obhajujete velmocenskou politiku USA, protože vše,co jste tu zatím psal, je jen opis oné americké a NATOvské demagogie. Váš "celý svět" je váš výmysl. Nic takového neexistuje. To, co vy vydáváte za "celý svět" není nic jiného než banda amerikých vazalů, kteří musí poslouchat páníčka na slovo (viz ČR). Podle vámi zjevně obdivovaných amíků paltí jendou "lidská prava" aby se mohly otrhnout celé kusy země a udělat z nich nefunkční vydržovaný "stát" (Kosovo), jindy platí nedotknutelnsot hranic a územní celistvost (což neplatilo pro Jugoslávii ale najednou má platit pro nacistickou Ukrajinu). Ve svých "právních" úvahách jste jen směšný šašo, který nevnímá světovou realitu a fandí zjevnému zločinci - USA. Neudílejte jiným nálepky lhářů, když vy sám jste óbrlhář a demagog.

   Smazat
  7. 20,36 - naprostý souhlas!!!!!
   Problém Krymu, jeho autonomie, referenda, neústavního puče v Kyjevě a dalších věcí tu byl probírán už mnohokrát, a stále se najdou ovce nebo placení provokatéři anebo fanatičtí hltalové propagandy SSA a naší čt, kterí budou psát nesmysly a kafrat zbytečně do diskuzí.
   Pravdu nezmění a jen otravují vzduch.
   Nejsem fanda Ruska, ale jsem fanda pravdy a spravedlnosti a nesnáším, pokud to někdo překrucuje, jak se mu to hodí.
   Takže za váš příspěvek 20,36 - palec nahoru!

   Smazat
  8. 21:06 Hmm, zastupuji tady na Zemi vesmírné civilizace a je to jejich stanovisko, tedy to, které stojí naprosto proti Rusku ve věci Ukrajiny. Myslím, že v budoucnu musí každý stát světa počítat s jejich účastí, záleží na uzavření spojenectví s nimi. Pokud se stane, že by byl rozpor značný, budou samozřejmě řešit věc válečně a z Ruska nezůstane ani ohlodaná kost,... nepodceňoval bych to tedy a snažil bych se fakt chápat.

   Smazat
  9. Vážený pane zástupče, všichni víme, že tu na zemi jsou síly z jiných planet a z Vesmíru, a některé jsou na straně dobra a pravdy a lidem se snaží pomoci, jiné jsou na straně zla a lži, snaží se lidstvo zotročit a čerpají energii z nás, lidí. Vy zcela jistě - dle Vašeho příspěvku - jste na té druhé straně.

   Smazat
  10. - Mimochodem, i proto by vás všechny mělo zajímat Vesmírné právo.

   Smazat
  11. 21:26 Jsou tu vesmírné civilizace vyšší vibrační sféry, které se na Zemi, respektive v její lidské dimenzi, zhmotňují a které především, já na Zemi zastupuji, v náboženské terminologii jde o anděly. Jasně, jsou na Zemi i vesmírné civilizace, které nerespektují platné Vesmírné právo a dokonce uzavřely smlouvy údajně se státy, například a především s USA, ale neplatné, protože jejich lid, lid pozemských států, o nich neví a ani to netuší, respektive nikdy by tomu neuvěřil, protože fakt existence vesmírných civilizací je jim jejich vlastními vládami tajena. Takže, jasně, že byly uzavřeny takové smlouvy, smlouvy tak kruté, v jejich většině, respektive na úkor běžných a nic netušících občanů pozemských států a pouze ve prospěch některých vyvolených lidí, kteří je tedy uzavřeli jen na svou odpovědnost a jen za sebe a to se všemi pro ně z toho plynoucími důsledky a my vesmírné civilizace, které platné Vesmírné právo respektujeme a vyžadujeme, na to dohlédneme, protože jak jinak, pokud má existovat dobro a spravedlnost, tedy Bůh, kterého my takoví tím podporujeme.

   A,... já osobně Vám samozřejmě Váš vlastní názor neberu, nicméně, uvažte Vaše slova raději dvakrát, protože tato věc je skutečná a není pro legraci.

   Smazat
  12. 19:05 Přesně tak napsal jste to za mě.

   Smazat
  13. - Jakmile vy lidé pronikáte do vesmíru a to už se děje, respektive rozhoduje prostě už ta vaše možnost, nesmíme už vás bránit před průnikem jakékoliv jiné vesmírné civilizace přibližně vaší vývojové úrovně do vaší pozemské sféry, tedy jejímu přistání a třeba i její kolonizaci - zotročení vás lidí. Platí, že je přikázáno Vesmírným právem, umožnit jakoukoliv expanzi, je-li jí umožněn (evokován) vývoj, přičemž obecně platí, že Bůh je vývoj.

   Nelze tomu tedy zabránit, tomu průniku faktu existence vesmírných civilizací do lidského vědomí. Lze ale zabránit šoku lidstva a zhroucení jeho představy o světě, tedy panice a chaosu z toho, a to jeho přípravou na to, například tímto mým informováním, které vám všem, zároveň, dává i slušnou naději.

   Smazat
  14. 21,38 - s tímto příspěvkem nezbývá než souhlasit, tak nějak to chápu a vidím i já.
   Jen mi do toho jaksi nezapadá ta obhajoba fašistického puče na Ukrajině, protože tento akt je v mých očích čiré zlo, nespravedlnost a nelidský zločin.

   Smazat
  15. 22:06 Proto komunikujeme a vysvětlujeme,... i kdyby to nebyla pravda, jde o pozici vesmírných civilizací, "které nelze válečně podceňovat".

   Smazat
  16. 20:22 opravdu jen cituje encyklopedické bláboly havlistických analytiků. Podstatou zůstává, že obyvatelé Krymu díky vlastní volbě, na základě práva na sebeurčení národů, což je zakotveno v mnohých mezinárodních smlouvách (např. v Chartě spojených národů), nejsou utopeni v krvi. Kdyby tento pisatel na Krymu žil, a hrozilo mu a jeho rodině bezprostřední ohrožení ze strany ukrajinské armády a nacistických bataliónů, nepochybně by takové nesmysly nepsal. Ohánět se mezinárodním právem a obviňovat z jeho nedodržování Rusko, když např. USA se zásadně mezinárodním právem neřídí, je směšné.

   Smazat
 2. Především NATO je armáda západních, Vatikánských ,,křesťanských,, hodnot.
  Stejně tak Hitlerovo Německo, jinak nazývaném ,,Meč Vatikánu,, budovalo Římskou říši jako dnes buduje Evropskou unii.*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Silný člen NATO Turecko má ke křesťanství a Vatikánu fakt daleko.

   Smazat
  2. Zato USA a jeho vazalové se chovají vzorně křesťansky (viz Jugoslávie, Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie, Ukrajina, Jemen, Somálsko ....

   Smazat
  3. Ale ono Turecko ty "hodnoty" doslova zrcadlí,
   z pohledu muslimského světa.

   Smazat
  4. Není překvapením, že 19:29, 19:36 se dovolává smluvních závazků a mezinárodního práva, aby Ruskou Federaci mohl obvinit z agresivity a anexe cizího území. Bylo by to právem pouze v tehdy, pokud by nepředcházely aktivity protistrany, které ohrožují nutnou vojenskou rovnováhu v blízkém okolí Ruské Federace. Je nasnadě, že přibližování NATO k hranicím a hrozba ztráty vojenské pozice na Krymu, by bylo dalším a nepochybně již zcela závažným oslabením obranyschopnosti Ruské Federace. To by nutně vedlo k omezení její politické i hospodářské nezávislosti. Je jen přirozené, že žádný suverénní stát, pokud má dostatečné prostředky, takový postup vůči sobě nemůže strpět, zvlášť když současně respektuje svobodnou volbu obyvatel, jak tomu bylo v případě Krymu a konec konců je i v případě Donbasu, kde jde o oprávněnou podporu protestujících obyvatel bez toho, že by šlo o zásah vojenskou mocí. Naproti tomu obdobné aktivity USA a jejich nohsledů například vůči Srbsku s odtržením Kosova, agrese v Afghanistánu, vůči Iráku a Lýbií, neoprávněný vojenský vstup do Sýrie nelze zdůvodnit ani vzdáleně vojenským ohrožením Evropských států NATO, natož teritoria samotných zaoceánských USA. Autore nebo autoři 19:29, 19:36 zakrýváte podstatné skutečnosti přesně tak, jak si žádá propaganda USA a jejich nohsledů zejména z EU, když se spoléháte na neznalost a nezájem prostých lidí o pozadí velmocenské politiky. Jen se bojte, že vás pravda dožene jako bezcharakterní a nejspíš i koupené podrazáky!

   Smazat
  5. 21,05 - je to naprosto přesné a výstižné, co píšete. Žádná zem na světě nezpůsobila tolik zla jako USA, a to povinné provolávání slávy a přátelství na věčné časy a zcela očividné měření dvojím i trojím metrem zcela zákonitě vede k přesně pravému opaku a odrazuje stále víc a víc lidí. Slouhové a lokajové tohoto zločinného systému jsou ostudou naší země a měli by být po zásluze potrestáni.

   Smazat
 3. Nato Seato a podobné hnusy jsou nebezpečním pro obyvatelstvo země. Je to přežitek který musí být zavržen.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 5. tak sem nelez - k článku - platíme si vlastnú likvidáciu

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.