Reklama

pondělí 16. října 2017

Nepodmíněný základní příjem a naše mzdy, platy, důchody a sociální dávky

Josef Mrázek
16. 10. 2017
V poslední době se objevily zprávy, že v některých zemích se uvažuje o zřízení institutu nepodmíněný základní příjem. To je pravidelný příjem každého občana státu vyplácený všem bez toho, že by museli dokládat splnění jakýchkoliv podmínek. Mnozí lidé to vnímají jako překvapivou myšlenku, která vyvolává pochybnosti, ale něco podobného bylo v Československu již praktikováno dlouhá léta před rokem 1989 a ještě krátce po něm. To vyžaduje vysvětlení.


Nepodmíněný základní příjem před ztrátou národního majetku

Před listopadem 1989 a po něm až do doby masivní privatizace stát vlastnil skoro všechny zdroje národního produktu. V ceně tohoto produktu je obsažena i složka, která by měla být vyplácena jako mzdy a platy. Stát však vyplácel nižší mzdy a platy, než by tato složka umožňovala, a zbytek používal na dotace a benefity v oborech, jako je bydlení, veřejná doprava, potraviny, bezplatné zdravotnictví a školství, sport a rekreace, energie, voda, kultura, odívání, vše pro děti atd. Tyto výhody byly obdobou nepodmíněného základního příjmu, neboť jich mohl využívat každý občan. Také důchody a sociální dávky byly s ohledem na to přiměřeně nižší. Aby tyto výhody neměli i cizinci, to zajišťoval směnný kurz koruny.


Tichý zánik nepodmíněného základního příjmu bez náhrady


Při nedomyšlené a zpackané privatizaci stát přišel o většinu zdrojů svého příjmu. Podniky stát předal bez odpovídající náhrady novým majitelům i se zaměstnanci a jejich nízkými mzdami. Benefity mezitím zanikly, na jejich hrazení teď měli peníze noví vlastníci, ale ponechávali si je pro sebe, nebo pro akcionáře, převážně zahraniční. Velká část odměn za práci se tak stala bezdůvodným ziskem akcionářů a na světě byla nízká cena práce ve výši méně než dvě třetiny předchozí úhrnné úrovně odměn. Špatně řízený stát se nepostaral a nahrazení zaniklých benefitů ani ve sféře svého vlivu a ani na to neměl prostředky v důsledku privatizace, své špatné měnové a fiskální politiky a rozkradení národního majetku. Mlčely i ochablé odbory. Převládaly mylné představy, že vstupujeme do režimu, kde vládne právo a slušnost.

Propad národního důchodu chybnou transformací hospodářství
 
Mezitím klesla reálná hodnota národního důchodu a životní náklady stouply, když byla špatně provedena transformace národního hospodářství, kde dominovala ztráta výrobních kapacit vysoké úrovně, ztráta dříve skoro úplné soběstačnosti a chybná výhradní orientace na vývoz při katastrofálním směnném kurzu koruny. Po privatizaci také stouply ceny služeb a životních potřeb a ani to nebylo kompenzováno.

Zdá se, že stát řídili hlavně zločinci, nebo lidé hloupí. Těch je všude dost, i statistici dodnes usuzují, že reálná mzda po roce 1989 vlastně neklesla a vůbec nezapočítávají, že zanikl výše popsaný nepodmíněný příjem. Jinak by museli konstatovat, že reálná mzda klesla k výše zmíněným dvěma třetinám hodnoty odpovídající produktivitě práce a popsané národohospodářské chyby dále snížily již sníženou hodnotu mezd opět asi o třetinu a ze zmíněných dvou třetin se průměrná mzda dostala na 44 % proti západním sousedům, ovšem bez přihlédnutí k nereálnému směnnému kurzu koruny. Po jeho započtení se přiblížíme ke skutečnosti, kterou s rozhořčením pozorujeme.

Velký rozdíl směnného kurzu koruny a kurzu stejné kupní síly – hlavní a trvalý nástroj vysávání kolonie Česká republika.

Nejsme klasickou kolonií určitého státu zřízenou pomocí vojenské síly, ale moderní kolonií mezinárodního kapitálu, který nás ovládá a vykořisťuje pomocí ekonomických nástrojů. Slabá sociální demokracie, udržování komunistů mimo hru a silné postavení viníků úpadku hospodářství v parlamentu a také hloupost těch několika poctivějších politiků vedla k tomu, že nikdo z oficiální politické reprezentace nepoukazoval na kurzové ztráty zahraničního obchodu v řádu bilionů korun, vznikající vlivem desítky let trvajícího velkého rozdílu směnného kurzu koruny a kurzu stejné kupní síly. Tento nesmyslný rozdíl byl zaveden a udržován v rámci katastrofální měnové a mzdové politiky pod záminkou podpory exportu. Stal se významným nástrojem vykrádání republiky, ale nikdy se o něm oficiálně nemluvilo, jako kdyby neexistoval.

Ale ještě začátkem roku 2013 byl podle OECD kurz stejné kupní síly 17.6 Kč za 1 euro a směnný kurz 24.5 Kč za 1 euro, takže při uplatnění ceny produkce, nebo ceny práce v korunách, v eurozóně, bylo možné dostat zpět jen 72 % hodnoty koruny. Tomu odpovídala roční kurzová ztráta zahraničního obchodu 3600 x 0.28 = 1008 miliard Kč. Při srovnávání průměrných mezd vychází střízlivý odhad tak, že průměrná česká mzda, uplatněna v západní cizině, byla 0.44 x 0.72 = 0.317 německé, dostalo se za ni v eurozóně totéž, jako za 31.7 % německé mzdy za stejnou práci. Statistické údaje jsou ještě o trochu horší.

Ani bilion korun kurzového zisku a 600 miliard nevyplacených mezd a odvodů ročně nebylo kolonizátorům dost
 
Roční kurzové ztráty v průběhu let klesaly jen zvolna ale i když v roce 2013 byly ještě ve výši asi bilion korun, zahraničním kolonizátorům to nebylo dost. Zařídili, aby Rada ČNB v jejich prospěch a k naší škodě intervenovala s cílem oslabit korunu, což byl pravý opak toho, co jsme potřebovali, a vyneslo to pro zahraničí 360 miliard Kč za rok navíc, když vnutili pevný směnný kurz 27 Kč za euro a mezitím klesl kurz stejné kupní síly na 16.7 Kč za 1 euro. ČNB tím porušila zákon o ČNB, který ji zřizuje a na kterém proto nemůže být nezávislá. Tento zákon ČNB výslovně ukládá v § 2 odst. (1), aby jednala v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství a to určitě násilné intervence znehodnocující korunu nejsou.

Byly jen dvě cesty k nápravě chování ČNB. Prezident republiky mohl odvolat členy Rady ČNB, i samotného guvernéra, pro porušení zákona, ale ani po výzvách se k tomu neodhodlal. Druhá možnost byla, podat trestní oznámení ve věci podezření ze zneužití pravomoci Rady ČNB a jednání v rozporu se zákonem. Ani k tomu se nikdo neměl a tak jsem to udělal sám a státní zastupitelství to předalo policii. Ta mi sdělila, že ona podezření nemá, ale ani slovem nevysvětlila, proč ho nemám mít já, když rozpor se zákonem je zřejmý. Takhle si fungování právního státu nepředstavuji.

Intervence skončily a škody narůstají dále.

Intervence ČNB po tři a čtvrt roce skončily, ale jejich následky jsou dlouhodobé. Po skončení intervencí ČNB dávají koruny na trh spekulanti, kteří je nakoupili v kurzu 27 Kč za 1 euro a teď udržují kurz 26 Kč za 1 euro, Roční kurzová ztráta při vývozu 3600 miliard Kč je při aktuálním směnném kurzu 26 Kč za 1 euro a kurzu stejné kupní síly 16 Kč za 1 euro 1385 miliard Kč. Zvýšená míra vysávání republiky zůstává zachována. Nikoliv 2 % inflace, ale zvětšená a nezmenšující se kořist, to je cíl, kterého mělo být a bylo dosaženo.

Poměr kurzu stejné kupní síly a směnného kurzu za euro, zhoršený intervencemi ČNB, je nyní udržován péčí spekulantů a při mezinárodním srovnávání smazává účinky váhavého zvyšování mezd v ČR.

Vraťme se k otázce nepodmíněného základního příjmu.

Nejprve, jaký by mělo jeho zavedení smysl.


Předností poskytování benefitů nevyplácených přímo bylo, že byly zaměřeny hodně na životní potřeby dětí a nemohly být zneužívány dospělými, jako se to často děje v případě sociálních dávek vyplácených v hotovosti. A také příslušná část dávek pro dospělé nemohla být propíjena a prohrávána v hernách. Systém těchto benefitů by se ale těžko dal zavést v primitivním kapitalismu.

Výhodou základního příjmu vypláceného přímo by mohlo být nahrazení složitého systému sociálních dávek jednoduchou, administrativně nenáročnou platbou. Mohl by nahradit několik uznávaných nároků, jako je minimální starobní i sociální důchod, existenční minimum a různé sociální dávky.

Jeho vyplácení osobám práce schopným by muselo být vázáno na ochotu přijmout a vůli řádně vykonávat jakoukoliv nabídnutou práci.

Dostáváme se k problému, jak by se mělo vyplácení nepodmíněného základního příjmu financovat

Pochopitelně ze stejného zdroje, jako byly financovány zmíněné benefity. Zdrojem musí být výtěžek z prodeje národního produktu. Ložiska nafty nemáme a když něco máme, jako lithium a jiná přírodní bohatství, tak je špatné vedení státu dovede promarnit. Dokonce i vodu.

Obavy, že by na nepodmíněný příjem nebylo dost peněz, jsou neopodstatněné zejména proto, že tento příjem by mělo tvořit převážně jen to, co se pod jinými tituly musí tak jako tak poskytovat.

Stát jako majitel, a podobně i soukromý podnikatel nebo oligarcha, musí mít možnost pokrýt výrobní náklady a přiměřeně inovovat výrobní prostředky. Ale není žádoucí, aby majitelům zbývalo moc peněz na zbytečné rozšiřování výroby, nepotřebné investice a hromadění majetku. Je potřeba, aby bylo samozřejmostí, že úspěšní producenti pomocí přebytků uspokojí potřeby veřejnosti a umožní plnit úkoly, které má stát. Může to zařídit dobrý daňový systém, ale ten musí navrhnout schopný autor nezatížený střetem zájmů.

Nedostatek poctivých úmyslů a schopnosti logicky uvažovat, to jsou příčiny neúspěchů většiny autorů při tvorbě pravidel fungování sociálního státu

Nepodmíněný základní příjem by mohl být zaveden v rámci programu zjednodušování sociálního systému, který je zaplevelen komplikacemi, které tam zavlekla snaha aspoň někomu neposkytnout to, co má podle jednoduchých pravidel dostat. Musíme odmítnout systém, který místo zajištění sociálních bytů umožňuje placení předražených ubytoven a bohatých příspěvků na bydlení. Zcela nově je nutné podmínit získávání podpory v nezaměstnanosti, důsledně a bez uhýbání řešit solidární hrazení zdravotní péče cestou veřejného zdravotního pojištění, a přiznat, že racionální systém placení důchodů a sociálních dávek musí být financován průběžně z odvodů pocházejících z HDP. Tato opatření by měla vést k omezení zneužívání sociálního systému, a ne ke zvýšení jeho nákladnosti.

Nepodmíněný základní příjem se v pojetí zde popsaném nejeví ani jako něco zcela nového a ani zcela nepodmíněného, a návrh jeho zavedení je vlastně výzvou k tomu, aby se problémy sociálního státu daly do pořádku.

67 komentářů :

 1. Pozoruji spíše opačný trend, používáním anglického slovíčka senior místo důchodce (včetně době poplatného přejmenovávání na domovy seniorů) je společnost, poprvé od hadrákem překonaného poválečného vítězství pracujícího lidu, připravována to, že jak se vyjádřil pravicový ministr financí za ANO, bude víc raka! staří lidé budou místo důchodu Pilně sekat trávu (pozn. africkým fotbalistům a arabským domkářům) a možná ji i žrát místo vybitých krav, aby se za pomoci geneticky modifikovaného agenta Bureše pokusili adaptovat na tvorbu chybějícího másla.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, bude hur

   Smazat
  2. Dobře u nás už bylo, a to před převratem 17.11.1989.

   Smazat
  3. OSV si dovoluje poprosit pana Mrazka,aby rozebral DESATERO VOLIČE,ktere zkusime zde napsat v kostce!

   DV Nr.1.ANO SLOVU SOCIALNI STAT,KTERE ZAMĚRNĖ CHYBI V PEVNIM ČLANKU NAŠI ÚSTAVY!

   Smazat
  4. OSV prvni aktivisté Občanské společnosti Voličů samozejmě uvita diskuzi pod jenotlivými přikázánimi DESATERA a klidně můete zuřit a nadavat je to pro naše uši rajská hudba podpindostniků,kteři si budou řezat VZDY větev na které sedi!

   NEZAPOMENTE,ŽE MLČENI VY MIZEROVE ZNAMENÃ SOUHLAS!!!!!

   Smazat
  5. Žádný cenzor na NR nikdy nebyl, a ty exulantskej mizero zase koukej z diskuzí vystartovat. Proč lezeš na české diskuze ráno ve 3 nebo ve čtyři hodiny? Protože v tu dobu vylézáš z Floridského pelechu. Padej napadat američany na amerických webech. Odstraňování příspěvků sprostých a urážejících šmejdů, je nesmírně důležité a nutné. Mělo by vést k tomu, aby si založili svůj vlastní, šmejdí web, a tam pište velkým písmem svoje velké kraviny, tam si urážejte - tam poleze stejná krevní skupina.

   Smazat
  6. A superfosfát - tentokráte na diskuzi první? Bude více "raka" - jedovatý žrádlo - hnojiva - strašný zločinec Babiš - bla bla bla. Ty ještě nemáš raka superfosfáte? Co ty žereš - máš nějaký speciální jídelníček, třeba lesní mech?

   Smazat
  7. 12.48
   Komu to tu pišete,snad ne panu Honolulu,ale ten ma půlnoc a počkejte si na něho až vam nadá a pak to rozbalte a dejte panu Trumpetovi do pysku no ni?

   Smazat
  8. Přatelė,vite co by jsme mohli až se tu pan Honolulu objevi,zeptat?
   Zda by neposlal tomu svemu presidentovi Trumpetovi dotaz v dopise zda misto korporatni oligarchicke fašisticke tyranie by podle DESATERA VOLIČE Made in Czech republic nezavedl zuboženym ejmeričanům
   Socialni stat!
   Dokonce by to mohl i odborně definovat!

   SOCIALNI STAT JE TYP SOLIDARNI SPOLEČNOSTI,KDE VLADA PŘEJIMA ODPOVĚDNOST ZA POLITICKOU,EKONOMICKOU A SOCIALNI PROSPERITU!

   Jen se podivejte vedle na skopčaky prohrali valku dali si ten stat ho do sveho ZZ a ted se nemohou vlezt do tlustych mercedesů a plavou v penězich.

   Smazat
  9. DV Nr.1.neni v USTAVĚ umyslně!
   Ono totiž musela byt ta Ustava schvalena bez referenda a kdovi,zda vůbec proto plati.
   Umožnuje totiž tvorbu vadných zakonů na př exekučniho,ktery by nemohl v dnešni rabijatske formě vůbec vzniknout!
   Zaroven nesmi vzniknout žadna stredni třida a ta,ktera se za středni třidu dnes považuje musi být vyrabovánim zničena!

   SV

   Smazat
  10. 13:08 To se opravdu nenašel nikdo, kdo by v mé nepřítomnosti okřikl žlučovitého redakčního trpaslíka, který si plete výživu rostlin minerálním hnojivem superfosfát (NPK) se zrůdnou aplikací rakovinotvorného jedu (v totálních herbicidech obsažený glyfosát) na dozrávající plodiny týden před sklizní, který tak končí lidem na talíři a způsobuje epidemii chorob?

   12:48 Toto je vizitka pokřiveného charakteru bývalého havlisty a politického trafikanta - nenávistně se rozepisující redakční chráněnec přezdívaný grafoman, jinak též despotický manipulátor Mugabe, který s plným vědomím Nové republiky systematicky napadá čtenáře a hanobí emigranty a důchodce, nejnověji i ukrajinské dělníky. Někdy jej podezřívám, že svými provokacemi chce dostat celou redakci do tepláků.

   Smazat
  11. Aktiviste OSV nam pišou kdo to je ten pan Honolulu,se kterym tu kdosi bojuje a ma byt vymazan(zcenzurovan) zejmena proto,že je emigrant,jeho president nevi,že musi poslouchat zbrojaře atd!
   Ono kratce a stručnė byl emigrantem i naš prima
   JA KOMENSKY no a ta Trumpeta to taky nějak odtroubi,že ANO?
   Ten pan z ejmeriky je tam chraněn patym dodatkem k USTAVĚ,který pry naši ČSSD rabijati překryji brzy tuhou cenzurou,podporovani Ano bude hůř,ktera vyslala do EU komisařku a ta pokryje na rozkaz jejiho šefa cenzurou celou EU a tak bude řidit ČR jako kapitalistickou firmu bez přivlastků,aby se dale naše vlada podobala gangsterum,kteři ted vyloupi to lithium!

   Smazat
  12. Dotazem ve vladě,kdy se naši aktiviste ptali proč vlada neni schopna dat do Ustavy tam chybějici jedno slovo Socialni stat,jsme dostali skutečně zajimavou odpovėd!
   Pry to tam je ve formė DUCHA!
   No řvali jsme smichem. Ten duch totiž musi byt ješte zacpany v lahvi,že nebrani te vladni manufaktuře vyroby vadnych zakonů jako je EXEKUČNI,aby na světlo nevyšli!

   Smazat
 2. Pokud máte obavy z budoucnosti, obavy z toho co budete jíst, kde budete bydlet tak volte Babiše, je to český podnikatel co odvádí daně doma a neschovává peníze v zahraničí. Babiš má svůj bysnys na tom, že produkuje pro čechy tj. pro nás a tudíž má zájem na tom aby se nám všem žilo lépe a my jsme mohli kupovat jeho výrobky, je přece logické, že žebráci si je kupovat nebudou a ani nemohou. Takže používejte selský rozum, s Babišem se nebudeme mít určitě hůř, jen lépe a tím pádem se bude mít i lépe Babiš. To je normální kapitalistické ale i lidské myšlení. Ti ostatní vás ani jako žebráky nebudou potřebovat, dovezou si ukrajince. Takže volte Babiše a nedovolte aby se ODS, Socani, Topka a Lidovci spojili proti nám obyčejným lidem, pochlapte se alespoň při volbách a vyžeˇnte od koryt ty co vás okrádali nepřetržitě od roku 89.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Fakt je ten,že tu posila politicka třida Šmejdů hlavně ty,kteři jsou proti tomu,aby jsme my opčane zastavili naše vykradani,nebot ti zmetci pokladaji penize na socialni stat za svoje a proto je ukradnou!
   Až tu zavedou tu Šariju tak jim bude useknuta ruka a hozena do kyblu,ktery se brzy naplni!

   Smazat
  2. 8:23
   Dokážete zpaměti spočítat kolik jsou dvě miliardy děleno dvaceti tisíci?

   Smazat
 3. Mrázek = propagátor hnutí Zeitgeist,
  tzn. zákl. nepodm. příjem, zrušení peněz a další nesmysly, které mohou vést jenom už ke konečnému zotročení lidí úzkou skupinou korporátních fašistů, kteří přes elektronické čipy budou vodit lidi jako na provázku !!!
  Taková je pravdivá vize tohoto "báječného nápadu" se základním nepodmíněným příjmem.
  Pro retardované ovce opravdu výborný nápad.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Klidně lžete jako CNN,ktera nema pro svá tvrzeni ZADNE DŮKAZY!Ono ted se ji to nevyplatilo!

   NIKDO TĚM NESMYSLUM NEvĚŘi ANI VY DRAHY PODPINDOSTNIKU!

   SV

   Smazat
  2. Pro blbce všichni blbí.

   Smazat
  3. Exulantská veš opět na české scéně. Buď je na Floridě v lapáku, a nemůže ven, nebo je v blázinci. Proč se denně vnucuje na český web? Protože se nemá s kým bavit. Baví se s námi na dálku, každodenním napadáním, urážkami, sprostotami, a nesmyslnými bláboly.

   Smazat
  4. Toto je vizitka pokřiveného charakteru bývalého havlisty a politického trafikanta - nenávistně se rozepisující redakční chráněnec přezdívaný grafoman, jinak též despotický manipulátor Mugabe, který s plným vědomím Nové republiky systematicky napadá čtenáře a hanobí emigranty a důchodce, nejnověji i ukrajinské dělníky. Někdy jej podezřívám, že svými provokacemi chce dostat celou redakci do tepláků.

   Smazat
 4. DV Nr.2.ANO NOVE PRIME DEMOKRACII VE FORMĚ OTEVŘENI ZABLOKOVANYCH DISKUZNICH RUBRIK NA WEBECH POLITICKYCH STRAN A HNUTI!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Strany neoteviraji diskuzni rubriky na svych webech,ktere jim platime proto,že se boji odpovšědnosti za šrot zakony,ktere produkuji na běžicim pasu!
   Boji se,že by tak vznikl materiál důkazů,ktere by se mohly jednoho dne uplatnit před soudem a mohli by jit do basy!
   Kolik je tady na alternativě dobrých rad,ktere patři sdėlit těm dubovym hlavam,kteri maji IQ pokojove teploty a my je za to platime,aby vykradali naš rozpočet!
   Jak to vypada nam tu ti lapkove vyrabuji a vykradou a zadluži sve voliče do posledniho kolena!
   Jen si přečtěte holenkovę co o tom piše naš hlavni odbornik pan FASSMAN tady dole na webu!

   http://www.novarepublika.cz/2017/10/programy-politickych-stran-pro.html

   Smazat
  2. Tzv.přimá dmokracie tak jak je dnes propagovana je jasny podvod!
   Chce se tam vyměnovat poslance,kteři budou hlasovat proti voličům,kteři nechtėji na př.podřizovani naši armady novemu wehrmachtu a financovani jejiho pobytu na cizich hranicich viz vice než 360 milionu za to,aby tam branili svou vlast!
   Je třeba si uvědomit,že nami zvoleni naši tzv zastupci nemohou jit proti sve stranė a uplatnit sve svědomi!

   BYLI BY TOTIŽ OKAMŽITĖ SE SVE STRANY VYHOZENI A ZTRATILI VŠECHNY PREBENDY!

   Rovněž je sporne odkud by se brali novi zastupci,když vime,že vadny volebni zakon znamena,že i novi se rychle musi přizpůsobit a tedy se NIC změnit nemůže!

   Otevřenim zablokovanych diskuznich rubrik na webech stran by došlo k opravdovē přime demokracii,kdy by se voliči mohli zeptat stran proč vyraběji vadnę zakony za ktere je mame znovu a znovu volit!

   Smazat
 5. DV Nr.3.ANO POUŽITELNEMU ZAKONU O OBECNEM REFERENDU!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dokud si nebudou sami voliči vynucovat,aby si daly všechny politicke strany do svÿch tzv Programů DESATERO VOLIČE nikdy se nedočkaji Zakona o referendu!
   Důkazem je,že ani za čtvrtstoleti nedokazala neschopná tida politickych Šmejdu schvalit ani jeden zakon o referendu natož,aby byl POUŽITELNÝ!

   ONI SE CITI BEZPEČNĖ A TAK SE CHYSTAJI ZNOVU UKRAST VOLIČŮM JEJICH HLAS SVYMI ŠROT PROGRAMY!

   Nebojte se nyc se fam nestane krom toho,že budete dale srat sve voliče,že ANO?

   Smazat
  2. Strany a hnuti odmitaji zuřivě si dat do svych programu Desatero voliče proto,źe nevi zaklad!
   Vůle lidu je vůle boži a čekaji na noveho Žižku,ktery jim to pry má vtlouct do dubovych hlav palcatem nebo co!

   Smazat
 6. DV Nr.4.ANO NEPODMINĚNEMU ZAKLADNIMU PŘIJMU!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O tomto bode pochybuje zejmena ČSNS!
   Maji heslo
   K lidu ňiž ks lidem výš.
   No tak přestante pochybovat po přečteni članku,e je ten přijem třeba nebo si myslite,že se bude čekat na zvyšeni platů az do roku NEKONEČNO a dále?

   Smazat
  2. Píšete tu jednu blbost za druhou. Např. č.4 - "nepodmíněný základní příjem" je dobrý jen pro lenochy. Demotivuje k práci a ta je jedinou silou, která strká lidstvo kupředu.

   Smazat
  3. 19.35
   To co pišete je nesmysl.Nebudte lenivy lhař přečtěte si nahoře ten članek znovu!
   Klidně se zřekněte nepodmineho zakladniho přijmu a dejte ho těm,kteři ho neodmitaji jako vy!

   Smazat
 7. DV Nr.5.ANO PODPOŘE PRO MALE A STŘEDNI PODNIKATELE A ŽIVNOSTNIKY JAKO ZAKLADU STÁTU!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opět hovadina. Co družstevníci, státní sektor, veřejnoprávní sektor - to jsou také základy státu? Nejen hokynáři a holiči.

   Smazat
  2. Pokud budete o podporu bojovat pak se do DV Nr.5.musite vejit taky.
   Až se to stane budeme muset presněji definovat kdo se do DV Nr.5.vejde.

   Nejde dělit koláč ktery už rozkrada politicka třida Šmejdů,přičemž vy ji za to zvolite a budete tomu ještě freneticky tleskat!

   Smazat
 8. DV Nr.6.NE KAPITALISMU BEZ PŘIVLASTKŮ,NEJHORŠI FORMĚ KAPITALISMU ODVOZENÉHO Z GANGSTERISMU!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Společnost, ve které kapitál rozhoduje o lidech je nespravedlivá společnost, která křiví lidské charaktery a končívá zotročením lidí a vesměs i válkou. Jděte s jakýmkoli kapitalizmem do řiti.

   Smazat
  2. Proč by někdo šel do vaši kuchynë!
   Pokud patřite mezi občany,kteři byli cinkalisty a ted neumite nic jineho dale navrhnout než bla,bla cinkejte si doma kliči na znameni,že z režimu mate radost!

   Smazat
 9. DV Nr.7.NE NOVE EVROPĚ KTERA BUDE ZNAMENAT ZANIK SAMOSTATNEHO STATU ČR!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Typicky fašistický projekt - viz EU. (Zase píšete blbosti!)

   Smazat
  2. Jste si jist,že chapete napsany text?!Vaš vzkaz je nesrozumitelny!Pry zase, no a kde jsou důkazy,źe piseme blbosti?Co vy chytry povaźujete za blbost?


   Smazat
 10. DV Nr8.NE NATO?A PROČ ,KDYŽ BY STAČILO,ABY OBČANE A TEDY VOLIČI ZORGANIZOVALI,ABY SE STALO PRO ČR NEPOTŘEBNÝM!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ono pro nás NATO už nepotřebným je! Tak proč tu píšete hlouposti?

   Smazat
  2. Zeptejte se na to pana Babuše tomu platite za vyslani vojaku na hranice Ruska,kde budou branit nasi vlast!
   Klidně si tu pište jako podpindostnik režimu,že vše je blbost,ale stejne jako americka CNN na sve hlubokomyslna tvrzeni nemate důkazy!

   Smazat
 11. DV Nr.9.NE NEOMARXISMU DIKTATURY HUMANISTŮ A DE FAKTO ISALAMISTU!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co to je neomarxismus? Co má společného s marxismem? Co máte proti humanismu? Nejde spíš o využívání humanismu k protihumáním cílům? Máte v pojmech značný zmatek, ale omlouvá vás, že takto přesně duní dnešní propaganda různých politických exhibicionistů (Babiš, Konvička, Okamura, Piráti,DOST a tahle parta, která nám bude, díky hlouposti českých voličů, příští období vládnout.

   Smazat
  2. Musite zkusit nastudovat sam co je neomarxismus!
   Vyhledejte si to na webu!
   Možna tu dame odkazy,ktere uz mame,ale pokud budete liny a chcete to nalivat do hlavy trychtyřem musite vratit penize za vaše vzdělani! Koho budete volit vy,když si tu hrajete na osla!

   Smazat
  3. Jak vidět, operujete pojmy, kterým sám nerozumíte. Tzv. "neomarxismus" je dnes módní termín mezi pravicovými "mysliteli", ale s Marxem a jeho dílem nemá nic společného. Je to jen název pro strašáka v nových hadrech. Marxem a marxismem se strašilo, když tu bylo bolševické Rusko (viz. později SSSR). Tak ze zvyku se jakýsi neo... straší dál. Opakuji: Co má neomarxismus společného s marxismem a Marxem? A vy nevíte odpověď, protože jen opakujete, jako nějaký přihlouplý papoušek, fráze a kecy jiných lidí!!! Takže máte domácí úkol, abyste tuhle otázku rychle dostudoval a pak mi odpověděl. Andrej

   Smazat
  4. 22.40
   Je nam tu uplně jedno,že si tady pišete o punčošce a jak nedovedete najit ani vyznam jedineho slova sam a dat to tady.
   Andreji,jak pišete nemate penize na to,aby jste nam zaplatil naši přednašku!!
   Měl by jste šetřit bereme 1500 na hodinu a když nëco vite dejte to tady,ovšem duněnimhh prazdneho sudu nikomu nepomůžete!
   A už trenujete břiško,aby vam pres ne přejeli ukradenym autobusem vaši oblibenci z diktatury islamistü?

   Smazat
  5. Opakujeme,že tento web v diskuzni časti nezobrazuje odkazy a pokud při přepisu vznikne chyba nelze zkontrolovat,zda odkaz je napsan spravně.
   OSV doporučuje všem,kteři vhodne odkazy najdou at je zkusi tady dat jako ten o neomarxismu.

   https://youtu.be/k1RasXw7iko

   WP

   Smazat
  6. Někteři lidovi komentatoři už zpozorovali v jakem pokřivenem režimu to žijeme a definovali ho takto!

   Dnešni tzv demokracie už nazev má!
   Jedna se o diktaturu menšiny v zastoupeni,kde jednou z hlavnich ovladacich pak je monopol na mediálni oblbovani!

   TAK SE NEOMARXISMEM TEDY POŠTVAVANIM MENŠiN PROTI VĖTŠINĚ SNAŽI POLITICKA Šmejdů DRŽET MOC S TIM,ŽE ZA NE BUDE BOJOVAT TA NEJHORŠI SPODINA A ISLAMISTE SVYM TEROREM,KTERY BUDE JIMI PODPOROVAN!

   Smazat
 12. DV Nr.10.NE PORUŠOVANI ZAKONÜ ZEJMĚNA KRYTI ČNB,KTERA UŽ TIM VYTAHLA Z KAPES PRÝ VOLIČŮ 2 OOO OOO OOO OOO KORUN!
  NE EURU,MĚNĚ OTROKŮ A BANKSTERŮ!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento web prozatim v diskuzi nema otevřeny možnosti přimých odkazů,ktere by se mohly hned otevirat a tak i kontrolovat,zda se spravně zobrazily.Proto zkusime věřit,že se vám otevřou i tyto odborne posudky,kterym nemuseji rozumět ti,kteři tu nadavaji s cilem zničit pokrok!

   http://www.epshark.cz/clanek/120/euro-je-nestesti-eu-se-rozpadne/

   WP

   Smazat
 13. Pane Dvořáku,

  prosím, zkuste nějak vysvětlit některým zde hlupákům, na co je CapsLock.
  Když to ani opakovaně nepochopí, navrhuji smazat !

  Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak " hlupákům?" Diskuze se opět zmocnil psychopatický exulant, a od teď bude zase smradit, otravovat, žvanit kraviny, a samozřejmě, odteď se bude muset mazat, akontrolovat ty hovadiny. Ta veš z Floridy zaměstnává redakci každý den. Škoda že nelze zapojit nějaký automat, který by zamezil rovnou publikaci příspěvku, který není z ČR.

   Smazat
  2. Toto je vizitka pokřiveného charakteru bývalého havlisty a politického trafikanta - nenávistně se rozepisující redakční chráněnec přezdívaný grafoman, jinak též despotický manipulátor Mugabe, který s plným vědomím Nové republiky systematicky napadá čtenáře a hanobí emigranty a důchodce, nejnověji i ukrajinské dělníky. Někdy jej podezřívám, že svými provokacemi chce dostat celou redakci do tepláků.

   Smazat
  3. Že by už bylo po volbách a cenzura vypukla?

   Smazat
 14. Hlavně poslední odstavec je dobrý. Ale na to musí být jiná vláda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nakonec nezbude než,aby bylo aktivováno nejen DESATERO VOLIČE,ale i plán budováni sily proti sile a HNUTI TŘI HVĚZD s cilem zajistit jednoho dne většinu ve ŠNĚMOVNĖ!
   Dobra poznamka pane a vime o ni!

   WP

   Smazat
 15. Pane Davide,

  můžete mi prosím vysvětlit, proč tady Mrázkovi tolerujete naprosto nestandardní font písma ???!!!
  Nebo jste to přímo takto rozhodl ????

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jakému Mrázkovi? Zase se zde producíruje exulant z Floridy - to jste nezaznamenal? A na tuhle veš nemá nikdo koule, aby to přestalo prznit a kazit české diskuze. Je to zde denně, jakmile to vyleze z floridského pelechu. Bez českého webu to nemůže žít, bez urážek a nadávek Čechům taky ne, bez přiblblých rad a návrhů na řešení českých problémů od potrhlého američana se už diskuzní fórum NR asi neobejde. Nikdy se ho nezbavíme.Musela by se zavést povinná adresná registrace, s tím, že z míst mimo ČR se nelze do diskuze zapojovat. Proč bychom o takové názory měli stát? Nikdy to nejsou názory, ale jen hovadiny. Například to velké písmo - a potom, co mají ty blbé žvásty společného s obsahem článku, kde nic o volebním desateru není? Zabývá se úplně jinými společenskými atributy. Jenže ta exulantská veš náměty článků zásadně ignoruje, články pouze zneužívá k psaní svých blábolů. Jen teď po novu se nepodepisuje svými blbými přezdívkami, a myslí si, že sežral všechnu moudrost, a že nepoznáme styl psaní toho blba. Je zcela evidentní, i kdyby napsal jen tři slova.

   Smazat
  2. Toto je vizitka pokřiveného charakteru bývalého havlisty a politického trafikanta - nenávistně se rozepisující redakční chráněnec přezdívaný grafoman, jinak též despotický manipulátor Mugabe, který s plným vědomím Nové republiky systematicky napadá čtenáře a hanobí emigranty a důchodce, nejnověji i ukrajinské dělníky. Někdy jej podezřívám, že svými provokacemi chce dostat celou redakci do tepláků.

   Smazat
 16. Základní NEPODMÍNĚNÝ příjem, tak, jak byl navrhován, popř. projednáván, diskutován ve Švýcarsku a Finsku, byl bez přívlastků.

  Odváděl se od práv a povinoostí v Ústavách jednotlivých zemí.

  Pan Mrázek zavedl podmínku, že každý, kdo bude pobírat základní příjem, MUSÍ nějak souhlasit s nabízenou práci.

  Jen několik scenářů. Člověk, profesionální voják se rozhodne nemít už nikdy nic společného s armádou, MUSÍ na NĚČÍ přání nastoupit opět do armády, možná v budoucnu do soukromých armád. I dnes je těžké vyvázat se z podobných "oborů".

  Inženýr, který nebude souhlasit s nějakou společnosti, s její politikou, zaměřením na určité trhy, ale inženýr v oboru, MUSÍ jít pracovat do této společnosti.
  Kde jsme? Ve Futuramě?

  Nebo jeden extrémní příklad. Extrémní zde bylo kde co, je to už normál. Příjde vláda, která legalizuje prostituci, pro zvýšení daňových příjmů. S tím vzníkne nějaká firma, která bude Islámu v Německu dovážet "pracovnice", které odlehčí muslimům jejich koule. A tá pracovnice bude MUSET obsloužit násilné hordy IS, které se nacházejí v Německu.

  Atd,, atd. Nejdřive myslet, když se oháníte logikou. Základní příjem byl navrhpván jako NEPODMÍNĚNÝ právě proto, aby nedocházelo k teroru od nosatých mudrlantů, kteří okamžitě přicházejí s podmínkami ve svůj, vždy otrokářsky, pohled na okolní svět. Mimo sebe.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan Mrazek nic nezavadi!
   Klidně ho opravte a pokud si svoje bude obhajovat uvidite teprve jak to mysli!
   V tomto okamžiku požadalo OSV o komentař k DV viz nahoře a pak se můžeme všichni mezi sebou pobit našimi ostrými myšlenkami a pote odejit spokojeně se brodic ve vlastni krvi domů,kde zjistime,že nam kdosi vykrad kapsy a budeme marnë patrat kdo to byl!!

   WP

   Smazat
 17. Rusnok byl před pár dny odměněn vyznamenáním za "intervence" neboli oslabování naší měny. Fuj!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zvracene moralce politicke třidy Šmejdů ktera bude znovu zvolena vadnym volebnim zakonem,ktery si pro svoje ùčely sama odsouhlasila nikdo odpor kklast nebude,dokud se nenajde větsina v Parlamentu!
   To budou jen voliči kteři si dokaži začit vynucovat,aby si jejich tzv zastupci dali do svých Programů DESATERO VOLIČE!
   Pokud se tomu budou vzpitat,ryby si totiž svůj rybnik NIKDY nevypusti musi se voliči sami sebe zorganizovat a taky sami sebe zvolit!

   HVzV

   Smazat
 18. "Jeho vyplácení osobám práce schopným by muselo být vázáno na ochotu přijmout a vůli řádně vykonávat jakoukoliv nabídnutou práci." 1) Pak se nejedná o nepodmíněný příjem, 2) Nepodmíněný příjem má řešit problém vývoje spočívající v tom, že společnost dokáže svou produktivitou všechny zaopatřit, ale vzhledem k pokračující automatizaci a digitalizaci produkce bude potřebovat stále méně pracovních sil; v důsledku tohoto vývoje počet pracovních míst bude nadále dlouhodobě klesat.
  Croix

  OdpovědětSmazat
 19. Zajímavý článek o nepodmíněném příjmu najdete taky tady: https://edufi.cz/am/clanky/penize-jako-lidske-pravo-jak-by-vypadal-zakladni-prijem-v-cr/

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.