Reklama

pátek 20. října 2017

O kolik byli důchodci po převratu okradeni a komu za to poděkovat?

Bohumil Svoboda
19. 10. 2017
Po listopadovém převratu byla rozpoutána vlna pomluv a účelově vedené kampaně lží a desinformací, za kterou by se nemuselo stydět ani proslulé goebbelsovské ministerstvo propagandy. Do tohoto procesu se zapojila většina sdělovacích prostředků řízených novými vládci bez jakýchkoliv skrupulí, respektování faktů a etických zásad. Novodobá propaganda si vytkla za cíl: „Zdůvodnit národu, že vše za předchozího režimu bylo špatné, případně zločinecké a že vše co se děje a bude dít je činěno v zájmu národa a k jeho dobru.“ Od té doby jsme přesvědčováni, že jsme mimo jiné zdědili naprosto nevyhovující a zastaralý důchodový systém, který je finančně neudržitelný a že stát na důchodce doplácí. 


Proto je prý nutné důchodový systém bezpodmínečně reformovat a dosáhnout toho aby se především každý staral sám o sebe. Reformátoři tvrdili, že jejich reformy se důchodců nijak nedotknou a že důchodová reforma současné důchodce nezajímá a ani zajímat nemusí. Ponechme stranou celou řadu katastrofických scénářů, které na nás sdělovací prostředky chrlí, pokud nebudou snižovány výdaje na důchodový systém a do sociální oblasti obecně. Ukažme si na faktech kdo na koho doplácí.
V prvé polovině devadesátých let, kdy byla u moci ODS a její satelité  odčerpaly vlády pod Klausovým vedením z důchodového systému 50 mld. Kč
V r. 2004 DS vykazoval přebytek 10,6 mld. Kč a v roce 2005 dokonce více než 17mld.
Tyto nemalé finanční prostředky, které patřily důchodcům byly „přerozděleny“ ve státních rozpočtech, věnovány na sanace bank vytunelovaných spekulanty a podobně. Pochopitelně my důchodci jsme byli a stále jsme kráceni na důchodech a díky tomu mnoho z nás už řadu let živoří na hladině životního minima.
V r. 2005 bylo na účtu sociálního pojištění, ze kterého se vyplácí důchody a nemocenské dávky po odečtení záloh na lednové penze 11,7mld Kč.
Aby nedocházelo k dalšímu rozkrádání těchto prostředků bojovali, bohužel jenom komunističtí poslanci bez podpory sociálních demokratů za to, aby byl z těchto peněz vytvořen důchodový účet - rezervní fond, který bude možno využít v pozdějších létech, kdy dojde k poklesu ročního salda v DS.
Velmi zákeřnou a rafinovanou metodou okrádání důchodců je valorizace důchodů, která stojí za povšimnutí. Vycházím z údajů ministerstva financí a českého statistického úřadu zobrazených v následující tabulce T.1. Autoři z ní vyvozují, že důchody jsou nyní nižší než před převratem o -4 % s ohledem na růst cen a o -40 % s ohledem na růst  reálných mezd. To byla velmi optimistická tvrzení, vyplývající možná ze záměrně nepřesné interpretace. I přesto to dokazuje, že popřevratové vlády přenesly důsledky své politiky a nepříznivého demografického vývoje především na důchodce a že v této asociální politice pravice i v následujících létech  pokračovala.


Datum
účinnosti
Nominální
zvýšení (%)
Nárůst
CPI (%)
Reálné
zvýšení (%)
Zvýšení k
růstu cen (%)
1.10.90
4,9
9,5
-4,3
51
1. 3. 91.
10,6
39,8
-20,9
27
1. 5. 91
4
6,6
-2,5
61
1. 7. 91
5
4,2
0,8
119
1. 6. 92
7
5,3
1,6
132
1. 3. 93
9
20,1
-9,3
45
1.11.93
10,9
4,8
5,8
226
1.12.94
11,2
11,5
-0,2
98
1. 7. 95
12,1
5,8
5,9
209
1. 4. 96
13
6,2
6,3
207
1.10.96
8
3,5
4,3
226
1. 8. 97
10,5
8,8
1,6
119
1. 7. 98
7,3
8,2
-0,8
89
1. 8. 99
5,3
3
2,2
175
1. 12.00
6
4,6
1,3
131
1. 12.01
7,8
4,3
3,4
183
1. 1. 03
3,2
0,7
2,5
464
1. 1. 04
2
1,1
0,9
186
1. 1. 05
5,7
3,5
2
160
Celkem
295,5
307,9
60
96

T.1.  Průběh valorizací důchodů po převratu v létech 1990 – 2005.
Tato tabulka nemá moc dobrou vypovídací hodnotu a je nepřehledná. Neříká nic ani náznakem o tom, o co byli důchodci kráceni na svých důchodech. Na tom konečně ani jedna z pravicových vlád nemá nejmenší zájem.
Mnohem srozumitelnější  a názornější je níže položený graf, zobrazující důsledky asociální důchodové politiky  ODS na výši důchodů od převratu do r.1996. Odvodil jsem jej metodou lineární interpolace z tabulky T.1. a vyplývají z něj následující skutečnosti:
Q výsledkem hospodářské politiky ODS je trojnásobné zvýšení spotřebitelských cen během pouhých šesti let (a ne patnácti, jak je buď chybně nebo záměrně interpretováno)
Q díky nezodpovědné asociální valorizaci důchodů trvale zaostávaly nominální důchody za růstem spotřebitelských cen a díky tomu reálná výše důchodů poklesla za těchto šest let na 53% ve srovnání s rokem 1989. V důsledku toho byli všichni důchodci v podstatě okradeni o vysoké částky. Konkrétní výše jejich ztrát byla závislá na výši důchodu, která jim byla vyměřena k 1.1.1990.
Q Pokud to bylo:  2000,- Kč  potom díky valorizaci přišli za 6 let o více než  105 tis. Kč
Q                           3000,- Kč   pak byli kráceni o téměř    180 tis. Kč
Q                            4000,- Kč   pak přišli o více než           210 tis. Kč 
Q                            5000,- Kč   je jejich ztráta větší než čtvrt milionu Kč.

Z toho je vidět, že středověcí loupeživí rytíři byli ve srovnání s modrými ptáky ubozí břídilové. Skutečně dokázali, že to dokážou.
Nejsmutnější je, že tímto způsobem je zneužívána důvěra občanů v to, že „přece není možné aby je někdo okrádal“, když jim přidává a důchody postupně zvyšuje. Vzpomínám si na setkání s přítelem před dvaceti léty, tehdy už důchodcem. Na otázku “jak žiješ?“ odpověděl: „Ujde to. Důchod je malý, ale on nám Venca občas nějakou stovku přihodí“


Nevím zda by můj přítel „Vencovi“ poděkoval, kdyby se zamyslel nad reálnou skutečností. Problém je v tom, že lidé neposuzují většinou věci komplexně a v souvislostech. V tomto případě se dívají pouze na nominální výši důchodů a mnozí se dokonce domnívají, že každou valorizací jsou vládou obdarováni. Bohužel se nedívají na trvalý růst cen a ani nepozorují, že si za svůj „zvyšující se důchod“ mohou koupit čím dál méně i těch životně důležitých věcí tak jak to do jisté míry vyplývá z výše reálných důchodů.
Z toho lze udělat dílčí závěr, že důchodci jsou na svých důchodech bezprecedentně okrádáni. Stát na ně nedoplácí. Naopak, z finančních přebytků určených na důchodové zabezpečení zalepuje díry ve státním rozpočtu. Proto by občané, neměli být lhostejní k důchodové politice vládnoucích stran a  ke svému stáří!!!  Myslím, že bude užitečné, když pomůžeme lidem otvírat oči a poukazovat na ty, kteří toto vše zapříčinili. Je třeba také přesvědčit své spoluobčany aby přišli k volbám a dali svůj hlas těm, kteří za práva seniorů cílevědomě bojují.
Na základě těchto skutečností a poznatků, kterými se protagonisté této důchodové politiky zcela logicky před námi důchodci nechlubí se na rozdíl od nich nebudu tajit s tím, že v červnových volbách rozhodně nebudu volit ODS nebo jejich satelity KDU-ČSL, která se vetřela do každé vlády, US-DEU ani stranu zelených, která razí stejnou politiku, místo toho aby se věnovala důsledně ekologii a ochraně přírody včetně vývozu německých odpadků na území České republiky.

Co přinesou reformy důchodového systému našim potomkům?
Dalo by se říci: „Co chtějí, to budou mít a nás to nemusí zajímat. My už svůj důchod máme.“ To by však bylo v zásadním rozporu s principem solidarity a vymstilo by se to velmi brzy i nám tím, že by s námi zase naše děti nemuseli být solidární až se bude jednat například  o valorizace našich důchodů.
Loni v červnu ukončil svou práci Výkonný tým pro přípravu podkladů pro rozhodnuti o důchodové reformě v ČR a odevzdal závěrečnou zprávu pod pracovním názvem „Důchodová reforma: možnosti a výhledy.“ Tým byl ustanoven Ministerstvem práce a sociálních věcí a byl průběžně sledován týmem expertů složených ze zástupců všech parlamentních stran, kteří mu dávali podklady pro vypracování jednotlivých variant „Důchodové reformy“. Už to je zárukou, že oba týmy složené z vysoce kvalifikovaných odborníků se zasloužily o to, aby návrhy reforem jednotlivých stran zobrazovaly věrohodně jejich představy o budoucí podobě důchodového systému. Z výše uvedené zprávy jsem čerpal při zpracování tohoto článku. S ohledem na složitost řešené problematiky se omezím na základní definice a uvedu hlavně výsledky, ke kterým výkonný tým na základě podkladů jednotlivých stran dospěl. Pro posouzení důchodového systému je velmi důležitá znalost základních pojmů, které všeobecně nejsou známy a které definovali bohužel jenom komunisté a to následovně:
Důchodový systém je státem organizovaný a řízený nástroj, jehož účelem je, podle platných zákonů, předpisů a pravidel, finančně zabezpečit důstojné stáří všech našich občanů.
Aby DS mohl plnohodnotně plnit svoji funkci, měl by být tak jako dosud
Q povinný pro všechny občany,
Q průběžně financovaný,
Q solidární příjmově i generačně,
Q státem garantovaný.
Q dávkově definovaný,

Kritériem dlouhodobé stability a finanční udržitelnosti je kladné kumulativní saldo DS.
Cílem je dosažení maximálního průměrného dlouhodobého náhradového poměru, minimálně však v rozsahu 45 – 50 %, udržení statutární hranice pro odchod do důchodu na úrovni 63 let. Její případně další postupné zvýšení na 65 let podmínit snížením nezaměstnanosti pod 2% a skutečným (nikoliv prognózovaným) prodloužením délky života občanů.
Prostředkem dosažení cíle je parametrická optimalizace (optimální nastavení parametrů) stávajícího důchodového systému při současném
Q zabezpečení vysoké výkonnosti naší ekonomiky, trvalém růstu HDP a produktivity práce,
Q snížení nezaměstnanosti pod 2 %
Q nastartování optimální pro-populační politiky.
Své představy o budoucím DS vyjádřily politické strany ve svých „vizích“ následovně:
ČSSD - zajistit dlouhodobou finanční a sociální stabilitu základního důchodového systému umožňujícího dosažení přiměřené životní úrovně důchodců. (Toho chce dosáhnout reformou současného DS na tzv. NDC systém používaný např. ve Švédsku)
Nedostatkem této vize je, že nekonkretizuje pojem „Přiměřená životní úroveň důchodců“. To je možné např. vymezením minimální hranice celkového náhradového poměru, jako jednoho z cílů důchodové reformy. Nemyslím si, že cílem by mělo být zajištění dlouhodobé finanční a sociální stability DS, protože to je základním předpokladem jeho správné funkce. 
KDU-ČSL - zabezpečit občanům České republiky vyšší absolutní i relativní úroveň příjmu v post-produktivním věku a dlouhodobě vyřešit problém financování starobních penzí. (Toho chce dosáhnout reformou současného DS na kombinovaný systém povinného spoření a parametrických úprav s možností každého jedince stávající systém opustit tzv. Out-put systém)
KSČM - zabezpečit důstojné stáří všech našich občanů dosažením průměrného dlouhodobého náhradového poměru na minimální úrovni 45 - 50 % průměrné hrubé mzdy při zachování statutární hranice odchodu do důchodu ve výši 63 let a dlouhodobé finanční udržitelnosti (Toho chce dosáhnout parametrickou optimalizací stávajícího důchodového systému při současném zabezpečení vysoké výkonnosti naší ekonomiky, trvalým růstem HDP, vyšší daňovou výtěžností, vysokou produktivitou práce, snížením nezaměstnanosti pod 2 % a nastartováním optimální pro-populační politiky.
US-DEU - snížení váhy průběžného systému a zvýšení váhy individuálního spoření do fondového systému s možností každého jedince stávající systém opustit. (Toho chce dosáhnout podstatným snížením výdajů DS tzn. prudkým snížením důchodových dávek)
ODS - o zabezpečení na stáří by se měl starat více jednotlivec, méně stát, státní důchodový sytém by měl být více odolný vůči demografickým změnám. (Toho chce dosáhnout razantním snížením výdajů DS tzn. prudkým snížením důchodových dávek, snížením podílu státních důchodů na HDP, zavedením tzv. rovného důchodu na úrovni 20 – 25 % průměrné mzdy při jednotné snížené příspěvkové sazbě 18 %.)
 Tyto „vize“ vyplývají z politických programů jednotlivých stran a zobrazují postoj k nám důchodcům. Dá se z nich usoudit, že promyšlenou a naprosto konkrétní představu o důchodovém systému mají komunisté ať se nám to líbí nebo nelíbí. Jako jediní, nesouhlasí s reformou DS v pojetí pravicových stran, protože ta je mimo jiné nesmírně drahá v řádu stovek miliard, ale co je hlavní, je naprosto asociální. Záměry ostatních politických stran vedou v podstatě k degradaci současného důchodového systému na velice chabou sociální síť a k jeho následné likvidaci. Závěr si může udělat každý sám, pokud se seznámí s výsledky jednotlivých alternativ důchodové reformy uvedenými v  tabulce.
VÝŠE  DŮCHODŮ    PO    REFORMÁCH   NAVRŽENÝCH   JEDNOTLIVÝMI   STRANAMI
PTJ% - příjmově typizovaný jedinec vztažený k celostátnímu průměrnému příjmu 18 000,-Kč
KSČM
ČSSD
KDU - ČSL
US - DEU
ODS
Kč/měs.
Kč/měs.
rozdíl
Kč/měs.
rozdíl
Kč/měs.
rozdíl
Kč/měs.
rozdíl
75%
9 450 ,-
4 375,-
-5 075
6 480,-
-2 970
3 570,-
-5 580
3 600,-
-5 850
100%
10 440,-
7 550,-
-2 890
7 200,-
-3 240
4  320,-
-6 120
3 600,-
-6 840
125%
10 475,-
8 100,-
-2 375
8 100,-
-2 375
5 175,-
-5 300
3 600,-
-6 875
200%
12 600,-
15 184,-
+2 584
11 160,-
-1 440
6 840,-
-5 760
3 600,-
-9 000
300%
13 500,-
19 550,-
+6 050
14 580,-
+1 080
8 640,-
-4 860
3 600,-
-9 900
Celkový dlouhodobý náhradový poměr
41 %
24%
26%
27 – 29%
20%
Kumul. saldo (%HDP)  na konci století
+1%HDP
+ 160 % HDP
- 60% HDP
+ 95% HDP
- 35% HDP
Počet důchodů pod hranicí chudoby (%)
0 – 0,5%
60 - 67%
2 – 3%
50%
100%
Maximální hranice odchodu do důchodu
63 let
65 let
65 let
67 let
71 let
Z uvedené tabulky vyplývá naprosto jednoznačně, že důstojné stáří hodlá seniorům finančně zabezpečit pouze KSČM.  Výše důchodů není sice nijak vysoká, odpovídála ale současným možnostem naší zničené ekonomiky. Vychází z principu příspěvkové solidarity a do značné míry respektuje princip zásluhovosti. Jako jediná je zásadně proti snižování výdajů DS, což by vedlo k ožebračování důchodců. Pro jeho finanční udržitelnost našla tato strana potřebné ale naprosto reálné zdroje, které udržují kumulativní saldo DS po celé století v kladných hodnotách ve výši okolo jednoho procenta tzn. že, finanční prostředky hodlá využívat především ve prospěch důchodců.
ČSSD klade důraz na princip zásluhovosti. Vysoký přebytek kumulativního salda zajistí sice finanční udržitelnost DS ale na úkor nízko-příjmových skupin, tím, že výrazně krátí nízké důchody, zatímco vysoké důchody značně zvyšuje. To v žádném případě nepovede k sociální stabilitě společnosti. Protagonisté této reformy neuvádí k čemu tento přebytek využijí.
KDU-ČSL  jde cestou razantního snižování výdajů DS přesto ale jejich alternativa je dlouhodobě finančně neudržitelná. Její autoři neuvádí z jakých prostředků hodlají tento deficit uhradit.
US-DEU nezabezpečuje finančně důstojné stáří občanů je krajně asociální, seniory se středními a nízkými příjmy uvrhne do bídy a doživotnímu živoření
ODS svým rovným důchodem nezabezpečuje finančně důstojné stáří občanů. To co tato strana navrhuje není důchodovou reformoumou, ale rafinovanou strategií směřující k totální likvidaci stávajícího DS. Cílem jejich „reformy“ je zabezpečení maximálních zisků kapitálových důchodových fondů.  Pokud by byla prosazena, bude zhruba 85 % důchodců odsouzeno k živoření pod hranicí chudoby. To dokumentuje naprosto zřetelně asociální podstatu politiky ODS vůči seniorům a cynismus vlastní nenasytnosti jejich vůdců. Důchodci se stanou rukojmími kapitálových důchodových fondů. I přesto všechno jejich alternativa nezabezpečuje finanční stabilitu DS. Finanční deficit dosahuje 35% HDP a nikde není uvedeno z čeho by měl být pokryt.
Výše uvedená tabulka nebyla publikována nejen v závěrečné zprávě ale ani v přílohách na elektronickém nosiči. Proto jsem ji vypracoval sám na základě výsledků zobrazených v jiné podobě výkonným týmem. Údaje v ní obsažené jsou tedy naprosto věrohodné.
Hlavním důvodem proč se všechny parlamentní strany, vyjma komunistů, brání uvedené výsledky zveřejnit je skutečnost, že jimi navržené reformy, pokud budou prosazeny, budou mít prokazatelně katastrofální dopad na životní úroveň zejména budoucích důchodců. (Topolánek tehdy prohlásil „…pokud s našimi záměry budou lidé seznámeni, nikdy nás nebudou volit…)
Pokud si mnozí z nás říkají „Nás už se to netýká“, měli bychom mít na zřeteli, že se to bytostně týká našich dětí a vnuků. I oni by měli mít možnost porovnat úmysly jednotlivých stran a udělat si představu o tom jak ve stáří budou zabezpečeni podle toho, která z nich ve volbách zvítězí. Na základě znalosti přístupu jednotlivých stran nejen k nám seniorům ale i k těm budoucím vím už teď, že svůj hlas v nadcházejících volbách dám s důvěrou komunistům.
Také naše děti a vnuci budou jednou odcházet na zasloužený odpočinek a už dnes budou rozhodovat o tom, zda jej budou přežívat v bídě a zápase o holou existenci nebo jej budou prožívat důstojně tak, jak si za celoživotní práci zaslouží. I proto bychom neměli připustit aby zvítězila ODS a její satelité.

                                                                 Plk. v.v. Prof. Ing. Bohumil SVOBODA DrSc.

22 komentářů :

 1. úžasné, pro většinu čtenářů nepochopitelné a vy výsledku nicotné. jestli by nestačilo napsat, že důchody jsou na třiceti procentech reálné hodnoty z roku 1989 a jediné, co je dokáže zvednout je daň z obratu bank ve výši jednoho procenta a zvýšení zdanění právnických osob na 23%. To vše převést na starobní důchody!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zamezit zdaňování v tzv. daňových rájích. Tobinova daň na přelétavý burzovní kapitál, sektorová zdanění bankovních domů, sítí zahraničních supermarketů atd. atd. - ale to by nesměli být ve vládě takové figury, jako Babiš, Lidovci, ČSSD, TOP09, ODS a Piráti. Tak se snažte a jděte k volbám. Čím nás bude víc, tím mají šmejdi menší prostor pro své lumpárny!!!

   Smazat
  2. 11:17..tři z vyjmenovaných si lid navolil v těchto volbách..babiš,ods,piráti...z nich podle mě je nejvyšší hrozbou kromě ods( klasicky) právě babiš...přesto ho s vysokou převahu volila celá republika..podle mě selhání IQ národa:-(...piráti podle mě nejsou až tak vysokým ohrožením, všichni si vydělávali prací na rozdíl od babiše i ods

   Smazat
 2. Okradani starych lidi, je vrcholny HYENISMUS !
  Vase zeme bude zrusena na prikaz vyssich mocnosti a prozretelne.
  Vy jste hrozni zivocichove !
  A me to porad neslo do hlavy, proc cesti duchodci nejezdi k nam na dovolenou ? Tak ted uz to vim !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty by jsi měl Hovnolulu být první, kdo by měl držet kušnu. Vzpomeň si třeba na aféru "Enron", kde vaši demokradi okradli zaměstnance o peníze z zaměstnaneckých akcií, rabování peněz z pojišťoven, systém daní pro zazobance atd. atd. Všechno tohle svinstvo jde z té vaší zločinecké "demokracie". Tak zavři rypec a zalez do brlohu!

   Smazat
  2. Trochu to pripomina stary vtip: Jaky je rozdil mezi ceskym a kanadskym duchodcem? Zadny, oba si mohou z duchodu obcas zajet na vylet na Karlstejn...

   Smazat
 3. Jen tu chybí uvést,že to vědomně a záměrně udělali lidé,kteří mezi námi žijí ještě dodnes a jsou odpovědni,nebojte se říci vlastizrádci !!!!!!!,všichni je dobře známe a ještě jim dávají prostor,místo toho,aby zaspívali......

  OdpovědětSmazat
 4. Tenhle článek je na dlouhodobé studium. Prostě, minulý režim jako součást důchodového systému postavil i řadu průmyslových podniků, které byly také "zprivatizovány/rozkradeny" a peníze použity většinou v prospěch kamarádů kamarádů (předražené tunely) a snad drobky ze stolu byly dány i lidu. To že se dále vykradly i ostatní aktiva je trestný čin a to vyřeší jenom trestná odpovědnost politiků, kteří ji nahrazují tzv. politickou odpovědností- tj. já nic já muzikant. Jinak by nám nevládli lidi, kteří by meli již dávno za své "zásluhy o stát" bydlet na Mírově a nebo v dalším zařízení podobného typu. Jenomže těchto zasloužilých politiků je tolik, že kapacita zařízení by nemohla pokrýt požadavky a asi by se problém musel vyřešit tzv. outsourcováním- za patřičný poplatek využít pohostinství jiných států (třeba Sibiř), kde by tento poplatek kryli svou prací, čímž by se řada z nich poprvé v životě živila prací

  OdpovědětSmazat
 5. Nechápu, proč nejsou důchody valorizovány plošně. Přece byly vypočítány podle dosaženého platu, zím bylo učiněno spravedlnosti zadost, ale pak už přece je důchodce jako důchodce. Proč má mít ten, kdo má důchod 80 tisíc valorizaci tisícovky a babka, která byla doma s dětma a pak dělala málo placenou práci, pak má valorizaci pár stovek. Mělo by se valorizovat všem stejně. Bylo by to spravedlivé a neprohlubovaly by se sociální rozdíly. Ale to nikdo nenavrhne, protože všichni, kteří o tom rozhodují, budou mít velké důchody a chtějí je mít taky tak valorizovány.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kolik let tu už vládne ČSSD? Třeba na to přijdete sám.

   Smazat
 6. Nešlo jen o propad reálných důchodů. Inflace- růst cen hrubým odhadem 10x smazala všechny úspory neméně dvakrát za sebou.

  OdpovědětSmazat
 7. Tak taky tyhle strany nevolím pracháčům je nějaký důchod ukradený.

  OdpovědětSmazat
 8. Hloupé je, že celou tu, nutně podrobnou analýzu, zřejmě předkládá komunista, zatímco si toho problému neráčil valně povšimnout žádný z pomazaných demokratů. NR dík.

  OdpovědětSmazat
 9. 10:30 - není to hloupé, ale logické. Komunisté jsou totiž lidé, kteří zastávají zájmy pracujících, nikoli parazitů.

  OdpovědětSmazat
 10. No a jak byli okradeni starodůchodci, tedy ti, co šli do důchodu před r. 1996? Nikdy nebyl jejich důchod přepočítán a je v průměru o třetinu nižší než by měl být. Starodůchodci se tak dostali snad všichni pod hranici bídy! Byli okradení znovu v r. 2010, neb i když dělali až do tohoto roku a platili stále důchodové pojištění, třeba 14 roků, tak se jim důchod nepřepočítává a nezvyšuje ani o jedinou korunu, oproti těm, co pracují jako důchodci od r. 2010. Navíc jako pracující důchodci, neměli starodůchodci ani nárok na žádný odpočet daní. Jo ,to si vše napakovali partaje a jejich bosové, kteří "BAKALIZOVALY ČR", COŽ JE DALEKO HORŠÍ, NEŽ KDYBY JI BALKANIZOVALY.
  PROTO JSOU PARTAJE "PROTINÁRODNÍ FRONTY" - SOC. DEM, ODS, TOP O9 A LIDOVCI NEVOLITELNÍ - ASPOŇ MYSLÍCÍMI LIDMI.

  OdpovědětSmazat
 11. Pamatuji si, že v té době premiér Klaus (ODS)našel zkratku, jak okrást důchodce. Prostě zákonem byl zrušen důch. účet a ten byl vtělen do státního rozpočtu. A to se pak rozdávaly korunky z důch. peněz.
  Pamatuji si, že v té době premiér Topolánek (ODS) si půjčil důch. korunky se slibem, že je vrátí důchodcům. Doposud ani 1 Kč nevrátil důchodcům. To se teda tím zlodějským ODSákům hodovalo na cizí důch. účet, který vytunelovali.

  OdpovědětSmazat
 12. 11:24 - Enron ? Ten prusvih nebyl namiren proti starym lidem ! Cena jednoho sheru klesla z $ 85 na $ 0.90 .
  Ti co to zavinili, jsou jeste dnes v kriminale.

  Proti starym lidem se nejvice provinil Obama ! On nic neukradl. On prerozdeloval od jednech k druhym.

  Vy vse, co se zde deje natrete odstinem, ktery vam vyhovuje a ignorujete napr. to, jak je dnes DOW vysoko, a jak klesa nezamestnanost.

  Stari lide jsou zde chranena kasta lidi, kteri travi jejich posledni dny v pohode a dostatku.

  Jejich zivotni styl bych rad popsal, ale kazde moje slovo na jakekoliv thema je mazano.

  To proto, ze se bojite reality ve vsem !
  Mate tam u vas ke starym lidem kriminalni vztah. Kdo za to muze sice nevim - zato Cikanum podstrojujete !
  Prikladna politicka korektnost !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:37 zaznamenejte prosím časový údaj a prvních několik slov příspěvku, který Vám byl smazán, a vložte je znovu. Předpokládám, že jste schopen si svoje příspěvky ukládat - na NR čerstvě publikovaný příspěvek vyznačit celý přetažením kurzorem při stisknutém levém tlačítku myši, pak "Ctrl+c" na otevřený list Word/u kurzor "Ctrl+v", „uložit“ pojmenovat soubor a dál používat k témuž. A máte archiv příspěvků i s datem a časem tak, že se k těmto údajům můžete právem odvolávat, pokud byl příspěvek vymazán bez příslušné hlášky editora. Jestli se takto hájit nedovedete, nebo ani nemůžete, tak si neztěžujte!

   Smazat
 13. 13,37
  Co to zase meleš ty THEMATICKEJ NESMYSLE????
  V USSA lezete do zadku lžinegrům a tady budeš pindat o nějaký korektnosti???!!!!!
  Sklapni a zmiz zpátky mezi papundekly,přemřelo uslintanej!!!!

  OdpovědětSmazat
 14. Začíná pomalá a plíživá likvidace důchodového systému, musíte odpracovat 35 let, jenže jak, když je tu nezaměstnanost a po 50 většinu lidí vyhodí z práce a nikdo je už nezaměstná, má vlastní zkušenost, je mě 57 , jsem ČID , nemohu dělat manuálně a nikdo mě nezaměstná a takových lidí je víc, mám odpracovaných 35 let, díky době socialismu a do starobního důchodu nemohu, není mě 65 let, další otázka, kdo vydrží pracovat do 65 let a kdo ho zaměstná ? Já trčím v sociální pasti , živořím z malého ČID a sociálních dávek a takových je víc a nikdo to neřeší. Topolánkova vláda a další vytunelovaly z důchodového fondu 570 miliard a nic tam se nevrátilo. Zahraniční firmy tu neplatí daně, odchází od nás půl bilionu korun a stát nic nedělá proto, aby tu daně zaplatily. Tak se vede" dobře ", starším lidem 13:37.

  OdpovědětSmazat
 15. Materiál pana prof. Svobody je sice již několik let starý(viz názor US-DEU), ale v podstatě stále platný a inspirativní.
  Klíčem ke stabilitě důchodovému systému je procento odvodů z příjmů produktivní generace na sociální zabezpečení. V čistě průběžném státním systému je to odvod státu, který to s provozními náklady ve výši 2-3 % okamžitě převádí na účty důchodců. Ve smíšeném systému, kdy stát zajišťuje průběžnou část, a soukromé penzijní fondy spořící část, protéká část sumy skrze správcovské společnosti, které ale mají provozní náklady řádově vyšší než státní průběžný systém – běžně 12-15 % (zhruba přinejmenším od osmi, ale někdy také až po 30 %). Je jen a pouze na občanech/voličích/koalici, jaké procento odvodu na sociální zabezpečení určí. V ČR se to v posledních desítkách let pohybovalo od více než 26 do necelých 29 %. Čili v rámci koridoru 2,5 procetního bodu parlament dostával systém do schodku či přebytku. Z toho pak vyplývaly možnosti valorizace důchodů.
  Tradičně se připomíná vyvedení zdrojů z důchodového účtu Václavem Klausem, ale již daleko méně se připomíná, že zvláště v posledních letech byl účet dotován ze státního rozpočtu a celkový součet převodů mezi důchodovým účtem a státním rozpočtem od r. 1990, či 1993 do současnosti je směrem od rozpočtu na účet. Je to ovšem důsledek toho, že sazba odvodu byla nízká a nestačila. Jednoduché řešení – zvýšit ji – ovšem pravice nepotřebovala, neboť ona potřebuje důchodový účet vyhladovět, aby měla propagandistické střelivo na reformu důchodového systému, na šíření strachu a vyvedení odvodů k predátorským soukromým penzijním fondům, aby se jejich majitelé, manažeři a makléři napakovali. Nepřistoupili k tomu ani sociální demokraté, vždyť i oni měli své koně v penzijních fondech (Rusnok). V současnosti by stačilo zvýšení asi o 0,5 až 1,0 procentního bodu, aby systém byl v plusu a sám dodával prostředky na valorizaci. Pokud by někoho trápilo, že bude mít nižší čistý plat, tak by to mohl stát kompenzovat třeba snížením sazby daně z příjmu fyzických osob, takže by se to vyrovnalo. V případě, že by účet byl oddělený a byla dostatečná sazba, tak by o valorizaci nemusela rozhodovat vláda/koalice, ale činila by se automaticky, podle určeného vzorce. Vláda by ovšem pak už těžko propagandisticky „prodávala“ svoji „zásluhu“ na zvýšení penzí.
  KR
  (pokr.)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. (dok.)
   Potenciál prostředků je na zavedení odvodů na sociální zabezpečení z příjmů právnických osob. Vždyť tato položka vznikla prací lidí, tak je záhodno z ní část odvést na jejich penzijní či zdravotní zajištění. To, že je velmi proměnlivá a závisí na situaci firmy, konjunktuře, nevadí, neboť by mohla být z valné části směřována na vyrovnávací rezervu (na posílení koupěschopnosti důchodců v době krize/zvýšení životních nákladů jako protikrizové opatření, které firmám zvýši odbyt) nebo na investice na strukturální zvýšení zaměstnanosti či produktivity.
   Osobně se domnívám, že je hanbou tohoto národa, že sazba odvodu na sociální zabezpečení je pod 30 %, klidně by mohla být i 33 %. Tj. vyplácené důchody by mohly být vyšší asi o 8-10 %, resp. čtvrtinu. Peníze poskytnuté důchodcům se protočí u tuzemských firem v citelně vyšší míře, než peníze vyplácené střední generaci (její spotřební koš je jiný, výrazně více utráci třeba v zahraničí na rekereaci), takže tuzemské firmy by z toho profitovaly. Postupné zvyšování sazby, kupř. po půl bodu co dva tři roky, by produktivní generace na mzdách a platech skoro nepocítila, pomohlo by to v dosažení rovnováhy ročních státních rozpočtů a po nastoupení přebytkového hospodaření státu by se mohlo kompenzovat zmíněným snížení sazby daní z příjmu.
   K penzijním fondům ještě jedna poznámka. Prostředky, které by jim pracující odváděly, by vůbec nemusely skončit v investicích do rozvoje tuzemského hospodářství, které by zvyšovalo mzdy a odvody na sociální zabezpečení a následně důchody z přúběžné části systému, ale někde v zahraničí a na kdoví jakých akcích, takže by sice za čas nohly přinést nějaké prostředky na výplatu důchodů z totoho pilíře, ale tuzemská ekonomika by chřadla. To u průběžného systému nehrozí, tam gro penzí je utraceno na tuzemském trhu. V případě investice do tuzemských firem by bylo zájmem penzijních fondů maximalizovat zisky a dividendy – na výplatu penzí a také mezd a benefitů pro pracovníky, manažery a akcionáře fondů, tj. držet nízké mzdy. Z nízkých mezd by ale lidé odváděli nízké odvody na sociální zabezpečení ať již průběžné či fondové části systému.
   Strašení zhroucením průběžného systému je kapitalistická lumpárna. Je to totiž nejrobustnější ekonomická operace lidské společnosti prověřená v barterové formě několika miliony lety. Navíc roste produktivita práce, takže strašení poměrem počtu důchodců a produktivní generace je další propagandistický trik. Už jen dodám, že nejnevýhodnější poměr neproduktivní a produktivní generace byl v našich zemích v r. 1970. Přesto měl tehdejší socialistický stát dost zdrojů na rozběh masívní bytové výstavby, dálniční sítě a pražského metra.
   KR

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.