Reklama

pondělí 9. října 2017

Proč zůstáváme chudými příbuznými? Vlastníci jsou v zahraničí a jim plynou zisky z výroby i obchodu. Vlastnictví je podstatné, ale jen tenkrát, když je (jako u Bati) spojeno s „vlastnictvím trhu“.

Vlastimil Podracký
9.10.2017  Zvědavec
Vznik a důvod přetrvávání naší relativní chudoby oproti západním sousedům je důležité pochopit, abychom se správně rozhodovali v dalším vztahu k EU, k přijetí eura či vstupu to „tvrdého jádra“... Relativní chudoba (zdůrazňuji slovo relativní) může být ve skutečnosti naše záchrana. Záchrana před hordami okupantů z Afriky a zemí třetího světa.


Místo diskuse o celé problematice celého našeho „chudého elpříbuzného“, jehož ekonomické relace k bohatým zůstávají nezměněné při jakémkoliv hospodářském pokroku, se vede propaganda podle skupinových zájmů. Možná, že neodhadnu dobře všechny souvislosti, nicméně alespoň by tento článek měl vést k diskusi.

Struktura blahobytné západní země a vznik jejího bohatství


Jako první uvedu, že Japonsku a Německu bylo po válce mohutně pomoženo, protože se nacházely na hranicích se sovětským blokem a byly jakýmisi „výkladními skříněmi“, navíc v nich bylo komunistické myšlení nejnižší, staly se spolehlivými partnery pro americké vojenské základny, které jim zajišťovaly bezpečnost, aniž by oni museli mít armády a tím se stát znovu nebezpečnými.

Blahobytná země se vyvíjí z průmyslové země vývojem, který lze nazvat: vývoj od kvantity ke kvalitě a následně k postupné degradaci obojího. Původní průmyslová země má velkou porodnost zvláště venkovského obyvatelstva, které se stěhuje za prací do měst. Pro podřadnější práce je dost lidí a průmysl se může rozvíjet. Venkovské obyvatelstvo se postupně vyčerpá snížením porodnosti a odchodem mladých lidí do měst v důsledku mechanizace zemědělských prací. Porodnost celkově klesne a národ začne vymírat a mít nedostatek pracovníků, který se řeší nejprve imigrací z jiných zemí nebo odchodem podřadné a málo placené práce do zaostalejších zemí nebo do východní Evropy, která komunistickým režimem ztratila „strukturu blahobytné země“.

V blahobytných zemích rodiny mají „dva psy, ale jen jedno dítě“, velké procento žen děti nemá a dvě děti jsou téměř nepřekročitelný limit, se dětem dává veškerá možná péče včetně vzdělání. Je velký tlak na to, aby vystudoval obrazně řečeno „každý blb“. Zatím co dříve studovali jen vybraní inteligentní lidé (školství bylo zaměřeno na soutěž a výběr), nyní se prosazuje, aby vystudoval každý. K tomu směřují neodmítnutelné intervence přímé i politicky a ideově zprostředkované. Tím nastává intelektuální a kulturní nivelizace společnosti. To ovlivňuje celou intelektuální sféru. Najednou nejsou kvalitní lidé, nejsou myšlenky. Z tohoto stavu se odvozuje ideový relativismus a individualismus nemající místo pro kolektivní zodpovědnost, z čehož napohled vyplývá zbytečnost kvalitních ideálů a lidí. Vlastníci peněz a odborníci jsou obvykle lidé vybraní ekonomickou soutěží, jsou to lidé kvalitní jen v jednom aspektu života, mají zájem na obchodě, propagaci výrobků a fungování ekonomiky, ale fungování státu nikdo nerozumí a tržní návyky vycházet vstříc zákazníkovi, se promítají do politiky jako nihilistický populismus. Ztratila se úplně ideová diskuse a elita, která by byla schopna zaujmout vedoucí pozice, zůstává na okraji společnosti nepochopena. Relativizace hodnot zakořenila. U nás je to také tak, nejkvalitnější lidé pochází ještě z komunistické doby.

Mezitím vzniká společnost, která už nemá dělníky z domácího obyvatelstva (těmi jsou buď migranti, nebo se podřadná práce vyvezla do zahraničí – třeba do České republiky). Společnost nepotřebuje výrobu, ta se může uskutečnit kdekoliv, ale zisky jdou do blahobytné země. Důchodci chtějí svoje důchody z různých fondů investovaných ve výrobě a obchodu, peníze by měly být stabilní a tak vymírající země polyká další migranty, kteří nahrazují chybějící mladé lidi ve všech zbývajících pracích včetně služeb. Pokud se porodnost domácího obyvatelstva dostatečně nezvýší alespoň po nějaké době, pro což se nezdá napohled žádný důvod, nastane postupná etnická výměna obyvatelstva a nová kulturní epocha. To je sice už znatelně v dohledu, ale prozatím ještě nenastalo.

Tak vzniká jakési paradigma blahobytné země, kde se snoub
elí podnikavost, historické vlastnictví peněz, nemovitostí, ale i trhů. Toto „vlastnictví trhů je nejdůležitější“. Tradiční tržní návyky jsou vůbec podstatné.

Jak jsme se stali chudou zemí (relativně k Západu)

Země východní Evropy se vyznačují zvláštním paradigmatem: mají vyspělé obyvatelstvo přibližně jako na Západě a problémy s obnovou obyvatelstva shodnou s blahobytnými zeměmi, ale přitom životní úroveň se pohybuje od 25% do 60% svých západních vzorů. Bez jakési „domácí pracovitosti“ (lidé si vytváří mnoho věcí samozásobováním, samoslužbami a sdílením služeb v rámci rodiny a známých) by to bylo ještě mnohem méně, protože platy jsou většinou v rozmezí 20 – 40%. Tato situace je dána historicky, protože obyvatelé těchto zemí nevlastní investice a trhy. Prostě ztratily čas komunistického a postkomunistického režimu k zaujetí světových trhů a k vytvoření vlastnictví investic do význačných podniků majících nejvyšší zisky.

Dnes jen velmi málo záleží na nějaké „vzdělanosti národa“, na „pracovitosti“ apod. To jsou už zastaralé pojmy. Vzdělané lidi je možno získat ze zahraničí a pracovitost se využije v Číně, naopak je to výhodnější, ušetří se investice do vzdělání. Důležité je vlastnictví investic a trhů. Vysoké vzdělání je potřebné ojediněle, nové technologie jsou „uživatelsky orientované“ a potřebují k obsluze jen středně vzdělané lidi, kvalitní střední škola úplně stačí, podstatě techniky není potřeba rozumět (potřebujeme snad znát, jak funguje počítač nebo mobil?). Pro nás je dokonce důležitější člověk, který nedělá zrovna nějakou významnou práci, ale pracuje a platí daně, než člověk, který ze státu vyždímá zdarma vzdělání, ale uplatní ho v „blahobytné zemi“. Tak se postkomunistické země stávají jakýmisi „vzdělávacími středisky“, zaplatí vzdělání, ale ztratí nejen náklady na vzdělání, ale i lidi.

Před válkou jsme patřili mezi vyspělé země. Struktura blahobytné země byla u nás tenkrát podobná západním a při normálním vývoji bychom mohli být na úrovni Rakouska. Zničující byla železná opona, odtržení od západních trhů, ze kterých plynuly největší zisky. Trhy nebylo možno navrátit a dodnes navráceny nejsou. Vzpomínám si, jak v Moravii vyráběli sporáky pro Francii, ale neprodávali je tam. Sporáky se vyvezly do Francie za nízkou cenu a tam dostaly značku francouzské firmy, pod kterou se prodávaly. Totéž bylo s mixéry a dalšími výrobky. Peníze v takovémto případě plynou převážně do kapsy „vlastníku trhu“ nikoliv výrobci. Baťa to dobře věděl, ve svém prvomájovém proslovu v r. 1928 pronesl, že musí odstranit „velkoobchodnickou spekulaci“. On jako vysoce produktivní výrobce obuvi by vydělával peníze obchodníkům, kteří by kupovali od něj levně boty a draho prodávali. Proto přistoupil k výstavbě obchodních domů a obchodu v každé obci. Vydělával potom na obchodě, kterým mohl zaplatit mechanizaci práce v jeho továrně.

Vůbec nejhorším artiklem vzhledem k výdělkům jsou subdodávky. Košile se vyrobí u nás a knoflíky v Rumunsku, ale německý konečný výrobce knoflíky přišije, dá na košili svoji vizitku, a prodá ji za několikanásobnou cenu než je prostý součet ceny košile a knoflíků, a to všechno proto, že je „vlastníkem trhu“. Mnohdy to prodá nazpět u nás nebo v Rumunsku a vyřadí i našeho výrobce, který by stejným způsobem košili zpracoval, protože obchody obvykle chtějí „známou značku“ a nemají důvěru v ty, kteří nejsou „vlastníky trhu“. Ale nemysleme si, že vzdálenost od zákazníka je podstatná, nikoliv, podstatné je, kdo je vlastník a manažer. Vždyť moelntovny jsou opět jen zaměstnáváním laciné pracovní síly. Vlastníci jsou v zahraničí a jim plynou zisky z výroby i obchodu. Všechno to jsou pro nás jen jakési „podřízené práce“ bez velké přidané hodnoty. Vlastnictví je podstatné, ale jen tenkrát, když je (jako u Bati) spojeno s „vlastnictvím trhu“.

Po pádu komunistického režimu se už s tím nedalo nic dělat. Ztratili jsme i východní trhy, protože všichni kupovali západní zboží, které bylo konkurenceschopnější (někdy ani nebylo kvalitnější). Západní firmy obsadily trh a ještě více zbohatly, zatímco my jsme byli jenom „zachráněni“. Hlavní podíl na tom měli zákazníci a jejich přesvědčení. Potom přišly banky a obchodní řetězce. Naše firmy byly podfinancované, privatizace byla mnohdy spojena se zmatky, propouštěním lidí apod. Naši lidé se zařadili do prodeje zahraničního zboží, protože tam nejvíce vydělávali. Za takových okolností se samozřejmelě cizí kapitál „zmocnil trhu“ a některých našich podniků. Cizí kapitál dobře ví, že nemůže jenom prodávat zahraniční výrobky, brzy by totiž lidé v takové zemi neměli za co kupovat. Musí je i zaměstnávat a tak se pomalu vytváří situace, která je dnes. Občané české republiky, pokud nepracují ve službách a drobné místní výrobě, jsou převážně jen zaměstnanci velkoprůmyslu a dodavateli levných komponent. Zemědělství je odrazem celkové situace. Od nás se vyváží kukuřice, pšenice a řepka (podporováno dotacemi EU). Avšak zpracování probíhá převážně zahraničními firmami (Agrofert je výjimkou) mnohdy v zahraničí.
Závěr: metropole bohatnou a periferie chudnou, nestaňme se periferií velkého celku!

Nemyslím si, že vznik dnešního paradigmatu byl nějaký cílený záměr, vyvinul se z celé situace postkomunistické doby a zakonzervoval se, protože vyhovuje těm, kdo z toho těží.


Východním národům nebylo dopřáno ono blahodárné paradigma poválečné západní Evropy samostatných států, které si měly příležitost nastavit cla a vést vlastní fiskální politiku tak dlouho, až vyspěly a mohly se začít svobodně sdružovat, a to pod americkou bezpečnostní supervizí, nikoliv nadvládou. Východní státy se naproti tomu po pádu komunismu staly vazaly a doprošovači dotací, ztratily svoje místní trhy a vlastnictví investic. Blahobytné západní Německo už nacpalo mnoho prostředků do východního, ale lidé z východu stále odchází pracovat na západ a jsou městečka, která už mají jen polovinu obyvatel, převážně důchodců. Tak dopadá vazalská země jsoucí v jednom politickém bloku s „blahobytnou“. Tak můžeme dopadnout i my při další integraci v „tvrdém jádru“.

Do jednoho politického celku nemohou jít „blahobytné země“ a jejich vazalové zároveň. Protože žijeme v době, kdy metropole bohatnou a periferie chudnou, v takovém celku se staneme periferií. Politické struktury budou sloužit ekonomickým zájmům hegemonů, kteří budou chtít stav zakonzervovat a bránit jej politickými metodami. Vidíme Francii, jak se snaží politickými metodami zamezit konkurenci našich dopravců. Jakmile bude jen náznak nějakého našeho pronikání, hned si najdou nějaký politický důvod, buď v oblasti ekologie, daní, mezd a všeho možného. Budou nás jen „přikrmovat“, abychom nebyli extrémně nespokojení, zisky půjdou opět na západ a k nám půjdou dotace, za elkteré budeme „líbat ruce“ a pokorně poslouchat, pokud ne, podniky ukončí u nás výrobu a zavedou ji jinde. Třeba odstěhují i Škodovku.

Robotizace výroby je jen pokračováním automatizace, nic nezmění, jen pokud by přišla příliš náhle, zvýší nezaměstnanost opět jen v těch vazalských zemích, v montovnách apod., naopak zaměstná vzdělané lidi v blahobytných (projekty a stavba robotů). Investice na robotizaci jsou příliš vysoké a musí se splácet půjčky, než aby se nějak výrazně mohly snižovat ceny.

Mimo „blahobytné země“ Západu máme daleko větší možnosti, neboť snadněji vynikneme kvalitou a cenou, mnohde jsou naše značky známé a nejsou ony záporné předsudky proti nám. To neznamená se s Evropou rozcházet, ale nenechat si vzít politickou suverenitu. Podle toho by měli i občané se rozhodovat v politické oblasti, při volbách, při vytváření politických stran atd.
Poznámka editora

Jedno přísloví říká, dejte si pozor, co si přejete. Mohlo by se vám to splnit. Autor si, stejně jako mnoho našich lidí, přeje, abychom se měli stejně, jako západní Evropa. Aby platy a ceny byly podobné jako třeba v Německu. Já na druhé straně často blahořečím osudu, že to tak není. Proč? Protože ta relativní chudoba (zdůrazňuji slovo relativní) může být ve skutečnosti naše záchrana. Záchrana před hordami okupantů z Afriky a zemí třetího světa. Za toel, že tady ještě nejsou, alespoň ne v takové míře jako v bohatších zemích na západ od Aše, za to vděčíme tomu, že se máme malinko hůř. A tím pádem nejsme pro ně tak atraktivní. Okupanti jsou vypočítaví, nemilosrdní, agresivní, hrabiví a velmi dobře informováni. Ve chvíli, kdy se dorovnají platy a ceny, je tady máme v plné parádě. Žádné ploty je nezastaví, i kdyby na hranicích byly. A ony tam nejsou.

Ne nadarmo nám dnes Západ závidí a jejich obyvatelé jezdí velmi rádi do českých měst a někteří tady kupují domy a byty. Ne proto, že je to levněji, ale proto, že je tu ještě bezpečno. Tak prosím, nefňukejme a nesnažme se o těch par eur v peněžence navíc. Bylo by to Pyrrhovo vítězství.

64 komentářů :

 1. 300 miliard Kč, aneb inflačních 120 volů a 500 hřiven stříbra, odsud ročně odtéká, umíte si představit ty přebytky rozpočtu? Kde vlastní svojí produkci, tam je cyklus uzavřený, tady ekonomický cyklus trvale prosakuje. 300 miliard, které by jinak byly zrecyklovány, reinvestovány uvnitř ekonomického cyklu odsud ročně odtéká.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavně jste zapomněli na skutečnost, že Západ vydělával a vydělává na kolonialismu a navíc dnes, když z Východu naděl al své kolonie !! A USA navíc vydělává na tom, že tiskne peníze, které si ostatní musí u nich kupovat, aby mohli dovést suroviny !!

   Smazat
  2. lithium jsou jenom drobný - http://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/11222-madera-akce-rubidium-kryci-nazev-lithium
   -- Vaska

   Smazat
  3. "vznik dnešního paradigmatu byl - nebyl nějaký cílený záměr??"
   Hlavně byl záměrem teoretiků - ekonomů. Vrátit se - a ne jít dopředu. Velká chyba!

   Smazat
 2. Vynikajícně podaná analýza naší současné situace. Ovšem znamená, že jsme na dlouho odsouzení do role periferie. Nezbývá, než chránit venkov a naší porodnost.

  OdpovědětSmazat
 3. Já si přeji odchod z eu aby ČR zůstalo ČR. Proto také tlačí na jednotné dávky pro migranty.Aby je nacpali i do východních zemích. A to pak nebude vadit že u nás jsou chudí. Povaleči a náboženský blouznivci dostanou 25000 za nic. A našinec pomaže za 13000 do montovny. Jediná obrana je nevolit euhujery. Teď u voleb je poslední šance to změnit volím SPD to je naše záchrana.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Uvidíš, jak budeš opět nasrán.

   Smazat
  2. A co navrhuješ Ty. Jinak perfektní rozbor navíc hezky polopaticky. Jenom jak se z toho dostat.

   Smazat
  3. Nasrán ? Jistě opět může být tato strana vytunelována, tak jako VV a Úsvit. Je to jen na nás, aby pak v parlamentu nebyly nikým nevolené strany ( LIDEM do očí nasra... )

   Smazat
  4. Rovněž si myslám, že SPD je poslední možnost, jak se dostat s těchto sraček. Řekněte mi jedno. Jak je možné, že si dovolí " jen tak" ministr sám o sobě rozhodnout a zmaří jedním podpisem takovou šanci. Kdo mu dal právo, od koho dostal takový to mandát? Jsme ještě vůbec ve vlastní zemi, nebo už je to opravdu řízeno někde z Bruselu? Jsou ty figurky na jednotlivých postech opravdu tak omezení? Vždt tady to je jednání proti obyčejnému selskému rozumu.

   Smazat
  5. Rovněž si myslám, že SPD je poslední možnost, jak odradit další velkou skupinu lidí jít příště volit. "Tradiční" strany už dokázaly co dokáží, SPD dokončí co začaly VV a Úsvit, komunistů se masa národa bojí jak čert kříže. Jaká nám zbývá možnost? Buďto nejít k volbám a stát se otrokem, který tupě čeká na spásu, a nebo se PŘESTAT BÁT a jít volit.

   Smazat
 4. Všechno je pravda. Závody přesného strojírenství ve Zlíně koupil prodejce jejich výrobků v Itálii. VW dostal za hubičku fabriku a celý československý trh s osobními auty. Nenávist ke komunistům se jim vyplatila. Až na výjimky jsme zchudli všichni.

  Někdy v roce 1993 jsem se vracel ze služební cesty a v letadle jsem seděl s emigrantem z roku 1968, který žil v Austrálii. Ten tvrdil, že naši noví přátelé na západě nás nemilosrdně vykradou. Stalo se. Čestnou výjimkou měli být Američané z první vlny pomocníků. Ti byli velkodušní a ochotni pomoci. Sami jsme si je vyhnali a po nich přišli jiní, kteří kradli stejně, jako ti z vyspělé západní Evropy. Zlatý Sovětský Svaz. V jejich bloku jsme měli největší platy a mzdy a mohli jsme si hospodařit jak jsme chtěli. Disidenti a hordy ambiciózních kreténů vyvolaly štvanice na komunisty a ti byli odstaveni. Velmi chytrým se stalo hledání strategických partnerů, kteří se postarali o to, aby jejich konkurence v Československu zanikla. Nenávist našich nových spojenců k nám dosáhla takových patologických rozměrů, že vybagrovali základy zrušeného cukrovaru, aby nám dali najevo, že už nikdy to nikam dotáhnout nemůžeme. My sami jsme si začali volit velkohubé hňupy a tvrdíme, že jsou to ti nejlepší ze špatných. Fuj, to jsem si oddechnul.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Normalizační komunisti udělali v roce 1969-70 bezohledné čistky ve svých řadách, zbavili se lidí svobodně myslících, kreativních, odvážných a dali přednost kolaborantům, prospěchářům a korupčníkům. Na konci byla stagnace a neschopnost vytvořit tvůrčí opozici proti konzervativním pitomům, jako byl byla a celá tahle kamarila "ideologů". Socialismus ("reálný") zašel sám na sebe, na svou neschopnost reagovat na situaci, neschopnost oslovovat lidi a organizovat je pro vlasteneckou práci. Komunisté v očích lidí už nebyli vlastenci jako v letech po válce, ale kolaboranti s cizí mocí (SSSR). Čeká nás dlouhé práce na obrodě národa, jeho elti, jeho vzdělání a podnikavosti. Nové obrození! Hledejte ve volbách takové strany, které si to uvědomují a mají pro to svůj program. Moc jich není!

   Smazat
  2. V žádné partaji jsem nebyl a co se stalo v 68 dobře pamatuji. Ti kreativní komunisti to stejně vedly do toho samého v čem jsme dnes a je to zřejmé z toho na kterou stranu se připojily. Socializmus u nás byl ve vývoji a pokud by lidé projevovaly takovou snahu o vylepšení jako o nastolení kapitalismu v 89 tak by se to měnilo. Jenže parazitizmus je tak nějak v nás ve všech a záleží na výchově co se z něho prosadí. Jinak výborný článek který dává trochu naděje.

   Smazat
 5. Článek je velmi pochybný. Autor je asi trochu na hranici demence. Za takzvaného socialismu jsme vyváželi výrobky a služby do celého světa. Samozřejmně jsme ve všem nebyli nejlepší. Ale to u tak malého státu je asi vyloučené. Pravdou je, že jsme nemněli jako za Baťi koupené pozemky v cizině.
  Ale pro nákup potřebných surovin popř. výrobků jsme využívali peněz které jsme v těchto zemích nebo jinde utržili na naše výrobky. Někde se nakoupilo výhodněji někde se prodalo výhodněji (nebo naopak). Ale nikdo nevykupoval za všimné naše pozemky, nerostné suroviny nebo pro suverenitu státu nezbytné úřady.
  Samozřejmě se ozvete, že nás vykořisťoval SSSR. Nevím o tom, že by zde "nakoupil podniky a dle svého uvážení je zlikvidoval nebo jejich zisky převáděl k sobě. I ten urana od nás vykupoval . A to že jsme v uranových dolech na nejhorších pracích zaměstnávali vězně to byla naše volba. V našich podnicích nebyli šéfové kteří neumí česky a zaměstnaci nebyli nuceni umět řeč zahraničního podnikatele. To že odcházeli (utíkali)někteří zlatokovové za lepším to je děje zcela normálně v celém světě od nepamněti. Po hadráku se mnoho "úspěšných" vracelo a jenom z hlouposti jsme jim věřili, jak byli úspěšní. Ano naučili se být bezohlení a asertivní. Většinou na co sáhli tak zk..li , ale nahrabali se dost viz Štáva, Bakala a další. I když bylo v začátcích po hadráku zakázano prodávat pozemnky a podniky bylo to vlastně dovoleno obcházet nastrčením nějakého "dobrého čecha" . Byl to prostě jeden podvod větší než druhý.Stejná situace se nakonec praktikovala i v rozpadlém SSSR. Jenže tam tomu utnul tipec p. Putin zatímco u nás se žádný takový státník a hospodář nenašel. Dnes už můžeme jenom vyvážet lidské orgány Krev jsme vyváželi a přitom jsme ji buď vykupovali za svačinu nebo asi 300Kč. Nanaštěstí od nás většina studovaných lidí (myslím ti co studovali po 90 roce je pro západ použitelných pouze v neziskovkách. Neustále jsou u nás vychovávani lékaři zdravotní sestry sportovci a ti pokud jsou na dobré úrovni tak odcházejí pracovat do zahraničí a tak v zahraničí získávají zdarma kvalitní pracovníky. Nevím proč nevyvážíme poslance těch

  máme dost a určitě by nechyběli. No nic co se od r.1918 vybudovalo tak se po r. 1989 nenávratně ztratilo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu, Zeman není tak dobrý jako Putin. Plynule cizím jazykem zahraničního vlastníka firmy v Česku nezmůže až na výjimky nikdo. Stali jsme se přivandrovalci ve vlastní zemi a musíme poslouchat cizí vrchnost.

   Ten článek je podle mého mínění velmi dobrý a má k demenci hodně daleko a blíže ke geniálnímu procitnutí.

   Smazat
  2. Ad 23:31 - patrně jste dobře neporozuměl článku!

   Smazat
  3. vvenc9. října 2017 23:49
   možná jsem nepochopil, ale i název článku je problematický. Hádat se s Vámi nebudu. Je to můj názor.

   Smazat
  4. Proč hned v úvodu DEMENTNÍ? Přitom celý Váš příspěvek jenom doplňuje uvedený článek. Jde přeci o to že za komoušů nám nešlo o likvidaci. Samozřejmě jsme jako malý stát jsme dělaly co se dalo ale v celku vždy k prospěchu občanů.

   Smazat
 6. Domnívám se, že mnoho správných postřehů V. Podrackého nejlépe doplňuje věta z poznámek editora: „... ta relativní chudoba (zdůrazňuji slovo relativní) může být ve skutečnosti naše záchrana.„ Je totiž naší jedinou zbraní, kterou, při stanovených podmínkách zahraničním kapitálem, ještě máme!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To mi připadá jako tvrzení, že to děvče nebylo znásilněno, protože byla škaredá a proto se ji násilník vyhnul.

   Smazat
  2. To je jako s tou starou babou co ji v lese vojak ukrad nusi a utika . Baba za nim vola, a vojacku ,znasilnit ,to nic??

   Smazat
  3. vvenc9. října 2017 23:47
   Tím snad chcete říci dělejme mrtvolu a oni nám to uvěří?
   Nezlobte se, ale to je to nejhloupější co jsem v poslední době přečetl. Nechat se okrádat a dělat že se nic neděje. Prosím sdělte mi adresu
   Václav

   Smazat
  4. Ad Václav 2:20 - Vám nedochází, že bez vlastních bank a bez nezávislé vlastní měny, budete okrádaný vždycky. Neuděláte s tím nic, ovšem pokud víte jak, tak poučte!

   Smazat
 7. Autor zmínil jednu komoditu, o kterou se v moderní průmyslové době, vedly války (vedle surovin). Tou komoditou jsou trhy. Střední Evropa má nenasycené trhy, tím jsme perspektivní. Ale naši politici by měli hospodářskou politikou docílit toho, abychom si je z velké části obsluhovali sami a neotevírali je bezbariérově západní konkurenci. Oni si také brání svoje (viz ochrana francouzských zemědělců, či řidičů kamionů).
  Není ostuda, že jsme se historicky opozdili za západem, ale je naše současná ostuda, že neusilujeme ten rozdíl dohnat, nýbrž si necháme vnutit ekonomické liberalistické teorie, které to opoždění ještě zvětšují.
  Musíme opět vést vlastní hospodářskou politiku státu a nenechat se ohlupovat, že to je přežitek, že vše vyřeší trhy. Ano trhy to vyřeší, ale pouze ku prospěchu největších korporací, se sídlem v zahraničí.
  Dále se musíme stát vlastníky své měny. To je zásadní podmínkou jakéhokoliv rozvoje. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. í9. října 2017 23:58
   Vážený pane dnes je moderní říkat, že jsme se opozdili. Možná je to tak že jsme předběhli dobu.

   Smazat
  2. Anonymní10. října 2017 0:43
   Možná máte pravdu. Jenom jsem chtěl říct, že si musíme uvědomit, že nejsme koloniální Západ, ale že jsme specifická střední Evropa a hlídat si vlastní zájmy, ne vše podřizovat jejich prospěchu.
   Současná vládní garnitura nejedná v našem národním zájmu.
   Volím SPD – Tomio Okamura. P.K.

   Smazat
  3. í9. října 2017 23:58
   potom jsme na stejné vlně a pokud jsem se Vás nějak dotknul omlouvám se

   Smazat
  4. Anonymní10. října 2017 1:53
   Nijak jste se mě nedotknul, spíš děkuji za připomínku. Každý jiný pohled, pomáhá člověku si věci vyjasňovat. P.K.

   Smazat
  5. ad 1.05
   Souhlasím s Vámi,co ovšem zaručí,že SPD nepůjde cestou Úsvitu..

   Smazat
  6. Anonymní10. října 2017 10:45
   SPD je v jiné situaci, než byl Úsvit. Již to není jen pár lidí, ale jistá organizační struktura, pobočky ve všech krajích a řada zkušeností. Ale zárukou je pro mě osoba pana Okamury.
   Pokud Vám to nepřijde dostatečné, tak si zkuste představit, zárukou čeho může být např. osoba pana Sobotky, který již nyní volá po co nejrychlejším přijetí Eura (s implicitním závazkem ručit za dluhy ostatních vysoce zadlužených zemí eurozóny). Zárukou čeho může být osoba pana Bělobrádka, který se veřejně prohlašuje za přítele členů spolku, který stále nenávidí náš stát a žádá „vypořádání“. Zárukou čeho může být osoba pana Babiše, který nepromarní jedinou příležitost, odklonit tok financí, na který získá vliv, směrem ke svým firmám, ze kterých si následně vyplácí miliónové platy a dividendy. Takto je možno pokračovat i s ODS, či nedej bože, s TOP09.
   Proto volím SPD – Tomio Okamura. P.K.

   Smazat
 8. Po oprave garaze jiz se brzy ukaze

  OdpovědětSmazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prijede po prdeli s vrsku
   dole nabije si drzku

   Smazat
  2. Vy dvě přemřela vzešlý z ussáckej hoven,proč neblejete ty vaše bláboly na """""vašem webu""""?????
   Protože by jste se vy dva kuřbuřti a honivojové psali LEDA MEZI SEBOU,CO??!!!!!:-D

   Smazat
  3. 7:50 Neblejou na amerických webech jelikož neumí spisovnou angličtinu, byli by jen pro smích

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. 9,49
   Ty poraso z ussáckýho lejna,ty nemáš na nic,ztrahat si můžeš nechat leda od stejnejch lžidocikorek jako seš ty nehty!!!!!
   Stejně si je vy dvě emigrantský přemřela bez Viagry neostříháte!!!!!.-D

   Smazat
 11. Když nadešel převrat, DDR odřekla všechny kooperace se socialistickými zeměmi pokud se týče integrovaných obvodů.
  ČSFR byla zticha (nevím proč) a dodnes straší ve skladech integrované obvody z někdejší DDR a ,,obchodníci" se je snaží prodat(museli se přes PZO samozřejmě zaplatit). Většina z nich je neprodejná,jedná se o TV obvody, určené pro obsluhu vakuových obrazovek.Stačilo myslet a miliarda byla doma.

  OdpovědětSmazat
 12. Bratia cesi,dnes je vas problem slovensky Ondra Babisu,ktory cesku republiku priviedol k prebytku v rozpocte...presne pomenoval v snemovni vsetky zlodejiny za 27 rokov a opytal sa poslancov,co urobili pre ich vyriesenie...neurobili nic!Kedze poukazal na zlodejov,stal sa nepriatelom c.1.Ale co vase geny Ceskeho naroda,Kalousek,Sasa Vondru,ktory udelali botu na CR,za 360 melounu a nik to nestiha,ani nehlada,kam sa podeli penize,ba co vic,nik jiz o tom nehovori...a tady slovensky Ondra,ktoremu,ked bude prokazano,ze dostal neopravnene eu fondy,je zaplati lavou-zadnou,tak to je problem.Dokonca jiz Kalousek vie,ze policie,ma dukazu dostatek.Teda po akej linke sa vedie tato kampan proti Babisovi?My coboli,by sme si priali takeho ministra,ako Babis,lebo,co rozkradli slovenski politici,je v porovnani s neopravnenymi 50 melouny Ondru,jenom kapicka v mori.Tak sa drzte bratia,cssd,
  potrebuje 300 melounu,co ma dlh a chysta vam zlodejinu desetileti,dokonca je pry,potreba okamzite prijat euro.
  Tak sa bavime na ceskom folklore.jozka ze slovenska

  OdpovědětSmazat
 13. Pokud budeme v EU budeme muset obchodovat jen tam kde nám dovoli a jelikož jsme se uvázali Evropě vyrábime jen součástky pro západ za par kaček nebo montujeme auta pro západ za par kaček,kdyby jsme vystoupili z EU můžeme ve velkem obchodovat i s Ruskem ,kde by jsme mohli celé průmyslové celky dodávat a nejen do Ruska

  OdpovědětSmazat
 14. Omyl. To vaše, že relativní chudoba (zdůrazňuji slovo relativní) může být ve skutečnosti naše záchrana nás nezachrání. To může jen výstup z EU.

  OdpovědětSmazat
 15. Je to tak, bohatství je tam, kde se inkasují dividendy. ne v montovně.

  http://www.epshark.cz/clanek/150/produktivitu-pronasleduji-paradoxy

  OdpovědětSmazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 17. Cesko je komedie se smutnym koncem
  Brzo opona

  OdpovědětSmazat
 18. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 19. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 20. VÍTE PROČ MAJITELÉ HYPERMARKETŮ A OBCHODNÍCH DOMŮ MĚLI TAKOVOU RADOST ZE ZVYŠOVÁNÍ PLATŮ A DŮCHODŮ? PROTOŽE SI TY MILIARDY, KTERÉ DO TOHO STÁTNÍ POKLADNA VLOŽÍ, JIŽ MEZI SEBOU ROZPARCELOVALI A SAMOZŘEJMĚ JE VYVEZOU DO SVÉ VLASTI. VLASTNĚ SI NEMUSELA VLÁDA ANI KOMPLIKOVAT ŽIVOT A MOHLA TĚMTO VELKOKŠEFTŮM ROVNOU TY PENÍZE POSLAT. Jestliže do léta 2017 si tito velkobchodní borci ze čtvrtky másla odvezli domů 5 Kč, tak si nyní odváží 25 Kč. A to není špatný zisk z ceny 55.-Kč. TAKŽE JAKÉPAK PŘIDÁNÍ PLATŮ A DŮCHODŮ, JEN KRKOLOMNÝ TRANSFER KORUN DO ZEMÍ MAJITELŮ VELKOOBCHODU. PROTO HLASUJI PRO DEKRET, KTERÝ SÍTĚ VELKOOBCHODŮ ZNÁRODNÍ PRO NEMRAVNOST V CHOVÁNÍ JEJICH MAJITELŮ. TEDY PRO ZLODĚJINU, ŘEČENO NORMÁLNĚ. ZNÁRODNIL BYCH ROVNOU I BANKY A POJIŠŤOVNY, NEB TAM DŘÍMÁ HROZBA DALŠÍHO HOSPODÁŘSKÉHO KRACHU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel máte pravdu. Jen co se realizuje první zvýšení platů hned do 14ti dnů následuje zdražení prakticky všeho. Takže reálné příjmy pokud se nesníží zůstanou stejné. Doufejme jen , že tahle předvolební finta ČSSD nevyjde.

   Smazat
  2. Píšete blbiny. Důchody jsou nízké a je třeba je neustále zvyšovat až minimálně na 70% průměrné mzdy.

   Smazat
 21. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 22. 10,54
  Škoda,že tě nejde doopravdy smazat jak ve starém ŘECKU nepohodlný politiky.....ROVNOU ZE SKÁLY!!!!!

  OdpovědětSmazat
 23. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 24. 11,26
  Polib jí Šábesdeklovi ty impotentí bezmyšlenko Cardy Retardy!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 25. Baťa a batizmus.

  Z prejavu senátorky Márie Stejskalové
  Úryvok zo senátneho prejavu


  …Podobným zjevům jsme zvyklí ve Zlíně, kde policie ztloukla dva francouzské příslušníky, když se u Bati domáhali svého práva. Takřka denně mlátí policie do propuštěných zaměstnanců, nejen policie městská, ale i Baťova, kterou má ve svém závodě. Policie Baťova zmlátila sekretáře Richarda Pravdu, kterého zatáhla do sklepní místnosti ještě s jedním mladistvým dělníkem a tam je surově zbila. (Sen. Mikulíček: Když jsem šel na četnictvo, aby zjistilo, kdo to byl, četnictvo to odepřelo vyšetřiti, a Pravda ty padouchy Baťovy nezná! Je to 28letý slabý člověk, slabé konstrukce!) Ačkoli počet lidu ve Zlíně se zmenšil, policie a četnictvo se stále zvětšuje. Poněvadž dělníci u Bati nesmějí býti organisováni, ztratili tím nárok na podporu podle gentského systému, a když přijdou do lína a žádají na miliardáři podporu, jsou odmítáni a zachází se s nimi tak, jak jsem již řekla, předvedou je a v prvé řadě zbijí. Tedy to je systém u Bati, který byl vzorem socialistům. Viděli jsme, jak ho tento systém ohromně vynášel a vynesl ho až nad Marxe, p. posl. prof. dr Macek, sociální demokrat. (Výkřiky.)
  Vidíme dnes, že Baťa se neubrání, jak se chvástali páni, tomu, aby jeho vymoženosti a vychválenosti neudělaly bankrot. Pan Baťa stejně udělá bankrot, protože nikdo není v krizi nedotknutelný.
  Uvedu zde pár fakt, jak to vypadá ve skutečnosti, jaké dělníci berou podíly na zisku a jak spolupracovníci jsou vykořisťováni. V Baťových dílnách je zaveden podíl na zisku. S tímto heslem, které nadělalo tolik hluku v tisku, korumpovaném Baťou, se vybičovává výkonnost dělníků na nejvyšší možnou míru. Z podílu na zisku jsou vyloučeni především dělníci mladiství, do 20 let, a dělníci, kteří nejsou zaměstnáni v závodě alespoň jeden rok. Tak ve skutečnosti jen několik set dělníků z mnoha tisíců dostává >podíl na zisku<. Ti se honí a pobízejí ostatní. Výkon se zvyšuje, ale snižují mzdové sazby, neboť; Baťa dokazuje, když udělá takový výkon jeden, že to musí dokázati každý. A tak nastává všeobecná honba za výkonem. Když je dosažen, začíná se znovu. Výkony rostou, ale mzdové sazby jsou stále snižovány.

  Lépe než cokoliv jiného vysvětlí podvod >podílu na zisku< konkrétní příklad z obuvnické dílny :

  http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/zpravodajstvi/kapitalisti-a-ich-zlociny.-bata-a-batizmus-v..html

  OdpovědětSmazat
 26. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 27. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 28. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 29. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 30. Západ je bohatý díky tomu, že vyraboval zbytek světa !

  OdpovědětSmazat
 31. 7:56, 8:06 a j. Pochybuji, že kdy budeme moci z EU vystoupit. Tedy pokud se EU nerozloží sama. Zahraniční vlastníci podniků, institucí, obchodních domů, hotelů atd., atd. až po firmy na svoz odpadků by z větší části své podniky a výrobní prostředky přesunuly jinam. Co by na to řekli lidé, kteří jsou tam zaměstnáváni? A znárodnit - to byly sankce ! - na všechno a ještě by se zahraniční "učitelé humanismu" tvářili, že je to trest za např. nepřátelský přístup k menšinám, nebo by se jim něco nelíbilo tu na dětských domovech, tu na psychiatrických léčebnách ap. Vysoká cla na vývoz a dotovaný event. dovoz. Většina západu by držela spolu, zbytek světa by udirigovala. No - snad Rusko, Čína ? Naši mladí ( tím myslím cca do 50 let)by sankce nepřekously, zkuste jim říct že by třeba neměli hned mezi prvními nejnovější chytré telefony, hry, že by třeba na dovolenou do ciziny musili mít víza a to je to nejmenší. Byli by přesvědčováni, že vinu nese naše "komunistická" minulost, že stát je špatný hospodář a znárodnění= krádež, internet nezastavíš. Vždyť většina těch opravdu mladých váhá i s početím dítěte, aby neohrozila svou životní úroveň. Spíš vystoupit z NATO. To je podle mne opravdu zločinecká organizace a nic by se nám nestalo, kdybychom v ní nebyli( viz např. Rakousko). Snad bychom mohli mít vlastní armádu na ochranu hranic, určitě by nás nikdo vojensky nenapadl, proč taky, co by si asi na nás vzali. Snad jen nástupní prostor při větším válečném konfliktu, ale to by nám NATO tak jako tak nepomohlo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "obchodních domů, hotelů až po firmy na svoz odpadků by z větší části své podniky a výrobní prostředky přesunuly jinam."?
   Ještě prosím zdůvodnit, proč by to u vyjmenovaných podniků dělali. Proč by odcházeli?

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.