Reklama

čtvrtek 23. listopadu 2017

Zabíjí nás nepozorovaně herbicid glyfosát nebo genocida?

William Engdahl
23.11.2017 Katehon, překlad Zvědavec

Jedním z bizarnějších opatření, pokud jde o zdraví a bezpečnost občanů EU, je sága společnosti Monsanto a její toxický herbicid, neboli chemický prostředek na hubení plevele Roundup, nejpoužívanější herbicid na planetě.Komise Evropské unie 25. října 2017 opět oznámila, že postrádá potřebné hlasy členských států, aby mohla schválit prodloužení platnosti licence na herbicid glyfosát na dalších deset let. Zkusí to znovu. Za tímto zdánlivě rutinním oznámením se skrývá jedna z nejžhavějších bitev o potraviny a lidské zdraví od roku 1972, kdy USA zakázaly používání postřiků smrtelnými pesticidy DDT na plodiny. Tentokrát je v sázce něco mnohem většího, než zákaz glyfosátu. Jde o budoucnost lidské plodnosti...

V červnu 2016 učinila Komise EU mizerný kompromis, kdy na 18 měsíců prodloužila v EU používání herbicidů na bázi glyfosátu, a během té doby měly vědecké studie údajně objasnit, zda je tento glyfosát karcinogenní. Stejné členské státy zablokovaly a odložily rozhodnutí, zda bude obnovena licence pro toxický glyfosát, hlavní složku herbicidu Monsanto Roundup, jak jsme toho byli svědky letos v říjnu.

V březnu 2017 zveřejnila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zprávu, v níž se uvádí, že „dostupné vědecké důkazy nenaplňují kritéria, uvedená v nařízení CLP pro klasifikaci glyfosátu pro specifickou toxicitu cílového orgánu, nebo jako karcinogenu, mutagenu či pro reprodukční toxicitu“. Agentura ECHA, která má sídlo v Helsinkách, je orgán vytvořený teprve v roce 2007, jehož cílem je monitorovat bezpečné používání chemických látek a spíše zpřístupňovat informace, než provádět vlastní testy bezpečnosti chemických látek. Agentura nevypracovala žádné nezávislé studie ani testy, aby zjistila, zda je glyfosát pravděpodobný karcinogen, a Brusel a pesticidový průmysl brilantně zametly tento fakt pod koberec.

Agentura pro výzkum rakoviny (IARC) při Světové zdravotnické organizaci, která má takovou výzkumnou kompetenci, klasifikovala v březnu 2015 glyfosát jako „pravděpodobný karcinogen“.

V říjnu 2015, před uplynutím lhůty pro vypršení licence, sepsalo 47 organizací (zabývajících se oblastí životního prostředí, zdraví a rakoviny) a několik vědců a lékařů otevřený dopis komisaři EU pro zdraví Vytenisovi Andriukaitisovi, v němž je Komise vyzvána, aby zakázala glyfosát do doby, než bude vypracován kompletní vědecký posudek. Posudek, který Komise dosud používala, poskytl německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR), a byl založen na studiích, bezpečných pro pesticidový průmysl, které úřadu BfR poskytla společnost Monsanto a další průmyslové zdroje.


Korupce EU a lidské zdraví

Stanovit prostřednictvím Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), že glyfosát je „nekarcinogenní“, bylo zřejmou politickou lstí ze strany zkorumpované komise EU. Cílem bylo získat další podporu pro společnost a její postoj ve prospěch glyfosátu - postoj, který je výhodný pouze pro společnost Monsanto a další agrochemické producenty, avšak na úkor lidského života a zdraví.

Zdrojem tvrzení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), že glyfosát není karcinogenní (což je v rozporu s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny), je německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR), odpovědný v rámci EU za hodnocení glyfosátu pro EU.

Podle stanovených předpisů EU je za karcinogenní považována taková látka, pokud dvě nezávisle prováděné studie na zvířatech vykazují zvýšený výskyt nádorů. V případě glyfosátu nejméně sedm z dvanácti takových dlouhodobých výzkumů zjistilo zvýšený výskyt nádorů.

Ve zprávě německého toxikologa Petera Clausinga se uvádí, že německý Spolkový úřad Bfr ignoroval příslušné studie o hodnocení bezpečnosti glyfosátu, vypracované úřady EU a německým úřadem, které k tomu určila EU. Toxikolog Clausing uvádí: „BfR nedokázala rozpoznat početné výskyty nádorů, neboť neuplatnila příslušné statistické testy, stanovené OECD a agenturou ECHA. Úřad BfR se namísto toho spoléhal na statistické testy, které použil průmysl…“ A zpráva německého úřadu BfR byla základem pro pozdější rozhodnutí Evropského úřadu EFSA a nyní i agentury ECHA, tedy orgánů EU, kterým byla svěřena ochrana obyvatel před nebezpečnými chemickými toxiny. Brusel si z někoho dělá blázny, avšak v sázce je něco mnohem víc, pokud jde o lidské zdraví a dokonce samotnou lidskou reprodukci.


Narušitel spermií?

Rozsah vystavení člověka a zvířat enormnímu množství herbicidů na bázi glyfosátu ve světovém potravinovém řetězci si veřejnost začíná uvědomovat jen velmi nejasně. Důvodem je obrovský vliv lobby agrochemického průmyslu kolem společností, jako jsou Monsanto, Syngenta a Bayer AG, která se brzy stane vlastníkem společnosti Monsanto. Dosud se těmto společnostem vždy podařilo využít svých finančních zdrojů a právních prostředků k tomu, aby překroutily výsledky testů a získaly regulační souhlas od prokazatelně zkorumpované, společností Monsanto ovlivněné Agentury pro ochranu životního prostředí ve Washingtonu a Správy pro potraviny a léčiva.

Odtamtud se to rozšířilo i na Evropskou komisi a příslušné agentury, jako jsou EFSA a Evropská agentura pro chemické látky, a to navzdory faktu, že obyvatelstvo v drtivé většině odmítá geneticky modifikované plodiny.

Nedávná studie, publikovaná v časopise Journal of Environmental Toxicology and Pharmacology, která se vůbec neobjevila v běžných mainstreamových médiích, výrazně varuje před účinky dlouhodobého vystavení glyfosátu na zdravou produkci lidských spermií, což je otázka, která začíná být příčinou velkého poplachu v západních zemích, kde agroprůmysl používá chemické herbicidy a pesticidy v masivním měřítku.

Studie, která jednoznačně potvrzuje hlavní následné studie, zjistila účinky herbicidu na bázi glyfosátu po 8denní expozici dospělých krys, včetně „výrazného a diferenciálního projevu aromatázy u varlat“. Aromatáza je enzym, zodpovědný za klíčový krok v biosyntéze estrogenů (podle Wikipedie), který se nachází mezi jinými místy těla v mozku a v pohlavních žlázách, a je důležitým faktorem v sexuálním vývoji. Autoři dospěli k závěru, že „opakovaná expozice herbicidu by mohla změnit reprodukci savců“.

V současnosti již máme velký počet testů, nezávislých na společnosti Monsanto a dalších korupčních průmyslových zdrojích, které ve velké míře demonstrují, že vystavení lidských a živočišných druhů herbicidům na bázi glyfosátu může způsobit rakovinové nádory, ale také může poškodit lidskou sexuální reprodukci, tzn. že v budoucnosti může být ohrožen lidský druh.

Jiné testy odhalily přítomnost velkého množství glyfosátu z postřiku herbicidy u velké části obyvatelstva ve Spojených státech, kde jsou v zemědělství i na soukromých zahradách v masivních dávkách používány herbicidy Monsanto Roundup a další herbicidy na bázi glyfosátu. Kalifornská univerzita v San Francisku provedla studii vzorků moči dobrovolníků, jež měli snahu se dozvědět, zda byli vystaveni glyfosátu. Glyfosát byl zjištěn v 93% vzorcích moči, testovaných při průměrné koncentraci 3,096 dílů na miliardu (PPB). Děti měly nejvyšší úroveň, v průměru 3,586 PPB.

Nejvyšší hladiny glyfosátu byly zjištěny na americkém Západě a Středozápadě, srdci amerického agrobyznysu. Americký projekt Detox, který publikoval tuto studii, konstatuje, že „glyfosát dosud nikdy nezkoumali regulátoři nebo chemický průmysl na takové úrovni, jaké je vystavována lidská populace v USA - pod 3 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Jedná se o obrovskou díru v procesu vyhodnocení rizika, jaké představuje glyfosát, neboť důkazy naznačují, že nízká hladina této chemikálie může narušovat hormony dokonce více, než vysoká hladina… mnoho toxických chemikálií má stejný, nebo dokonce větší vliv na naše zdraví při nízkých dávkách - tyto chemické látky jsou známé jako narušitelské hormony nebo endokrinní disruptory.“

Není to snad to, nad čím obhájci eugeniky (tj. nauka o zkvalitňování dědičného základu člověka výběrovým křížením, pozn. překl.) - jako jsou Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, rodina Rockefellerů a nejnověji i britský princ William - jásají? Redukovat lidské stádo, aby bohatí měli více druhů divoké zvěře?

Frederick Osborn, první předseda Populační rady Jana D. Rockefellera III., a zakládající člen Americké společnosti pro eugeniku, formuloval problém obhájců eugeniky kolem Rockefellera, lidí, kteří financovali výzkum nacistické eugeniky v Berlíně poté, co byly odhaleny hrůzy nacistických vyhlazovacích táborů a nelidských experimentů v eugenice, kdy byly vyvražďovány podřadné lidské bytosti, tak jak je definovala Třetí říše.

V článku z roku 1956, publikovaném v Eugenics Review (který financoval Rockefeller), se uvádí: „Skutečný důvod, proč v některých částech získala eugenika špatnou pověst… Musíme si položit otázku, co jsme udělali špatně? Neudělali jsme nic jiného, než že jsme zhatili eugenické hnutí.“ Osborn měl připravenou odpověď: Lidé z nějakého důvodu odmítli přijmout, že jsou jen „druhořadí“ ve srovnání s Osbornem, Rockefellerem, Sangerem a jejich „nadřazenou třídou“. Jak řekl Osborn: „Ztroskotali jsme na tom, že jsme nevzali v úvahu rys, který je téměř univerzální a je velmi hluboce zakořeněný v lidské přirozenosti. Lidé prostě nejsou ochotni přijmout myšlenku, že genetická základna, na jejímž základě je zformován jejich charakter, je horší a neměla by se opakovat v příští generaci... Nepřijmou myšlenku, že jsou obecně druhořadými…“

Fakt, že společnost Monsanto, která byla založena během 1. první světové války jako součást Rockefellerovy sítě výrobců válečných chemikálií, a která až donedávna počítala s Rockefellerem na palubě, odmítla odstranit herbicid Roundup na bázi glyfosátu nebo dokonce umožnit nezávislé testování přídavných látek - které jsou „obchodním tajemstvím“, a jejichž prostřednictvím je podle některých odhadů glyfosát o 2 000% toxičtější - má více co do činění s touto dlouhodobou agendou Rockefellerovy eugeniky (vyvražďování nebo „redukování“ lidského stáda), než s korporátním ziskem. Dědeček prince Williama, princ Philip, vévoda z Edinburghu, v rozhovoru pro německou tiskovou agenturu v roce 1988 prohlásil: „V případě, že bych se znovu narodil, chtěl bych se vrátit jako smrtelný virus, abych alespoň něčím přispěl k vyřešení problému s nadměrnou populací.“ Hmmm…


Killing Us Softly—Glyphosate Herbicide or Genocide? vyšel 14. listopadu 2017 na katehon.com. Překlad v ceně 600 Kč Zvědavec.

22 komentářů :

 1. Opět jedna velká a dokonce mezinárodní bublina. Hodnocení karcinogenity glyfosátu Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) je předmětem mnoha kontroverzí (v angličtině např. zde). V současné době existuje 16 studií genotoxicity na hlodavcích (in-vivo) – pouze dvě z těchto studií (obě prováděné mimo systém správné laboratorní praxe) vyšly pozitivně. Obě tyto studie byly prováděny s využitím intraperitoneální (injekce do břicha) aplikace a obě využívaly nesmyslně vysoké koncentrace látky. Žádný genotoxický efekt nebyl pozorován u myší ani potkanů, jímž byla ústy podávána dávka glyfosátu až 2000 mg/kg (průměrný příjem glyfosátu z potravy u občanů EU je 0,05 mg/kg/den). Meta-analýza (matematicky vyhodnocený soubor publikací na dané téma) z roku 2016 konstatuje, že bylo možné nalézt pouze slabou (statisticky téměř nevýznamnou) asociaci mezi expozicí glyfosátu a rizikem vzniku non-Hodginova lymfomu, v případě ostatních typů nádorových onemocnění žádná asociace nalezena nebyla. Blíže zde: http://www.osel.cz/9655-europoslankyne-konecna-pomoci-argumentacnich-klamu-zachranuje-svet.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Díky za informace. Omlouvám se, že jsem uveřejnil jednostranný pohled.

   Smazat
  2. Pane Dvořáku, nic ve zlém, ale rozhodně se Vám to nestalo poprvé. Petr

   Smazat
  3. O tom, že glyfosát není košer byly informace před více jak 15 lety, a od té doby to svinstvo nesmí na moji zahradu.
   Systém správné medicínské praxe - vždy se použije, když výsledky nejsou očekávané, že.
   Nemíním ztrácet čas dohledáváním informací co jsem o tom kdysi četl, včetně několika soudů v USA, kde Monsato prohrálo spor o zničení zdraví několika farmářů. Jinými slovy, nemíním vás přesvědčovat, každý si na netu nejde co mu vyhovuje.
   Tento spor je na podobné úrovni jako spor o prospěšnosti GMO, a sakra.. zase v tom jede Monsato.

   Smazat
  4. Srdečně zdravím Václave a gratuluji k mimořádné odvaze zapojit se do diskuze.
   Jan Petr*

   Smazat
  5. 7:54
   Chybí odkazy na výzkumy, z kterých citujete, ale hlavně jména zadavatelů a jména těch, kdo ty výzkumy financoval. To je podstatné pro věrohodnost všech výzkumů. Jinak, klidně konzumujte třeba k svačině, mě jste nepřesvědčil.

   Smazat
  6. 7:54 se zdá být přesvědčivý. Ale zřejmě nezná výzkum prof. Séraliniho z univ. of Caen , Francie. Krysy a pod. krmené GMO potravinami u kterých je ošetřování Roundopem nezbytné. vykázaly do několika měsíců nádory větší než ony sami. U člověka, který má sto krát větší váhu a nejí pouze GMO, se to samozřejmě neprojeví tak brzy. Ale je to hlupství jako konzumovat potraviny ošetřené Arsenem a čekat, že to nijak neprojeví. Ve středověku se to nazývalo travičstvím. Jsme dnes méně vyspělí než tenkrát, nebo duševně degenerujeme?

   Smazat
  7. Leo K je právník a nikoli žádný vědec, a už vůbec ne z oboru. Prostě věří tomu, čemu chce věřit. Píše hlavně na Kose a vyjadřuje se ke všemu. Takový malý všeználek důchodce.

   Smazat
 2. Nic méně hezký titulek.
  jako genocidu cítím v chování reprodukčních centrech .Jsou převážně Německá a těch pár českých s Němci aktivně spolupracují.
  Je to z důvodu reprodukční turistiky...
  Háček je že germánské ženy by si do sebe nenechali vpravit slovanské semeno.
  A tak uměle oplodněné České ženy na těchto zázračných klinikách mají genetiku jenž jim určují Němci.
  Nedávno zveřejněný výzkum jakého si Českého profesora se udivoval kolik je tady germánských genů....že by nás na něco připravovali ?*

  OdpovědětSmazat
 3. To že někdo dovolil prodávat Čechům na místo potravin chemii, je jisté.
  Potravinářské normy dnes jsou úplně jinde.
  Škodlivé potraviny zaručují nízký věk a doživotní lékařskou medikamentosní péči.
  Žiji u hřbitova,
  většina sousedů přišla kolem sedmdesátého roku svého věku a rovnou od lékaře.
  Dnešní lekař ( lekati ) s oblibou ordinuje doživotní prášky,
  na místo toho aby lidem poradil jak změnit životní styl ku prospěchu celému organizmu*

  OdpovědětSmazat
 4. Lidé padají na rakovinu jako mouchy. Vidím to kolem sebe a nepamatuji se, že by to kdy bylo horší. Nevím, je to na odbornících, ale ti musí být nestranní a padni komu padni. Tady totiž končí veškerá legrace, pokud by nás tady měli vytrávit, ať už nechtěně, nebo kvůli penězům, nebo kvůli pohnutkám uvedených v závěru článku. V té souvislosti si vybavuji pana ministra zemědělství, který měl ještě vydávat jakési metodické pokyny na použití těchto látek před sklizní. I kdyby to škodlivé nebylo, tak to je nehoráznost. A ty jejich řeči o tom, že lidi šíří poplašné zprávy a to je trestné, to je potom takový mindset, od kterého nic moc nelze čekat. V každém případě, pokud by nám šlo o život, tak to by byla opravdu již ta poslední kapka k této již dost vrchovatě nepříčetné současnosti.

  OdpovědětSmazat
 5. Podstatná je intenzita propagandy, nikoliv fakta. To, co vidíme v politice se samozřejmě opakuje i v marketingu. Vědci jsou vůči korupci a oblbování sice odolnější, jenže třeba 40 miliard ročně do solárního tunelu zaručuje, že budeme mít globální oteplení i když venku bude -70.

  OdpovědětSmazat
 6. Schválení americké TTIP začlení celou EU do ekonomického sféry USA, včetně odstranění evropské legislativy a nahrazení americkou.Máme se do budoucna, nač těšit!!!

  OdpovědětSmazat
 7. Stěžovali si řidiči kamionů, že je v Německu a ve Francii na parkovištích vykrádají. Jen jeden si nestěžoval. Proč? Vozí totiž do naši republiky zelené rajčata a zelené jahody. Ty nikdo nekrade. No a u nás je ve skladech postříkají chemickými prostředky a lidé pak v řetězcích kupují krásné rajčata i jahody, bez chuti a bez zápachu, jsou jak destilovaná voda. A aby nám jahody a rajčata nezarůstaly plevelem, tak je několikrát vykoupeme v pesticidu, alespoň budou mít nějakou chuť, tak jako to cyankáli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I to cynkali už je dneska pančované - jak zpívá Nohavica.

   Smazat
  2. ...především se k nám dováží zelenina a ovoce ze zemí chudých na půdu.
   Koukněte se na Španělské skleníkové území patrné už ze satelitů...
   Všechno roste v substrátech hnojených chemií.*

   Smazat
 8. Těžcí psychopati nezaváhají, když můžou zvýšit své zisky, a rozhodně jim nevadí, že svými produkty zavraždí statisíce, ne-li milióny lidí. V civilizovaném světě by tihle psychopatičtí majitelé potravinářských fabrik okamžitě dostali špagát jako masoví vrazi.

  OdpovědětSmazat
 9. Zajímám se o zdravou výživu a léčení výživou už asi 40 let. Cítím se zdravější a schopnější než ve svých čtyřiceti.
  Pokud jde o úrazy a kritické situace, před našimi lékaři klobouk dolů. Pokud jde o běžné potíže a civilizační nemoci, prchejte!!!
  Ale oni lékaři za to vlastně nemohou, protože i celá jejich výuka je už dlouho pod kontrolou farmaceutické lobby.
  Lze najít dost informací o tom, že bez vlivu chemických (i farmaceutických) korporací by nedošlo k 1. a 2. světové válce.
  Nezbytnou podmínkou nápravy už šíleného stavu světového zdravotnictví by byl zákaz patentové ochrany léčiv.
  Děda.

  OdpovědětSmazat
 10. Zatím co jsem slyšel z vyprávění a zažil to je vždy padni tomu kdo dá víc a to je snad jediná pravda na světě.

  OdpovědětSmazat
 11. Vyhodnotit správně účinek chemické látky předpokládá 1) vést pokusy v širokém rozmezí koncentrací této látky 2) po dlouhou dobu a 3) na vhodném modelu. Z příspěvku vyplývá, že se jako nebezpečné ukazují spíše nižší koncentrace. Pokud jsou v roundupu ještě " neznámá" aditiva, která zvyšují účinnost jedu, je to úsměvné, protože chemická analýza by určila tyto doprovodné látky i jejich koncentraci snadno. Provést tedy dobře postavenou studii, zahrnující všechny parametry, které se na výsledném efektu pesticidu podílejí, není náročné mentálně, ale finančně a s prominutím, zřejmě k tomu chybí "politická vůle". Proto se takovému gruntovnímu výzkumu ti, co to dovedou, raději vyhnou. Je to smutné.

  OdpovědětSmazat
 12. Příliš mnoho otazníků a velký bubák v pozadí, to smrdí manipulací. Snad to dělá Monsanto samo, aby odvedlo pozornost od skutečných zvěrstev, která páchá kombinací ekonomických, agrotechnologickych a právních nášlapných min. Nechat vybouřit davy v předem ztracených bojích, a v klidu nahřívat nová želízka v ohni...

  OdpovědětSmazat
 13. Jenomže pokusy prokázaná ano/ne toxicita glykofosfátů?! I pokusy na zvířatech či lidech se dělají za peníze a tak jejich výsledky odpovídají výši korupného pro ANO či pro NE. No a protože je to byznys kapitalismu, který vládne, tak vládne i NE, vše je OK, množíme se dobře a rakoviny rapidně ubývá, žijeme v tom nejzdravějším možném světě! Cha, chá!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.