Reklama

sobota 23. prosince 2017

České národní zájmy – část 4Jaroslav Tichý
24. 12. 2017
Ačkoliv jsem v úvodu tohoto miniseriálu článků předpokládal jeho rozsah jen ve 3 částech, z praktických důvodů jsem byl nucen rozdělit jeho 3, část do 2 samostatných částí, pokud nemá skončit závěr celé problematiky jen v náznacích. Tato 4. (a poslední) část je proto věnována konkrétnímu nástinu možných řešení a jejich souvislostem.
V předchozí 3. části bylo konstatováno, že k provedení změn u nás je třeba:
a/ systémových, nikoliv jen kosmetických změn a
b/ takové změny nelze realizovat za podmínek našeho setrvání v EU a v NATO.

Protože od lidí, kteří buď nikdy nic sami nedokázali nebo nemají potřebné znalosti a vlastní životní zkušenosti či kteří mají krátkou paměť (příp. kteří jsou na její krátkosti nějak a někým zainteresováni) budeme slyšet, co budeme po vystoupení z těchto institucí dělat, komu budeme prodávat, kdo nám pak s tím prodejem našich výrobků bude „pomáhat“ (ač zisk z prodeje našich výrobků si ponechá sám), jak se nám prodraží naše obrana, jak ji sami nejsme schopni zajistit apod., rozhodl jsem se předejít těmto námitkám, resp. tyto námitky vyvrátit. A to s poukazem na konkrétní postupy při řešení těchto problémů, které (nikoliv náhodou, nýbrž zákonitě) představují právě základní součást našich národních zájmů.
Stručně lze na tyto námitky a zmatené dotazy odpověď tak, že „budeme dělat znovu to, co jsme dělali před naším vstupem do EU a kdy jsme byli ještě středně rozvinutým průmyslovým státem a nikoliv rozvojovkou jako jsme nyní“. A nyní tedy konkrétněji:
Jaké tedy máme možnosti? Máme v zásadě na výběr 1 z následujících 2 možností. Tak tedy:
A/ jsme slabí, navzdory naší historii a v minulosti dosahovaným výsledkům nic neznamenáme, nic neumíme, vše co jsme dělali v minulosti, bylo špatně, musíme sloužit pouze jiným a vydělávat na ně a být jim vděčni za to, když nás zatáhnou do svých válečných avantýr, pošlou do první linie naše mladší spoluobčany a udělají (tak jako v minulosti) z tohoto a okolních území bojiště další světové války. Jsme ale především Evropané (byť slovanští podlidé) a jsme proto připraveni sloužit jiným evropským národům až do roztrhání těla. Že už to v minulosti zaznělo? A co na tom? Hrozí nám rozpuštění národa do jakéhosi superstátu a jeho islamizace. Vzhůru tedy, až se staneme pevným jádrem takového spolku a předeženeme v tom ty další členské země. Podle hesla „dohnat a předehnat“. A že už tady též bylo? A co na tom? Přece ti, kteří neznají své dějiny, jsou nuceni si je zopakovat.
nebo
B/ dost již bylo spiknutí neschopných a všehoschopných, lhostejno z kterých politických stran. Pojďme se opět postavit na vlastní nohy, a to po všech stránkách. Politické, ekonomické, sociální a dalších. K tomu musíme mít ale nejen schopnou vládu, nýbrž i vhodné zástupce na našich diplomatických misích v zahraničí, stejně tak i na našich centrálních úřadech u nás, ministerstvo zahraničí nevyjímaje. Je na místě položit si otázku, zda je k tomu máme či nikoliv. V jednom případě jsem naznačil pochybnost již v minulém článku. Nicméně není to z nějaké osobní předpojatosti a rád se budu mýlit, bude-li realita jiná. A v takovém případě svůj omyl i uznám.

Pokud si tedy libujeme a nadále budeme setrvávat ve variantě A/, nedělejme nic. Tvrdá realita nás k pozdní reakci sama donutí, to ale bude na leccos již pozdě. Z určitých hledisek již nevratně.
Pokud se ale chceme opět postavit zpět na vlastní nohy a zlepšit naše ekonomické, sociální ale též mezinárodní postavení, pak postupujme podle varianty B/. A začněme prosazovat české národní zájmy, nikoliv tedy zájmy cizí na úkor zájmů našich. Národní zájmy nás všech či přinejmenším drtivé většiny z nás.
Co je k realizaci této varianty zapotřebí a co nám tato varianta umožňuje? Takže popořádku:

1.  K realizaci varianty B/ je zapotřebí především zbavit se svěrací kazajky, která na nás byla uvalena v souvislosti s naším vstupem do EU a do NATO.
     Tedy z obou uvedených organizací vystoupit. Do pozice rozvojové země jsme se po našem vstupu do EU nedostali náhodně, šlo o cílený proces. A různé předpisy směrnice, byrokracie, jakož i postranní úmysly EU řízené ze zákulisí nám provést nápravu nikdy neumožní.
     Jde přitom o to, že:
a/ obě tyto organizace jsou v současné době vzájemně silně smluvně provázané;
b/ v případě pouhého vystoupení z EU to znamená automatické vytvoření volného prostoru u nás pro vojenskou přítomnost USA (vč. základen) na našem území a pro vytvoření nástupního prostoru k útoku na Rusko, a to se všemi předvídatelnými následky pro nás (vč. našeho zničení jako součásti evropského válčiště);
c/ v případě pouhého vystoupen z NATO to znamená brzkou přítomnost Bundeswehru na našem území, ztrátu našeho pohraničí (vyloučit nelze ani ztrátu státu) a islamizaci naší země (tu nakonec nelze vyloučit ani v případě ad b/). Nakonec se staneme opět jen protektorátem, který má být jako součást EU následně islamizován. Není přítomen vyloučen ani útok tzv. Evropské armády na Rusko s tím, že Američané by nejprve obě strany zásobovali veškerými potřebami, aby se poté přidali k předpokládanému vítězovi (tak jako v předchozích 2 světových válkách. Postavili by se tak opět ekonomicky na nohy díky hlouposti jiných a mohli by pokračovat dále ve svých praktikách, zase až do další světové války. Tedy nic nového). Zdánlivě drobné detaily, že tato válka by s ohledem na úroveň výzbroje dnes probíhala jinak, nevidí. Generálové obvykle připravují nové války podle zkušeností z těch předchozích.
2. V souvislosti s navrhovaným vystoupením z EU je logicky zapotřebí mít před vystoupením vyřešeny i návazné otázky ohledně dalšího postupu našeho státu. Tak si je ve stručnosti rozeberme:
a/   naše ekonomické a obchodní možnosti po vystoupení z EU:
     - naše vystoupení z EU nebude (v některých případech bohužel) znamenat hromadný úprk zahraničních, zejména německých firem z ČR, kde zanechají (stejně jako firmy z dalších členských zemí EU) svůj majetek. To se ale bohužel nestane. Kdyby ano, mohli bychom ho zpět nabýt též za hubičku, stejně jako když ho u nás dotyčné firmy nakupovaly. To by usnadnilo našemu státu získat zpět vliv na část ekonomiky, na provádění její potřebné restrukturalizace v souvislosti s průmyslovou revolucí 4.0 atd.;
- k nějakému úprku „investorů (často však spíše spekulantů) od nás nebude ani důvodu, neboť ČR vstoupí do organizace EFTA (ESVO), která sdružuje další evropské země, umožňuje též volný pohyb zboží, služeb, lidí a kapitálu a má v tomto rozsahu uzavřené i smlouvy s EU. Odpadají jen kvóty a různá jiná omezení pro nás, dotace (ale též naše příspěvky, z nichž jsou dotace vypláceny) a další nesmysly z dílny EU. Bude možné snáze redukovat odliv peněz z ČR do zahraničí. No, nekupte to! Zvláště když do EFTA patří země, jako je Švýcarsko či Norsko. A tyto země dobře vědí proč;
- tento krok nám umožní lépe diverzifikovat naši obchodní orientaci a orientovat se ve zvýšené míře na země euro-asijské zóny, která je (na rozdíl od euro-atlantické zóny) na svém ekonomické a politickém vzestupu, a to dlouhodobě;
- umožní nám (možná i donutí nás) k obnovení našich obchodních kontaktů se zeměmi Latinské Ameriky a Afriky, které jsme v posledním čtvrtstoletí postupně téměř vypustili a které dnes postupně obsazuje obchodně a ekonomicky zejména Čína;
 b/  nutnost postupné diverzifikace v oblasti financování našeho státu a českých podniků, a to částečnou orientací na hledání výhodnějších podmínek u investičních a rozvojových bank zřízených v euro-asijském prostoru;
c/    otázka možného zapojení ČR do projektu Hedvábné stezky (a jeho rozsahu), avšak s tím, že nahrazení německých či jiných montoven montovnami čínskými (či jejich logistickými centry) není pro ČR žádoucím řešením;
d/    nutnost zohlednit při řešení těchto otázek již i vliv 4. průmyslové revoluce. Pokud to neuděláme včas, nebudeme to moci udělat vůbec. A přestaneme být definitivně průmyslovou zemí, staneme se jen skanzenem.

3.  Navrhované  vystoupení ČR z NATO předpokládá:
a/  vytvoření nového seskupení zemí:         
- v rámci V4+ (tedy např. vč. Rakouska, Slovinska a příp. dalších zájemců) nebo
- na půdorysu bývalého Rakousko-Uherska (nejde přitom o žádné obnovování c.k. monarchie).
To vše na smluvním základě. Tím hlavním hnacím motorem těchto zemí bude jejich obrana před vlastní islamizací a obava ze ztráty vlastní identity a zbytku suverenity.
Vznik takového neformálního spolku zemí by skýtal možnost zklidnění situace v Evropě, neboť z hlediska geopolitiky Západ by byl oddělen od Ruska, resp. Rusko od Západu.
Takový krok bychom nedělali ani pro Západ (zejména USA potřebují řešit svoji špatnou ekonomickou situaci velkou válkou) ani pro Rusko, které by mělo raději EU vcelku (lépe se tak jedná, než když jednání je třeba vést s více subjekty). Dělali bychom ho pro zachování míru v Evropě a zejména sami pro sebe. A to nejen proto, nýbrž i k vytvoření možnosti zachovat si náš stát a postavit se opět na vlastní nohy;
b/   znovu nabytí naší státní suverenity, což platí i pro další z uvedených zemí, které stále více pociťují v rámci EU její rostoucí deficit. Je přitom možné řešit i případnou otázku neutrality zmíněných zemí vč. ČR, jednostranně vyhlášená neutralita by nám ale nic neřešila. Potvrzení projektu a jeho smluvní garance ze strany mocností budou tedy každopádně podmínkou nezbytně nutnou k jeho realizaci;
c/    takový krok předpokládá společnou obranu uvedených zemí. Je však třeba specifikovat potenciální hrozby tomuto seskupení zemí a tomu adekvátní způsob a rozsah obrany, vč. souvisejících nákladů a nároků na techniku a lidské síly:
- globální hrozby – světovým velmocím se toto seskupení v případě potřeby neubrá-ní (ani se to nepředpokládá), neboť jedním z předpokladů je, že tyto velmoci by takový návrh jako pro sebe výhodný akceptovaly a takový projekt smluvně i garantovaly. Vše přitom závisí zejména na dalším vnitropolitickém vývoji v USA;
- regionální hrozby – takové ohrožení by mohlo v dané situaci přijít hypoteticky jen ze strany zbytkové EU, jejíž vlastní problémy ale dále porostou. Rostoucí počet a vliv migrantů v těchto zemích nelze však do budoucnosti podceňovat;
- lokální/interní hrozby – přicházejí v úvahu jen v souvislosti s příp. invazí migrantů k nám či do dalších zemí takto projektovaného nového seskupení.

Při posuzování takového projektu je třeba vzít především v úvahu následující:
1. nemůžeme deklarovat, že se chceme bránit a přitom být spojencem agresora či dokonce se na jeho agresích svojí přítomností podílet. Neobstojí ani tvrzení, že preventivním útokem něčemu zabráníme. Snad válce, když ji sami rozpoutáme? Známe takový případ z historie staré zhruba 80 let a víme již, jak dopadl;
2.  máme nějaké územní či jiné nároky dnes vůči Rusku? Chceme snad v ČR ruské území či zdarma jeho nerostné suroviny? Pokud ne, tak proč chceme válčit? (nikoliv náhodou to připomíná starý film „Myš, která řvala“, v němž Lucembursko s oddílem lučištníků vypovídá válku Spojeným státům). A pokud chtějí válčit někteří jednotlivci z řad našich „politiků“, proč jim to neumožnit? Vždyť dnes existují žoldnéřské armády. Alespoň by konečně poznali to, o čem tak plamenně hovoří a k čemu bez nejmenších znalostí vyzývají.
3.  je již na čase zvážit účelnost našich zahraničních vojenských misí, kdy jsme na straně těch, kteří bojují s teroristy, které organizuje a spolufinancuje v nových a nových proxy válkách náš hlavní spojenec. Za dobu naší účasti na těchto akcích jsme mohli již zjistit, že tyto války nevedou k ničemu jinému než k cíleném vytváření a udržování chaosu, ničení a rozvratu v napadených zemích. Migranti pak přicházejí do Evropy, jejich příliv do USA byl přitom rozhodnutím prezidenta D. Trumpa znemožněn.  Evropa pak hraje roli „užitečného idiota“, nás nevyjímaje. (Se sankcemi vůči Rusku je to podobné).

Naše vystoupení z NATO nám umožní snáze řešit tyto a mnohé další otázky, a to bez předpojatosti a vymlouvání se na neexistující „spojenecké závazky“. Spojenec není totiž vazal, ač se jím v současné praxi často stává. Zvláště má-li na své straně představitele s nadmíru submisivní povahou či někoho, kdo příslušné materii vůbec nerozumí. Proč se nám to asi stále častěji stává?

Jak bylo zmíněno již v počátku této minisérie článků, jejich cílem není vytýčit pevnou strukturu národních zájmů a postupy k jejich realizaci, nýbrž přiblížit otázku národních zájmů našim spoluobčanům, ukázat na jejich zásadní význam a konfrontovat je s naším současným stavem, jakož i podtrhnout nutnost zjednání nápravy. A především pak otevřít veřejnou diskuzi na toto téma. Pokud se toto podaří, pak ambice této minisérie byly naplněny.

J. Tichý
15.12.2017

77 komentářů :

 1. "budeme dělat znovu to, co jsme dělali před naším vstupem do EU a kdy jsme byli ještě středně rozvinutým průmyslovým státem a nikoliv rozvojovkou jako jsme nyní"
  ====================
  Aha, více dodávat netřeba. Můžeme si o EU myslet co chceme a vyčítat jí mnohé, ale že jsme před vstupem do EU byli vyspělí a dnes jsme rozvojoví si může myslet jen úplný mimoň mimo realitu. Pokud si pan tichý přeje ekonomicky a vyspělostně návrat ČR do doby před vstupem tak hodně štěstí při shánění voličů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1:21 v čem prosím spočívala nižší hospodářská vyspělost před vstupem do EU, resp. před rokem 1990 proti dnešku? Zas to vysvětlíte stavem spotřební techniky, měřeno HiFi věží z Tuzexu?

   Smazat
  2. Vstup do EU nastal ovšem v roce 2004! Ne 1990! Taky do něj nevstupovalo nějaký "Československo", anýbrž Česká republika tehdy ještě přezdívaná po svém "otci zakladateli" Klausovsko! Ta se v krátké době po vstupu stala skoro civilizovanou vyspělou zemí Západu! Bohužel jen skoro ...

   Smazat
  3. 7:14 člověče, neumíte číst! Ve 3:33 není řečeno, kdy ČR vstoupila do EU! Pouze je položena otázka, čím je současné hospodářství rozvinutější než v roce 1990 resp. než před vstupem do EU. Jak kdosi v předchozím tvrdí.

   Smazat
  4. Oslíku 1:21 tohoto ohodnocení bylo potvrzeno JPMorgan..

   Smazat
  5. 8:01
   Hele, ty hlupáčku, podle Indexu lidského rozvoje (HDI) který každoročně sestavuje OSN, patříme jednoznačně mezi nejvyspělejší země světa a zaujímáme 28. pozici ze 190! Tak raději mlč a šoupej nohama. A nějaký index sloužící ke spekulování s dluhopisy si nacpi víš kam.

   Smazat
  6. Pověřování zástupců lidu by mělo vzejít z převahy mravnosti a moudrosti pověřovaných. Takové osoby by měly být svým voličům nebo volitelům známé. Společenský život dneška to však neumožňuje z jednoduché příčiny - pro rozvrstvení lidí. Proto se ujal jiný způsob pověřování zástupců lidu: jsou většinou profesionální politikáři a svůj mandát získávají demagogickými řečmi v přesvědčení, že každý musí nabízet něco takového, co nejvíce vyhovuje nadměrným a nesplnitelným žádostem jeho voličů. To samo je ovšem mravní defekt, který úzce souvisí s tím, že zástupce lidu pak v úřadě nebere přání voličů vůbec v úvahu a tak se postupně od nich izoluje. Později se tito tzv. zástupci lidu stávají izolovanou třídou, která dělá politiku, zatím co národy nesou břemena politikaření svých zástupců. A tu je začátek napětí mezi národy a jejich vládami. V kritických okamžicích dochází k revolučním jevům, jež ovšem stejně nemohou nic vyřešit, protože problém výběru zástupců lidu není vůbec dotčen. - Oslabovaný lid tedy zesílí a oslabení zástupci lidu zase získají na síle. Tedy nic než dění, při němž je stále někdo obětován a stále někdo jiné obětuje.

   Smazat
  7. 10:27
   Nooooo OSN?????
   To ovšem vypovídá o všem,hlavně ty jejich velmoci nemají žádnou signifikantní hodnotu!!!!!

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  9. Americká renovomavana banka JPMorgan zařadila v roce 2013 Českou republiku mezi vyspele země. V roce 2017 nas ta sama agentura zaradila zpet mezi rozvojove země. Zaradila tam zemi,která dlouhou dobu patrila mezi nejvyspelejsi země světa“
   Jak to tedy bylo skutečně s pozicí ČSR, pokud jde o mezinárodní porovnání výkonu ekonomiky měřené tvorbou HDP na obyvatele? V databázi Maddison Projectu (MP) je uváděna pro ČSR v roce 1920 19. pozice v celosvětovém srovnání, v posledním mírovém roce 1937 řadí statistika (MP) ČSR na 21. místo. V poválečném roce 1950 mělo ČSR 23. pozici, v roce 1989 28. pozici a na konci roku 2012 spadla ČR až na 38. místo ze 190 států a zemí světa.

   Stále opakovaný mýtus, že ČSR byla někdy v elitní desítce nejvyspělejších zemí světa je jen mýtus, stejně jako je nepravdivá informace, že ČSR, respektive ČSSR se v době reálného socialismu propadla z onoho vymyšleného mýtického 10. místa na místo 40. .

   Faktem je, že největší propad z 28. na 38. místo se povedl novým vládám po roce 1989 za pouhých 23 let, mimo jiné tím, že z ČR udělali jednu velkou montovnu a tranzitní sklad. Nicméně ztráta pozic, zrychlující se především v posledních 24 letech v úpadek, provází v mezinárodním srovnání ekonomiku ČR od přelomu 19. a 20. století.

   A poslední aktualizace podle serveru https://countryeconomy.com/gdp , Česká repubilka ke konci roku 2016 sestoupila na 43. místo v ukazateli tvorby HDP na obyvatele mezi 194 zeměmi světa. Takže za 27 let vlády Pravdolásky a Penězažnaprvnímmístě kleslo Česko v mezinárodním srovnání o 15 míst! Zatímco za 40 let vlády KSČ v této zemi byl pokles pouze o 5 míst!

   Smazat
  10. 18:11
   Díky za vaše vysvětlení....A Šťastné a veselé vánoce.

   Smazat
 2. Tichy, to co pisete je zajimave, ale precenujete kureci mozecky ctenaru. Mene slov je vice ucinne. Zkratte to !

  -------------------------------------------------------

  Posledni informace z Chile !

  Nemaji ani jeden $ dluhu ! Skoly a zdravotnictvi plati vlada i pro ziskani doktoratu na universite !
  Pujcka na auto je bez uroku ! (Pouze pro obcany.)
  98 % populace ma vzdelani !
  Nezamestnanost zadna !
  KRIMINALITA absolutne neexistuje ! Kazdy tyden je vojenska prehlidka na hlavnim namesti v Santiagu.

  Kriminalnici proste zmizi a nikdo je uz nikdy neuvidi.

  Zeme je ovladana armadou a silne prosperuje.
  Santiago = nejbohatsi mesto v Jizni Americe.
  Chile ma nejlepsi ovoce na svete a vyvazi tezka lahodna vina.

  Zminuji se o tom proto, ze vy jste nadavali na udalosti v Chile roku 1973, kdyz komuniste byli vypovezeni z vlady...Take se ztratili. A dustojnici maji radi ceske pistole CZ 75.  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1:48 jasně, Pinocheta odsoudili a zavedli všechny sociální vymoženosti, která chtěli komunisti, co zmizeli. Tak jednoduché to je.

   Smazat
  2. 3:40 Tak jistě, ale zavedli je junájtydstejts corporejšn, jak by řek Klídek!" Když mladej a talentovanej kluk potřebujem počítač, tak kdo mu na něj dá bóny, he? Komouši určitě ne :)))

   Smazat
  3. Vážený, Allende znárodnil(sebral americkým firmám) veškeré nerostné bohatství země, které tam za pakatel těžili. Hlavně ledkové doly. Američani tam dosadili Pinocheta, s tím, že to vše získají zpět. Ale on tak neučinil. To je prvopočátek úspěchu Chile. Dokonce ponechal některé věci v sociální politice co Allende zavedl. Naše zem na Pinocheta kupodivu nezavedla žádné embargo a vesele s ním obchodovala dál jako před tím. Dodávali jsme tam hlavně důlní a těžební zařízení, velké investiční celky, no i ty pistole, pivo a ostatní. Chile bylo vždy solidní obchodní partner ať tam vládl kdokoli(něco jako kdysi Afghanistan). Dováželi jsme hlavně ledek a některé nerostné suroviny(našimi loděmi). No vylíčil jste to dnešní Chile opravdu hezky. Ono to tam ale až tak růžové není. Hlavně na venkově. Všechno vám věřit nemužeme, zrovna tak jako asi vy budete oponovat mě. P.S. Holky jsou tam stále velmi laciné, byl jste v Santiagu...? Jo a to, že komunisté byli vypovězeni z vlády je takové až mazlivé...kam se asi zmizeli? Dodnes je jejich rodiny hledají, někde asi stále pijí nažal.

   Smazat
  4. Já tam byl. Hlavní náměstí Santiaga se zove Náměstí zbraní, jen dodám, že jsem tam asi byl v době(půl roku), kdy měli asi vojáci dovolenou. Něco se tam promenádovalo ale přehlídkou bych to nenazval. No jinak ale ono Chile je vlastně taková celá velká vojenská přehlídka a přítomnost vojáků a stále někam pospíchající vojenských vozů téměř všude působí na cizince dosti depresivně. Jako kdyby se tam stále něčeho báli. No a v řece Mapocho, co protéká Santiagem jsem se raději taky nekoupal. To víte, všude je něco.

   Smazat
  5. Honolulu 1:48

   Skvělý příspěvek k tématu článku!
   Tak bystré propojení českých a chilských problémů.
   Jen mi vrtá hlavou, proč při jejich řešení raději nepoužít jihoafrickou strategii?

   ......

   Ano - Amerika se svým oblíbeným presidentem Trumpem kráčí od vítězství. Po vítězství ve Vietnamu, Chile, Panamě, Grenadě etc. je na obzoru další slavné vítězství - tentokrát už nis nezabrání skvělému americkému vítězství v Afgánistánu:

   “Armed with a new strategy and renewed support from old allies, the Trump administration now believes it has everything it needs to win the war in Afghanistan. Top military advisers all the way up to Defense Secretary Jim Mattis say they can accomplish what two previous administrations and multiple troop surges could not: the defeat of the Taliban by Western-backed local forces, a negotiated peace and the establishment of a popularly supported government in Kabul capable of keeping the country from once again becoming a haven to any terrorist group.”

   https://mondediplo.com/outsidein/a-harvey-weinstein-moment-for-america-s-wars

   Oslava se šampaňským bude - jako obvykle - na lodi "Missouri".........

   Smazat
 3. Popravdě řečeno, já nevím, co je národním zájmem a co vlastně češi chtějí. Sice tu bylo nějaké referendum o vstupu do EU, ta však byla jiná než dnes a evidentně i obyvatelstvo a jeho názory se obměnily. Taky je nutno podotknout, že vliv totalitních sdělovacích médií tehdy se nedá zapřít, většina lidí si to tehdy ani neuvědomovala.
  Že ve skutečnosti vstup do EU byl rozhodnut tehdejší vládnoucí elitou se nijak nekomentuje.
  Ona "elita" ani neměla dost lidí v běžné byrokracii, obvykle to tam odsouhlasili nějací referenti, aniž ovládali pořádné jednací jazyk, protože odpovědné špičky na ministersvech na tom byly jazykově ješté hůř.
  Logické by bylo dělat takovou politiku, která státu vyhovuje, tedy nedělat nic, co nechceme a nechat se třeba sankcionovat, v žádném případě nedělat naschvály. Nechat druhou stranu aby ona vypěnila a dělat si jen to, co chceme. Možná, že se nás zbaví sami.

  OdpovědětSmazat
 4. 3:40 ...Kdyz tam vladli Komuniste, tak na zakladni potraviny byly fronty 1/2 km dlouhe !

  Ale t.j. politicky nekorektni, to se nesmi rikat, vy bandite, pardon "soudruzi" !

  I BEEN LOOKING FOR FREEDOM -
  David Hasselhoff
  na youtube
  vam chce neco rict.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 4:08 což byl v rozhodující míře důsledek hospodářského tlaku a rozvratnické politiky USA. Ostatně, to USA praktikují odjakživa, příkladem může být Venezuela i další současná embarga nejen vůči Ruské Federaci. Jakým právem se jeden stát vyvyšuje nad ostatní, když si osobuje právo "hájit" svoje národní zájmy hospodářským nátlakem, rozvracením, třeba i vojenskou silou kdekoli na zeměkouli? Při tom vykřikovat hesla o lidských právech a demokracii? Takové lháře, pokrytce a násilníky mohou podporovat leda hlupáci a bezcharakterní posluhové. Nechte si té blbé propagandy.

   Smazat
  2. 4:08 Hele exulante moc tady nelži na základní potraviny žádné fronty nebyly. Obchody byly plné zboží.

   Smazat
  3. Ony ty fronty jsou někde i dnes, ale nejsou tak dlouhé. Je to dáno tím, že Chilané nikam nepospíchají. Ve velkých městech se mají lidé poměrně dobře ale je to tak trochu jak u nás před revolucí. Když se jich chcete něco zeptat o tamní politice tak mlčí jako hrob, nebo se otáčejí zda je někdo neposlouchá. Odpůrci režimu prakticky neexistují, nejsou tam tak stateční jako ti naši disidenti. Tam by jen přes zadek pendrekem nedostali Co řekne armáda to platí, šmitec! Jako u nás KSČ. Říkám, obyčejní lidé se mají se vcelku dobře, jako my před revolucí. Tak nakonec proč by brblali. Honolulu piš raději o Trumpovi a na Chile se už vykašli.

   Smazat
  4. Když matka utratila stovku,
   musel jsem ji pomáhat odnést tašky na víkend a následující týden s potravinami výtečné kvality*

   Smazat
  5. 10:41
   Další trouba který s láskou vzpomíná na ten zatuchlý totalitní koncentrák.
   Zrovna jídlo dnes stojí zlomek mezd oproti komoušům. A kvalita? Mlíko jako není dnes mlíko? Vejce nejsou vejce? Jabka nejsou jabka?

   Smazat
  6. Těm eurosrackam říkáš jídlo????
   Jaký mlíko je mlékem????
   Jablka jsme vyváželi,teď dovážíme polský sracky....Ale hlavně jsou to eurohovnony zvratky!!!!

   Smazat
  7. 11.00 já osobně nevzpomínám s láskou, ale rozhodně neodsuzuji to co bylo dobré. Na vaše argumenty by se našli protiargumenty. Vejce mám svoje a mléko také. Nebojím se polské salmonely ale však vy víte. Vy vzpomínáte na koncentrák já ne. Jen ještě ty vejce, v těch jsme byli soběstační a vyváželi jsme je i s kuřaty hlavně do tenkrát hladového Polska.

   Smazat
  8. 12:02

   Není možné oddělit "dobré" od špatného a legitimizovat tak humus! I na nacistickém Německu je možné najít spoustu "dobrých" věcí jako pořádek, zaměstnanost atd. I Hitler měl své "dobré" stránky. No a co kurva? Myslíte vážně že bych se tím "dobrem" měl jakkoli zabývat a zmenšovalo by jakkoli vinu?

   Vy na koncentrák nevzpomínáte, protože vám k životu zřejmě stačilo jen plné břicho. To nic nemění na faktu že jsme tu byli zadrátovaní a museli jsme držet hubu a krok, jinak bylo zle.

   Smazat
  9. Dneska v práci musíš držet hubu ještě víc!!!!

   Smazat
  10. V německu bylo hodně dobrého jak píše Peroutka. Jen s tím rozdílem,že to nebylo pro několik milionů tamních židů, cikánů,antifašistů. Dokonce totálně nasazení Češi čekali co německému dělníkovi spadne od huby.U nás se za špatně udělaný výrobek cizincem(vietnamcem, kubáncem) hned nepopravovalo. Bože 14.52 ty seš vůl... Běž si raději vzít k večeři lososa a už neotravuj.

   Smazat
  11. 16:32
   Děkuji za uznání, ale já Bůh ve vší skromnosti opravdu nejsem.
   Na večeři si vezmu co budu chtít a kdy budu chtít. Ani pár číslovek správně opsat nezvládneš, debile.

   Smazat
  12. 11:00 ty troubo nevíš co žereš. Kvalito.

   Smazat
  13. 14:51 nějak jsem si nestačil povšimnout, že bych musel za komunistů držet hubu a krok. Jestli bych byl v zaměstnání nespokojen, nebyl problém jít jinam, jestli jsem chtěl provozovat sporty, bylo to téměř zdarma, rekreace a kultura taky, bydlení bylo dostupné, takže nešlo jen o to plné břicho. Na západ cestovat omezovaly devizové možnosti státu. Ten si západní embargo ani tamější dovozní cla nevymyslel. Máte tedy to, co označujete za svobodu. Otázkou je, za jakou cenu a pro koho.

   Smazat
  14. 11:00
   ..nežiji ze vzpomínek,
   dodal jsem to jako příklad.
   Dnešní potraviny jsou opravdu chutné, jen mají tu nevýhodu že se nekazí a že obsahují chemikálie.
   Šlehačka mně vydrží celý týden stát na stole v kuchyni.
   Vejce jsou od největšího producenta EU kontaminovaná, u nás se to tutlá.
   Zeleninu a většinu ovoce dovážíme ze zemí chudých na zemědělskou půdu. To znamená rychle pěstovanou v substrátech.
   A tak bych mohl pokračovat do rána TROUBO*

   Smazat
 5. Drž hubu ty emigrantska papundeklova zdechlino bez mozku a jsi pindat jinam!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 6. Pan Tichy dobre ste to popsal,ale ked si precitate clanok od pana Svobodu,k comu vsetkemu sa Ceska republika zaviazala smerom k NATO.Totalna oddanost podobna z cias sssr...co sa tyka eu,sme len skvarecek,Hydra v Bruseli by nas znicila ekonomicky,ked vidime,co robia so silnou Britaniou.CR.by musela velmi viditelne dat najavo smerom k Nato,ze nestojite o ich clenstvo,tak,ako to urobili Moldavci.Ked Nato zistilo,ze obcania razne nesuhlasia vycuvali.Kto u nas urobil referendum o Nato?Politici si vysvetlili svoj mandat,ze si mozu urobit,co chcu,bez ohladu,co chcu obcania.Pan Tichy,sme v prrdeli!

  OdpovědětSmazat
 7. No, pane Tichý, myslím, že tady každý může zcela jasně vidět, proč jste dostal ve volbách těch 0,00prd %.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:06 vám uniklo, že výsledky voleb jsou dány účinností volební kampaně, že ta je vedena specializovanými agenturami, víc nebo méně podporována tiskem a televizí, což stojí desítky a víc milionů korun, což ANS nemohl a proto ani nevynaložil? Skutečně jste takový hlupák, že to nevíte?

   Smazat
 8. Pane Tichy,kto z cechu pujde na namesti protestovat a zadat vystoupeni z kyzenych organizaci?Dnes jiz nikdo !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jestli to nebude tím, že z těch kýžených organizací chce opravdu vystoupit jen malé procento Čechů.

   Smazat
  2. 8,26 proč si myslím, že jsi mladý a hodně hloupý truhlík ? Možná , že ve vaší třídě to s kámošema vidíte tak , jak říkáš, ale já naopak neznám nikoho, kdo by o NATO a EU veřejně i neveřejně stál.

   Smazat
 9. vlastenci broji proti kolonizaci zatim co vovčanum je šumafuk pod kterou diktaturou uživi svou rodinu dneska hrat na jakesi neviditelne city narodovstvi je jako protestovat že jste odsouzen protestovat je heske ale zaroven brečeni na nespravnem hrobě kolonizator velkoryse takoveto nepravdy přechazi mlčenim či občasnym ponaučeni od protektoru jak vnitřnich tak i venkovnich

  OdpovědětSmazat
 10. 8.26,presne,jak uvadite,cechum je dobre ,kdyz je nekdo ridi a pobizi.Byto to tak naporad !

  OdpovědětSmazat
 11. Poradci a konzultanti Aliance Národních Sil:

  Jaroslav Bašta - poradce v otázkách zahraničně politických
  MUDr.Ivan David, CSc.- poradce v otázkách zdravotnictví
  Mgr.Václav Dvořák - poradce v otázkách mediálních a zahraničně politických
  František Havlát - zemědělec, autor Koncepce rozvoje a obnovení venkova a potravinové soběstačnosti naší země
  Pavel Klikar - poradce v otázkách kultury
  Ing.Josef Mrázek,CSc. - poradce v otázkách České národní banky
  PhDr.Ivan Müller,BA,MA,Ph.D. - poradce v otázkách historie a filosofie
  Miroslav Polreich - poradce v otázkách EU a NATO
  Ing.Pavel Rejf,CSc. - poradce pro otázky česko - německé a v otázkách dekretů prezidenta Beneše
  Petr Schnur,MA - poradce v otázkách mezinárodní politiky
  Ing.Jiří Wagner, plukovník v záloze - odborný konzultant pro otázky národní bezpečnosti a hodnocení bezpečnostní situace
  Mgr.Petr Žantovský,Ph.D. - poradce v otázkách mediálních

  Opravdu radí - nebo je ANS má jen na ozdobu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:00 Řekl bych, že jsi napsal téměř kompletní seznam voličů ANS.

   Smazat
  2. Bašta: Vnucovali nám Dědu Mráze, S.Klause, ale my se držíme Ježíška
   co si myslet o člověku, který je léta u obchodu z lidmi z Ukrajiny a nám káže o morálce, jako malé dítě

   Smazat
  3. 17:42 na nic věcného se nezmůžete? Takto jste trapný ubožák.

   Smazat
  4. 9:00 seznam dnes celkem úctyhodně myslících lidí. Jen mi není jasné, proč nebyli schopni domyslet, kam povede vyzvánění klíči. I když pravda, ten režim by byl bez velmocenské podpory stejně zničen. Možná jen méně dramaticky, než jak dopadla Jugoslávie.

   Smazat
 12. .
  ===========================================

  "Je již na čase, ..."

  aby autor svým miniseriálem začal objíždět venkovské hospody, aby si tak ověřil, jaký miniohlas jeho hluboké myšlenky mají mezi spoluobčany.

  ===========================================
  .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Venkovské hospody zanikají*

   Smazat
  2. venkovské hospody jsou poloprázdné ,nebo rovnou končí. Ty doby jako za socíku, kdy každá hospoda hučela a volného místa bylo pomálu, se už nikdy nevrátí ( pokud zůstaneme v tom EU/NATO spolku )

   Smazat
 13. Nic se v ČR nebude řešit, dokud se bude hlasovat o sankcích proti RF a dokud budeme v NATO či EU. To jsou jen zájmy někoho, které sám porušuje, když se to hodí.

  OdpovědětSmazat
 14. Pane Tichý, dejte se dohromady s SPD. SPD jsou více realisté, vy jste více idealista. Když se domluvíte někde mezi, dosáhnete maxima v umění možného. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zase radíte a rozumujete? Už jste si konečně nastudoval jak funguje náš důchodový systém?

   Smazat
  2. Anonymní24. prosince 2017 10:52
   Když o to tak stojíte, tak Vám moji reakci na Vaše urážky, na kterou jste již dále neodpověděl, překopíruju i sem:
   „Jste prostě ignorant, nevzdělanec, mimoň a hlupák.“
   Přes to všechno mi je jasné, že Vy jste ubohý manipulátor. Za mého aktivního života, ten systém nebyl průběžný. Přispívali jsme do důchodového fondu, ze kterého byl důchod vyplácen. Kolik do něj přispíval stát, nevím.
   Tento fond Klaus rozpustil v rozpočtu a zavedl ten Váš slavný průběžný systém. Do něho stát přispívá nějakými 8-9%, zatímco evropský průměr je přes 12%. Takže má-li být nějaká důchodová reforma, tak formou zvýšení státního příspěvku do toho, Vámi tak nastudovaného průběžného systému. P.K.

   Smazat
 15. Cesi maji smrt v ocich z Ruska ! co jste jiz jebli?Chcete delat jakoze obranu vuci komu!Vzdyt nik Vas neohrozuje a Rusko Vas ma u prdele !Jenom eu a nato zivi vo Vas nenavist ve svuj prospech,Vy pitomci ! Smetou nas s 5 nebo 50 Gripeny ze sveta !Zbytecne vyhazujete penize obcanu CR !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nikdo nás neohrožuje, protože jsme v NATO a máme za zády silné USA na které si nikdo netroufne!

   Smazat
  2. USA,potrEbuje zit i z Vasich penez...Nebo kapitalismus je korystnicky a parazitni,na charity by zdechli!Dolarek k dolarku a bude big budget !Mnoho statu vecsi balik !!Jen platte volove,kterimi jste vzdy byli !

   Smazat
 16. EUa USA potrebuji,aby jste pred svetem projevili falesnou solidaritu a tim otevreli vratka na agresi proti neposlusnymu svetu.A to je cely vy spitomelci !!Co to tady placate !!

  OdpovědětSmazat
 17. V clanku pred dny,nejaky psycho us general varoval pred nastavajici valkou v europe...pridejtese cekejte na svetelni zar atomu !Tohle potrebuji,aby se lide bali a platili do kasicky juesej !Jste uspesni,bohati,platte vypalny z juesej !

  OdpovědětSmazat
 18. České národní zájmy jsou bez cizí pomoci nedostupné.
  Hned jakmile začne systém cítit hrozbu změny,
  položí naší ekonomiku na lopatky.
  Lidé se nedostanou k účtu a zahraniční strategičtí partneři začnou hromadně propouštět.
  Katolická církev jakož to největší zaměstnavatel ČR se postará o vnitřní rozvrat.
  V téhle situaci máme šanci jedině uzavřením hranic. Naši vojáci ze zahraničních misí by se rádi ujali této práce.
  A půjčit si na tři roky na chod státu.
  Z téhle pozice máme šanci na obnovu kulturní České společnosti.*
  -------------------------
  p.s.
  ...také bych se rád mýlil,
  ovšem dějiny hovoří jasně,naši nepřátelé se dobrovolně neodevzdají, vlastní dostatek peněz abychom se zabíjeli mezi sebou*

  OdpovědětSmazat
 19. Doporučuji poslechnout od začátku do konce
  https://www.youtube.com/watch?v=INHMkYW3MXc
  Rusové si dělají z bývalé sovětské Evropy prdel. Hádají se u nich v pořadu Němci s Poláky. Někdo tam řek, že dříve v socialistickém společenství se žilo bohatěji na periferii (rozuměj u nás) než v centru (v současné Evropě se dobře žije v centru než na periferii. Výčitce od Němce, že žijeme za dotace z Bruselu a nevážíme si toho, bylo Maďarem odpovězeno, že Němci shrábli za babku průmysl východní Evropy. Za euro dotací dostanou 10 euro zpět.

  Celý článek pana Tichého je motanice proložena výhružkami o Bundeswehru v ČR. Je to takové Zemanovské lezení do prdele Bruselu. Keller se procitl ze zrady, když na PL citoval jednoho poslance Le Penovců „Proč si vlastně, milí kolegové ze střední a východní Evropy, myslíte, že má někdo zájem, abyste vyspělostí své ekonomiky a svou životní úrovní dohnali Západ?“. Prý nikdo neodpověděl. Ať děláme, co děláme, suneme se ke dnu. Chlácholení pana Tichého nás poškozuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. oprava ...
   Někdo tam řek, že dříve v socialistickém společenství se žilo bohatěji na periferii (rozuměj u nás) než v centru (rozuměj v Rusku. V současné Evropě se dobře žije v centru než na periferii.

   Ještě poznámka
   Tak to platí za kapitalismu podle Kellera všude. Také u nás se žije lépe V Praze než na venkově, který začíná hned za Kolínem.

   Smazat
 20. Panove stal se ZAZRAK, a to dnes na Stedry den !
  Nebyl jsem smazan (1:48) za informace ze Santiaga.

  Odmenim se vam dalsi zakazanou informaci, tentokrat z Baltimore (Maryland) !

  Tam je Johns Hopkins university (reaserch) a oni delali pruskum toho, proc posledni dobou lide hloupnou, a to nejen v Americe , ale hlavne v zapadni Evrope, odkud se to siri na vychod.

  Za tu hloupost muze UMELE VYTVORENY VIRUS , ktery ma zaklad ve vyskumu GENU a genovych rozdilu v populaci !
  Oni tomu rikaji "francousky" virus , podle nejakeho francouskeho doktora. Nekdo si preje, aby 50 % populace neumelo myslet. (Kissinger rekl, ze je mnoho zbytecnych jedliku.)

  Oni take umi udelat z zeny, ktere bylo 63 let KRASAVICI o ktere kazdy tvrdi , ze je ji 30 let ! (Ja ji videl vcera na party !) T.j. velmi zajimave co veda umi udelat. Ta zena je ze zminene university a propujcila se na pokusy. (To jsem zvedav, jak dlouho bude zit.)

  Tito vedci kteri skoumaji genove rozdily se snazi najit SLABINU u kazde genove skupiny a vyuzit ji ve svuj prospech.
  Tento prispevek byl venovan dr. Davidovi na posouzeni...
  (Vcera se tam bavili take o ruznych zpusobech, jak se to dela a pohadali se o revizi zdravotniho systemu - kterou prosazuje president Trump.)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obávám se že Dr. David je na tolik vytížený přihráváním sociálně a mentálně slabších lidí do opatrovnictví katolické církvi že nebude mít čas a také dostatečné ohodnocení na tuto činnost*

   Smazat
 21. President Trump je v Palm Beach a pilne pracuje dal jako ve Washingtonu, misto aby si dopral odpocinku a sel hrat golf !

  Kamen po kamenu a cihlu po cihle, trpelive bori vse, co globaliste postavili. Snizil dane, zvysil prijem duchodcum a kazdy duchodce, ktery ztrati partnera to musi nahlasit na Social security uradu, pro dalsi extra prijem a vselijakou podporu.
  Obama dal duchodcum hovno ! Ten sice "bojoval" proti rasismu, ale uprednostnoval jeho lidi. (Muslimy a cernochy.) Nemam mu to za zle, protoze jsem osobne daleko horsi nez on. Uprednostnuji svoje lidi take.

  Nejslavneji informacni hvezdy Ameriky (Rush Limbaugh, Sean Hannity, Mark Levin, atd.) prijizdi sem na oslavu vanoc.
  Bohuzel krasna babicka Jeannine Pirro sem neprijede, ona ma velkou neprijemnost za divokou jizdu autem, a to se nesmi. (To je fantasticka zenska - bystra, analyticka, sharmantni, hubata a hezka ! Hillary se ji boji a vsichni se boji Hillary !)

  OdpovědětSmazat
 22. Bože můj,ten zombie papundekl nedá pokoj ani o Vánocích a tapetuje tady ty sracky Made in uASS!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. uASSáčtí havlobandrský honibrci z hownerovy žůžový lejnolahvárny nesvéprávného jandoputny blabalablablabla ... atrapo nudná, zalez! Tady Allan Dulles! :D:D:D

   Smazat
 23. uASSackej smradlavej untermensch bez mozku tapetuje?????
  No jo,pablb...těžko něco novyho vymyslet Edgare Hownere!!!!!:-DDD

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na rozehnání Šelomích prdů netřeba nic vymýšlet! Na to už spreje dávno vymysleli :D:D:D

   Smazat
 24. 16:21--! Nevolej Boha praseci rypaku , nebo te potrefi nejakou Malarii a poseres vsechny ulice v tvem
  prdelakove !

  OdpovědětSmazat
 25. Vyser si voko papundekle vygumovanej syfilitickej!!!!:-)

  OdpovědětSmazat
 26. 19:19..Ty ozralo ! Nikdy ti neni rozumet !
  Nemohu si vysrat voko, musel bych ho spolknout a nevim jak ! Papundekl nemam a nevim k cemu je !

  VYGUMAVENY jsem pravidelne cenzorem a Syfisis zatim take nemam diky andelu straznemu. Az ho budu mit, tak se ti pochlubim. Ty zavistniku !

  Jak vidim z prispevku, tak Cesi ti jednou rozkopou tvuj praseci rypak. Poslu jim za to flasku Burgundy.

  OdpovědětSmazat
 27. Koukám,že i nemoci mají svojí hrdost ty papundekle!!!!:-)))

  OdpovědětSmazat
 28. Zájmi EU jsov nadŕazeni nad zájmi enklav vimišlených státu eueopske unie a jediny národ sme eueoarlanticki národ shlavnim mněstwm Brusel na čele s Angelov Merkel naší mámov.

  OdpovědětSmazat
 29. Pane Tichý ,Okamura to řeší přes referendum , ale váš odchod není řešitelný vůbec!

  OdpovědětSmazat
 30. Pane Tichý s těmito "zástupci alternativy (viz komentáře výše) zbytečně ztrácíte čas. Oni nikdy nepochopí, o co Vám a ANS jde, je zajímají slevy v Lidlu... a proto až Okamura prosadí to svoje referendum, většina "Čechů" bude hlasovat pro setrvání v EU, aby se mohli známým chlubit, jak zase báječně nakoupili za akční ceny...

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.