Reklama

pátek 15. prosince 2017

Kapitalismus socialismus a budoucnost aneb Mikeš už přišel, ukázka z knihy z nakladatelství Rybka Publishers.

Ilona Švihlíková a Miroslav Tejkl
„Socialismus pro privilegované“, „socialismus pro VIP“
Domníváme se, že již skutečně jsme v situaci, kdy existuje a funguje takový komplexní koloběh veřejných výdajů a výnosů, kde bez poměrně velkých veřejných výdajů a jejich další přírůstků (které už soukromé výdaje nevytlačují, ale nahrazují a doplňují) není možné udržovat ani veřejné, ani soukromé kapacity natolik vytížené, aby znovu a znovu bylo výsledkem dostatečné naplňování veřejných rozpočtů – umožňující opět veřejné výdaje v rozsahu umožňujícím reprodukovat vždy znovu potřebný koloběh.

Přičemž pokles intenzity veřejných výdajů vede – zdánlivě paradoxně – nakonec k propadu HDP a k růstu relativního zadlužení vůči HDP.

Bez společenského zhodnocování se zřejmě už nelze obejít.

Takže ve skutečnosti už nežijeme v pouze nějak modifikovaném kapitalismu.

S určitou nadsázkou by se dokonce možná dalo říci, že dnešní pozdní kapitalistická mutace systému je ve skutečnosti „socialismem pro VIP“, „socialismem privilegovaných“, ovládaným panujícími vrstvami typickými pro kapitalismus, které poměrně významným dílem parazitují na společenském zhodnocování veřejných rozpočtů.

A je možno se i ptát, jestli tento žurnalisticky asi vcelku výživný a vděčný výraz (socialismus privilegovaných, socialismus pro VIP) je skutečně až tak veliká nadsázka.

Tak či onak žijeme v systému, který přinejmenším v nadkritickém množství obsahuje podstatné prvky „socialismu pro privilegované“, ovládaného ovšem privilegovanou částí té vládnoucí – a kdysi systémově legitimní – třídy pocházející z minulosti – v našem případě z kapitalismu.

Mechanismus komplexního společenského zhodnocování ale stále ještě netvoří dostatečně vnitřně propojený samovyživovací celek, jak by měl, aby mohlo společenské zhodnocování hrát dominantní roli v systémově odlišném, přitom ale „přirozeném“ společenském řádu, který není (na rozdíl od reálného socialismu) pouhým umělým projektem, rukojmím toho, nakolik bude „sladitelný“ se zákonitostmi příslušného civilizačního dějinného období.

Vzájemné společenské zhodnocování stále ještě není skutečně dovršeným cirkulačním koloběhem – efekty komplexního společenského zhodnocování odtékají privilegovaným vrstvám (které kdysi byly systémově legitimními „kapitalisty“), v podobě moderní renty, která podle Evy Klvačové už dnes je „dominantním fenoménem naší doby“.

Tato privilegovaná část společnosti je schopna těžit z efektů daných násobiteli společenského zhodnocování veřejných rozpočtů, vysávat veřejné zdroje a v podobě významem stále sílící renty těžit své výnosy z veřejných výdajů, garancí, zakázek a jakékoli veřejné podpory atd. Zkrátka je jak ochotna, tak i mocensky schopna moderní rentou v čím díl podstatnějším rozsahu doplňovat standardní zisk standardního kapitalismu. Podobně tomu bylo o etapu dříve – ve Francii na konci 18. století, kdy panovala právně privilegovaná, ale v nové společenské ekonomice už nelegitimní aristokracie, absolutistický dvůr a římskokatolická církev. Kapitál netvořil dostatečně samovyživovací celek, revolučně liberální fyziokraté (liberalismus byl tehdy rozhodně revoluční) ho považovali za hodnotově sterilní prvek sterilních odvětví, přičemž čistý přebytek odtékal do starých rent všeho druhu.

V době Karla Marxe, a to nejen ve Velké Británii, by už nikoho nenapadlo považovat průmyslová kapitálová odvětví za sterilní sféru.

XIII. Mikeš už přišel

1. Mikeš přišel odjinud…, ale je už doma

Co vyplývá z předchozích kapitol?

Zkusme si pomoci podobenstvím…

V knížkách Josefa Lady „o moudrém kocourkovi Mikešovi“ je kapitola, v níž Mikešovi blízcí čekají v jeho rodných Hrusicích na návrat oblíbeného kocourka, který se mezitím úspěšně uchytil u cirkusu. Stavějí mu i jakési slavobrány a čekají jeho příchod ze směru od Myšlína, kde byl naposledy viděn.

Jenže pak přijde zpráva, že Mikeš přišel odjinud, konkrétně od Senohrab, a že je už doma v chaloupce u Ševcových.

Stoupenci změny kapitalismu v něco systémově odlišného a jiného vždy věřili a přemítají, jak by měl nový řád vypadat a jak ho zavést – a neuvědomují si, že už vlastně přišel a že už ho do značné míry mají vlastně „doma“.

Až na to, že

přišel „odjinud“, než čekali, že přijde.

Až na to, že

ho ovládají ti, kdo kdysi mnohem legitimněji ovládali jeho kapitalistického předchůdce a kteří v průběhu nepřetržitě a neúprosně probíhajících historických, civilizačních změn legitimitu k tomuto ovládání postupně ztratili…

Až na to, že

ve skutečnosti jde o „socialismus pro privilegované“, kterému i autoři této knihy často i dále obvykle říkají „kapitalismus“ z důvodů setrvačnosti, konvence, ale hlavně kvůli tomu, že v něm existuje ta stará třídní hegemonie a privilegia – stejně jako Francie v 18. století je pro jakoukoli standardní diskusi a diskurs také prostě ještě ta „feudální Francie“ – opět s ohledem na třídní hegemonii, moc a privilegia aristokracie.

Stoupenci proměny kapitalismu v něco systémově jiného a odlišného si často neuvědomují, že jejich úkolem není nějaká vymyšlená a umělá konstrukce.

Tak tomu nebylo ani v historii.

Jejich „subjektivní“ úkol je ve skutečnosti jednodušší.

A je podobný právě tomu úkolu, který měli v jiných souřadnicích jejich předchůdci před staletími – například Francouzi za Velké francouzské revoluce v roce 1789.

Jejich úkolem je zbavit společnost nadvlády a hegemonie privilegované části té sociální skupiny (třídy), která dříve dlouho vládla v kapitalistické společenské ekonomice legitimně, protože své výnosy vytvářela v nadkritickém rozsahu svými vlastními výdaji, prováděnými s nadějí na zisk i bez veřejné podpory v tehdejší robustní, masívní a pouze středně efektivní industriální ekonomice, na jejímž pozadí vystupovalo jakékoli zefektivnění do popředí jako jejich mimořádný zisk.

Ale základ spočíval v tom, že své příjmy si poskytovali příslušníci celé vládnoucí třídy nadkriticky významnou měrou navzájem – ať už to prováděli formou výdajů ze svých soukromých zakázek, nebo přes výdaje z mezd, jejichž zdrojem byli ale soukromí kapitalisté sami.

Taková situace vysoké míry symbiózy je logickým základem systémové legitimity sociálněekonomického panství dané třídy v každé společenské ekonomice směny, kde se vyrábí pro jiné subjekty.

Dnes je ekonomická a politická moc privilegované části této sociální skupiny větší, než kdy po druhé světové válce byla.

Ale obrovské výnosy čím dál více rentního typu jsou čím dál víc utkány a odvozeny z veřejných výdajů z veřejných rozpočtů, prostřednictvím nejrůznější veřejné podpory, která prorůstá společnostmi starého vyspělého světa.

A i v případě, že jsou soukromé čisté výnosy „utkány“ ze soukromých výdajů, děje se tak většinou jen díky dostatečným a dodatečným příležitostem vytvořeným kvůli dostatečnému rozsahu peněz, jež soukromé banky poskytují jako dluh z fraktální mezery a které by bez státem jištěného systému krytí nemohly existovat – peníze první poloviny 19. století by dnešní kapitálovou cirkulaci neobsloužily. Ani ty soukromé výdaje by ze značné části vůbec nemohly být provedeny, kdyby veřejná moc nezajišťovala soukromým bankám reálnou možnost tvořit peníze nekryté vkladem při poskytování soukromých půjček. Soukromé banky přitom těží svůj skutečný úrok ve svůj prospěch z něčeho (z „fraktální mezery“), co není žádnou soukromou zásluhou, ani dílčím vlastnictvím jednotlivé banky a co by nemohlo existovat bez veřejné sféry…

Ve Francii před rokem 1789 existoval málo parametrický „colbertovský“ „kapitalismus pro privilegované“ (velmi odmítaný první školou klasické politické ekonomie, fyziokraty), kterému vládla aristokracie a dvůr absolutistického panovníka ze starého feudalismu.

To bylo potřeba změnit. Možnost změnit tuto situaci pokojně, „po anglicku“, panovník propásl, když třináct let před revolucí odvolal progresívního ministra Turgota, který byl k takovým změnám „za studena“ připraven.

Současnému „socialismu pro privilegované“ vládne nejvlivnější část panující třídy z kapitalismu.

I toto je třeba změnit.

Ilona Švihlíková – Miroslav Tejkl: Kapitalismus, socialismus a budoucnost aneb Mikeš už přišel, Rybka Publishers: Praha 2017.

47 komentářů :

 1. Kapitalismus byl vždy pro privilegované a komunismus bude jen pro vyvolené. Příkladem je Vatikán, z čeho žije?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Žije z toho co nakradl lidem!

   Vymazat
  2. Kapitalismus je pro vyvolené, buržoazii, která vládne. V komunismu je privilegovaná dělnická třída, která by měla být u moci...Komunismus je beztřídní společnost, žádný výmysl Lenina, Marxe ale antických filosofů. Údajně forma jistá komunismu byla i na Atlantidě. Možná proto se potopila...Kapitola jiná je socialismus.

   Vymazat
  3. Kapitalismus je výrobní způsob založený na podvodu zvaném "tržní chování jedince" a sám Marx ho ve svém díle charakterizuje jako de facto židovský. Je tedy nepřirozený, neboť struktura pravěké tlupy přetrvává evoluční setrvačností dodnes, navzdory odlišnýmu výrobnímu způsobu, který je příliš mladý, aby zásadním způsobem změnil to, co se utvářelo desítky tisíc let! K přežití lovecké tlupy bylo zapotřebí na 1 schopného organizátora (náčelníka) a 1 nositelku know-how (šamanku) vždy alespoň 50 zdatných lovců a 50 zručných sběraček. Proto dodnes má např. schopnost stát se lékařem jen jeden ze sta lidí (to je pro zjednodušení použitá číslovka!). Dříve to sloužilo jako nutnost k přežití celé tlupy a potažmo druhu, dnes je to systémem zneužíváno k tomu, že lékař je placený mnohem více než třeba horník, ačkoliv jeho práce je těžší a v pravěku by dostával větší kus masa než šamanka z logických důvodů. Rovněž pojem "zákazník" je proti smyslu přirozené dělby práce v lidské tlupě či pospolitosti. Směna mezi jednotlivými tlupami vždy probíhala tak, že nositelé genů náčelníků a šamanů rozhodli z titulu své intelektuální převahy, co je dobré pro přežití celku směnit a co nikoliv! Tak tlupa dostala potřebné komodity k přežití výměnou za ty které pro ní jsou zbytné či postradatelné. V současné době kdy byla koherentní společnost atomizována židovským výrobním způsobem (kapitalismem) toto přestalo platit a v důsledku toho jsou nekompetentní jedinci - s geny řadových lovců a sběraček - nuceni sami přejímat funkci náčelníků a šamanek a to zcela zjevně bez znalosti či schopnosti posoudit důležitost té či oné komodity pro zachování existence své osoby a své rodiny či celé komunity. Čili za bláboly o "svobodné interakci mezi jedinci" a "tržních mechanismech" je pouze snaha úzké skupiny ovládat druhé prostřednictvím jejich nižších intelektuálních schopností či zkrátka profitovat prostřednictvím převahy těch vlastních nad schopnostmi ostatních.A maj recht, páč nejsou blbý! Většina lidí totiž bohužel jsou těmi potomky řadových lovců a sběraček.

   Vymazat
  4. 9:44 To je totální blbost a oxymoron! Čteš to po sobě? Věta: "V komunismu je privilegovaná dělnická třída" je v rozporu s větou "Komunismus je beztřídní společnost"! Ve skutečnosti si pleteš komunismus se stalinskou diktaturou, která se tváří že je diktaturou privilegované třídy pracujících, ale maskuje tím diktaturu stranické oligarchie - tzv. nomenklatury. A v čem spočívá komunismus, esipak to tušíš? Čím se liší od stalinismu? Zatímco stalinistický režim velebil „poctivou práci“ pro tzv. „blaho společnosti“ a pro „mír“, komunisté, včetně Marxe, se vždy stavěli proti práci.

   „Strach" není ničím jiným než pocitem utištění a sklíčenosti, který u buržoazie nutně provází práci, tuto ohavnou činnost nuzného dobývání chleba. V udatném německém buržoovi „strach" rozkvétá ve své nejčistší formě: pro něj je chronický a „vždy jemu rovný", bídný a opovržlivý, zatímco proletářova mizérie vždy nabírá nejostřejší násilnou formu a nutí jej pustit se do boje na život a na smrt, čímž jej činí revolučním a takto nevyvolává „strach", ale vášeň. Chce-li tedy komunismus zrušit buržoův „strach" stejně jako proletářovu bídu, rozumí se samo sebou, že to nedokáže, aniž by zrušil příčinu obou: práci."
   Karel Marx, Německá ideologie

   Shrnuto, zatímco hesla, která proletariátu adresují stalinisté znamenají, „Ať žije současné postavení proletářů," (tedy dělník nadále zůstává dělníkem a kapitalistu naheadí státní byrokrat), skutečně komunistická hesla značí: „Ať žije organizovanost proletariátu jako třídy, jako panující třídy, která potlačuje sama sebe, aby naprosto zlikvidovala své současné postavení, aby zrušila námezdní práci a produktivní činnost tak jednou provždy mohla přestat být prací a stát se lidským životem a lidstvo mohlo konečně započít své autentické dějiny jako lidská pospolitost." Tedy všichni se zbavují práce a stávají se kapitalisty - správci společenského produktu, pokud ho chceme i nadále nazývat kapitálem, jak že ne ... neb kapitálem a jedinou hodnotou pro komunistickou společnost je Člověk!

   Vymazat
 2. Oligarchický kapitalismus a nadnárodní společnosti srovnávat se socialismem to se mi nezdá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pod tohle vyjádření bych se podepsal. Také se mi to šermování s pojmy a dojmy poslední dobou zajídá. Máme tu obyčejný, prachsprostý, totalitní korporativní fašismus na platformě židovského kosmopolitismu. Netřeba o tom psát celé knihy.

   Vymazat
  2. 10:46 = Další pablb, který si myslí, že prokoukl běh světa. Nejspíš Slovan jak poleno?

   Vymazat
  3. Ad 10:50: Ano Slovan jako poleno! Žádnej barbarskej, bezohlednej, rasistickej, chamtivej žiďák!

   Vymazat
  4. 11:14
   Radši drž tlamu, prase nevobřezaný!!

   Vymazat
  5. 12:37-není to již pro policii? Jsem také Slovan a Vaše vyjádření považuji za rasizmus! Kdo bude konat. Admin, podáním trestního udání na NEZNÁMÉHO PACHATELE? Rád svoje ponížení dosvědčím.

   Vymazat
  6. 14:43

   Takže Vy jste taky prase nevobřezaný? I Vy jeden nestydo! A teď jste ještě ponížený... To je strašná situace.

   Nejstarší sestra mé babičky mě kdysi učila písničku:
   "Slovan jsem a Slovan budu
   černé čižmy nosit budu!"

   Vymazat
  7. 14:56-máte verbální projev "obřezaného prasete"!

   Vymazat
  8. 15:53
   Nezlob se na zrcadlo, kdo máš křivou hubu -
   a hlavně nezapomeňte běžet na tu policii než to bude promlčené, poseroutko!

   Vymazat
  9. 16:04- tu "křivou hubu" mohu i soudu doložit právě u těch "prasat". Až u těch soudů nebudou stejná prasata!

   Vymazat
  10. 12:37 Tihle na vás platili, šmejdové! :D:D:D -
   https://www.youtube.com/watch?v=-3JGkE7OYoc

   Vymazat
 3. Z čeho žije Vatikán? Trochu /moc/ si nakradl v historii, nějeký drobný má ze SvatoPeterského halíře, a teď? Vatikánská banka šmelí, až se ji potěj zdi. Yalop, "Ve jménu Božím", o Janu Pavlu I.

  OdpovědětVymazat
 4. Proboha, že si Tejkl nedá pokoj a raději se nevěnuje charitě nebo nechová králíky, aby si bezdomovci užili. Na co socani sáhli, to zničili. Do roku 1990 jsme byli vyspělý hrdý průmyslový stát. Restaurace kapitalismu díky přispění socanů nás zavedlo do bezvýchodné situace kolonie. Zničilo se všechno, co fungovalo.

  Velmi by mne zajímalo, kdo si užívá Tejklova socialismu. Parazitní partaje, ke kterým patří i ta jeho, pokud od socanů neutekl, aby zblbnul další chudáky. Kde dala Ilona Švihlíková oči?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nebyli jsme vyspělý a hrdý průmyslový stát.Byli jsme stále více a rychleji upadající stát. Jak probíhala a probíhá snaha o nápravu tohoto stavu je ovšem na rozsáhlou diskusi.
   Pamětník

   Vymazat
  2. 23:49 Vůbec jste nepochopil o čem ten článek je. Pokuste se ho přečíst ještě jednou a nebojujte tu staré, dávno vybojované bitvy!
   Jirka

   Vymazat
  3. 7:52, upadáme nyní a stále rychleji klesáme ke dnu. Za komunistů byly peníze na všechno, nyní je jich čím dále méně. Už se asi nepamatujete, co se tady vyvíjelo a vyrábělo. Byli jsme schopni naprojektovat atomovou elektrárnu a mnohé její komponenty i vyrobit. Prosím změňte si nick na Alzheimer.

   Vymazat
  4. 7:52 jsem taky pamětník Pamětníku. ČSSR na tom byla technicky i ekonomicky, v relaci k okolí lépe, než ČSR v roce 1938 pokud nezanedbáme hledisko životní úrovně, sociální spravedlnosti, úrovně vzdělání i života. Pro vás zřejmě příliš složité.

   Vymazat
  5. Nevím s jakým "okolím" srovnáváte situaci v ČSSR,
   ale pro Vás bude asi velmi složité porovnat statistiky úrovně HDP u nás a třeba v NSR např v roce 1989.

   Vymazat
  6. 13:15 HDP není komplex hodnot, o kterých vedu řeč. Povšimněte si také laskavě, že poukazuji na porovnání komplexních parametrů obvykle srovnávaných národních společenství a ekonomik v roce 1938 a 1989. Poněkud by se vám mohlo rozsvítit, kdybyste taková srovnání provedl např. i k roku 1920. Při solidním zkoumání by vás vaše primitivní, propagandou předurčené úsudky, přešly.

   Vymazat
 5. Kdyby se ten článek přeložil do srozumitelné řeči, tak by se snad ukázalo, jestli to vůbec stojí za komentování. V této podobě je škoda to číst.
  Josef

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nečtěte to! myšlení bolí.

   Vymazat
  2. Ano, Josef má pravdu.

   Vymazat
  3. Tejkl je právník, který je právě ten požívač socialismu, který sedí kdesi na radnici na Vysočině. Dříve byl místostarostou. Kdo ví, jak je na tom po propadu socanů teď.

   Často psával svoje amatérské úvahy na Outsidermedia. Byly to rozvláčné nesrozumitelné texty. Propagoval Rakouskou školu. Excelentní diskutér a schopný ekonom Věžák radil adminovi stránek, aby ty jeho úvahy už nezveřejňoval.

   Ekonomie není můj obor. Rozeznám bezpečně jak se pisálkové snaží ignorovat to, co sami posrali nebo se z průšvihu snaží udělat úspěch. Zeman ani nešpitne o bombardování Srbska. Zašantročení České spořitelny do Rakouska vykládá jako akt stabilizace českého bankovnictví. Pravda, spořitelna odvádí do Rakouska každoročně 9 miliard na dividendách. Je to pěkný šprým pro jeho voliče.

   Vymazat
  4. 10:59 Typická argumentace: jestliže nesouhlasíme či nerozumíme cizím myšlešlenkám, musíme znemožnit jejich autora. Znali to už staří Římané. Je to průhledná a velmi ubohá metoda, ale na tupce zabírá.
   Pro 0:15 Pokud článku nerozumíte, tak proč se k němu, proboha, vyjadřujete?
   Jirka

   Vymazat
  5. Jirko, silně mi připomínáte Fagana. Tejkl kdysi prohlašoval, že patří ke dvěma stovkám nejvlivnějších sociálních demokratů. Podle toho, kam stát dovedli, by měli dostat doživotní zákaz někomu radit. Dovolil bych jim jen nepřetržité omlouvání a prosby o odpuštění.

   Vymazat
  6. Vážený 13:38 Socani tu z 28 let po listopadu vládli pouhých 12. Ne, že by si nepřikrádali, ale do těchle sraček nás dostali především pravicové vlády, nebo si snad nevzpomínáte na Klause, Topolánky, Kalousky a podobné giganty? Nebýt socanů, tak už tu důchodci nemají žádné penze a většinu zdravotní péče si platí každý ze svého! Je zásluhou socanů, že tady máme alespoń zbytky sociálního státu, to si už místo tupého nadávání konečně laskavě uvědomte.
   Ale jinak po socanech nemůžete chtít víc, než sami vždycky deklarovali. Oni totiž vždycky jenom drobně ten kapitalismus "vylepšovali", ale z grunu systém změnit nikdy nechtěli!
   Jirka

   Vymazat
  7. 14:29 Omluva, oprava - vlády nás dostaly.
   Jirka

   Vymazat
 6. přikladem muže byt čete čro a vubec kulturni fronta a profi neprofi sportsmeni všech odvětvi ktera by bez povinne statni podpory z našich kapes vychcipala na oubytě ani to pitome beemwečko by si nekoupili

  OdpovědětVymazat
 7. Pamětníku nebyly jsme nejvyspělejší stát ale ne jako v současnosti rozvojový a to ještě dík zahraničním podnikatelům jsme na tom jak jsme za cenu že vlastníme jen svoje holé zadky. Není pro svět dobré žít v nesouladu s možnostmi přírody. Pokud se parazité zvrhnou a přemnoží zahubí svého hostitele. Ověřeno historii. PRADĚDA.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevážený pane, vy musíte být ignorant. Občas se i tady objeví výčet toho, co se v socialistickém Československu vyvíjelo, vyrábělo a prodávalo. Dokázali jsme exportovat investiční celky. Připomeňme si reklamovanou elektrárnu v Turecku, za kterou zaplatí ČR miliardy na penále a přestavbu. Kotelnu projektovali debilové, které vychoval zločinecký kapitalismus. Něco podobného by se Vítkovické kotlárně za komunistů stát nemohlo. Ukažte mi zemi, která vyráběla podobně široký sortiment elektrotechnických výrobků jak ČSSR. Znáte katalog firmy na integrované obvody z roku 1990 u podniku státu, který měl stejně obyvatel jako ČSSR?

   Kdo může psát takové sračky jako PRADĚDA? Může to být člověk umazaný špínou z rozvratu našeho průmyslu poo odporném převratu. Jestli je praděda, ať se každodenně několikrát denně omlouvá svým pravnoučatům, za to, co způsobil. Možná, že si nakradl a žije v pohodě.

   Vymazat
  2. Zeman se smál dodavateli elektrárny do Turecka. Podle mne se smál sám sobě, protože to byl on, který se podílel na restauraci kapitalismu a obsazení manažerských pozic nezkušenými jelimánky jako je on sám.

   Vymazat
  3. Nevážený pane 10:38,nepište proboha o něčem, čemu vůbec nerozumíte. Elekronika byla zrovna zářný příklad toho, jak soudruhům stále rychleji ujížděl vlak.
   Pamětník

   Vymazat
  4. Pamětníku 14:38 nepište o tom, o čem nic nevíte! V roce 1938 na území ČSR neuměl nikdo nic víc, než odpory a kondesátory pod značkou Always a výkonové odpory na keramice Rosenthal. Radiopřijímače vyrábělo několik továrniček jako Telegrafia Pardubice a v licenci Telefunken o krok zpět Radiotechna Přelouč. Tedy nic moc.
   Za komunistů ten státeček uměl komplexní televizní i radiový řetězec, automatické telefonní ústředny (licenční Rotary uměla Telegrafia před válkou taky), elektronické měřící přístroje, na světové úrovní elektronové mikroskopy, sálové počítače v licenci Bull, domáctnostní a malé osobní počítače, magnatopáskové paměti, mezinárodně certifikované sítě řízení letového provozu, přesné přistávací a přehledové radiolokátory včetně říčních a námořně příbřežních, sortiment radiopřijímačů, magnetofonů, radiomagnetofonů a televizorů, spojovací, drážní a telemetrické radiosítě, tramvaje, trolejbusy, elektrické lokomotivy, veškerou osvětlovací techniku atd. atd., vše na vlastní součástkové základně! To nezmiňuji výroby pro armádu a bezpečnost včetně letectva, kde příkladem je dost komunikovaný pasivní radiolokační pátrač Ramona a Tamara ani to, že v roce 1988 přišly do prodeje televizní satelitní přijímače a antény z vlastní výroby.
   Pamětníku 14:35 jsi zřejmě odborníkem nulových technických znalostí, s rozhledem leda přes sklo výkladní skříně Tuzexu. Ani tady nevíš, jaké skutečné parametry měly ty, tak okouzlující výrobky. O ty jsem, při znalostí věci, zájem neměl.

   Vymazat
 8. Velmi zajímavý článek. Tu knihu si určitě koupím. Jinak, důležité je, aby si lidi už konečně začali uvědomovat, že kapitalisty ke svému životu vlastně vůbec nepotřebují, ale oni je ano. Pokud se lidé začnou přirozeně sdružovat nejen do společenských, ale i do hospodářských organizací, které budou rozumně a relativně spravedlivě "samořízeny", žádné kapitalisty už nebudou potřebovat.
  Článku bych jenom vytknul, že málo rozvedl pojem "socialismus pro VIP". Asi tuším, co tím autoři mysleli, ale učitě toto slovní spojení poslouží jako zdroj různých zavádějících spekulací pro některé zdejší mudrlanty.
  Z článku je opět vidět, že paní Švihlíková je napřed o několik koňských délek před hlavním "pelotonem".
  Jirka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsou to vaše peníze. Pro vás bude platit: lehce nabyl, lehce pozbyl.

   Vymazat
  2. 11:01 Když nemáte k článku co říci, proč sem lezete? Máte to placený, nebo je to nějaká úchylka?
   Jirka

   Vymazat
  3. Jak pozoruji, zástupy stoupenců se nehoufují. Zkuste nám nahodit na smeč. Kdo si toho současného socialismu užívá? Jmenujte aspoň skupiny obyvatel, jako zloděje, demokraty a jiné.

   Vymazat
  4. 13:43 No konečně Vám to došlo! Z toho "socialismu pro VIP" nebo "socialismu privilegovaných" velmi dobře žijí všichni ti zbyteční paraziti, přisátí na státní rozpočet a na rozpočty krajské či obecní. Nebo si myslíte, že takové lidi společnost potřebuje?
   Jirka

   Vymazat
 9. Zdejším diskutérům (tedy především těm z nich, kdo se rádi odvolávají na Marxe) bude dobře klást na srdce hlavně tuto větu:

  "Stoupenci proměny kapitalismu v něco systémově jiného a odlišného si často neuvědomují, že jejich úkolem není nějaká vymyšlená a umělá konstrukce."

  PS: Slovo "systémově" bych klidně vypustil. Má v dnešním slangu zhruba funkci citoslovce...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:14 podle Vámi propagované teze „"Stoupenci proměny kapitalismu v něco jiného a odlišného si často neuvědomují, že jejich úkolem není nějaká vymyšlená a umělá konstrukce." bychom měli zrušit mechanismy státu, což je lidský konstrukt, a vyčkat, co se odehraje. Podle vás, důsledně vzato, byly reformy Marie Terezie a Josefa druhého co, všechny ty pozemkové reformy, změny forem vlády ve světě čím? Božím řízením? Nebo vymyšlenou a nějak prosazenou „umělou konstrukcí“?

   Vymazat
 10. 10,38 četl jste vůbec můj příspěvek? Nebo chcete říci že jsme byli nejvyspělejším státem? Už když cinkaly jsem věděl kam to půjde. Omlouvat se nemusíte, asi jste cholerik a nebo nerozumíte psanému textu. PRADĚDA.

  OdpovědětVymazat
 11. Knihu jsem si přečetl, obdobně jako knihu Jak jsme se stali kolonií a je to dobrý zdroj úvah, které každý člověk, který žije v tomto státě vědomně nebo nevědomně probírá. Doplňuje to co léta dokládám v projektu PRAVDA O VODĚ např.Co je DOBÝVÁNÍ RENTY? http://pravdaovode.cz/novinky/dobyvani-renty/

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.