Reklama

úterý 26. prosince 2017

Lesk a bída Programového vládního prohlášení


Ludvík Smýkal
26. 12. 2017
Francouzský spisovatel Honoré de Balzac napsal na počátku 19. století čtyřdílný román Lesk a bída kurtizán, zobrazující spojení finančního světa (v podání bankéře Nucingena) s pařížským podsvětím. Lucien (hrdina z předchozích Balzacových Ztracených iluzí) se již naučil „umění žít“. Zůstal slabochem, který se žene pouze za milostným uspokojením nebo společenským úspěchem. O podobné „Umění žít“ se pokouší současný premiér Andrej Babiš, se svým týmem odborníků, v Návrhu programového vládního prohlášení (dále jen návrh PVP) (ZDE), se kterým v lednu 2018 předstoupí před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.


Jejich „román“ (návrh prohlášení) nemá „pouhé“ 4 díly jako Balzacův román, ale 16 samostatných kapitol, ve kterých se jejich, zřejmě jednotliví, autoři pokouší „nastínit“, s větším či menším úspěchem, své vize o činnosti a žádoucím rozvoji svých resortů.
Jako celek působí návrh PVP svým rozsahem impozantně, při rozboru jednotlivých kapitol a jejich vzájemné provázanosti se tento pocit postupně zcela vytrácí. Jeho autoři zřejmě zcela zapomněli na známá přísloví „Kolik hlav, tolik myšlenek“ a „Vše souvisí se vším“...        Řada tezí se tak stává diskutabilními, někdy se i vzájemně vylučujícími. Každá z kapitol a jednotlivých tezí by zasluhovala podrobnější odbornou komplexní analýzu, o návrhu PVP jako celku ani nemluvě.  Bylo by to dlouhé, předlouhé, pro většinu občanů zřejmě nestravitelné, čtení. Tak jen několik poznámek k vybraným tezím s některých kapitol návrhu PVP, z pohledu autora tohoto článku:
Finance a hospodaření státu
Budeme podporovat dlouhodobý hospodářský růst a usilovat o vyrovnaný státní rozpočet. Ctíme pravidlo, že případný deficit musí být nižší než výše investic. Rovněž budeme dlouhodobě stabilizovat státní dluh ve vztahu k HDP a udržíme ho na nízké úrovni.“
Bez odstranění odlivu zisků zahraničních společností a firem a jiných finančních prostředků do zahraničních daňových rájů jsou veškeré proklamace v oblasti financí a hospodaření státu pouhým „ohlupováním“ jeho občanů, které má přímý dopad i na ostatní kapitoly uvedené v návrhu PVP.
Sociální politika a zaměstnanost
Nastavíme pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně i finančně dostupné služby ve skladbě požadované klienty.“
Lze pochybovat, že senioři, kteří roky marně čekají na přijetí do domova seniorů, tuto tezi  ocení...
Digitální Česko                                                                                                              „Všechna data, která vzniknou za peníze daňových poplatníků, musí být neprodleně bezplatně zveřejňována. To podpoří další rozvoj služeb založených na těchto datech.“
Autoři této teze si zřejmě vůbec nejsou vědomi dopadu uskutečnění této myšlenky na státní rozpočet např. v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který veřejnosti poskytuje právě za úplatu převážnou část dat vzniklých za peníze daňových poplatníků. Zřejmě není v naší „přerostlé“ státní správě žádnou výjimkou.
Vzdělávání, věda a výzkum
„Omezíme nadbytečnou byrokratizaci regionálního školství a posílíme postavení ředitele školy jako manažera.“
Autoři zřejmě vycházejí z myšlenky, že ředitel školy nemusí být povoláním učitel s potřebnou praxí mezi žáky a studenty, ale manažer s „jakýmkoliv“ vysokoškolským vzděláním. Zřejmě už se snaží řešit „problém“, kam všechny ty „manažery“, vycházející z našich veřejných a soukromých vysokých škol, umístit …
Doprava
„Vytvoříme podmínky pro mezioborovou spolupráci v oblasti nákladní dopravy tak, aby železniční a vodní doprava plnila služby pro silniční dopravce. Ze zdrojů EU proto podpoříme rozvoj terminálů kombinované dopravy. Cílem je vytvořit překladiště kontejnerů, která zajistí, aby po silnici probíhal pouze počáteční svoz, a závěrečný rozvoz a větší část nákladní dopravy probíhala po železnici či po vodě.“
Po cílené devastaci železniční a lodní dopravy v minulých cca 25 letech se tato vize jeví jako „ jiného světa“. Vytvoření překladiště kontejnerů stávající stav na železnici a v lodní dopravě rozhodně nevyřeší.
Obranná politika a Armáda České republiky                                                                 "Revizí mobilizačního systému posílíme schopnost mobilizace a rozvinutí Armády České republiky do podoby válečné armády, včetně budování příslušných záloh a zásob."
Problematika mobilizace a uvedení armády do bojové pohotovosti v případě ohrožení státu a ve válečném konfliktu je ze všech uvedených tezí v této kapitole ta nejzávažnější a nejobtížnější. Je nezbytné, aby vláda „odkryla konečně karty“ a jasně sdělila občanům, koho považuje za nepřítele našeho státu, definovala jej a uvedla jasné důvody proč to tak vidí. Pro zajištění jejich bezpečnosti občanů, jejich rodin a obranyschopnosti státu je to klíčová otázka a to bez ohledu na skutečnost, že většina občanů neuvažuje v širších politických a ekonomických souvislostech. Nelze jim to zcela dávat za vinu, tak tomu bylo v historii přece vždy ...  Zatím jim nikdo z kompetentních žádnou "reálnou" alternativu na změnu nepředložil a všichni, na které spoléhali, je v podstatě "zradili ...
Vnitřní bezpečnost
Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám (včetně zavedení korespondenční volby, zrušení místní příslušnosti pro vydávání voličských průkazů). Prosadíme zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému.“
K zavedení korespondenční volby předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, v souvislosti se zjištěním závažných chyb při volbách do PSP ČR, mj. uvedl: „Pozitivní kouzlo současné formy voleb je osobní kontrola, že skutečně každý volič přijde před komisi, je identifikován a vykoná své volební právo. Tohle dálkovým přístupem, tedy elektronickou identitou, kterou vám někdo může ukrást, ztratíte. Jsou to velká rizika. Stav naší veřejné správy z hlediska e-governmentu není v takové kondici, abychom tato rizika mohli eliminovat. Chápu, že jsou tu nápady v reakci na to, že chodí k volbám málo lidí. Proto se třeba přemýšlí o tom, jak jim to zpřístupnit. Ale tam je těch úskalí tolik, že bych rozhodně neopouštěl dosavadní model. Není překonaný, jen se musí udělat pořádně.“ https://www.lidovky.cz/sef-soudu-baxa-varuje-pred-manipulaci-voleb-fkx-/zpravy-domov.aspx?c=A171121_135901_ln_domov_jho
Právo a spravedlnost
V zákonodárné oblasti budeme dbát na stabilitu právního řádu a klást důraz na kvalitu nově přijímaných norem.“
Důraz na kvalitu nově přijímaných norem by měl být samozřejmostí, ne prioritou nové vlády. Jejím cílem by se spíše mělo stát vyčistění úděsného a nezvladatelného nepořádku (Augiášova chléva) v oblasti zákonů, předpisů apod., které nezvládají v současnosti ani právníci.
Zahraniční politika
Budeme prosazovat aktivní a srozumitelnou zahraniční politiku jednoznačně zaměřenou na prosazování českých národních zájmů. Tato politika musí zajistit České republice posilování bezpečnosti, prosperitu a právní demokratický charakter státu. Jsme a budeme i nadále nedílnou součástí evropského civilizačního a hodnotového prostoru. Proto musí naše zahraniční politika vycházet především z členství v EU a NATO.“
Už z preambule této kapitoly návrhu PVP  je zřejmé, že její autoři vůbec nepochopili, příp. nechtějí pochopit, změny, ke kterým ve světě v současnosti dochází.
Kultura
Kulturu považujeme za jeden z nejdůležitějších faktorů zdravého rozvoje společnosti, který zásadně ovlivňuje všechny její stránky. Kultura v nejrůznějších podobách se významně podílí na formování obrazu naší společnosti v zahraničí. Kulturní projevy a artefakty se stávají součástí evropského kulturního dědictví, v němž se zrcadlí základní hodnoty společnosti postavené na evropské křesťanské duchovní tradici“
Otázkou je, co si kdo pod pojmem kultura představuje. Veřejnoprávní Česká televize zřejmě americké „škváry“, založené na násilí …
Zdravotnictví
Nastavíme systém kontroly kvality péče, kterou tím začneme systematicky měřit. Budeme prosazovat finanční motivaci poskytovatelů ke zlepšování zdravotní péče. Informace o kvalitě péče budou dostupné pro pacienty.“
Na „systematické měření kvality péče“ ve zdravotnictví se zřejmě všichni můžeme začít těšit. Důsledkem také může být, že k lékaři a do nemocnic budou přijímáni, kvůli statistice, pouze jen tzv. „zdraví nemocní“.
Průmysl a obchod
Ministerstvo průmyslu a obchodu chce být ministerstvem nejen pro firmy, ale i pro občany. V komunikaci s občany podpoříme rozšíření vysokorychlostního internetu, čímž uspoříme jejich čas i peníze.“
Autorům této kapitoly zřejmě unikla podstatná věc. Občanům mnohých malých měst a obcí mnohdy nevadí, že u nich není rozšířen vysokorychlostní internet, ale skutečnost, že si v místě nemají možnost si nakoupit ani základní potraviny a potřeby, neexistují tam potřebné služby, apod. Námitka, že zřízení a provozování potřebných obchodů a služeb v jejich obci není v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu, v jejich očích těžko obstojí …
Veřejné investice a místní rozvoj
Stabilizujeme právní prostředí v oblasti bydlení a budeme usilovat o dostupné nájemní bydlení pro všechny cílové skupiny občanů“
Společenství vlastníků jednotek po celé republice splnění této téze návrhu PVP jistě uvítají. Mohou doufat, že nezůstane jen na papíře …
Zemědělství                                                                                                                     Chceme dosáhnout úplné soběstačnosti ve výrobě co nejširšího spektra základních potravin a zajistit kvalitu a bezpečnost potravin pro občany.“
V době, kdy na mnohé české vesnici je vzácností spatřit drůbež, domácí prase, ovci, krávu, apod. opravdu „pozoruhodná“ vize. Jak „z jiného světa“.                                                                                                                                               
Životní prostředí
Budeme důsledně chránit zemědělskou půdu, především tu nejkvalitnější, její využití pro jiné než zemědělské účely bude možné jen z důvodu vyššího veřejného zájmu. Budeme preferovat větší využití bývalých hospodářských ploch, tzv. brownfieldů. Zajistíme co nejrychlejší realizaci programu ochrany zemědělské půdy ohrožené vodní erozí.“
Podobná předsevzetí si lze přečíst v programových prohlášeních skoro všech polistopadových vlád. Bohužel, vždy zůstalo jen u slov. Na realizaci vždy chyběla vůle, peníze a lidi...
Sport                                                                                                                                                         „Zvýšení atraktivity výchovných programů pohybové gramotnosti a zvyšování tělesné zdatnosti mládeže na všech typech škol.“
Předsevzít si „zvýšení tělesné zdatnosti mládeže na všech typech škol“ v době, kdy většina školáků a studentů má ve škole maximálně 1 hodinu tělocviku týdně a řada z nich je z různých důvodů z tělocviku uvolněna, je „opravdu záslužné“. Otázkou je, zda, z řady důvodů,  realizovatelné…

58 komentářů :

 1. Divim sa,ze sa Ondra nevysral na celou politiku!Vsichni ho peskuji,analyzuji,kritizuji a zejmena ti co rozkradli
  CR.Jeste nik nevi,co je v dokumentu OLAF a vsude pisi,ze Ondra bude muset vratit dotaci...kdy ale vrati 360 melounu,ti 2 geni ceskyho naroda Sasa Vondru a Kalousek,nejlepsi min.eu,v Promopro.To skutecne cesi nenavidite Ondru,ze je slovak?Ale kdepak jsou ti vasi !
  Beznadej dosahla toho maximalniho sklamani,ze lidi veri Ondrovi.To je lesk a bida ceske politiky !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:33 Převzetím úřadu premiéra ČR převzal A.B. na sebe v podstatě odpovědnost za všechny úspěchy i nezdary předchozích vlád a dle svého vědomí a svědomí je povinen jednat!
   Jediným dosavadním výstupem jeho vlády je návrh PVP, který o mnohém už "vypovídá".
   A o tom článek je... L.S.

   Vymazat
  2. Ad LS 9:12 - "..odpovědnost za všechny úspěchy i nezdary předchozích vlád" - to je nesmysl, to by měl odpovídat i za dobu husitskou??

   Vymazat
  3. 10:00 V době husitské existoval premiér ČR ? Kdy vznikla Česká republika ?Odpovězte si sám ... L.S.

   Vymazat
  4. Ano - zde v ČR se bude nadávat každému premiérovi. Češi si vládnout neumějí, což dokazují od středověku. Klid a pokoj zde nastal vždycky, až když zde vládli cizáci -před těmi se Češi připosraně plazí, ale na sebe navzájem jsou jak svině. To platí ve všech formách soužití - sousedé se navzájem soudí, dělají si naschvály, a nenávidí se - proč asi kdysi zpíval Ivo Jahelka ( zpívající právník a skvělý!!!) aby spravedlnosti neublížila "ta lidská špína všivá" a že nad tím, co lidi spolu mají, žaludek se obrací. Žaludek se obrací, nad velkou lidskou zlobou... a to byl člověk se zkušenostmi s lidmi. Nebo? Zeptejte se někdy manažerů cizích fabrik ( ať už Panasonic, Daikin, Yazaki, či jiných) a všichni žasnou, jaká svinstva dovedou na dělnictvo a na sebe navzájem vymýšlet právě jen Češi. Mobilní operátoři, kde zde dělají pravidla Češi, jsou nejhorší ze všech zemí. Češi, jak se ukazuje, jsou nejhorší svině! Zlé, závistivé, pomlouvačné, nepřejícné, všehoschopné svině! I když si myslíme, že ne. Na každého premiéra budou nadávat - kdyby sem USA ustanovily nějakého svého, budou se před ním plazit po břiše a lízat mu zadek. A ještě víc, když bude maximálně zlej a sprostej - na to jediné Češi slyší. Andrej je na ně moc slušnej a snaživej - to je v Čechách špatně - s tím u Čechů nezaboduje.

   Vymazat
  5. 14:23 Je vidět, že "sebemrskačství" ovládáte skvěle.
   Otázkou je, za koho mluvíte v množném čísle. Za miliony občanů ČR, kterým se nelíbí, jakým způsobem zdevastovali předchozí čeští premiéři náš průmysl, zemědělství, školství, kulturu, apod., určitě ne.
   Otázkou je, zda a jak se Andrej Babiš nyní s tím "vyrovná"... !?
   S jeho údajnou "slušností a snaživostí" to zcela určitě nebude mít nic společného.

   Vymazat
  6. 14:45 Platí všeobecně, že právě takováto sebeobviňující dogmata svědčí o ničem více než o úpadku již tak dost omezené území nebránící si rase! Tak jako zásadní událostí na území Ruska bylo bezesporu Jermakovo dobytí Sibiřského chanátu 1582, srovnatelné v důsledku směle s dobytím Mexika a Peru! Pro dějiny naší rasy v novověku pak je daleko nejvýznamnější událostí porážka Zulů u Krvavé řeky 1836 jako počátek bílé kolonizace jižní Afriky, poté potlačení povstání Sípáhíů v Indii 1857 s následným upevnění bílého panství nad subkontinentem. A konečně za vrchol expanze naší rasy je nesporně potlačení boxerského povstání v Číně a pokoření této do roku 1847 hospodářsky nejsilnější země světa (počítáno v HDP na hlavu, politicky šla do hajzlu ale již po smrti Čchien-lunga na konci 18. stol.). Ovšem naše vzájmená řevnivost po rozdrcení boxerského povstání vedla k začátku pádu, počínaje porážkou Ruské říše japonskými skrčenci v roce 1905 a konče tím, že Číňané se poučili a jednají nyní svorně v náš neprospěch. A tak se nelze divit že Jižní Afriky ztrácíme. Podobně jako jsme ztratili např. Alžírsko!

   Vymazat
  7. Jaké sebemrskačství? No - neměl bych házet perly sv..., ale ještě to zkusím. Myslíte, že naše normy a pravidla ( nejdražší a nejhorší potraviny z EU nejdražší telefonování z EU bezuzdné propouštění lidí z práce bez uvedení důvodů, nejdražší energie z EU) zapříčiňuje kapitalizmus, a kapitalisté, kteří zde provozují činnost a podniky a prodejny? Management je český, vláda je česká, pravidla si určují češi - tak proč je zde ten "kapitalizmus" nejhorší? Právě proto, že to ovládá český nenažraný ksindl, počínaje byrokraty, přes manažery různých podniků a obchodů - všechno hnusné, české svině! To ony se neštítí okrádat své spoluobčany, jen aby si ony pokud možno co nejrychleji nahrabaly! Jejich mzdy kolem osmdesáti tisíc měsíčně - myslíte, že za tím stojí ti kapitalisté? Ne - český bezuzdný ksindl! Nenávistný, chamtivý, který nemusí dodržovat žádná obecně platná pravidla v zemi, kde žádná nejsou. Ano, časem jim vláda nejspíš utáhne oprátku kolem nenažraných chtřtánů, ale napřed musí zmapovat terén - vláda se až moc zabývala sama sebou a politickým svinstvem, a lidmi až nakonec, takže se mezitím občané stali oběťmi svých spoluobčanů - nikoho jiného. Českej, nenažranej, hnusnej, nenávistnej, nepřející, snobskej ksindl, se svýma potřebama vytahovat se nad druhé, všechno protekční chamraď zbohatlíků ( a opět českej ksindl) - tak to není sebemrskačství, ale mám - jako vy všichni - strkat palici do písku, a pokrytecky obviňovat "západ" z našich mizerných mezd a mizerných pracovních podmínek? Jak za to může "západ"? Může za to jen českej ksindl ... ale darmo mluvit, tak holt jsem sebemrskač, a vy dál obviňujte ten západ. Odjakživa platilo a platí "poturčenec horší Turka" a to o českým národě, politice, vládách, a lidech platí stoprocentně!!!

   Vymazat
  8. 14:23 tyto závěry jsou výsledkem mnohaletých zkušeností nabytých v typických státech všech kontinentů, při hluboké znalosti historie každé té destinace?

   Vymazat
  9. 16:35 smím li se zeptat, zabýval jste se někdy ekonomií, ekonomikou, finančnictví, nebo jste se pokusil vést daňovou evidenci pokud alespoň trochu podnikáte?

   Vymazat
  10. Samozřejmě se smíte zeptat, tady na diskuzích se smí všechno, včetně urážek a sprostých nadávek.Tak tedy - já pracuji jako manažer ekonom pro velký podnik. V minulosti jsem podnikal jako OSVČ a vedl jsem daňovou evidenci pro více podnikatelských subjektů. A pokud jde o jízlivé otázky anonyma 21.59 - ano, znám více států, a komunikuji s managementy cizích podniků, ale to, jakou mají Češi ošklivou pověst, (která se obrovsky zhoršila) tak tu mají od starověku. To se žádnými státy nesouvisí. Hlavně a především nejsou schopni si vládnout sami pro obrovskou vzájemnou řevnivost, nepřejícnost, ješitnost, zlobu a nenávist. Čech Čecha na trůně prostě nesnese, a sežral by ho. Snese ho snad jedině ve formě, že ho ten na trůně poslouchá. Nemusíme jít příliš daleko do historie panovnických rodů, se vším tím jejich vzájemným vyklešťováním a oslepováním, jak se všichni rvali o trůn, včetně levobočků, najímali na sebe navzájem žoldáky -přičemž to byli paradoxně vždy příbuzní. Ale Češi. Když sem přijel král Karel IV. nevěřil svým očím, co jsou Češi za havěť, a rozhodně nebyl žádný dobrotivec - vládl nahajkou a holí, ale o tom historie mlčí. Češi snáší na trůně jen cizáky - pak teprve drží hubu, ale Čecha nesnesou. I když Andrej je Slovák, ale to je málo pro českou havěť. Takhle kdyby to byl Američan - to teprve by sklapli zobáky, a poptávka po lubrikantech by prudce stoupla - všechna ta žoužel by mu lezla do zadku, i kdyby byl blbej, zlej, a poťouchlej.Ale Českej (potažmo Slovenskej) premiér nezaboduje, i kdyby byl dobrák od kosti, ochotnej, zřekl by se platu, vstřícnej, a já nevím co ještě. Drbali by ho, pomlouvali, zrazovali, nadávali by mu - a on to ví. Všichni to vědí - proto taky jen kradou a na lidi serou. Uspokojil jsem vás svou odpovědí?

   Vymazat
  11. 0:42 vaše odpověď neuspokojila, když tak dramatické zkušenosti s názory na Čechy v cizině nemám. O cenách zdaleka nerozhoduje byť český management, jako tlak vlastníka a možnosti trhu. To, že každá revoluce, chcete li třeba převrat, vynese na povrch a nahoru společenský póvl, platí celosvětově. Ani váš písemný projev o nějak zvláštním rozhledu se schopností věcně popsat skutečně poznanou realitu, příliš nepřesvědčuje. Pokud ovšem nechcete vyvolávat malověrnost národa, třeba i v cizím zájmu, zcela úmyslně.

   Vymazat
  12. Samozřejmě - jakou jinou odpověď jsem mohl dostat od diskuzního rozumbrady. Z české historie zcela určitě víte prdlajs - jinak alespoň k tomu byste sklapnul kušnu.Českou hnusnou povahu Čechům nikdo neodpáře. A jak tak píšete o "tlaku vlastníka" na český management, musím se smát, až se popadám za břicho.Myslíte si, že vlastníka zajímá, jak český zkurvený management vykořisťuje a odírá "jeho" zaměstnance? I kdyby je stahovali z kůže, vlastník se o to zajímat nebude. Toho zajímá jen účetní sestava - obrat - příjmy - výdaje - zisk. O českou špínu se nestará. I kdyby to všechno chytil za prdel a vyrazil, zas to nahradí jen protekční ksindl, a ten nikdy nebude jinej. Jste směšný.Případně píšete ty pitomosti schválně, abyste mi nemusel dát za pravdu? To bych pochopil.Diskuzní dementi nikdy nedají za pravdu jiným, není-li v souladu s jejich názorovou úrovní (potrefeností) To členové diskuzní smečky vůbec nedokážou. Čest.

   Vymazat
  13. 15:41 vaše logika je odzbrojující. Natolik pitomá, že nemá smysl argumentovat proti. Vlastníka zcela samozřejmě zajímají výnosy jeho podniku, navíc i jeho rozvoj. Pokud to management nezajistí, nutně je vyměněn. Ber kde ber. Buďte rád, že jste na to přišel. Teď ještě s tou národností, že? Poraďte se někde.

   Vymazat
 2. mě tam chybi jen že budeme dotovat jen ty kteři jsou bohati chudych je stale malo a pod evropskou normu

  OdpovědětVymazat
 3. Kdyby tam něco konkrétního napsali,mohli by občané,Babiše chytnout za slovo,ale takhle nejasně napsaní vládní prohlášení,dává potom možnost,různé výklady a konání.Tam mě zaujalo,zahraniční politika bude vycházet především z členství v EU a NATO,takže Okamura má smůlu.

  OdpovědětVymazat
 4. Dobře zkritizované no jo politický slibotechny.

  OdpovědětVymazat
 5. V kapitalismu a systému politických stran které soutěží o hlasy lidu i nelidu, je slibotechnovství naprosto normální.
  Realita je pak samozřejmě naprosto jiná. Vždy ale z toho výjdou bohatí bohatější a chudina utře nos.

  OdpovědětVymazat
 6. PVP vždy je nekonkrétní, nutno sledovat jednotlivé konkrétní kroky vlády. Už teď je ale zřejmě že voliči kteří k ANO odešli od KSČM či Okamury udělali chybu která se jim vymstí. Program nepřináší žádnou změnu k lepšímu Proč by ji taky pravicové prorežimní proevropské proamerické hnutí přinášelo? Jo, vážení, napřed myslet, potom volit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:05 A my co jsme volily dobře se v tom bohužel povezem.

   Vymazat
  2. Chudák Andrej - všechno svinstvo tady odsere on. Proč proboha do tý svinský politiky, mezi ten českej zrádnej, nenávistnej,nenažranej, občanskej ksindl lezl? Nikoho nenapraví, nic nespraví, nahrabat si nepřišel - tak proč? Proč chce předvádět prosperitu a dobro, když českej občanskej šunt dobrej nikdy nebyl a nebude, proto taky na žádný dobro nevěří, a každý dobro je mu naopak podezřelý, má rád jen zlo a chamtivost, jako je lid sám - nenávist, zlo, chamtivost, nepřejícnost, otrlost, bezcitnost - to jsou odvěký český povahový atributy, který nikdo nezmění, potlačit by to mohl snad jen krutý vládce. Musel by být ještě horší, než lidi, kterým má vládnout, ale to si myslím, že u Čechů ani nejde. Nemůže být nikdo horší, než český "lid".

   Vymazat
  3. Každý říkáte, koho ne. A tak koho ano ? ODS,TOP, KDU, ČSSD ??? Tyto 4 strany způsobily současný hrůzný stav a kdyby vládl jeden dva, další by jim nejraději vyškrábali oči. A najednou jsou jeden šik !!! Dál to nemá cenu komentovat, to říká všechno. Někdo se nezajímá o nikoho z těchto zmetků, a to je nepřípustné, že Sobotko, Fialo, Kalousku a Bělobrádku ??? Babiš by měl dost příležitost bez koaličních ústupků. Jakých ??? Třeba - 80 % národa bylo proti formě církevních restitucí, a stačilo ultimátum Bělobrádka, a Babiš, Sobotka a 80 % národa jsou luft a ještě se soudí fráterníci se státem a vyhrávají nad těmi 80 % svých občanů !!! Když to babiš nezvládne, vyženeme ho na Slovensko, a budete vy čtyři rozkrádat dál, tak o co jde ???

   Vymazat
 7. Pokud se neuzákoní referendum není žádná možnost alespoň na 50% ovlivnit řízení státu v prospěch všech občanů. Demokracie je idea o kterou musí lidstvo usilovat a zastupitelská demokracie je podvod. Žádný program nemůže být naplňován bez korekce vzniklých podmínek v daném čase. Vzdělávání a volnočasové aktivity /Svazarm/ musí být pro všechny děti zdarma. Vysokoškolské vzdělání má výt hodně výběrové a vůbec ne soukromé školy a studenti do stanoveného průměru mají právo na získání stipendia ve výši nákladů na existenci. Zdravotnictví a důchody ve výši životních potřeb pro všechny mají být plně hrazeny státem z dani a kdo chce vyšší důchod má mít možnost se připojistit pojištěním u státní instituce. Musí být zavedena branná povinnost minimálně 6 měsíců, všichni co se účastnily mají mít základní výzbroj doma a minimálně každé 2 roky se účastnit měsíčního cvičení.

  OdpovědětVymazat
 8. 11.15,jsme v kapitalismu a ze skol vime,ze je korystnicky,parazitni a co probiha dnes je zahnivajici...na dobrotu by zasel ! Takze,kapitalismus po valce,loupil,rozvracel neposlusne krajiny a sal je,jako pijavice,parazitnik..dnes se jaksi objekty sani zmensili,tak dochazi ke krizy a zacinaji byt nervozni.Ale kapitalismus je jako ten starecek,ktery ma sve nejlepsi leta za sebou..aje v prrdeli.

  OdpovědětVymazat
 9. Český kap. parlament26. prosince 2017 13:00

  Parlament ČR se dělí na Poslaneckou sněmovnu a Senát. Obě složky předstírají a obelhávají nás, že máme demokracii. Za to na ně platíme neskutečné peníze z našich chudých daňových kapes.
  Poslanecká sněmovna je něco jako kojenecký ústav pro podporu a vývoj politických dobrodruhů a politruků. Tito nám časem nekontrolovatelně „demokraticky“ vyrostou na politrucké dinosaury a superdinosaury.
  Senát je jakýsi apendix, reziduál - tudíž zbyteční úřad a odkladiště pro zasloužilé politrucké dinosaury a superdinosaury, pokud už nemají své bohaté poslanecké koryta v české sněmovně nebo v europarlamentu. Slováci nemají Senát a vůbec jim nechybí!

  OdpovědětVymazat
 10. 10 velkých hříchů českého kap. parlamentu26. prosince 2017 13:01

  • www.novarepublika.cz/2017/09/zprava-o-stavu-demokracie-v-cechach.html#more
  1. Schválení církevních restitucí, navíc s pomocí odsouzeného poslance, v jejichž rámci dostaly majetek i náboženské společnosti, které v Československu před r. 1989 neexistovaly nebo nepůsobily..
  2. Zákon Solar baron Act nadiktovaný poslancům zainteresovanými „podnikateli“, který zavedl pravidelné státní dotace soukromým výrobcům elektřiny a pro stát vyšší výkupní ceny elektřiny ze solárních zdrojů než jsou prodejní ceny spotřebitelům.
  3. Protiústavní zákon o exekucích zavádějící vymáhání práva soukromými osobami s právem zisku a umožňující exekutorům zabavit při výkonu exekuce věci jiné osobě než dlužníkovi.
  4. Protiústavní zákon o vstupu úředníků do obydlí bez povolení soudu za účelem kontroly topenišť.
  5. Protiústavní zákon o vstupu do obydlí policíí bez příkazu soudu za účelem hledání legálně držených zbraní.
  6. Protiústavní zákon omezující zakládání politických stran a diskriminující činnost malých mimoparlamentních stran.
  7. Protiústavní zákon umožňující úředníkům (ČOI) vstup do uzavřených obchodních prostor i násilím bez povolení soudu a v nepřítomnosti majitele.
  8. Protiústavní zákon umožňující úředníkům (ČOI) vystupovat při kontrolách pod falešnou identitou.
  9. Protiústavní vysílání jednotek Armády České republiky do zahraničí na dobu delší než 60 dnů.
  10. Schválení dohody CETA (liberalizace obchodních vztahů EU a Kanady), která umožní nadnárodním korporacím žalovat státy i celou EU a nadřadí zájmy a zisk korporací nad zájmy i legislativu států (náhrada za odmítnutou TTIP).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:01 Marně hledám v návrhu PVP, který z těchto protiústavních zákonů a dohod, chce A.Babiš a jeho vláda zrušit, příp. změnit ! Nemluvě, že jejich seznam zcela určitě není úplný. L.S.

   Vymazat
  2. A to má zrušit - nejlépe hned zítra? Dobrá představa. Aby mi někdo předložil seznam všeho, co ho během sedmadvaceti let sralo a sere, a já bych to měl našup zrušit, jinak nejsem dobrej? A co když každýho ( u Čechů obvyklé) sere něco jinýho? To bych se musel posrat abych všem vyhověl.Asi tak - nemožné ihned, zázraky do tří dnů?

   Vymazat
 11. Anonymní 13:33
  Někdo tvrdil,že Babiš musel podplácet poslance,aby mu tyto zákony schválili,tak teď je přece nezmění,když mu náramně vyhovují.Ať jsou to dotace na půdu,biosložky,bioplynky,ale také exekuce,když potom vykupuje zabavený majetek,od půdy,dobytek,provozovny,výrobny atd.Teď bude neomezený vládce a tohle jeho voličům nedošlo,navíc budou platit jak mourovatí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Ve století devatenáctém hájil právo silné osobnosti na absolutní moc německý filozof Friedrich Nietzsche. Jeho teorie je založena na pojmu nadčlověka, lidské bytosti naprosto oproštěné od tradičních hodnot, zejména hodnot křesťanských. Nejdůležitější vlastností nadčlověka je pak vůle k moci (tento pojem byl stěžejní i pro Machiavelliho, jak bylo výše řečeno). Vůle k moci opravňuje nadčlověka k zavržení starých hodnot a vytváření nových, vlastních. Morální je tak pro Nietzscheho vše, co přináší větší moc. Nadčlověk má právo být svobodný, mocný a bezohledný. Zejména má právo ovládat ty, jenž Nietzsche nazývá stádním lidem, kteří jsou slabí, zbabělí, podrobení a ovládaní starou pokryteckou morálkou."
   https://www.znovu.cz/ex/vladce.htm

   Vymazat
  2. 14:10 Logicky, páč příroda nedopouští přežívání slabých a nemocných a my se k ní musíme vrátit, neboť jinak jako druh zahynem! I proto musí být pravidelně vedeny války, protože pud boje je hluboce zakódován v genech každého člověka, jen se ho u každého jedince nepodařilo stejně potlačit. Boj tříbí! Ten vynáší na povrch vynikající jedince mého typu a vyhání z času přebytečný kompars ražení místních užgryndaných čechomužiků, neb lidstvo existuje jen jako materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: „Slabí a nezdaření mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.“ Friedrich Nietzche

   Vymazat
  3. Anonymní 14:10
   Toho nadčlověka myslíte,že když ho nadnáší mnoho poradců,tak tomu věřím,že je oproštěn od tradičních hodnot a ta vůle po moci se stupňuje nárůstem poradců.

   Vymazat
  4. 15.16 je vidět že taky toužíš po dalším "šlechtění" lidského rodu a doufáš že přežiješ jako další klon budoucího nejdokonalejšího z dokonalých ýbrmenš. Jen si laskavě uvědom že vsětovou válku nezažils (já ano) a v té tebou očekávané nebudeš stačit ani nabít a bude po tobě . Tento poslední boj už nic tříbit nebude neb nezůstane nikdo. A ti co po něm vylezou z děr zjistí že na ně nemá kdo dělat a zajdou posléze na svoji vlastní neschopnost se o sebe postarat, Ale Nýčeho čti dál i Hitlet ho četl a byl mu vzorem.
   Slávek

   Vymazat
  5. 15:45 Nemáme právo být takhle sobecký! Proto bude lepší provést jaderný restart! Naše rasa může být do 30-ti let znovuzrozena, tedy začít znovu a lépe! - http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/210211-zkazu-zeme-by-lidstvo-prezilo-svet-po-jaderne-valce-by-ale-nikdy-nebyl-stejny/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

   Vymazat
 12. Sport:
  Strahovský stadion , sportoviště uprostřed Prahy, je na prodej. Komentář si vymyslete sami.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:49 Lze očekávat, že jeho zbourání se stane pro mnohé Pražáky "národním svátkem".
   Bourat je přece tak "jednoduché", postavit např. tunel Blanka, tak "složité". Zjistit před jeho dokončením, že okolo něho teče voda, "na to musí být hlava, pane vachmajstr".

   Vymazat
  2. Co za ty roky po převratu v XI/1989 dokázala ta protilidová banda zkorumpovaných a kolaborujících vládních premiérů a ministrů, českých i zahr. poradců jako i další protičeská špína. Bourat je fakt jednoduché, postavit něco smysluplné v prospěch lidí je už složité!!!

   Vymazat
 13. Kdyby Babiš postavil předchozí premiéry (stačili by poslední tři - pro výstrahu) před soud a s nimi hnusného slizouna Bakalu a vlastizrádce Hermanna, tak za ním půjde celý národ.
  Bohužel zatím se zmohl jen na kecy o tom, že patříme k EU a NATO ... a tím od sebe lidi spíš odradí.
  Měli jsme ho za chytřejšího.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo 16.40? A vono je to tak snadný, "postavit" před soud a nelépe rovnou před popravčí četu každýho, kdo nějaké lidi sere? A jiné lidi sere zase jinej - nebylo by lepší nahnat každýho desátýho Čecha ( stejně je každej nesnášenlivej, zlej, závistivej slizoun) někam na stadion bez ohledu na funkce, prachy, pozice a postavení, a bez soudu to nechat postřílet, jako to udělal generál Pinochet, aby za ním "šel celý národ"? A já věřím, že by šel, protože Češi jsou národ slizounů, kteří se radují z cizích tragedií, neštěstí, nemocí a smrti (viz jaké články nejvíc vyhledávají a k nimž toho nažvaní nejvíc) - těm by nevadilo, že jejich spoluobčany postřílel, beztak se nenávidí navzájem, a štěkají na sebe jako psi. Nebo jak zametl ten Filipínský prezident s podělanou drogovou chuntou? Každej byl z nich posranej, ale on je prostě nechal střílet jak zajíce ( sice mu nadávají.. lidská práva.. ble ble) ale udělal to dobře - takže takhle nějak by měl Andrej Babiš zamést s Českou zlodějskou sebrankou, a vymalováno? Měli by ho za Boha? Ale kdo? Kdo by tady po té exekuci zbyl? Bože - to je tak blbý- psát takové blbosti. Tak když Babiš nezažene označené lidi před soud, není dost chytrej, zatímco diskuzní blábola 16.40 je chytrej? Tak - to jo. Přes to holt nejede vlak.

   Vymazat
  2. 16,56 - dejte se vyšetřit.

   Vymazat
  3. 16:56 Chichichi... Copak, copak? Ježíšek přiletěl na peruti...? To asi proto, že jsi stejný, jako je tvůj nenávistný komentář. A tak, dobře ti tak :-)))

   Vymazat
  4. Opravdu? A proč bych se měl nechat vyšetřit - český diskuzní smečce se něco z mého názoru snad nelíbí? Ani se nedivím. Máte už precizně vypracovanou doktrinu nenávisti k novému premiérovi? Už víte přesně co udělá, a co neudělá? A ještě přesněji víte, co by měl udělat, aby se vám zavděčil? A už máte pořadí? Protože ten chce to a ten zas tohle,a mnoho skřetů neví co chtějí, ale nedají pokoj, dokud to nedostanou, a nadávat a piškvořit, když je jednou tadlencta svoboda - to by jim šlo! Pošlete mu písemný návrh, co by měl udělat, aby byl uznán za dobrého - a kolik že těch dopisů bude - sedm milionů ( kromě starců a dětí) nebo ještě víc? Když každej chce něco jinýho? Ten aby mohl krást, ten chce, aby ten druhej nekrad, jenom on... vám by ani nepomohlo vyšetření.K čemu? Jaká by mohla být léčba pro Čechům přiznačnou nevraživost, zlobu, nenávist, závisti, snobizmus, nepřejícnost? Není na to medicina. Jen metla- ale to by bylo proti lidským právům. A pokuty byste stejně neplatili. Takže - nechat Ćechouny štěkat a vrčet jednoho proti druhýmu, a srát na nás, jako to realizovaly předchozí vlády celých sedmadvacet let. Češi se budou chovat stále stejně -jako havěť. Viz diskuze.

   Vymazat
  5. 16:40 - Máte recht! Když to např. šlo u Ratha pro 7 miliónů Kč, proč by to nešlo u arcizloděje Bakaly a ozubené pleši Sobotky pro 120 miliard Kč.

   Vymazat
 14. Lesk a bída? Možná, ale návrh na vládní prohlášení je zatím tím nejlepším, jaké zde po r. 1989 bylp nabídnuto občanům. Pokud se nezamlouvá politikům některých partají, nehledejme chybu v občanech, ale v těch politicích a partajích.
  Občané by měli pečlivě sledovat odpovědi opozice, jejich návrhy, které by zlepšovaly třeba dál méně rozkrádaček státního majetku, lepší výběr daní ze zisků kapitálu, méně byrokracie, ale politici v opozici nemají spíše zájem o lepší ČR, ale naopak usilují o co největší destrukci ČR. Destrukce - to je přece rozděl a panuj a tam si nakrade jak kapitál, tak jeho sluhové v řadách partají, které ve volbách tak katastrofálně propadly.

  OdpovědětVymazat
 15. Diskutujícímu v 14:23, 16:25, 16:42, 16:45, 16:56 lze poradit jedinou věc - navštívit v brzké době nejbližšího psychiatra, neboť jeho nenávist k Čechům je, bez urážky, zřejmě patologická ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To se mýlíte 17.56 Vždycky jsem byl vlastenec, své spoluobčany jsem měl velmi rád, a v úctě, než jsem objevil diskuze na internetu, a dnes a denně vidím, co to u počítačů dřepí denně za omezenou, nenávistnou smečku, se kterou to tento národ nikdy nikam nedotáhne, protože tady - znaje mentalitu českých zabedněnců - si každá vláda jede jen pro sebe a podle svého. Měl jsem vztek, ale už to chápu. Chápu je. Existuje něco, co by Čechy přimělo k tomu, aby byli k sobě slušní, sousedští, aby si pomáhali, aby se spolu slušně bavili? Neexistuje! Sprostě si nadávají, neskutečně sprostě nadávají prezidentovi státu, a sprostě ho veřejně uráží ( to jsem nikde v jiné zemi neviděl - tam by blba, který nadává prezidentovi, ostatní profackovali) možná kromě USA kde jsem nebyl, a my je napodobujeme, ale jsme už mnohem horší břečka, než jsou USA. Ti mají ve své ideologii jasno, my ne, a nikdy mít jasno nebudeme, vždy budeme jakýsi prasopes, a budeme olizovat vždycky řiť tomu, kdo nám sype do koryta, a pro prachy zradíme cokoli a kohokoliv, a ještě bych přidal, a taky z vrozené vzájemné nenávisti, závisti, a zloby ( viz Heydrichiáda - kterou nikdy nepochopím) Takže z přítulnosti ke spoluobčanům jsem vyléčen. Zjistil jsem, že ačkoliv svorně obviňujeme kapitalizmus, což je jakési abstraktní zlo, a všechno se na něj svede, tak u nás je to mimo mísu - u nás se vlády věnovaly jen samy sobě, svým rodinám, příbuzným, přátelům, a protekčním týpkům, a zatím jedni ( ti slušnější) čeští občané doplatili svými životy na své všehoschopné spoluobčany. Kapitalizmus je v tom vedlejší. Svoboda byla signálem k tomu, aby jeden Čech beztrestně požíral druhého, aby se navzájem špinili, soudili, okrádali a podváděli. Je mi jedno, že vám tady lépe vyhovuje pokrytectví a strkání hlav do písku, ano, pohodlnější je nic nevidět, a všechno svádět na minulý režim, západ, a na kdekoho - jen česká chamraď nic. Ta se svatá. Ale já dávám přednost nazývání věcí pravými jmény, a věru moc bych si přál, abych mohl být zase hrdý na své spoluobčany, svou zem, svou vládu, své politiky, ale obávám se, že se mi to nesplní.

   Vymazat
  2. Anonymní 19:17 - váš slovník a dikce jsou hodně tvrdé. Ale ve své podstatě pravdivé. Když připustíte že mezi Čechy jsou mnohé kladné výjimky jsem ochoten vám dát za pravdu. Ale vy píšete o většině. Tam se nedá než souhlasit. Kdo nevěří ať se třeba podívá na některé mainstreamové servery a komentáře na nich k vydařenému projevu prezidenta republiky. Nebo se zamyslí nad tím kdo a proč jsou voliči "demokratických" stran ODS, TOP,KDU, STAN, Pirátů...

   Vymazat
  3. Ještě k Anonymnímu 19:17 : Nemáte ale pravdu tom, že se všechno CHYBNĚ svádí na kapitalismus. Kapitalismus svou podstatou nabádá k chování které popisujete, neposkytuje žádné právní ani morální mantinely slušného a poctivého chování. Odjakživa. I proto se Babiš snaží (možná se snaží, možná a ni ne) marně připouští-li, a nejen to, i podporuje a chce udržet, tento režim. Namístě je opatrnost.

   Vymazat
  4. 19:56 Pochybuji, že na mainstreamových serverech vystupuje většina, o které píšete.

   Vymazat
 16. Když vyplodilo "pravicové prorežimní proevropské proamerické" hnutí ANO svoje PPV, proč jsou všechny "pravicové prorežimní proevropské proamerické strany a straničky proti? Že by kriminálník-miliardář se napakoval na 50 milionech evropských dotací? Pánové, máme tady kapitalismus, který jste si vyzvonili,sice ta česká varianta je zlodějská, tak navrhněte lepší PPV. Rád se nechám poučit, kritizovat umí každý Čech a Pražák nejlíp.

  OdpovědětVymazat
 17. Toto Babišovo Progamové vládní porohlášení, má tu samou hodnotu jako jeho předvolební slib voličům.
  Václav

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zatímco všechny ostatní stejné normy za posledních 27 let byly reálné, hodnotné a plněné. Že ano Václave? Štvát proti vládě, která ještě ani nedostala možnost se reálně projevit, štvát proti premiérovi s poukazováním na hloupá, podstrkovaná, fabulovaná a účelově soukaná negativa, aniž se zatím mohl nějak projevit, dokáže jen Čech. Právě a přesně toto je pro Čechy typické a příznačné. Když půjdu k lékaři, musím především věřit, že mne vyléčí. Když vstoupím do jeho dveří s tím, že je stejně blbec, zloděj, a na mé nemoci jen hodlá vydělat - můžu pak předpokládat, že mne bude solidně léčit? Proč by to dělal? Udělá přesně to, co jsem mu podsunul, když to očekávám - proč by mně nevyhověl? Tady u nás v ČR je pro všechny lidi reálné jen zlo - každý je prostě lump, zloděj, předvádí něco, co nesplní a basta fidli - zde dobro a státotvornost prostě reálná není, a když by to tak vypadalo, je to "podezřelé" - zaslouží si takoví občané, aby se pro ně nový premiér jakkoliv osobně exponoval? Pořád bude mezi dvěma mlýnskými kameny - zavděčí se na straně jedné ( jakési abstraktní mafii z EU) pohněvá si lid, zavděčí-li se lidu, postaví proti sobě (a tím ale i proti státu a lidu) mafii EU. Bylo by to prozíravé, ve státě, kde je obživa občanů stoprocentně závislá na dovozech potravin, dokonce lze i nám zavřít vodu ( není naše)? Nebylo by to prozíravé. Babiš musí být především velký diplomat - přebírá zem v příšerných podmínkách. Ano, je zde teď práce a ekonomnika příznivá, ale podmínečně!!! Stačí málo, a všechno může jít do kelu než se nadějeme, ale stav, kdy jsme vysoce zadluženi, plně závislí se spotřebním zbožím a hlavně potravinami, energií, pohonnými hmotami a vodou -snad Babiš nezavinil - nebo ano? Vy mu závidíte pozici premiéra? Já ho lituji! A obdivuji - buď má někde nějakou garanci, nebo je blázen, že do takového marazmu vlezl.

   Vymazat
 18. Co tak ho nechat vládnout ty čtyři roky a neházet klacky pod nohy? Vždyť je to přání většiny voličů. Potom se ukáže, jestli volili dobře či nikoliv.Jestli budeme měnit politiky nebo voliče. Připomínám ,hodně řevu o demokracii,ale se mi zdá,že každý za svou.
  lada

  OdpovědětVymazat
 19. pro 1:09 a 9:04
  Já jenom podotýkám, že sliby se slibují a blázni se radují. Pokud se mýlím, rád se omluvím. Babiš se ukázal už tím, že žebral o podporu u ODS (trapné). Momentálně by rád vládl se stejnou koalicí jako byla předcházející, která ho naprosto dehonestovala .Ale hlavně když on bude u kormidla. Jeho podlézání škádci národa HER MANOVI u mne také příliš nadějí nevzbuzuje. Jinak Vám děkuji, že jste alespoň ve svátcích neužívali hrubé výrazy. I když ani ty mne neodradí od publikování názorů za kterými stojím.
  Václav

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:56
   oprava škůdci národa.
   Jinak doplňuji, jenom naprostý blázen jde do koalice s těmi kteří ho zradili a s těmi, kteří zde po léta vesele rozkrádali stát. Naprosto neuznávám to, že Babiše a jeho spolupracovníka denonestují kvůli nějakému Čapímu hnízdu, nebo vládním dluhopisům. To je naprosto směšné. I prodejce těchto dluhopisů Kalousek se chlubil že si je také koupil (možná použil peníze z poslaneckých náhrad, nebo vypral peníze od svého kamaráda Šťávy a podobných kumpánů kterým pomohl v jiných státních zakázkách.
   Václav

   Vymazat
  2. Nikdo u nikoho NEŠKEMRAL Václave, když dovolíte, jestli vy jako správný a typický Čech používáte škemrání k upevnění svých pozic, tak pan Babiš se ničeho takového nedopustil. Vy jste typická ukázka české malosti a nesnášenlivosti. Rád bych namísto toho použil slovo "velkorysost" ale Češi a nadhled, nebo velkorysost? Nemožné. Snobizmus, nepřejícnost, jízlivost, závist, nenávist, ale nic kladného v povaze nemají. Pan Babiš není Čech a proto velkoryse nabídl těm lotrům z ODS účast na vládnutí -a proč? Mnoho hodnot tady zkurvili a pomáhali zkurvit, mnoho majetku rozkradli, roztahali, nechali rozkrást, vydrancovali a znehodnotili. Bylo by jen správné, kdyby se chopili nabídnuté možnosti a snažili se o nápravu. A také - někteří občané ( a my víme kteří) si opět tyto šmejdy a lotry zvolili, což pan Babiš nepominul a neobešel.Projevil tím obrovskou míru velkorysosti, což ale žádný Čecháček nechápe, protože takovou vlastností neoplýváme. Samozřejmě že to nemohli přijmout. Samozřejmě že k odmítnutí zneužili právě toho, že byl Babiš před tím účelově a sprostě mediálně dehonestován. A moc se jim to hodilo! Jak by mohli odmítnout spoluúčast na vládnutí s tím, že přece nebudou restaurovat svůj vlastní bordel, který tady tak pracně instalovali tolik let? Jak by obstáli před podvedeným, okradeným a oklamaným národem? A proč píšete takové urážlivé nesmysly? Jste ukázka značně pokřiveného myšlení, zdevastovaného vnímání, a poklesu zdravého rozumu. Tím, že by umožnil "koalici lumpů,šmejdů a zlodějů" o nichž národ ví, že jsou to šmejdi, zrádci a zloději, jako účastníky vlády napravit to, co zde napáchali, projevil Babiš svůj nadhled nad českou ubohostí a malostí a značnou velkorysost - vládnout pohromadě s lidmi, z nichž se mu zcela zákonitě musí dělat špatně od žaludku, ale kvůli občanům byl ochoten do toho jít. Ale to jste vy nepochopil. Nebo úmyslně nepochopil?

   Vymazat
 20. Ne Babiš od začátku věděl, že budou chtít aby přišel za nimi z prosíkem.Narostly tolik že si neuměly představit jinou možnost a proto pořád mektaly o nějaké potřebné většině. Babiš bude vládnout sám a tak je to v současnosti nejdemokratičtější protože musí hledat na vše podporu v parlamentu který je zvolen podle rozložení politických sil a nebude možné se stále vymlouvat na to že to nešlo v koalici prosadit. KOALIČNÍ VLÁDA JE PODVOD. Dobře to pochopil i Zeman a proto bude znova zvolen. Jsem volič SPD.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsi volič SPD? No to se máš čím chlubit....
   Koaliční vlády jsou skoro ve všech zemích světa. Je to proto, aby menšina neporoučela většině. V krajním případě - při ještě větší roztříštěnosti hlasů, by podle tvé "demokratické" teze mohla například vládnout strana, která by vyhrála třeba s 9 % hlasů ty zbylé by měly méně. I to se může stát. Pak 9% voličů (při 50%ní účasti 4,5% obyvatel) bude diktovat zbytku. Ta koalice ale vždycky zastupuje více než polovinu voličů..
   Babiš takhle vyjadřuje vůli 29% obyvatel, co šli k volbám a cca 18% dospělých v ČR. Mimochodem vzhledem k investovaným miliardám dost slabé.....

   Vymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.