Reklama

pátek 22. prosince 2017

Programové prohlášwní vlády: Obranná politika a Armáda České republikyBohumil Svoboda
22. 12. 2017 

Přečetl jsem si celé prohlášení vlády a považuji jej za velmi obecné bez náznaků jakéhokoliv řešení i tam, kde by to nebylo v rozporu s celkovým charakterem a posláním „Prohlášení vlády".  Prostudoval jsem si kapitolu obranné politiky a všimnul si skutečnosti, že česká vláda svým prohlášením vymazala ze světové mapy a budoucí mezinárodní politiky takřka celou východní polokouli a zcela vynechala zmínku o takových velmocech jako je Čína a Rusko.

Vtom spatřuji rukopis bývalého ministra obrany Stropnického, který si tak pro případ schválení této kapitoly jako součásti vládního prohlášení připravil nejlepší východisko pro budoucí realizaci své výlučně prozápadní a zejména proamerické zahraniční politiky. Pochybuji o tom, že by se na tomto zcela jednostranném pamfletu podílela významným způsobem nová ministryně obrany Šlechtová. Pokud ano potom je to velmi špatné pro zajištění bezpečnosti naší země a výstavby armády.
3.      Na základě obsahu kapitoly „Obranná politika a Česká armáda“ jako součásti vládního prohlášení bych odmítl dát vládě důvěru.
4.     Abych usnadnil orientaci v mých poznámkách, dovolil jsem si jednotlivé odstavce očíslovat.

Poznámky k jednotlivým kapitolám:
1.       Budeme aktivní v Evropské unii, OSN, NATO a dalších organizacích v souladu se zájmy České republiky, budeme prosazovat rovnoprávnou spolupráci mezi národy a zapojení do úsilí čelit mezinárodnímu terorismu a kyberterorismu pro ochranu občanů České republiky.
      V praktické politice, ani ve svém prohlášení, tuto zásadu vláda nerespektuje, v celém  dokumentu se orientuje pouze jednostranně na západní tzv. „demokracie“ a ze snahy o    rovnoprávnou spolupráci vyjímá mj. Rusko a Čínu.

2.       Budeme aktivně přispívat do zahraničních operací Evropské unie, NATO či OSN, které budou vybaveny odpovídajícím mandátem a budou v souladu s definovanými bezpečnostními a obrannými zájmy České republiky.
     Tyto zájmy v prohlášení vlády nejsou nikde definovány

3.       Členství v NATO je pro zajištění obrany naší země klíčové a nemá alternativu. Bezpečnostní záruky kolektivní obrany ale nejsou samozřejmostí. Chceme být našim spojencům spolehlivým partnerem. Proto budeme věrohodně vytvářet své vlastní obranné kapacity a aktivně přispívat ke kolektivní alianční obraně.
K tomuto tvrzení chybí jakýkoliv argument a tak si myslím, že je nepravdivé a nesmyslné   Alternativu mírové spolupráce s Ruskem a Čínou a priori vylučuje.


4.       Postupně navýšíme rozpočet na obranu s cílem dosáhnout 2 % HDP v letech 2024–2025, tak jak zní alianční závazek. Finance musí jít ruku v ruce s dobře připravenými a racionálními akvizičními projekty. Zavazujeme se předložit přesný plán financování a investic do roku 2025.
K tomuto závazku jsme v podstatě donuceni válečnou politikou NATO bez ohledu k tomu, že některé jiné státy tak vysoké procento plateb nedosahují. (Myslím, že k nim patří i Německo.) Tyto miliardy by měly být využity pro sociální účely proti čemuž se razantně staví tzv. demokratický blok.


5.       Zavazujeme se i nadále účastnit na mírových misích a dalších aktivitách NATO. Armáda České republiky si v zahraničním působení vytvořila výbornou pověst. Zapojení našich vojáků do alianční spolupráce budeme i nadále podporovat.
To je v rozporu míněním více než 70% občanů, kteří uvedli, že tzv. mírové mise jsou mise válečné a agresivní vůči státům, ve kterých mají své „životní zájmy“ USA. Viz prohlášení, pozoruhodná myšlenka, předchozího prezidenta Obamy z 11. 2. 2015 pro celostátní síť VOX, která by neměla zapadnout: „Nyní musíme mít nejsilnější vojenskou sílu světa a příležitostně musíme zkroutit ruce zemím, které by nebyly ochotny dělat to, co potřebujeme, aby dělaly“.  Na takových svinstvech se chceme podílet nebo je přinejmenším schvalovat?


6.       Posílíme účast na mírové a výcvikové misi v Afganistánu (Resolute Support), zvýšíme přítomnost v Iráku. Budeme přispívat do Předsunuté vojenské přítomnosti v Pobaltí, Sil rychlé reakce NATO (NRF), Sil velmi vysoké pohotovosti (VJTF), ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) a budeme přispívat do vystavění robustních následných sil (Follow-On Forces).
V tomto bodě dává vláda jasně najevo, k čemu nám naše armáda bude sloužit. Nikoli k naší obraně, ale zájmům především USA, protože nehodlají všude nastavovat krky svých vojáků. Naše vojáky, nasazené v Pobaltí, se naše vláda rozhodla zneužít ke sprostým provokacím vůči Rusku, protože snad musí vědět, že tyto republiky Rusko vojensky neohrožuje. Navíc jsem přesvědčen, že naše letectvo musí plnit ochranu vzdušného prostoru republiky a ne za peníze našich občanů provokovat daleko od své země.
7.       Budeme v NATO prosazovat takovou strategii, která povede k většímu aliančnímu zapojení do řešení migrační krize. Tím je myšlen především větší alianční podíl na řešení konfliktů v těch oblastech, které ilegální migraci generují.
S tímto odstavcem lze souhlasit, ale jeho formulace si zaslouží lepší slohové ztvárnění.

8.       Budeme i nadále pokračovat ve stabilizaci Armády České republiky a v navyšování jejího rozpočtu s ohledem na vývoj bezpečnostní situace.
     Tento bod je minimálně úsměvný, protože pokračovat ve stabilizaci něčeho tak nestabilního by se při povrchním úsilí mohlo vysvětlit, že její nestabilitu chceme prohlubovat. O zvyšování rozpočtu už byla řeč a autoři se opakují.

9.       Armádu České republiky budeme vybavovat přednostně domácí výstrojí a výzbrojí. To, co se v České republice nevyrábí, budeme pořizovat transparentně, bez prostředníka. Vždy musí jít o techniku, která již prošla testem aktivního nasazení. Při pořizování zahraniční techniky budeme postupovat tak, aby byl do akvizice zapojen i český subjekt. 
To je správný zámysl, ale není důvěryhodný proto, že je jednosměrný a vyslovil jej předchozí ministr Stropnický a v rozporu s tím prohlášením okamžitě nechal prodloužit pronájem Grypenů, aniž by k obraně vzdušného prostoru republiky využíval alespoň částečně letouny řady L-159 naší výroby.

10.   Pokročíme ve výstavbě kapacit obrany proti hybridním hrozbám, a zvláště kybernetickým útokům, které jsou zásadním destabilizujícím faktorem. Za tímto účelem prosadíme novelu zákona o vojenském zpravodajství a budeme i nadále na tomto poli spolupracovat s nejvyspělejšími spojenci.
K tomuto odstavci nemám námitek. Vláda by do tohoto procesu měla zapojit především naše odborníky, protože je známo, že naši programátoři patří k nejlepším na světě.

11.   Budeme pokračovat v rekrutační politice minulých let, kdy se zvýšil počet vojáků z povolání z 21 tisíc na 24 tisíc. Cílem je dosáhnout nejpozději do roku 2025 minimálně 30 tisíc vojáků z povolání, doplnění a dozbrojení dvou stávajících brigád a návazně vytvoření brigády třetí.
Chybí konkretizace. Proč právě na 30 tisíc. Pokud chce vláda vytvořit třetí brigádu, potom by měla programově co nejdříve vytvořit brigádu ženijního vojska, které by v mírových podmínkách plnilo mimo běžné výcvikové úkoly především pomoc občanům a regionům v prevenci dopadů živelních pohrom záchraně obyvatelstva a poskytování zdravotní pomoci ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a policií.
12.  Navýšíme počet aktivních záloh. Pokračovat bude i program jednorázového dobrovolného vojenského výcviku

K tomuto bodu nemám připomínky.

13.   Revizí mobilizačního systému posílíme schopnost mobilizace a rozvinutí Armády České republiky do podoby válečné armády, včetně budování příslušných záloh a zásob.
Tento odstavec je mnohomluvný a zcela obecný. Je třeba jej více konkretizovat, protože i cvičná mobilizace se bude týkat řádově desítek tisíc obyvatel.

14.   Do konce roku 2018 dokončíme restrukturalizaci systému velení, řízení a struktury Generálního štábu. Jde o nezbytné opatření pro vytváření nových jednotek Armády České republiky i pro efektivní využití rozpočtových prostředků.
Toto je velmi žádoucí a velmi složitý úkol, pokud budou stanoveny kvalifikovaně účelové funkce jednotlivých složek GŠ a systému velení včetně kriterií, jakých má být dosaženo a způsobů jejich hodnocení. Vzhledem k tomu, že velení současné armády pravděpodobně asi neví, oč se vůbec jedná, považuji tento úkol za nesplnitelný do konce roku 2018. 

15.   Prosadíme legislativu, která podstatně zmírní negativní důsledky evropské směrnice o zákazu držení některých druhů zbraní.
Snaha zmírnit úsilí EU o držení osobních zbraní není na místě a bezpečnost občanů podle mého názoru nezmírní. Výcvik v použití jakýchkoliv zbraní by měl být řízen policií nebo armádou. Naopak by měl být postihován trestně každý, kdo nelegálně zbraně bude držet v osobním vlastnictví.

16.  Do základních a středních škol zavedeme přípravu prvků branné dovednosti.

Jak ? Zapracováním tohoto záměru do učebních osnov např. tělovýchovy? Nebo samostatného předmětu? Pojem „Branná dovednost“ je v tomto případě nutno kvalifikovaně definovat.

17.   Zajistíme transparentní výběrová řízení směřující k modernizaci letectva, pozemních sil a dělostřelectva a tím i obranyschopnosti České republiky.
Autor tohoto odstavce voli obecné a v podstatě nic neříkající znění. Není zde ani zmínka o základních pojmech, jako je provozní a bojová efektivnost jednotlivých druhů zbraňových systémů ani kritériích jejich hodnocení. Bez jejich aplikace lze snad dosáhnout (opět blíže nedefinované) výběrové transparentnosti, ale v žádném případě nelze dosáhnout optimalizace finančních nákladů při současném splnění definované účelové funkce nakupované výzbroje.


18.   Hlásíme se k záměru potřeby zesílené spolupráce zemí EU v oblasti obrany a zapojíme se do Posílené strukturované spolupráce v obraně (PESCO). Budeme akcentovat především urgentní potřebu účinnější ochrany hranic schengenského prostoru, nutnost reformy Bojových uskupení EU (EU Battlegroups) a podpoříme zapojení českého obranného průmyslu do projektů spolufinancovaných z Evropského obranného fondu.
 Tento odstavec má své oprávněné místo v programovém prohlášení a podporuji jej.


19.   V rámci Středoevropské obranné spolupráce navážeme na vytváření předpokladů pro schopnost řešit případnou další migrační vlnu na tzv. Balkánské cestě. Tato spolupráce rozšiřuje smysluplně koncept V4 o Slovinsko, Chorvatsko a Rakousko, které není členem Aliance, ale o to důležitějším partnerem v rámci EU.
Tento záměr rovněž podporuji, nedívá se slepě jen západním směrem.

20.   Udržíme a prohloubíme naše tradiční vazby v oblasti obrany s Velkou Británií, jejíž armáda má pro obrannou kapacitu Aliance i Evropy klíčový význam, a to bez ohledu na brexit.
Se záměrem souhlasím i přesto, že nedovedu posoudit klíčový význam VB pro obranu Evropy.

21.   Zajistíme užší a efektivnější kooperaci partnerských zpravodajských služeb s cílem zvýšení obrany občanů České republiky proti teroristickým útokům. V rámci EU budeme usilovat o užší a efektivnější kooperaci partnerských zpravodajských služeb, jejichž podíl na obraně proti teroristickým útokům je zásadní.
Tento odstavec do značné míry zdvojuje odstavec 10 a dal by se s ním spojit.


Prof. Ing. Bohumil Svoboda DrSc.  je představitelem sdružení Vojáci proti válce

35 komentářů :

 1. Však to povídám nic se v tomhle směru nezmění a šlechtová papouškuje to samé co stropnický. Ten post by měl dostat nějaký generál a ne civilista se stranickou knížkou. A zájem Českých občanů není hlídat pobaltský fašisty a provokovat RF. Afgánistán je zájem usa a ne ČR.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo, mohl by to dostat generál Pavel. Souhlas.

   Jo a zájem britských a francouzkých občanů není hlídat české fašisty utlačující ubohé sudetské Němce a provokovat Německo, viď?

   Vymazat
  2. Tam už chybí jenom: Postavi most přes řeku Bug, vydat menáž a pochodem na Sokal, vozatajsjvo začíslit.....

   Vymazat
  3. 3:17 To stavit my nebudem! Blbečkům se nakecalo že se plní coudenhovno-kalergistický projekt rasové výměny v Evropě, ale jde o nordickou lest, bacha! Paní Merkel a pan Macron spolu s panem Trumpem naoko provádí plán hraběte, ovšem v reálu je to jen chytrá záminka! Ti čmoudi budou posláni právě na Rusko jako odminovači, sebevražední atentátníci (živá torpéda) a odstřelovači. Mnozí z nich totiž prodělali výcvik již ve svých zemích původu a navíc znaj ruský způsob vedení boje, nenávidí je a budou mstít za Kábul, Groznyj, Allepo a další místa zničená buď již bolševickou nebo pozdějc putlerskou soldateskou! Sami většinou padnou v boji a vezmou sebou své vrahy. A NATO poté již jen obsadí vyčištěné území, kapiš?

   Vymazat
  4. 9:03 To bude pěkné když padneš za trumpa makrelu macrona a euroatlantické hodnoty.

   Vymazat
  5. 0:24 To jsou jen fakta co se děje a převlékač kabátů pavel je dobrý pro vás hlavně když bude papouškovat usa kecy že.

   Vymazat
  6. Ptám se Tě o vznešený - A KTERÝ GENERRÁL!!!!
   Vytáhneš ho z minulosti nebo stvoříš v laboratoři.
   Václav

   Vymazat
  7. Vy sa ale máte! Takú svelú armádu a aj ta vša minystryňa - to je krásna sviňa! Tá zloží kadejakého Putlera ako puzzle!:))) - https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/14305494_1797730520471156_2928085504882612554_o.jpg?oh=b35af95c782e6e5191b43d6b9c50b9d0&oe=5ABAC8F8

   Vymazat
 2. Prezident Donald Trump je prítelem Ceska a odsouhlasil zlozeni vlády a ústavi spolkoví zemi Chechia to ríkam ja nick světa znalí a světlonoš Honolulu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulu,to jako Trump bude ceske republice schvalovat slozeni vlady a ustavy?Zda se ,ze skutecne potrebujes Chocholouska,pitomce.Garantuji ti,ze 3/4 cechu nema rada Trumpa,kachnu bez pravomoci !

   Vymazat
  2. 6.51 Donald jenom kváká, co mu přes dcerušku synagoga nalinkuje. Yankee (bílý Američan) už v USA dávno nemá právo rozhodování o podstatných věcech jako zahraniční politika, odliv peněz do ciziny včetně Izraele a "dluhová politika" Kongresu a Senátu...

   Jak pravil genosse LUCIFER: "všechna moc pochází z lidu".... a pak se smál, až mu mezi rohy blesky přeskakovaly.

   Vymazat
  3. Také jsem znal jednoho donalda, ale to byl KAČER a byla s ním sranda.

   Vymazat
 3. Dodatek ústavy-islám zařadíme ako státni ideologiji nadřazeno nad práva europske rasi,tohle vám blběvoliči zapomněl Babiš říct.

  OdpovědětVymazat
 4. Uz nemecko odmietlo poziadavok usa platit do Nato 2% hdp.Ale ceske prdilky budu platit 2%,Trumpovi a kupovat jeho zbrane.Nema to obdoby,tak strasne sa cesko boji Ruska.Co sa tyka,ze vlada nespomenula Rusko a Cinu,to je dlhodoba strategia EU,ich ignorovat a hrat sa,ze neexistuju.A navic,cesko se zdrzalo hlasovania o nesuhlase s Jeruzalemom! Coho sa bojite vy zraadci!Holyud cela V4!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Česko se Ruska nebojí!!!
   To jen pár zaprodaných vlastizrádných krys se hodlá USA a EU zavrtávat hloub a hloub do zadku a těší se, jak se jim páníček bohatě za zradu vlasti odmění. Netuší, že budou první na odpis, se zrádci se nemaže ani nepřítel, jen je využije.
   Jediná chyba normálních Čechů je v tom, že se neumí ozvat, takže naoko za ně mluví pár těch hajzlů, ale pravda je jinde. Rusko není nepřítel a brzy to poznáte.

   Vymazat
 5. Vyměńte Nato za varšavskou smlovu, EU za RVHP a kde jste? Zase v p.deli? Psalo se někdy něco v prohlášeních komunistů o spolupráci státu s NSR a USA? Byl to náš jasný potenciální nepřítel zrovna jako je dneska Čína a Rusko. Nic na tomto světě nového. Jedny vládní pitomce vystřídali druzí. Až na to že ti dnešní tam jsou zvoleni naprosto demokraticky z minulosti nepoučenými voliči.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rád bych věděl,proč je pro nás Rusko a Čína nepřítel.Oni někoho napadají?Proč je usa náš přítel(dle Stropnickýho),když obsazují,napadají a provokují cizí území.Výčet je velký.

   Vymazat
  2. 8,35 - no právě! Naši tzv demokrati obracejí skutečnost a doufají, že když budou co nejvíc řvát, že Rusko a Čína jsou nepřátelé, že se to stane skutečností a že jim to národ uvěří. Jistě, pár idiotů a havlistů na to naletí, ale normální lidi vědí své. Západ pro nás NIKDY nic dobrého nechtěl a neudělal, tak to bylo, je a vždy bude, a upínat se na něj je cesta do pekla.

   Vymazat
  3. Vážený, pro mě Čína a Rusko nikdy nebude nepřítel, zrovna tak jako před revolucí nebyla NSR. Tehdá vztahy obou zemí byly naprosto korektní a rovnocené! Spolupráce ve výrobě aut, TV seriály ( Pan Tau, Arabela...) se natáčeli ve spolupráci se západními Němci. Ale dnes jsme opět jejich protektorát!!!

   Vymazat
 6. V prohlášení vlády je cítit obava z našich odvěkých nepřátel. Vědomi si naprosté nebojeschopnosti naší armády při obraně vlastního státu, je nucena politickými okolnostmi, použít rétoriku prozápadního spojence. Je si dobře vědoma, že "spojenci neodpouští". Jakmile se v generálním štábu americké armády dostane nějaká země na černou listinu, což není až tak složité, je v dané lokalitě postupnými kroky započata náprava směřování. Výše se někdo vysmíval poznámce o "schvalování vlády Trumpem". Trump u nás vládu asi neschvaluje, ale pokud se někomu z odpovědných za mořem či v EU nebude líbit, začnou činit vše pro to, aby došlo ke správné obměně. Prostředky na uvedenou činnost mají a k tomu i celkem slušnou, místy dobře placenou "pátou kolonu".
  Všímejte si, o čem naše vláda skutečně rozhoduje. O pokladnách? O zvýšení daní? Co dalšího má v kompetenci?
  Prezident jede do Ruska či do Číny a v mediích se okamžitě zvedá vlna odporu, vystupují odborníci s tezemi o zcela nezajímavých trzích, morální odpovědnosti atd. Tomu se říká samostatná politika? To je někomu smíchu, někomu k pláči a "pátá kolona" tleská.
  K NATU alternativu nemáme, bohužel. Pokud nechceme být cílem zavádění demokracie násilnými prostředky, musíme být v NATO. S tím bohužel lze jen souhlasit a oponentům důrazně doporučuji prostudovat si důvody k agresi západních "spojenců" za posledních ... 60let?
  ABC

  OdpovědětVymazat
 7. A když jsou volby, tak 1/3 národa volí ANO, ať jedou válčit se Stropnickým, Babišem a Karlou do Pobaltí. S Rusem ale nevyhrajou. Pic

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Babiš není žádný hrdina, vždycky se přikloní k výhodnější straně. Až to bude Rusko, otočí. Nemá jiný názor než finanční a lidské hodnoty mu za potíže nestojí, protože sám je nechce mít, hezky se veze v sedle.

   Vymazat
 8. Musíme si konečně ujasnit, zda jako ČR chceme někam expandovat, krást cizí území, cizí nerostné zdroje atd či zda si chceme zajišťovat vlastní obranu. V tom prvním případě mají pravdu ti, kteří říkají, že NATO nemá alternativu. Skutečně, podobná agresivní organizace, jako je NATO, na světě neexistuje. Pokud si ale chceme zajišťovat vlastní obranu, pak cesta k tomu nevede účastí v agresivních spolcích, jako je NATO, nýbrž ve smluvním zabezpečení na co nejširší mezinárodní platformě. Tedy Helsinské desatero, OBSE v modernizované podobě apod. Zvýšením zbrojení a obléháním hranic jiných států ještě nikdo nikdy k míru nepřispěl. A je tedy především třeba si jasně říci, o co ve skutečnosti usilujeme. A teprve podle toho konat. Zatím postupujeme zcela obráceně. A skutečnou vlastní obranu (hl. pak našich hranic) před migranty zcela zanedbáváme. Že by úmyslně?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Napsal jste to skvěle!!!
   100% ní souhlas!!!!!
   Postupujeme obráceně, protože nám vládnou zrádci a krysy z nejhlubších kanálů, zkorumpované loutky nebo zbabělí hlupáci, nemáme žádného skutečného státníka ... doufám, že jen zatím.

   Vymazat
  2. 10:22 To jste mě překvapil, tady někdo o něco usiluje ? Takovéhle žvásty napíše úředník za odpoledne. Podstatou NATO není společná obrana, ale společné ohrožování, a pokud možno vzájemně se nenapadat. To by fakt vypadalo blbě.

   Vymazat
 9. zaujímavé.mám v čerstvej pamati partnerstvo pre mier a to čo to malo byť.už vtedy ako zástupca vlp na velvyslanectve sr v prahe som hovoril,že to je aerický podvod.naplnilo sa to vstupom čr aj sr do nato,načo,no na to aby sme v mene záujomov amerického kapitálu bojovali proti rusku.aj tie dve percenntá nie sú nič nové.prezrite si dokumenty z osemdesiatych rokov tam to je jasne napísané.povinné dve percentá sú tam,v dobe studenej vojny!vaša obrana nie je obranou záujmou isa,ale záujmom obrany čr a regionu,kadiaľ sa prehnala posledná svetová vojna,na ktorej mali zásluhu nemecko,veľká britáia,francúzsko ale aj usa.skôr je treba posilniť systém kolektívnej bezpečnosti europy bez usa ale zato s ruskom a ostatnými europskými štátmi.potom budeme silní aj proti usa a nezávislí od ich sprostých imperialných nápadov.

  OdpovědětVymazat
 10. Ministrem obrany by měl být Dr. Svoboda!!
  A nikoliv nějaký nýmand/-ka, jehož jediným "předpokladem" k vykonávání té funkce je členství ve vítězné partaji, umění vyznat se v tlačenici, a "schopnost" lokajsky se podřizovat mocným tohoto světa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sám jsi nýmand Opluštile. Když Svoboda vyhraje volby, může být ministrem. Stejně jako ty, Koller, Obrtel, kdokoli.
   Nebo jsi ani po 30 letech stále nepochopil základní principy demokracie?

   Vymazat
  2. Re (16:41):
   Není až tak obtížné to pochopit, anonyme, jenže právě v tom je skryta slabost toho systému (který vy zvete demokracií, zatímco je demokraturou).
   A podle toho to taky ve výsledku i vypadá ...

   Vymazat
  3. Ludva? Ten agent KGB? A to by ho měl z krchova dovýst a dosadit do funkce ten kremelskej pidičekista, jo?

   Vymazat
 11. Také nejsem spokojen s kapitolou, zabývající se otázkou, jak pokračovat s naši spoluúčasti na agresívních válkách proti jiným národů a okupací cizích zemí. Také vidím alternativu k NATO - NEUTRALITU. Neutralitu, jak ji mají Švýcaři, Švédi, Finové, Rakušané, Irové a jak byla i slibována po rozpuštění Varšavské smlouvy - víra v "sliby jsou chyby". Víme, že bylo slibováno z řady úst západních představitelů, že NATO se nebude rozšířovat do zemí bývalé Varšavské smlouvy - a LHALO SE NÁM - nejen HAVLEM A SPOL! Co chybí ke spokojenosti jmenovaným zemím a jejich občanům? Přestali by nás v řadě zemí proklínat jako vrahy jejich žen a dětí, přestali by námi opovrhovat jako okupanty, přestali bychom pro ně být NATOnacisty, gestapáky! To není tak špatný zisk. A nevystavovali bychom se odvetným akcím, kterým říkáme terorismus. Jenže chybí nám odvaha, již vystoupit i jen s myšlenkou MíRU, natož NEUTRALITY. Takže jsme přece jen zbabělci!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za Václava Havla a jeho rodinu
   Museli jsme bombardovat Hercegovinu, ba jó...

   Vymazat
 12. Toto je mimořádně nebezpečná doba pro přežití našeho národa od Mnichovské zrady.Naši současní "spojenci" ze západní Evropy nás kdykoliv hodí přes palubu,pokud to bude pro ně výhodné.Jsme v nebezpečí ze strany imigrační,řízené vlny a účet bude smrtelný.Tato doba vyžaduje muže,kteří jsou schopni prosadit mimořádná opatření bez ohledu co na to říká Ústavní soud,vítači muslimů,Neziskové organizace atd,atd,atd.Lidská práva jsou zde pošlapána a berou se jako automatický nárok pro kdejakého grázla i vraha.Již mnoho krve moravanů a jiných národů bylo prolito na obranu našich domovů.Toto co se děje dnes je popliváním jejich odkazu.Čest těmto statečným mužům a úcta k obětem nevinných obyvatel a že jich bylo...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Inu, Naši současní úhlavní "přátelé a spojenci" pod jejichž "ochranou" jsme byli ekonomicky ožebračeni a VYKRADENI jsou dílem naši staletími osvědčení úhlavní nepřátelé a dílem parazité - zrádci, kteří nás prodali "říším", kdykoliv se jim to zdálo alespoň trochu pro ně výhodné...

   Vymazat
 13. Především je třeba provést řádnou a širokou diskuzi o českých národních zájmech. Z té se rychle (bohužel) námi volení představitelé dovědí, že české národní zájmy jsou zcela jiné, než někomu dělat užitečného idiota podle přání Západu. Tu v Afghánistánu, tu v Africe, ondy zase v Pobaltí. Že český národ chce bránit své hranice, nikoliv zájmy cizích zemí někde po světě. Podle toho by mělo být teprve koncipováno programové prohlášení vlády. To zatím, jako obvykle, vychází z jakýchsi ničím nedoložených premis a tvrzení, "o nichž se nediskutuje". To, že svět je ve vývoji, že se posouvá dále, lidé ve vládě nevidí a neslyší. Podle toho vypadá i celé programové prohlášení, a to nejen v pasáži týkající se bezpečnosti. Krom toho je třeba souhlasit i s tím, že celá koncepce postrádá i sebemenší představu o tom, jak jednotlivé body chce vláda zajišťovat. Vychází čistě z toho, co bylo, nikoliv z toho, co bude. Nepočítá s žádnými dopady po příchodu 4. průmyslové revoluce, jež bude mít značný dopad na rozpočet státu, vytvoří tlak na jeho zdroje, a to jak v oblasti příjmů, tak i výdajů (minimální garantované příjmy) atd. Je to zase jen výsledek toho, když se Babiš zasní. A na slepé vykonávání sebevětších pitomostí, které nám jsou nadekretovány, stačí na místě ministra i slušná sekretářka. K čemu generál? Leda takový, jako je Pavel. Skutečného generála je za těchto podmínek, které stále nechceme opustit, opravdu škoda.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.