Reklama

pátek 15. prosince 2017

Tři scénáře


Vladimír Balhar
15. 12. 2017
Dovoluji si váženým čtenářům NR předložit parafrázi jednoho legendárního článku z již neexistujícího časopisu. S velkou úctou k autorovi tehdejšího článku se snažím touto parafrází ukázat, že kolo dějin a společnosti se vrátilo do původního nastavení v r. 1989, pouze s tím, že stát i právo jsou rozvráceny, zemědělství a průmysl zničeny, armáda neexistuje a policie není schopna nic vyšetřit. Hranice neexistují, obyvatele nelze chránit. Dluhy společnosti narostly do nesplatitelné výše, vzdělání dramaticky upadlo, soběstačnost společnosti je nulová, umění slouží pouze reklamě, lež a obchodní podvod staly se normou. Lichva zvaná ourok, jak již pravil Komenský ve svém Labyrintu světa, ovládla svět.
Nicméně, posuďte sami...


Pluralita možných budoucností

Neexistuje jediná, předurčená budoucnost společenských systémů, ale prostor možných budoucích světů či možných budoucností. Mimochodem, Světová prognostická společnost má v originále název World Futures Studies Federation (Světová federace pro studium budoucností), obdobně s názvy v množném čísle vycházejí časopisy Futures, Futuribles, Futuribili atd. Jak se z tohoto hlediska pluralita možných budoucností vyvíjela v našich dosavadních podmínkách?

Sametová vize kapitalismu tuto pluralitu prostě neuznávala. Pohled na budoucnost zde prošel několika fázemi. První fází, obdobně jako v jiných strukturách, můžeme charakterizovat jako monopolizaci budoucnosti. Je jen jedna platná vize a jakékoli její alternativy jsou předem nepřátelské. Druhou fází je centralizace budoucnosti. Mizí lokální vize dílčích společenství (firem, měst, regionů, atd.) a na jejich místo nastupuje do detailů rozepsaný dokument centrální plánovací autority, Evropské unie. Konečně třetí fází je faktická likvidace budoucnosti jejím ztotožněním s přítomností; budoucnost vůči přítomnosti nevystupuje jako často radikální změna, ale jen jako "ještě hlubší prohloubení" existujících struktur.

Jsme dnes svědky úmyslného zapomínání a přepisování našich dějin. Úměrně ztrátě historické paměti jsme však ztráceli i schopnost očekávání a naděje, náš život se stále těsněji smršťoval do přítomné dimenze. Nevznikl jediný dlouhodobý a komplexní, celospolečenský plán. Plánovací praxe se soustředila na likvidaci národních zájmů.

Odcizená budoucnost nebyla sdílena společností, která si neplánovala, ale které se plánovalo. Nemohla tedy ani vystupovat jako reálný stimul. Zcela byly odstraněny varovné prognózy, třebaže jsou užitečným signálem zpětné vazby. Už Norbert Wiener upozornil, že některé společenské systémy na tyto signály reagují likvidací jejich nositelů. Místo mapy měnících se možností byla předepsána jediná přípustná cesta jinak neznámou krajinou. Na konci této cesty nebyl vysněný ráj, ale stagnace.

Jakákoli vize potřebuje k životu trvalou konfrontaci s alternativními vizemi, aby se mohla vyvíjet, korigovat a prohlubovat. Pluralitu možných budoucností tedy nepotřebujeme jen pro zjišťování ušlých zisků, ale i pro udržování přitažlivé síly té vize, které věříme a která nás proto motivuje. Ztráta kritické víry v budoucnost je jedním z nejhlubších projevů morální devastace společnosti. Smrtí vize je to, že se místo vnitřní motivační síly stává posměšně komentovanou oficiální utopií. Jakákoli vize však začíná umírat již v okamžiku, kdy vypálí svůj první cenzurní, nikoli argumentačním, výstřel vůči alternativním vizím. Jak kdysi poznamenal Marx, ke klacku sahá ten, komu došly ideje.
……………..

Jedním z takových plakátů jsou současné představy o "strukturálních manévrech" naší ekonomiky, které by měly spočívat v jejím zaměření na elektronizaci, robotizaci, biotechnologie a další vyspělé směry technického rozvoje. Lze tvrdit, že uplatnění těchto směrů bez kvalitativní změny systému řízení by nás poslalo do pekla ještě rychlejším tempem. Špičkové technologie jsou náročné na efektivní rozhodovací mechanismy, koordinaci mezi řadou dílčích aktivit, na celkovou vyspělost společenského klimatu. Nevyrůstají z centrálních úřadů, ale zezdola, nerealizují se dinosauřími monopolisty, ale tisíci malých firem. Prohloubený rozpor mezi nevýkonným řízením a novými, citlivými a snadno zranitelnými orientacemi by tedy mohl mít ještě tragičtější následky než železná koncepce. I nezkušený a o to ambicióznější řidič by napáchal podstatně více škod s Formulí 1 než s mopedem.

Namísto těchto opiátů, představujících únik od centrálního problému hlavního pole nutných změn, se pokusíme nabídnout tři scénáře. Každý z nich stručně charakterizuje jednu možnou budoucnost a průběh jejího případného vývoje. Není to jistě zdaleka úplný repertoár, jsou to však místa na mapě, o nichž je dobré vědět, někdy i proto, abychom k nim nedošli.

Katastrofický scénář simuluje vývoj, podmíněný uchováním současného způsobu řízení naší společnosti (v prognostické terminologii se zde obecně mluví o pasivní prognóze). Jeho podstatou není další prodlužování a zvýrazňování dosavadních degenerativních tendencí, ale působení těchto vzájemně propojených tendencí na přechod společnosti od stagnace jako předkrizového období do otevřené krize. Jak známo, do této situace se už některé kapitalistické země bohužel dostaly, takže zdaleka nejde o planou spekulaci. Centrální otázkou je, při jaké ztrátě tempa dochází k havárii, k neúnosnému růstu společenského napětí, k rozsáhlým konfliktům, které dále snižují výkonnost společnosti, a tím zpětně prohlubují nespokojenost. Ve společnosti se prosazuje kladná zpětná vazba pracující v režimu "čím méně, tím méně", resp. "čím hůře, tím hůře". Za této situace může nevýkonná, konzervativní sféra společenského řízení a rozhodování fungovat jako permanentní politický Černobyl, intoxikující ekonomické, ekologické, technické, sociální, kulturní, především však morální struktury společnosti. Z tohoto hlediska může být i nejvýznamnějším retardačním faktorem budoucího vývoje, aniž by sama měla vlastní perspektivu. Možnou katastrofu přibližuje i to, že umění odejít, jako součást politické kultury, je tím nižší, čím nižší je tato kultura. Výsledkem by v každém případě byly rozsáhlé společenské ztráty, o to rozsáhlejší, čím později by k uvedeným výbušným procesům došlo, při jakém stupni úpadku by s odehrávaly.

Exogenní scénář simuluje vývoj, podmíněný změnou vnějšího prostředí. Bylo by iluzí předpokládat, že se tato změna automaticky promítne do vnitřních změn, její největší význam spočívá v tom, že vnější prostředí přestává být brzdou a stává se naopak spouštěčem možných vnitřních vývojových procesů. Složitě strukturovaný společenský systém není kulečníková koule, mechanicky se podřizující tlaku vnějšího prostředí. Změny, které nevyplývají z jejích vnitřních vývojových potřeb a jsou násilně vnášeny zvenčí, mohou naopak společnost traumatizovat, vést ke ztrátě vlastní identity. Degenerativní procesy se jimi pouze urychlují a jejich kompenzace dalšími vnějšími zásahy, například poskytováním zahraničních úvěrů, pouze odkládá nástup katastrofického scénáře do doby, než se za ně bude muset platit. Změnou prostředí nelze obejít změnu řízení. Z těchto důvodů pokládáme exogenní scénář, jakkoli lákavě z nás zdánlivě snímá odpovědnost za svůj vlastní vývoj, za nestabilní možnou budoucnost, která se v závislosti na povaze společenského řízení přetváří z dočasné rovnováhy do podoby katastrofického nebo evolučního scénáře.

Evoluční scénář simuluje vývoj, podmíněný takovou změnou systému společenského řízení, která je založena na postupném obnovování kontrolních mechanismů zpětné vazby. Zdá se, že významnou roli by zde mohl sehrát jev označovaný jako ostrovy pozitivní deviace. Jde o lokální společenství , která mají výrazně vyšší výkonnostní parametry, než je celospolečenský průměr, jejichž členové ještě neztratili vnitřní zájem o svou práci a přijímají často dnes neúnosné riziko, ať již jde o nové formy podnikatelských činností, kulturních aktivit, občanských iniciativ, spotřebitelských nebo ekologických hnutí apod. Postupný vznik horizontální informační sítě mezi těmito ostrovy by vedl k urychlení jejich difúze, ke vzniku širokého celospolečenského hnutí na podporu přestavby. I zpočátku drobné změny by mohly uvolnit kladnou zpětnou vazbu, pracující tentokrát v režimu " čím více, tím více". resp. " čím lépe, tím lépe". Za této situace, vyžadující i širší uplatnění samosprávných prvků, včetně vlastní alternativní volby řídících pracovníků, by bylo funkční otevření se vnějšímu prostředí a využití jeho podnětů bez pasivního a nedůstojného čekání na vnějšího spasitele.

Jsme si vědomi, že rozevření těchto alternativ popírá některé deklarované jistoty. Nemůžeme přiznat jakékoli skupině řídících pracovníků, tím méně v kapitalismu, právo na neomylnost a nekontrolovatelnost. Nemůžeme vidět ani budoucnost kapitalistické vize jako bezrozpornou a bezkonfliktní, má li to být vize živá a skutečně strhující. Dnes již plně prokázané dlouhodobé zaostávání rozhodně nepřispělo k prestiži kapitalismu a nepřispívá k němu ani trvalá neochota přiznat za toto zaostávání vlastní odpovědnost. Není nic antikapitalistického na kritice neschopnosti nekontrolovatelné moci. A naopak, není nic kapitalistického na tom, tuto neschopnosti tolerovat nebo dokonce podporovat.


Literatura: ing Miloš Zeman, Prognostika a přestavba, Technický magazín, srpen 1989.
Poznámka: současný společenský režim označuji jako kapitalistický dle zvyklostí v denním tisku a obecně, i když si myslím, že správný název je jiný.

63 komentářů :

 1. Řešením je demokratizace společnosti - organizování se obyvatel obcí a měst na bázi společného zájmu - tzn bezpečí a prosperity pro všechny legální obyvatele. Přenos moci ze státu na obce a města - vládu občanů skrze společná shromáždění jako nejvyšší mocenské instituce.
  Řešení je ve vybojování si společné - politické svobody a její uplatňování. Prostě ve skutečné demokracii. Nikdo jiný, než sociální kapitál se nemůže dostatečně účinně postavit kapitálu privátnímu.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano je to správná cesta, ale jak se zbavíte majetné parazitické vrstvy, když má obsazeny všechny řídící pozice společnosti a v hlavách lidí je nahrána doktrína zlatého prasete, takže všechny mohou pomocí peněz ovládat. Cesta vede napříč několika generací a vyžaduje silnou vůli dostatečného počtu jedinců, kteří vychovají novou generaci s novými pravidly, ne člověk člověku vlkem, ale člověk člověku člověkem. A nové generaci bude předána dovednost řídit společnost, aby se nestali rukojmích mafií, které si udržují svou nadvládu pomocí hermetických znalostí o řízení neinformovaného davu. Naštěstí hermetický obal se narušuje a nový smět bude smrtelné prostředí pro všechny parazity ve vládách, v umění, ve sportu a v tkz. inteligenci (raději bych to nazval v demenci).

   Smazat
  2. Chce to nový 48. rok , komunisté tenkrát jasně věděli , co je nutné udělat , aby se zbavili té parazitující vrstvy !

   Smazat
  3. Štefane,
   a je něco, co nazýváme demokracií, vůbec technicky možné?
   V komunitě lidí, kde se lidé navzájem znají snad ano. Ale v rámci krajů nebo zemí? My nevíme, zda politici ucházející se o vedení jsou pouhé velké huby, nebo skutečnými odborníky, ochotní pracovat ve prospěch celku. Novináři, pokud kdy tak činili, už dávno přestali být hlídacími psy demokracie. Za mrzký peníz vykrášlí kde koho. Z největšího zloděje udělají světce a z největšího nýmanda machra na všechno.
   Já neznám recept, ale stále víc jsem přesvědčený, že tahle demokracie jím určitě nebude.

   Smazat
  4. Štefane, a jak by se to dalo dělat ve velkých městech? O každý opravě chodníku bude rozhodovat společné shromáždění všech občanů?
   To si moc reálně neumím představit.

   Smazat
  5. 18,01
   Nemusíme chodit do velkých měst. Žiju ve vsi s cca tisícovkou obyvatel. Přes dílčí výhrady musím konstatovat, že náš starosta maká skutečně pro lidi. Přesto je stále častěji napadán, že tohle udělal špatně, tohle neměl dělat vůbec,...
   Lidem se dá opravdu těžko zavděčit.

   Smazat
  6. 15:43 To, co píšete, je nádherná vize. Člověk člověku člověkem! To už ale není kapitalismus, ani žádná jeho forma, protože kapitalismus je principiálně založen tak, že úzká vrstvy kapitalistů, rentiérů a podobných parazitů žije buď částečně, nebo úplně z práce ostatních členů společnosti. Tak to bylo za feudalismu i otrokářství a vždy to bylo spojeno se státem. Stát vždy sloužil k udržení moci privilegovaných nad jejich "živiteli".
   Společnost z Vaší vize musí tedy být bez kapitalistů a dalších parazitů a musí umět alespoň relativně spravedlivě rozdělovat výsledky práce všech lidí. A stát - pokud bude nějaký potřeba - bude sloužit k eliminaci případných parazitů a k zajištění spravedlivého rozdělení společensky potřebné práce. Nebo myslíte, že by to mohlo být i jinak?
   Jirka

   Smazat
  7. Demokratizace?!
   demokracie je pouze metodou, technologií, jak změnit vládu bez krveprolití. Nic víc.

   Smazat
 2. V kterých prdelích byli v té době zalezlí slavní dnešní komunistobijci, umělci a současní kritici pana Zemana ???

  OdpovědětSmazat
 3. Byli schovaní v kanálech a odtud je vylákal "mrtvý student Šmíd" a jeho hrob na NÁRODNÍ TŘÍDĚ ke kterému se chodí,modlit pražské "elity".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:20 - Chvíli po listopadovém převratu 1989 byla vytvořená parlamentní komise pro vyšetření tzv. sametové revoluce. Ta komise se vůbec nezajímala o zjištění a vysvětlení pozadí "mrtvého studenta Šmída" alias živého přísl. StB Žifčáka. Už to je podezřelé, protože "mrtvý student Šmíd" byl spouštěčem převratu!

   Smazat
 4. Když jsem si našel tento článek, myslel jsem, že autor je anglický herec Derek Jacobi ( mimochodem vynikající) - fakt úžasná podoba. No a obsah článku? Pravda do puntíku - a tím pádem samozřejmě beznaděj. Z drápů současných lumpů už nikdo moc nevyrve - tím nemyslím novou vládu, třeba zrovna ta odstartuje nějaký zásadní obrat k lepšímu. Nejhorší devastace je ta společenská - české tradice, česká kultura, český intelekt - všechno je v háji. Nemáme dnes nadané spisovatele, básníky, filmové producenty, režiséry - nic - všechno co se produkuje, jsou jen remake toho, co bylo kdysi úspěšné ( ovšem že remake je zprzněno) nebo pokračování něčeho úspěšného - taky zprzněné. Ano - psát knihy může dnes každý, kdo má díru do zadku, a taky se to děje ( pardon - kdo má peníze, a protekci) Všechno, co kde vidíme a co někde čteme, nebo slyšíme, je jen protekce. Nic jiného se k veřejnosti nedostane. A nikdo nepáchá ani tzv. samizdat - jako když společnost začala revoltu proti minulému režimu.

  OdpovědětSmazat
 5. Moje naivní úvaha, musím říci nedosahující zdaleka úrovně tohoto článku: V roce 1989 jsme nastoupili do Titaniku, dali jsme mu přednost před, jak jsme si mysleli kocábkou, kterou jsme řekněme měli plout. Byli jsme zlákaní mamonem Titaniku. Život prý je o ziskávání mamonu. Tak jsme za cinkotu klíčů všichni nastoupili do Titaniku, který nyní představuje globalizaci. Plujeme neodvratně ke střetu s ledovcem, který bude znamenat naši zkázu - zachrání se nás třetina - možná méně. Vtip je v tom, že z Titaniku nevystoupíte, aniž by o tom vědělo vedení lodě. Vedení lodě stojí za prd, stejně jako na skutečném Titaniku /to je ta dnešní elita - Trump, Makrela, Macron a jak se ti všichni důstojníci jmenují/. Zde nebudu zdůrazňovat to, že elitě vždy zaleželo na uchování moci a jelikož se vždy jednalo o vykořisťovatelské režimy v dějinách, elity nikdy neodcházely dobrovolně. Alespoň si nějak nemůžu vzpomenout, že by existovala nějaká evoluční cesta, jak to říká autor. Titanik nemá žádnou možnost manevrování - prostě narazí do ledovce a basta, s kocábkou by to bylo jiné. No ale jak jsem říkal, to by lidé museli si myslet, že smysl života není v mamonu, a to si oni nemyslí. Čeká nás tedy srážka s ledovcem. Dokonce i v Číně si myslí, že mamon je smyslem života. Kde vidí autor nějakou záchranu - v jaké straně? Já ji nevidím nikde, ale omlouvám se já jsem dosti blbý, čtu pomalu, dlouho mi trvá než něco pochopím, dokonce tento článek jsem tak zcela nepochopil. Já to vidim - tedy ty budoucí světy velmi pesimisticky. A ještě dodám - konspirační teorii, kterou jsem slyšel na youtube - všechno řídí City of London Corporation - již několik století. Tedy za současný stav je zřejmě odpovědna tato korporace, někteří říkají, že mají na svědomí obě světové války - 1O plus 70 milionů mrtvých. Nuž oni v té korporaci se chtějí mit "dobře" - mimo jiné jist brouky z různých koutů světa na hostinách, jezdit v limuzinách se sprchou atd. Asi by bylo třeba odstranit tuto korporaci od vesla. Omlouvám se za svou naivitu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak je ale chcete odstranit když jediným státem který má armádu a morální kredit je Rusko které sankcionujeme a hnojíme na ně jak můžeme. Ani náhodou si nikdo nemůže myslet, že tito paraziti se lehce nechají odstrčit od vesla a koryt. Tentokrát to opravdu nebude sametové, teprv teď nastane ten masakr... Aottj.

   Smazat
  2. Zpověď bezdomovce16. prosince 2017 7:33

   Na Václaváku v XI/1989 jsem měl v rukou klíče od bytu, chaty, garáže a kanceláře. Měl jsem sytý žaludek! V teplém kožichu se mi zvesela cinkalo! A teď? Teď jsem hladný, nezaměstnaný, rozvedený, bez stálého příjmu a důchodu. Nemám z čeho platit výživné! Mám na krku exekuce! Mám prázdní ruce bez klíčů a nemám už čím cinkat. Jsem otrhaný, chodím v otřepaných sandálech a s holým zadkem! Občas přespávám u charity!
   Děkuji Ti, Havle, že jsi se o mně tak "hezky" postaral za mou blbost!!! "Děkuji" všem nepolitickým politrukům a zrádcům národa z protilidových vlád po roce 1989!

   Smazat
 6. Proč si tam pán dal fotku Dereka Jacobi? To mi připomíná Stříže z Novinek! Ten taky má v nicku George Clooneye! Komik ...

  OdpovědětSmazat
 7. Výborně jsme to zvládli.

  „Chartu 77 řídilo asi osm desítek osob, jejichž jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými, finančními a podobnými zájmovými svazky. Jsou to především rodiny: Havlových, Dienstbierových , Pithartových, Šabatových - Uhlových - Müllerových - Tesařových, Paloušových, Rumlových, Pelikánových, Šternových-Kant ůrkových, Kocábových atd. Všechny tyto rodiny jsou exkomunisté nebo jejich potomci či svobodní zednáři a jejich potomci. Dnes je na 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu.“

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:47
   Co to je za hloupou legendu?!

   Smazat
  2. https://u.smedata.sk/blogidnes/article/8/42/423068/423068_clanok_foto_560.jpg?r=27bm

   Kdo že nám to lhal?

   https://knihy.heureka.cz/analyza-17-listopadu-1989-miroslav-dolejsi/

   Smazat
  3. 16:51- to není legenda, to je realita!

   Smazat
  4. 17:50
   A jak jste na to přišel? Patřil jste snad k chartistům, nebo máte jiné ověřené informace, že do toho tak vidíte?

   Smazat
  5. 17.58 Asi umí hledat a pamatuje si. Vy se s nimi modlíte u "padajícího bronzu" na Újezdě a na Národní třídě k JHVH?

   Smazat
  6. 18:37
   Co je to za kravinu?!

   Smazat
  7. Anonymní15. prosince 2017 16:51
   Anonymní15. prosince 2017 17:58
   Anonymní15. prosince 2017 18:46
   Doporučení je, více číst. Ne jenom opakovat formulky získané ze sorosových neziskovek, nebo z úchylných evropských hodnot.
   -D-D-D-D-D-D-D

   Smazat
  8. Nejhorší je pro mnohé sluníčkové havlisty jmenovat ty "rodiny
   : Havlových, Dienstbierových , Pithartových, Šabatových - Uhlových - Müllerových - Tesařových, Paloušových, Rumlových, Pelikánových, Šternových-Kant ůrkových, Kocábových atd. Všechny tyto rodiny jsou exkomunisté nebo jejich potomci či svobodní zednáři a jejich potomci."
   To se potom strhávají masky a jde to až na morek kostí. Z toho havlisty bolí hlava. Takhle veřejně odhalit škůdce. Kdyby to bylo jenom ve smyslu ti, oni, možná, když uvážíme, snad, dávno .....
   Ale tohle!!!!!!!
   To je pecka přímo mezi rohy.

   Smazat
  9. 18:53

   Jste si vážně tak jist, že tu svými otázkami opakuji nějaké formulky? Co má Váš přitroublý výkřik znamenat? Že Vy narozdíl ode mne čtete ty správné formulky??? (Například ty nudné rádoby přemýšlivé kecy pana Ing. Tichého nahoře?)

   Frustrovaní jedinci tu líčí dost rozmanitou a nesourodou množinu lidí (signatáři Charty) jako nějaký zednářský spolek. To je evidentní hovadina.
   Jednou Židé, jindy Cikáni, pak zase Mohamedáni nebo neomarxisté nebo sionisti - on se vždycky někdo najde, že? Každej Maďar může za to, že je Maďar...

   Smazat
  10. Anonymní15. prosince 2017 19:04
   "Každej Maďar může za to, že je Maďar..."
   V tom máte úplnou pravdu.

   Smazat
  11. 19:04-máte pravdu, frustrovaní jedinci, signatáři nebo jen sympatizanti, kteří uvěřili a nedostali se dovnitř "rodiny". Znám jich hodně i jejich názory. Přejte si, aby umřeli dříve, než bude "revanš".

   Smazat
  12. 19:32
   Kdo se bude revanšovat komu - pokud to ovšem není tajemství?
   Co je to za směšnou prognostiku?
   A proč si mám zrovna já (pokud je to adresováno mně) přát, aby někdo umřel dřív? Kdo?
   Nejste náhodou magor?

   Smazat
  13. 19:35
   Vy jste tomu nasadil korunu.
   "Elita národa" magor běžel s h.ov.nem proti plátnu tak dlouho, až se při tom uchlastal. To nevíte?!
   Už vám tu doporučovali více číst. Tak čtěte.
   http://nd05.jxs.cz/214/177/ba94d82312_81114339_o2.jpg

   Smazat
  14. 19:35- Zas tak hloupý být nemůžete. Vy se ukryjete, jako ti, co způsobí "revanš". Odnesou to jako obvykle nejméně vinní, stačí?

   Smazat
  15. 20:05
   Ne, nestačí -

   Nabízejí se tu dvě možnosti
   1) Hrajete si na tajuplného resp. skrýváte se za náznaky - ze strachu či z jiného důvodu.
   2) Nedokážete jasně a přesně formulovat, co chcete říci - protože nedokážete jasně myslet.

   PS:
   Odkud chcete vědět, zda jsem nebo nejsem "tak hloupý". Já sám to, mimochodem, nevím. Člověk sám sebe někdy překvapí, někdy zklame...
   Vy sám míru vlastní hlouposti posoudit dokážete - když už jste na to přivedl řeč?

   Smazat
  16. 20:15- jsem méně tajemný, než Vy, anonym. Jste opravdu hloupý, protože nevím, na co mám reagovat. Formulujte otázky jasněji. PS. pokud to americký komunikační stroj dokáže!

   Smazat
  17. Měníme zemi k lepšímu. Stačí?!
   http://www.czechfreepress.cz/images/stories/com_form2content/p2/f7496/53.jpg

   Smazat
  18. 20:33

   Otázka kdo se komu bude revanšovat je pro Vás příliš složitá k pochopení?

   Jinak děkuji za ohodnocení:
   Jsem hloupý, protože Vy nevíte, na co máte reagovat. Mistrně řečeno.

   Smazat
  19. Anonymní15. prosince 2017 20:40
   Sedněte si se svými krajany v krajanském sdružení a ... neziskovkami ... Buďte zdráv.
   http://www.pavelbelobradek.cz/fotky/1415285133-p201411060728301.jpg

   Smazat
  20. 20.40 vy opravdu nevidíte, že prostor, kde se EU + US mohou považovat za beztrestné se stále zmenšuje??? Stejně jako pro třetí říši v Norimberku i pro "západní svět" přijde čas, kdy ho dostihne spravedlnost.

   Smazat
  21. 20:59 =??
   Čtěte článek anti-komouše hav-lomila co-by pořád rád s něčim bojoval, ale bihužel se nedostal k lizu těch vy-vol-ených rodin.
   https://olser.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=434768

   Smazat
 8. Jsem přesvědčený, že demokracie je v koncích. I kdyby jsme pominuli prospěch, který je hlavním, ne li jediným důvodem pro vstup většiny lidí do politiky, zabředáváme do nekonečných diskusí jejichž výsledkem jsou zparchantělé zákony, prosazované ještě zparchantělejší policií a doslova zdegenerovanou justicí.
  Svým způsobem je muslimská šaría velmi efektivní. Asi není stoprocentně spravedlivá, ale to naše "spravedlnost" pro horních deset tisíc také ne. Muslimové bez velkých cavyků chytnou zloděje, odsoudí ho a utnou mu ruku. Zatímco naše tučně placené soudy se nejsou roky schopné dohodnout, jestli Rath kradl, nebo ne. Máme v zemi tisíce rozvedených otců neplatících alimenty. Přesto řada z nich bere neplacení alimentů spíš jako pomstu bývalkám. A dalo by se dlouze pokračovat.

  OdpovědětSmazat
 9. Byla předepsána cesta krajinou veskrze známou, a to již od dob K Marxe. Na konci této cesty není stagnace, nýbrž naprostý rozvrat destrukce. Vysněný ráj nastal, ale jen pro 1% parazitů jak národních tak nadnárodních. A kritické víře v budoucnost musí předcházet kritická analýza přítomnosti. Kapitalistická budoucnost, natož její vize, nemůže nikdy odstranit nesmiřitelné rozpory ve společnosti a strhující vizí může být jedině stržení kapitálových vztahů. T

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oprava: naprostý rozvrat a destrukce. T

   Smazat
 10. 18:49:Krátce a výstižně. Máte pravdu. Připadá mě to teď ale horší než před sto lety. Tehdy komunisté měli vizi jak z toho marasmu. Teď ten marasmus část lidí vidí, ale nikdo nemá žádnou vizi jak z toho, nění žádná sila, která by s tím marasmem něco chtěla udělat, včetně dnešních komunistů. Snad proto dostali tak málo hlasů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:41

   Po materiální stránce (výživa, hygiena, zdravotnictví, bydlení atd.) to dnes horší než před sto lety určitě není.

   Ptejme se tedy, co je dnes horší.

   Myslíte, že generace, která prožívala první světovou válku měla méně důvodů k pesimismu než ta dnešní?

   Chci tím podpořit tvrzení pana T. o potřebě kritické analýzy přítomnosti. (Karel Kosík na to upozornil už před dvaceti lety.)

   Kokotko

   Smazat
 11. No tak to vidím ogařiska tak, že vás ani tak moc neoslovila parafráze 28 let starého článku prognostika Miloše Zemana, jako spíše současná antisociální tendence "zničit protivníka (diskutéra či konkurenta) za jakoukoliv cenu". No potěš nás panbu Valaši, svět sa hore pičou převrací! Aneb jak říká moje oblíbená prognoza "dobře už bylo a bude hůř". V článku i diskusi o něm postrádám důležitý faktor a to je pozitivní morálka. To je něco těžko definovatelné, avšak přesto respektované většinou normálních lidí. Morální faktor lidi brzdí v jejich zlovolných aktivitách (zlo-dobro duální filosofické kategorie odstraňte ze života jednu a zmizí obě, což je absolutní průser) nebo dobroserných aktivitách (dobro za každou cenu, i kdyby vás měli k dobru dokopat zlem).
  Současná společnost je tlupou nevzdělaných asociálních a egoistických individuí, takže jakékoliv ideály se ihned stanou nástrojem ovládání ovčanů deprivanty. Dobře vám tak deprivanti, nechápající, že všechny činy každého člověka mají ve společnosti zrcadlovou odezvu (ti co znají základy optiky doufám pochopí co chtěl básník říci).

  v čézku, na zemle, v sluneční soustavě, galaxii Střelce dne 21. 12. 2112 Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

  OdpovědětSmazat
 12. Oni už jsi kapitalisté kopou hrob robotizací. Nebo jsi myslí že ta nezaměstnaná většina na stravenkách jim k tomu bude tleskat?

  OdpovědětSmazat
 13. Ani se nedivím, jak se kde kdo vyhýbáte uznání, že společenský systém, jehož rozhodujícím rozvojovým podnětem je tvorba zisku, nutně musí být a je stále víc nemorální, že je ze své podstaty asociální, že přesunuje majetek ke stále menší a stále bohatší skupině lidí na úkor většiny, že je zdrojem cyklických krizí nutně vrcholících vojenskými intervencemi a válkami, když je podmíněn růstem růstu, v podstatě tedy zisků nejbohatších. Rozumím tomu tak, že naplno uznat předchozí by znamenalo uznat i to, že kritika minulého režimu, ve srovnání s dneškem, byla a je víc než malicherná.
  Komu z těch, kdo slavili a slaví pád onoho režimu, by se to chtělo, že?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:02

   Souhlasím, ale mám dvě námitky:

   1) Nejde o to, komu by se něco chtělo nebo ne. To je pokus o psychologický rozbor, který má pro hledání řešení do budoucna sotva víc než okrajový význam.

   2) Žádná kritika minulého režimu neprobíhá; nenávistné nálepkování (naposledy třeba dnes ve Sněmovně Schwarzenberg) a fanatické kampaně (např. pod hlavičkou "Evroopských hodnot") nemají s kritikou nic společnou. Skutečná kritika je nutná, abychom pochopili, že ten režim nepadl jen zásluhou tábora protivného, ale velkým dílem i vinou vlastní. K tomu nestačí, jak to dělá část pozůstalých komunistů "distancovat se od chyb", tj. např. říci, že za to může stalinismus nebo Gorbačov a podobně.
   Ani komunisté ani jejich odpůrci ještě se skutečnou kritikou nezačali! Ti druzí, protože se oddávají bláhové iluzi, že "zvítězili". Proč ti první, to by nám měli říct oni.

   Kokotko

   Smazat
  2. Na kritiku období před rokem 1989 není odvaha. Současný režim by katastrofálně prohrál. Není co na tomto režimu chválit. Kdo stál o svobodu lhát, krást a podvádět?

   Smazat
  3. 23:55
   Nic si nenalhávejme: stáli a stojí o to mnozí.
   Kritika není jen záležitostí odvahy, ale také schopností.

   Kokotko

   Smazat
  4. Bohužel jsme hlupáci a opakujeme neustále tu samou chybu! Při změně režimu vždycky vše otočíme o 180° a myslíme si, že je to tak správně. Nejsme schopni vzít si z toho starého i nového to dobré a špatné rázně eliminovat.
   Jirka

   Smazat
  5. Kritická analýza socialismu musí být provedena analýzou rozporů tohoto systému. Za socialismu se řada filozofů i ekonomů o to pokoušela, leč chyběl odvaha k pravdě. Jak přiznával K. Marx, odmítal se účastnit přímo v dělnickém hnutí jako funkcionář z toho důvodu, že by ztratil objektivní pohled na skutečnost. Svázanost vědeckého výzkumu s politikou se ukázalo jako obrovská překážka hledání cesty k beztřídní společnosti. T

   Smazat
  6. 13:05

   Pokud se náhodou skutečně zabýváte tím, o čem tu píšete, bude Vás zajímat, jak Marx rozvíjí Hegelovo pojetí svobody. K tomu přednáška Prof.Andrease Arndta (cca.53 min.):
   https://soundcloud.com/rosaluxstiftung/arndt-hegel

   Ne teprve Marx, ale už Hegel analyzuje vnitřní rozpory kapitalistické společnosti (u něj "občanská společnost") ve svých přednáškách k filosofii práva /vyšlo i česky/, zhruba od
   § 240. K tomu je dostupná vynikající disertace o Hegelově pojmu lůzy /neplést si s užitím toho slova u Jaroslav "Dominika" Duky!/, kterou napsal Frank Ruda:

   https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/23831/Ruda_238318.pdf?sequence=2

   Slavoj Žižek k tomu výstižně říká:

   "Již Hegel poukazoval na to, že „lůza“ je spíše předpokladem než protikladem měšťanské společnosti. Tvoří skupinu zdánlivě vně společnosti, aby skupiny „uvnitř“ mohly s dobrým svědomím
   využívat svých privilegií."

   Samotné Marxovy úvahy najdete ve fragmentu z roku 1843 ("Ke kritice Hegelovy filosofie práva).

   Tož s chutí do toho - přeji příjemné počtení!

   Smazat
 14. Já si myslím, že nená třeba zas tak moc analyzvat daný stav. Je tu bordel, ten chce kdosi vylepšit permanentní revolucí. Pánové, chce to pořádek a odpovědnost. Ideální by bylo, kdyby zemi vládli odborníci a ti by byli demokraticky kontrolováni.
  Dnes tu vládnou politici, kteří o problému vědí hovno a pořád se zaštiťují jekousi demokracií, pravdou a láskou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vžený Rudo. I ti Vaši odborníci se dají zkorumpavat, záleží jen na ceně. Váš systém by nevyřešil vůbec nic! Dnes máme odborníků plná ministerstva a korumpovaní jsou jak tito odborníci, tak politici, kteří jim zadávájí úkoly. Ve vašem systému by to bylo tak, že korumpováni by byli vládnoucí odborníci i jejich političtí kontrolóři. Co by se tím, proboha, změnilo?
   Korupce je prostě integrální součást kapitalismu - jedna z tržních výhod - a pokud bude fungovat jakýkoliv vykořisťovatelský sociálně-ekonomický systém, bude fungovat i korupce a paraziti na ní přisátí. Ale především vládnout se bude ve prospěch těch, kteří mají prachy, nikoliv v zájmu nějaké směšné většiny.
   Jirka

   Smazat
  2. 7:56 Oprava - Vážený
   Jirka

   Smazat
  3. Ba, Rudo 4:25, ti Tví oborníci, demokraticky kontrolovaní, zařídí už jen pár takových maličkostí, třeba aby: „Dluhy společnosti nerostly do nesplatitelné výše, vzdělání dramaticky neupadalo, soběstačnost společnosti nebyla nulová, umění nesloužilo reklamě, lež a obchodní podvody nebyly normou a lichva s ourokem nesloužila bohatcům... “ Jako by za vlády demokraticky kontrolovaných odborníků přestalo platit, že kdo vládne majetkem, vládne i politikou. Ach jo, Rudo.

   Smazat
  4. Vážení nespokojenci a kojenci. Když mluvím o odbornících, tak nemyslím jen bankovní sektor, ten je ovládán globálně a ani já do něho nevidím. Můžeme ale změnit systém, v kterém žijeme. Pod mostem ve Studénce zahynulo 11 lidí, evidentně vadou tohoto systému, protože investor evidentně selhal a svoji odpovědnost koordinátora neplnil, jen se snažil co nejvíce odpovědnosti naložit na dodavatele, který staví jak opice v pralese, protože státu je to jedno. Ne jinak je to ve zdravotnictví a dalších oborech, například v zemědělství, jakoby ono nemělo souvislost se životním prostředím, a co obce? Ty žijí svým životem, starosta, či celé zastupitelstvo dělá prd, odpovědnost přeneslo na soukromé subjekty a holedbá se, že zajistilo kdesi prořezání křoví a píše si odměny. Soudruzi, myslete trochu třídně. (Alespoň v základce)

   Smazat
  5. Všechny zdravím a mám radost,že někdy probíhá i slušná diskuse.Bohužel si myslím,že všechny negativní jevy/korupce a pod./neplynou ze systému,ale z vlastností člověka jako takového.Různé spol.systémy se s tím jen různě vyrovnávají.Vývoj morálních vlastností člověka se, podle mě,opožďuje za vývojem řekněme technickým.Spíše než opožďuje stagnuje.Já z toho východisko nevidím,proto považuji "rozum"za slepou uličku,Oldo.

   Smazat
  6. 5:22 Karel Marx, přibližně: "Společenské vědomí zaostává za materiálním bytím." Je mi potěšením, že jste na to přišel, snad po 150ti letech, taky.

   Smazat
  7. Spokojený nerudný Rudo (taky trapný pokus o duchaplnost). To, co popisujete je sice pravda, ale myslíte, že by to vláda nějakých odborníků změnila? Na co by měl být odborník třeba ten Váš starosta? Na vládnutí v obci? Odborníků, jak už jsem psal, máme plná ministerstva i úřady větších obcí, ale je nám to stejně prd platný! Samozřejmě, je tu možnost, že všechna vedoucí místa samospráv budou obsazována shora státem, ale to už je fašismus nebo bolševismus. V takovémto systému už není možno žádným způsobem uplatnit vůli lidu, ale lid je nucen následovat svého vůdce - zde odborníka.
   Pro oldu. Já si naopak myslím, že korupce je integrální součást kapitalismu. Ostatně chamtivost a touha po moci jsou jeho hlavními hnacími motory, jako v každém vykořisťovatlském socio-ekonomickém systému. Korupce je totiž v kapitalismu jedna z tržních výhod a i když je tzv. nemorální, je bohatě využívána po celou jeho historii. Problém zde není nízká morální úroveň lidí, ale kapitalistický systém, který dává možnost nebo dokonce nutí lidi být nemorální.
   Jirka

   Smazat
  8. Jestli jsem spokojený, těžko můžete posoudit a trapný je každý, který tady píše co si myslí pod jedním nickem, protože je vidět narozdíl od anonyma, který jen bodne a uteče. Jestli dávám přednost odborníkům je to z toho důvodu, že politika do řešení odborných problémů
   nepatří, je jen klientelismem.
   Líbí se mi, že Babiš obsazuje ministerská křesla zaběhlými náměstky. V tom dnešním bordelu by moc nevedlo k horšímu, kdyby tu byl císařpán a vládla by tu klika vědeckých pracovníků, třeba i s Drahošem v čele. Ovšem musela by tu fungovat ještě nějaká zpětná vazba, například donašečů, což stejně už funguje. Divím se, že reagujete tak nesnášenlivě.

   Smazat
  9. Anonymní17. prosince 2017 9:04
   „Já si naopak myslím, že korupce je integrální součást kapitalismu.“
   Také s tím souhlasím. Jenom se nedomnívám, jako někteří diskutující, že řešením je odstranění kapitalismu, nýbrž jeho spoutání demokratickou správou země. Občané (nebo systém?) musí mít vybudované funkční zpětné vazby. Ty musí omezovat bohatnutí nad všechny meze a musí umožňovat občanům korigovat rozvoj země. Např. zda si přejí otevření nových dolů pro nějaký zisk, nebo neotevření, pro zachování přijatelného životního prostředí. To nemůžou rozhodovat žádní odborníci, ale jedině politici, kteří budou navíc pod zpětnovazební kontrolou občanů. Takto si představuji demokracii. Je třeba vykročit tímto směrem co nejdříve, zavedením zákona o referendu a zavedením pravdivé informovanosti občanů veřejnoprávními prostředky. P.K.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.