Reklama

sobota 30. prosince 2017

Varovná prognóza 2018


Doc. PhDr. Ladislav Hohoš 
Ladislav Hohoš
30.12.2017 NovéSlovoSk

Sociálne inžinierstvo sa ocitlo na pranieri v dôsledku permanentného zlyhávania, unifikácia ľudstva v mene jednej výlučnej ideológie či náboženstva je prakticky vylúčená. Baumanova téza je varovaním, varovná prognóza však splní svoj účel, iba ak sa ju podarí odvrátiť.
Podľa známeho sociológa Z. Baumana ľudstvo dlho zotrvávalo v nádeji, že sa mu podarí vziať dejiny do vlastných rúk a bolo dokonca odhodlané podľa toho konať. Zmienená nádej spätá s odhodlaním sa však celkom stratili, keď ľudské dejiny dosiahli tempo prudkých zmien, ktorých neočakávanosť a neovládateľnosť začali súperiť s prírodnými katastrofami a dokonca ich v tomto ohľade začínajú prekonávať. Bauman zosnul na počiatku roku 2017, minulé obdobie vrátane uplynulého roku však charakterizoval naprosto výstižne. Sociálne inžinierstvo sa ocitlo na pranieri v dôsledku permanentného zlyhávania, unifikácia ľudstva v mene jednej výlučnej ideológie či náboženstva je prakticky vylúčená. Baumanova téza je varovaním, varovná prognóza však splní svoj účel, iba ak sa ju podarí odvrátiť.


MultipolaritaSvet sa stal tak či onak multipolárnym, podľa výsledku ostatného hlasovania v OSN aktuálne 125 : 61. V literatúre sa aktuálne konštatuje zlyhanie prípadne ústup od neoliberálnej verzie globalizácie, ktorá bola presadzovaná radikálnym spôsobom bez inštitucionálneho a kultúrneho zakotvenia. Aktuálne prebieha spor o pravidlách, presnejšie verziách globalizácie nielen ohľadom rozsahu kontroly a regulácie, ale v širšom rámci možného posunom svetového poriadku od unipolarity k multipolarite (nestabilita prechodného obdobia). Táto nestabilita plodí konflikty, ktoré v podstate predstavujú niečo ako formy boja o určovanie pravidiel. Premyslenou verziou celosvetovej globalizácie „Jeden pás, jedna cesta“ disponuje momentálne Čína, americká Národná bezpečnostná stratégia reflektuje pozíciu hegemóna.

Otázka hegemónie sa vlastne riešila po celé dvadsiate storočie, poznamenané dvoma svetovými vojnami, začala ústupom zo slávy Britského impéria. Tak sa vtedy skončil storočný mier, nastolený Viedenským kongresom po napoleonských vojnách. Dnes žijeme v tieni jadrových zbraní a iných sofistikovaných zbraní, ktoré si možno nevieme ani predstaviť. Máme za sebou celých sedemdesiat rokov bez svetovej vojny, ktorej hrozba však stále pretrváva. Pápež František použil termín „rozkúskovaná vojna“, v inom kontexte sa odkazuje na „hybridnú vojnu“, vo vzťahu k Rusku som zaznamenal odkaz na „druhú studenú vojnu“, sankcie sú v každom prípade predstupňom vojny.

Najdôležitejším aspektom vejára možností je konfigurácia medzi USA a Čínou, resp. medzi Západom a zvyškom sveta. Totiž o tom, akým spôsobom bude prebiehať transformácia a za akú cenu (a kto ju zaplatí), resp. rozsah násilia do značnej miery závisia od toho, akým spôsobom impérium reaguje na zmenené podmienky, ktoré by sa dali označiť ako „ústup zo slávy“. O tom boli dve svetové vojny, ale máme aj precedens bez vojny (Britské impérium a Sovietsky zväz). Predstavy amerických neokonzervatívcov, ktorí prirovnávajú postavenie USA k Rímskej ríši, doznievajú v presvedčení politickej elity, hoci svoju platformu PNAC (Project for the New American Century) oficiálne ukončili v roku 2006. Ide o dva zásadné argumenty, jednak nenahraditeľnosť USA v úlohe svetového policajta, jednak potreby národnej bezpečnosti. Oba tieto argumenty sú reliktom studenej vojny.


Extrémna nerovnosťSvet je v mnohom podobný tomu, ktorý opísal Lenin v roku 1916, čerpajúc z Hobsona a Hilferdinga, ktorý na základe rozsiahleho štúdia spochybnil svetový poriadok nastolený Západom navzdory tomu, že ešte za viktoriánskej éry sa všeobecne uznávalo civilizačné poslanie kolonializmu. Dobývanie renty a ako dôsledok extrémna nerovnosť je typickým znakom súčasnej fázy kapitalizmu, ktorú Lenin svojho času označil za imperializmus. Aktuálna modifikácia leninskej tézy vyzerá asi takto: globálna plutokratická oligarchia ako posledné štádium imperializmu. Podľa odhadu 6 % svetovej populácie ovláda 58 % svetového majetku, v USA 1 % obyvateľov ovláda 95 % domáceho majetku. Za „vládcov sveta“ možno považovať 225 najbohatších dolárových miliardárov, najmä z USA, ktorí vlastnia osobný majetok rovnajúci sa polovici ročných príjmov celej populácie planéty. Moc „neviditeľne vládnucich“ kapitalistov upevňuje početnejšia trieda pomáhačov a lokajov (propagandistov, kňazov, vedcov, príslušníkov „kultúrneho frontu“, šéfov justície, polície, armády vrátane odborárskych predákov), títo aj so svojimi rodinami predstavujú asi 12 % svetovej populácie. Stav populácie planéty tentuje k počtu 7 miliárd, úspešných by bolo 840 miliónov; spolu s obslužným personálom optimum tvorí asi jedna miliarda ľudí, zvyšok obyvateľov planéty sú vlastne zbytoční až nežiaduci.

Aktuálne treba opustiť tak pôvodom buržoázny jakobínsky koncept (dnes sa pripisuje iba boľševikom), ako aj sofistikovanejšiu od Hegla odvodenú Marxovu koncepciu formovania revolučnej triedy. Ide o to, že zánik kapitalizmu môže mať viac alebo menej katastrofický priebeh. Toto v podstate banálne konštatovanie však znamená, že sily, ktoré nechcú za každú cenu zachovať staré zriadenie alebo si uvedomujú, že cena by bola privysoká (Kautského ultraimperializmus ako kartel elít), budú usilovať o revolučnú transformáciu, ktorá vlastne znamená transformačnú revolúciu. Postupné transformačné kroky totiž v spojení so štvrtou technologickou revolúciou môžu vyústiť do zásadných revolučných zmien a to bez zbytočnej radikalizácie. Radikálmi v súčasnosti sú stúpenci starého režimu, ktorí bezohľadne usilujú o zachovanie svojich privilégií a vytvorili nadnárodnú kapitalistickú triedu, ktorá sa zužuje do globálnej plutokratickej oligarchie. Treba im pripomenúť, že rozhodujúcim impulzom pre Francúzsku revolúciu bolo nepríčetné ľpenie na privilégiách, konkrétne na oslobodení od platenia daní, zo strany vtedy už degenerovanej a skorumpovanej šľachty vrátane najvyšších cirkevných autorít. Nepočínajú si podobne súčasné nadnárodné korporácie?!

Tak či onak rozhodujúce karty histórie drží v rukách politická elita USA, pričom v prvom rade ide o udržanie hegemónie dolára ako svetovej meny s možnosťou nekontrolovateľnej emisie. Toto postavenie je v súčasnosti ohrozené, reálne už dolár monopolné postavenie pri finančných transakciách nemá. Na konferencii v Bretton Woods (1944) USA manipuláciou z pozície sily odmietli návrh J. M. Keynesa na vytvorenie univerzálnej kurzovej meny nezávislej od mien jednotlivých štátov (bancor). Činsky jüan sa stal piatou svetovou rezervnou menou v októbri 2016. História nás učí, že nekryté papierové peniaze sú strašnou zbraňou vládnucich tried vo vzťahu k vykorisťovaným, ktorí na kvázi menovú reformu najviac doplatia.


Vejár možnostíUvediem z literatúry vybrané možné scenáre, dva sa týkajú superveľmoci USA, jeden scenár sa týka Číny.

Dambisa Moyová predložila štyri alternatívne scenáre v horizonte tridsať rokov:
 • Po prvé, status quo – prehra v ekonomickej vojne, americká a európske ekonomiky sa stali druhoradými. 
 • Po druhé, môže sa stať, že v Číne dôjde k stagnácii, čo nie je problém primárne ekonomický, ale politického systému, závisí od postupu vlády, najočividnejšie je riziko príliš rigidnej centralizácie. 
 • Po tretie, politika protekcionizmu resp. transformačná stratégia obrany bude musieť byť neľútostná, inovatívna a radikálna. 
 • Po štvrté, USA majú opciu defaultu ako v roku 1973, prestanú splácať svoje dlhy, dolár bude oslabený; finančné trhy by mohli poskytnúť USA nové pôžičky po šiestich mesiacoch od defaultu, druhým porazeným by bola Čína. Moyová v roku 2011 predpokladala, že ak USA nič nevychýli z nastúpeného kurzu, premenia sa z plnohodnotnej spoločnosti podnikateľov na kvázi socialistický sociálny štát v jeho najskorumpovanejšej podobe. Súčasná americká administratíva sa pravdepodobne rozhodla pre tretí scenár. Moyová nepovažuje tretí scenár za variant žiaducej budúcnosti.

Aj USA musia čeliť vnútorným problémom, či vláda bude schopná efektívne vládnuť v rozdelenej spoločnosti. Autor jednej zo správ Rímskeho klubu futurológ J. Galtung v roku 2009 predložil možnosť rozpadu USA do roku 2020. Vzbury sú dielom más, transformácia je vecou elity, ktorá vie, ako využiť vzbury. Elita a masy spoločne vytvárajú revolúcie, pretože predpokladajú všeobecnú únavu, pričom naakumulované problémy sa dostali do takého stavu, že systém sa jednoducho vzdá. Pokusy o vytvorenie svetového unitárneho štátu považuje za kontraproduktívne, disponoval by vo vzťahu k periférii príliš veľkou mocou, predstavuje si skôr konfederačné usporiadanie. Koncept homogénnej diktatúry Empire rovnako ako monokratický koncept revolučnej diktatúry podlieha revízii a stáva sa retrográdnym.

Znalec súčasnej čínskej filozofie Fabian Heubel varuje, aby sme sa nesnažili normatívny obsah čínskej hybridnej modernizácie jednostranne posudzovať podľa anglo-amerických modelov a kritérií. Neznamená to však, že by sa čínska inteligencia západnými normami nezaoberala. Diskusia o spojení medzi konfucianizmom a socializmom je povolená, ale prepojenie konfucianizmu s liberalizmom naráža na otvorenú i skrytú cenzúru. Katastrofálne porážky v ópiových vojnách a čínsko-japonskej vojne (1895) vyvolali najprv konzervatívnu revolúciu (1898), potom buržoázno-demokratickú revolúciu (1911) a socialistickú revolúciu (1949), ktorej epilógom bola „veľká proletárska kultúrna revolúcia“ (1966 – 1976). Zmena sa uskutočňuje pod tlakom, je svojím spôsobom vynútená, musí narážať na odpor, revolúcia sa vyčerpá potláčaním odporu a spravidla nedosiahne vytýčené ciele.

Francúzsky filozof a sinológ F. Julien poukázal, že čínske myslenie umožňuje oveľa pružnejší spôsob pochopenia „tichých transformácií“. Revolúcia radikalizuje konanie vybičované do krajnosti, kým tiché transformácie vychyľujú krok za krokom bez varovania, bez oznámenia až k bodu, kedy sa všetko prevráti vo svoj protiklad bez toho, aby si to niekto všimol. Revolúcia vyostrí situáciu do extrému, je rozhodnutá násilne skoncovať s predchádzajúcim poriadkom, bojuje a zápasí v priestore síl, ktoré sa definovali ako rivali, pričom každá revolúcia sa končí reštauráciou, ktorá skôr či neskôr nastane. Tichá transformácia nepoužíva silu, nebojuje, ale ide svojou cestou, infiltruje, rozširuje a rozvetvuje sa, je prenikavá; ako tichá sa označuje preto, že nevyvoláva odpor. Tiché transformácie dokážu viac než sila vzbúrených más prostredníctvom progresívnej erózie všetkého čo ancien régime podporuje. Čína využila výhodu zaobísť sa bez zlomu politického režimu, pretože dokázala zásadne transformovať sociálny a ekonomický systém tak, aby strana ostala pri moci. Západný pokus o tichú transformáciu, t.j. proces globalizácie vo svojej nanútenej neoliberálnej verzii, nedosiahol mieru prijatia, ktorá by umožnila, aby bol integrovaný do historického kontextu. Nástup pravicového populizmu túto tézu potvrdzuje. Čo sa týka čínskeho experimentu, predstavuje nárok na alternatívnu modernitu, úspech či neúspech bude mať svetodejinný dosah. Čínska marxisticky orientovaná filozofka X. Wei poukazuje na potrebu nového demokratického modelu „socializmu s čínskym črtami“.


Bezpečnostná rada OSNFilozofia kozmopolitizmu v súčasnosti vníma odlišné kozmopolitizmy pred a napriek westernizácii. Podľa Gerarda Delantyho Európa pozostáva z viacerých civilizácií, ktoré sú v interakcii ako súhvezdie (konštelácia), čím sú podmienené rozmanité spôsoby modernity v jej rámci. Ide o židovsko-kresťanskú, rusko-slovanskú a islamsko-tureckú civilizáciu. Pohľad na civilizačné súhvezdie relativizuje národné štáty ako referenčné rámce, otvára uvedomenie globálnosti, nejde o čiste národné rôznorodé modernity. Európa je rovnako východná ako západná. Rusko patrí do európskeho civilizačného súhvezdia, vrátane ázijskej dimenzie. Napriek byzantínskemu dedičstvu a ortodoxnému náboženstvu Rusko je súčasťou európskej civilizácie. Rusko je a bude odlišné od Západu.

Svet budúcnosti bude oveľa rozmanitejší a diverzifikovanejší než ten súčasný, nové technológie to umožňujú. Multilaterálny svet si vyžaduje nejakú podobu globálneho vládnutia, to znamená legalitu a legitimitu medzinárodného práva bez výnimiek, čo predpokladá koniec idey impéria. Súčasný stav je nebezpečný v dôsledku absencie záruk dodržiavania medzinárodného práva. OSN síce nezohrá úlohu svetovej vlády, ale je nenahraditeľná ako fórum na udržanie mieru, aby sa zabránilo Bellum omnium contra omnes. Kompetencie Bezpečnostnej rady OSN by sa mohli rozšíriť na oblasť posudzovania dôsledkov nových technológií. Súčasný stav sveta v rizikovom a konfliktom prechodnom období pripomína skôr tridsiate roky minulého storočia, ktoré by nám mohli byť zdrojom historického poučenia.

- - -


LITERATÚRA:
Bauman, Z., Symptomy hledání cíle a jména. In: Geiselberger, H., Velký regres. Praha, Rybka Publishers 2017, s. 32.
Delanty, G., Civilizational constellations and European modernity reconsidered. In: Delanty, G. (Edo.), Európe and Apia Beyond East and West, New York, Routledge 2006, s. 49, 53.
Moyová, D., Kterak Západ zbloudil. 50 let ekonomického bláznovství – a neúprosná rozhodnutí, která nás čekají. Praha, Academia 2015, s.190-200, s.206.
Galtung, J., The Fall of the US Empire – And Then What? Successsors, Regionalization or Globalization. US Fascism or US Blossoming? Kolofon Press 2009, s.105, 91, 184.
Heubel,F., Chinesische Gegenwartsphilosophie zur Einführung.Hamburg, Junius Verlag 2016, s. 26, 234.
Julien. F., The Silent Transformations. London, Seagal Books 2011, s. 68-69.
Wei, X., Ekonomická a politická transformace Číny: nové rozbory. Praha, Filosofia 2017.


Ďalšie články:
LADISLAV HOHOŠ


22 komentářů :

 1. Ano "Současný stav je nebezpečný v důsledku absence záruk dodržování záruk mezinárodního práva. Představitel nejmocnějšího státu bude kroutit rukama těm co ho nebudou otrocky poslouchat. Čeká nás pád říše Římské.

  OdpovědětVymazat
 2. Jenom ten, kdo se o současnou situaci vůbec nezajímá, může ještě doufat že nejde o monstrózní, dobře promyšlený a realizovaný sociální projekt.

  Na rozhodující management, ať už ten zdánlivě demokraticky volený, nebo "demokracií" dosazený (rady, soudci...), nebo "veřejnoprávní" nebo nebo ten ze svého principu kdysi společensky potřebný (soukromá média), i ten, o kterém jsme si nikdy neměli a nemohli dělat iluze (vedení korporací),
  jsou vyvíjeny masivní všestranné skryté a skrytě řízené tlaky a páky tak, aby celý proces probíhal v předem nadefinovaném informačním poli předem určeným směrem.

  OdpovědětVymazat
 3. Všechny tyto teorie vlastně dostávají na zadek prizmatem imigrace s nekontrolovatelným populačním apetitem. Bílá rasa se fakticky likviduje sama svojí antinatalitní politikou - odkládaná kariérní těhotenství, žraní HA ve velkém od nějakých 14 let, otěhotnění ze zkumavek a pod vlivem hormonální léčby,voda plná hormonů, mužští bez "semene", homosexuálové jako TOP elita, stačí? Bílých ubývá kvapem, barevní je válcují a předpokládám, že je potom taky nějak budou řešit, až splní svůj úkol. Cílem je přeci ta 1 miliarda. NWO naplňuje cílevědomě své cíle, ale naštěstí plány jsou plány a život je život. Takže, když se Orwelovsky pochlapíme a zničíme nevědomost, která se v nás pěstuje jako marihuana v pěstírnách a probereme se včas, nemusí to tak ještě dopadnout.
  Sims.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejsem si jist, jestli namítáte, že důvodem imigrace je snižování populace původní evropské.
   To ale žádný smysl nedává, protože nikdo soudný nemůže chtít kontinent jen zalidnit, ale zalidnit jej produktivně a při zachování původní kultury! Ale to, co se teď děje, je skutečně jen náhrazování původního obyvatelstva cizorodým (,často nepřátelským) obyvatelstvem.

   Vymazat
  2. 11:12 Nejsem si zcela jist, jestli jste schopen vůbec přemýšlet. Po převratu byly vytvořeny takové podmínky, aby zodpovědný člověk měl obavu mít potomky, nevědělo se co bude, a tato situace je udržována. Kdyby politiku neprováděli slouhové ve službách satana, populace by rostla jako za Husáka. Parta, která dělá řízení lidských civilizací, to opravdu umí. 99.99% lidí vůbec netuší, že jejich způsob života má skončit.

   Vymazat
  3. To 13.50
   Myslím si, že jsem ještě schopná přemýšlet. A kdybyste si přečetl můj příspěvek a přemýšlel u něj, tak by Vám bylo jasné, že vůbec nezpochybňuji cíle pro Evropu a ani prostředky, kterými toho má být dosaženo, ale již tam uvádím konkrétní mechanismy, jak tu populaci rozbít. Vy hovoříte jen o podmínkách a obavách mít potomky a já uvádím již konkrétní kroky, které k tomu vedou. Po převratu se neděly věci, které by lajnovaly co se bude dít. Udělala se jen modla z prachů, kariéry a vracení majetků, které měly zastřít oči. Přeci mi nech chcete namlouvat, že jste již po roce 90 viděl, že se budou legalizovat adopce dětí homouši, že se budou ženit a vdávat legálně, že se budou mužští měnit na voli bez kastrace. Pamatuji si, že se stále hovořilo o vymírání kvůli důchodům, ale pronatalitní politika spočívala ve zdražování dětských věcí. Kdybyste se podíval na statistiky po druhé světové válce, kdy bylo všechno na lístky a bída s nouzí, děti se rodily, jak na běžícím pásu. V ekonomice to nebylo, bylo to ve vůli se uskromnit a pokračovat v rozšiřování rodiny. Po sametce se najelo na trajektorii sobectví a majetku, tam se děti nevejdou. No a po slibném začátku přicházely další kroky na změny. Takže vesele vymíráme, ale podstatnou otázkou je, proč jsme jdou muslimové. Samozřejmě jako základ evropské armády dobré, armády na Putina dobré, ale co potom s tou nadlimitní populací? Myslíte si, že je to tak těžké, vzpomeňte si na španělskou chřipku - to bylo 20 miliónů, tenkrát........nedělám si iluze z ebol, Zika virů, Marburgů a dalších spirálek. A voda je moc dobrým nositelem všeho dobrého a zlého, zvlášť když pijeme vše z petek. Takže přečtěte si znovu oba výše uvedené příspěvky, píšeme fakticky o stejných problémech (takže nechápu Vaší reakci), za další v devadesátkách jste toho věděl tolik co dnes co se týká predikce vývoje. Dnes jsme chytří v tom co nyní žijeme, ale o budoucnu víme kulový.
   Sims.

   Vymazat
  4. Sims. Ještě, že jsem nereagoval předčasně, jako Vy bych to tak dobře nenapsal. Mám jen jedinou výtku. V současné době jde o osvětu matek dcerám. A osobní volbu dcer politiko-manipulační technikou ovlivnění. S nostalgií vzpomínám na naši pěvkyni, nevdát se za cizince za R-U. Kolik našich žen se vzdalo přechýlení přijatého jména dnes? Nejste ale vinny samy, my muži máme také máslo na hlavě. To ponížení, které nám servírují naši lídři, bez naší odezvy, zasluhuje kopanec(nám)do zadele.

   Vymazat
  5. Musím reagovat na ty matky kontra dcery. Dnešní matky jsou již generací, která je ovlivněná "novou dobou", tyto matky již vyrostly v pokroucené době s hodnotami hodně pod normálem. Co mohou takové matky předat ještě horším dcerám? Já osobně bych tuto roli ještě přenechala babičkám, ale pohled na tyto nepotřebné geronty je hodně tendenční. Co jim bude nějaká bába vyprávět, když ony všemu tak dobře rozumějí. A ještě je vše podbarveno úspěšným absolutoriem VŠ (rovněž zdeformovaná záležitost), tak jim bude nějaký hlupák z pravěku něco vyprávět. Mezigenerační úcta je taky dobově vymazána. Takže můj pocit je, že matky již bohužel nemají dcerám moc co předávat. Co se týká přechýlení - v této záležitosti vidím i určité prvky LGBT - genderový výmaz a určitě touha po neobyčejnosti, zajímavosti (nese to doba). No a k těm mužům - muži si nechali vzít z rukou oštěpy, nechali se nahradit robertky a nejsou schopní zplodit ani děti (na tom samozřejmě nesou vinu obě pohlaví, každý jinou měrou). Již jenom to očumování u porodů je pořádná hloupost. Když má žena takovou práci jako je přivést dítě na svět, tak by ji měla udělat sama a neukazovat mužskému, jak trpěla, nechat se litovat a citově vydírat. Já bych mužského u porodu nechtěla, své role by měl každý naplnit sám. Jako bych nechtěla se dívat na chlapa, který pláče, to je jeho výsostné soukromí, neměl by ztrácet své pevné chlapství. Začali jsme si zkrátka lézt do sociálních rolí, vyměňovat si je a přestáváme být sami sebou. Proto se s námi tak dobře manipuluje. A vrcholem je, že se již snaží mužským implantovat dělohy, aby mohli rodit děti (samozřejmě Kaiserem, kvůli šíři pánve), vrchol lidské deviace je na obzoru, říká se lidově, že se svět v p.del obrací. Proto přeji lidem návrat na stromy = rozuměj normálu. Jestli je to ještě možné.
   Sims.


   Vymazat
  6. Souhlas s 18.24 - když chlapi čumí u porodů, děje se tak proto, že je to moderní - ne že by je to zajímalo. I když - Budulínek hrál u díry dokonce na housličky. Je to stejné, jakoby ženy se zájmem čuměly, jak chlapi u internetu vyhledávají porno, a tahají si u toho ptáka. Namísto aby chodili do hospod balit ženský, nebo tancovat, dřepěj doma u počítačů, a slintají u porna nebo čtou "publicistiku" a sprostě nadávají. Dnes už se nikde netancuje, v hospodách se nesmí kouřit ( děsně ohrožení nekuřáci???) tak tam nikdo neleze. Vychcaní politici pěkně přikurtovali lidi domů k bednám a vymejvají jim mozky. Muž už téměř zblbli ( viz jsou jich plné samoobsluhy - nakupujou potraviny, to dřív bylo pod mužskou důstojnost) a ženský zblbly naprosto a zcela. Sedmdesátky blbnou ještě víc než padesátky, je jich všude plno, chodí na tanečky, kde je na třicet bab jeden chlap, a ony skáčou "Adio Mexiko" samy. A padesátky? A už čtyřicítky? Ty jsou blbý non plus ultra. Přivázaný vlasy, umělý řasy, vytaženej čumák, umělý prsa, umělý zadky - to sem přitáhlo ze "západu" - a naše prasočasopisy nám ženský zkazily. Jen kosmetika - hadry -hovadiny - Která dnes umí plést? Šít? Vařit? Která vyžehlí? Dřív to ženský zvládaly zcela běžně, a rozhodně u toho nebyly udřený. Taky - když se podívám na ženské časopisy dříve ( Vlasta, Žena a život, Praktická žena .. ) a dnes? Hnus -na titulních stranách postarší celebrity, ale počítačově vyretušovaný na mladý. Proč je stárnutí a stáří tak šíleně dehonestovaný? Ano, přestali jsme být sami sebou. Každý blbne a pitvoří se, co vždycky bylo považováno za zvrácené, je dnes glorifikované. To je zadání dnešních medií a politických lumpů - oblbnout lidi, aby přestali být samy sebou, a blbli jako opice.Viz například diskuze - ve většině případech pitomý žvanění a hovadiny.

   Vymazat
  7. 15:10 Omlouvám se za příliš příkrou reakci. Já vnímám jako nejpodstatnější faktor zhoršení životních podmínek (dnes je v ČR prý milión exekucí, což je děsivé). Hormonální antikoncepce, hormony ve vodě atd. chápu jako doprovodné negativní faktory, které v plánu nebyly, ale nejsem schopen posoudit, jestli bylo v 90. letech nějaké zobecnění situace států západu. Jinak "úspěch" negativních věcí, o kterých píšete, je dán bohužel tím, že byly poprvé, sny o životě na západě přešly do praxe (jak u koho), změna životního stylu se jevila jako správná a zákonitá. Pokud by příchozí muslimové přejali tento styl, pak musí začít degenerovat také. Muslimové nejsou nadlimitní populace, ale budoucí populace. Hospodářský vývoj, spotřebu zdrojů a svobodomyslnou společnost je nutné zastavit, tedy z pohledu projektantů. Není tu národohospodář, morální autorita, důvěra, nic nám nepatří, není kde začít. Spousta lidí vám řekne, že vše běží jak má, nikdy jsme se neměli tak dobře. Lest byla geniální. Je to asi trochu chaotická odezva, ale dalo by se diskutovat hodiny.

   Vymazat
  8. tak jsme koukám rozjeli diskuzi na dvou polích. Ta hormonální antikoncepce není nic mimochodem. Jde rovněž o cílenou záležitost, jak lidé se pro pohodlí vzdávají ostražitosti a plánování. Jde rovněž o cílenou záležitost - rozpomeňte se na papeže někdy kolem roku 1993 v Káhiře, jak horoval proti regulaci početí, jednalo se právě o africké a asijské země. Proč to církev řešila právě pro svět, kde zrovna tato regulace byla žádoucí. Na vlně přípravy pro převzetí absolutní moci nad světem nejedeme (svět) poslední půl století, ale daleko déle. No a co se týká muslimů - víte to je ideologie, která se dá perfektně využít k absolutní poslušnosti a týká se to celé populace v daném regionu. Běloši se "odcírkvili" masivně a při reputaci např. katolické církve se nelze divit. Také u muslimského světa je praktické, že je ve své podstatě schopný žít ve skromných podmínkách a co se týká zdrojů, ano, nebudou tolik spotřebovávat, ale jde stále jen o tu miliardu. Takže i muslimové to tady mají dočasně. Vše stejně urychluje strach, že přestěhování na jinou planetu nepřipadá zatím do úvahy a proto ten zvýšený zájem o zdroje a atmosféru Země. A to že jsou lidé spokojení? Táži se kteří, já rozhodně ne, protože plnou ledničku zrovna nevnímám jako míru spokojenosti. Já právě v té nadspotřebě vidím zkázu pro lidskou budoucnost.
   Sims.

   Vymazat
  9. 23:26
   Pravý důvod tvé nespokojenosti leží evidentně uvnitř tvé hlavy. Tak se soustřeď na něj a přestaň vymýšlet absurdní konspirační nesmysly. Samozřejmě pokud tu nespokojenost chceš opravdu odstranit a nejsi ten typ který se v nespokojenosti a nasranosti vyžívá a hledá si aktivně jakoukoli záminku k jejich podpoře.

   Vymazat
  10. 23:26 Ptáte se, kteří lidé jsou spokojení ? Spousta. Třeba jedinec, který vám odpovídá v 1:28. Prej stačí dělat pravidelně pár kliků a všechno je ok. Jen to chce vyhýbat se konspiračním teoriím a důvodům nespokojenosti, které se člověku hromadí uvnitř hlavy. Prostě přidat, makat, nějakej leasing management brainstorming a team-building a všechno bude fajn.

   Přeju Vám v roce 2018 kapku štěstí a doufejme spolu s Petrem Hájkem, že žádný plán nikdy nevyjde.

   PS. Nebudu se rozepisovat o islámu, už jednou jsem napsal a admin mi to smazal.

   Vymazat
  11. 23:26 Jinak díky za info, nevěděl jsem, co papež povídal 1993 v Káhiře, ale zapadá to do schematu.

   Vymazat
  12. 16:13 Tu fantazii Vám závidím, Vy tady vidíte nějaké lídry ? Já to vidím jako povoz s hnojem, kterej kodrcá z kopce a kočí to nemá moc pod kontrolou.

   Vymazat
  13. Paní Sims, ti co někdy studovali Marxe a pochopili obsah jeho kritiky kapitalismu, věděli naprosto přesně, co přijde. Stejně jako víme co přinese budoucnost, pokud nebude kapitalismus smeten z povrchu zemského. T

   Vymazat
 4. bez zásahu vyššej moci je celé ľudstvo v riti, nemá šancu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proto bude lepší provést jaderný restart! Lidstvo může být do 30-ti let znovuzrozeno, tedy začít znovu a lépe! - http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/210211-zkazu-zeme-by-lidstvo-prezilo-svet-po-jaderne-valce-by-ale-nikdy-nebyl-stejny/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

   Vymazat
 5. Proč tohle všechno způsobuje kapitalismus,protože je to převáděno na peníze,bohatství,výši konta,tak lze potom říci,čím vyšší konto,tím méně rozumu a zodpovědnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kapitalismus na národní úrovni je občanská válka v ekonomické rovině, na celosvětové úrovni je to válka o všechno. Co byste od toho chtěl ?

   Vymazat
 6. Je třeba inteligentní pracovitý bílé lidi nahradit. Primitivy kteří budou dělat za našich podmínek a nebudou nám do ničeho kecat a budou nás volit na věčné časy.

  OdpovědětVymazat
 7. Stačila by jenom reprodukce, protože v nastávajícím období robotizace nebude potřeba růstu populace. Je ovšem potřeba zvyšovat kvalitu vzdělání a morálky. To vidím po nebezpečí migrace jako druhý problém současné společnosti. Ve svém životě jsem nikdy neměl potřebu se nějak složitě vyjadřovat a tak článek na toto téma nechám na kvalifikovanější přispěvovatele. V novém roce přeji všem ať se Vám daří a jste zdrávy. PRADĚDA.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.