Reklama

.

.

neděle 14. ledna 2018

Nejvyšší poplach! Evropský parlament dostal na stůl reformu Dublinského protokolu a česká média mlčí!

13.1.2018  Rukojmi.cz

Zatímco pozornost českých médií je upřena na povolební situaci na české politické scéně, v Bruselu se začaly dít věci, nad kterými se tají dech. Výbor EU parlamentu pro občanské svobody odsouhlasil již 19. října návrh nového zákona o přerozdělování uprchlíků v EU, který se má stát reformou tzv. Dublinského protokolu. Reformní text zákona nově určuje, že všechny členské země EU jsou povinny přijímat uprchlíky podle přerozdělovacího mechanismu, který určí ad-hoc pro každou zemi jednotlivě Evropská komise podle klíče HDP a populace.


Jednotlivé členské země podle tohoto zákona budou nejen muset přijímat tisíce, desítky tisíc nebo dokonce stovky tisíc migrantů ročně, ale navíc podle této novely nebudou mít ani kontrolu a možnost výběru nad tím, jaké uprchlíky dostanou přidělené.

Již brzy i v Česku, pokud se nestane zázrak v poslanecké sněmovně…

Návrh zákona, který se pracovně nazývá jako Dublin 2.0, už prošel výborem a tento měsíc bude na zasedání EU ve Štrasburgu předložen europoslancům ke schválení jako zákonná norma pro celou EU. Dokument zároveň vyzývá jednotlivé členské země a Evropskou komisi k zahájení jednání o implementaci tohoto zákona, o jehož schválení v EU parlamentu se nepochybuje, protože reformu podporují největší členské země EU. Toto je konec všem nadějím na záchranu ČR před migrací, pokud se v české společnosti nezvedne všelidový odpor, který povede k inicializaci procesů vedoucích k vystoupení ČR z Evropské unie.

Klíčové zásady návrhu zprávy schválené Výborem EU pro občanské svobody jsou následující:
 • všechny členské státy se musí účastnit a sdílet odpovědnost za žadatele o azyl a snížit nepřiměřené zatížení členských států na “frontové linii”
 • bezpečnostní opatření by měla být posílena. Všichni žadatelé o azyl musí být zaregistrováni při příjezdu a členské státy musí zachovat své vnější hranice
 • žadatelé o azyl by se měli řídit pravidly systému a neměli by se snažit pohybovat mezi zeměmi jako takovými
 • rychlejší postupy: lidé, kteří potřebují mezinárodní ochranu, by ji měli dostat rychleji, a zároveň umožnit vrácení osob, které nemají právo pobytu do svých domovských zemí rychlým a důstojným způsobem

Český překlad hlavních bodů z návrhu Dublin 2.0

Začátek citace z dokumentu

Návrh zprávy připravila vedoucí poslankyně Cecilia Wikström (ALDE, Švédsko) a schválení zprávy ve výboru uděluje parlamentní mandát pro budoucí rozhovory s členskými zeměmi s cílem dosáhnout konečného kompromisu o právu uprchlíků na azyl. To znamená, že parlament EU je nyní připraven zahájit jednání s Evropskou komisí až do formálního potvrzení zákona europarlamentem jako celkem na listopadovém plenárním zasedání EU ve Štrasburku.

V návrhu zprávy jsou uvedeny některé inovativní návrhy, které zajistí, že nový dublinský systém bude v praxi fungovat:

 • Napojení na konkrétní zemi je prvním kritériem přemístění: žadatelé o azyl mají “skutečný vztah” s určitým členským státem, a to zvyšuje jejich šance na integraci a snižuje riziko sekundárního pohybu po EU. Tyto vazby by byly definovány jako rodinné vazby v dané zemi, stejně jako předchozí bydliště nebo studium v konkrétní EU zemi.
 • Stálý a automatický mechanismus přemístění: žadatelé o azyl, kteří nemají skutečný vztah s určitým členským státem, jsou automaticky přiděleni do země EU, která za ně po převzetí převezme odpovědnost podle distribučního “klíče”. Za tohoto žadatele bude nově odpovědná tato přidělená země. Za zpracování žádosti o azyl již nebude automaticky zodpovědná země prvního příjezdu, jako je tomu dnes, a nově neexistují žádné prahové hodnoty před zavedením mechanismu přerozdělení, jak naopak navrhovala Evropská komise. Cílem je zabránit členským státům na hranicích Schengenu v tom, aby přebíraly nepřiměřený podíl mezinárodních závazků EU.
 • Registrace a ověření bezpečnosti při příjezdu: země prvního příjezdu musí registrovat všechny žadatele o azyl a zkontrolovat otisky prstů oproti záznamům v příslušných evropských databázích, jako je například informační systém Europolu, a také pravděpodobnost, že žadatel má nárok na mezinárodní ochranu ještě před tím, než je převeden do jiné země EU. Tyto počáteční kontroly však budou o hodně rychlejší než aktuální kontrola přípustnosti a budou pečlivě kalibrovány, aby zabránily zahlcení migranty v členských státech “na frontové linii”. Pokud členský stát na frontové linii selže a neregistruje žadatele o azyl, přerozdělování do dalších zemí EU bude pozastaveno.
 • Včasné filtrování žadatelů s velmi malou pravděpodobností, že budou přijati: cílem je vyhnout se přemisťování žadatelů, kteří mají téměř nulovou možnost splnit kritéria získání mezinárodní ochrany, budou filtrováni v zemích vstupu do EU. Namísto jejich okamžitého přemístění budou jejich žádosti zpracovány v členském státě prvního vstupu. Všechny náklady na tuto mimořádnou práci budou na bedrech EU, aby se zabránilo nepřiměřenému zatížení členských států.
 • S přihlédnutím k preferencím země: žadatelé o azyl si budou moci vybrat mezi 4 zeměmi, které v daném okamžiku obdržely nejméně žádostí o azyl na základě distribučního klíče. Pokud žadatel o azyl dříve pobýval nebo získal diplom v členském státě a má tak odkaz do této konkrétní země, bude převeden na toto místo. Přijímáním podle těchto preferencí by členské státy dostaly žadatele s lepšími vyhlídkami na integraci.
 • Zvláštní pozornost je věnovaná dětem: poslanci chtějí posílit ustanovení o dětech,aby zajistili, že nejlepší zájem dítěte je vždy ústředním bodem. Nezletilí by měli mít vždy pohovor se speciálně vyškoleným personálem přátelským k dětem. Dítě bez doprovodu musí mít opatrovníka jmenovaného nejpozději 24 hodin po podání žádosti o azyl. Opatrovník musí být přítomen, pokud jsou odebírány otisky prstů dítěte a také během rozhovoru. Pokud je nezletilý bez doprovodu převeden z jednoho do jiného členského státu, musí přijímající členský stát předtím jmenovat opatrovníka dítě.
 • Rychlejší sjednocení rodin: k urychlení postupů by měli být žadatelé o azyl okamžitě převedeni do země, ve které mají nárok na sjednocení s rodinou. Potom by měl tento členský stát zjistit, zda je tvrzení správné a nikoliv, jak tomu je dnes, že je to podle toho, v jakém členském státě je žadatel přítomen.Pokud se ukáže, že tomu tak není, bude žadatel o azyl převeden dále do jiného členského státu EU vybraného distribučním klíčem.
 • Přidělování skupin: žadatelé o mezinárodní ochranu by měli mít možnost registrace jako skupina (max. 30 osob) při příjezdu do Evropy. Taková skupinová registrace by neznamenala právo být převedeni do konkrétní členské země, ale právo být převedeni spolu s lidmi, které znáte, ať už z vašeho domovského města nebo s někým, s kým jste propojeni, cestovali jste spolu.
 • Pobídky k pobytu v systému: Pokud by se měl žadatel o azyl pokoušet vyhnout se registraci nebo nesprávně požadoval spojení s konkrétním členským státem, byl by přidělen náhodnému členskému státu podle distribučního klíče.
 • Princip je jednoduchý: řídíte se pravidly, můžete si vybrat mezi čtyřmi zeměmi, které momentálně mají nejnižší stav. Pokud se ale pokusíte vyjít ven ze systému, nebudete mít na výběr.
 • Zajištění plné účasti všech členských států: všechny členské státy by měly sdílet odpovědnost za žadatele o azyl a plnit povinnosti stanovené zákonem, který byl demokraticky odsouhlasen v EU parlamentu. Členské země na frontové linii, které nezaregistrují azylanty, nebudou moci žádat jejich přerozdělení do EU. Členské státy, které odmítnou přijmout přemístění žadatelů na svá území, budou čelit omezení jejich přístupu k fondům EU a nebudou moci využít tyto prostředky k vrácení žadatelů, jejichž žádosti o azyl byly zamítnuty.
 • Což dává členským státům čas přizpůsobit se novému azylovému systému: dát zemím EU čas, aby se přizpůsobily a připravily na získávání žadatelů o azyl, na 3 roky by mělo být zavedeno přechodné období, během něhož členské státy, které mají historicky přijatých mnoho žadatelů o azyl, budou nadále nést větší zodpovědnost a tam, kde jsou země EU s omezenějšími zkušenostmi a vítají žadatele o azyl, by začaly s nižším podílem odpovědnosti. Během těchto 3 let se členské státy EU automaticky přesunou směrem k spravedlivějšímu podílu stanoveném distribučním klíčem založeným na HDP a velikostí populace. Evropská agentura pro azyl (EASO) bude podporovat a monitorovat členské státy, aby jim pomohla vybudovat potřebnou kapacitu.

Jak funguje Dublin 2.0 jako systém?

Jakmile žadatel o azyl přijde do EU, ať už je to v zemi na jižních hranicích nebo na mezinárodním letišti, musí mu být sejmuty otisky prstů a musí být zkontrolován podle příslušných údajů a databází EU, jako je informační systém Europolu nebo Schengenský informační systém. Rovněž se provede počáteční posouzení, zda je u žadatele o azyl pravděpodobné, že budou mít nárok na mezinárodní ochranu.

Pokud tomu tak je a žadatel o azyl nepředstavuje bezpečnostní hrozbu, provede se kontrola, aby se zjistilo, zda má rodinné příslušníky v EU, dříve žil v EU nebo je držitelem diplomu ze země EU. Pokud ano, bude žadatel o azyl převeden do této země. V opačném případě bude žadatel o azyl mít možnost volby mezi čtyřmi zeměmi, které mají v tom kterém konkrétním okamžiku získat nejnižší poměr žadatelů o azyl ve srovnání s ostatními žadateli o azyl podle distribučního klíče vypočteného na základě velikosti populace a HDP dané země EU.

Po příjezdu do členského státu, který bude odpovědný za žadatele o azyl, úřady této země provedou další bezpečnostní posouzení a posoudí také právo žadatele na mezinárodní ochranu. Pokud se země rozhodne poskytnout žadateli v souladu s mezinárodními úmluvami a pravidly EU ochranu, země zůstává odpovědná za uprchlíka po dobu pěti let, během které by mohla osoba požádat k povolení k trvalému pobytu. Pokud by se uprchlík rozhodl opustit zemi, aby přešel do jiného členského státu během první pěti let, měl by být vrácen do odpovědné země, jakmile to bude možné. Jediná cesta k mezinárodní ochraně v rámci Evropy bude zůstávat na odpovědném členském státě.

Statistiky migrace

V roce 2015 požádalo 1,3 milionu lidí o mezinárodní ochranu v EU podle UNHCR. V roce 2016 bylo toto číslo sníženo na 1,2 milionu žádostí. Během první poloviny roku 2017 požádalo 315 000 lidí o azyl v EU. V současné době je kolem 23 milionů lidí po celém světě v pozici uprchlíků v cizí zemi a dalších 40 milionů je podle UNHCR uprchlíky ve své domovské zemi. Evropa chrání 17% globálních uprchlíků. V roce 2016 se konflikt v Sýrii, nyní již sedmým rokem, stal největším světovým producentem uprchlíků (5,5 milionů), následovaný Afghánistánem (2,5 milionu) a Jižním Súdánem (1,4 milionu). Země, které chrání většinu uprchlíků, jsou Turecko, Pákistán, Libanon, Írán a Uganda. V loňském roce byla třetina žadatelů o azyl v EU ženského pohlaví a 32% dětí. 63 000 nezletilých bez doprovodu v tomto roce požádalo o azyl v Evropě. Německo bylo zemí EU, která obdržela nejvíce žádostí o azyl: 722 000 z celkového počtu 1,2 milionu uprchlíků v EU v roce 2016.

Konec citace z dokumentu
Kdo všechno proudí do Evropy? Utečenci ze Sýrie, jak tvrdí v dokumentu poslankyně EU? Tak určitě…
Z výše uvedeného dokumentu vyplývá zrůdnost celého systému. Reforma Dublin 2.0 spočívá v tom, že podle tzv. přerozdělovacího klíče budou migranti dostávat nabídku na 4 země v EU, které v okamžiku podání aplikace o azyl budou mít nejnižší stavy. No schválně hádejte, čtenáři AE News, které země to asi tak budou. No přece země V4 a jmenovitě Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Všimněte si slovníku a narativu v dokumentu. Zatímco o členských zemích se píše, že musí něco udělat, v případě uprchlíků, pokud svévolně utečou z přidělené země a odejdou do jiné země, se píše pouze v podmiňovacím tvaru, že by měli být vráceni. Co je ale další jobovka, to je 5-letá lhůta. Po uplynutí této lhůty se budou moci migranti volně pohybovat po celém Schengenu z místa na místo, ale dávky a sociální status budou mít pevně svázaný s přidělenou hostitelskou zemí, která se bude muset o ně starat.

Když migrant bude lhát v žádosti o azyl, nic se nestane, dostane azyl v jiné zemi EU tak jako tak

Co je děsivé, to je vyznění dokumentu v tom smyslu, že když žadatel o azyl lže v žádosti o azyl, že má styky a kontakt na příbuzné v nějaké konkrétní zemi EU a úřady zjistí, že to není pravda, tak nejenom, že migrantovi nehrozí žádný postih, ale ani není deportován, podle návrhu Dublinu 2.0 bude prostě jenom přerozdělen do náhodně vybrané členské země EU. Toto je naprostá šílenost, která nemá obdoby. Např. v USA, pokud někdo žádá o azyl a uvede lživé tvrzení do žádosti, je následně jeho žádost zamítnuta a osoba je deportována zpátky do země původu. Jenže podle výše uvedeného dokumentu bude migrant přistižený při lži v žádosti o azyl odměněný azylem v jiné dostupné zemi v EU.

Dámy a pánové, sdílejte tento článek na sociálních sítích, zalarmujte své poslance a politiky, aby zahájili v poslanecké sněmovně kroky k odsouzení této migrační reformy a zároveň aby byly odstartovány procesy k vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z EU, protože Dublin 2.0 je zločinným pokusem o autoritativní bruselské překreslení celé Evropy islámskou kulturou. Nečekejte, až bude situace stejná jako v Německu nebo ve Švédsku, odmítněte výhrůžku z dokumentu, že země, které nebudou přijímat migranty, přijdou o dotace z EU. Dotace z EU jsou zdrojem korupce v ČR a jejich zrušení bude pouze pozitivním projevem pro ozdravění veřejných zakázek a veřejných rozpočtů v ČR. Bez pozornosti mainstreamových médií dochází k největší migrační reformě v dějinách Evropy a minimálně alternativa o tom nesmí mlčet.


- - -


30 komentářů :

 1. Pokud ale ve volbách zvítězí Zeman má samo zvolená fašistická EU po ptáčkách ! Migraci nepovolí. Může se o ně všechni postarat Brusel když jsi je osobně dováží do Evropy !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přátelé, prosím udělejte si čas a zhlédněte
   tento, bravůrně provedený a výstižný film
   o migrantech ve Francii. O pokrytectví vítačů
   a skutečné realitě, kteří na migrantech finančně velmi profitují až? Do doby, kdy se
   to osobně dotkne, přímo JICH! Výborný scénář.
   To zřejmě ČT neodvysílá, popřela by ty žvásty,
   kterými nás neustále krmí...

   Název filmu:

   Srdečně vás vítáme

   Francie À bras ouverts
   Anglický With Open Arms
   Slovensko Srdečne vás vítame
   Komedie: Francie/Belgie 2017

   V hlavní roli této komedie se představí ztřeštěný Christian Clavier jako Jean-Etienne Fougerole, který je velice respektovanou osobností francouzské literární scény. Tento bytostný humanista a vrcholný intelektuál žije ve svém světě po boku bohaté manželky a je dokonale odtržen od reality. Což se mu stane osudným, když v televizní debatě propaguje svůj nový román Srdečně vás vítáme. V něm řeší téma pomoci lidem v nouzi, lidem bez domova, na útěku.
   V přímém přenosu vzdoruje silné kritice ze strany přítomného oponenta, který jej napadá, že sice hezky píše, ale v životě se tím není schopen ani ochoten řídit. A tak Jean-Etienne, aby osobním příkladem dokázal svou vstřícnost k potřebným celého světa, veřejně vyzve jakoukoliv romskou rodinu k společnému soužití u nich doma. Stačí, když zazvoní u brány jeho sídla a budou radostně vítanými hosty. A rozohněný Jean-Etienne rovnou na kameru nadiktuje i svou adresu. Pak se nemůže divit, že u něj večer v ten samý den zadrnčí zvonek a za vraty stojí usměvavý Babik se svou početnou rodinou. Jean-Etiennovi nezbývá nic jiného než svůj veřejný slib dodržet. Netuší, že jej i jeho rodinu čeká jedna z nejtěžších životních zkoušek a hlavně brutální test míry tolerance, solidarity a humanismu.(CinemArt)

   Vymazat
  2. Můžou se dovážet tajně autobusy, vyložit na Václaváku a pak z Bruselu vykřikovat o bezprecedentním útlaku migrantů, pokud se jim neposkytne plný komfort.

   Nezapomínejte, že dle zprávy USA, Česko taktéž bezprecedentně utlačuje Romy. Neuplatňuje inkluzi, dává málo přídavků, neposkytuje bydlení a příspěvky na stravu a nepraktikuje pozitivní diskriminaci.

   Vidíte snad někde ve vedení AVČR Roma? Anebo mezi profesory přírodovědného či technického směru? Já ne. Prof. Drahoš toto neuvěřitelně zanedbal, já bych mu to důrazně vytknul.
   Mám neblahý dojem, že inženýry z Afriky chce podstrčit pouze nám a akademickou půdu si nechat pro sebe. To je rasistické!!

   Vymazat
 2. To vse nam poridil byvaly president Klaus. Jemu patri nase 'Diky". A stale beha kolem a chtel by nejakou zase podepisovaci funkci...aby nas dostal do jeste horsiho nestesti..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 4:30 - Ten arciďábel Klaus už napáchal mnoho zla proti českým lidem (velkoloupěžná privatizační rabovačka, rozdělení ČSFR bez referenda, velkoamnestie pro odsouzené arcizloděje, tuneláře...) Do boje o korytech v ODS a PS ČR zatáhl svého syna, údajně ve své době nejlepší ředitel školy v té naší Galaxii!

   Vymazat
  2. Jediný Klaus byl proti Lisabonské smlouvě.Máte krátkou paměť.

   Vymazat
  3. Klaus nakonec podepsal Lisabonský diktát neochotně, pod nátlakem Havlérky a dnešních antizemanovců, hrozících z Klause udělat psychiatrický případ a zajistit jeho svržení z Hradu.

   Lisabonský diktát je pro nás něčím jako Versailleský diktát pro Německo po První světové... vedl k marasmu a k bolestné léčbě jediným dostupným účinným lékem - Hitlerem... K tomu nás chtějí Bruselští samovyvolenci z Deepworld dohnat a donutit?

   K rasistickým důsledkům typu "Zabij vetřelce, aby tvé místo na Slunci v tvé otčině zůstalo PRO TVÉ BÍLÉ DĚTI, protože ty a oni, jakožto běloši, nemáte kam jít"?

   Vymazat
 3. Vcera jsem se dival na zapas kopane ve Francii .Z 22 hracu jsem napocital upne cernejch neggru 13 a pricmoudlych neco jako cikani asi 4 .Tohle preci Cesko ale nemuze dovolit ,vzdyt jsou to pololidi jina kultura ,nikdy preci neggr nemuze zapadnout do bile spolecnosti.Stejne jako cikani maji pocit menecennosti a rvou s ekradou a vubec delaji paseku ,coz nestacili cikani??

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když se vám to nelíbí, udělejte to jako já. Černochy respektuji v teamech černošských zemí. Evropské teamy s námezdnými Afričany neuznávám, nechodím na ně, nefandím jim a nezajímají mě. Dobrovolně na ně nedávám ani korunu.

   Kdyby byli Evropané Evropany z doby našich dědů a pradědů; takové teamy by byly nejvýše cirkusovou atrakcí jako Buffalo Billova Wild West Show.

   Vymazat
  2. Anonym 5:58, a kdo je podle vás ten celý člověk, když "negři" jsou pololidé? Určitě se za takového považujete vy sám. Teď abychom se báli, koho z nás označíte za poločlověka :). Třeba jeden takový před několika desetiletími podobně označil vše na východ od tehdejšího Německa navzdory tomu, že mojí bábu od té svojí nerozeznal a stejně jako jeho soukmenovci jsme se cpali würstama a Weiner Schnitzel.

   Vymazat
  3. 14:39 Můžete mi říct, čím černoši přispěli světové vědě, průmyslu, ekonomice ? Vždyť si nebyli schopni vyrobit ani ty hadry. Viděl jste snad černocha, který by tkal na jednoduchém stavu ? Nezvládli ani tavbu kovů. Zůstali na úrovni klacku a kamene.

   Vymazat
 4. EU je nereformovatelná. Ať si schválí Dublin 4, a třeba i 5,6,... Ten, kdo bude chtít uniknout, musí následovat Británii.
  Odešla Británie, začalo se škubat Polsko a Maďarsko. O nás raději nemluvím, protože my si, tak jako již téměř čtyři století, počkáme, až to za nás někdo druhý vybojuje. Ale to jsem odbočil. No zkrátka, EU se začíná rozpadat, a já jsem ještě ani nezaslechnul ani náznak nějaké sebereflexe.
  Každý se někdy splete. Ale opakovat stejné chyby dvakrát, třikrát,..., to je příznak demence, nebo kriminální recidivy. V prvním případě patří EK do ústavu, v druhém do kriminálu. Ale ona dál, beze změn, řídí EU. Tak že jediná možnost úniku je vystoupit. Teď už nemám pochyb.

  OdpovědětVymazat
 5. No bratia cesi,zda sa,ze sme v prrdeli.Nase male zemicky ovladla Hydra v Bruseli a budeme opat podany komusi,kto nas bude gniavit,skrtit a vyhrazat sa.
  Spominam na prekrasne chvile so sovietskimi sudruhmi pri samovare,nebolo zobrakov,bananov,chladniciek,ale nakoniec sme zohnali vsetko...ale nik nam nevnucoval kudrnace,ine nabozenstvo a aj ti cigani boli nasi.
  Spominam si,ako sa titulovali slov. cigani.Ked nas cigan neprisiel v cechach do prace,cesky vedouci se zeptal-kdepak je ten soudruh ze slovenska?Slovensky veduci sa rovno opytal-kde je ta kurva ciganska!To len na odlahcenie tragedie,ktora nas spolocne caka!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Brat Slovák ! Zrejme jste nic nepochopil. Tady nejde o nadvládu, ale o likvidaci bílé rasy formou asimilace.

   Vymazat
  2. Anonym 11:07 - Ani ne tak bílé rasy, ta je každému u riti, ale ten nejhlavnější cíl je unifikace obyvatelstva, či přesněji ghettizace. Pokud vytvoříte národ, budete imigraci hlídat, budete vybírat. Nepřipustíte, aby se zcela změnila kultura vaší země a spojila proti vám s kýmsi zvenčí. Takové společenství je víceméně soudržné a nedá se lehce ovlivnit. Přitom "národ" nemusí být nutně monoetnický či monokonfesní, jen musí sdílet společné hodnoty vaší země. To se velmi pracně buduje. Mnohdy se takové "budování" neobešlo bez slz a krve, a pak časem bylo prověřováno. Hodně, hodně dlouhým časem.

   Tohle globální hráči nepotřebují. Oni potřebují nekonzistentní masu, nejlépe "kočujįcí", kterou lze lehce ovládat.

   Vymazat
 6. V celém výčtu chybí (jestli jsem to nepřehlédl ) jedna položka. Finance, respektive výška dávek pro imigranty. Aby se jim nestahovali zpět do Reichu musí jí dát všude téměř stejnou aby neměli motivaci. Tím se může lehce stát, že systémový, nepoužitelný nemakačenko z Afriky zmítané válkou v Sýrii (!!!) bude mít na území České eurooblasti měsíčně větší příjem než kmenový zaměstnanec Českého zaměstnavatele, z jehož daní bude tento parazit financován. To už by opravdu stálo za probuzení ze zlého sna a trochu sebereflexe, jinak si zaděláme, a zejména svým potomkům, svojí pohodlností na sociální problémy nevyřešitelné bez použití hrubé síly.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je tam jasně napsáno, že zabezpečit migranta bude muset země, kam byl umístěn, ale migrant bude moci se za 5 let přemístit jinam, ale životní náklady ponese původní stít. Takže je to myslím naprosto jasné.

   Vymazat
  2. Mluvil jsem o výši, ne o tom kdo. V přepočtu má se základní dávkou a různými příspěvky běženec v Německu 26.000Kč. Platy např ve stavebnictví u nás se pohybují v průměru 15-20.000 čistého za práci od nevidím do nevidim čtyři roční obdobi. O tom mluvím. Kolik mají lidé na linkách za 8h práce?........... Tam je zakopanej pes. V rozdílu odměny za práci a za hovno.

   Vymazat
  3. Pane Strako, vy nevíte jaký dokument to stihl podepsat odcházející premiér Sobotka?

   Výše sociálního příspěvku se bude muset vyrovnat na západní úroveň. Nevím, jak s mzdou. Taktéž poskytnout všechny potřebné benefity, aby měli "pocinek" k novému startu. Například Francie začala s výstavbou nových sídlišť. A ani to se nelíbí, jelikož tito lidé pocházejí velmi často z komunit, které žijí venku na ulici a druží se. Neumí žít v hromadné vystavbě jako jsou paneláky. Oni potřebují něco jako je příměstská "vilková" nebo nižší městská zástavba, nejlépe v centru, ne klasické činžáky. Odosobněná sídliště na periferii povedou k odcizeni a sociální deprivaci. Ani se jim nedivím, mně by se to také nelíbilo. Podívejte třeba na Lyon a Marseille, tam se už s výstavbou začalo.

   Ale tady je skryto ještě jedno velké riziko. Ne všichni migranti jsou povaleči a násilníci. Dokonce jsou mezi nimi i zmiňovaní "inženýři". Jenže o takové má zájem každý stát a nebude to východní Evropa, kdo si bude vybírat a rozdělovat. Nám budou PŘIDĚLENI. A klidně to může být někdo, kdo je extrémně nebezpečnou osobou a všichni to o něm budou vědět.

   Taktéž není nikde psáno, že budou muset zvládnout jazyk této země. Ono to je totiž docela zasouci, aby to tak bylo. Pokud budou mluvit třeba francouzsky, mohou mít právo ho používat. Zde jsem zvědav, jaká pravidla se nastaví. Třeba Francii by se něco podobného určitě hodilo a moc bych nedal za to, že by se mohla snažit protlačit francouzštinu v tomto regionu.

   Vymazat
 7. Žijeme v diktatuře kapitálu a Brusel i Štrasburg jsou jenom poskoci tohoto kapitálu. Pentlení nějakou demokracií je demagogií. Záchranou je, pokud údaje jsou pravdivé, jedině vystoupení z EU a NATO a neutralita země. Uprchlíky ano, ti přicházejí, tu z Řecka, tu z Jugoslávie, Ukrajiny, Ruska..... ale proč Brusel se podílí na výrobě uprchlíků, na jejich transportu do Evropy a pak vnucování jednotlivým státům. Tak to je prosím ta klasika diktatury kapitálu. Kdo potřebuje běžence a proto je vyrábí? DIKTATURA KAPITÁLU! Proč kapitál u nás odmítá podporovat populaci Čechů? Protože by jim nedělali otroky za bakšiš.

  OdpovědětVymazat
 8. Sociálně ekonomický model zvaný neoliberalismus je ze své podstaty nereformovatelný, jelikož stojí na vidině elit o převzetí a zpoplatnění (zefektivnění ) role státu a jeho servisních služeb, bez jakékoliv reinvestice. S tím souvisí i populáční deprese. Kapitalismus a jeho současná fáze neoliberalismus je svou bezuzdnou nenažranosti ad-absurdum člověku jako svému zdroji nepřátelská a pdvazující jeho rozvoj. Proto jsou vymýšleny a mediálně protlačovány různé pseudo genderové studie a navazující úchylné projekty. Proto dochází k reletivizaci role tradiční rodiny a státu. Jejich jediným cílem je zamlžit skutečnou podstatu problému a na určité přechodné období nabídnout protispolečensky orientované lidskoprávní paskvily a zvrhlosti. Od dob kdy jsme přešli na „lidské zdroje“ už jen toto spojení evokuje paralely z ekonomického prostředí. V evropě je nedostatek zdroje profitu a tak bylo objeveno nové naleziště. V zájmu snižování nákladů a zvyšování zisku bude klidně obětována i vzdělaná, emancipovaná ale nákladná Evropská civilizace. Zdrojem nevytěžené lidské suroviny jsou přeci vagíny nevzdělaných biorobotů jedoucích na jednotném softvéru islám, který sobě vlastní agresí neumožňuje upgrade na vyšší lidštější verzi. V zájmu zachování božského standardu 1% vyvolených světovládců a zlatého milionu jejich poskoků jsme na řadě. Proto je také probudivší se Rus, který touží po své neunifikované kultuře, tradiční rodině, tradičním vztahu mezi mužem a ženou a svéprávnosti takovým nepřítelem. RF představuje totiž nebezpečný precedens hodný následování. Proto je také nepřijatelný prezident, který si jako jediný představitel Evropského státu dovolil vyfakovat amerického velvyslance. Havlérka napojená na penězovody neoliberalismu neoconů jak na infuzi nemůže ani jinak reagovat.

  OdpovědětVymazat
 9. Pokud vyhraje drahoš ještě je naděje že je nevezme Babišova vláda.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zřejmě jste z dějepisu zapomněl, jak buržoazie vítala Hitlera.

   Vymazat
  2. 11.15 Asi je tak mladý, že zažil až školu za Klause a dál... kde již exsoušky učitelky mlčí o většině historických fakt a souvislostí, naopak se točí na disidentských stupiditách a polopravdách-nepravdách... Jak se hodí do pěstování lehkoživností včetně Senátu a "českého" zastoupení v EU strukturách.

   Vymazat
  3. 11:15 12:40 Nejsem mladý a heslo nechci tu migranty mu vyhrálo volby.

   Vymazat
  4. Pokud vyhraje Drahoš,tak žádná Babišova vláda nebude.O to se postará Kalousek a spol.A všechno o čem tady píšete ,tak budeme v republice mít.To sem pustí a ještě to podepřou zákonama.Tak jako je ukotven zákon o vracení majetků církvím.A nikdo s tím již nikdy nehne.Ale to už nepůjde jen o peníze,ale o holou existenci a život.

   Vymazat
 10. Hitler nerozpoutal 2. světovou ale Anglani s Francouzi ! Kolonizovali svět! monarchisté , kolik je jích ještě dnes a chtějí světu rozkazovat ! Drahoš k nim patři ,tak jak Macron i Merkel , jsou Římském klubu - černých feudálů , zednářů 13 nejbohatších zlodějů a světových vrahů !

  OdpovědětVymazat
 11. je již navýsost jasné proč se nyní intenzivně slibují zvýšené platy a důchody. Příprava na dávky ve výší cca 25000 či vyše pro migranty tyto efekty vyvolalo. Pokud by to zůstalo stejné, tak by si zadělali na bouře lidí, ale když přidají prachy všem, tak doufají, že se lid zklidní a nebude protestovat. Akorát je zde problém - že na ty dávky bude muset někdo vydělat svou prací. Migranti to opravdu nebudou.
  Sims.

  OdpovědětVymazat
 12. Pokud volby vyhraje probruselská loutka Drahoš, importu migrantů se nevyhneme, protože i Babišovi jde především o to, zalíbit se Bruselu. Navíc ve sněmovně už Dublin IV odsouhlasili ANO, ČSSD, KDU a Piráti, takže tato vláda v kombinaci s Drahošem bude podléhat diktátu Bruselu ve všem, tedy i ve věci migrace, bude-li to na základě tohoto dokumentu v EU odhlasované. Sociální pilíř, který navrhuje jednotnou dávku 800EUR pro migranta na celém území EU pak zajistí to, že migranti zůstanou tam, kam budou přiděleni a nebudou hromadně utíkat do Německa.

  OdpovědětVymazat
 13. Jsem pro, kdyz nasi vojaci mohli pomahat okupaci Iraku, kdyz jsem schvalovali Kosovo, mame 270 vojaku v Afganistanu, kde zaabijeji, na tak malou zemi, ktera zazila 21.8.68, to je vykon. Zasluhovali bychom dvojnasobnou davku.

  OdpovědětVymazat