Reklama

úterý 2. ledna 2018

Německá bota před českými dveřmi


Jiří Baťa
2. 1. 2018
"Německá prokuratura je připravena provádět razie a domovní prohlídky v ČR a na Slovensku u podezřelých osob, které jsou (budou) obviněny ze smrti německých občanů na československých hranicích v dobách Železné opony. Česká neziskovka udala Němcům více jak 50 českých a slovenských občanů!"
To je nadpis a úvod velmi výživného článku tzv. „proruského, prokremelského, proputinovského“ či jinak dezinformačního (pro jisté lidí a „jejich“ demokracii nebezpečného) portálu Aeronet, který pravdivě a věcně informuje o událostech, které jiné portály zadržují, zamlčují, překrucují, nebo jako informace „neužitečné“ a „nebezpečné“ je vědomě neakceptují.


Článek je svým obsahem velmi zdrcujícím poznáním, kam spěje, resp. jistou skupinou světovlády je tlačeno lidstvo 21. století. Samozřejmě ne v každé zemi či státě je tento průběh stejný, proto je na místě se zmínit ani ne tak o všeobecné situaci, ale situaci konkrétní, která se týká nás, středoevropanů, přesněji občanů České a Slovenské republiky. Není od věci zmiňovat obsah celého článku, jednak to podstatné popisuje zmíněný nadpis článku a k ostatnímu je potřeba se už zmiňovat individuálně.

Gró článku, kromě skutečností, uvedených v Pražské deklaraci (více viz odkaz níže) spočívá nejen v samotném obsahu deklarace, ale zvláště těch bodů, které  nás aktuálně ohrožují a to
bod č.1: ….nacistické, tak komunistické totalitní režimy mají být hodnoceny, každý podle svých strašlivých zásluh,
bod. č. 4: k zavedení legislativy, která by umožnila soudům soudit a odsuzovat pachatele komunistických zločinů a odškodňovat oběti komunismu,
bod. č. 17: k úpravám a přepracováním evropských učebnic dějepisu tak, aby se děti  ve školách mohly učit o komunismu a jeho zločinech a byly před ním varovány stejným způsobem, jakým se naučily hodnotit zločiny nacismu. 

Tímto není míněno, že ostatní body deklarace z celkového počtu19, jsou méně závažné, ale tyto tři se jeví  v daný moment jako nejzásadnější. Zatím co body č. 1 a č. 17 mají řekněme trvalý či dlouhodobý charakter, bod  č.4  je  již vyjádřením toho, co právě zmiňuje nadpis článku portálu Aeronetu a sice, že Německá prokuratura je připravena provádět razie a domovní prohlídky v České republice a na Slovensku u podezřelých osob, které jsou (budou) obviněny ze smrti německých občanů na československých hranicích v dobách Železné opony.

K tomu je nutné poznamenat, že Německé nejvyšší státní zastupitelství v Karlsruhe již údajně pověřilo státní zastupitelství v bavorském Weidenu, aby začalo vyšetřovat smrt 4 německých občanů z bývalé NDR, kteří v dobách Studené války zahynuli při pokusu o překročení československé státní hranice do Rakouska a NSR. Obviněno je 54 občanů České republiky a cca 13 občanů Slovenské republiky, jde vesměs o bývalé vojáky ČSLA a příslušníky PS, tedy Pohraniční stráže.

Mnohé lidi může tato až nevěrohodná informace zaskočit a jistě si  budou  klást otázku jak je to vůbec možné, že by německé orgány mohly takové kroky v České republice  vůbec provádět. Pro  pochopení této informace, resp. záležitosti je nutné zmínit původy, které umožňují německým justičním a trestním orgánům tyto  pro nás zcela nepochopitelné možnosti a kroky vůči našim občanům realizovat. Takže k věci.

Podnět k těmto krokům a žalobu na více jak 50 českých a slovenských občanů podala česká nezisková organizace Platforma evropské paměti a svědomí (PEPS), která vznikla 14. října 2011 pod záštitou Petra Nečase jako pokračování procesu vypořádání se s totalitní minulostí, který započal podpisem Pražské deklarace  z roku 2008 (blíže viz odkaz níže). Pro úplnost nutno dodat, že postup PEPS vychází z neblahé Lisabonské smlouvy, kterou velmi neochotně (více méně s donucením české politické scény) podepsal V. Klaus, podle které může  Německá prokuratura uplatnit výkon práva podle Lisabonu i na území České republiky, i když za asistence a dozoru českých orgánů, které ovšem nebudou smět do výkonu práva německých orgánů zasáhnout! Německá prokuratura tak bude moci  provádět mj. i přepadové domovní prohlídky u obviněných občanů ČR a SR (!), stejně tak bude moci české a slovenské občany soudit podle jejich, tedy německých, zákonů a po odsouzení je uvěznit v německých věznicích.

Takže již víme, odkud vítr fouká a možno říct, že z Libanonu a také, že lví podíl na těchto skutečnostech mají také vlastizrádní  lidovečtí „vlastenci“ P. Bělobrádek a D. Herman z KDU-ČSL, resp. B. Sobotka z ČSSD a ještě  dříve i P. Nečas z ODS, kteří svojí účastí na posledních sjezdech Sudetoněmeckého landsmanšaftu či při jiných příležitostech zavdali německému landsmanšaftu, potažmo německé prokuratuře důvod k domněnce, že česká otázka je již “jasná”, čeští politici „vyměkli“ a proto lze na Česko tvrdě udeřit skrze německou prokuraturu. K tomu také pomalu dochází. 

Odbočme poněkud těchto skutečností, i když u nich stále zůstaneme. Jak  je výše uvedeno, německé státní zastupitelství v bavorském Weidenu, by údajně mělo začít  vyšetřovat smrt 4 německých občanů z bývalé NDR, kteří v dobách Studené války zahynuli při pokusu o překročení československé státní hranice do Rakouska a NSR. Na smrti se mají podílet, jsou vinni a budou souzeni příslušníci Pohraniční stráže. V daném případě se jedná o smrt 4 německých občanů (možná jich bude později i 14, 44, nebo 104, těžko říct, přesná statistika není k dispozici, ale to není podstatné, i kdyby jich byly 4 nebo 40 tisíc, protože co je to proti desítkám milionů padlých a zemřelých ve II. světové válce, kteří  padli nebo byli zabiti armádou německých vojáků a důstojníků. 

Pravda, byl nějaký Norimberský proces, několik desítek oficírů Hitlerovi armády
bylo odsouzeno, ale ten zbytek příslušníků Hitlerovi armády, co padli do zajetí, nebo jinak přežili, jsou kde? Byli potrestáni? Některým byla velkoryse poskytnuta milost, někteří utekli do Jižní Ameriky a jinam do světa, aby unikli trestu. Německé ministerstva byla po válce plná nacistů, aby bránili potrestání válečných zločinců. Někteří z nich sice byli vypátráni jako např.  Adolf Eichmann, velitel Treblinky a Sobiboru Frank Stangl či sadistickou dozorkyni, „kobyla“ z Majdanku, Hermine Braunsteinerová. Dopadli i kata Židů ve Vilně Franze Murera. Někteří však unikli, např. „bílý anděl“ z Osvětimi Josef Mengele, který zemřel v roce 1979 v Brazílii, či Alois Brunner, jenž nalezl azyl v Sýrii. Kolik že jich je, pět, šest, deset, patnáct, co byli vypátráni? Co to ale  je proti tisícům, co přežili a potrestáni nebyli. Notabene, podle ředitele Střediska Simona Wiesenthala v Jeruzalémě Efraima Zuroffa je prý  možné, že v Německu stále žijí asi dvě procenta bývalých dozorců z nacistických vyhlazovacích táborů, což může znamenat zhruba stovku lidí. 

Nyní, na základě několika rádoby na světě  těch nejčestnějších, nejmorálnějších, nejspravedlivějších osob,  představitelů platformy Svědomí Evropy a komunismus a také PEPS, ve skutečnosti  zrádců národa, kteří vlastní zemi a národ zaprodali cizím mocnostem,  se velkoryse  snaží hledat spravedlnost a pomstít oběti, jejichž vrazi „běhají“ po svobodě.
Zde je seznam jmen, českých elit, zakládajících členů PEPS, vesměs  známá jména ze sluníčkové a havlistické scény, mj.  sám Václav Havel, bývalý disident a bývalý prezident Československé republiky, dále Jaroslav Hutka, bývalý disident, písničkář, Jiří Stránský, bývalý politický vězeň, Jana Hybášková, poslankyně EP,  Karel Straka, historik, Jiří Liška, senátor, místopředseda Senátu, Jan Urban, novinář,  Pavel Žáček, ředitel ÚSTR, Václav Vaško,bývalý politický vězeň, diplomat, katolický aktivista,  Martin Mejstřík, senátor, Jaromír Štětina, senátor, Eduard Stehlík, historik, zástupce ředitele ÚSTR. Mezi jmenovanými se zvlášť vyjímají jména jako Havel, Štětina, Hutka...

Díky těmto „čestným“ lidem, díky Lisabonské smlouvě a PEPS,  bude několik málo českých  a slovenských občanů, bývalých příslušníků  ČSLA  a Pohraniční stráže popoháněno před soud, v jejich bytech a domech budou německou policií prováděny razie, prohlídky, budu vyšetřováni a vězněni  v SRN.  A to navzdory tomu, že tito lidé jednali v souladu se v tu dobu platnými zákony ČSSR nebo ČSFR (ani jinak nemohli, protože by se sami dopustili trestného činu), republiky, která byla se všemi  státními, platnými mezinárodními ustanoveními  a privilegii ve světě uznávaným státem,  členem OSN a jiných mezinárodních organizací. Dnes, díky Lisabonské smlouvě a tzv. Schengenu a z toho plynoucí neexistence státních hranic, kdy SRN na hranicích s ČR místo „státní“ hranice používá jen označení „zemské“ hranice jakoby tím naznačovala, že by ČR již měla být považována za neoficiální sounáležitost SRN jako další zemský útvar, resp. německou kolonií, budou německé justiční a trestní orgány  jako „černá ruka“ řádit nejen na území svrchovaného státu ČR, ale i v soukromí jejich občanů. Jen tak mimochodem se vtírá otázka, zda by bylo vůbec reálné, aby za těchto podmínek stejným způsobem bylo umožněno českým orgánům „pracovat“ na území Německa? Asi sotva, že?

Pokud dovolíme, aby cizí, tj. německé orgány (policie, soudy) stíhaly české a slovenské občany za to, že v dobách socialismu (nikoli komunismu, jak je uváděno) plnili své služební a pracovní povinnosti na státní hranici, potom ztrácíme jako národ svoji identitu, svobodu a suverenitu a to bychom neměli dopustit.  Nemluvě o tom, že to dělá dojem, že SRN, resp. Německo, jako by ani nebylo příčinou tragédií druhé světové války, jako  by samotné Německo bylo nevinné a proto mělo právo postihovat všechno zlo, co bylo po válce v Československu způsobeno. Nebýt  hrůz  a milionů lidských nevinných obětí II. světové války, vyvolané a způsobené Německem, resp. Hitlerem, nemuselo dojít k dělení Evropy vítěznými mocnostmi, nebyla by Evropa politicky rozdělena „železnou oponou“, nedocházelo by k mezinárodnímu napětí, nebyly by důvody k útěkům za hranice, nebylo by nepřátelství mezi západem a východem. Takto to vypadá, že několik čestných lidí, plnících si své vlastenecké povinnosti, budou postaveni před soud, zatímco SRN bude mít tzv. „čisté ruce“! Zda i svědomí, je otázka pro Merkelovou, Schulze a jiné!

39 komentářů :

 1. Vitr fouka z Libanonu! To je dobry... :-D

  OdpovědětSmazat
 2. Libanon, nebo Lisabon - von Aiolos podle posledních výzkumů fouká z Arésovy řiti z Levanty... Za foukání o šábesu má příplatek a pardon... jako každý jiný Izraelský bojovník. Německý orgán zasahující v České republice jako ve čtyřicátém zasluhuje kulku od partyzánů jako ve čtyřicátém i v osmnáctém! To je drzost hodná samého HITLERA kříženého s Ahasverem! Jsme ještě jako stát, nebo PŘÍMÝ PROTEKTORÁT ČTVRTÉ ŘÍŠE?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak, lidi by se měli konečně probudit, vysrat se na celý EU i s její Lisabobskou smlouvou a udělat si pořádek "ve vlastních řadách..." s idioty, jako je např. Hutka, ten histerik v mundůru Stehlík, nacista Štětina atd....
   Očima a měřítky té posrané prokurvatůry ve Weidenu, mělo být Německo po 2.sv. válce vymlácené, jako drůbežárna při nálezu ptačí chřipky a nemělo to zůstat jen u Norimberského procesu, kde skončili jen Západu nepotřební a nevytěžitelní gauneři, kde daleko víc jich odplulo za oceán dál sloužit sionistickému kapitálu na Wall Street...
   Když už jsou skopčáci tak akurátní, jsem zvědav, jak naloží s tím Mašínem v USA, co ještě zbyl z té party, co jim při útěku do záp. zóny postřílela čtyři "grenzáky"...,jednomu z nich dokonce vezl tuším dokonce osobně metál odeesácký protlačitel Lisabonského protektorátního úpisu, dnešní kandidát na p-residenta, sám vůl Tupolánek...Oni si o ten 4. odboj opravdu už říkají a hodně nahlas, asi by bylo namístě jim odpovědět kladně a taky hodně nahlas...

   Smazat
  2. Mám dojem,že tú medajlu Mašínovi viezol krivohubý Vondra.

   Smazat
  3. Komunisti urobili jednu velku chybu.
   Mali povolit nabozenstvo a otvorit hranice.
   Kto chcel emigrovat, mali mu to umoznit. Zaplatil by vsetky naklady, vydavky, ktore do neho investovali komunisti, cez skolku, skolu, a podobne, a nech sa paci. Mozes ist do toho kapitalizmu.
   Ale vratit sa, to ti nebude umoznene.
   Verim tomu, ze ludia by boli aj topanky potratili, len aby boli na Zapade.
   Po par mesiacoch by prisli na kolenach na hranicu, s prosikom, ze sa chcu vratit.
   Tak by boli komunisti dlhsie vladli.
   Ludia by sa boli presvedcili co je to kapitalizmus, kde sa lepsie zije.
   Aj ked sa vozili na zigulakoch, skodovkach, trabantoch, mali istotu na pracu, plat za nu, na zdravotnictvo zdarma, na ubytovanie a podobne.

   Smazat
  4. Nemohli otvoriť hranice, lebo nebolo dosť devíz - boli sme embargovaní!Neobchodovali sme so Západom, iba minimálne. Náboženstvo bolo predsa povolené, lenže potom nebolo možné robiť kariéru. Okrem toho - čo narobí náboženstvo - videli sme v Juhoslávii: pravoslávni Srbi, rímsko-katolícki Chorváti a moslimskí Bosniaci sú predsa jeden rozdelený národ! A je to zásobáreň vzbúrencov - ako na Slovensku...

   Smazat
  5. 9.48. mám podobný názor,jen bych je nepouštěl zpět,pak by tu nebyl v takové míře havlistický ksindl a složení vlády by také bylo více české...

   Smazat
 3. ae news je budto rizena alternativa a nebo VK je dusevni pomatenec

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 3:08 V České tiskové kanceláři jsou také "pomatenci" ?!
   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/predaky-komunistickeho-rezimu-vysetruje-prokuratura-ve-weidenu/1564493

   Smazat
 4. Dokumentaci pohraniční stráže nebyl problém skartovat
  ( nebo odvézt mimo území republiky) , jako se to provedlo s dokumenty, které považovala KSČ za důležité pro budoucí politiku. Osudy vojáků pohraniční stráže KSČ nezajímaly.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 3:14 Zřejmě jste ještě nepochopil, že "skartováno" bylo jen to, co bylo třeba.
   I to je ale otázka, na kterou možná přinese odpověď až budoucnost.

   Smazat
 5. Kdyby naši kriminální politici podepsali smlouvu
  že Český národ bude chodit po rukách a prdelemi troubit anglické slovíčka,
  zřejmě jsou tací co by již chodili hlavou dolu.
  Naštěstí jsou i takoví lidé jenž si řeknou že to je nepřípustná hovadina podepsaná darebáky, bez právního rámce.
  Stačí málo, jen těm darebákům dokázat že darebáci jsou*

  OdpovědětSmazat
 6. V seriálu BBC o holocaustu (v naší TV) uvedli o Osvětimi následující čísla: službou v táboře prošlo cca 13tisíc příslušníků SS a Waffen SS, z nich se cca 8tisíc dožilo konce války, stíháno a souzeno jich bylo 500 a ODSOUZENO 50 (PADESÁT). Proti tomu je více než milion zavražděných!!! Typický příklad, jak se Německo "vyrovnalo" se zločiny nacismu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprosto trefná poznámka 7:02. Jen dodám, že by bylo vhodné německým orgánům připomenout, že nám po válce odmítali vydávat jejich válečné zločince a drtivou většinu naopak nechávali v NSR užívat svobody až do smrti. A to vůbec nezmiňuji fakt, že členové SS a NSDAP sloužili na německých úřadech nerušeně až do důchodu. Jednalo se o desítky tisíc individuí...

   Smazat
 7. vietor duje z bývalej NDR - jednoducho im chce vláda v Berlíne ukázať ,že na nich myslí, Slovensko prompne odkázalo, že požaduje vyšetriť úteky za slobodou tých, čo zabili našich občanov, a nebolo ich málo, a až sa spisuje žaloba - aký požič, taký vráť

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No to by se u nás stát nemohlo, my to germánům naservírujeme na stříbrném tácu a ještě jim ty pohraničníky přivedeme za uši. Doufám, že mezi nimi bude i Svěrák, který prý u pohraničníků sloužil. Vzpomínám si, jak se psalo o tom, jako nějakou svědkyni z tuším Osvětimi dehonestovali germáni při výslechu, když svědčila proti nějakému dozorci, jak jí cupovali a zesměšňovali.

   Smazat
 8. Vzhledem k tomu, že je AERONET uváděn jako jediný zdroj, tak bych byl opatrný. Pan VK již předložil řadu dezinformací a pro mne jsou tyto webové stránky nedůvěryhodné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:36 Chcete snad říci, že veřejnoprávní ČTK "šíří dezinformace" a je "nedůvěryhodná"?

   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/predaky-komunistickeho-rezimu-vysetruje-prokuratura-ve-weidenu/1564493

   Smazat
  2. Ano,
   ČTK lže každý den*

   Smazat
  3. Pane jste jen hloupý nebo navedený? Desinformace? Začněte chrlit v čem jako že se lže. Třeba článek AE o lithiu , to vám ale byla kachna že? To nám ale vládnou neuvědomělí hlupáci když kvůli tomu svolali mimořádné zasedání PS . Dále zde již také viz odkaz na ČTK. Nemyslím že chcete být za vola úmyslně ale možná placeně . Jarek

   Smazat
  4. Pane jste jen dobře převychovaný a nebo navedený?
   Zkuste porovnat zprávy ČTK ze světa se
   zprávami Ruskými, Čínskými a nebo jiných států jenž nepodléhají západní propagandě.
   Pak se koukněte do zrcadla a pište o hlupácích*

   Smazat
  5. Jan.3. ledna 2018 9:36
   Ď
   ..dobrá poznámka*

   Smazat
  6. Až napíšete nějakou dezinformaci kterou uvedl AE nebo p. Baťa tak se s vámi budu bavit , jelikož se tak nestalo zůstává fakt faktem a Vy jako vůl volem . Je mi Vás líto. Jarek

   Smazat
  7. Možná milý vole ten článek nad diskuzí.
   Opravdu jsem nenašel žádný jiný médium které by takovouto závažnou informaci potvrzovalo...
   Až najdete obdobnou zprávu jinde pošlete odkaz prosím, rád si ověřím tyhle informace. Děkuji vy lítostivý Jarku*

   Smazat
  8. Vesti.ru
   Živě
   Novinky
   Video
   Fotolentní
   Vysílání
   Služby
   Předmět:
   Konflikt v Sýrii před 1 hodinou
   ZprávyIncidenty
   Všechna videa této kategorie
   4. ledna 2018 10:03
   Při bombardování vojenské základny v Sýrii byli zabiti dva Rusové

   3
   5
   0
   14
   Večer 31. prosince 2017 bylo území letecké základny Khmeimimu v Sýrii podrobeno bombardování malty. Oheň provedla sabotážní skupina teroristů, informovalo ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek.
   Dva vojáci byli zabiti. Ochrana základny posilují syrské bezpečnostní orgány. V okrese se nachází speciální operace pro hledání a zničení teroristů.
   Mediální publikace o zničení sedmi ruských bojových letounů na ministerstvu obrany byly nazývány ložem.


   Novinky.cz
   Přihlásit se |Seznam
   Hledání
   Hledej
   Hlavní stránka » Zahraniční » Blízký a Střední východ Podrubriky: Evropa Blízký a Střední východ Amerika Svět
   Rusové přišli při útoku na svou leteckou základnu v Sýrii o sedm letounů
   Ruská armáda přišla na konci prosince při útoku na svou leteckou základnu Hmímín v Sýrii o nejméně sedm letounů. S odvoláním na své vojenské zdroje o tom ve středu informoval ruský list Kommersant. Dodal, že je to největší jednorázová ztráta letecké techniky od vstupu do válečného tažení v zemi v září 2015. Ruské ministerstvo obrany zprávu nekomentovalo.

   Smazat
 9. K soudům nad občany, kteří konali podle platných zákonů v dobách studené války, co dodat? Hitler dělal Lipský proces, my máme pro budování "stejných pořádků" tzv. Haagský tribunál s odnožemi, za socialismu byly lidové soudy, proč by si naše diktatura kapitálu opět také nemohla zgustnout podle pravidel 3. říše? Ano, zločiny soudů z doby budování socvialismu je nutné odsoudit, stejně jako zločinné soudy z doby kapitalismu, dávněji i dnes. A nebo si myslíte, milí spoluobčané, že ty soudy jsou dnes andělsky božské? Jistě je paradoxem, že titíž, co volají po pomstě na jedněch, si nepřipustí, že bratří Mašínové byli nejsprostší masoví vrazi a ne hrdinové boje proti sociální spravedlnosti. Nepřipustí si, že soudobé soudy ve Španělsku jsou stejně frankistické, gestapácké, jako před 80 roky po prohrané občanské válce. Nepřipustí si, že jsme to byli my, "bílí", kteří jsme vyvraždili desítky milionů indikánských národů a že za tu genocidu nebyl nikdy nikdo potrestán. Že jsme to byli také my, kdo masově vraždili "černé" při afrických lovech do amerického otroctví a "neposlušné" stříleli pak jako zajíce na honech! A že jsou to i dnes bílí v USA, kteří beztrestně střílí po černoších a že to byli a možná i stále jsou bílí soudci, co odsuzují černé k trestu smrti za skutky spáchané bílými. Kolik tisíc justičních vražd proběhlo v USA a kdo byl za ně kdy potrestán?
  Totalitní režimy? Co to je za pojem? To se snad máme tvářit, že ten socialismus byl totalitní a kapitalismus je netotalitní? Neuvádějte prosím jako argument volby, tu šaškárnu na demokracii, kde vítězí propaganda göbbelsovského ražení. Neuvádějte parlament, kde politici představují většinou tu morálně nejhorší část národa a státu. A když se náhodou vyskytne někdo, kdo by se z té smečky hochštaplérů chtěl odtrhnout, tak se stane štvancem, podobně jako kdysi Karel Čapek, když nechtěl výt po Mnichovu s tehdejší "pražskou kavárnou".
  Občánku volit si můžeš koho chceš, ale kapitálu jsi jen pro srandu a otročení, ten si svými penězi koupí politiky, soudy, policii, novináře a "kulturtrégry" naší kulturní retrogardy. Vše jsou to "Kamaraden der Reaktion", jsou jen od(z)růdou politiků formovaných Mein Kampf.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ovšem je třeba vědět, že Češi byli za Hitlera uváděni výslovně jako árijský národ a v osobních průkazech měli uveden rodokmen předků; z českých chlapců se měl vytvářet nový nacistický vůdcovský dorost na elitních školách NAPOLA; čeští muži měli být přijímáni do řad SS; „česká krev“ byla zákonem chráněná před míšením se Židy… Etablovaná česká historiografie k těmto skutečnostem mlčí, jelikož se tato historicky podložená fakta nehodí do narýsovaného konceptu, podle nějž neměli Češi v nové Hitlerově Evropě fyzicky co pohledávat.

   Smazat
 10. No, byvali vojaci pripravte se asi vyrazime na obranu nasich partaku!
  "Pokecame" s vlastizradci...!
  dustojnik-valecny veteran

  OdpovědětSmazat
 11. Ano novodobá inkvizice opět řádí co jsi skopčáci dovolují to snad není pravda.

  OdpovědětSmazat
 12. Němci rozpoutali dvě světové války a nedaji pokoj. EU je diktatura. Teď se ukazuje, proč byla Lisabonská smlouva-past vytvořená a Topolánek, který ji u nás prosadil chce být našim prezidentem. Lidé bděte. Varovná slova E. Beneše se začínají plnit.

  OdpovědětSmazat
 13. Troufalost a drzost germánské vrchnosti, spolu se spodinou zrádců kteří si říkají češi, mě děsí. Jsem narozen před válkou a tudíž jsem poznal se svými rodiči i všemi našimi českými lidmi, co to je germán, jeho myšlení, jeho konání a osudová náchylnost k víře k Führerovi. A o to víc mně děsí pokračování této víry způsobem hospodářského podmanění, kde je výsledkem odliv
  reálných výsledků práce našich poddaných ve prospěch našich bývalých vrahů a jejich domácích poskoků.
  Neslavná "evropská unie" se stala již plně "čtvrtou říši", na kterou robotuje zbytek Evropy, jako dřív na tuto "pánskou rasu".

  OdpovědětSmazat
 14. Není snad špatnosti u které by nechyběl Hutka, Havel, Štětina.
  Morave

  OdpovědětSmazat
 15. proč by nam měli velet jen skopčaci když už nam veli nejen oni vis evrohujeři usrael amerika a žehna nam vatikan a dokonce někteři podvodnici ze slovičky nam tvrdi že navěčne časi a nikdy jinak udajně je to demokradicke

  OdpovědětSmazat
 16. ... německá bota už v našem obyváku !

  OdpovědětSmazat
 17. ÚSTR by měl vydat soupis všech zastřelených občanů na hranicích, jejich profil v době, kdy byli zastřeleni. Nikoli po roce 89, kdy byli téměř všichni překvalifikováni na ,,politické". Tím myslím, kolik lidí tehdá utíkalo se zbraní před zákonem, t.zn. defraudanti, zloději, vrazi a ostatní zločinci. Mnohým přeživším násilným zlodějům a pod. stačilo po revoluci říci, že loupil za účelem získání peněz na protikomunistický odboj a byl rázem hrdina. Jestli že se šel někdo přes hranice prostřílet musel počítat se vším. Navíc tam měl všude napsáno, že vstupuje do nebezpečného pásma.Rozhodně ti padlí nebyli pohraniční stráží popravováni na místě ale zemřeli většinou ,,hrdinskou" smrtí při přestřelkách. Proč utíkali někteří východní Němci přes naše hranice do západního Německa? Nebylo to podobné? Opravdu by mě zajímalo, kolik lidí bylo na hranicích zastřeleno, kteří nekladli ozbrojený odpor a hlavně ti kteří byli v té době skutečně ,,političtí".

  OdpovědětSmazat
 18. Udavači vždy patřili a budou patřit na šibenici.
  Ivana

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To podepíší všichni zločinci. ZÁKON OMERTY JE FIRST! Kdo oznámí zločin a usvědčí zločince je UDAVAČ, že? Ivano z Mafie...

   Smazat
  2. 13:26-JSI HŇUP...

   Smazat
 19. Hňup je kastrovaný kozel...

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.