Reklama

.

.

pátek 19. ledna 2018

Soudce se "domníval". Kauza Vitásková: Radost, žal a hněv


Zdeněk Jemelík 19. 1. 2018      ZdenekJemelik 
Soudce Aleš Novotný při ústním vyhlášení rozsudku přiznal, že nemá proti ní důkazy, pouze se domnívá… Jeho historický, právu odporující prohlášení se obsahově překrývá s odůvodněním zprošťujícího výroku odvolacího soudu. Proto tento případ zasluhuje pozornost veřejnosti odborné i laické jako odstrašující příklad zneužití soudní moci a měl by posloužit jako impulz k přijetí opatření, jež by opakování podobných zrůdností do budoucna zabránily. Stačilo by, kdyby soudce a státní zástupce se musel obávat regresního řízení k zajištění účasti na vyplaceném odškodnění zproštěného obžalovaného.

Ve středu 17.ledna 2018 uzavřel Vrchní soud v Olomouci pravomocným rozsudkem případ, o němž se mluvilo jako o „kauze Vitáskové“, ač Alena Vitásková, bývalá mocná předsedkyně Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ), byla jen jednou z původních deseti obžalovaných a s žalovaným jednáním osmi z nich neměla vůbec nic společného.

Proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 22. února 2016 se odvolalo osm z původních deseti obžalovaných, devátý odsouzený s věcí vyčleněnou do samostatného procesu se odvolacího řízení nedožil. Odvolal se i žalobce, vesměs v neprospěch odsouzených, pouze v případě bratrů Zemků navrhl zmírnění právní kvalifikace. Zato se dožadoval více peněžitých trestů.

Přestože obhájci vložili mnoho umu do odvolání písemných i jejich ústních doplnění a závěrečných řečí a někteří podali skutečně vynikající výkony, výsledek je pro odsouzené zdrcující: pouze v případě Aleny Vitáskové soud rozhodl o zproštění obžaloby. Ostatní se většinou dočkali mírného snížení prvostupňových trestů, zato dvěma obžalovaným soud zvýšil tresty z šesti na sedm let. Ale přibylo trestů peněžitých, jejichž nezaplacení znamená prodloužení ztráty svobody.

V odůvodnění zprošťujícího rozsudku pro Alenu Vitáskovou zazněl hlas zdravého rozumu. Žalobce ji vinil z jednání, pro které neměl přímé důkazy a senát Aleše Novotného Krajského soudu v Brně se s jeho názorem ztotožnil. Ostatně jsem v dřívějších článcích opakovaně připomněl, že soudce Aleš Novotný při ústním vyhlášení rozsudku přiznal, že nemá proti ní důkazy, pouze se domnívá… Jeho historický, právu odporující prohlášení se obsahově překrývá s odůvodněním zprošťujícího výroku odvolacího soudu. Proto tento případ zasluhuje pozornost veřejnosti odborné i laické jako odstrašující příklad zneužití soudní moci a měl by posloužit jako impulz k přijetí opatření, jež by opakování podobných zrůdností do budoucna zabránily. Stačilo by, kdyby soudce a státní zástupce se musel obávat regresního řízení k zajištění účasti na vyplaceném odškodnění zproštěného obžalovaného.

Senát Ivo Lajdy správně vyhodnotil důkazní situaci tak, že proti paní obžalované nesvědčí přímé důkazy a neexistuje ani uzavřený kruh nepřímých důkazů, proto uplatnil zásadu in dubio pro reo. Naproti tomu senát Aleše Novotného postupoval přesně opačně. V tomto případě se důkazní situace nezměnila od zahájení úkonů trestního řízení přes podání obžaloby až k prvostupňovému rozsudku. Žalobcům se přiznává právo, žalovat v nejistotě. Je ale sporné, zda absolutní nedostatek důkazů lze uznat za nejistotu, ospravedlňující podání nespravedlivé obžaloby. Soud za těchto okolností měl možnost vrátit nepodloženou obžalobu státnímu zastupitelství k doplnění. Dal ale přednost bezdůvodnému ničení života paní obžalované vedením hlavního líčení, v kterém nedokázal důkazní situaci zvrátit. Alena Vitásková musela žít v napětí od jara r. 2013 až do 17.ledna 2018. Žalobce zasluhuje za tuto obžalobu zvláštní „ocenění“ a doznané odsouzení bez důkazů by nemělo zůstat bez důsledků pro předsedu senátu. Ale státní zástupci jsou nedotknutelní a soudci jsou nezávislí a přiznává se jim právo na beztrestnost omylu. Proto se nikomu nic nestane a žalobce Radek Mezlík a soudce Aleš Novotný budou v pohodě ničit lidské životy až do odchodu do zaslouženého důchodu.

Svéráznost úvah prvostupňového rozsudku zdůrazňují i některá rozhodnutí o trestech. Tak senát Aleše Novotného uznal sice vinu úřednice, která vydala vadné licence, ale nepotrestal ji. Naproti tomu udělil obludný trest Michaele Schneidrové, která dočasně znemožnila přezkum jejího rozhodnutí. A korunou absurdnosti je vyhodnocení jednání dnes již zesnulého bývalého ředitele licenčního odboru ERÚ, který si v rozporu s právními předpisy vynutil provedení licenčního řízení dne 31.prosince 2010: žalobce pro něj žádal trest 10 let odnětí svobody, ale senát Aleše Novotného jej zprostil obžaloby

Jako obviněná, později obžalovaná a posléze nepravomocně odsouzená čelila Alena Vitásková po celou dobu svého mandátu předsedkyně ERÚ nemilosrdným tlakům ve jménu „vyšších mravních principu“ na resignaci. Její odpůrci nedbali zakotvení presumpce neviny jako základního kamene našeho trestního práva. Kdyby jim nevzdorovala, dnes by se jí možná někdo omluvil, ale škoda, způsobená jak jí osobně, tak i jejímu úřadu, by se již stala a zůstala by nenapravitelná. Připomínám, že k psychickému zvládnutí obtížné životní situace jí pomohla podpora prezidenta republiky Miloše Zemana.

V této souvislosti jsem opakovaně připomínal podlehnutí „vyšším mravním principům“ Víta Bárty, vytlačeného z politického života nedbáním presumpce neviny a následky nespravedlivého procesu. Oba zmíněné případy by měly posloužit jako výstraha pronásledovatelům Andreje Babiše. Trpasličí strany využívají jeho trestního stíhání ve snaze ukrást mu výsledek skvělého volebního výsledku a posadit do premiérského křesla jednoho z jejich předsedů. Nadřazují své moralistní úvahy nad zásady českého právního řádu, aby mohli zvrátit výsledek voleb a zahladit svou neúspěšnost. Podporu proti nátlaku nachází Andrej Babiš stejně jako Alena Vitásková pouze u prezidenta republiky Miloše Zemana. Účast na úkonech trestního řízení by Andreji Babišovi určitě ztěžovala výkon úřadu předsedy vlády, ale příklad Aleny Vitáskové naznačuje, že i tato zátěž se dá překonat.

Vedle Aleny Vitáskové soudy rozhodovaly o další úřednici ERÚ, a to o bývalé ředitelce licenčního odboru Michaele Schneidrové. S jejím odsouzením se nemohu ztotožnit. Odvolací soud jí vytýká, že neuposlechla pokynu svého nadřízeného Antonína Panáka a nepodepsala slepě, bez znalosti úmyslně znepřístupněného spisu, rozhodnutí, připravené jejím předchůdcem Jaroslavem Vítkem. V tomto bodě orgány činné v trestním řízení nepoložily otázku, proč připravené rozhodnutí nepodepsal jeho autor ještě před nástupem Aleny Vitáskové, proč nechtěl nést za ně odpovědnost a se souhlasem nadřízených ji chtěl přenést na bedra „nerozkoukané“ nástupkyně. Pominuly také skutečnost, že Antonín Panák byl spoluodpovědný za chaos, který vedl k vydání licencí dne 31. prosince 2010. Neměřily ostatně Michaele Schneidrové stejně jako zmíněnému Jaroslavu Vítkovi, který provedl přesně totéž co ona ve prospěch dvou rozestavěných elektráren v majetku společnosti ČEZ-obnovitelné zdroje a proti pokusu nového vedení ERÚ o jeho trestní stíhání mu poskytly neprůstřelnou ochranu. Obecně lze říci, že orgány činné v trestním řízení jednoznačně stranily bývalému vedení předsedy Josefa Fiřta & spol. a nikdy nepostavily otázku jeho odpovědnosti, a to nejen v případě elektráren Saša-sun a Zdenek-sun.

Soud v neprospěch Michaely Schneidrové ulpěl na tvrzení, že jednala ve prospěch vlastníků elektráren, protože se znala se Zdeňkem Zemkem st. a její vztah k němu „nebyl v neutrální poloze“. Toto podezření ale nebylo v předžalobní fázi řízení prokázáno a v jednání před soudem 1.stupně bylo přímo popřeno, když jeho zdroj se při výslechu jako svědek pod přísahou odvolal na „drby“. Subjektivní stránka trestného činu tak dle mého laického úsudku nebyla prokázána. Soudy také vůbec nevzaly v úvahu, že v dalším správním řízení se potvrdil její předpoklad, že v případě zrušení licenčního rozhodnutí z 31.prosince 2010 budou stejně muset být vydány náhradní licence, takže proces, který by povolením obnovy licenčního řízení vyvolala, by byl nadbytečný a vedl by k vyvolání rozsáhlých soudních sporů, které by pro ERÚ patrně skončily neúspěšně a vedly by k vyplácení odškodnění investorovi. Se znalostí všech souvisejících správních rozhodnutí a znaleckých posudků si troufám tvrdit, že ani posouzení jejího rozhodnutí jako právně nesprávného má do jednoznačnosti daleko. Oba soudy v tomto ohledu popřely platnost zásady in dubio pro reo. Obhájce požadoval vrácení věci na 1.stupeň k novému posouzení. Vyhovění jeho návrhu by bylo rozumným kompromisem, ale opět jako laik soudím, že na místě bylo zproštění.

Čtenáři jistě vědí, že někteří z odsouzených ze skupiny zaměstnanců investora nebo jeho subdodavatelů se hodlají obrátit s dovoláním k Nejvyššímu soudu ČR. Domnívám se, že někteří mohou uspět. Soudy totiž nevěnovaly téměř žádnou pozornost okolnostem, za nichž k protiprávnímu jednání došlo, a logistice licenčního řízení. Stát vyprovokoval podnikatele rozmařilou podporou výstavby solárních elektráren, aby se vrhli do podnikání v tomto novém odvětví. V listopadu r. 2010 ale vydal rozhodnutí, které vyvolalo nebezpečí zmaření rozpracovaných investičních záměrů a popřípadě i krachu firem, jež naletěly na jeho pobídku. Čekat s přihlášením k licenčnímu řízení až do úplného dokončení výstavby znamenalo téměř jisté zpoždění vydání licence. Protože investor nemohl odhadnout, kdy na něj přijde řada, podal žádost s předstihem a mohlo se stát, že v době provedení licenčního řízení mohly ještě být na stavbě drobné nedodělky. Dá se tedy říci, že někteří z obžalovaných jednali pod tlakem okolností, které jim vnutil stát (to se samozřejmě netýká padělání listin). Nebezpečí zmaření investičního záměru s hodnotou 1,3 miliardy Kč bylo silným motivem pro zkratkové jednání.

Někteří z obžalovaných si uškodili tím, že při stanovení taktiky obhajoby se neřídili zásadou hlavního článku. Nepovolili proto obhájcům uplatnit některé důkazy ve svůj prospěch, aby neohrozili nějaký svůj vedlejší zájem.

Dle mého laického názoru nezpochybnitelnou chybou obou soudních rozhodnutí je nesprávný výpočet výše škody. Od 1.ledna 2013, kdy vyplácení podpory k výkupním cenám elektřiny přešlo ze soukromých rukou na státní společnost OTE a.s. se ukázalo, že prosté vydání licence v r. 2010 a uskutečnění prvního paralelního připojení samo o sobě nestačí pro uplatnění nároku na cenu 12.200 Kč/GWhod. Jak investoři, tak orgány činné v trestním řízení, byli zavedeni k nesprávné interpretaci cenových výměrů ERÚ, takže honička za získáním licence o silvestrovské noci byla zbytečná. Dodávám, že pokus o trestní stíhání pracovníků, kteří z počátku předmětným elektrárnám zvýhodněnou cenu propláceli, ztroskotal na dojemném úsilí orgánů činných v trestním řízení zajistit jim beztrestnost. Neoprávněné výplaty zvýhodněné ceny se dostalo i dalším elektrárnám a státu možná vznikl nárok na vrácení neoprávněně přijatých prostředků. Musel by se ale najít úřad, který by se ujal vymáhání. Ačkoli příjemci se možná budou hájit úspěšně s využitím institutu dobré víry nebo s odkazem na promlčení nároku, takže ztráta státu z nesprávné interpretace cenových rozhodnutí ERÚ bude nevratná. Nu což, jde jen o pár set milionů Kč.

V každém případě o kauze „Vitásková“ i bez zproštěné Aleny Vitáskové asi ještě v budoucnu uslyšíme.

O samotné Aleně Vitáskové ale zcela určitě v budoucnosti uslyšíme znova v souvislosti s obžalobou, která čeká na projednání u Okresního soudu v Jihlavě. Paní obžalovanou viní žalobce ze zneužití pravomoci úřední osoby, kterého se měla dopustit tím, že do čela rozlehlého právního úseku ERÚ postavila bývalou nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou, kterou za tím účelem jmenovala místopředsedkyní ERÚ. Mzdu, kterou Renata Vesecká pobírala, žalobce hodnotí jako škodu, způsobenou státu, byť byla podložena konkrétní vykonanou prací. Z formálněprávního hlediska lze možná připustit, že vysoce kvalifikovaná Renáta Vesecká nenaplnila některá kvalifikační kritéria pro tuto funkci, ale zdravý selský rozum pláče.

35 komentářů :

 1. Mám obavu, že soudců, kteří se "domnívají", bude u nás víc!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdy bude takový "soudce" vykopnut z úřadu.
   Lidé jsou vyhazováni z práce za menší přestupky. To je svoboda a demokracie pouze pro bohaté.

   Vymazat
  2. Celá tato polistopadová společnost se píšní odborníky, specialisty, experty. V jakém stavu je nyní naše justiční spravedlnost a odpovědnost státních zástupců a soudců, podažmo i policistů. Pracují opravdu v zájmu spravedlnosti, nebo jsou opravdu řízení politiky a pracují na zakázky. Chce mi někdo tvrdit. že státní zástupce navrhne obžalobu s takovými důkazy a je přesvědčen, že on jednal správně a hlavně spravedlivě? To mi opravdu chce někdo sdělit, že máme takové st. zástupce nebo soudce, který je přesvědčen o správnosti jednání i když nemá sebemenší důkaz? Nevěřím tomu ani omylem, že by byli někteří státní zástupci tak najivní, že by takto konali. Rovněž tak nemůžu věřit tomu, že by byli i soudci stejného názoru. Věřím však tomu, že pracují na objednávku někoho jiného a už vůbec ne v zájmu spravedlnosti. Paní Benešová to myslím si, nazvala jménem a byla za to souzena, ale nic jiného mi nevychází. Svatá její slova.
   Jak je možné, že v jednotlivých případech se objeví " mohl by... domnívá se....
   Co to máme za " správný výklad spravedlnosti, když se soudce domnívá. Kde je a ve kterém trestním zákoně je stanoveno, že by se mohl soudce, potažmo st. zástupce "domnívat".
   Jakým způsobem je tedy odpovědný st. zástupce a potažmo soudce odpovědný za své jednání , za své výroky o vině či nevině, když se " on domnívá"? To máme v justici takovou úroveň, nebo takové odborníky, že svým " domníváním se " zničí ostatním život a nic se neděje a život běží dále?
   To je opravdu smutné konstatování, ale zřejmě asi skutečné. Nevím, zda někteří z výše uvedených žijí na jiné planetě nebo galaxii, ale vždy bylo, je a bude stanovených 7 krim otázek, bez kterých se důkazní přemeno proti obvyněnému opíralo a mělo by se opírat. A na st. zástupcích a soudcích je, aby buďto pachatele na základě nezvratných důkazů, buďto odsoudilo nebo vyvrátilo a tedy osvobodilo. Kdyby se takto postupovalo už v přípravném řízení, sposta kauz někdy i záměrně vyvolaných by se ani k soudu nedostalo, pro nedostatek důkazů.
   Bohužel smotné konstatování.

   Vymazat
  3. Kdo bude soudit soudce, kteří se jen domnívají a přesto soudí? Nová 50.tá léta? "Odejdou" také jen stářím? Vitásková je jen na viditelném kopci ledovce, co ti "utopení" bez odezvy medií? Není čas na osmičkovou změnu?

   Vymazat
 2. Reaguji tady nyní v přímé souvislosti se včerejším článkem redakce NR "Dobrá zpráva o Trumpově prezidentství: Hloupost může být dobrá!", tedy na článek NR z 18.1.2018 a to v přímé návaznosti na můj text v diskusi k tomuto článku, ve kterém jsem v 04:50 sdělil, že "budu i já nyní, se zájmem sledovat, co se bude dít".

  Děje se. Logicky a okamžitě, dokonce, čemuž přikládám značný význam, značný význam pro věrohodnost. Včera 18.1.2018, v Seattle, ve státě Washington, v USA, zemřel bývalý ředitel CIA Stansfield Turner. Proto jsem včera můj příspěvek napsal tak brzo, v 04:50', aby v USA v té době ještě bylo teprve 17.1.2018 a bylo tak jasné, že k jeho úmrtí došlo až po napsání mého textu.

  Bral bych to tedy, logicky, jako odvetu za útok na mne, o kterém píši ve zmíněném mém včerejším příspěvku v 04:50' a, logicky, zatím za varování, protože věc vámi ještě nebyla napravena. Jinými slovy, předpokládám, že odvetné útoky vesmírných civilizací, které na Zemi už dvacet jedna let zastupuji, budou pro mou obranu proti vám pokračovat.

  Zdravím a "směji se",... protože mne to skutečně uklidňuje. Vaše zvůle je už neúnosná.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Gratuluji šťastlivče *

   Vymazat
  2. 11:10 Děkuji, ale raději už mi k něčemu takovému negratulujte,... protože je to smutné, skutečně smutné. Každá válka je strašná a nemělo by se dít zbytečné zlo,... přičemž ze strany USA zbytečné je.

   Vymazat
  3. Ha, pardon,
   četl jsem ,,Zdravím a "směji se",... protože mne to skutečně uklidňuje. Vaše zvůle je už neúnosná.,,
   ..nevěděl jsem že se lidé smějí ze smutku.
   Omlouvám se, fakt hrůza...také se směji*

   Vymazat
  4. 11:50 No, kdyby Vás bránily vesmírné civilizace, které mají v okolí Země už přes tři tisíce válečných vesmírných a kosmických lodí, přičemž počet členů jejich posádek přesáhl jeden milion, také by vás to uklidnilo a smál byste se úlevou, protože USA si mohou dát k snídani a prokazují to.

   Vymazat
  5. Proto vám ještě jednou gratuluji.
   Jakož to smrtelník bez vesmírného štítu jste pro mě šťastný.
   I Věra Lukášová by jistě nepohrdla*

   Vymazat
  6. Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová*

   Vymazat
  7. 12:38 Já neznám Pedra ani Lukášovou, znám ale přezdívku bývalého ministra spravedlnost Blažka, kterému zjevně říkají Don Pablo oprávněně, protože například to vydání ruského občana Rusku v průběhu vyřizování jeho žádosti o politický azyl v Česku, to prokazuje. Takový protiprávní čin by neudělal ani student prvního ročníku právnické fakulty. Budí to dojem mafiánství.

   Vymazat
  8. Na štěstí můžeme být v klidu,
   my co známe přítomnost...kosmických lodí.
   Nic špatného nám nehrozí.
   Jiří Kájinek to potvrzuje*

   Vymazat
  9. 13:10 Ale tak to naprosto není, hrozí vám, hrozí vám vše špatné. Snad si nemyslíte, že vesmírné civilizace, pokud jsou pozitivní, budou zachraňovat a nebo chránit například toho Dona Pabla. Ony se staví jen za ty pozitivní lidi.

   A,... ještě je tu jedna věc, která se stala v roce 1968 a která znamená jejich pomoc v případě, že se Češi a Slováci a to tyto dva národy i jednotlivě a nezávisle na sobě navzájem, postaví na odpor proti jejich nepříteli.

   Vymazat
  10. 1:47 --- Ještě jsem vlastně nesdělil, proč k tomuto odvetnému útoku vesmírných civilizací na mou obranu došlo přesně 18.1.2018. Protože jak už jsem vícekrát a během mnoha let už, sděloval, náš nový národ Čeňi (anglicky Czeni) vznikl, podle vesmírných civilizací, právě v ten den 18., přesně 18.1.2001. Jsem Čeň,... jak sděluji dost často.

   Vymazat
  11. 13,34
   Ty seš leda votravnej DEMENT!

   Vymazat
  12. 14:07 No, my to prokazujeme logikou, která je pro Vás tedy votravná. Pro jiné ale průkazná.

   Já fakt moc nechápu, jak můžete něco takového ignorovat. Je to vaše namyšlenost? Ve všech filmech vítězí lidé. Možná jste už z nich zblbli.

   Vymazat
  13. Budete brebtat o vesmíru? Tak jo. Diskuzní dementi, co jiného? Pomáhá vám to každodenní blbnutí ve vaší zasloužené osamělosti? Neboť být s takovými blbci pohromadě každý den a celý den, to by nikdo normální nezvládl. Tak jen do toho, masturbanti - ufo, vesmír, mimozemšťané .. blaf blaf, to nám v těchto dnech hodně pomůže.

   Vymazat
 3. ( 10:47...UFOune proc te zaujala osobnost
  stareho admirala ?
  President Trump je strategicky velmi chytry, proto ma tolik uspechu ! )

  -------------------------------------------------------

  To bylo jasne vsem, ze pani Vitaskova byla nevinna !
  Oslav te to, pani Vitaskova a jedte nekam na dovolenou
  do teplych kraju ! (U nas je jaro pristi tyden.)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrá otázka. Tou aktualizací mého Windows 10 mi znefunkčnili mimo jiné i WOWS, tedy bojový námořní simulátor (MMO) a především ten, používal jsem ho nejvíc. Je součástí mého výcviku vesmírnými civilizacemi.

   Vymazat
  2. --- musel jsem je dokonce odinstalovat, protože mi přestávaly fungovat jednotlivé funkce počítače, například ovládací ploška počítače byla naprosto nefunkční.

   Vymazat
  3. --- a to při jakémkoliv použití počítače, tedy i když jsem nebyl na těch simulátorech.

   Vymazat
  4. --- nešly načíst, problém se objevil v průběhu načítání, potom nešlo ani se pokusit je načíst. Naštvalo mne to a samozřejmě, že jsem reagoval odporem proti tomuto útoku na mne. Jak už jsem sděloval, rozhoduji o vás všech mým právem pozemšťana, přičemž stále ještě jsem i občanem vesmírných civilizací. Já mám to právo použít jejich vesmírné zbraně a ony zase právo válčit za mne. To je v souladu s tzv. Vesmírnými zákony,... jde o přímý průnik do sféry planety Země, který je legální jeho provedením. Naší inkarnací do nižší vibrační sféry Země jsme neporušili zákony, i vy všichni lidé Země jste se tak inkarnovali. Problém samozřejmě spočívá v tom udržet si vlastní původní vibraci (charakter). Pokud to ta bytost dokáže, je tzv. živou inkarnací, respektive doslova avatarem.

   Vymazat
  5. --- My nejsme vašimi nepřáteli a vy to určitě dostatečně víte,... protože kdybychom byli, už bychom vás dávno zničili a nebo zotročili.

   Provést znovu tu ubohost 11.9.2001, obětovat, nyní, vlastní občany a nechat balistickými raketami zničit Havajské ostrovy jen aby byl zjevný a dostatečně silný důvod k "odvetnému" útoku USA proti KLDR, která je ale nevyslala, to je ubohost, které jsme my vesmírné civilizace 13.1.2018 tedy oprávněně zabránily.

   Vymazat
  6. Co je to za kreténského blábolu - anonyma 12.35 - 12.42? Pustili tě z lůžkový klece? Představ se jménem ty vesmírnej cvoku, ať víme, jestli jsi Českej Pepík nebo Franta. Faktem je, že nejspíš jsi z toho denního dřepění u internetu a čtení všech těch hovadin zcvokatěl. No - není divu. Dřepět u toho imrvére, jako řada závisláků tady, to je tedy věru hodnotná duchovní zábava.

   Vymazat
 4. 11,35
  S tím prezidentem to byl dobrej vtip!.-D

  OdpovědětVymazat
 5. Jako soudní znalec mohu potvrdit, že nežijeme v právním státě. Kauzy Vitásková, Svoboda, Kájínek, Jermanová, Babiš a rodina a další to jen potvrzují. Dnes to mimo jiné přímo v rozpravě potvrdil sám premiér, poslankyně Malá a Válková a také ministr spravedlnosti. PK2

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale to my víme dávno, 13.57, ač nejsme znalci. To bylo jasný hned po majetkovým puči, kterému se pořád a vytrvale přezdívá "revoluce," že se starýma kurvama se novej bordel stejně neudělá. Z původně vyspělé země ČSSR s kulturou a školstvím na vysoké úrovni, se stala všestranně zaostalá ČR rozvojovka, s množstvím bílých opic, které byly mazaným způsobem zahnány domů k počítačům, kde jsou jim tak soustředěně vyplachovány mozky, až se z nich stala lidská hmota. Ovladatelná - může se do ní plácat ze všech stran, a ona pořád drží tvar. Teď má přikázáno kopat do prezidenta, inu kope. Jaký jsme právní stát proboha? Je tady právo džungle a pěstní právo - ty pěsti si můžeme představit jako žok peněz. Zákaz kouření v hospodách - kdo to během tří set let jakživ slyšel? Kdy dojde na zákaz nočního vycházení? Nechají si bílé opice všechno zakázat a všechno vnutit bez odporu?Co tedy byla totalita - zakázat kouření ne v čekárnách nebo v MHD ale v HOSPODÁCH!!! Taková totalita zde ještě nebyla. A jak že se jmenuje tenhle režim - d-e-m-o-k-r-a-ci-e??? V čem ji můžeme spatřovat? V zákazech, příkazech, a věčné buzeraci?

   Vymazat
 6. Blahopřeji paní Aleno V. a přeji vám hodně štěstí při vymáhání finanční náhrady za těžkou duševní újmu během uplynulých 5 let. Přeji si, aby tyto miliony Kč vám šly z kapes žalobce ( Mezlíka) a soudce ( Novotného) vašeho "případu", či vlastně nepřípadu. Jinak též čest statečnému soudci Lajdovi, dnes se podobný člověk již vidí jen málokdy a málokde, a díky i prezidentovi Zemanovi za vaši podporu. Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 7. Domnívám se, že lze jasně vidět souvislosti mezi kauzou paní Vitáskové, pana Babiše a politickou objednávkou. A všímejme si pozorně! Všichni ti Kalouskové, Fialové, Gazdíkové, Farští, Bartošové Zaorálkové a další, kteří se bijí v prsa a tvrdí, že se nejedná o zpolitizovanou a objednanou kauzu, by nyní ve své předstírané víře v presumpci neviny měli sklapnout a čekat na výrok soudu, který samozřejmě může jako v prvním případě paní Vitáskové rozhodovat na objednávku.
  Budou-li však i nadále operovat v případě důvěry vládě i nadále trestním stíháním pánů Babiše a Faltýnka, tak jasně národu potvrdí, že kauza Č.H.
  je záležitostí politické objednávky a politickou zbraní proti Hnutí ANO!!!

  OdpovědětVymazat
 8. Měla by být paní Vitásková odškodněna za křivé nařčení z rozpočtu min. spravedlnosti a vnitra. Taky omluva ve všech sdělovacích prostředcích by byla na místě. Co se stane s těmi, co ji křivě nařkli? Měli by být také trestně stíhaný. Plivnout na někoho s mocným v zádech je tak jednoduché. Tady na štěstí spravedlnost vyhrála.

  OdpovědětVymazat
 9. A co Pepíček Fiřt,ano ten co na ERÚ šmejdil se svojí TLUPOU,o toho se státní zástupci nezajímají!Vždyť tím rozsudkem s nevinnou Vitáskovou musí za mříže skutečný viník za jehož éry se děly přímo zrůdnosti!

  Beran

  OdpovědětVymazat
 10. Nepochybuji, že panu soudci přidělí i Čapí hnízdo. Mohl by z toho koukat krásný kariérní postup.

  OdpovědětVymazat
 11. Jenom mne mrzí, že paní Vitásková nedostane odškodnění za pomluvy a další ztráty alespoň ve výši náhrad Joury Kňoury, které se dostalo za její kňourání vskutku královského odškodnění.

  OdpovědětVymazat