Reklama

čtvrtek 8. února 2018

Hermanův strýc Lety: Cikánský pracovní tábor v Letech - ještě podrobněji a uspořádaněji


(Autor neuveden)
8. 2. 2018     Czechfreepress
V minulém díle jsem slíbil stručně shrnout historii tábora v Letech u Písku a recenzi knihy Markuse Papeho „A NIKDO VÁM NEBUDE VĚŘIT“. Informace o táboře v Letech jsem čerpal z výše jmenované knihy, dále z knihy „HISTORIKOVÉ A KAUZA LETY“, kterou vydal Historický ústav Akademie věd ČR. Dále jsem v tomto příspěvku shromáždil informace získané z internetových zdrojů a mého novinového archivu. Přestože problematika tábora v letech je hodně medializována, nikde na internetu jsem nenalezl podrobnější popis událostí, které se v táboře odehrály. Několik málo informací se nachází na české Wikipedii, ale informace tam uveřejněné lze označit na naprosto nedostatečné, nesourodé a nevěrohodné, některé další lze naprosto jistě označit jako nesmysly a lži. Tato skutečnost mě však u Wikipedie nijak nepřekvapuje.

                       
Zdroje, z kterých jsem čerpal informace, nedodržují chronologický popis událostí a uvádějí popisované skutečnosti značně nepřehledně. Proto tento článek bude zřejmě prvním na internetu uveřejněným stručným popisem událostí zachovávajícím časovou posloupnost.

Při shromažďování informací jsem občas narazil na skutečnost, že se některé informace, například jejich datování, či počty osob odlišovaly a nemám možnost jinak ověřit, která z informací je přesná. V tom případě jsem preferoval informace uváděné českými historiky před jinými autory. Dále rozsah tohoto textu a množství dat v něm uvedených je úměrný času, který
jsem problematice mohl věnovat.

Tábor v Letech byl zřízen na základě vládního nařízení o kárných pracovních táborech ze dne 2. března 1939.

---------------- Tábor v Letech u Písku byl otevřen 8.8.1940 --------------------

Měl sloužit jako pracovní tábor pro osoby vyhýbající se práci a vést internované osoby k pracovním návykům a tím také k trvalé práci. Takovýchto táborů bylo zřízeno několik desítek po celém území Protektorátu Čechy a Morava. Kromě tábora v Letech a Hodoníně u Kunštátu byly tyto tábory také v Plané nad Lužnicí, Mirošově, Hradištku a na dalších místech, kde probíhala nějaká výstavba silnic a podobně. Celkem bylo v těchto pracovních táborech internováno 50 tisíc osob.

Tábor v Letech u Písku nebyl v době svého založení podobně jako ostatní pracovní tábory předurčen pro nějaké konkrétní etnikum či jinou skupinu. Velitelem tábora v Letech, kterého funkce se oficiálně nazývala „ředitel“, byl určen 52letý Josef Janovský - kapitán četnictva. Ředitel neměl jakoukoli rozhodovací pravomoc mimo tábor.

Vězni, kteří byli nazýváni „chovanci“ byli zařazováni do tříd. 3. třída byla přidělována při příchodu. Za dobré chování byl vězeň přeřazen do druhé třídy a při dosažení 1. třídy a uplynutí 3 měsíců byli propouštěni. Vězni do tábora zpravidla přicházeli z výkonu trestu ve vězení a pobyt v pracovním táboře je měl uvyknout na práci před úplným propuštěním.

Pokud internovaný měl nějaké kázeňské nebo pracovní přestupky, tak se mu nezlepšovala třída a pobyt v táboře se mu prodlužoval, takže někteří trestanci dosáhli až šestiměsíčního pobytu.

Vězni pracovali na výstavbě silnice, na polích a v lese po celém okolí tábora. Do tábora docházel smluvní lékař z blízkého okolí a vážnější případy byly převáženy do nemocnice v Písku.

Velitel tábora Janovský byl podle všech dostupných informací přísný člověk, kariérista a podlézavý vůči nadřízeným a přísný vůči vězňům i podřízenému personálu.

Tábor byl zřízen z bývalé pracovní osady sestavené z dřevěných domků používaných civilními dělníky při výstavbě silnice. Ve spodní části jeho hranice vymezovala dřevěná ohrada a v horní části u lesa dřevěný plot.

6.1940 dorazili do tábora dozorci. Šlo o příslušníky četnictva, kterým byla práce v táboře nařízena rozkazem.

8.1940 dorazilo prvních 12 vězňů, kteří měli za úkol připravit ubytování pro nově příchozí
9.1940 bylo v táboře již internováno 136 osob.
Do konce roku 1940 prošlo táborem 233 osob, z nichž 197 jich bylo již dříve trestaných.

-------------------------------------- 1941 -----------------------------------------------------
Po celý rok 1941 fungoval tábor podle určeného záměru. V průběhu roku zemřeli v nemocnici v Písku dva vězni a jeden zemřel krátce po propuštění z tábora. Za jednu z příčin je udávána těžká práce a malý ohled ke zdravotnímu stavu některých vězňů, kteří mohli mít skryté závažné choroby.

Za rok 1941 přišlo do tábora 537 osob z toho 489 již dříve trestaných. 27 osob z tábora uprchlo, z čehož bylo 25 osob následně dopadeno. Z celkového počtu káranců bylo 45 romského původu.

--------------------------------------- 1942 ----------------------------------------------------
Rok 1942 probíhal v zaběhlém stylu až do 10.7.1942.

10.7.1942 vydal generální velitel neuniformované protektorátní policie Horst Bőme směrnici obsahující příkaz shromáždit Romy v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Příkaz se netýkal všech Romů obecně, ale těch, kteří se nemohou prokázat žádnou „pevnou a produktivní prací“ a „osob žijících cikánským způsobem“ - tedy i českých a německých občanů protektorátu, kteří byli klasifikováni jako takzvaní asociálové. To se týkalo zejména českých prostitutek a trhovců. Pokyn ke zřízení tábora přišel z Berlína.

V táborech v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu měly být umístěny celé rodiny. Muži a ženy měli pracovat v táborové prádelně, kuchyni, na polích a v lesích v okolí tábora a muži na výstavbě silnice.

Tímto končí první část historie kárného pracovního Letského tábora a začíná období takzvaného cikánského tábora. Stávající vězni byli buď propuštěni, nebo převezeni jinam. Malá část jich zůstala v táboře a připravovala ho pro nově příchozí. Za celou dobu předchozí existence se počet internovaných Romů jak v Letech, tak v táboře v Hodoníně u Kunštátu pohyboval v rozmezí 10 až 25 procent.

V době okupace českých zemí stoupl počet Romů na Českém území. Vývoj událostí v Německu v druhé polovině třicátých let vedl k tomu, že na české území přicházeli z Německa Romové, kteří se tam začali setkávat s nacistickým útlakem. Po záboru Sudet byli Romové tam se vyskytující vyhoštěni na české území, pokud se nemohli prokázat, že se v Sudetách narodili. To ve většině případů prokázat nemohli. Tak došlo k tomu, že na území Čech a Moravy zmenšené o třetinu území se ocitli Romové z bývalých území. Jejich počty se odhadují na 12 až 15 tisíc osob. Někteří odcházeli dále na Slovensko.

----------------------------------- 31.7.1942 -----------------------------------------------
2.8.1942 dorazila první skupina Romů.

Hned po příjezdu si jedna rodina (Šlehovfových z Klatov) stěžovala, že nejsou žádní cikáni ani tuláci a do 22.8.1942 byli všichni propuštěni. Tábor se rychle plnil.

21.8.1942 v táboře bylo již 1040 osob a tábor se tak stal zhruba trojnásobně přeplněný. V té době měl tábor nového smluvního lékaře, protože toho předchozího zatklo gestapo.

Internovaní přijížděli vlakem na nádraží v Mirovicích s četnickým doprovodem a byli z nádraží převáženi do zhruba šest kilometrů vzdáleného tábora v Letech. Další přijížděli s celými rodinami na povozech tažených koňmi s četnickým doprovodem.

Příchozím byly zabavovány povozy, koně a stany, také hudební nástroje. Cennosti byly brány do úschovy, ale evidence uschovaných předmětů nebyla pečlivá. Těm, kterým se podařilo přežít válku, byly povozy a koně vraceny náhradou.

Ubytováni byli v táboře zvlášť muži, zvlášť ženy s malými dětmi a zvlášť větší děti.

Zdravotní stav příchozích byl špatný. V táboře bylo internováno mnoho starců, kteří byli sešlí věkem. Mnoho jich mělo kostní záněty, revma, tuberkulózu a kožní choroby. Mezi nemocemi, které příchozí přinesli do tábora, lze vyjmenovat spalničky, příušnice, záškrt, dále trachom (chronický zánět spojivky, kdy dochází k jizevnaté deformaci víček, vedoucí až ke slepotě) u dětí byla častá chřipka, angína a vši. Z nemocí, které se do tábora dostaly, byl však nejhorší tyfus. V podstatě se dá říci, že s příchozími se do tábora dostaly zástupci všech tehdy běžných nemocí, protože zdravotní stav příchozích nebyl dobrý a odrážel se na něm předchozí způsob života příchozích, zejména kočování. 


Hned po příjezdu se velmi rozmohl svrab. Hlavní poddíl na tom měly nevyhovující hygienické podmínky v táboře a vysoká koncentrace osob. Vedení tábora podniklo kroky k zajištění dalších ubytovacích kapacit a podalo nadřízeným protektorátním úřadům žádost o prostředky na zřízení další studny, protože nedostatek vody byl pro hygienu zásadní.

V této době již německá armáda na východní frontě zaznamenala první porážky a německý válečný stroj se začal zadrhávat u Stalingradu. To mělo za následek, že německé okupační vedení zakázalo v Protektorátu veškeré investice mimo válečnou výrobu. Nakonec tedy byla strážními četníky prohloubena stávající studna, aby se zvýšila její vydatnost a dovezeno několik
dřevěných baráků z jiných míst.

Tábor nebyl na tak vysoký počet osob dimenzován a to se projevilo ve špatném stravování, protože kuchyně nedostačovala kapacitou. Stravy bylo málo a byla nekvalitní. Velký počet internovaných tvořily děti, protože internované romské rodiny měly velké počty dětí. Děti do 6ti let tvořily skoro polovinu z celkového počtu internovaných.

Velitel Josef Janovský situaci v táboře naprosto nezvládl. Předtím měl v táboře po dva roky jen dospělé muže a tábor nebyl přelidněný. Janovský naprosto podcenil hygienickou situaci a příznaky začínající epidemie se snažil před nadřízenými orgány ututlat a zvládnout ji sám, aby si zřejmě nepoškodil kariéru. Zejména tato skutečnost vedla k pozdější tragédii. Neschopnost Janeckého v řízení tábora a zejména jeho zásobování zapříčinilo, že věznění trpěli nedostatečnou stravou.

Krátce po příjezdu byly z internovaných vězňů vytvořeny pracovní skupiny, které byly určeny k práci mimo tábor. Po vypuknutí epidemie byly tyto skupiny ubytovány mimo tábor, aby nebyly ohroženy infekcí.

18.9.1942 navštívil tábor August Lyss inspektor protektorátní neuniformované policie. Tomuto Němci byl tábor podřízen.

Tábor měl v té době 23 zaměstnanců. Z tohoto počtu bylo 9 dozorců, kteří střežili téměř 200 vězňů na dislokovaných pracovištích v lese a na poli. 2 dozorci byli na nemocenské. 6 zaměstnanců bylo v pozici vedoucích a správy. Dále 6 příslušníků stráže z toho 4 noční hlídači. Ubytování dozorců v táboře bylo také nekvalitní a po vypuknutí epidemie byly jejich rodiny v nouzi, protože mzdy nebyly rodinám dozorců uzavřených v karanténě v táboře vypláceny.

-listopad 1942
Stav nemocnosti dostoupil takového rozměru, že veškerá pracovní činnost v táboře byla zastavena a pracovně nasazeny byly jen skupiny dislokované mimo tábor, což se týkalo zhruba 50ti vězňů.

-prosinec 1942
Tyfus se začíná rozmáhat v plné síle. 22 nakažených pacientů muselo být z tábora převezeno do veřejných nemocnic. Také dva nakažení četníci. Zlepšilo se stravování malých dětí, kdy kromě tří jídel denně začaly dostávat ještě dopolední svačinu.

V prosinci začali dospělí dostávat cigarety, které předtím řiditel Janovský zadržoval.

V prosinci nastala událost, která byla zásadní pro další osud Romů v Německu a okupovaných zemích. 16.12.1942 nařídil Heinrich Himmler deportaci Romů z Německa a z okupovaných území do Osvětimi - Březinky. Himmlerův příkaz znamenal, že všichni Romové i ti, kteří byli v pracovních táborech, mají být transportováni do koncentračního tábora v Osvětimi. Bylo deportováno
více než 22 tisíc Romů z jedenácti evropských zemí z toho zhruba 10 tisíc z Německa. Již v prosinci bylo na rozkaz Kripo zhruba 100 dospělých Romů z tábora v Letech deportováno do Osvětimi - Březinky. Další transporty však byly zastaveny z důvodu vypuklé epidemie. Stále panovala nejistota, zda v táboře vypukla jen epidemie méně nebezpečného břišního tyfu, nebo i mnohem nebezpečnějšího skvrnitého tyfu. Zakrátko se potvrdilo, že jde i o skvrnitý tyfus.
30.12.1942 Jíří Letov (referent pro pracovní tábory na protektorátním ministerstvu vnitra) zahajuje nápravu ve vedení tábora a boj proti epidemii.

----------------------------------- 1943 ---------------------------------------------
-leden 1943
1.1943 uprchl z tábora Edvard Richter, který byl nakažen skvrnitým tyfem. Teprve po dvaceti dnech, kdy byl na útěku, byl hospitalizován v nemocnici v Prostějově.

1.1943 bylo ukončeno první očkování proti tyfu, očkováni byli i všichni zaměstnanci. Toto očkování a zlepšená diagnostika nemoci způsobilo, že během následujících dvou měsíců byla tyfová nákaza přemožena.

Problém způsobovalo, že zejména mnohé děti a staří lidé byly již oslabeny nákazou TBC a jinými nemocemi, což způsobilo, že mezi 1.1.1943 a 10.1.1943 zemřelo 57 osob.

V lednu napsal Jiří Letov svým německým nadřízeným dopis, kde shrnuje stav v táboře a jeho příčiny a navrhuje způsob nápravy. Tento v archivu dochovaný dopis jednoznačně dokazuje, že stav, ke kterému v táboře došlo, nebyl záměrem ministerstva a další jeho kroky, které prosadil i proti vůli svých německých nadřízených to jen potvrzují.

13.1.1943 Letov žádá nadřízené o odvolání Josefa Janovského. Dále žádá o přidělení stálého táborového lékaře, několika dětských zdravotních sester pro nemocné děti. Dále žádal přemístění dětí do jiného zařízení po jejich zotavení. V půli ledna byl nařízen zákaz vycházení z tábora. Vyhlášená karanténa znamenala, že tábor byl zásobován zvenčí. Pověřené osoby přivážely potraviny, léky a další materiál před tábor a tam je složily a poté si je zase pověřené osoby z tábora odebraly.

Kolem celého tábora byly připevněny cedule s nápisem „Eintritt verboten - Vstup zakázán“. V té době se však už rozkřiklo, že v táboře řádí tyfová epidemie a místní vesničané tábor tak jako tak obcházeli velkým obloukem. Karanténa platila až do konce tábora.

29.1.1943 byl ředitel Janovský suspendován.

-únor 1943
Do Let byl povolán doktor Stejskal z Bulovky a doktor Michal Bohin - oba specialisté na infekční choroby. Dále dorazily zdravotní sestry.

Lékař Michal Bohin byl židovského původu. Vystudoval na Karlově univerzitě. Po okupaci mu jako židovskému lékaři bylo zakázáno provozovat lékařskou praxi. Musel se těžce živit lepením pytlíků, doma ve svém bytě. Po vypuknutí epidemie v táboře byl Dr. Bohin Ústředím pro židovské otázky (Zentralstelle für Judenfragen) na žádost ministerstva vnitra odeslán do Let.

Pomocí očkování a zavedeným opatřením se Bohinovi podařilo zastavit epidemii a zachránit životy mnoha lidem. Byl ubytován v dřevěném domku postaveném vedle tábora a po zvládnutí epidemie byl přeložen do tábora v Hodoníně u Kunštátu. Pak se vrátil do Prahy, kde ho zatklo gestapo, a přes věznici na Pankráci byl převezen do Terezína. Zde se naprosto psychicky vyčerpaný pokusil o sebevraždu. Po té byl převezen do Mauthausenu, kde dostal označení „T“ v černé barvě, což znamenalo „Čech“. Tato skutečnost a zejména pomoc spoluvězňů mu zřejmě zachránila život.

Po válce se zotavoval ve Vinohradské nemocnici z těžkých následků věznění a v srpnu 1945 otevřel svou praxi, kam za ním přicházelo mnoho Romů i bývalých pacientů z tábora v Letech, kteří ho nazývali „lékař lidumil“.

V únoru se nadále množily útěky z tábora. Počátkem února uprchlo sedm vězňů, kteří po škrabání brambor v táborové kuchyni šli vysypat slupky na smetiště do lesa a už se nevrátili. Že v táboře chybí, se zjistilo až za několik dní.

20.2.1943 byl bývalý velitel Josef Janovský z tábora odvelen. Byl nahrazen Štefanem Blahynkou, který byl do té doby velitelem tábora v Hodoníně u Kunštátu.

Pro množící se útěky z tábora, ve kterém byla vyhlášena tyfová karanténa, byla podána žádost k nadřízeným orgánům o ozbrojení dozorců. Do této doby nechodili dozorci ozbrojení.

-březen 1943
Epidemie v táboře je na ústupu.

6.3.1943 Byly zadržovaným osobám v táboře přiděleny strávní legitimace a evidenční čísla. To zlepšilo evidenci osob, protože 400 osob mělo stejné příjmení Růžička.

-duben 1943
Vedle tábora byla vybudována odvšivovací a dezinfekční stanice a obytný barák pro ty, kteří prošli karanténou.

-květen 1943
7.5.1943 odjel do Osvětimi poslední transport. Bylo v něm 215 mužů a 205 žen a dívek. Celkem 420 osob.

Zbylých 200 vězňů bylo propuštěno a v táboře zůstalo 20 vězňů, kteří ubikace spálili a pozemky uklidili a posypali vápnem.

------------------------ 6.8.1943 byl tábor uzavřen ---------------------------------

Táborem od 2.8.1942 do jeho uzavření prošlo 1309 vězňů. Z tohoto počtu internovaných čtvrtina z tábora utekla nebo byla propuštěna.

Ženy umístěné v táboře za dobu jeho trvání (tedy necelého roku) porodily 36 dětí. K porodu byly převáženy do nemocnice v Písku a narozené děti byly zapisovány v matrice děkanského úřadu v Mirovicích.

Za tuto celou dobu zemřelo 326 internovaných osob a 3 dozorci. Infekce také kromě 10ti dozorců postihla některé zdravotní sestry, ale u nich nebylo zaznamenáno žádné úmrtí.

Ze zemřelých je podle evidence 173 osob pohřbeno na hřbitově v Mirovicích, 120 v Letech, 8 v Písku a 2 ve Strakonicích. Problémy v evidenci způsobovalo, že mnoho set osob mělo stejné příjmení a u malých dětí v době vrcholící epidemie nešlo zemřelé v některých případech s jistotou identifikovat.

Podle svědectví vězňů Janecký a někteří dozorci, kteří se mu chtěli zalíbit, používali násilí vůči vězňům, kteří se provinili proti táborovému řádu. Šlo zejména o fackování provinilců a i jejich bití či přivazování ke sloupu. Jednomu vězni bylo podle svědectví přikázáno za trest přenocovat na povoze místo v domku. Podle jiných svědectví vězňů zase naopak někteří dozorci vězňům ulevovali a místo práce na silnici jim nařizovali schovat se v lese a odpočívat.

Z žádných věrohodných zdrojů nevyplývá, že by v táboře v Letech u Písku byl někdo popraven nebo nějak jinak záměrně usmrcen.

Starostové okolních obcí se museli zavázat, že půdu v prostoru bývalého tábora nebudou 40 let zemědělsky využívat z důvodu tyfové infekce.

Romové transportovaní do Osvětimi - Březinky byli umísťováni v takzvaném cikánském táboře. Ten byl zřízen v roce 1943. Romové v táboře rychle umírali vlivem nelidských životních podmínek, hladu, nemocí a týrání. Jedinou nadějí na přežití byl transport do jiných koncentračních táborů. K transportům docházelo v roce 1944 v souvislosti s postupující frontou, kdy byli práceschopní Romové deportováni do koncentračních táborů hlouběji v německém vnitrozemí.

Staří lidé a matky s dětmi byli jako práce neschopní ponecháni v Osvětimi a v noci z 2. na 3. srpna 1944 byli v počtu téměř tří tisíc osob nahnáni do plynových komor a zavražděni. Jejich těla byla spálena v jámách nedaleko krematoria, které v těch dnech nebylo v provozu. V tomto koncentračním táboře byla řada nejrůznějších lágrů (mužský, ženský nemocniční, židovský), ale jen z cikánského se zachovaly úplné vězeňské knihy s osobními údaji. Od nemluvňat až po starce, celkem 22 923 jmen (dalších 1700 nebylo evidováno, protože ti šli přímo do plynu).

Tyto dochované vězeňské knihy jsou naprosto unikátními informacemi a navíc jednoznačně dokumentují, že v Osvětimi šlo skutečně o genocidu. Vězeňské knihy z cikánského lágru se na rozdíl od vězeňských knih z ostatních lágrů zázrakem zachránily a byly později publikovány v Mnichově.

Z vězňů internovaných v táboře v Letech přežilo konec války asi 300 lidí. Z těchto osob se někteří po válce zase ocitli v pracovních táborech, zejména z důvodu, že nebyli ochotni se usadit a toulali se a vyhýbali se práci.

V sedmdesátých letech začala okolní zemědělská družstva v blízkosti původního táborového pozemku budovat velkovýkrmnu vepřů. Výstavbu řídil inženýr Václav Šindelář. Ten jako dítě nosil na popud svých rodičů místních sedláků táborovému lékaři Michalu Bohinovi jídlo na přilepšenou.

Lékař Michal Bohin po válce navštěvoval rodinu inženýra Šindeláře v Letech a ošetřoval jeho nemocnou ženu. Velitel tábora Josef Janovský byl po válce souzen v procesu, ve kterém byl zejména obviněn z podpory a propagace nacistického hnutí, dále byl obviněn z toho, že vyhrožoval podřízeným dozorcům koncentračním táborem, že podporoval válečné úsilí Německa a že zakazoval podřízeným upozorňovat na závady v táboře nadřízené orgány, aby situaci v táboře před těmito zakryl.

Soud Janovského z těchto obvinění zprostil viny. Zejména proto, že pro tato obvinění nebyla jiná svědectví, než výpovědi jednotlivých četníků. Na obvinění, že zadržoval vězněným potraviny a nechal propadnout potravinové lístky, které jim náležely, odpověděl, že se skupiny, které pracovaly mimo tábor, stravovaly u sedláků, u kterých pracovaly. Zbylé potraviny byly po zrušení tábora v Letech převezeny do tábora v Hodoníně u Kunštátu.

Zde bych popis událostí v Letském táboře ukončil. Ještě bych chtěl závěrem článku věnovat pár slov sporu, který prochází českými médii od otevření Letské kauzy v polovině devadesátých let. Tímto sporem je označení Letského tábora táborem koncentračním.

Nedávno podal pan Petr Uhl trestní oznámení na europoslance pana Miloslava Ransdorfa za jeho tvrzení, že v Letech žádný skutečný koncentrační tábor nebyl. Policie na základě znaleckých posudků Miroslava Ransdorfa neobvinila.

Skutečností opravdu je, že tábor v Letech se nenachází na seznamu koncentračních táborů berlínského Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (RSHA). Lety nebyly ani pobočkou nějakého koncentračního tábora (tzv. Aussenlager - venkovní koncentrační tábor), jejichž vězni byli v evidenci některého takzvaného kmenového koncentračního tábora. Německé orgány neměly v průběhu nacistické vlády žádný problém nazývat koncentrační tábory tímto názvem a nijak se s jejich názvem netajili. Podle nařízení německého vedení nesměly být na území Protektorátu koncentrační tábory.

Kromě těchto skutečností jsou zde další, které tábor v Letech odlišují od koncentračních táborů. První z odlišností je počet internovaných osob. V koncentračních táborech se počty začínají od desetitisíců internovaných osob. Také doba trvání - necelý jeden rok odlišuje Lety od koncentračních táborů, které trvaly zpravidla až do osvobození. Dále není znám případ, kdy by byl odvolán velitel koncentračního tábora za to, že špatným vedením tábora ohrozil životy vězňů.

Po příchodu do Let nebylo příchozím na rozdíl od koncentračních táborů vytetováno číslo. Po transportu do Osvětimi bylo Romům vytetováno evidenční číslo začínající velkým písmenem Z - zigeuner.

Tábor v Letech nebyl obehnán ostnatým drátem ani plotem s elektrickým proudem, ale dřevěnou ohradou a dřevěným plotem. Tohoto a skutečnosti, že internovaní chodili sami mimo prostor tábora, využívali k útěkům. Dokonce z Letského tábora úspěšně uprchly ženy s malými dětmi. To ve skutečných koncentračních táborech naprosto nepřicházelo v úvahu.

Dále vězni přes přísný zákaz odcházeli z tábora do vesnice opatřit si stravu a pak se vraceli do tábora. Toto nebylo ve skutečných koncentračních táborech možné.

Narozené děti a zemřelé osoby byly zapisovány do matriky místně příslušné obce. Toto se také v koncentračních táborech nedělo. V praxi koncentračních táborů nebylo obvyklé, aby nemocní vězni byli převáženi do veřejných nemocnic, ani ženy k porodu.

Problémem pro vedení tábora v Letech bylo, že se k táboru sjížděli na návštěvu příbuzní internovaných Romů a nezřídka jim napomáhali k útěku. Je naprosto nepředstavitelné, že by se třeba k Chmelnu, Treblince, Sobiboru, Mauthausenu a dalším koncentračním táborům sjížděli příbuzní internovaných, například Židé. To by znamenalo jejich rychlý konec.

Tomuto sjíždění příbuzných bylo zamezováno nařízením, které zakazovalo převozníkům na Vltavě v blízkosti tábora převážet přes řeku Romy.

Uprchlí vězni po dopadení nebyli popravováni před nastoupeným blokem, jak bylo obvyklé v koncentračních táborech, ale byli předáni do věznice pražské kriminální ústředně za maření úředního rozhodnutí.

Velitel Janovský měl za služebnou Romku internovanou v táboře, která mu uklízela a vařila. Janecký ji podle svědectví vězňů bral sebou do města do kina. Něco takového bylo v koncentračních táborech nemyslitelné.

Dalo by se najít ještě mnoho méně podstatných rozdílností, které tábor v Letech odlišují do koncentračních táborů, domnívám se však, že toto postrádá smysl. Ať je tábor v Letech nazýván jakkoli, na utrpení a smrti, které věznění v tomto táboře přineslo zavlečeným Romům, nic nezmění.

A tím bych tento text ukončil, protože jsem přesvědčen, že podstatné je poznat a pochopit, co se v Letech událo, než handrkování o termíny, které nikdo přesně nedefinoval.

Zdroj: 
www.sprcha.com

http://www.zwittau.cz/WEB/lety.htm

42 komentářů :

 1. Olšer: Nevím, proč je opakován text, který byl ode mě uveden na Nové republice včera, viz níže: Pravda o táboru v Letech; byl otevřen 8. srpna 1940 jako pracovní tábor pro osoby vyhýbající se práci, velitelem byl kapitán četnictva Janovský; až 16. prosince 1942 nařídil Himmler deportaci zbylých Romů do Osvětimi

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naopak.Já jsem ráda,že se aspoň ukazuje ze stejných textů,že je to asi přece jenom pravdivé. Vždyť naši tzv.demokratičtí politici zase začínají hon na T..Okamuru,který se vyjádřil nepřesně o oplocení tábora - a není divu,když to prezentuje každý historik jinak. Ale jestli toto je důvod k další šikaně a odvolávání z funkce,tomu už opravdu přestávám rozumět.Takhle jsem si demokracii nepředstavovala.

   Smazat
  2. Bohužel se stalo,že Lety se staly politikou a populizmem. Nešťastné je ,že Okamura,do této hry vstoupil,nebo se nechal vtáhnout,snad,, jak doufám ,, nešťastnou formulací ,, výrokem ,, a bohužel,některé jeho postoje znějí kontroverzně a diskutabilně,jako ,, nebezpečný nárust populace , ohrožení budoucnosti Romy. Toto v kontextu s uprchlickou krizí,může a nejspíše i je,slučováno a dělá z Romů,okupanty,stejného kalibru,jako jsou migranti,tedy nebezpečné teroristy a asociály.Na druhou stranu, program SPD prosazující,skutečné demokratické řešení Romské ,, tak zvané problematiky ,, chápu jako konstruktivní a rovné a jako možnost,napravit reputaci Romů,jednak tím,že se vyselektují ti,co uznávají pravidla a standardní hodnoty a ty , co se nepřizpůsobí,proto že,nechtějí. Problém s Romy není jen v nich samých,ale důsledkem, staletími živené neochoty k nim,jejich vyčleňováním a pohrdáním.Myslím,že je těžké,možná nemožné, nebýt jiným,nežli uzavřeným a nepřizpůsobivým,když je k vám okolí stále nepřátelské a polistopadová politika,tomu jen nahrávala,svou účelovostí a neskrývaným odmítáním a sociální politikou ,účelových výhod.Je třeba se ohlédnout správným směrem a vidět problém a příčiny,z obou stran. Není pochyb,že je s Romy problém,na mnoha rovních a jen malé procento z nich,se může s klidným svědomím řadit,k běžné populaci.Tito by měli být uváděni příkladem a ne házeni do jednoho pytle a v žádném případě,si nemyslím,že jsou Romové větší rasisté,nežli majorita,nebo dokonce,teroristé,jako muslimové. Ano je tu možné riziko toho,že pokud stále budou jen osočováni a hnáni do bezvýchodné situace,nezbude jim nic jiného,nežli následovat ideologii Bruselu,holokaustu bílé rasy,o což se Brusel,již snaží,svou marxistickou ,pseudohumanitní,multikulti,propagandou. To je nebezpečí...

   Smazat
 2. Olšer: není nic o mém dnešním článku, který ještě vše rozvádí na skutečném mučení vězňů doktorem Mengelem, ale ne v Letech nýbrž v Osvětimi...: Paradoxy: V Polsku za mříže pro slova: Polské koncentráky, u nás naopak ženou k soudu za tvrzení, že neexistuje český romský koncentrák v Letech; a do toho zrůda z Osvětimi Mengele, co zemřel zrovna 7. února 1979.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Panu Olšerovi nikterak neupíráme zásluhu a je jasné, že se články překrývají. Nevidím v tom problém, naopak. Asi jde o to, že jsem pracoval ve výzkumu a ne v novinách. Když někdo provedl skoro stejný experiment se skoro stejnými výsledky, nikdo to nepokládal za vadu. Naopak, za potvrzení hypotézy.

   Smazat
  2. Naprosto se ztotožňuji se stanoviskem p. MUDr. I. Davida na užitečnost informací k danému tématu z více zdrojů. Chtěl bych současně upozornit na údaj, zmíněný pouze v článku p. Olšera, doložený navíc fotografií. Jedná se o přesnou lokalizaci bývalého pracovního tábora, jejíž výzkum naznačuje jeho umístění v sousedství, ale mimo vykupovaný areál vepřína. Bylo zmíněné pietní místo přesně zaměřeno?

   Smazat
 3. Co bolo to bolo terazky mame EU a ta nas miluje Deszo Vojvodina

  OdpovědětSmazat
 4. Ono je to ještě horší, protože ti politici, kteří překrucují historii a tvrdí, že v Letech byl romský koncentrační tábor, tak z jejich tvrzení vyplývá, že český národ se aktivně podílel na romském holokaustu.
  Takže ONI(politici)defacto poškozují dobré jméno českého národa.
  Není bez zajímavosti, že sami Němci ZAKÁZALI!!! výstavbu jakýchkoliv koncentračních táborů na území Protektorátu. ( což evidentně většina našich politiků ani neví)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ono je jaksi módní kálet na svou zemi, někteří politikové a hlavně novináři, se v poslední době předhánějí,kdo víc. Nerozumím tomu, komu prospívá dělat své vlasti špatnou reklamu, snad jen vlastizrádcům.

   Smazat
 5. Tak to je tenhle tábor byl proti vyhlazovacím táborům úplně něco jiného. Stačí si přečíst knihy od přeživších z Osvětimi atd. Celá causa je jen účelová na poškození Okamury.

  Tyhle knihy mám např.

  https://www.megaknihy.cz/historie/67835-v-pekle-plynovych-komor.html?

  https://www.levneucebnice.cz/p/svedkove-z-tovarny-na-smrt-historie-a-svedectvi-zidovskeho-sonderkommanda-v-osvetimi/

  OdpovědětSmazat
 6. Všechno je to velice jednoduché, Okamura podpořil Zemana a byl při jeho vítězné volbě a potenciálně by mohl jít na ruku Babišovi. No a nic jiného než klišé že je nedemokratický, populistický , rasistický a já nevím co, na něho nemají. Nu a ejhle na hnojení je tak najednou
  dobrej i cikán, ten se toho vždycy rád chytí, co kdyby z toho náhodou něco káplo. Jenomže karta cikán je falešná karta, jednak je všichni znají a mají jich plné zuby a za druhé se k němu nesmíš otočit zády, nebo tě podškubne a nebo máš v zádech kudlu. No jestli je jim i cikán dobrý to na tom už musej bejt hódně, ale hódně špatně.

  OdpovědětSmazat
 7. "Odborníci" v ÚSTR jsou placeni za to, aby jasně řekli, jaká byla pravda. Jestli se ale do toho pustí tak se nejspíš dozvíme, že ve skutečnosti ten tábor zřídili a provozovali komunisté. A prasečák opodál postavili jen proto, aby zakryli stopy svých zvěrstev. V tomto duchu vytvoří audiovizuální pořad, který si budou povinně kupovat od školek až po univerzity.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je velice dobrej postřeh. U nás v Kocourkově je možné naprosto vše.

   Smazat
  2. Komunisté to nejsou, je to jako vždy a za vším Putin......

   Smazat
 8. já bych takové pracovní tábory vytvořil pro dnešní novináře, aby získaly zdravé pracovní návyky, jejich prozatím jediným návykem je lhát a prostituovat. Jako prvního bych tam dal Uhla. Nějak se v poslední době zapomíná na strýčka Bradyho, takové to bylo sousto před rokem a dnes ani novinářský štěk. A zeptám se ještě, kde byli vězněni cikánští odbojáři proti Němcům, kteří se třeba aktivně zapojili do sabotáží, vyhazování mostů, vraždění německých vojáků, ukrývání parašutistů vysazených v Anglie?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To 8:43 Tohle může napsat jen provokatér, který čeká, že se v tom duchu rozvine diskuze,která je postižitelní zákonem. Běžte někam ....Jen hlupák vám skočí na ty vaše blbé řeči.

   Smazat
  2. Novináři maj ručičky volšový! Co by tam s nima dělali. To je stejný jako s těma přestárlejma a marodnejma podlidma! Nač je tam naváželi? Kdyby je postříleli někde v lese a zahrabali, měli dneska klid ...

   Smazat
 9. Celý ten humbuk rozpoutali "hermannovci", aby jednak poškodili jméno národa našich předků, vlezli tím do zadku "posseltovcům" a zkusili, co současný národ snese.
  Ještě bych diskutujícím doporučil seznámení s obsahem knihy Bouře od Paula Polansky a okolnostech jejího osudu po vydání v nakladatelství Fedora Gála...
  Pak teprve ucítí, koho svědomí není čisté jako křišťál.
  Stačí vyhledat:
  Zpověď spisovatele, jemuž Havel nepodal ruku a štve Schwarzenberga
  nebo
  Paul Polansky: Narodil se v roce 1942 v Mason City v USA. Od roku 1994 se začal zaměřovat na odhalení minulosti Letů, romského tábora v Česku za druhé světové války. Nakladatelství G plus G, které dříve vlastnil Fedor Gál, vydalo česky kromě Bouře ještě jeho knihy Dvakrát tím samým – Básně o romském holocaustu, Tíživé mlčení a cyklus boxerských básní Toulavej pes

  OdpovědětSmazat
 10. Jestliže se začne v historii "slovíčkařit" tak jako v politice, tak pánbuh s námi a zlý pryč.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejde o slovíčkaření, ale o to, aby nebyla historie překrucovaná, nebo upravovaná podle potřeby těch u koryta.

   Smazat
 11. heslo z čezke bedny ktera se prezentuje jako naše ale je jejich zni přepište dějiny a pře sto nejede vlak

  OdpovědětSmazat
 12. Jiří Jírovec9. února 2018 8:53

  Pokrytectví kolem Letů

  Lidovec Bartošek se rozlítil na Okamuru, že prý zpochybňuje holokaust.

  Není to pravda, protože o Letech můžeme říct, že to byl pracovní (sběrný, cikánský i koncentrační) tábor. Všechno bude pravda, záleží jen na tom, na jaké časové období se díváme.

  Lety nebyly koncentračním táborem ve smyslu těch vyhlazovacích. Původně to byl pracovní tábor, kde si měly práce se štítící osoby obnovovat pracovní návyky.

  Nemluví se o tom, že tábor byl zřízen těsně před zřízením Protektorátu a veden českými orgány. Nemluví se o tom, že na konci dvacátých let existovaly seznamy osob, které žily cikánským způsobem.

  My bílí Češi přece nejsme rasisti. Tatíček by to přece ani nedovolil.

  Nemluví se o tom, že internovaní často pracovali na Schwarzenbergově panství.

  Ať mluvil Okamura o Letech jakkoli, nemohl tím popírat holokaust.

  Možná, že si český policajt, který Lety hlídal, oddechl, když nějaký ten cigán chcípnul.

  Lidé tam ale umírali kvůli infekčním chorobám a nebo vysilující práci, ale takové podmínky tam nebyly vytvořeny s cílem vyhladit.

  Podle některých pramenů tam ze začátku dobrovolně přicházeli rodinní příslušníci internovaných. Stejně neměli kam jít.

  V Česku je stále víc lidí, které vytlačujeme na okraj společnosti. Z toho okraje je cesta jen do nějakého moderního tábora.

  Proti tomu nikdo hlas nezvedne.

  Jakýsi historik objasňoval v ČT historii tábora, ale začal až od té doby, kdy se stal "koncentračním" pro cikány. Měl pravdu, ale lhal mlčením o tom co předcházelo.

  Bartoškova reakce je esence toho nejhoršího, co v české politice existuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tyto tábory bych začal stavět znova, aby se ti nepříspusobilí opět dostali k návyku řádně pracovat a neokrádat.

   Smazat
  2. Na Okamuru se něco muselo najít a že je možno
   objednat trestní stíhání, o tom snad nikdo nepochybuje, ani prezident...

   Již 9.12.2017 uveřejnily stránky vasevec.cz
   článek MUDr.D.Ratha pod nadpisem:
   "Koho zavřou příště ?"
   "Rád bych se mýlil", pokračuje autor, "ale vychází mi,že je na řadě T.Okamura. Že nic neudělal? Ono to snad vadí...?" atd.

   Tak si na těch stránkách článek najděte (archiv) a pouze si potvrdíte,jaké poměry panují ve státě, kde se dostanete, aniž jste něco udělal, do soukolí soudní chobotnice, které vás semele a vyplivne...
   Protože po úspěšném semletí po vás už ani pes neštěkne.

   Smazat
  3. Jiří Jírovec 8:53

   Užíváte výraz "osoby práce se štítící" a "pracovní návyky".
   "Cigán chcípnul" - kdežto Čech co...? zahynul...?!

   Ovšem
   1) brány německých lágrů též zdobil nápis "Arbeit macht frei"
   2) ČSSR měla Zákon o kočovném způsobu života, který zahrnoval i tresty vězení (a NEBYL součástí trestního zákoníku).
   3) Tábory pro bezdomovce už jakýsi pražský politik před volbami navrhoval ... takže Vaše prognóza je maličko opožděná (netvrdím samozřejmě, že to navrhujete).

   Nejsem rozhodně zastáncem "poliical correctness", ale trochu více obezřetnosti v užívání zaběhaných úsloví by ani Vám neuškodila, pane Jírovče.

   Říkám si, jak bychom asi charakterizovali "osoby podnikání se štítící"? A jak bychom s nimi nejlépe naložili?

   Kokotko

   Smazat
  4. 13:27 text "osoby podnikání se štítící? A jak bychom s nimi nejlépe naložili?" je hodně zcestný. Nikdo nemá právo jakkoliv s nimi nakládat. Ne každý má schopnosti k podnikání, a i ten, kdo je má, toho nemusí podnikání naplňovat. Ale každý by se měl živit prací. Nejlépe takovou, která ho těší, nebo mu aspoň nevadí.

   Smazat
  5. Nechápu,proč pan Bartošek z KDU vede tak silné řeči.Myslí si snad,že lidi přesvědčí a v příštích volbách dostanou víc hlasů.?Tak to se hodně plete.Škoda,že se nepoučil z nedávné doby.Čím víc se proti někomu štěká, tím ho lidé více volí,třeba i z trucu.Četl jsem,že se postará o to,aby byl T.Okamura odvolán z místa místopředsedy.Zkrátka,v té opozici to bolí!!!A ještě víc ta 6% hranice.Touto podlostí to ale nevylepší!!!!!!!

   Smazat
 13. Děkuji za objasnění historie pracovního tábora. Zdalipak je na pomníku zmíněno utrpení také neromské většiny internovaných? Postihlo také internování Olahy, nebo jen Romy?

  OdpovědětSmazat
 14. To všechno je jenom hra se slovíčky. Koncentrační, internační, sběrný, pracovní...pravdu mají tí, kteří tvrdí, že takových míst kde zemřeli stovky, ne li tisíce lidí bylo tenkrát po Evropě hafo. Stačí si vzpomenout na Pankrác, tam jenom v sekyrárně zemřelo víc jak 1000 Českých vlastenců. Pak střelnice v Kobylisích, tam se vozili za Protektorátu odsouzenci a již nikdy se nevrátili. To by se muselo každé takové místo prohlásit za svaté...chápu, že ta prasečí farma bije do očí, ale tady přece nikdo nezpochybňuje oběti, těm se může postavit hezký památník i někde dál stranou, aby nebyl v přímé konfrontaci s kontroverzní farmou za kontraverzní náklady na přemístění...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní9. února 2018 12:12
   Nejspíš jste se nejvíc přiblížil jádru problému. Odkoupení a likvidace toho zemědělského závodu, trochu smrdí.
   To opravdu máme takový nadbytek zemědělské produkce, abychom si likvidovali funkční velkochov prasat?
   To opravdu máme takové rozpočtové přebytky, abychom za téměř půl miliardy!!! Kč odkupovali a likvidovali zemědělský závod a poté tam vystavěli PAMÁTNÍK???
   Navíc jednání jsou utajená a výkupní ceny přemrštěné. Kdo se napakuje? Zde je umírněné vyjádření SPD – Tomio Okamura:
   „Hnutí SPD naprosto nezpochybňuje objektivní historická fakta o utrpení lidí, které prodělali v pracovním a sběrném táboře Lety v době druhé světové války. Plánovité vyvraždění Židů, Slovanů a tehdy takzvaného cikánského obyvatelstva bylo součástí zločinných plánů nacistů na takzvané konečné řešení rasové otázky. Jde o nezpochybnitelný fakt. Hnutí SPD má v případě tábora v Letech výhrady ke způsobu řešení piety tohoto místa. Odmítáme utajovaný způsob jednání o odkoupení farmy, která z části leží na bývalém území tábora a považujeme postup v této věci za riziko ve vztahu k výdajům státu a celkovému majetkovému vypořádání místa.“ P.K.

   Smazat
  2. 12:12 Víte, on se Okamura mýlí, protože prasečák neleží ani "z části" na území bývalého tábora. Tento fakt byl jasně dokázán. Leží poblíž, ale nikterak nezasahuje do jeho bývalých hranic. Profesiomální historik v ČT nedávno řekl, že podobných táborů bylo u nás kolem 2000. Proč se zrovna Lety staly tak vytrvale nafukovanou bublinou a kdo na tom vydělává je snad jasné. Kdo dostal odškodnění a kdo teď žádá o další odškodnění se dá snadno zjistit (včerejší zprávy). A kdo jim v tom "nezištně" pomáhá za naše peníze je také zřejmé. Kdo využívá každou pravdu o Letech jako klacek na nepohodlného Babiše a Okamuru? Kupodivu zrovna ti, co sami mají máslo na hlavě a přátelí se s "milými krajany".

   Smazat
 15. Ano, kdyby Lety bylo pietní místo Romů, kam by jezdily zájezdy a uctívaly památku jejich zmučených předků, kde by svým dětem vysvětlovali, k jaké tragedi tam došlo, tak prosím! Ale když vidím záběry z pietních akcí tam uskutečněných, tak mi tam vychází tak asi 50 bílých účastníků na jednoho černého Roma. M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. no je také rozdíl mezi zavražděným, umučeným a zemřelým člověkem,že ?

   Smazat
 16. Největší zlo pro naši vlast je ČT 24 . Nic jen hledat starou špínu anebo ji přikrmovat .
  Další zlo je Kalouskuv blok a piráti . Brát velký peníz a nic nedělat . Nepodpoří žádnou vládu , jsou jak děti na pískovišti . Škodi ,škodi . Přitom Babiš bude vyšetřován . Bartoš už usnul , tak jako kauza OKD . Okamura je problém ? Prezident je problém ?
  Marcel

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tihle všichni,co jste vyjmenoval,jsou tak "státotvorní",že se budou pošklebovat a házet klacky pod nohy Babišovi,aby vládu nesestavil.To vše až do doby,kdy se toho ujmou zase oni.Je po volbách a po předvolebních slibech zase veta.Pěkně si s námi politici zahrávají.To jejich moralizování,blekotání a lhaní jim určitě všichni spočítáme u dalších voleb!

   Smazat
 17. Navrhoval bych následující postup:
  Po odkoupení velkovýkrmny předat areál do zprávy panu Růžičkovi a jeho "melody boys", aby společně s ostatními Romy a jejich ochránci celý areál vyklidili, postavili památník a následně se o něj starali. Po takto vykonané práci stát přispěje určitou finanční částkou, doba provedení 24 měsíců. Pokud se tak nestane zůstane vše jak bylo doposud. Jsem přesvědčen, že v tomto případě se nemusí čuňici ničeho bát.

  OdpovědětSmazat
 18. Zajímavé je, že se nikdo nepozastaví nad počty komunistů, zavražděných německými fašisty. Nebo že by si to jakoby "zasloužili"? Vždyť jsou stavěni po převratu naroveň těm fašistům, tak co se divit, že? T

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ono už je absurdní jenom to,že u nás se pořád křičí po komunistických vrazích,ale Němci včetně sudeťáků jsou nejdemokratičtější v celé Evropě.Rozpoutali válku,umučili tisíce nevinných a dnes jim naši představení lezou do....

   Smazat
 19. Dnes na čt24 opět nějaký historik z ÚVTR kategoricky odmítl, že by na pracovně kárném táboře v Letech neprofitovali Schvarzenberkové, přitom právě oni využívali levné pracovní síly z řad osob v táboře umístěných aždo roku 1942, poté byla na jejich panství uvalena nucená správa říšskou vládou. Ale toto se opomíjí, protože se to nehodí určitým politickým stranám, které právě ovládají ČT.A nenajde se žádný novinář,který by se chtěl na toto zeptat. Zrovna tak tunel na odkoupení stávajícího vepřína kamarády SL.

  OdpovědětSmazat
 20. Ubozi Šláfnberci,tolik stromu v jejich panstvi bylo zniceno vichrici a snehem a bez rychle likvidace hrozili kurovci a jiná skodná.Nemci jim povolili Zidy,ale ucitele ,pravnici,urednici, lekari, všichni ve vysšim veku,nezvládali praci v lese a byli posláni do Terezina.Pak byli v tábore vsichni tulaci z cele Evropy,meli zachránit panske lesy, ale nakazlive nemoci,svrab,zaskrt,TBC, nestovice a hlavne skvrnity tyfusbyly pricinou vysoke umrtnosti i kdyz v tabore byli lekari a sestry.Proç nejsou na FB historicke fotky z Let ? Nebo snimek soucasneho pomniku ?

  OdpovědětSmazat
 21. Čenda Růžička už sepisuje žalobu...

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.