Reklama

.

.

pondělí 19. února 2018

Jak a kam dále z dějinné křižovatkyJaroslav Tichý
16.2.2018
Tak, jak jsme (jako ANS) upozorňovali již v loňském roce, dostali jsme se letos na dějinnou křižovatku a stojíme nyní před volbou, jak a kam z ní dále. Odklad v rozhodování již žádný nedostaneme, termíny jsou dány předpokládaným podpisem či odmítnutím podpisu smlouvy Dublin IV (další kolo jednání na nejvyšší úrovni má být v červnu 2018) a dále pak Globálního kompaktu (podzim 2018), kde si dokonce hodlá uzurpovat právo podpisu za členské země EU již samotné vedení EU bez ohledu na to, zda členské země souhlasí či nikoliv.
O co tedy jde v těchto smlouvách a co pro nás představují podmínky těchto smluv?


 
O naše další bytí či nebytí, posuďte sami:
- Smlouva Dublin IV:
Jedná se fakticky o revizi tzv. Dublinského protokolu. Jde přitom o to, že na přímořských státech EU, které nezvládají ochranu vnějších hranic schengenského prostoru, spočívá břemeno péče o uprchlíky a migranty, kteří se do těchto zemí dostanou přes moře. Toto břemeno s sebou nese nejen finanční, ale také administrativní a jinou zátěž, která plnou silou dopadá na bedra několika států, dnes je to hlavně Itálie.

Řešením podle Evropské rady má být nyní postup uvedený v tzv. Dublinu IV, který:
1/ omezí zodpovědnost prvních států za migranty a za pomoci automatického mechanismu ji přenese na jiné státy EU, které ale ochranu vnějších hranic zajistit ani ovlivnit nemohou. Tedy i na ČR;
2/ místo toho, aby EU udělala opatření na ochranu vnějších hranic schengenského prostoru, snaží se důsledky své záměrné nečinnosti rozložit rovnoměrně mezi všechny členské země EU, vč. těch, které na hranicích Schengenu svá území nemají. Tedy i na ČR;
3/ jde ale ve svých podmínkách ještě dále. Počítá totiž s trvalým alokačním mechanismem, který by se neaktivoval pouze v migrační krizi, jaká byla například v roce 2015, ale fungoval by permanentně. Tedy namísto ochrany hranic Schengenu bude EU pokračovat v organizování dovozu migrantů do Evropy a související problémy řešit tím, že se bude snažit migranty rovnoměrnější rozdělovat do jednotlivých členských zemí EU. Bez ohledu na dosud stanovené kvóty. Tedy i do ČR.

Podmínky smlouvy Dublin IV. obsahují tzv. reformu evropského azylového práva, kdy:
- jejím cílem je zajistit ochranu migrantů již v regionu jejich původu a zajistit odtamtud jejich přesídlení přímo do EU. Migranti budou tak zlegalizováni ještě před jejich odjezdem z jejich domovské země. Jejich přepravu do Evropy budou zajišťovat neziskovky, odpadnou tak oběti, k nimž docházelo v průběhu nelegálního přesunu migrantů;

- členské země (a tedy i ČR) budou muset přijímat trvale migranty, které jim bude přidělovat evropská agentura pro azyl nebo platit miliardové pokuty (EUR 250 tis./1 migranta v případě jejich odmítnutí). - podpisem této smlouvy ztratíme další část naší suverenity, neboť budeme muset předat evropské agentuře pro azyl a neziskovkám pravomoci k povolování pobytu migrantů na našem území. Tyto instituce tak mají nahrazovat rozhodování vlád jednotlivých členských zemí EU v této otázce;

- podpisem této smlouvy tak dojde ke zřízení kolektivního přerozdělovacího mechanismu s tím, že pokud je některá evropská země vystavena nepřiměřenému počtu žádostí o azyl (přesahující 150 % referenčního počtu, který se stanoví podle rozlohy dotyčné země a její ekonomické situace), budou všichni další noví žadatelé o azyl v dotyčné zemi přerozdělováni do jiných zemí EU, dokud jejich počet opět nepoklesne pod stanovenou hodnotu;

- Nepůjde tedy již o požadavek na ČR a další členské země V4, aby odebíraly migranty podle stanovených kvót, nýbrž o to, trvale rozdělovat poměrným způsobem podle stanoveného klíče veškeré migranty, kteří budou dováženi neziskovkami do Evropy. Tito migranti budou tak přednostně přerozdělování do některé ze 4 zemí (V4), které zatím přijaly nejméně migrantů. Členské země EU, které se budou nadále bránit této praxi, budou odděleny od finančních zdrojů z EU. (Podle již dříve podepsané smlouvy Euro-Med půjde celkem až o 56 mil. migrantů do r. 2050);

- členský stát (tedy i ČR) bude mít povinnost při posuzování žádostí o azyl zkontrolovat, zda žadatel nepochází z tzv. bezpečné třetí země nebo zda již nepožádal o azyl v jiné zemi. A za tuto svoji povinnost bude též odpovídat;

- touto smlouvou se současně zavádí povinnost pro žadatele setrvat v členské zemi EU, odpovědné za jeho žádost;

- s cílem zabránit dalšímu přesunu migrantů ze země, do níž byli přerozděleni, do Německa, Švédska apod., má dojít ke sjednocení sociální politiky a dávek v rámci EU. Měsíční příspěvek na 1 migranta přitom činí v Německu EUR 700,- (cca 21.000 Kč). O tom, jak mají být zvýhodňováni migranti proti českým seniorům, kteří si na důchod platili celý život, nemůže být pochyb. Rozdíly budou doslova propastné.

dané situaci, kdy jde doslova a do písmene o další osud ČR, by na toto vrcholné jednání šéfů států a vlád jednotlivých členských zemí EU měl jet nejen nový premiér, nýbrž (a to především) i prezident ČR, který se může opřít o svoji přímou volbu občany tohoto státu. Při této příležitosti by z jeho strany mělo jasně zaznít, že smlouvu Dublin IV. ani další smlouvy podobného typu nepodepíše. Naplní tak naděje voličů, které do něj jeho volbou v právě skončené prezidentské volbě vkládali.

- Smlouva Globální kompakt k migraci:
Tato smlouva má být projednána na půdě OSN na podzim 2018.
Podle této smlouvy má na migraci vzniknout právo z kategorie lidských práv. Státy, které tuto smlouvu podepíší a ratifikují, by se tímto krokem měly vzdát úplné kontroly svých vlastních státních hranic. Organizování migrace by tak mělo přejít z rukou orgánů jednotlivých států na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a na neziskovky. 

V situaci mnoha zemí světa jde o smlouvu, jejíž dodržování není v praxi vymahatelné. Odlišná situace je však v případě členských zemí EU, kdy Evropská komise se chystá podepsat tuto smlouvu s OSN jménem EU, tj. za všechny členské země, a to i bez jejich souhlasu jako akt společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU). Tímto krokem by se tato smlouva měla stát závaznou pro všechny členské země EU a její příp. neplnění vymahatelné a sankcionovatelné Evropským soudním dvorem. 

Jde o smlouvu prezidentského typu. Náš prezident by tedy měl s předstihem vedení EU připomenout, že Komise nemá mandát k podpisu této smlouvy jménem celé EU.
Nesouhlas s takovým postupem na úrovni Výboru stálých zástupců již vyjádřily Polsko a Maďarsko. Neměli bychom v této věci otálet ani my.

Je přitom v pravomoci prezidenta jednáním o takové smlouvě pověřit vládu či jejího premiéra nebo naopak takové jednání jménem ČR zastavit. Takový krok již udělal prezident USA D. Trump, z evropských zemí pak Švýcarsko a Dánsko. Jedním z důvodů podpory M. Zemana ze strany ANS při právě dokončené volbě prezidenta ČR je očekávání podobného postupu z jeho strany v této věci.

Stojíme tak na křižovatce, z níž vedou jen 2 cesty. Jedna sleduje cizí zájmy na úkor těch našich, českých (cesta A/), ta druhá pak české národní zájmy (cesta B/). Zastavme se tedy u každé z nich a popišme si blíže, co která z nich pro nás znamená a co nám přinese.

-  Cesta A/ znamená:
1. připojit se ke snahám vedení EU o plnou islamizaci Evropy, usilovat o to, abychom se stali „pevným jádrem Evropy předurčené k její plné islamizaci, a to se všemi z toho plynoucími důsledky (rozvrat státu, kultury, náboženství, jazyka, zvyklostí a postupně i ekonomického a sociálního života, vznik a šíření no-go zón, ztráta bezpečí ve vlastní zemi atd.) tak, jak tento postupující proces známe např. z Francie, Švédska, Belgie ale již též i z Německa (a jak ho dnes prosazuje např. vedení ODS v čele s Petrem Fialou). Či minimálně se tomuto vývoji nebránit, což ve svých důsledcích vyjde nastejno;
2.  Naše setrvání v pozici kolonie (pokračující masový odliv zisku vytvářeného našimi pracovníky z ČR, montovny, nízká přidaná hodnota našich výrobků, jejich prodej ze zahraničí, kde zůstává zisk z jejich prodeje a z toho rezultující nízké mzdy a důchody), nemožnost realizovat potřebné systémové změny, postupný pokles životní úrovně u nás z důvodu výživy nejen obyvatel zemí našich kolonizátorů v zahraničí, nýbrž i migrantů u nás;
3.  Zvýšení daní na vytvoření dodatečných zdrojů k výživě nově příchozích migrantů, další pokles životní úrovně našich občanů;
4.  Vznik neřešitelné situace po příchodu průmyslové revoluce 4.0, která přinese obrovský úbytek pracovních míst pro naše zaměstnance, kteří nebudou mít z čeho vytvářet zdroje do fondu zdravotního a sociálního pojištění, naopak sami budou potřebovat podpory. Migrace tento problém u nás jen prohloubí do neřešitelné podoby. Sníží se totiž počet produktivních obyvatel a současně se zvýší počet uměle vyživovaných lidí u nás. Sociální výbuch ve státě, vyloučit nelze ani občanskou válku, a to nejen u nás (ačkoliv po ní nikdo nevolá, naopak před ní varujeme).
5.  V souladu se zaváděním robotizace výroby v souvislosti s průmyslovou revolucí 4.0 postupné nahrazování dražší pracovní síly roboty v zemích investorů a jejich odchod z ČR. Náš stát skončí bez majetku, s masami nezaměstnaných pracovníků vládě na krku (plus s dovezenými migranty), a to bez vytvořených finančních zdrojů potřebných k vyplácení minimálního garantovaného příjmu, To vše přitom nikoliv z důvodu našeho vystoupení z EU, jak jsme již nyní strašeni, nýbrž z důvodu našeho dalšího setrvání v EU.
6.  Urychlený přechod ČR na EURO jako součást této cesty zaktivuje náš závazek zaplatit náš příspěvek na dluhy jiných členských zemí v počáteční výši EU 380 mld. Kč do 3 dnů, další peníze pak na vyžádání (Troiky). Krom toho tento přechod z Kč na EURO způsobí okamžité a trvalé znehodnocení našich úspor zhruba o 40 %. Dále pak prodraží  zásadním způsobem nákupy nových technologií v zahraničí potřebných k zavedení robotizace u nás. Prohloubí a urychlí za těchto okolností celkový kolaps našeho hospodářství.
7.  Prudký růst našeho zadlužení, které umožní dočasně překlenout alespoň některé z uvedených problémů, a to za cenu našeho úplného podmanění cizím kapitálem a následování řecké cesty, byť z odlišných příčin.

-  Cesta B/ znamená:
1. odmítnout snahy vedení EU o islamizaci naší země, o rozvrat našeho státu, kultury, náboženství, jazyka, zvyklostí, přistoupit k obraně hranic naší země. Odmítnout pokusy o rozdělení naší země do několika euroregionů s cílem rozdrobit náš odpor proti islamizaci a současně zvrátit i výsledky 2 sv. války (ztráta našeho pohraničí a celého státu). Přidat se k požadavkům dalším evropských zemí na zaplacení válečných reparací ze strany Německa;
2. vymanit se z naší pozice kolonie, opustit praxi otrocké práce v cizích montovnách u nás, obnovit naši vlastní produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou a jejich prodej našimi vlastními silami s cílem zachovat zisk vytvářenými našimi pracovníky v naší zemi, vytvářet tak předpoklady ke zvyšování příjmů našich občanů a jejich životní úrovně;
3. zavést strukturované daně podle výše příjmů a dále sektorové daně v některých odvětvích (finančnictví, vodárny, supermarkety apod.) pro cizí kapitál u nás s cílem zamezit každoročnímu masovému odlivu zisku z ČR do zahraničí. Eliminovat nutnost vytvářet dodatečné zdroje k výživě migrantů u nás, kteří přicházejí pouze za účelem sociálních výhod, nikoliv za prací;
4.  Vytvářet předpoklady ke zvládnutí důsledků průmyslové revoluce 4.0, a to jak omezováním dočasného příjmu migrantů přicházejících k nám z jiných evropských zemí za prací na množství skutečně potřebné, tak i navyšováním finančních zdrojů pro pozdější vyplácení minimálního garantovaného měsíčního příjmu našim občanům na úrovni umožňující slušné živobytí a srovnatelné se zeměmi západní Evropy. Plně blokovat dovoz migrantů k trvalému pobytu v ČR se zřetelem k tomu, že ekonomické potřeby naší země na cizí pracovníky (z jiných evropských zemí) schopné potřebné práce vykonávat, budou pouze přechodného charakteru, tj. to náběhu průmyslové revoluce 4.0. O využitelnosti migrantů ze zemí 3. světa v průmyslové sféře nemůže být vůbec řeči.
5.  V souvislosti s trendem přechodu globalizace na glokalizaci ve světové ekonomice začít vytvářet nové pracovní příležitosti v ČR, a to zejména v krajích se stávajícím úbytkem pracovních příležitostí s cílem současně zamezit jejich postupnému vylidňování (zejmé-na pak v pohraničí). Vytváření nových pracovních míst spočívá v podpoře rozvoje družstevnictví (a to ve výrobě, řemeslech a službách, bytové výstavbě, ale i peněžnictví, nejen tedy v zemědělství), dále pak ve vytváření nových státních podniků s částí akcií pro zaměstnance a ve zrovnoprávnění 4 forem vlastnictví, tj. státního, soukromého, družstevního a veřejnoprávního. V praxi to současně znamená výběrem daní z těchto nově vytvořených zdrojů zvýšit příjmy pro naplňování fondu k výplatě minimálního měsíčního garantovaného příjmu (jako alternativy k fondu zdravotního a sociálního pojištění).
6. Odmítnout definitivně přechod ČR na EURO, které bylo postaveno na bázi německé ekonomiky či na úrovni ekonomik blížících se svojí úrovní té německé. Zachovat si tak nejen jeden z posledních nástrojů na ovlivňování české ekonomiky a možnost opětovného zhodnocení úspor našeho obyvatelstva, nýbrž i zdroj postupného bohatnutí našeho státu a jeho občanů prostřednictvím posilování kursu koruny. Snížit tak současně i náklady na pořízení technologií potřebných pro robotizaci naší ekonomiky v rámci průmyslové revoluce 4.0.;
7. Vyhledat zdroje k financování nákupu technologií potřebných pro zavedení průmyslové revoluce 4.0 do ČR, a to s důrazem na jejich diverzifikaci. Současně tak využít této zásadní změny k obnově českého průmyslu a jeho konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku.

Po dosavadních zkušenostech je třeba dodat, že:
- nechceme předem ovlivňovat naše spoluobčany/voliče v jejich rozhodnutí, považujeme však za seriózní a potřebné tyto občany včas informovat o dopadech jejich rozhodnutí, ať již pro jednu či druhou alternativu (suplujeme tak tímto náš stát, od něhož se podobného kroku bohužel nelze dočkat, a to ani v případě vyhlášení referenda o vystoupení ČR z EU);
- upozorňovali jsme v loňském roce na potřebu řešit tyto problémy zásadním způsobem a pojmout říjnové volby do Poslanecké sněmovny jako hlasování o vystoupení z EU (byť mar-ně), a to s poukazem na programy jednotlivých stran. Je skutečností, že ačkoliv bylo cca 90 % voličů zaměřeno proti islamizaci naší země, v těchto volbách volilo více než 70 % voličů strany přímo či skrytě pro migrantské. Čili zcela opačně. Volby se měly stát referendem o vystoupení z EU a z NATO, jak jsme k tomu vyzývali. Nestalo se tak. Přičemž již tehdy jsme upozorňovali na těžko schůdný postup týkající se hlasování o vystoupení z EU (a NATO) pomocí zavedení všeobecného referenda. Též marně. S důsledky toho jsme nuceni dnes se potýkat, vč. debat typu „všeobecné referendum možná, avšak bez vystupování z obou nadnárodních struktur“.
- tento článek tak představuje náhradní způsob, jak občanům (voličům) v této zemi srozumitelným způsobem ukázat, jaké možnosti řešení vzniklé situace u nás máme, Je však nesmyslné domnívat se, že k takovému řešení povedou polovičaté kroky typu „chceme řešit to či ono, ale v EU setrváme“ (ač právě EU usiluje o pravý opak a dělá pro jeho dosažení další postupné kroky. Klasickým příkladem je mylná představa, jak budeme moci bránit naše hranice před migranty, aniž bychom přitom opustili EU, která jejich přísun do Evropy organizuje). O tom, že neexistují polovičatá řešení, se již přesvědčili např. Řekové;
- zásadním momentem při tom je to, zda:
a/  chceme:
·       uchovat náš stát, národ, jazyk, způsob života či nikoliv;
·       stát se součástí evropského islámského chálifátu či nikoliv;
·       postavit náš stát ekonomicky a politicky na vlastní nohy či nadále setrvat v pozici kolonie a pracovat na jiné;
b/   jsme připraveni učinit pro to nezbytné kroky či nikoliv;
c/   chceme hájit naše vlastní národní zájmy či hájit cizí zájmy na úkor těch našich.

Odpovědi na tyto otázky nemohou být typu „ano, ale…..“. Jsme dnes v situaci „ano/ne“.

Jde tedy o další etapu tohoto zásadního střetu týkajícího se obrany českých národních zájmů a přežití našeho národa jako celku. Jeho předchozí etapou byla právě skončená prezidentská volba. Není (a ani to prvoplánově nebylo) o osobách, bylo a nadále to je a bude o českých národních zájmech a o jejich hájení.
Jsme tedy opět na oné osudné křižovatce, jako jsme byli v r. 1938. Jde opět o osud našeho národu. Neopakujme stejné chyby, v dnešním světě by měly ještě tragičtější následky, než tomu bylo v důsledku Mnichovské dohody. Nyní máme podepisovat smlouvu s ní srovnatelnou (Dublin IV.) a další taková smlouva (Globální kompakt) má být dokonce podepisována o nás a bez nás. Jako v Mnichově.

Tato problematika je natolik závažná, že si zaslouží samostatný pořad a debatu na internetovém Svobodném vysílači, který v brzké době připravíme

80 komentářů :

 1. Sláva!

  V rozhodujícím dějinném okamžiku se náš veliký myslitel s pohledem usouženého jezevčíka vrátil. A učiní NEZBYTNÉ KROKY. Tak to se mi zase bude klidněji spát, když se nemusím bát o národní přežití...
  ANS jsou naši blaničtí rytíři. Na podzim to těsně nevyšlo, ale příští volby už určitě vyhrajeme!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Může být třeba Pučálkovic Amina (to byla žirafa), ale argumenty jste neuvedl. Docela rád bych je slyšel, třeba by se mi lépe spalo.

   Vymazat
  2. S defétisty, kteří zpochybňují příští slavná vítězství ANS (jako 19:25) se mazlit nebudeme! Kdo chvíli stál - už stojí opodál....

   Vymazat
  3. 19:30-oni to ví, proto trollí.

   Vymazat
  4. Kdyby se jezevčíci z ANS spojili s Povolného Stranou etnických Slovanů a s Okamurami a Konvičkami, to by teprve byla ta správná řežba.
   Jenže on každý chce být jediným velikým vojevůdcem a tribunem lidu jako PhDr.Sládek Petr Cibulka nebo Slávek Popelka - a podle toho to pak dopadá. Je to smutné, ale takhle národ zahyne!

   Vymazat
  5. 23:01-neviděl bych to tak tragicky, jednou se spojíme a národ nezahyne. Lidé české koruny mají tvrdé palice.

   Vymazat
  6. ANO DUBOVÉ HLAVY,TVRDÝCH PALIC VITĚZI

   Za vývoj ve státě a jeho blahobyt je obyčejně odpovědna i inteligence.Ta v našem připadě nechce dát do ruky ovčanům

   A.DOSTATEČNĚ VELKÉ A TĚŽKÉ KLADIVO-mohl by to být na přiklad opravdový silný Národní program,

   ,ale

   B.NEUVĚDOMUJE SI,ŽE BY SE TAK MOHLY STÁT PROBLÉMY JMENOVANÉ V ČLÁNKU, HŘEBÍKY!

   Vymazat
  7. Kalouskova věta o Czexitu vyvolala vážnou reakci…

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Eurosprcka-a-Dublin-IV-Kalouskova-veta-o-Czexitu-vyvolala-vaznou-reakci-525128

   Vymazat
 2. Jak už si všiml Jan Werich, na každé (dějinné) křižovatce stojí strážník - a přitom v posteli umírá daleko víc lidí.

  OdpovědětVymazat
 3. Glokalizace = naše budoucnost!

  OdpovědětVymazat
 4. Chceme cestu B! Hip hip hurá!!

  OdpovědětVymazat
 5. Češi, nedejte se! Migranty umlátíme hokejkama!

  OdpovědětVymazat
 6. Poradci a konzultanti ANS (uvedeni na webové stránce Aliance národních sil):

  Jaroslav Bašta
  MUDr. Ivan David, CSc.
  Mgr. Václav Dvořák
  František Havlát
  Pavel Klikar
  Ing. Josef Mrázek, CSc.
  PhDr. Ivan Müller, BA, MA, Ph.D.
  Miroslav Polreich
  Ing. Pavel Rejf, CSc.
  Petr Schnur, MA
  Ing. Jiří Sobotka, CSc. (už neradí, zemřel v roce 2016)
  Mgr. Eduard Zeman (už neradí, zemřel v roce 2017)
  Ing. Jiří Wagner = agentura EXANPRO

  Kam se sere Okamura!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak ANS tyto své poradce využívá?
   Jak jí pomohli v posledních parlamentních volbách?
   Mám takový divný pocit, že je na svém webu uvádí spíš jen pro ozdobu.

   Vymazat
  2. Ano vypadá to tak,že ANS kašle nejen na voliče,které prý snad ani nepotřebuje,ale je dost pravděpodobné,že nedokáže ani poslechnout rad poradců,kterí tam jsou jmenováni jako stafáž.

   Podle toho taky dopadli VE VOLBÁCH,přičemž vinníkem maji být jejich voliči,kteři je prý nezvolili a tim pádem jsou blbí!

   NO A TAK SE ZBAVUJI JEDINÉ SILY,KTERÁ BY JIM MOHLA POMOCI,KDYBY JI NASLOUCHALI A NYNI DOKONCE PÍŠOU,ŽE VÍ JAK HAVARUJIO ,ALE NÁVOD NA ZASTAVENI ŠMEJDŮ CHYBÍ!.

   Vymazat
  3. Ta potřeba ANS se při každé příležitosti otřít o SPD a Okamuru je opravdu zarážející. Naposledy jsem na Svobodném vysílači slyšel kritiku, že SPD se soustředila jen na referendum a opravdu důležité věci nechává stranou. Pokud své názory chce ANS prosadit, měla by pochopit, že potřebuje spojence a to je bohužel dnes jen SPD a nástroje , což je v současnosti jen a jen obecné referendum. Jinak jsou jejich výzvy k ničemu a pláčem na špatném hrobě.

   Vymazat
 7. 19:35 : to jsou poradci , kdyby tak seděli v parlamentu a nejen radili! Rád by viděl ty radili v parlamentu a ANS co pro tuto zem a lid udělali ! Babiš by říci razantně NE!!! Bruselu , že ve své zemi si budeme vládnout sami ! Okamura se pere za Český lid a stát, a ti co mu házejí klacky pod nohy a nevěří co přijde , ( spíš vědí ): Než ANS se dostane do parlamentu s radily ,to už PAN BŮH bude soudit živé i mrtvé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:52- nebuďte pesimistou, i Bůh dělá někdy zázraky.

   Vymazat
  2. POVOLNÝ,jaký má vami vedená
   Slovenská Unie Států-SUS program?

   Co tak napsat ho tady at máme koho volit,když celá politiocká třida Šmejdů chce za každou cenu být nenáviděna,až sama pukne!

   Vymazat
  3. 8:46-Ste volako pomýlený. Když už by se Vám nelíbil mnou navrhovaný název Strana etnických Slovanů(SeS), tak Váš návrh byste musel upravit na Slovanská unie(Su). Slovenská unie by to mohla být po rozpadu SR. Já žiji v Česku a zajímá mne politika zdejší.

   Vymazat
  4. Nekličkujte nám tu POVOLNÝ před našimI Puškami pravdy.
   Slováci,za to nemohou,že se tu neprezentujete vašim programem,že on vůbec neexistuje?

   Vymazat
  5. 11:44-přihlašte se, mail znáte, ať stihnete stanovy a program dotvářet. Jinak nevím, za co by Slováci mohli moci? Za Vaši blbost a trollení?

   Vymazat
  6. Pro případ, že - jakkoli to je neuvěřitelné - snad přece jen existuje někdo, kdo ten veliký plán nezná:

   -- MIROSLAV POVOLNY 4. února 2018 21:27 --

   "Jeden nápad bych měl. Zjistil jsem, že v každé straně se do čela časem dostanou JINOVĚRCI s CIZÍMI pasy. Tomu se dá zabránit vytvořením ETNICKÉ strany, což ústava nezakazuje. Navrhuji stranu etnických Slovanů (SES) a protože jsem solitér nabízím k projednání možností můj mail
   miroslavpovolny@seznam.cz
   ke korespondenci mimo NR. Snahu mám, ostatní je na vás."

   Jako doklad, že nejde o nějakou oportunistickou korouhvičku jako Tomio Okamura, máme též několik zásadních projevů otce-zakladatele, jimiž odpovídá těm, kdo se marně pokoušejí ho nestoudně pošpinit:

   Miroslav Povolny 5. února 2018 23:24
   Stačí jen kopírovat činnost jejich obcí a "mají vymalováno", nás je více!

   Miroslav Povolny 5. února 2018 22:55
   když už si mne berete do huby, přečtěte si po sobě co píšete. Dovolím si říci, že se Vám úlisnost (mlácení prázdné slámy) line z té nevymáchané. Klišé jako "Lidé mívají různé pasy a mívá to různé důvody" nebo místo narození (Halič) je totožné s (podsunutím) národností je dostatečným důvodem k mému tvrzení.

   Miroslav Povolny 5. února 2018 23:43
   Mojí krajané mi rozumí, Vy máte problém.

   Miroslav Povolny 8.února 2018 21:01
   ... ano, reagoval jsem na celkový dojem z diskuze tvrzením, že Korán je mladší bratr Starého zákona. Excesy Starého zákona se proměnily do politické moci zjemněním, "Alláh" zaostal ve středověku a je používán jako beranidlo (předvoj). Abyste pochopil mé ego, je jednoduché. Proti lidem, kteří by vás (židy) chtěli vraždit, budu nekompromisní. S lidmi, kteří chtějí vrátit stát "Koruně české" se skamarádím.
   ---
   Takže vážený 11:44 jasně vidíte, že pan Povolný nekličkuje, ale kráčí vpřed s otkrytým hledím!

   Vymazat
  7. PANE DRAHÝ POVOLNÝ,

   etnická strana je fakt bomba a to,že KORÁN je bratr Starého zákona taky.Česká koruna bude vyloupena ČNB na plech ODKRYTÉHO HLEDI.

   NO POZDRAF PAN BUCH!

   Okamžitě nám dejte aspon jeden bod do NP jinak tam seřadime ty etnika do marškupačky proti PUTLEROVI.

   Vymazat
 8. Ja si myslim, ze se dela zbytecne moc povyku kvuli migrantum.
  1. Jako zeme, ktera zvla migranty a zajistovala jim nejen praci, bydleni ale i krasu CZ, bychom nemeli pozvane vyhazovat.
  2. Jako zeme, ktera ma vojaky v Afganistanu, Iranu a kdo vi jeste kde a vlastne se podili na okupaci techto zemi (coz se nam tak strasne nelibilo v r.68-90 a nelibi stale; ale Rusaci po na nestileli, nasi strili - meli bychom brat kazdeho z techto zemi - co kdyby utikal prave pred ceskymi okupanty?
  3. Dodali jsme (vlada)dar za 16.2 mil. Kc, naboje,vlade USA a dorucili je do Iraku. K cemu asi (napoveda - asi k zabijeni, do zbrani v rukou IS)
  4. Loni nas zbrojni prumysl exportoval za pololeti tolik, co predloni za 3/4 roku. Nedovazel to na Floridu.
  5. Asi pul milionu Ukrajincu, nejvetsich nacionalistu sveta, pracuje u nas a dostali obcanstvi. Ani trochu to neotraslo tim, ze CZ veri nejmene v Boha ze vsech civilizovanych (a necivilizovanych) zemi sveta. Nikdo nepresel na pravoslavi. Ze by ted ISLAM tohle mohl zvratit, velice pochybuji.
  6. Neverim, ze byt jeden emigrant neco VYTUNELUJE. To dokazal jen Kozeny z USA a velka smecka ceskych demokratu. NIC TAKOVEHO od emigrantu nehrozi. Ja se bojim jen Cechu, protoze to, co dokazali za poslednich 27 let neni jejich konec. Naopak, kazdy novy rozpocet vlady to dokazuje. A mnoho statnich zakazek take. A kazde zvyseni platu vladnich uredniku.
  7. A mohl bych pokracovat a pokracovat, co vse nam od migrantu nehrozi, ale od vlastnich lidi. Tak se jich zbavit! To by bylo terno!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ŠEFE,20.58 a kde máte na ten popis škod řešeni.
   Do vrby si stěžovat ještě nikomu nepomohlo!

   Vymazat
 9. Hlupáčkové, co nevíte, o čem je řeč. Zajeďte si do bývalé NDR - Halle. Chotěbuz, Berlín, Lipsko a další města a podívejte se na demonstrace místních obyvatel proti muslimským imigrantům, kteří se tam začínají roztahovat. Teplice jsou proti těmto městům oáza češství. Až budou podobné počty islámských imigrantů v českým městech, bude pozdě i na ty demonstrace. Nehledě na to, že valná část z vás, jak to tak čtu, jim bude ještě pomáhat...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A POMOHLY TY DEMONSTRACE?

   to nevite,že teprve voliči začali zpod Makrely tahat jeji kancelářský stolek a světe div se on se jí začal viklat§!§

   Vymazat
 10. Tak za A to je strašné čtení jedině za B je správně pan Tichý má s článkem pravdu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:36- obojí je pravdivé ale za B je již záchranný zahraničně-politický program politické strany, která si zasluhuje naši podporu už jen atakem zdejších opozičních trollů!

   Vymazat
  2. 23:00

   Tak přemýšlím, jsou-li i jiní trollové než opoziční... Ale to asi není důležité.

   Co je důležité a co bych proto rád pochopil, je, co je to ta "podpora už jen atakem zdejších opozičních trollů"?

   Tou politickou stranou míníte ANS?
   On ale tento think-tank nabitý k prasknutí politickými mozky není politickou stranou a kandidoval loni na podzim, pokud vím, na kandidátce Národních socialistů? Tak koho tedy vlastně navrhujete podporovat?

   A proč bychom to proboha měli dělat kvůli nějakým pitomým trollům? Co je nám do nich? Jsou snad důležití?

   Podle mého jde především o to, sjednotit vlastenecké síly, když je tu ta dějinná křižovatka. Jde ještě o něco jiného a mně to uniklo? Můžete mi to, prosím, vysvětlit?
   Děkuji -

   Vymazat
  3. Miroslav Povolny Já sem to pochopil dávno a proto sem volil SPD.

   Vymazat
  4. 23:16
   Pochopil co?

   Vymazat
  5. 23:12- i já děkuji za diskutovatelné dotazy. Trollové jsou vždy v opozici, dle názorového spektra serveru, jen s jiným účelem v diskuzi. Z ostatního jsem na rozpacích, neboť to má hlavu a patu, nikoliv řešení! Z daných témat politických(co dál) se mi jeví program ANS, mému srdci nejbližší. Že není ANS parlamentní stranou, ji přece "neknokautuje"! Váš poslední odstavec je nejdůležitější! Na křižovatce jsme, nabídněte jiná řešení, děkuje jistě mnoho z nás na NR.

   Vymazat
  6. Rešeni je NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ,

   který se musit vořit a dotvořit a ne,aby nám tu ANS dělala ze sebe ignoranta a za to se dala volit i s ČSNS,která je úplně v kelu!

   Vymazat
  7. 9:03-že jsem o něm nic neslyšel? Není v zelí?

   Vymazat
  8. Anonymní20. února 2018 9:03
   „Rešeni je NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ,“
   Vážení kolegové, sleduji Vaše hledání lepšího světa, ale už se trochu točíte v kruhu (NPOV, ANS). Není to zas tak překvapivé, na vytvoření nové funkční strany, si vylámali zuby i jiní kanóni, např. Petr Robejšek.
   Podle mého názoru, je třeba být realistický. Najděte si stranu, která je Vašemu programu nejbližší a v ní rozvíjejte své myšlenky. Nejbližší je SPD a je zhoubné se vzájemně podrážet. Tak se společné myšlenky neprosadí.
   Blíží se komunální volby a věřím, že byste byli vítáni na kandidátkách SPD. Zde se již můžete podílet na tvorbě místních programů. Jako aktivní, byste jistě následně postupovali i do dalších voleb, do vyšších územních celků, či parlamentu, kde byste se opět podíleli na tvorbě programu.
   Lepší radu, jak prosadit Váš program, Vám asi nikdo nedá. P.K.

   Vymazat
  9. 11:17

   V před chvílí zveřejněném rozhovoru pro Parlamentní listy říká orientalista Bronislav Ostřanský:

   "Takový pan Okamura je jiný případ. Jsem přesvědčen o tom, že jemu jsou muslimové vlastně ukradení, nicméně s nimi našel velké téma. U něj je to sázka na spolehlivou kartu."

   Dovolím si tuto charakteristiku rozšířit: Pan Okamura potřebuje voliče pro svůj pseudopolitický byznys. Jsou mu ale ve skutečnosti ukradeni. Sází výhradně na spolehlivé karty (v minulosti to byli Cikáni, ke kterým se občas účelově vrátí) jeho kolo štěstěny se točí podle toho jako sílí proud splašek - tedy strachu, nevědomosti a nenávisti - ve smrduté stoce, která je pohání.
   Naposledy mu v tom poskytnul významnou pomoc Miloš Zeman, který si tak pojistil vítězství v prezidentské volbě.

   Leckdo mohl být překvapen nebo i dotčen nedělními výroky předsedy Ústavního soudu o Okamurovi. Vyplatí se namísto pouhé rozhořčené polemiky zamyslet se chvilku nad tím, proč to Pavel Rychetský řekl a komu to adresoval.

   Vymazat
  10. P.K.-SPD dostala pro začátek dost "nábojů" i můj, aby se předvedla. To neznamená, že není třeba ji pohánět i konkurencí.V politice je přece také zdravá. Něco jiného je umění se spojit ve volbách pod jednu střechu i převzetím myšlenkových "výpotků" všech, co v mezidobí voleb také pracovali.

   Vymazat
  11. 11:31-můžete mi, prosím vysvětlit, co je to "pseudopolitický byznys" a rozdíl od politického byznysu ostatních? Možná mi také sdělíte, na jaké konferenci pan Rychetský to vlastně byl, abych se mohl "správně" zamyslet.

   Vymazat
  12. Anonymní20. února 2018 11:31
   „.. říká orientalista Bronislav Ostřanský: "Takový pan Okamura je jiný případ. Jsem přesvědčen o tom, že jemu jsou muslimové vlastně ukradení, ..“
   Já zase můžu být přesvědčený, že panu orientalistovi je Okamura ukradený, jenom svým textem plní nějaké zadání.

   „Pan Okamura potřebuje voliče pro svůj pseudopolitický byznys. Jsou mu ale ve skutečnosti ukradeni.“
   Takže Okamurovi může být všechno ukradené: jeho témata, která prosazuje řadu let i jeho voliči, kteří také vidí tyto problémy.
   Názory tohoto pana orientalisty, musí být soudnému člověku ukradené. P.K.

   Vymazat
  13. 11:56

   Soudnost člověka ve Vašem chápání zjevně spočívá v tom, že mu jsou veškeré názory, které se nehodí do krámu, ukradené. A je jedno, zda se jeho idol jmenuje Okamura nebo třeba "Guru Jára". Tomu se říká věrnost myšlence...

   Vymazat
  14. Pane Povolný,

   NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ visi STÁLE na webu a byl i tady na NR ,ale vy strkáte hlavu do písku.

   Jeho první verse byla na jednom webu prý alternativnim vymazána nebot mluvila přimo pekelnými slovy!


   Pro P.K.
   S Robejškem nám tu NECHODTE ten o občany voliče nemá zájem.To potvrzuje náš aktivista,který s nim mluvil a ví to!

   Co se týče nové strany tak na to se můžeme vykašlat,když i vy pane P.K.

   NECHÁPETE,ŽE S POLITICKOU TŘIDOU ŠMEJDŮ UŽ DÁLE
   NEMÁCENY TANCOVAT.

   Brzy bude slavit třicet let své neschopnosti odsouhlasit asponjediný použitelný Zákon o referendu.

   Pokud chcete něco ovlivnit dejte tu do VŠECH vhodných článků co za body NÁRODNIHO PROGRAMU dokážete navrhnout,když už se chcete společně s voliči angažovat nebo taky ne!

   Vymazat
  15. Anonymní20. února 2018 12:04
   „Soudnost člověka ve Vašem chápání zjevně spočívá ..“
   Soudnost by měla spočívat na vyhodnocování, jak jsou předkládané názory podloženy fakty. Pokud někdo napíše článek o „případu Okamura“, tak bych očekával, že tam své názory bude mít něčím podložené a seznámí nás s tím. Ale tam nic takového není. Takový článek by u soudného člověka neobstál, ani kdyby byl o tom Vašem „Guru Jára“. P.K.

   Vymazat
  16. 12:25

   Ano, v "podkládání názoru fakty" je, jak známo, Tomio Okamura mistrem.

   Vzhledem k totální prázdnosti Okamurových názorů je dost pochopitelné, že jeho skalní příznivci tvrdě vyžadují, aby jim ti ostatní vysvětlovali i nos mezi očima.....
   - To, mimochodem, i k přiblblé otázce pana Povolného nahoře, ohledně rozdílu mezi politikou a pseudopolitikou. Politika má obsah. Pseudopolitika je bezobsažná a proto musí nějaký obsah předstírat. A tomu se pak říká "vidět problémy".

   Vymazat
  17. Anonymní20. února 2018 12:06
   „Pokud chcete něco ovlivnit dejte tu do VŠECH ..“
   Tento postup, nevím proč, stále připadá účinný Vám. Mě by přišlo účinnější, viz 11:17 P.K.

   Vymazat
  18. Anonymní20. února 2018 12:35
   Máte právo na svůj názor. Nedokážu Vám vyvrátit, že Vám připadají jeho názory „totálně prázdné“. P.K.

   Vymazat
  19. Anonymní20. února 2018 12:35
   „Pseudopolitika je bezobsažná a proto musí nějaký obsah předstírat. A tomu se pak říká "vidět problémy".“
   Ale SPD vidí problémy:
   - zákon o referendu, odvolatelnosti a trestní odpovědnosti politiků
   - bezpečnost země a odmítání všech nám vnucovaných kroků, které ji snižují
   - omezení činnosti politických neziskovek
   - časově omezený mandát soudců a jejich hmotná odpovědnost
   … atd., atd.
   http://www.spd.cz/program.
   Až si to nastudujete, tak ještě můžeme dát slovo o „předstíraném obsahu“. P.K.

   Vymazat
  20. 12:57

   Na tom není dál co studovat - všechno jen líbivé fráze.
   Pro lidi jsou důležité úplně jiné věci: bydlení, veřejná dopravní infrastruktura, potravinová soběstačnost, udržení vody v krajině, kvalitní zdravotní a sociální péče, prestiž učitelů, privátní byznys exekutorů, gigantické exporty surovin (např. dřevo nastojato), atd.

   Populistické žvásty SPD od skutečných problémů země jenom odvádějí. SPD je parazitní pravicová strana sloužící jen materiálním zájmům svých předáků. Představovat ji jako stranu, která se od ostatních zavedených stran liší, je směšná a průhledná lež!

   Vymazat
  21. Anonymní20. února 2018 13:07
   „Na tom není dál co studovat - všechno jen líbivé fráze. Pro lidi jsou důležité úplně jiné věci ..“
   Ale kdybyste to nastudoval, tak byste věděl, že v programu je vůle tyto věci řešit. To, čemu říkáte líbivé fráze, jsou zásadní body, bez jejichž nápravy nelze řešit ani ty ostatní. P.K.

   „Představovat ji (SPD) jako stranu, která se od ostatních zavedených stran liší, je směšná a průhledná lež!“
   Vysvětlujte to TOP09, KDU-ČSL, ČSSD, .. Všichni mají hrůzu, aby se SPD nedostala do vlády, či neměla na vládu vliv. Z jednoho důvodu: Zákon o referendu! Tím se SPD od ostatních stran liší, navíc zásadně. Tím, co hloupě nazýváte „líbivou frází“. P.K.

   Vymazat
  22. 13:38

   Ty "body" jsou přesně stejně "zásadní" jako byla zásadní někdejší Kalouskova složenka, kterou posílal důchodcům.

   Demagogie, lhaní a polopravdy, zjednodušování, provokování, populismus - a v souhrnu skrytý nebo otevřený výsměch občanům!

   Rychetský se naprosto právem opakovaně pozastavuje nad tím, jak všichni bez výjimky diskutují o parametrech referenda namísto o jeho obsahu. Asi se k němu ještě nedonesly geniální programové body ANS?

   "V programu je vůle" - to jste ovšem vystihl naprosto přesně!

   Vymazat
  23. A to, že se Okamura nedostane do vlády má velice prostou příčinu: tolik blbců není nejenom mezi občany/voliči, ale dokonce ani mezi poslanci!

   Vymazat
  24. 13:38

   Člověk má pomalu pocit, že "zákon o referendu" je něco jako meč krále Artuše!

   Vymazat
  25. Anonymní20. února 2018 13:51
   „Ty "body" jsou přesně stejně "zásadní" jako byla zásadní někdejší Kalouskova složenka, kterou posílal důchodcům. Demagogie, lhaní a polopravdy, zjednodušování, provokování, populismus - a v souhrnu skrytý nebo otevřený výsměch občanům!“
   Ničím nepodložené urážky, plácání do vody.

   „Rychetský se naprosto právem opakovaně pozastavuje nad tím, jak všichni bez výjimky diskutují o parametrech referenda namísto o jeho obsahu.“
   Rychetský se opakovaně pasuje do role televizního žvanila. Ale v tomto případě, jste navíc ještě jeho plácání ani nepochopil. Samozřejmě, že má hrůzu, aby referendum neumožnilo hlasovat o vystoupení z EU. Moc rád by to slyšel. Protože, když by to umožňovalo, tak potom by chtěl, aby mělo takové parametry, aby bylo prakticky neuskutečnitelné. Proto nechce nejdříve domlouvat realistické parametry, když nemá jistotu, že se nakonec nepoužije i na hlasování o vystoupení z EU. P.K.

   Vymazat
  26. Anonymní20. února 2018 13:55
   Každý podle své nátury. P.K.

   Vymazat
  27. Pane PK 12.57 VÍTE,ŽE OKAMŮRA SI PÍŠE CO CHCE

   nemá totiž dost sil,aby cokoli uskutečnil.Odmítá totiž všechny občany voliče,chce to zvládnou SÁM on individualista!
   No vidíme to tady všichni v důkazech,že si odmítá osvojit

   NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ(nejenom on,ale celá politická třida ŠMEJDŮ)

   si ho nechce dát do svých bobkových listů a nezlobte se,že tu použiji lidovou tvořivost a napíši,že nás OVČANY tim stále více a vice SEROU!

   Vymazat
 11. Tady vážení makrela vyhrožuje a Babiš odpověděl zatím to je dobré aspoň něco dělá narozdíl od loutky sobotky:

  https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Merkelova-nam-vyslala-durazny-vzkaz-ohledne-uprchliku-a-financi-A-toto-ji-odpovedel-Andrej-Babis-524970

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak nějaká mořská ryba (makrela) souvisí se zásadním článkem pana Tichého?
   To chcete odvádět naši pozornost od důležitých otázek k nějakým falešným nadějím?
   - Jste agentem Agrofertu?
   Nebo pracujete v propagačním oddělení Parlamentních listů?

   Vymazat
  2. 23:18 Moc se vám provokace nepovedla máte noční? Já ne dobrou noc.

   Vymazat
  3. Makrelu Babuš nespucuje,ale ona jeho ANO!

   Vymazat
  4. Ten pozdrav Dobrou noc ted zavádi Hamáček

   KTERÝ JE KOVANÝ NEOMARXISTA DIKTATURY HUMAMISTŮ

   a je to prý zubatá pleš DVĚ ,ale bez zubů.

   Vymazat
 12. Už je to tady,vždy když se rozhoduje něco podstatného, tak se pustí kouř s náhradním programem (pomlčka,odsun vyhánění).Dnes je kouřovodu clonou tábor Lety a skrývá Dublin.Ještě že máme Zemana a Babiše,možná se hodi i Okamura.

  OdpovědětVymazat
 13. Vemte si kalkulačku a spočítejte si to kapesné 700 Eur měsíčně pro 50 000 migrantů krát 12 měsíců. Dospějete k částce nad 1 mld. Kč. A kde jsou náklady na ubytování, jídlo, zdravotní péči apod. Pokud jsou informace z Německa pravdivé, 90% jejich nových migrantů se pracovně nezařazuje, neumí německy a s nastupující prům. revolucí 4.0 ani nebudou mít kde pracovat. U nás to nebude lepší, a pak se nezaměstnaní začnou radikalizovat... Myslíte, že pak EU bude něco řešit. EU spěje tímto do záhuby a my s ní, pokud včas neodejdeme!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bylo by dobré se nechat co možno hned vyhodit ale na to chybi sila!

   Vymazat
  2. Hezky sledujte jak nás trotly zadluži a pak vás ovčany daji přejet ukradenými autobusy!

   PAK TEPRVE VYJDE PLÁN,ŽE MENŠINA BUDE TEROREM VLÁDNOUT VĚTŠINĚ

   neboli NEOMARXISMUS diktatury humanistů,kafounů z pražské kakárny!

   Vymazat
  3. 7:30 O to přece v podstatě jde...

   Čím více migrantů k nám přijde, tím větší bude finanční zisk úzké skupiny lidí, kteří u nás ovládají ubytovací a stravovací služby, obchod, zemědělství, zásobování potravinami, zdravotnictví, školství apod.

   Ti z nás, co budou mít to "štěstí" a budou k tomu "mocným" zajišťovat potřebný "servis", zřejmě budou "spokojeni".

   Kdo to všechno zaplatí ? My, "ostatní...!?
   L.S.

   Vymazat
  4. Povolného Slované nechávaji svého šefa spát už celé stovky let,

   ale Němci nám HO daji pohulit každý den a je velmi nepravděpodobné,že to pane Povolný nevidite a nedáte se na cestu občanského vzteku!

   Vymazat
  5. 10:40- vztek,i ten občanský je špatný rádce rozumu.

   Vymazat
  6. Tak ten rozum povolný ukažte a ne,že ne!

   Vymazat
 14. Myslím, že by měl Dublin IV., když už chce ujednotit sociální postavení kolonistů v EU, měl nejdříve ujednotit příjmy a výdaje svých etnických občanů: proč by se neměl pracující, nezaměstnaný nebo důchodce z Německa podělit o svůj měsíční příjem se svým protějškem v ČR? Pak bude možné udělat totéž pro příchozí kolonisty. Doufám, že si takový dodatek v Dublin IV. V4 vynutí, jinak by měli občané své politiky smést na úložiště odpadu.
  A co když Česko Dublin IV. nepodepíše? Bude přesto pro nás platit?

  OdpovědětVymazat
 15. Četl někdo z diskutérů program KSČM? Jak můžete chtít nápravu od stran, které usilují o zachování systému, který tento stav přímo vytvořil? To je fakt nebeský. T

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. KSČM PROGRAM NECHCE SOCIÁLNI STÁT,

   ale socialismus ,tedy znárodněni nebo co?
   Výborné je,že to znárodněni je fakt DOBRÉ.

   Poté co bylo všechno rozkradeno zbývaji pro znárodněni jen hitlermontovny,
   ksčm jde do kytek nebot šéf je řizen diversanty ve svém vedení a tito mu zakázali otevřit na stranickém webu diskuzni rubriky,aby se nemusel podobat zdejšimu NR

   A MOHLI ODKOPÁVAT VOLIČE KOMUNy NA ZUBOŽENÝ fb KDE NEMUSEJI NÉST ZA NIC DÁLE žadnou ODPOVĚDNOST!

   Vymazat
  2. Máte plnou pravdu,od politické třidy ŠMEJDŮ se dočkaji voliči jenom samé podrazy.
   Když nám nechtěji dát ani referendum o tom vystupu z EU tak at dají aspon referendum o tom,zda chceme platit 700 eur měsičně prý ekonomickým uprchlíkům,kteři byli jimi přejmenováni na klimatické!!

   ANO CHCI PLATIT MĚSIČNĚ ZE SVÉHO TY PRACHY.

   ANO CHCI,ABY JSME SE KOLEKTIVNĚ ZADLUŽILI

   ANO CHCI PLATIT NEBOT VÍM,ŽE ANI KDYBYCH DAL VŠE TO ARABŮM STAČIT NEBUDE-JSOU BOHATÍ A PŘEJEDOU MĚ UKRADENÝM AUTOBUSEM A ZNÁSILNÍ MOU CHOT A DCERU.

   To jim přeci přikazuje jejich¨náboženství a na něco takového si přeci musime podle našich prima NEOMARXISTICKÉ polit třidy a trpajzliči pěchoty pražské kavarny zvyknout.
   ,

   Vymazat
 16. DRAHÝ PRIMA BORČE P.K.

  píšete ,že tu MY chceme prosadit NÁŠ program.
  Pokud nebudete definovat,že MY jsme občané voliči a tedy i vy k nám patřite,pak žádný borec nejste a čekáte,že to za vas někdo zajisti.

  NA TO SE MŮŽEME VYKAŠLAT.

  Pokud voliči odmitnou sami sobě podporu at klidně putuji do pekla!
  Tam ušetři v kotlech za drahé uhli REVMA PŘEJDE a mohou si i plnit svoje heslo

  KDO CHTĚL DOMA MIGROROUŠE VOLIL BELZEBUBA STREJDU DRAHOUŠE!

  PROTO ŽÁDNOU STRANU NEBUDEME SESTROJOVAT

  dokud naše bandy trottlů si to neuvědomí nezačnou podporovat jejich NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ a do něho sypat škváru.

  Jinak půjdou tak nebo tak do kytek, protože komunisté jim nechtěji ukázat světlé zitřky, natož světlo na konci tunelů §!§

  OdpovědětVymazat
 17. Já jsem tedy nevolil pana Okamuru, ale nevím z čeho pramení výroky proti němu a programu SPD. Realizaci programu samozřejmě by mohl Okamura zajistit jen tehdy, kdyby vládl. Pokud bude podporovat Babiše, tak jistě neustoupí od obecného referenda. Patřím k těm, kteří také nenavrhují hned referendum o vystoupení z EU, vyzkoušel bych si referendům na vystoupení z NATO a připojení se k neutrálním státům Evropy, jako je Rakousko, Finsko, Švédsko, Irsko, Švýcarsko - co jim chybí, že neslouží v NATO a naopak jaký mají profit, že nemusí do agresívních válek proti jiným národům a nemusí být okupanty?
  Migranti? Kolonisté za lepším bydlem, asi tak, jako chudí Evropy kolonizovali Ameriku. S nejlepšími úmysly vyhubili 170 milionů Indiánů a pak pár desítek milionů otroků nalovených v Africe. My jsme s migranty neměli v minulosti problém a také Češi prchající z Česka nebyli v zemích azylu problém. Můžeme začít od bitvy na Bílé Hoře a pokračovat vlastně až do dnešních dnů. My jsme, jen od r. 1937, přijali prchající židy z nacistického Německa, Řeky po nastoupení pučistické vojenské junty, Vietnamce, Srby i Albánce, Ukrajince i Rusy a samozřejmě daleko nejvíce Slováky. Jenže u žádného ze jmenovaných národů jsme nebyli okupanty či utlačovateli a zabijáky jejich rodin. Přišli si pro pomoc a aby nám pomohli. Migranti ze zemí, kde je vedena válka, na které jakkoliv participujeme, nebudou mít asi dobré úmysly, ale spíše úmysly partizánské. A to je to, co vyvolává obavy - a samozřejmě i jejich kulturní protikřesťanská vybavenost a netolerantnost náboženská.
  Jsem tedy proti záměrně vyvolávané produkci migrantů válkami a jsem proti obchodu s dovozem migrantů takto vyprodukovaných do Česka. Pokud si je dováží Němci, byl bych pozorný, zda nejde o budoucí kanonenfutr třeba proti nám. Němci nejen byli ale zůstávají schopni všeho, co prospěje jejich "árijské rase". A kapesné 700 euro pro migranta - ano, když takové kapesné budou dostávat na hlavu i občané Česka, aby sociálně se příliš proti migrantům nepropadli a nestali se záhy jejich sluhy a služkami.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní20. února 2018 18:29
   V podstatě s Vámi souhlasím. Ale ten závěr mi nějak nesedl:
   „A kapesné 700 euro pro migranta - ano, když takové kapesné budou dostávat na hlavu i občané Česka, aby sociálně se příliš proti migrantům nepropadli a nestali se záhy jejich sluhy a služkami.“
   Nějak se mi na tom vyjevila nesmyslnost těch dávek. Přeci sem nemůžou přijet s tím, že zde o ně bude postaráno, bez jakékoliv jejich povinnosti se o to nějak přičinit. Ty peníze by měly být za práci. Kdyby jenom vyráběli košťata, nebo pomáhali v zemědělské výrobě.
   Jsem přesvědčen, že efektivnější a demokratičtější (proti)imigrační program bude stěží vymyšlen. P.K.

   Vymazat
  2. V Narodnim programu jsou penize řešeny

   v bodě NP Nr.4. ve formě Nepodmíněného základního přijmu,který byl vyplácen všem občanům i v době komunistů a tvořil asi 8 000 DNEŠNICH korun.

   HVzV se chystá zde opakovat prvníchP PĚT bodů NP.

   Vymazat
  3. Mezitim nám tu hlási naše střechová NEPOLITICKA splečnost OSV tedy Občanská Společnost Voliců,

   že jeji aktivisté mluvili se sekretariátem ČSSD a chtěli k telefonu pana mistopředsedu ZIMOLU,kterému tam prý nedali ještě na stůl ani telefon.

   DALI MU PROTO VZKAZ,ŽE MU DRŽIME PALCE A ŽE MÁ VITĚZSTVI STRANY V KAPSE BUDE LI AKCEPTOVAT VŮLI VOLIČŮ V BODECH JEJICH NÁRODNIHO PROGRAMU
   A ZAJISTI SI JEHO OSVOJENI.

   Obsahem vzkazu bylo i upozorněni,źe nechceme jeho emajl

   jzimola@socdem.cz

   ale radi ho poprosime,aby se objevil na webu lidových komentátorů a voličů Nova republika,kde o se oČSSD piše velice pěkně.

   Pokud voliči pohrdat nebude má přimou cestu k nim i tady a jistě může společně s námi ve volbách zvitězit a ne pukat jako dnes řepa...

   Vymazat
 18. ANO, tak tmu nerozumí ani PÁN Bůh

  OdpovědětVymazat