Reklama

.

.

čtvrtek 15. února 2018

Kupředu levá! Politolog Oskar Krejčí vysvětluje, jakou levici dnes potřebujeme a proč by základními tématy autentické levice měla být témata práce a míru?

Oskar Krejčí
14.2.2018         Casopisargument    (Publikováno se svolením autora) Evropská politika prožívá krizi. Chybí vizionáři, chybí ideje. Hodnotová vyprázdněnost je dána dvěma hlavními faktory: zlom v globální politice je natolik originální, že nelze vystačit s opakováním zastaralých pravd. Je nutná tvořivost. Ta však není jen vzácná, je také zpravidla až dodatečně pochopená. Zadruhé, dramaticky poklesl význam vzdělání a studia v politice. Dnešní příslušníci evropské politické elity povětšinou umí psát jen o sobě. To jim stačí na rozcestích volebního klání, kde je provází reklama. Absence sociální tvořivosti se ale u nich projeví ve chvíli, kdy se změní politické počasí a je třeba při novém směřování větru něco věcného dělat.


Tyto obecné skutečnosti se u evropské levice projevují tím, že nenalezla témata pro dobu relativní prosperity a sociálního smíru. I když sociální diferenciace narůstá, nižším středním vrstvám se v Evropě daří mnohem lépe, než tomu bylo před sto lety. Z tohoto faktu odvozují někteří autoři, že dělení politického spektra na levici a pravici je překonané. Že zůstaly jen spory o dílčí priority ve státním rozpočtu, přičemž pragmatické kompromisy nepotřebují žádné složité bádání.
Levice v poklidné době

Levicový program pro Evropu v době prosperity a sociálního smíru by měl být neméně bojovný než programy z doby velké hospodářské krize. Politický souboj se týká relativní deprivace, pocitu nespravedlivého dělení kolektivních statků a zisku plus nedemokratického rozhodování na státní i nadnárodní úrovni. Formují se protestní hlasovací bloky útočící proti establishmentu stmelené emocemi, které lze vychýlit z jejich původního směřování nepředvídatelnými impulzy těsně před hlasováním. Vzniká tak iluze, že předstíranou lidovostí lze nahradit programy. To není ale případ autentické levice, která program potřebuje.

Základní rámec směřování levice v době sociální pohody tvoří program cílevědomého zvyšování kvality života. Program, který ctí právo na co nejvyšší životní úroveň, ale odmítá konzumní hédonismus, individualistickou, dravou soutěživost v honbě za uspokojením potřeb uměle vytvořených reklamou. Tato racionální vize zvyšování kvality života všech vymezuje pevné programové priority v nepřehledném množství témat postmoderny. Priority, které je nezbytně nutné prosazovat na regionální, státní i mezinárodní úrovni:
Solidární porozumění, zděděné po Velké francouzské revoluci, které sděluje, že sociální a politická práva jednoho člověka končí tam, kde začínají práva druhého člověka. Vzdělání a humanistická kultura pomáhají pochopit nesmyslnost liberálního kultu svobody – touha po svobodě patří mezi prvotní biologické potřeby, svobodný chce být nejen člověk, ale i šakal či hyena. Skutečné lidské pojetí svobody je dáno jejím spojením s rozumem a mravností, začíná poznáním úcty ke svobodě jiných, poznáním, že svoboda není svévole, ale aktivní vztah k jiným lidem a k životnímu prostředí, obé se zpětnou vazbou.
Využití moderní vědy a techniky pro péči o zdraví jednotlivců i společnosti.
Kvalitní a dlouhý život vyžaduje především zdraví. To předpokládá přednostní rozvoj lékařské i farmaceutické vědy a výzkumu, modernizaci zdravotních institucí od škol přes dostupnost péče až po experimentální pracoviště. Levici zdobí nesmlouvavý boj proti podnikatelskému parazitovaní na nemocech či strachu. Programovou ctižádostí levice je sociální stát připravený pomoci člověku po celý život – jak kdysi říkali labouristé, „od kolébky do hrobu“.


Všestranná ekologizace života vyžaduje zvýšenou starostlivost od výroby přes dopravu až po spotřebu. Biopotraviny, čistý vzduch, dostupná pitná voda či zdravé bydlení nesmějí zůstat privilegiem. I když nejsou ukončeny spory o podílu lidstva na aktuálních klimatických změnách, všestranná péče o přírodu se musí stát samozřejmostí moderní společnosti i jedince.


Zastavit rozklad školství návratem k osvícenské důvěře ve vzdělání jako základu humanizace mezilidských vztahů a ovládnutí vlastních podmínek života. Škola musí mimo jiné poskytovat základy pro rozvoj univerzálně vzdělané osobnosti – nesmí být pouze formálním předpokladem pro vstup ohebné pracovní síly na trh. Vzdělání a kultura jsou jedinou cestou, po níž se lze dopracoval k tomu, že čas uvolněný v důsledku rozvoje produktivity práce bude využit pro rozvoj osobnosti a společnosti, nejen na drogy a počítačové hry.
Podpora kulturních tradic s vědomím, že neustálá touha po změně nesmí trhat kontinuitu humanistické kultury vyjadřující důvěru v člověka; právě ta postupně kultivovala civilizaci. Taková kultura a vzdělání jsou bariérami k uvolňování přežívajícího atavismu, jak se tomu stalo například v Německu v souvislosti s nástupem nacismu. Skýtá naději, že technický pokrok nebude zneužit ve prospěch parazitních vrstev.
Ideové konstanty a proměnné

Levicové programy propojují klasická témata s reakcí na požadavky doby. Je zřejmé, že pro současnou bezprostřední politickou práci není nutné nastudovat Marxův Kapitál či Leninovu knihu Materialismus a empiriokriticismus. I tak ale zdravá politika potřebuje lidi, kteří nepřetržitě studují. Jednotlivé ideologie a z nich odvozované stranické programy se vždy lišily a stále liší historickým formováním a definicí šestice propojených kategorií: představou člověka, společnosti a státu – ze kterých odvozuje vlastní obraz spravedlivého pojetí rovnováhy svobody a rovnosti. Tyto kategorie se promítají do odlišných programů, a třebaže se na ně zapomene, místo, které po sobě zanechají, mění podobu zbývajících pojmů. Působí nejen v podobě propracovaných teorií, ale též v intuitivních masových politických citech. Jsou obsaženy jak ve vědeckých knihách, tak i v rodinné tradici.

Klasická témata pomáhají při orientaci v rozepřích například o povahu Evropské unie, nebezpečí migrace, potřeby radikální změny autorského a patentového práva nebo péči o tradiční rodinu. Vedle základních témat zůstaly v arzenálu levice i nedodělané úkoly, dozvuky nedobojovaných sporů, například nedemokratické feudální přežitky v podobě monarchií. Není náhodou, že liberální média při zápasu o osud Katalánska embargují ten jeho rozměr, který souvisí s konfliktem republikánského a monarchistického uspořádání věcí veřejných.

Všechna klasická témata mutují v proměnách doby, což ale znamená, že ani evropská sociálně poklidná současnost není věčná. Proto je nutné stále pamatovat na programové priority moderní levice. Autentická levice ví, že upřímnost pojetí lidských práv se měří vztahem k sociálně nejslabším a politicky poraženým. K jejím definičním znakům vždy patřila dvě témata, v nichž se zmíněná šestice pojmů politické filosofie (člověk, společnost, stát + rovnost, svoboda, spravedlnost) měnila na praktickou politiku – tedy z teorie v čin. Jsou to PRÁCE a MÍR.
Práce jako podmínka

Téma práce se v evropské politice upozadilo díky vysoké zaměstnanosti v zemích, jako je Česko, ale i díky sociálním dávkám pro většinu nezaměstnaných v zemích, jako je Španělsko. Zůstává však stále zásadním, protože sociální diferenciace vede k pauperizaci lidí. Tento trend se v kapitalismu pravděpodobně bude prohlubovat v důsledku pokračující digitalizace ekonomiky. Navíc v postsocialistických zemích vznikly velké majetky zcela bez pracovní zásluhovosti, tedy v rozporu s elementárními představami o spravedlnosti. Zásluhovost je projevem spravedlnosti, je součástí levicové definice rovnosti. Toto je nutné v Česku stále připomínat, protože to byla sociálnědemokratická vláda, která polistopadové změny sociální struktury nejen legitimizovala, ale i prohloubila – navíc chvályhodný pokus o protikorupční kampaň Čisté ruce selhal. Demokracie s přívlastkem „sociální“ musí nesmlouvavě čelit posilování oligarchistických rysů liberální demokracie. Oligarcha si přivlastňuje jak ekonomické, tak i politické podmínky života jiných lidí.

Práce je nejen tvorbou materiálních hodnot, ale též nezbytným nástrojem kultivace člověka – nezaměstnaný není pouze velkým plýtváním, je i degradací lidské osobnosti. Práce má nejen fylogenetickou, ale i ontogenetickou funkci – v průběhu křivolakých dějin vytvořila civilizaci a stále pomáhá formovat každého jednotlivce zvlášť. Skutečný pokrok tvořený prací se pak neměří jen makroekonomickými údaji, ale i každodenností sociálně nejslabších. Pro autentickou levici je příznačné, že sociální jistoty spojuje se solidaritou. Nejen prostřednictvím státu, ale též, dnes téměř zapomenutou, vzájemnou soudružskou pomocí ve všech individuálních a skupinových aktivitách. To souvisí s definicí člověka, která je odlišná od pravicové vize člověka.
Mír jako povinnost

Mír se ještě nedávno zdál samozřejmostí. Většinu Evropy nevzrušily ani války na Balkáně, ani válka na Ukrajině. Jenže mír je zásluha – ten evropský byl vykoupen hororovým příběhem 2. světové války. Ztráta historické paměti ohrožuje mír. Pro skutečnou levici je nepřijatelné, aby její příslušníci hlasovali pro bombardování Jugoslávie či pro nesmyslné pojetí vojenských výdajů na úrovni dvou procent hrubého domácího produktu – bez analýzy skutečných potřeb a při degradaci diplomacie na sluhu vojenskoprůmyslového komplexu. Levice musí usilovat o to, aby se evropská diplomacie vymanila z koloniálních stereotypů, zbavila se přeceňování významu síly a pomáhala předcházení konfliktům a migračním vlnám racionální pomocí rozvojovým zemím.

Digitalizace techniky a technologií proniká nejrychleji do vojenství. Nesmlouvavý boj proti militarizaci společnosti zahrnuje nejen demaskování ekonomické povahy vojenskoprůmyslového komplexu, ale také naléhavé varování před nebezpečím militarizace kultury. Z války se stává hollywoodská samozřejmost. Filmy, počítačové hry i literatura střídají obraz nepřítele podle toho, kam ukáže US State Department – napřed Rusa vystřídal Srb, poté přišel muslim a nyní jej znovu následuje Rus doprovázený občas Severokorejcem. „Kulturní“ byznys potřebuje thrillery s jasným obrazem krvežíznivého protivníka. Často se zdůrazňuje, že takovéto továrny na sny ohrožují zdravý vývoj dítěte. To je ale menší část problému – takto vytvarovaným nepřátelům se přizpůsobuje dav, někteří novináři a následně i mnozí politici. Pěstování různých fobií je nástroj zvyšování vlivu iracionality v politice, cesta k ochotě válčit. V době, kdy veřejnoprávní média pěstují nenávist mezi lidmi, je levici cizí vytváření zárodku cenzurních úřadů na ministerstvu vnitra, mající za cíl omezit hledání alternativních cest.

Požadavek míru je kritérium, které pomáhá oddělit kladné a záporné stránky globalizace. Vykořisťování pomocí nadnárodních monopolů znemožňuje vytvořit globální sociální smír, protože odebírá naději – a tudíž zakládá riziko války. Odchod USA z pozice globálního hegemona je spojen s dvěma riziky: (a) s rostoucím nebezpečím velké války ve snaze zastavit růst Číny; (b) se snahou rozparcelovat svět na sféry vlivu. Proti tomu se zároveň formuje vize inkluzivní globalizace, která přináší výhru všem – tedy státům, regionům, ale i sociálním skupinám. Trvalý mír není možný bez spravedlivého uspořádání mezilidských vztahů.

* * *

Spravedlivé nalezení rovnováhy mezi svobodou a rovností začíná úctou k nedokonalému člověku. Dosáhnout toho v podmínkách kapitalismu ve chvíli, kdy globalizace vstupuje do kritické fáze, není pravděpodobně možné. Mravnost se však neměří nadějí na vítězství. Autentická levice se ale v této prudce se měnící situaci nebojí silných, byť často propagandou zprofanovaných či takzvanou korektností spoutaných, slov. Vždy byla a stále zůstává humanistická, tedy internacionalistická, antiimperialistická a socialisticky orientovaná. To je její kategorický imperativ, ničím nepodmíněný základ mravnosti. Skutečná levice ovšem ví, že socialismus musí mít jak obecně humanistický rozměr, tak i novou generační podobu a svébytné národní kulturní rysy. Taková levice se ani v současném globálním chaosu neztratí. A taková levice je potřebná.

23 komentářů :

 1. "Taková levice se ani v současném globálním chaosu neztratí. A taková levice je potřebná."

  Bohužel ale taková levice nějak není k mání:-(

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Musím s Vámi jen souhlasit. V článku se píše ... tedy internacionalistická, antiimperialistická a socialisticky orientovaná ... Z toho KSČM je jen částečně socialisticky orientovaná.
   ... internacionalistická - vždyť je to strana nacionalismu. Snaží se připojit k nacionálnímu fanatismu, viz presidentské volby.
   ... antiimperialistická ... KSČM kapitalismus vyhovuje, ochotně spolupracuje a jde jí jen o posty. Bohužel. Zdraví Milan Honusek

   Vymazat
  2. Pane KREJČI,

   Domnivám se,že by dost lidu zajimalo pro koho píšete vlastně vaše články!
   V situaci,kdy politická třida neni schopná vytvořit a odsouhlasit ani jeden použitelný zákon o obecném referendu a Ústava v tom referendu nesměla být odsouhlašena je tu podezření,že snad vůbec neplati ,vaše články neobsahují ani náznak

   A.jasných a stručných bodů co by voliči měli požadovat po politické třidě,která je bude jinak vodit za nosa donekonečna

   B,kde maji voliči hledat silu,která by tento možná Program voličů mohla taky uskutečnit..

   VYPADÁ TO TOTIŽ TAK,ŽE JAKO INTELEKTUÁL TOHO NEJSTE SCHOPEN ANEBO ČEKÁTE,ŽE TO MUSI ASI OBČANÉ VOLIČI UDĚLAT ZA NAŠE TZV INTELEKTUÁLY SAMI!

   Vymazat
  3. 23:02

   Obávám se, že pro poštěkávající nemyslící ignoranty jako Vy, Oskar Krejčí opravdu nepíše. Neměl by se Vám za to nakonec ještě omluvit?

   Kokotko

   Vymazat
  4. KOKOTKO,

   vy jste na wrebu znám jako diversant a proto si můžete psát své kokotiny dále a lhát BEZ DŮKAZŮ jako CNN.

   TAK TU PIŠTE DŮKAZY,ŽE JSTE TEN IGNORANT A MÁTE RADOST Z TOHO JAK SI BUDETE POD SEBOU DÁL ŘEZAT VĚTEV NA KTERÉ SEDÍTE!

   Drahý neomarxisto,kolik přijmete domů migrošů co?

   Vymazat
  5. 23:38

   To je všechno, co Vás k článku napadá? Četl jste ho vůbec?

   Kokotko

   Vymazat
  6. KOKOTKO,pište k věci,

   Jaké konkrétni návrhy máte vy,k bodům A,B.
   Protože nikdo z občanů voličů nesměl odsouhlasait tu podvodnicky instalovanou Ústavu,zbývate jediný vy,který tam vmontoval,že prý strany a hnuti budou muset hájit SVÉ zájmy a nikoli zájmy těch,kteři je zvolili.

   Ten zákon o referendu je toho přimým důkazem.

   Kdy namisto útoků na opravdové aktivisty to přiznáte ,že jste jim to tam dal vy mizero sam?   Vymazat
  7. 0:52

   K věci?! - Ve své tuposti nechápete ani tak jednoduchou věc, že tu věc = téma tady určuje autor článku, a ne Vy, který se sem serete se svými utkvělými představami.
   Běžte do prdele, "aktivisto"!

   Kokotko

   Vymazat
  8. Drahý KOKOTKO,

   dostal jste to mezi oči,co?
   Proč by jste mě jinak zval do vaši kuchyně,nadával ve své tuposti a nebyl schopen kromě vzteku ničeho ve prospěch kolektivu domorodců Česko Rupska!

   ZOPAKUJI VÁM TO ZNOVU PANE KOKOTKOŠ!

   Za vývin ve státě je mezi jiným zodpovědna i inteligence.Ta si vytvopřila pro sebe ohradu ve formě ČASOPISU ARGUMENT.
   Před ohradou stoji tzv ovčané a hledi na ni jak telata na nová vrata.
   Nejsou tam připuštěna prý pro blbost,aby náhodou nenarušila svými přispěvkz bohorovný kopec na kterém sedi ti yntelektuali a požaduji za své článečky bezmezný obdiv.

   Máme tu však stále politickou třidu Šmejdů,která chce brzy slavit 30 let své tyranie lapků!
   Proto Drahouši tu navrhujeme my AKTIVISTÉ TOTO.

   DEJTE NÁM VY INTELEKTUÁLOVÉ DO RUKY KLADIVO-MYSLÍ SE TIM BOD A.

   A MY TU ZAČNEME POVAŽOVAT TY PROBLÉMY ZA HŘEBÍKY VIZ BOD B.

   Zkuste se pane KOKOTKO vzpamatovat,aby vaše značka zazářila na webovém nebi jako meteorit a nepřišla k havarii tím,že vám praskne žilka vztekem a dostanete infarkt a budete za sebou tahat nožku!

   Vymazat
 2. Skutečně taková levice neexistuje, ani po převratu neexistovala, vyjma několika lidí z KSČM a Soc.dem. ČSSD byla vytvořena z lidí, kteří možná měli i levicové mínění, ale neměli žádnou vizi, jak postupovat natož ji či něco jí podobného naplňovat ( čest pár vyjímkám vč.prezidenta). Dnešní situace v levici je již jen snaha přežít a udržet se na pomyslném vrcholu politické pyramidy, tedy aspoň s těmi pár současnými "levičáky", kteří jí zbývají. V současné době ČSSD, která sama neví co vlastně už vůbec chce a s kým, ato jak uvnitř strany, tak mimo ve sněmovně, připravuje zatím jedna pistrana, nedávno "svobodná", dříve v úzkém svazku s TOP 09 a nyní následně spoluzakladatelka tzv. d. bloku, lest na spoluvládu s hnutím ANO, tedy v podobě jeho nabízející se "věrné a hodné"nevěsty( doufám, že ANO ví o co jim v podstatě jde) a tím vyšachuje ČSSD. STAN následně jistě doporučí Andrejovi také lidovce a možná i promuslimskou Topku do vlády a ANO pak definitivně pohoří a jako lídr vlády skončí v zapomění. Takže jenom držím A.B.palce , aby prohlédnul včas. Zároveň doporučuji Fialovy z ODS ihned podat demisi na předsedu této strany, neboť v politice zřejmě vůbec neví která bije. Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 3. 1) "... Vzniká tak iluze, že předstíranou lidovostí lze nahradit programy. To není ale případ autentické levice, která program potřebuje. ..."

  Komupak to je asi adresováno?

  2) "Demokracie s přívlastkem „sociální“ musí nesmlouvavě čelit posilování oligarchistických rysů liberální demokracie."

  K tomu bude stačit úplná maličkost: aby sjezd ČSSD v neděli udělal čelem vzad!

  PS:
  Děkuji redakci za zveřejnění výborného článku jakož i za to, že tentokrát zmiňuje souhlas autora. To je krok správným směrem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ČSSD lže už ve svém názvu,

   že je prý sociálni.Oni ti členové té strany si dodnes neuvědomuji,že voli tedy rajtuji na svých mrtvých oslech.

   UŽ JSTE NĚKDO SLYŠEL,ŽE TI KARAMBOLISTÉ SI DALI DO PROGRAMU INSTALOVAT JEDNO SLOVO DO ÚSTAVY A TO

   SOCIÁLNÍ STÁT?

   Nebyli to právě oni,kteři to z toho papíru vytunelovali tak,že nyni v ČR neexistuje?

   Místo toho tu trpíme pod korporátní oligarchickou tyranii nízkých platů a shrbených hřbetů pro které si zřizuji cenzurni tvary a nestydi se podporovat neomarxismus diktatury humanistů potažno islamistů.

   Vymazat
 4. Žádná levice v ČR neexistuje z čssd i z ksčm jsou euhujeři jak vyšití.

  OdpovědětVymazat
 5. Článek O. Krejčího je konečně analýzou, ale východiskem pro autentickou levici, nejen v ČR, jak z dnešního marasmu ven. Socializmus musí být cíl autentické levice. Autor shrnul hlavní body v závěrečném odstavci své práce.
  Díky redakci za zveřejnění podnětné práce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Té prý práci autora chybi body A.B.o kterých je nahoře v diskuzi řeč a tak je více méně k ničemu,nebo se tu všichni mýlíme či co?

   Vymazat
  2. Socialismus prý musi být cil autentické levice.
   No to by mělo znamenat znárodněni či co?
   Autor dále píše že tomá mít humanistický rozměr!
   No nemyslí i on instalovat nám tu ten NEOMARXISMUS DIKTATURY HUMANISTŮ a později islamistů,kdy politická třida plánuje,aby menšina vládla většině pomoci teroru.To ostatně je oficiálni politika námi zvolené politické třidy Šmejdů.

   JE DOCELA MOŽNÉ,ŽE SE AUTOR DOSTAL NA ZCESTI A NEVI O CO JDE,ANEBO SÁM TENTO ŠPATNÝ VÝVOJ HODLÁ VŠEMI SVÝMI SILAMI PODPOROVAT!

   Vymazat
  3. 11:13 Hloupé děcko. Co to je ten tvůj "neomarxismus" ?

   Vymazat
  4. 16:33 O neomarxismu více ZDE, trotle rudej! - http://www.white-media.info/clanky.html

   Vymazat
  5. 16:33 Pokud vycházíte z té hromady sraček, kterou je web white-media, pak jakákoli diskuze s Vámi ztrácí smysl. Na Vaše doporučení jsem tam nakoukl a takovou snůšku polopravd, lží, výmyslů a vyložených sprosťáren jsem snad ještě nezažil. Kam se na to hrabe náš mainstream!
   Jirka

   Vymazat
  6. 8:15 Tak netvrdím že co článek to perla! Nicméně to chce pečlivě vybírat! Třeba to o vzniku této ideje - tedy o Lukáczovi, Gramscim a spol. To oni nestvořili, pouze to převzali! A jak definuje neomarxismus sám neoomarxista na A2larmu? Cituju: "Když hovořím o proletariátu, používám tento termín nikoli v parodickém výkladu marxismu-leninismu, ale ve smyslu, který představil Marx ve své knize Německá ideologie. A tyhle dva významy se zatraceně liší. Proletariát Německé ideologie není označení konkrétní masy lidí, nemá tedy substanční význam. Proletariátem Marx označuje uměle vyvolanou duchovní chudobu a nedostatek lidství, který vede k zániku starého stavu společnosti a vzniku takového stavu, který stav proletariátu odstraňuje. Proletariát je tedy principem, který může vést, nezávisle na historickém období či geografické poloze, ke změně společenských poměrů. Ještě jednou: nejedná se o substanční pojem, nemůže být proto spojován jen s jednou konkrétní sociální skupinou. V druhé polovině 19. století bylo v Evropě a Americe proletariátem dělnictvo. Nikoli proto, že mělo nějaký proletářský gen, ale protože bylo na nejnižším stupni společenského žebříčku. Dělníci 19. století bojovali o své přežití a jak říká Marxův slavný bonmot, neměli kromě svých okovů co ztratit. Dnes mohou smutně slavnou roli proletariátu zaujmout právě třeba uprchlíci. Ne proto, že to je mé zbožné přání, ale protože nemají kromě svého života co ztratit.

   Pokud uprchlíky označím za proletariát, jde tedy o čistě deskriptivní označení, které mi má pomoci v chápání sociální reality. Neznamená to, že sami uprchlíci se musí za proletariát považovat, ani že budou sdílet mé politické názory. Nebo že se případný zvrat poměrů ve společnosti musí odehrát pod rudou zástavou a směřovat k jakékoli formě kolektivismu či posílení demokracie."
   Zdroj: https://a2larm.cz/2016/05/o-cem-se-doopravdy-nesmi-mluvit/

   Vymazat
  7. BOJ S NEOMARXISMEM PROHRÁVA I NAŠ VZOR U.S.A.

   má na tom vinu i naše současná vláda,která nedovolí tzv autocenzurou našim skvělým žurnalistům psat co to ten NEOMATXISMUS vlastně je.
   Proto tu jsou POKAŽDÉ dotazy,že občané voliči tu prima novotu,která zniči brzy nami velmi oblíbenou AMERIKU neznají!

   Zde je načase,abny konečně zakročil pan velvyslanec U.S.A. a přikázal naši politické třidě ŠMEJDŮ

   OKAMŽITĚ ODBLOKOVAT INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE TÉTO ZRŮDNÉ IDEOLOGIE,která ohrožuje prioritu U.S.A.deklarovanou světu panem presidentem U.S.A.Trumfem,zvláště ,že je o velvyslanci známo jeho dobré katolictbvi,kterému hrozi záhuba a smrt!!

   Vymazat
  8. Po pádu neštasného komunismu a diktatury dělníků a rolníků,kteři zmizeli,aby se z nich stala buržoasie,nyni nastupuje něco daleko horšiho NEOMARXISMUS,který se kryje pod novou falešnou maskou!

   Od něho se právě jak se zdá nechtěji někteři naši intelektuálové a to možná i včetně pana KREJČIHO důrazně distancovat!

   Je velká smůla,že na tomto webu nefunguji v diskuzi odkazy přimým kliknutim,aby bylo možné zkontrolovat zda nejsou už zcenzurovány.

   ZDE JE JEDEN Z NICH!

   https://youtu.be/k1RasXw7iko

   což je ukázka toho jak nám tu režim podporuje to co by nikdo z nás neměl chtit a přeci tu jsou mocichtiví,kteři nebudou váhat udělat z demokracie vládu menšiny nad většinou s pomoci teroru.

   Vymazat
 6. Je mi jedno levice nebo pravice, tady jde o chytré, vzdělané a inteligentní lidi, kteří by nás vedli zajišťovali naše potřeby pracovali by pro lidi a snažili se o to, aby bylo dobře nám všem. No na to opravdu nejsou lidi, zejména u nás. Naše ,,elita", vystudované rychlokvašky v Plzni, inteligence IQ tykve. Pak je aktem zoufalství, když se do čela státu dostanou takoví ynteligenti jako je Kalousek, Němcová, Laudát, Langšádová, JUDr. Benda, toto není jen politický ale lidský odpad. O naší kulturní šmíře nemluvě. Hrušínský, Hřebejk, Svěrák, Štěpánová, Černý ... prostě hnus velebnosti. A při naší vzdělávací úrovni degradaci a napadání pozitivního a vymývání mozků mladým, z tohoto noví bojovníci opravdu ale opravdu nepovstanou.

  OdpovědětVymazat