Reklama

.

.

sobota 17. února 2018

Málo matematiky, dějepisu, dílen, peněz. Hodně byrokracie, nekázně a vlivu rodičů

Karel Růžička
17. 2. 2018  AlternativaZdola

Diskuse k úvodnímu vystoupení Dana Glase na Čaji o školství doložila velmi žalostný stav oblasti vzdělávání. Byla pestrá a tématicky bohatá, dotkla se během hodiny takové řady problémů – to vždy jen krátce – že je zřejmé systémové selhání současného modelu vzdělávání v ČR: struktury škol, skladby předmětů a osnov, financování a mezd, kreditu škol a učitelů atd. Série neoliberálních reforem po r. 1989 zdevastovala výchovno-vzdělávací systém, snížila kvalitu vzdělávání a naopak umožnila odtékání peněz mimo vzdělávací systém.


Líba Staňková otevřela diskusi otázkou nezvladatelných žáků, jejich rozvratného vlivu na ostatní žáky a nechvalnou úrovní diagnostických ústavů, kde by se měli napravit. Dan Glas podtrhl, že má-li dítě problém, tak vesměs je třeba hledat jeho příčiny v rodině, leč spolupráce rodičů se školou a s psychology v tomto směru je dnes nízká a jejich právo veta vůči umístění žáka do „pasťáku“ pustoší dětské kolektivy a přetěžuje učitele. Přitom, jak zaznělo vícekrát, dítě pozorováním, napodobováním rodičů přebírá jejich vzorce chování, je to pro ně základní způsob získávání informací o světě a lidech, takže spoluzodpovědnost rodičů je jasná, ovšem opomíjená či nevynutitelná. Glas se domnívá, že ústavy se již zlepšily, ale základ problému v patologickém prostředí rodiny je za stávajících pravidel neřešitelný. Pomohla by stálá místa na školách pro pedagogicko-psychologické poradce a speciální pedagogy, u nichž je větší šance na získání důvěry od žáků a zjištění jádra problémů. Nejsou však peníze ani zájem – jak poznamenala Suzana Exnerová, počátkem 90. let byli poradci zrušeni nejprve na jednotlivých školách a pak i na obvodech, odkud obsluhovali několik škol.


Děti jako pokusní králíci

Historik Jiří Malínský konstatoval, že rakouský a dánský model řízení školství je podobný modelu z 1. ČSR. Vyslovil se za obnovení okresních a krajských pedagogických středisek k dovzdělávání učitelů. Zamyslil se nad možností využít k nápravě problémů lidskoprávní legislativy práva na kvalitní vzdělání, vyzval k uchovávání národní sebereflexe, zvýšení významu dělnických povolání a řemeslných dovedností, zvláště v krizových momentech společnosti to jsou potřební lidé. Vzpomněl rovněž Mezinárodní asociace učitelů dějepisu, která klade důraz na výuku dějin 19. a 20. stol. – jako prevence proti extrémismu. V ČR dějepis často končí 1. světovou válkou, počet hodin výuky je i o polovinu nižší než v zahraničí.

Exposlankyně Marta Semelová (KSČM) popsala české školství jako pokusy na dětech, učitelích a školství vůbec. Připomněla úpad kvality českých žáků a studentů zjištěný výzkumem PISA. Odsoudila rámcové vzdělávací programy, které plodí obtížně srovnatelnou úroveň žáků různých škol a zatěžují učitele při jejich tvorbě. Kritizovala rozvolnění systému, přemíru gymnázií, honbu za počty studentů a maturantů, rozšiřování možnosti domácího vzdělávání dětí, zrušení dílen (kde mohla část žáků zažít úspěch v jiných předmětech nedosažitelný. Vyslovila se pro povinnou výuku pouze jednoho cizího jazyka, další by měli studenti mít možnost si vybrat v rámci volitelných předmětů. Dle ní víceletá gymnázia neplní svůj cíl, ačkoli činí ze základních škol zbytkové školy. Zdůraznila, že církevní a soukromé školy nemají v zahraničí od vlád takové financování jako u nás, měly by být financovány z vlastních zdrojů. Kritizovala velkou administrativní zátěž učitelů, mj. ji přinesl i kariérní řád. Pozastavila se nad souvislostmi zařazování učitelů do různých stupňů kvality, kdy na vzdělávání vynikajících a jejich účasti na kurzech a školeních doplácejí jejich kolegové zvýšením přesčasů a suplováním.


Elitářský systém

Rozdílné názory měli účastnící Čaje na víceletá gymnázia, kdy většina kritizovala jejich nadměrné množství, rozbití dětských kolektivů, odliv tahounů, jejich roli elitářského systému – přitom vedení rezortu tlačí naopak na inkluzi rozdílně nadaných dětí. Přitom nevykazují měřitelně lepší výsledky než jiná gymnázia a školy.

Jaroslava Slabá se dotkla předškolní výchovy, nesouhlasí s povinným posledním ročníkem, naopak podporuje družiny i pro žáky 3. a 4. ročníků. Představila případ výuky dějepisu znevažující TGM a naopak podporující období německé okupace. Podle ní nejsou studenti pedagogických fakult připravování na euro, neučí se na nich učit.

Glas v reakci potvrdil těžký osud začínajícího učitele nepatřičně připraveného odolat tlaku dětí a rodičů. Odmítl rovněž nízkou prestiž nevysokoškoláků, kdy absolventy formuje elitářský systém, že bez VŠ nic neznamenají, ačkoli řemeslníci jsou stejně hodnotnými lidmi. Ilona Švihlíková zdůraznila paradox prosazování inkluze a současného využívání elitářských možností ze strany některých lidí, resp. jejich dětí, např. právě víceletými gymnázii.


Neználci a Všeználci

Václav Vondráček je zastáncem myšlenky, že soukromé školy nemají být financovány jen státem. Položil si otázku, jak přispěla ke vzdělanosti víceletá gymnázia, a tázal se také na to, zda sociální složení českých VŠ odpovídá složení celé populace, tj. zda některé žáky a studenty neprovází handicap zrození. Varoval také před přemrštěným vlivem rodičů, nutnosti čelit jejich libovůli. Semelová dodala, že lepší výsledky některých studentů víceletých gymnázií mohou být dány přirozenou dětskou snahou napodobovat své rodiče, tím, že se jim rodiče věnují.

František Žaloudek z UK charakterizoval české školství jako cestu od pangejtu k pangejtu, ministry školství rozsortoval na neználky, všeználky a zemské škůdce. Zopakoval dětskou snahu o napodobování, vyzdvihl výuku matematiky jako nástroje logického myšlen. Pozastavil se nad tím, že školský zákon tři stránky věnuje inkluzi, avšak jen sedm řádků podpoře nadaných dětí.

Tabulka je součástí prezentace, která byla publikována zde.


Mínění o učitelích

Václav Exner se dotkl problematiky školských výborů/rad a poznamenal, jak se v USA školské rady přičinily o rozvrat školství. Upozornil na velkou roli projektů, které obírají učitele a žáky o výklad (za pololetí o měsíc běžné výuky). Připomněl nesourodost výuky na SŠ a přijímacích otázek na VŠ (pětina v učebnici nebyla…). Podporuje jednotnou školu s diferencovaným přístupem, přičemž vyzdvihl nasazení a fandovství kantorů, z nichž ¾ shledává jako zodpovědné a nadšené pro věc.

Dan Glas v závěru pravil, že největší problémové okruhy jsou tři: 1. Financování školství včetně mzdového ohodnocení (k tomu je třeba přijmout kariérní řád s atestačním postupem); 2. Neexistenci osnov a malou hodinovou dotaci na dějepis, technickou nauku, lásku k vlasti; 3. Nevalné společenské mínění o školství a učitelích, instituci školy, aby děti opět si vážily možnosti chodit do školy.

- - -

113 komentářů :

 1. Mám pocit, že školství a nejen to je rozkládáno v zájmu "nižšího principu". V jakém směru vzdělané občany potřebuje kapitál ? A kdo dovede na tuto otázku odpovědět, ví, že kapitál potřebuje roboty, neb samostatně myslící, lidé dříve nebo později budou pro vládu kapitálu nebezpeční. A nejde jen o školství nižší, ale i vysoké, jehož úroveň je často za hranici směšnosti - neb i zde jsou potřební RUR. Ostatně blbost lidská je nekonečná a s postupem doby narůstá blbost na kvadrát.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozložené školství je jen jeden článek rozloženého státu. V "demokracii" jiné školství není možné.

   Vymazat
  2. Není co dodat. Naprostý souhlas. Nelze očekávat za stávající situace jakékoliv zlepšení nejen v oblasti školství, ale také v ostatních oblastech našeho života. Domnívám se, že probuzenější lidé se budou postupně snažit vytvářet soběstačné komunity, v nichž budou zajišťovat i vzdělání svým dětem. Stát postupně ztrácí půdu pod nohami tak, jak se sytém hroutí, neb se nacházíme v poslední (konečné) fázi vývojového cyklu. Otázka nezní "zda", ale "kdy" stát přestane zajišťovat základní služby obyvatelstvu, takže lidé budou muset nakonec vzít své osudy do vlastních rukou.... Nic jiného nám nezbude.

   Vymazat
  3. 19:38

   Nebudu Vaši ponurou vizi ani podporovat ani vyvracet.
   Rád bych se ale od Vás dozvěděl, zda o tom, co předpovídáte, máte nějakou konkrétní představu?

   1) - V jakém poměru budou ony soběstačné komunity "probuzenějších lidí" ke státu?

   2) - Z jakých zdrojů budou zajišťovat vzdělání a další základní služby, o nichž tvrdíte, že je stát dříve nebo později přestane zajišťovat?

   3) - Budou tyto služby zajištěny pro všechny nebo bude nutné smířit se s existencí ghett obývaných lidmi, na které se nedostane?

   4) - A konečně, jaká bude vůbec úloha státu, nebo jinak, zbyde mu vůbec nějaká úloha?

   Vymazat
  4. 19,38 - nemyslím si, že jsme v poslední fázi vývoje, v poslední fázi vývoje je pouze kapitalismus a davo-elitářská koncepce vývoje.
   Máme kam se vydat, ale totálně jinou cestou než dosud, což je asi pro mnoho lidí zcela nepředstavitelné, protože neznají nic jiného než to, co tu bylo dosud.
   A nic než osvěta a mravenčí práce to nezmění, ale předtím je potřeba zamávat EU a jejich snaze o naši likvidaci.
   Zajímavé, jak si člověk s odstupem času uvědomí, co jsme tu měli před 89 za dobré věci a neuměli si jich vážit a zahodili je, resp jsme netušili, co může přijít za hrůzu ......

   Vymazat
  5. 20:13
   (-19:50-) Souhlasím. A bude dobré mít jasno v tom, že k té mravenčí práci a osvětě (kde si můžeme brát příklad právě z lidí kolem Ilony Švihlíkové, ať už je to Alternativa zdola nebo web !Argument) patří i mluvit se všemi, tedy i těmi, komu se zde obvykle spílá do "havloidů". To, že se to bude převážně odehrávat jinde než na internetu, je snad zbytečné dodávat.

   Jenže se to musí dít nejen u nás, ale také - a tady máme možná rozdílný názor - v rámci celé EU, včetně "Bruselu". Bez demokratizace EU je totiž změna poměrů kdekoli v Evropě těžko myslitelná. Propojenost modernizace světa, které se obvykle říká globalizace, nemůžete zrušit, protože se Vám nelíbí, jakým způsobem se rozvíjí. Musíte usilovat o změnu směru právě v globálních souvislostech. (Ale to už věděl Karel Marx taky...)

   PRÁVĚ PROTO jsem se také "předřečníka" ptal, jak si on představuje ty "soběstačné komunity". Není totiž těžké představit si je například jako "Invalidní sourozence" Egona Bondyho (Zbyňka Fišera), tj. jakési enklávy šťastných vyloučených Robinsonů. A to je, řekněme si jasně, romantická utopie. -

   Koneckonců něco podobného přece už dnes po celém světě úspěšně provozují i skupiny těch nejbohatších:
   chráněný a dobře organizovaný svět pro vyvolené = elitní školy, oplocená sídliště, ozbrojená ochranka, uzavřené kluby k rekreaci, kariérní sítě.
   A "většinové" společnosti pak čas od času nabídnou nějakého Macrona.....

   I o tom už toho Jan Keller, mimochodem, hodně napsal.

   Pisatel dole možná pod "likvidaci zločinecké ideologie" zahrnuje i odstranění stávajících elit. Jenže to nestačí. Je třeba vytvořit elity nové, demokratické, jak se lidově říkám "vlastní" (a to je zase záležitost, kterou se už před sto lety zabýval Lenin).

   Vymazat
  6. S vydatnopu pomocí multikulti hlupáků a kolaborantů se plní plán H.Himmlera pro "vzdělávání" podmaněných Slovanů - stačí když se budou umět podepsat a naučí se počítat do stovky, vše ostatní je zbytečné.

   Vymazat
  7. je velice dojemne když synaček breči nad školstvim ktere jeho povedeny tatik rozkulačil za bileho dne a za jasotu davu o učitelich nemluvim protože ti už se zajimaji jen o to od ktereho dne bude dalši mirne zvyšeni žoldu když padesat tisic už ma kdejaky pomocnik s bc titulem

   Vymazat
  8. Nějak se zapomnělo,že nás někdo musí živit a to je jedině produkce,chce se po ní čím dál víc,ale taky to jednou zkončí,jako dojela Amerika,teď vypukne ta pravá demokracie a ten humanismus......

   Vymazat
  9. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých. A demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů. A demokracie jim to dá.Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce. A demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie. Sokrates

   Vymazat
 2. Mám pocit, že to je schválně v rámci akce všechno národní rozložit, rozhádat, zničit. Hloupější a nevzdělanější děti budou tvárné a nebudou klást odpor a to se asi chce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Váš pocit je naprosto správný.
   Chytrého člověka schopného kritického myšlení s vlastními názory a rozumem systém nepotřebuje.
   Je nutno si uvědomit, což není pro mnoho lidí snadné, že právě naopak MY nepotřebujeme dál tento systém - to je začátek.

   Vymazat
  2. Váš pocit je správný. Od roku 1989 to je programově a cíleně snižovaná úroveň celého školního systému.Zavádí se nesmyslné "novinky" a opatření která kdysi fungující základní,střední,učňovské a vysoké školství zcela degradují na instituce ,které vychovávají nevzdělané absolventy.Byly zrušeny učební obory-/do montoven přece není potřeba zručných řemeslníků/,kterými češi bývali.Na úkor technických oborů,které vychovávaly kvalitní techniky a inženýry jsou prosazována studia tzv. "humanitních oborů",většinou na institucích,které nám sem roubují ze zahraničí.Absolventi těchto institucí jsou pak většinou "městský liberálové" zapadající do pražské kavárny.A tak cíleně přicházíme o "mládež",která by za normálních okolností měla být pokračovatelem naší vzdělanosti,kulturnosti a i vlastenectví.Ona ta "nová mládež" se totiž snadno ovládá.A to je hlavním cílem "našeho školství" a nějaké konference to nezmění.

   Vymazat
 3. Jiří Jírovec17. února 2018 19:45

  Vzdělání není rozkládáno v zájmu nějakého primcipu.

  Bohužel jde o obor, do kterého mluví příliš mnoho lidí. Někteří to dělají, aby zvýšili vlastní důležitost, jiní kvůli "ochraně" vlastních dětí. Proto jsou námitky proti matematice (my jsme ji nikdy nepotřebovali, tak proč ji vnucovat svým našim dětem).

  Komenského myšlenka "škola hrou" znamenala hledání přístupů, jak dostat vědomosti do mozku žáka zajímavým způsobem.

  Moderní "škola hrou" tento cíl nemá. Vědomosti nejsou zapotřebí. Vše se přece najde na internetu.

  Ministři školství jsou spotřební materiál. Lze je vyhodit, jako Chládka, když řekne sekretářce, že dobře vypadá.

  Jak to říkal Sobotka? Chládek byl podle něj jeden z nejlepších ministrů školství. Ale řekl sekretářce, že vypadá lahodně. Pokud jí to urazilo, mohla říct "koukejte ministře, tohle říkejte doma svý starý". Místo toho se stalo, že Sobotka ministra vyhodil a práce na ministerstvu se pozastavila.

  Inkluse je zajímavá ukázka toho, kam vede ona nevyplelitelná blbost. Základní myšlenka inkluse spočívá v tom, že se děti seznámí s tím, že existuje i svět, který neznají a budou o ty slabší a zranitelné ve třídě pečovat.

  Jenže, až se děti setkají s dospělým světem, zjistí, že v něm jsou postiženi na obtíž. Společnost na ně není ochotna vydáva víc než je nezbytně třeba.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jiří Jírovec 19:45

   Ano, je to podivné, protože Marcel Chládek byl opravdu pro školství nadějí, že se něco pohne z místa. To bylo patrné už z jeho několikaleté činnosti ve Školském výboru Senátu PČR. - Jeho vyhazov jasně ukázal, že sobotkovské ČSSD nejde o řešení společenských problémů, ale o to prokličkovat k dalším volbám a prebendám. Podzimní odměna voličů byla proto zcela spravedlivá.

   Podstatná otázka je, zda škola má sloužit upevňování a prohlubování sociálních rozdílů nebo naopak působit k jejich překonávání. Moderní škola vznikla jako středostavovská instituce a byla prokazatelně nástrojem demokratizace společnosti. Jaká je společenská poptávka dnes?

   Inkluze se stala předmětem vulgární debaty mezi jejími horlivými zastánci a těmi, kdo ji démonizují. Tady platí v mimořádně velké míře, jak správně říkáte, že do toho mluví kdekdo. Paušální vyjádření Miloše Zemana k vulgarizaci debaty o inkluzi hodně přispěla.

   Vymazat
  2. Pane Jírovče, inkluze přeci není vůbec o postižených! Integrace těchto dětí fungovala i dříve a velmi dobře (vím z vlastní zkušenosti). Současná inkluze ale spočívá v tom, že se do normálních tříd vpustí děti ne tělesně, ale především chováním jiné - co mají za úkol rušit, působit problémy, chaos ... co dříve chodily do pomocných škol, protože kradly, rušily, nestály o vzdělání ...
   Osobně jsem pro to, aby kdo se učit nechce, tak ať do školy nechodí a zůstane negramotný, ale to by se musel od základu změnit i systém sociální péče - přestat podporovat parazity, ale začít podporovat slušné lidi, co mají zájem na sobě pracovat. Je to tvrdé, ale tak to cítím.

   Vymazat
  3. Pánové, zkuste dedukovat princip odstavení ministrů(nejen pana Chládka)a nejen ministrů! Až dospějete k výsledku, dejte vědět veřejnosti, mně na vědomí dávat nemusíte. Já naopak na vědomí dávat nemohu, bez spolupráce s BIS, která bez zakázky je jen "chromá kachna". Na co ji vlastně máme? Na boj proti ruským hekrům? Vnitřní boj proti našim zájmům není? Kdo úkoluje "naše vnitřní zájmy" víme to!

   Vymazat
  4. Vzdělání je rozkládáno z toho důvodu, aby slovanské děti v EU v co největší míře nebyly schopny dosáhnout vysokoškolského vzdělání. Inkluze je jen prostředkem, jak tohoto cíle dosáhnout. Domnívám se, že jde o daleko účinnější cestu, než byla praktikována v době Protektorátu Čechy a Morava. Když byly v roce 1939 uzavřeny vysoké školy, mnozí studenti si po osvobození Československa mohli vzdělání doplnit a dokončit. Děti, které projdou inkluzivními třídami, už nikdy nebudou schopny plnohodnotně dosáhnout a dokončit vysokoškolské vzdělání.

   Vymazat
  5. 21:13
   To je ale hodně hloupé! Skoro jako kdyby to napsal Povolný.

   Vymazat
  6. 21,16 - proč by to mělo být hloupé? Rozvrat školství a produkování tupých nemyslících jedinců, oddaných režimu, je holý fakt.

   Vymazat
  7. 21:16
   Mýlíte se.Není to hloupé.Naopak současné "školství" je šílené a jeho "výchova a vzdělávání" vede přesně k tomu co píše 21:13. Nebo to snad nevidíte?

   Vymazat
  8. 21:16

   Ne konstatování úpadku a rozvratu, ale tvrzení o "ZÁMĚRU" a o "SLOVANSKÝCH DĚTECH" je stupidní! Jaký magor musí člověk být, aby něco takového tvrdil?

   Podívejte se raději na záznam, na který dole odkazuje pan K.:

   https://www.youtube.com/watch?v=QlPs-awbmBo
   https://www.youtube.com/watch?v=r1ABrh8z8hU
   https://www.youtube.com/watch?v=U_35FuX6P1o
   https://www.youtube.com/watch?v=SMhpC-w95jI
   https://www.youtube.com/watch?v=O3hSX57sWGk
   https://www.youtube.com/watch?v=BbGd9rw91C8

   Vymazat
  9. 21.37 Asi chcete upřesnění, zřejmě vám vadí, že inkluze je praktikována i v západních státech. Mohu vás ubezpečit, že to jen vypadá stejně jako aplikování inkluze v postkomunistických evropských - tedy většinou slovanských zemích. Nejde o totožnou situaci, protože elity v těchto zemích využívají promyšlený a historický vyzkoušný systém soukromého školství, který chrání určitou konkrétní vrstvu dětí před dopady inkluze. U nás však roli poskytovatele základního vzdělání vždy plnilo veřejné školství prostřednictví základních, zvláštních a praktických škol. Netvrdil bych nic podobného, pokud by u nás proběhl srovnávací výzkum, který by prokázal vyšší účinnost inkluzivního školství pro zdravé i znevýhodněné děti. Žádný takový výzkum neproběhl, inkluze byla nařízena a jedinečný systém našeho školství byl téměř zcela zničen s pomocí nátlaku a vydírání. Parafrázuji vaši otázku - jaký magor musí být člověk, aby neviděl a neslyšel, co o inkluzi říkají lidé z praxe. Jaký magor musí být člověk, aby neviděl a neslyšel, jak "radostně a šťastně" všichni učitelé specialisté a psychologové ze zvláštních škol a praktických škol pod nátlakem přeformátovali svá pracoviště na inkluzivní základní školy. Chcete říct, že nařízení nesvědčí o zničujícím záměru???

   Vymazat
  10. 21.37 uch ty buchty, já hlava děravá, teď jsem si to uvědomil, nejde o záměr, jde o bruselskou nevědomost!!!!! Nu ano způsobila to neznalost věci, oni v Bruselu nevěděli, že u nás je gramotnost VŠECH lidí běžná a výuční listy a připravenost všech znevýhodněných děti pro nějaké smysluplné povolání a výuční list naprostý standard. A to už je pak pochopitelné, že neváhali náš systém zničit...

   Vymazat
  11. Co se bavit o etnicitě? Jak jsou která vzdělávána? a doplnit to údaji? Která etnicita jsou zastoupena v soukromých školách, která v pomocných a která v těch "šedivých" státních? Co doplnit povinně exkluzivní soukromé školy "in inkluziv"? Není to otázka peněz? Kdo poskytne odkazy?

   Vymazat
  12. nu komentář od někoho, kdo už ví o co jde
   https://www.youtube.com/watch?v=W16AvOD5yYM
   a trailer na hraný sociální dokument na dané téma
   https://www.youtube.com/watch?v=t0nBKeJHbFI

   Vymazat
  13. To je ale hodně hloupé! Skoro jako kdyby to napsal sám Povolný.

   Vymazat
  14. 23.02 etnicita zde hrála roli pouze jako prostředek nátlaku a vydírání na naši zemi a naše úředníky. Jinak s tím víceméně nemá nic společného, unií vynucená změna našeho školství má zničující dopad na všechny etnika, která u nás žijí.

   Vymazat
  15. 23:09 - ??!

   - To chcete vážně tvrdit, že změny našeho školství byly VYNUCENÉ Evropskou unií?

   - ČR do EU vstoupila v roce 2004; za těch 15 let před vstupem k žádným změnám nedošlo? Kde jste v té době žil? Třeba jste ani neslyšel o člověku jménem Václav Klaus a neznáte názory, které tu prosazoval?

   Viděl jste přednášku, na kterou se tu odkazuje?

   // Samozřejmě, že Povolného žvásty o etnicitě jsou čirá slabomyslnost. U něj je to ale obvyklé a je zbytečné se u takových hovadin vůbec zdržovat. Je to veliký bojovník proti sionismu a "etnický" Slovan, který bohužel nezvládá ani mateřský jazyk. Takže co byste od takového pičuse chtěl? //

   Vymazat
  16. 22:38

   Ptáte se, jestli chci "říct, že NAŘÍZENÍ nesvědčí o zničujícím ZÁMĚRU???" - To jsem už jasně řekl, takže nerozumím, proč se na to znovu ptáte.

   Vymazat
  17. 23:18-někdo tvrdí, že "inkluze" školství nezačala dříve? A že propagátory bylo jisté etnikum? Proč do toho komponujete EU?, Ta jen jistí naše problémy od 2004!

   Vymazat
  18. oprava,..nebylo jisté etnikum?

   Vymazat
  19. 23:47

   Vyčistěte si laskavě brejle, strejčku. - Nic nikam "nekomponuji", nýbrž reaguji na 23:09, který říká "unií vynucená změna".

   A hlavně se už z toho Vašeho věčného "etnika" neposerte!! Zjevně Vás ta "etnická otázka" souží jako tasemnice.

   Vymazat
  20. 23.47 ano jde Evropskou unií zjevenou "pravdu" o tom, že inkluze znamená demokratizaci přístupu ke vzdělání a tím pádem automaticky zlepšenou kvalitu. Tato "pravda" nám byla zjevena podobným způsobem jako byla zjevována ve středověku a nebyla nikdy podepřena ani pokusem o provedení srovnávacího výzkumu (na rozdíl od nařízení o zrušení jednotné, školy, jejíž zrušení provázela alespoň imitace takového srovnávacího výzkumu). Vyděračský postup byl v předchozích letech opravdu znatelný a soudní jednání jsou určitě zaznamenána stačí jen nedělat ze sebe hloupého. Ohledně "ZÁMĚRU" máte zřejmě problém s logikou. Je nějaké nařízení vydáváno bez konkrétního záměru????????? Jestli je to pro vás možné tak je pak samozřejmě jasné, proč píšete své jakoby nechápavé poznámky. Jen bych vás chtěl upozornit, že obhajujete stav, a) kdy byly děti se speciálními potřebami vyňaty z péče vysokoškoslky vzdělaných speciálních pedagogů a psychologů a přeřazeny do normálních tříd (což je mimochodem protizákonné), tedy do péče lidí, jejichž odborná schopnost je zaměřena zcela jinam než na průběžnou diagnostiku mentálních znevýhodnění a vytváření učebních plánů a postupů přímo odpovídajících vyhodnocení takové diagnostiky a b) zvláštní školy byly donuceny změnit své působení a dokumentaci tak, aby odpovídaly základním školám (= na základě nařízení byly tedy vyrovnány zvláštní a základní škloly, a to tak, že se nikdo neohlíží na to, jaké praktické dopady to má na jak na děti s SVP tak na iděti bez znevýhodnění).

   Vymazat
  21. 23.18 "ZMĚNY" nu používáte dobrou taktiku, samozřejmě, že víte o jaké změně mluvím (v mém komentu je zřetelně napsáno jednotné číslo)... samozřejmě, že víte, že i předchozí české školství bylo inkluzivní.... atd. a stejně děláte nechápavého.... z profese? ze zvyku???

   Vymazat
  22. 23:18, to že ČR vstoupila do EU až r.2004 je demagogický argument. Vy nevíte, že téměř celá 90.léta se harmonizovala celá naše legislativa ve všech oblastech s tou evropskou?

   Vymazat
  23. Miroslav Povolny 18. února 2018 0:17

   "23:56- nejen mne"

   Děkuji, ale o tom, že je vás takových debilů víc, nebylo nutné mě extra ujišťovat.....

   Vymazat
  24. Víte, jako učitelka na střední škole jsem jednou zažila inkluzi na vlastní kůži. Měla jsem ve třídě dcerku kolegy, která byla těžce postižená. Co se ostatním jednou vysvětlilo, ukázalo a oni to napodobili, ji jsem učila celý měsíc kolem dokola. Štěstí v neštěstí bylo, že ve třídě převládaly dívky a jedna se stala takovou neoficiální asistentkou této dívenky a všechno jí ještě kolem dokola znovu a znovu ukazovala. Nějak se nám ji podařilo protáhnout výukou, dokonce se vyučila. Ale víte, ten papír o vzdělání v oboru, na který fakticky neměla, jí k ničemu nebyl. Nikdo ji v něm nezaměstná, její mentální postižení je prostě viditelné na první pohled. Naproti tomu podobně postižení žáci, kteří absolvovali učební obory na odborném učilišti, které navazuje na zvláštní školu, nacházejí často docela dobré uplatnění v životě, protože se učí jen to, co jsou opravdu schopní zvládnout a výuka je více zaměřena na praxi, než na teorii. Mají pak povolání, které je uživí a nejsou od mládí odkázáni jen na nějaké chudinské dávky.

   Vymazat
  25. Bývalý ministr Chládek byl poslední, co od školy něco chtěl.
   Dokud na škole bude možné, že žák nadává učiteli do různých "orgánů" a ředitel má na to odpověď, že učitel používá špatné výchovné metody, tak to je ta "bída" českého školství. Dokud bude zvána do TV Kateřina Valachová, tak se nic ve školství nezměnilo. Ona už nemá žádné právo, něco ze svých nesmyslů komentovat.

   Vymazat
  26. 18.34 Děkuji za srozumitelné slovo člověka z přímé praxe. Opravdu se domnívám, že všichni učitelé základních škol, kteří byli donuceni podílet se na inkluzi, pochopili, že inkluze, která je v současnosti praktikována, je jen prostředkem k tomu, jak znemožnit v budoucnu vyšší vzdělání našim dětem. Případ je doslova tragický tím víc, že inkluze, kterou praktikovalo naše školství před zásahy EU byl násobně účinnější a efektivnější...

   Vymazat
 4. Doporučuji přečíst si také první část zprávy Alternativy zdola:

  http://alternativazdola.cz/caj-o-pate-alternativy-zdola-jake-jsou-vyhlidky-ceskeho-skolstvi/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ještě pohodlněji lze pak celou diskusi včetně úvodní prezentace Daniela Glase sledovat na videu (6 částí):

   https://www.youtube.com/watch?v=QlPs-awbmBo
   https://www.youtube.com/watch?v=r1ABrh8z8hU
   https://www.youtube.com/watch?v=U_35FuX6P1o
   https://www.youtube.com/watch?v=SMhpC-w95jI
   https://www.youtube.com/watch?v=O3hSX57sWGk
   https://www.youtube.com/watch?v=BbGd9rw91C8

   Vymazat
 5. Havloidní ideologie je prolezlá celou společností jako rakovina. Zlikvidovat tuto zločineckou ideologii bude vyžadovat celespolečenské úsilí.

  OdpovědětVymazat
 6. Ano celé školství stojí za starou bačkoru všichni chtěj maturitu vysokou a pracovat nechce nikdo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak toho svého spratka pracovat naučte! Přestaňte mu vynucovat myšlenku, že je něco víc než ostatní.

   Vymazat
  2. Pracovat spratka naučíte a to i vlastním příkladem,ale zase spratek není tak hloupý a přihlásí se třeba na teologickou fakultu,kde ve státnici obhajuje práci třeba "Vliv panenky Marie na...."pak se nechá zaměstnat ve státní správě za 35tis. a má vystaráno.

   Vymazat
  3. 10:12, no vidíte, jak jste mazanej! A to jste ještě neuvedl možnosti, jak tahat prachy od státu či od jiného subjektu bez jakéhokoliv vzdělání a práce.

   Pokud vaše výchova bude směřovat k vychcanosti, povýšenosti a nezodpovědnosti s touhou prorvat se k doživotnímu elitářství s minimálním výdejem energie a nazýváte to chytrostí, pak má havlokavárna čistou pravdu. Tato společnost je hnůj. A jako s hnojem se s ní má jednat. Požitky nechť patří vyspělejší společnosti jaká je v Západní Evropě.

   Vymazat
  4. 9:11 Tak to jo to jste napsal tomu pravému vy jste se na svého spratka asi ani nezmohl že.

   Vymazat
  5. Musíme začít učňovským školstvím, kterému devadesátá léta způsobila kolaps. Tehdy zaměstnavatelé, a já už byl v odborech, dost hlasitě křičeli, aby tento trend zastavili, ale strkali hlavu do písku, jako by si neuvědomovali, že se situace zhorší. To nastalo a závody jako Škoda v Mladé Boleslavi začaly zřizovat vlastní učiliště. Do toho podle mě vstoupila až moc nesystémová struktura školství. Když vznikaly jak houby po dešti manažerské školy, všichni rodiče si mysleli, že je nejlepší jít na školu s maturitou.

   Vymazat
  6. 9:11, nevím, co jste zač a za moje potomky zodpovídám já. V širší rodině máme i vyučené řemeslníky a jsme na ně hrdí stejně jako na vysokoškoláky. Nakonec i když máte VŠ, jako stavař strávíte spoustu času v terénu se svými chlapy, a ne ve vyhřáté kanceláři jako jeden z nesčetných veledůležitých úředníků.

   Vymazat
 7. Bývalý ministr školství Chládek vyletěl, protože bránil inkluzi. Proč asi byla na jeho místo dosazena zrovna profesionální sluníčkářka bez jakékoliv kvalifikace a zkušeností v oblasti školství, která otevřela školský systém Sorosovým neziskovkám naplno? Inkluze je součást globalizační agendy OSN 2030 tzv. udržitelného rozvoje a projektu globálního rozvojového vzdělávání, kde se to slovem inkluze jen hemží. Záměrem je zhloupnutí inteligentní bílé populace. Inkluze se týká jen dětí běžné bílé populace, bohatých elit samozřejmě ne. Bohaté elity již dnes umisťují své děti do drahých soukromých škol, kde děti cikánů ani migrantů přístup nemají ani mít nikdy nebudou. Hloupé populaci (a kór když bude složena díky migraci z Afriky a arabských zemí z kříženců a ještě pod vlivem náboženství islámu) se totiž lépe vládne a o to strůjcům NWO jde. https://www.youtube.com/watch?v=eYd_mhBA-jA https://www.youtube.com/watch?v=AktAMDSernI

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano souhlas. Ano velká část elit o to usiluje a snaží se to protlačit do společnosti. Jenže dlouhodobě je to neudržitelné. Všechny známe civilizace zkrachovali na tom, že do čela společnosti ke kormidlu se dostali ti jenž hleděli pouze na úzký okruh sobeckých zájmu a neměli žádný rozhled a žádné ponětí o fungování celku (dnes tuto sortu zastupují havlisté a sluníčkáři, většinou židé na hlavních pozicích). Zatím nejlepší výsledky a fungování předvedli pomlouvaní bolševici, kteří se snažili řídit společnost tak, aby to bylo v zájmu všech, pak ovšem došlo k obsazení komunistické strany židy s marxistickou ideologií (je to pouze forma fašismu - židé mění formy fašistických ideologii jak ponožky - samozřejmě naoko jinak se řídí Talmudem, kde mají od Satana slíbeno, že budou vládnou všem a žít na jejich úkor).

   K historii: Je potřeba vědět, že židé jsou pradávní služebníci satana. Ježíš jim to řekl přímo, je o i filmováno, poměrně rozšířená informace. Zpočátku byli v čele ruské revoluce židé a rozpoutali teror a genocidu, ale pomluvený Stalin šikovně obrátil čistky proti nim a na čas stranu od židů očistil, ale po jeho smrti se vše vrátilo do rukou Satana, který pak prodal relativně dobře fungující socialistický blok západu.

   Ale nezoufejme Satanův poslušný psík USA (míněno statní elity USA - ne obyvatelstvo, zatím jsme všichni otroci) se vymkl jeho kontrole a tak je likvidován.

   Vymazat
  2. Anonymní 18. února 2018 11:03

   To je tak rozkošně blboučké a ubohoučké, že by to snad ani sám Povolný líp nenapsal!

   Vymazat
  3. 11,03 - máte naprostou pravdu, skvěle napsáno, díky!!!
   11,21 je troll a ubožák, který neví a nechápe nic

   Vymazat
  4. Anonymovi 11:21!
   Vaše tvrzení je vulgární a naprosto bez jakýchkoliv argumentů (dokonce i bez jakýchkoliv tvrzení), pouze uráží anonyma 11:03 a to naprosto bezdůvodně. Předpokládám, že jediným důvodem Vašeho příspěvku bylo hanobení či trolování (uvádím bez důkazů, protože bezobsažnost nelze logicky potvrdit ani vyvrátit).
   Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

   Vymazat
  5. alias 21:45

   Jakto, že tam není žádné tvrzení?

   Tvrdím přece, že ty písánky (11:03) o "židech a ponožkách" jsou blboučké. Přesnější by ovšem bylo bývalo napsat, že to je hnusná sračka!
   Samozřejmě je možné toto mé tvrzení zpochybnit v tom smyslu, že se budeme ptát, zda je autor takový idiot - nebo provokatér. - Za sebe ale musím upřímně říct, že mne odpověď na tuto otázku nezajímá.

   Mimochodem - abychom zmínili u druhou část mého tvrzení:
   Chcete snad tvrdit, že by to o těch ponožkách a o Stalinovi Miroslav Povolný napsal líp? A co Vy - Vy byste to dokázal?

   Vymazat
 8. Povinná školní docházka by měla především splňovat základní kriteria platná pro celou republiku. Stejné osnovy,stejné učebnice,stejné přijímací zkoušky na střední školy.Žádné krajové, rasové,národnostní, zdravotní a další důvody,výjimky,doplňky atd.Vysoké školy ať si kriteria stanoví sama.Nevím co se pořád řeší všichni i ti nejnadanější potvrdí,že učení bolí a zatím se nevymyslelo nic jak to nacpat do hlavy bezbolestně.

  OdpovědětVymazat
 9. Kdysi jsme se ve školách biflovali a naši studenti se umisťovali v soutěžích na předních místech. Dnes rozvíjíme osobnost a studenti jsou dutí, jako bambus.
  Je až zarážející, jaké nevědomosti dosahují absolventi třeba v dějepisu. Ano, připouštím, že značná část z nich vládne angličtinou (tam asi biflování nevadí), ale ve všem ostatním nedosahuje značná část současných vysokoškoláků úrovně znalostí absolventů středních škol za socíku.
  Je to snad záměr sociálních inženýrů na přeměnu společnosti v tupé stádo?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neřekl bych, že studenti jsou blbí jako bambus. A pokud ano, pak jsou blbí především jejich rodiče, že je nacpali někam, na co nemají a navíc je vybavili vysokým sebevědomím.

   Vymazat
  2. Hricák zcela mimo jako obvykle.
   Proměnit společnost v tupé stádo bylo cílem právě socialistického školství. Vytvořit jedince slepě a bezmyšlenkovitě poslouchajícího rozkazy stranických funkcionářů. Jakákoli individualita, výjimečnost, osobnost se jak ve škole tak v celé společnosti tvrdě trestala. Takových jedinců se komouši báli jako čert kříže. Cílem bylo vytvořit hejno šedých nevýrazných myší bezmyšlenkovitě plnících úkoly strany. A k tomu právě sloužilo drilování a vymývání mozků.

   Vymazat
  3. Bohužel ani s tou angličtinou to nebývá slavné, a to ani u těch, kteří z ní mají maturitu. Umí zhruba pochopit myšlenku jednoduchého textu, ale v reálu se nejsou schopni vůbec dohovořit.

   Anonymní 9:22
   Je naprosto nepřehlédnutelné, že vůbec nemáte ponětí o tom, k čemu se o to rázněji vyjadřujete. A s logikou to u vás zjevně taktéž není valné, když vám nepřipadá ani trošku zvlášní, proč dochází ke stále hlubšímu propadu úrovně vzdělanosti populace, jak mohli lidé vzdělaní za socialismu vykazovat lepší výsledky, než produkty současného školství, devastovaného od počátku 90 let nepřetržitým řetězem hloupých a samoúčelných reforem, reforem reforem a reforem zreformovaných reforem.

   Vymazat
  4. 9:44
   Vy jste úplný mimoň. Jaké "výsledky" socialistického školství máte na mysli??? Myslíte to, že jsme v roce 1989 po 40 letech socialistického školství ztráceli za západem cca 10 až 20 let?
   Cílem školství nemá být vyjmenovat z paměti přítoky Labe, vyjmenovat všechna hlavní města světa a podobné zcela nepodstatné kraviny, ale vychovat adaptabilního člověka schopného se prosadit v těžké mezinárodní konkurenci. A to se nám na rozdíl od doby za socíku daří.

   Tím netvrdím, že dnešní školství je dokonalé a nemohlo by být lepší. Naopak. Ale vstávají mi mi hrůzou vlasy na hlavě když slyším ty bláboly o skvělém socialistickém školství, nebo že cílem dnešního školství je vychovat nemyslící roboty.

   Vymazat
  5. 9:44

   Dále je vy mimoni potřeba vzít v úvahu zásadní věc, že za socíku se dostalo na školy s maturitou pouhé 20% populace. Zbytek byli učni a učnice nevalných studijních výsledků. Dnes se na školu s maturitou 70%.

   Takže abyste mohl nějak srovnávat dnešek a minulost tak byste musel srovnat socialistické středoškoláky s cca třetinou nejlepších dnešních středoškoláků.
   S vysokými školami je to podobně.

   Vymazat
  6. Anonymní 10:09; 10:19

   Takové výsledky, které umožňují srovnávat vzdělávací systémy a zařadit ten český poplyšový na sestupnou trajektorii, která by jaksi stěží byla možná, pokud by nebylo z čeho klesat. Zvláštní a těžko pochopitelné, že?

   Tak vy netvrdíte, že dnešní školství je dokonalé? Opravdu? Jste si jist?! Ale určitě mu k dokonalosti moc nechybí, že ne? Jak ostatně plyne i z monitorované a veřejně publikované setrvale klesající úrovně vzdělanosti poplyšových absolventů. Tedy aspoň podle vaší, "novodobé logiky".

   Ano, dnes ve školách vychováváme vysoce adaptilní odborníky. Což koresponduje i s naší proměnou komplexního strojního, chemického, farmaceutického, sklářského, oděvního či obuvnického průmyslu v primitivní montovny kabelových svazků, či tužek, subdodavatelské montovny dílců a v překladiště. Stejně tak jako se zvětšujícím se nedostatkem technicky vzdělaných odborníků pro ta průmyslová odvětví, která ještě zůstala.

   Ano, za socíku byla maturita a zvláště vysoká škola prestižní záležitostí, na kterou zpravidla dosáhli pouze intelektem patřičně vybavení a nadaní jedinci. Dnes má maturitu kdejaký pologramotný nevzdělanec a vysokou školu v lepším případě fachidiot, přičemž počty papírově vzdělaných lidí nekorespondují ani s gaussovou křivkou rozložení inteligence v populaci. Ostatně i to jde v neprospěch vaší argumentace, na což vy sám však sotva můžete přijít. Nebo snad střední či vysokoškolské vzdělání nepředstavuje a nemá představovat předem dané kvalitativní rozdělení???

   Mimochodem, nic mě nezahřeje na srdci upřímněji, než když se o mně vyjádří něco tak oduševnělého jako jste vy, jako o "mimoňovi". Opravdu těžce bych nesl, kdybych vám a právě vám nepřipadal být "mimo", kdybyste se snad se mnou ztotožňoval. Brrr, strašlivá představa...

   Vymazat
  7. Ano, jste mimoň.
   Urážíte naše současné špičkové vědce kteří byli schopni se prosadit v celém světě, urážíte studenty kteří vítězí na mezinárodních soutěžích, urážíte české firmy s vysokou přidanou hodnotou které se byly schopny prosadit v celosvětové konkurenci a o kterých vy při vaší omezenosti nevíte evidentně vůbec nic.
   Třeba AVAST, vybudovaný z nuly, dnes světové číslo jedna v antivirech, zaměstnávající 700 špičkových softwarových inženýrů, říká vám to něco, omezenče?

   Namísto toho vyzdvihujete socialistické hospodářství a podniky, převážně těžkého strojírenství s nízkou přidanou hodnotou které byly na konci 80. let evidentně již zcela nekonkurenceschopné a které byly schopny dodávat jen na nenáročné rozvojové trhy v rámci komunistické družby a konkurovat jen minimální cenou práce.
   Jste prostě opravdový hlupák.
   Čest.

   Vymazat
  8. Anonymní18. února 2018 10:09
   „Cílem školství nemá být vyjmenovat z paměti přítoky Labe ... „
   Abyste ve svém uvažování dosáhl nějakého použitelného výsledku, musíte nejdříve znát nějaké hodnověrné informace. Takže i to biflování má svůj význam. Navíc cvičí paměť, což jenom samo o sobě je přínos. P.K.

   Vymazat
  9. Pro 10.19
   Pane,jste asi mimoň.Napíšete kolik % žáků jde na školu s maturitou.Za prvé,aby škola měla plný stav,vezme tam i s prominutím tupce.Udělají stěží maturitu,ta jim není k ničemu a skončí na pracáku.Potom je rád,že ho vezmou doplňovat zboží.Nebudu jmenovat kde,loni se u nás pro celý okres vyučili 2(slovy dva)instalatéři.Jsem zvědav,kdo ti jednou postaví dům,až to tady bude samý maturant,chytráku.Kdybych byl mladší,tak půjdu na nějaký učební obor,a jednou by si mě musel těžce zaplatit,když budeš chtít ode mě nějakou práci.Je to vidět už nyní.Zkus sehnat zedníka.

   Vymazat
  10. 14:28

   Ty vemeno, AVAST se začal vyvíjet už koncem 80 let a tak ho těžko mohly vytvořit děti, která po roce 1989 nastoupily na zdemokratizovanou základku. Co ty jsi za blba...

   Vymazat
  11. 14:28

   Čeští studenti se zhoršili. Nejvíc v přírodovědě, matematice a literatuře

   Patnáctiletí žáci víceletých gymnázií, základních škol a prvních ročníků středních škol se ve srovnání se svými vrstevníky z celého světa neumístili ani jednou v první desítce. Dvakrát skončili na 29. a jednou na 31. místě.

   Zatloukal se ale domnívá, že důležitější než celkové umístění je „sledovat vývoj“. „V těchto gramotnostech je tendence klesající, což je ta ne úplně optimistická zpráva,“ řekl Zatloukal.

   https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesti-studenti-se-zhorsili-nejvic-v-prirodovede-matematice-a-literature_201612061322_pjadrny

   Vymazat
  12. Anonymní 18. února 2018 16:05

   Přesně totéž najdete i v besedě, o níž je článek a jejíž videozáznam můžete shlédnout (odkazy jsou tu na několika místech).

   Vymazat
  13. 14:36

   „Cílem školství nemá být vyjmenovat z paměti přítoky Labe ... „
   To je jen jedna z perliček tohoto produktu poplyšového školství. Nemuset si nic pamatovat, protože si to přeci najdu na internetu a navíc učení bolí. V tom tito vyrostli.

   Chudáčci si ve své omezenosti vůbec neumí představit situaci, kdy člověk aby mohl používat svůj intelekt, zpracovávat a vyhodnocovat informace, tak je napřed musí mít k dispozici a to v celé komplexnosti. Asi těžko bude chemik navrhovat vhodné složení směsi pro dané použití, když si nebude pamatovat vlastnosti jednotlivých složek a z kolika atomů kterého prvku se skládají. Hledat každý prvek na internetu nebo v knihách bude asi stejně efektivní, jako práce počítače postrádajícího operační paměť, který bude všechny informace vždy jednotlivě hledat na pevném disku, navíc s nefunkčním souborovým systémem. Nemluvě o tom, že náš uvažovaný poplyšový chemik si ani nemusí pamatovat, že existuje nějaká periodická tabulka prvků. A pak to bude teprve jízda. Když ani nebude vědět o existenci toho, co ke své práci může využít, tak pokud bude geniální, bude stále jen objevovat dávno objevené, nebo prostě nevymyslí vůbec nic a bude jen pátrat, jestli už někdo zadání nevyřešil. Na to ale nepotřebuje vzdělání a nemůže očekávat, že ho za to někdo bude dobře platit.

   Já to vím, vy to víte, ale ti chudáci si neuvědomují, že školský systém, který jim umožnil získávat doklady o vzdělání aniž by jim patřičné kvantum informací a dovedností předal, uškodil jim, nikoli nám. Jistě, můžou se chlubit "podívej co mám titulů, heč heč", ale pokud jim rodiče nezajistí flek ve státní správě, tak budou mít velké problémy získat a především se udržet na pracovních pozicích. Myslím že Jan Keller právě o tomto střetu absolventů s realitou napsal před časem trefný článek.

   Vymazat
  14. Mnoho článků i knihu ("Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna", 2008)

   V únoru 2010 napsal:

   "...Vzdělání dnes nemá plnit svou původní úlohu, tedy emancipovat člověka skrze vědění. Našlo se pro ně mnohem lukrativnější využití. Jednak má sloužit jako další ze zdrojů nemalých zisků pro majetkovou elitu, jednak má být využito jako nástroj dohledu a kontroly nad zbytkem společnosti.

   Pokrok tedy nesporně existuje. Vždy v minulosti bylo ke kontrole a dohledu nad společností využíváno nevědění. Nyní se poprvé tímto nástrojem má stát vědění. To je také skutečným obsahem pojmu vzdělanostní společnost. ..."

   https://www.novinky.cz/kultura/salon/191866-jan-keller-i-vzdelani-muze-byt-k-uzitku.html

   Vymazat
 10. kapitalista nepotřebuje chytre sam je chytry dost naopak potřebuje duchem chude kterych je neustale na trhu nedostatek proto veme třeba ukačka rovnou z tajgy protože platit vyvoj robota či si ho koupit je prozatim drahe než dražši stejně tak statni sprava nepotřebuje chytre každy statni zaměstnanec ma přeci sve děti a ty zase potřebuji taky nějake to statni korytko i když třeba jen na okrese v policii v armadě i či naradnici

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ukrajina se rozkládá v tajze? Čoveče vy jste jasnej případ inkludovaného školství, nad vámi by zaplesala i SAIL High School v Tallahassee.

   Vymazat
 11. Co tady všichni kvílíte nad úrovní našeho školství , jedná se o stav celé společnosti , kterou jste si vycinkali na hadráku 89" . Místo toho abyste potrestali všechny ty co to všechno způsobili tak jste si toho hlavního strůjce tohoto marasmu "tatíčka" Klause zvolili prezidentem a to hned dvakrát po sobě . Takže máte co jste chtěli .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vycinkali si komedianti a dětičky prominentů v Praze a několika největších městech. K nám na venkov to přišlo už jen formou oznámení, nás se nikdo neptal a o náš názor nestál. Nás není nikdy vhodné vyrušovat z práce. Vždyť jak by mohli všichni ti lehkoživkové a aspiranti na lehkoživky kout pikle na rozkradení bohatství země a ještě pohodlnější život, kdyby jim venkované každý den neposlali dostatek žráda, tepla, alkoholu a všech dalších prostředků k uspokojení potřeb.

   Vymazat
  2. 9:55
   Na názor jste ty a všichni ostatní tázáni ve všemožných pravidelných svobodných volbách. Naposledy v těch prezidentských a předtím v parlamentních. Tak tu nežvaň hovadiny, ty rudý zločinecký demente.

   Vymazat
  3. Anonymní 10:23

   Mohl byste mi prosím připomenout, vy svobodná volbo, kde se na venkově v roce 1989 konaly demonstrace za odstranění socialismu a nastolení kapitalismu? Ostatně mohl byste mi prosím připomenout, vy kapitalisticky "vzdělaná" hlavo, kde v celé republice se takové veřejné demonstrace vůle obyvatelstva konaly? Děkuji.

   Vymazat
  4. 11,03 - tupému konzumnímu tvoru bez schopnosti přemýšlet (názor 10,23), který zjevně nechápe vůbec nic a rok 89 dál považuje za vítězství, nemá smysl cokoliv psát či vysvětlovat. Vůl zůstane volem. Tutově obdivovatel Havla a volič Drahoše a Kalouska, který každého, kdo má jiný názor než on, nazývá "rudý". Holt IQ vidlí.

   Vymazat
  5. Anonymní 12:01

   Aby nedošlo k omylu, já nemám sebemenší ambice mu cokoli vysvětlovat, natož jej přesvědčovat. K tomu mi chybí nutná dávka filantropie i nadšení.
   Jsem spíše cynik a tak mě občas baví dávat prostor vyniknout inteligenci, moudrosti, vzdělanosti a ostrovtipu těch, kteří stojí na druhém břehu. Tedy těch, kteří sami sebe hodnotí jako vítěze pravdy a lásky, tu "slušnější, kultivovanější, bystřejší, vzdělanější a oduševnělejší" část společnosti. Ať už je to Magor Jirous(ať je mu země lehká) a spol., nebo tento exemplář.
   Možná jsem divný, ale tyto přihrávky mě z jakéhosi důvodu naplňují uspokojením, bývá to náramná sranda a hned se i v tom bezútěšném stavu země cítím aspoň trochu veseleji. Už i zatím ještě ne zcela rehabilitovaný pan Heydrich prý říkal, že Češi jsou smějící se bestie. Tak ať nám děláme čest a dáme najevo, že zotročit nás mohou, ale naši pokoru a úctu nikdy nezískají a vždy si z nich budeme dělat srandu. Poskoci na tom nic nezmění.

   Vymazat
  6. 8:32 Jenom technická. M. Zeman je prvním prezidentem, který byl zvolen přímou volbou. Do té doby volil prezidenta parlament. Takže jaképak "jste si zvolili"...

   Vymazat
 12. Naivní sluníčko, nic nevědoucí o naší historii, natož o historii Evropy či dokonce celého světa, to je přeci vzor současný vládců planety, kteří mají dost peněz, aby pak jimi manipulovali přes další osoby nebo i "ziskovky". A školy mají tedy za úkol takováto sluníčka vytvářet, neboť příliš přemýšlivý absolvent, by následně mohl s ledačím polemizovat, ato by se těm nejmocnějším nelíbilo. Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To máte pravdu.
   Doufejme, že jim to nevyjde.

   Vymazat
 13. Školství je v rozvratu, není to nějaká náhoda, je k tomu vedeno cíleně. Samozřejmě pod bohulibými záminkami, ale cíle jsou rozvratné. Ale to se netýká jenom školství. Byl zlikvidován náš samostatný průmysl, kdy jsme na středním východě a v Asii montovali mlýny, cukrovary, pivovary a další investiční celky. Podobné to je se zemědělstvím, kdy byla zlikvidována naše potravinová soběstačnost.
  Takže školství nezachrání žádní odborníci, se sebepřesvědčivějšími argumenty, neboť narazí na politický odpor. Ale celou zemi může zachránit taková politická síla, která se postaví tomuto likvidačnímu trendu národních států, vedenému z EU. Na to je nutno se zaměřit, takové politické síle dát ve volbách hlas. Jinak žádné plakání nad likvidací kterékoliv oblasti státu, nebude nikoho zajímat.
  Tím si však nemyslím, že tyto diskuze, např. o školství nejsou potřebné. Je třeba udržovat povědomí o tom, jak je současný stav devastující, aby nové kádry (až se dostane k vládě odpovídající politická síla) měli představu, jak by se měla provádět náprava. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. P.K. 18. února 2018 14:21

   A touto "silou", tímto Spasitelem budou nové neonacistické kádry v čele s Okamurou.

   Vymazat
  2. Opakujete ty vaše bláboly furt dokola.
   Náš slavný socialistický průmysl byl schopný dodávat jen na nenáročné rozvojové trhy v rámci socialistické družby výrobky s minimální přidanou hodnotou a byly schopny konkurovat jen směšnou cenou práce.

   Proberte se z těch vašich socialistických blábolů. Blíží se už rok 2020, ne 1980 a svět je dnes úplně jiný. Jak si dnes vedou pohrobci socialistických států vidíme v KLDR, na Kubě, ve Venezuele... O váš slavný zatuchlý socík dnes nikdo nestojí.

   Vymazat
  3. Anonymní18. února 2018 14:25
   Ano myslel jsem SPD s Okamurou. Mohl byste upřesnit, co je na nich neonacistického? P.K.

   Vymazat
  4. P.K. 14:39

   Snazší je upřesnit, co na nich NENÍ neonacistického: nemají vyholené lebky a nezdraví se napřaženou pravou rukou.

   Okamuru za neonacistu označil i předseda Ústavního soudu ve veřejnoprávní televizi. Pro Vás možná ignorant nebo fanatik, který neuváženě nálepkuje, hlava nehlava.....
   Už se docela těším, kdy se k tomu vysloví všemi oblíbený president republiky.

   Vymazat
  5. Anonymní18. února 2018 14:35
   „Náš slavný socialistický průmysl byl schopný dodávat jen na nenáročné rozvojové trhy v rámci socialistické družby výrobky s minimální přidanou hodnotou a byly schopny konkurovat jen směšnou cenou práce.“
   Investiční celky nejsou výrobky s minimální přidanou hodnotou. To jsou komodity s nejvyšší přidanou hodnotou. Na jaké trhy jsme je dodávali, není důležité. Důležité je, že jsme je vyráběli a prodávali, což nám dávalo ekonomickou sílu.

   „.. a byly schopny konkurovat jen směšnou cenou práce.“
   Musel bych se červenat, kdybych zneužil této nahrávky na smeč. P.K.

   Vymazat
  6. Anonymní18. února 2018 14:45
   Takže nevíte. Jenom opakujete něco, co jsme někde zaslechl a zalíbilo se Vám to.
   Popravdě, ani jsem více nečekal. P.K.

   Vymazat
  7. 14,45 - vždyť vy ani nevíte, co to vůbec nacistický nebo neonacistický je, tak tu neplácejte nesmysly. A pokud je pro vás autoritou ČT, tak potěš pánbůh ......

   Vymazat
  8. P.K. 14:53

   Mýlíte se, vážený, velice se mýlíte -

   Většina toho, co Okamura hlásá, je skutečně neonacismus - podobně jako to, co hlásají jeho přátelé Marine Le Pen ve Francii, Heinz-Christian Strache a jeho buršácká družina v Rakousku, řecký Zlatý úsvit, maďarský Jobbik, Geert Wilders v Holandsku, Andrej Parubij na Ukrajině nebo Marian Kotleba na Slovensku.

   Samozřejmě se Váš idol může postavit na stanovisko: "dokud nám před soudem nedokážete, že jsme neonacisté, nejsme žádní neonacisté, nýbrž mluvčí vůle národa...".

   Vymazat
  9. 15:05

   Ne ČT, ale předseda Ústavního soudu.
   Jaké autority upřednostňujete Vy, smím-li se optat?

   Vymazat
  10. 14,35 - vy jste milý zlatý ustrnul zřejmě v roce 89, kdy těmto kecům ještě všicni věřili. Dnes už vwtšina lidí prohlédla a nevěří, resp ví, že to lež. Kecáte stejné propagandistické kecy jako tento současný protlidský režim, zaprodanců Německa a EU.
   Proberte se!!! Myslíte, že vyměnit zcela soběstačný stát ve všech ohledech a
   za kolonii a montovnu západu, který nám sem nedodá ani kvalitní jídlo (když už si ho nesmíme sami vyrábět!!) je něco skvělého, lepšího? Chtěli jsme svobodu a demokracii, nemáme ani jedno, zato jsme získali otroctví.

   Vymazat
  11. 15,07 - předseda ÚS se pěkně odkopal při nedávné volbě prezidenta. Je to havlista a kopáč za současný režim. Jinak by si jej ani na ČT nepozvali, tam je výběr hostů až k uzoufání stále stejně nudný a jednotvárný - oddanost EU a Západu podmínkou, mít rád svou vlast a náš národ se tam nenosí.
   Autoritou pro mne jsou lidé, kteří jsou vlastenci a kterým záleží na tom, aby se v této zemi žilo dobře a jejím občanům se dařilo. Pravdou je, že mezi elitami, co jsou vidět a slyšet, jich přliš není, ale doufejme, že s nastupujícím věkem Vodnáře a změnou energií Země i ČR se to změní. Davo-elitářský systém končí.

   Vymazat
  12. 14:46

   Ještě jeden poslední, ale zřejmě marný pokus.
   Byli jsme schopni dodávat jen na rozvojové trhy v rámci socialistické družby, zcela nevystaveni přímé světové konkurenci a za naše výrobky jsme dostávali suché z nosu.

   Kdybyste měl pravdu vy a ne já, tak bychom se tady za socíku museli topit v devizách a valutách za naše skvělé výrobky dodávané do celého světa. Opak byl ale pravdou. S tou ekonomickou silou si snad děláte legraci.

   Navíc, jak už jsem psal, nepíše se rok 1980 a socialistická družby se už dávno rozpadla v prach, ty země jsou už úplně někde jinde, takže je zcela zbytečné o tom lamentovat.


   Ano, směšnou cenou práce. U nás byly mzdy v přepočtu dvacetinové oproti Německu nebo USA. To snad nechcete rozporovat.

   Vymazat
  13. 15.05 : co říká pan Okamura, není rozhodně neonacismus, je to vlastenectví, touha po změně k lepšímu, po skoncování s diskriminací většiny na úkor menšiny a návrat k NORMÁLNÍ společnosti. Konec žvanění a korektnosti a konečně začít nazývat věci pravými jmény.
   Vlastizrádné eliry se toho bojí jak čert kříže a každý, kdo mluví tak, jak to lidé cítí, a kdo mluví jejich jazykem, stará se o jejich problémy, dostane hned nějakou ošklivou nálepku.
   Zjistěte si, co je nacismus, než začnete žvanit v diskuzi.
   Nebaví mne psát o zjevné pravdě někomu, kdo ji nevidí buď díky hlouposti a zmanipulovanosti, nebo - což je horší, díky vlastizrádné nátuře, zaprodané za konzum Západu.

   Vymazat
  14. Anonymní18. února 2018 15:15
   „Byli jsme schopni dodávat jen na rozvojové trhy v rámci socialistické družby, zcela nevystaveni přímé světové konkurenci“
   Z této věty je pravdivé jen „na rozvojové trhy“. Všechny tyto trhy nebyly součástí tábora míru. Např. taková Indie a některé Africké země a další. Takže tam světová konkurence byla.

   „Kdybyste měl pravdu vy a ne já, tak bychom se tady za socíku museli topit v devizách a valutách za naše skvělé výrobky dodávané do celého světa.“
   To už jsme ale někde jinde. To co zmiňujete, byla specifika táboru míru, že valuty šly do Moskvy. Používaly se k podpoře socialistických hnutí ve světě a k nákupům zboží potřebného pro obranu. Samozřejmě také část šla na spotřební zboží, u nás do Tuzexu a část se vracela zpět firmám, na jejich rozvoj.

   „S tou ekonomickou silou si snad děláte legraci.“
   Co je na tom legračního? Schopnost vyrábět a prodávat, dodává ekonomickou sílu. S čím větší přidanou hodnotou vyrábíte, tím větší ekonomickou sílu získáváte.
   Ovšem zde bych se musel opakovat se specifiky tábora míru.

   „Navíc, jak už jsem psal, nepíše se rok 1980 a socialistická družby se už dávno rozpadla v prach, ty země jsou už úplně někde jinde, takže je zcela zbytečné o tom lamentovat.“
   Také my jsme někde jinde a o tom to celé je.

   „Ano, směšnou cenou práce. U nás byly mzdy v přepočtu dvacetinové oproti Německu nebo USA. To snad nechcete rozporovat.“
   Byl zde rozdíl v životním standardu. Ten se prý měl sametovou revolucí sbližovat. Ale máme informace, že se nepřibližuje, nýbrž dále vzdaluje.

   „Ještě jeden poslední, ale zřejmě marný pokus.“
   Ano byly to marné pokusy. P.K.

   Vymazat
  15. 15:15 - "Autoritou pro mne jsou lidé, kteří jsou vlastenci..."

   Inu, oni i nacisté se cítili být pravými německými vlastenci. K podobnému stupni fanatismu se, pravda, náš Pitomio naštěstí nepropracuje. Jednak je k tomu je jeho politický talent přece jen příliš trpasličí, jednak je český volič ohebnější než německý.

   Vymazat
  16. 16:25 Človíčku nešťastná, nebylo by vám líp na nějakém, pro vás spřáteleném serveru? Všichni diskutující vás tady mají za vynervovaného zmanipulovaného hlupáčka. Nebo si snad opravdu nemyslíte, že zde někoho o svých názorech přesvědčíte? Skoro to z vaší strany zavání masochismem. A navíc užívání přezdívky Pitomio z vaší strany vypadá skoro komicky. Pan Okamura je všechno možné, jen ne pitomý. Kdysi dávno děti na podobné nadávky říkávaly: "Kdo to říká, ten to je, k tomu se to pasuje!" Tak pozor na to.

   Vymazat
  17. 22:12

   Je sice hezké, člobrdo, že tvrdíte, že "všichni diskutující" atd. Umíte ale posoudit kolik tu těch anonymů vlastně je: padesát? nebo tři? Nebo jen jeden - Vy sám? Máte v tom natolik jasno, abyste se - alespoň pro tuto chvíli - prohlásil mluvčím "všech diskutujících"? A není to jen autosugesce?

   Váš výrok o "spřáteleném serveru" je také mor roztomilý; tento server - Nová republika - je tedy ... jaký? Je to nějaký revír, který si lidé jako Vy označkují, aby do něj nikdo nevstupoval?

   A co znamenají Vaše slova "ZDE NĚKOHO"? Chcete mi namluvit, že tady panují nějaké normy, podle nichž se názory dělí na správné a nesprávné, spřátelené a nepřátelské? A pokud ano, kdo ty normy stanoví?

   Povězte mi o tom něco, začíná to být zatraceně zajímavé - - -

   PS: I vysvětlení, co znamená "všechno možné, jen ne pitomý" by mě docela potěšilo.

   Vymazat
  18. (22:28 dodatek)

   Ale abychom se vrátili k tématu, o které tu jde - školství -

   V Programu SPD se píše:
   "... Ve školství musí skončit ideologizace a ukvapené reformy. Vrátíme pevné kvalitativní standardy do průběhu vzdělávání a zásadním způsobem omezíme administrativu škol. Nebudeme rušit speciální školství a dětské domovy. Odmítáme další inkluzi ve školství. Do škol se musí vrátit řád a obsah vzdělávání musí přinášet znalosti umožňující mladým lidem najít dobré uplatnění v životě. ..."
   a dále pak
   "... Odmítáme sociální podporu práceschopných rodičů, kteří dlouhodobě nepracují, nemají čistý trestní rejstřík a tolerují neomluvené hodiny svých dětí v rámci školní docházky. ..."

   No řekněte, není to úplná bomba? Dokázal by někdo jiný přijít s takto promyšleným programem školství, takhle vyhmátnout to podstatné, jít takhle do hloubky?

   Vymazat
 14. 15:10

  Kdyby "většina lidí prohlédla", tak ve volbách už dávno mají komunisti přes 50%. Ve skutečnosti většina lidí nechce o předrevolučním socíku ani slyšet. Ale chápu, že se musíte nějak utěšovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jste normální??? Kdo kde mluví o nějakém socíku? A proč by nás měli spasit komunisti, strana na nic?
   Nechtít to, co je teď, neznamená se někam vracet, doporučuji myslet hlavou, mudrlante.

   Vymazat
  2. 15:24

   Zřejmě nejste schopen chápat psaný text a nevidíte, že celou diskusí se line linka velebení socialistického předrevolučního (nejen) školství.
   A co teda vlastně chcete když ne to co je teď? Demokracie a svoboda nebo totalita? Vyberte si, nic mezi tím není.

   Vymazat
  3. Anonymní18. února 2018 15:33
   Celkem primitivní pohled. Vy si opravdu myslíte, že stav současného školství musí být takový jaký je, nebo jenom takový jaký byl za socialismu?

   „Vyberte si, nic mezi tím není.“
   To si myslíte, že školíte pracovníky neziskovek? P.K.

   Vymazat
  4. Anonymní 15:33

   Zde se pouze snažíte svou hloupost projektovat do jiných. Konstatováním, že školství za socialismu poskytovalo kvalitní vzdělání nikdo netvrdí, že tehdy bylo lepší naprosto všechno.
   Ale jste to vy, kdo ve své primitivnosti nedokáže vidět jinak než černobíle. A tak co bylo za socialismu, musí být automaticky špatné a pokud se přecijen vyskytne něco, co prostě ani při největší snaze nelze namalovat na černo, tak to bylo navzdory socialismu.
   Musíte mít se svou mentální výbavou neuvěřitelně jednoduchý život, ale nezávidím vám ani trošku.

   P.S. Co je podle vás demokracie a svoboda? To co je dnes???

   Vymazat
 15. Anonymní18. února 2018 15:05
  Takže nevíte. Jenom opakujete něco, co jsme někde zaslechl a zalíbilo se Vám to.
  Popravdě jsem ani více nečekal. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15.19 A co vy? Nejste na tom obdobně? Čím chcete dokázat nacismus či neonacismus pana Okamury a jeho stoupenců?

   Mimochodem, pan Okamura zdaleka nedosahuje (svými nároky) nároků židovských obcí ke Gójim, nebo třeba Bibiho Netanjahu... Ten by, podle vás, musel být prototypem nácka jako řemen...

   Vymazat
  2. Anonymní18. února 2018 19:38
   „15.19 A co vy? Nejste na tom obdobně? Čím chcete dokázat nacismus či neonacismus pana Okamury a jeho stoupenců? „
   Mě do toho netahejte. Můj názor je, že se jedná o bezduché nálepky, které znějí dostatečně hrozivě, aby odpůrci T. Okamury nepodlehnuli pokušení, je plácat. A že už jich bylo: xenofob, fašista, nyní nově nacista a neonacista. Myslím si, že už se jedná o hysterii, nebo kampaň. P.K.

   Vymazat
  3. Anonymní18. února 2018 19:38
   Omlouvám se, ještě jsem zapoměl : rasista. P.K.

   Vymazat
  4. 21.05 I já se omlouvám Jakákoliv "VYVOLENOST" ať již nějakým Bohem (Židé) nebo Prozřetelností (Hitler) JE RASISMEM TOHO NEJHLUBŠÍHO ZRNA.

   Němci se své vyvolenosti už vzdali; čeká se jenom na Židy...

   Vymazat